konkurs - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Transkrypt

konkurs - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
Im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
ogłasza
KONKURS
na cztery stanowiska asystenta w Instytucie Informatyki
na Wydziale Matematyczno - Fizyczno- Technicznym
z początkiem zatrudnienia od l października 2016 roku
O stanowisko asystenta mogą
ubiegać się
osoby:
wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. "Prawo
o szkolnictwie wyższym"( Dz. U. z 2012 r. , poz. 572 z późniejszymi zmianami).
2. Posiadające tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub stopień doktora nauk
matematycznych, fizycznych bądź technicznych w zakresie informatyki,
telekomunikacji, automatyki i robotyki, fizyki lub mechaniki komputerowej.
3. Przewiduje się udział kandydatów w pracach badawczych i projektach prowadzonych
w Instytucie Informatyki w zakresie informatyki, informatyki stosowanej oraz
dydaktyki informatyki a także w zajęciach dydaktycznych na kierunku informatyka.
4. Wymagana znajomość języka obcego - preferowany język angielski.
l.
Spełniające
O ponowne zatrudnienie na stanowisku asystenta nie
które w naszej Uczelni podlegały rotacji.
Zgłoszenie
mogą
ubiegać
s1ę
osoby,
do konkursu winno zawierać:
+ Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
+
+
+
+
+
+
+
w Krakowie.
Życiorys, CV, kwestionariusz osobowy.
Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń
naukowych, dydaktycznych oraz innych na polu organizacji i popularyzacji nauki.
Wykaz publikacji (z podaniem roku wydania).
Odpis dyplomu doktora lub dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu
zawodowego magistra (w przypadku stopni uzyskanych za granicą konieczny jest
dokument poświadczający ich równoważność).
Inne dokumenty niezbędne do oceny kandydata (opinia opiekuna pracy
magisterskiej, opiekuna naukowego studiów doktoranckich lub przełożonego,
opinia o dotychczasowej pracy (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia),
osiągnięcia naukowe kandydata lub dorobek zbieżny z treściami i programem
nauczania kierunkowej jednostki naukowo-dydaktycznej Uczelni, udział
w projektach naukowych, grantach itp., aktywność organizacyjna).
Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dot. własności intelektualnej
i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Oświadczenie, że Uniwersytet Pedagogiczny będzie podstawowym miejscem
pracy i informacja o braku dodatkowego zatrudnienia.
Zgłoszenie
do konkursu należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-FizycznoTechnicznego, pok. 146, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
(teł. 12 635-88-58)
w terminie do dnia 10 czerwca 2016 roku.
Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w terminie do 14 czerwca 2016 r.
Druki do pobrania: www.>vm(t. up.krakow.pl/konkursv.html

Podobne dokumenty