Szkolenie Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego

Transkrypt

Szkolenie Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego
HOLISTYCZNE
ZARZĄDZANIE
INFORMACJĄ
bezpieczeństwo informacji
zarządzanie ryzykiem
ochrona danych osobowych
optymalizacja procesów biznesowych
Szkolenie Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego, a jej wpływ
na Przetwarzanie Danych Osobowych
Szkolenie: 1 dniowe
Termin: 5 listopada 2009 rok
Miejsce: Zielonka Klub Galop
Cena netto
Cena brutto
Termin zgłoszenia uczestnictwa
1.290,00 PLN+22 % VAT
1.573,80 PLN
do 23 października 2009r
1.430,00 PLN+22 % VAT
1.744,60 PLN
po 23 października 2009r
Odbiorcy:
Szkolenie kierowane jest w szczególności do:
• osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji
• osób odpowiedzialnych za udostępnianie danych instytucjom uprawnionym,
• osób odpowiedzialnych za retencję danych,
• osób odpowiedzialnych za udzielanie odpowiedzi na pisma abonentów,
• osób pełniących funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
Informacja:
Zajęcia są prowadzone interaktywnie w formie wykładowej. W trakcie wykładów zostaną
wyjaśnione Państwu:
• zmiany w regulacji dotyczącej opracowania umowy świadczenia usług
telekomunikacyjnych i regulaminu świadczenia usług,
• prawa abonenta związane z przenoszeniem numeru do innego operatora,
• prawa abonenta związane z rozwiązaniem umowy związku ze zmianą cennika lub
regulaminu,
• nowe obowiązki i uprawnienia UKE
Celem szkolenia jest uzupełnienie, aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy na temat nowelizacji
przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych w firmie telekomunikacyjnej. Na
szkoleniu zostanie m.in. omówiona kwestia relacji operator-klient wynikająca ze zmiany
definicji usługi telekomunikacyjnej, wprowadzenia definicji „nieudanej próby połączenia”,
oraz doprecyzowania w art. 169 PT zmiany w obowiązkach na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Global Information Security sp. z o.o.
www.globinfosec.pl
ul. Królowej Jadwigi 7 lok. 16
Telefon (0-22) 406 1985
05-200 Wołomin
Telefon komórkowy 605651763
NIP 1251382695
E-mail: [email protected]
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254640;
Kapitał zakładowy: 75.000 PLN
Program:
1. Definicje terminów ustawowych:
a. Nowe definicja - przekaz telekomunikacyjny
b. Zmiana definicji - usługa telekomunikacyjna
2. Zmiana przepisów dotyczących analizy rynku przeprowadzanej przez UKE
3. Wymogi wobec treści
telekomunikacyjnych
Umowy
o
świadczenie
publicznie
dostępnych
usług
4. Kara za rozwiązanie umowy powinna być proporcjonalna do pozostałego okresu
obowiązywania umowy
5. Wymogi wobec treści Regulaminu świadczenia usług
6. Zmiana regulacji dotyczących przeniesienia numeru (brak opłaty za przeniesienie)
7. Zmiany w rozdziale Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych uŜytkowników
końcowych: Nieudane próby połączenia; Karta pobytu
8. Zmiany w rozdziale Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego – będą wydane stosowne rozporządzenia
dotyczące szczegółowego wykazu danych podlegającego zatrzymywaniu; obowiązki
mogą być wykonywane wspólnie przez dwóch lub więcej operatorów; składanie
informacji UKE o udostępnieniach uprawnionym organom.
9. Postępowanie przed Prezesem UKE
10. Kara: umowa, regulamin, informacja dla UKE
11. Podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie i przestrzeganie wymagań określonych w
dokumentacji – Administrator Danych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji
12. Odpowiedzialność karna i cywilna Administratora Danych i Administratora
Bezpieczeństwa Informacji w zakresie prowadzenia dokumentacji wymaganej przez
ustawę o ochronie danych osobowych
Agenda
Czas
Tematyka
9.00 – 9.30
Rejestracja uczestników szkolenia
9.00 – 9.45
Zmiany w definicjach (przekaz telekomunikacyjny, usługa
telekomunikacyjna, przedsiębiorca telekomunikacyjny, nieudana próba
połączenia)
9.45 – 10.30
Zmiany dotyczące nowych wymogów dotyczących umów oraz regulaminów
o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Zmiany
dotyczące przeniesienia numeru.
10.30 – 11.15
Postępowanie przed Prezesem UKE. Rozszerzenie obowiązku zapewnienia
dostępu do informacji - UKE
11.15 – 11.45
Przerwa na kawę
11.45 – 12.30
Zmiany w przedmiocie wyznaczenia oraz zdefiniowania rynku właściwego.
Proces analizy rynków przez UKE.
12.30 – 13.15
Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
Czas
Tematyka
13.30 – 14.30
Przerwa na obiad
14.30 – 15.15
Zmiany dotyczące Tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych
uŜytkowników końcowych: Nieudane próby połączenia; Karta pobytu.
Problem przejęcia danych od upadającego operatora.
15.15 – 16.00
zmiany w innych ustawach, dotyczące ujawniania tajemnicy
telekomunikacyjnej
16.00 – 16.10
Zakończenie Szkolenia i Rozdanie Dyplomów
16.10 – 17.00
Prezentacja systemu HPMS narzędzia (dla Administratora Danych i
Administratora Bezpieczeństwa Informacji) do zarządzania i nadzoru na
przetwarzaniem danych osobowych w firmie oraz do utrzymania aktualności
dokumentacji ochrony danych osobowych wymaganej prawem.
Ceny wszystkich szkoleń są cenami netto. W skład ceny szkolenia wchodzą materiały przygotowane
przez prowadzących, serwis kawowy i konsultacje indywidualne.
Szkolenia odbywają się pod warunkiem, Ŝe na dany termin zgłosi się wymagana liczba uczestników
(minimalna liczebność grupy 6 osób).
W cenę nie są wliczone koszty ewentualnych noclegów.
Organizatorzy mogą na Ŝyczenie uczestników kursów zarezerwować im noclegi w tym samym
obiekcie.
Istnieje moŜliwość zorganizowania w/w szkoleń zamkniętych dla zakładów pracy lub wybranych grup
(np. wyłącznie dla członków Zarządów itp.) w dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Podobne dokumenty