Załącznik 15 Komunikacja Dzień I 9.00

Komentarze

Transkrypt

Załącznik 15 Komunikacja Dzień I 9.00
Załącznik 15
Komunikacja
Dzień I
9.00-10.45
 Powitanie i wzajemne przedstawienie się trenera i uczestników
 Wstępna integracja grupy
 Analiza oczekiwań uczestników, prezentacja celów i założeń treningu i cyklu
szkoleń
 Program treningu i korzyści z uczestnictwa w nim
 Reguły pracy w grupie szkoleniowej
 Komunikacja w panoramie różnych metod pracy
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Wprowadzenie: co wiemy a czego nie wiemy o komunikacji
 Korzyści dla jednostki i organizacji wynikające z doskonalenia komunikacji
 Rozgwiazda - ćwiczenie wprowadzające w problematykę komunikacji wraz z
omówieniem
14.30 – 15.30
 Charakterystyka pracy z beneficjantem projektu
 Modele i techniki komunikacji
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Doskonalenie pełnienia ról nadawcy i odbiorcy w procesie komunikacji z
beneficjentem
 Podsumowanie dnia, zapowiedź kolejnych sesji
Dzień II
9.00 - 10.45
 Przypomnienie programu i wniosków z dnia poprzedniego
 Różnice indywidualne a komunikacja – metodologia Insights Discovery
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Rozumienie i praktyczne wykorzystanie różnic indywidualnych w procesie
komunikacji
13.00 – 14.30 - przerwa
14.30 – 15.30
 Potrzeby komunikacyjne osób o określonym stylu funkcjonowania
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Komunikowanie się z osobami o diametralnie różnym sposobie
funkcjonowanie, wypracowanie narzędzi zwiększania skuteczności
 Podsumowanie dnia, zapowiedź kolejnych sesji
Dzień III
9.00 - 10.45
 Przypomnienie programu i wniosków z dnia poprzedniego
 Techniki perswazji i wywierania wpływu
 Doskonalenie języka pozytywnego
10.45 – 11.00 - przerwa
Załącznik nr 16
Negocjacje
Dzień I
9.00-10.45
 Powitanie i wzajemne przedstawienie się trenera i uczestników
 Ponowna integracja grupy
 Analiza doświadczeń i oczekiwań uczestników, prezentacja celów i założeń
treningu
 Program treningu i korzyści z uczestnictwa w nim
 Odświeżenie reguł pracy w grupie szkoleniowej
 Negocjacje w panoramie różnych metod pracy specjalistów ERKON
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Wprowadzenie: co wiemy a czego nie wiemy o negocjacjach
 Korzyści dla jednostki i organizacji wynikające z doskonalenia negocjacji
 Spotkanie - ćwiczenie wprowadzające w problematykę negocjacji wraz z
omówieniem
14.30 – 15.30
 Charakterystyka pracy z beneficjantem projektu - przypomnienie
 Metody i techniki negocjacji
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Negocjowanie w warunkach pracy projektowej - doskonalenie pełnienia roli
negocjatora
 Podsumowanie dnia, zapowiedź kolejnych sesji
Dzień II
9.00 - 10.45
 Przypomnienie programu i wniosków z dnia poprzedniego
 Techniki negocjowania cz 1
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Techniki negocjowania cz 2
13.00 – 14.30 - przerwa
14.30 – 15.30
 Negocjowanie – ramy, strategie i modele
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Przygotowanie do spotkania negocjacyjnego
 Podsumowanie dnia, zapowiedź kolejnych sesji
Dzień III
9.00 - 10.45
 Przypomnienie programu i wniosków z dnia poprzedniego
 Spotkanie
negocjacyjne
- praktyczne
wykorzystanie
umiejętności
negocjacyjnych
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Omówienie wyników spotkań negocjacyjnych - potrzeby a założenia w
poszczególnych zespołach
13.00 – 14.30 - przerwa
14.30 – 15.30
 Negocjowanie w różnych warunkach, wypracowanie narzędzi zwiększania
skuteczności w ramach projektu
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Plan wykorzystania kompetencji negocjacyjnych w pracy z beneficjentami
projektu
 Podsumowanie treningu, możliwości dalszego rozwoju w temacie komunikacji,
zapowiedź kolejnych szkoleń
 Spotkania indywidualne z zastosowaniem poznanych technik
 Omówienie doświadczeń i wniosków.
13.00 – 14.30 - przerwa
14.30 – 15.30
 Narzędzia komunikacyjne w doskonaleniu sztuki komunikacji
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Plan wykorzystania narzędzi komunikacyjnych w pracy z beneficjantami
projektu
 Podsumowanie treningu, możliwości dalszego rozwoju w temacie komunikacji,
zapowiedź kolejnych szkoleń
Załącznik nr 17
Coaching cz. 1
Dzień I
9.00-10.45
 Powitanie i wzajemne przedstawienie się trenera i uczestników
 Integracja grupy z programem i trenerem
 Specyficzna analiza oczekiwań uczestników, prezentacja celów i założeń
treningu
 Program treningu i korzyści z uczestnictwa w nim
 Reguły pracy w grupie szkoleniowej - odświeżenie
 Coaching w panoramie różnych metod rozwojowych i komunikacyjnych
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Wprowadzenie: co wiemy a czego nie wiemy o coachingu
 Korzyści dla jednostki i organizacji wynikające z coachingu.
14.30 – 15.30
 Narzędzia używane w coachingu cz 1.
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Narzędzia używane w coachingu cz 2.
 Podsumowanie dnia, zapowiedź kolejnych sesji
Dzień II
9.00 - 10.45
 Przypomnienie programu i wniosków z dnia poprzedniego
 Praca z celami i wartościami podczas coachingu
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Demonstracja narzędzi do pracy z celami i wartościami, ćwiczenie w parach
 Informacja zwrotna i omówienie doświadczeń
13.00 – 14.30 - przerwa
14.30 – 15.30
 Zastosowanie modeli rozwojowych do konstruowania planu sesji – prezentacja
modeli, demonstracja ich działania
 Modele w praktyce, ćwiczenie w parach w poszukiwaniu mocnych pytań
coachingowych
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Informacja zwrotna i omówienie doświadczeń
 Podsumowanie dnia, zapowiedź kolejnych sesji
Dzień III
9.00 - 10.45
 Praca z klientem coachingu – specyfika pracy w ramach projektu
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Role, funkcje, zadania, podział odpowiedzialności za sukces w projekcie
13.00 – 14.30 - przerwa
14.30 – 15.30
 Techniki coachingowe do pracy z beneficjentami projektu - ćwiczenie w
parach
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Informacja zwrotna i omówienie doświadczeń z zastosowania technik
coahcimgowych
 Podsumowanie treningu, zapowiedź kolejnego spotkania dotyczącego
coachingu
Coaching cz. 2
Dzień IV
9.00 - 10.45
 Przypomnienie programu i wniosków z poprzedniego szkolenia
 Prezentacja drugiego trenera
 Ćwiczenie integrujące grupę, program i trenerów
 Techniki kreatywne i ich zastosowanie podczas coachingu
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Demonstracja technik kreatywnych
13.00 – 14.30 - przerwa
14.30 – 15.30
 Techniki kreatywne - ćwiczenie w parach
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Informacja zwrotna i omówienie doświadczeń z zastosowania technik
kreatywnych
 Podsumowanie dnia, zapowiedź kolejnych sesji
Dzień V
9.00 - 10.45
 Przypomnienie programu i wniosków z dnia poprzedniego
 Narzędzia używane w coachingu beneficjentów projektu cz 1.
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Narzędzia używane w coachingu beneficjentów projektu cz 2.
13.00 – 14.30 - przerwa
14.30 – 15.30
 Demonstracja umiejętności, ćwiczenie w parach
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Informacja zwrotna i omówienie doświadczeń
 Podsumowanie dnia, zapowiedź kolejnych sesji
Dzień VI
9.00 - 10.45
 Przypomnienie programu i wniosków z dnia poprzedniego
 Coaching jako zmiana - specyficzne umiejętności coacha
10.45 – 11.00 - przerwa
11.00 – 13.00
 Zestaw kompetencji Coacha – zalety i wady pracy indywidualnej
 Standardy etyczne w coachingu
13.00 – 14.30 - przerwa
14.30 – 15.30
 Logistyka procesu coachingowego: od kontraktu, poprzez proces coachingowy
w czasie, różne sposoby prowadzenia coachingu, zadania coachingowe, aż
do ewaluacji wyników.
15.30 – 15.45 - przerwa
15.45- 17.00
 Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu
 Podsumowanie treningu, możliwości dalszego rozwoju – szkoły coachingu w
Polsce i na świecie