Dzierżawa / najem nieruchomości stanowiących własność Gminy

Transkrypt

Dzierżawa / najem nieruchomości stanowiących własność Gminy
Dzierżawa / najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
Jednostka prowadząca:
Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek
2.Mapa z oznaczeniem terenu
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego, pokój nr 29
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 2 miesięcy. Wniosek rozpatruje Burmistrz Nowego Miasta. Nieruchomość stanowiąca przedmiot
dzierżawy lub najmu podlega umieszczeniu na wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
lub dzierżawę na okres 21 dni.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zm.),
2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014r. poz.121),
3.Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (tj. Dz. Urz. Woj.
Warmińsko- Mazurskiego z dnia 9 maja 2013 r., poz.1822),
4.Zarządzenie Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Nr 93/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie
ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie.

Podobne dokumenty