dobre praktyki

Transkrypt

dobre praktyki
DOBRE PRAKTYKI
Dane szkoły/ placówki:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie; Sobieszyn 4 ; 08-504 Ułęż ;
Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki:
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Tytuł działania/ projektu w ramach wymagania:
Innowacja pedagogiczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie
jako przykład wykorzystania zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
Cel działania:
Zadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko uczyć , wspomagać w wychowaniu i sprawować nad
uczniem opiekę. Szkoła musi także przygotować młodego człowieka do aktywnego życia
w społeczeństwie ludzi dorosłych. W tym celu powinna , mając pełną świadomość własnych
zasobów , korzystać z zasobów środowiska lokalnego. Dobrze, gdy korzyści z wzajemnych relacji
wpływają na rozwój szkoły i jednocześnie wnoszą pozytywne zmiany w otoczeniu. Dobre
rozeznanie w zasobach środowiska może przyczynić się do wzbogacenia oferty edukacyjnej
szkoły i rozwoju uczniów . Przykładem jest niewielkie LO w Sobieszynie funkcjonujące
w zespole szkół wraz ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum , w którym w ostatnich latach z racji
niżu demograficznego i usytuowania na wsi zmniejszył się znacząco nabór uczniów. Zaistniała
więc konieczność poszukiwania nowych rozwiązań , by oferta edukacyjna i poziom szkoły stały się
atrakcyjne dla kandydatów do szkoły średniej. Kadra pedagogiczna ukierunkowała działania na
dokładne zdiagnozowanie problemu i rozpoznanie zasobów środowiska , które w tym celu można
byłoby wykorzystać. Z racji pozytywnych doświadczeń we współpracy z Komendą Powiatową
Policji w Rykach powstał pomysł wprowadzenia innowacji pedagogicznej w postaci klasy
mundurowej jako odpowiedź na konkretne potrzeby ucznia , wsparcie dla jego wszechstronnego
rozwoju i przyczyna wzrostu jakości pracy i atrakcyjności szkoły. Uwzględniono następujące
czynniki : zainteresowania młodzieży ,zapotrzebowanie na rynku pracy , potrzeby środowiskowe,
brak tego typu klas w okolicy , korzystne zasoby własne – warunki lokalowe , wyposażenie
w odpowiedni sprzęt i pomoce, położenie szkoły obok lasu umożliwiające prowadzenie zajęć
terenowych , mobilna kadra pedagogiczna. Cele ogólne innowacji to : kształcenie postaw
społecznych i obywatelskich , kształtowanie sprawności psychofizycznej i zwiększenie wśród
młodzieży gimnazjalnej zainteresowania nauką w LO w Sobieszynie. Cele szczegółowe: rozwijanie
zainteresowań poprzez ogólne przygotowanie do dalszego kształcenia w zawodach związanych
z funkcjonowaniem służb wewnętrznych ; realizacja zajęć wg planu LO uzupełniona o przedmiot
„Edukacja ogólno policyjna” ; wzbogacenie programu nauczania geografii, wiedzy
o społeczeństwie , edukacji dla bezp. , wych. fizycznego o dodatkowe treści związane
z kształceniem policyjnym ; rozwijanie zainteresowania problemami środowiska, kraju,
międzynarodowymi ; uwzględnienie w treści kształcenia policyjnego elementów prawa, prewencji
,zasad ruchu drogowego, ratownictwa, samoobrony; kształcenie sprawności fizycznej, dyscypliny,
zasad moralnych; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka i zwiększenie
udziału w zapobieganiu wszelkim zachowaniom nagannym – w szkole i poza nią. Twórcy
innowacji (nauczyciele i policjanci) założyli , że absolwent klasy policyjnej powinien: wykazać się
ogólną wiedzą o pracy policji ; posiadać dobrą kondycję psychiczną , odporność na stres,
wykazywać się spokojem i opanowaniem, umieć właściwie ocenić sytuacje zagrożenia i kryzysowe
; samodzielnie podejmować decyzje; umieć pracować w zespole, być sprawnym fizycznie. KPP
Ryki wyraziła zgodę na prowadzenie zajęć i wspieranie realizacji programu wychowawczego
w ramach własnej działalności prewencyjno-profilaktycznej, a więc za darmo.
Rodzaj podjętego działania:
W 2009 r. w wyniku prowadzonych przez nauczycieli dyskusji i działań przystąpiono do organizacji
klasy mundurowej z innowacją pedagogiczną organizacyjno-programową „Edukacja ogólno
policyjna”. Po uzyskaniu akceptacji Organu Prowadzącego i Policji osoby odpowiedzialne
przystąpiły do opracowania programu innowacyjnego. Po zatwierdzeniu uchwałą Rady
Pedagogicznej do końca marca przekazano dokumentację do Kuratorium Oświaty w Lublinie. Od
września utworzono klasę . Uczniowie oprócz kształcenia ogólnego realizowali 2 godz. zajęć
prowadzonych
przez
policjantów,
obserwowali
pracę
policji,
uczestniczyli
w wycieczkach , w obozie kondycyjnym, ukończyli kurs samoobrony , odbywali specjalne
szkolenie sportowe, w tym wiele zajęć terenowych. Pomagali również policjantom
w prowadzeniu konkursów z zakresu bezpieczeństwa i ruchu drogowego na terenie innych szkół.
Nosili specjalne mundury, ćwiczyli musztrę, realizowali specjalny program wychowawczy,
organizowali różne akcje społeczne, pracowali metodą projektu . Obserwując pozytywne efekty
za rok znów przystąpiono do kolejnego naboru, obecnie trwa 4.rok realizacji. Ze względu na inną
grupę uczniów co roku należy powtarzać procedury organizowania innowacji, uwzględniając
doświadczenia. Ważne jest pozyskanie i zaangażowanie partnera – policjanci wyznaczeni do
kontaktów z placówkami oświatowymi u nas nabywają doświadczenie i realizują własne działania
prewencyjne. Korzyści są więc wzajemne.
Efekty działania:
Współpraca z KPP Ryki w realizacji innowacji pedagogicznej o specjalności policyjnej przyniosła
dla LO w Sobieszynie wymierne pozytywne efekty . Zmiana oferty edukacyjnej szkoły
spowodowała zwiększenie naboru uczniów (2009r.-18 kandydatów , 2010r.-31 kandydatów).
Szkoła stała się bardziej atrakcyjna, skoro już czwarty rok są chętni do poznawania pracy policji ,
choć nie wszyscy są zdecydowani podejmować w przyszłości pracę policjanta. Poszerzenie
znajomości aspektów prawnych to przygotowanie do świadomego bezpiecznego funkcjonowania
w społeczeństwie, bez kolizji z prawem. W szkole nie odnotowuje się większych problemów
wychowawczych .Niektórzy uczniowie swoje wręcz akrobatyczne umiejętności sportowe
prezentują na pokazach w środowisku lokalnym. Efekty funkcjonowania klasy mundurowej przez
5 semestrów podlegają ewaluacji wewnętrznej . Zbierane są informacje o osiągnięciach uczniów
w nauce , metodach pracy i aktywności , na temat funkcjonowania klasy, wyników egzaminów
końcowych, osiągnięć w zawodach sportowych i wyników w nauce z przedmiotów edukacji
policyjnej. Wyniki ewaluacji są opracowane w formie pisemnej po klasie I i na zakończenie
innowacji. Są udostępniane podmiotom zainteresowanym. Z ankiet dla rodziców wynika,
że pozytywnie oceniają oni współpracę ze szkołą i podkreślają, że mieli poczucie zapewnienia
dzieciom pełnego bezpieczeństwa.
Rady i przestrogi:
Warunkiem powodzenia projektu było odszukanie w zasobach środowiska i pozyskanie
odpowiedniego partnera do realizacji wspólnej wizji absolwenta. Konieczne jest też
zaangażowanie nauczycieli i umiejętność pracy w zespole. Barierą mogła okazać się kwestia
finansowa , gdyż w budżecie małej wiejskiej szkoły brakuje środków na działalność dodatkową .
Jednak policjanci podjęli się dojazdu do szkoły (20km) i prowadzenia zajęć (2 godz.
w tyg. dla każdej klasy mundurowej) nieodpłatnie – w ramach własnych zadań . W pozyskanie
środków na umundurowanie i wyjazdy włączyli się rodzice i sponsorzy. Kurs samoobrony co roku
finansuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ułężu – w ramach
promocji zdrowego stylu życia . Uczniowski Klub Sportowy „Junior” przy ZSO w Sobieszynie
w 2010r. złożył wniosek o dotację do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i pozyskał kwotę 40 000
zł na obóz kondycyjny w Zakopanem i zajęcia w pływaniu dla klas mundurowych. Negatywem jest
brak preferencji dla absolwentów klasy mundurowej przy rekrutacji do policji. Uczniowie nie mają
żadnych punktów dodatkowych, ale z pewnością są lepiej przygotowani , gdyż w szkole
m.in. ćwiczą testy wstępne. Od kandydatów do klasy policyjnej żądamy też zaświadczeń
lekarskich o dobrej kondycji zdrowotnej. Generatorem sukcesu jest zawsze człowiek - otwarty na
zmianę, zaangażowany, potrafiący współpracować w zespole , poszukujący skutecznych
rozwiązań. Takich potrzebuje współczesna szkoła.
Dostępność informacji na temat podjętego działania:
Zdjęcia klas mundurowych można obejrzeć na stronie WWW.zso-sobieszyn.pl.
Streszczenie:
Zadaniem współczesnej szkoły jest, oprócz kształcenia, wspomagania w wychowaniu
i sprawowania nad uczniem opieki , przygotowanie młodego człowieka do aktywnego życia
w społeczeństwie. Wykorzystując zasoby środowiska, w którym funkcjonuje szkoła, można
wzbogacać ofertę edukacyjną placówki i wpływać na wszechstronny rozwój ucznia. Przykładem
jest wiejskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie, które na co dzień
współpracuje z wieloma podmiotami, ale do realizacji innowacji pedagogicznej w postaci klasy
mundurowej zaprosiło Komendę Powiatową Policji w Rykach. Po wspólnym napisaniu programu
i wprowadzeniu zgodnie z procedurami innowacji organizacyjno-programowej szkoła pozyskuje
już 4.rok chętnych uczniów. Oprócz kształcenia ogólnego uczniowie realizują 2 godz. zajęć
„Edukacji ogólno policyjnej” prowadzonych nieodpłatnie przez policjantów w ramach własnych
zadań prewencyjno-profilaktycznych .Obserwują pracę policji, odbywają szkolenie sportowe,
uczestniczą w kursie samoobrony, w obozie kondycyjnym .Realizują specjalny program
wychowawczy. Podnoszą kompetencje obywatelskie. Efekty projektu opisane przez nauczycieli
w wyniku ewaluacji są pozytywne – poprawa atrakcyjności oferty eduk., lepsze wyniki w nauce
i zachowaniu, rozwijanie wiedzy nt. służb wewnętrznych. Również policjanci pracują na rzecz
bezpieczeństwa na przyszłość, zdobywają doświadczenie. Korzyści są więc wzajemne – dzięki
rozpoznaniu i wykorzystaniu swych zasobów.