Oświadczenie - Władysław Krzempek

Transkrypt

Oświadczenie - Władysław Krzempek
URZADGMIN'
Doucrro*icr
./p+vnsrodni.
-,
,2p :t\
MAJATKOWE
OSWTADCZENIE
Y
.w6ita,:._tep€y w6itat sekretar*. gminYt€l€rbnika grninY'kierownika.i
{mrerscowosc)
uwaga:
prawdQ,starannegoi zuFelnegowYpeinie_
1. osobaskladaiacaojwiadczenieobowiqzanajest do zgodnegoz
nia ka2deiz rubryk.
nale2Ywpisad'dgjgg:
2-Jeieli poszczeg6lnerubryki nie znaiduiQw konkretnymprzYpadkuzastosowania
sktadnik6wmaiet_
obowiazanajest okre'li6 przYnaleino:c.Poszczeg6lnYch
-3. OsobaskladaiacaoSwiadczenie
wsp6lno6ciemamalienska
obietego
i
maiqtku
i zobowiEzai do maiqtiu odrebnego
k;;;;;;;i';d6*
la-rKowq.
maiatkowedotyczymaiqtkuw kraju i za granicQ'
4. Oawiadczenie
maiqtkoweobeimuie16wnie2wier:l'telnoScipienieine'
5. OSwiadczenie
adrezawartesainformacje
iawne'w czeiciB1* iil"'T::!"-ll:jawne dotvczace
6.W czeiciA oswiadczenra
polozenra
nrerucnomoscr'
orazmiejsca
oswiadczenie
skladaiQcego
su z;mieszkania
czEscA
Ja.n,:?r
' coop,sanv'd
.
/)
n
/,/
/
lfu.er7*"r"/(n*-ryv4t
hqfur-/w' a . ! s r o o r a t n a z ^ r s K or o o o ' v e
im o.a
/
^
u-oo:c-y'd.lP o-1,19d1
-0e24-r.p*4<( m L es c e r a r ! o n l e n L a ,n a n o w i s k o u b i u n k . j a r
goprowadzenia
dzlalalnosci
r' o ograniczsniu
ustawYz dnia21 siefpnia19-o7
po zapoznaniu
sie z praepisami
p
o
z
1
62
7
1
5
i
N
r
r
N
r
1
i
3
o8
l o o . l a r i i epi r " r t " o o y p e l n i a - fcuen k c j Je u b l i c z n(eD z U N I 1 0 6 , p o ; - 6 7 92 1 - q - g
€ 4 i N r 2 T I ' p o z1 8 0 6 ) o r a z
p".lrz-0,iisig|-.r'r|.o-6,po..iel,zzodoiNl'25,pcz.306orazz2oo2r'Nr113loz
gminnym(Dz U z 2001r' Nr 142'poz 1591orazz 2002r' Nr 23
ustawyz dnia 8 marca1990r. o samoria-ozie
? a( 2ahteJuslawy
p".. ZiO,ru|.OZ,foz- 5-e, Nr 113,poz-984,Nr-i53,poz 127'li Nr 214,poz-1806)'zgoCnie
moi maja-tek
ub
sranowiQce
maiatkowei
wsp6ln06ci
matze.lskiej
skiad
wciroozqce,,v
ze posradam
oswiacjczam,
oCrgbny:
I
Zascbypieniezne:
w waluciepolskiei:
Srodkipienie:nezgromadzone
\
-.7
2<2tl'1
rolne:
3. Gospodarstlvo
l.
Posiadamudziaiyw spdlkachhancjlowych- nale:y podai liczbe iemltenta udziaiow:
pakietwiekszynii 109'"
udzi6l6ww sp6ice:
udzialyte stanowia-
;;;;^.;.,(;';r;
;;";,,
,;";.
;;';;;.;;,;;"-;
;.",,
#:,
........,H2....H.a.hal,r
- naleiypoda6licrbei emirentaakcji:
Posiadam
akcjew sp6lkachhandlowych
akcjiw spoiqe:
akcjeie stanowiqpakielwiekszynii 1ot/o
;;;";..;;;;;";.;;";;;;**:f:;,f:#;:,:.':.;:;:::::
mieniaprzynaleinego
do jegomaja,lku
odrebnego)
od SkarNabylem(am)
{nabylmoj malionek,a wylQczeniem
ich zwiqzkowlub od koterylorialnego,
bu Panstwa,
innejpa6srwowej
osobyprawnej,jednosteksamorza-du
- nale:ypodacopis
nrunalnej
mienie,klorepodlegalozbyciuw drodzeprzeaargu
osobyprawnejnastepuiace
............
z2?i..d....
222i..A....
Zn /)/.(:.o..4/'h.
'
t nn,
............................
| .
1.
Z tegotytuiuosiQgnqiem(9lam)
w rokuubiegtympr:ychodi doch6dw wysoko6cr:
..4eLe-...Ot/.!.W
gospodarc?alub jeslem przedstawrcretenr,
2. Z?tzEdzamdziaialnoScia
petnomocnikierttakiej dzialalno6ci
'nae2ypodac'o.mg
o.a\rna.przeonior
dz'a,alnascn:
................R?.Lr..
.AZna&?.-A
-wsoo.-.ez
-.y-l
rsoba.n,
;:
.. ;;..{;;
/
Z tegolytuiuosra-_cnaiemlelamr
w rokuubieglyrn.jcc,hodw wysokosci:.....
VII.
Z legorytuiuosiqgna-ienrielarn)
w rokuubiegtymdochddw wysoko'ci:....&/.€.
- lesie.n
c:lonkiem
zacqdu(odkiecy):....... ..........,2n.e......
- iestemczlonkiemraciynadzorciej:(od kie dy)t........--.....2.4..:..../:(tkA?Z
- jestemczionkiem
kcmisjirewizyjnej
....../?t(..../r'.f.12.41..........
lad kledyi...........
/
'
3. W frJndacjachprowadzqcych
dzialalnosigospodarczQ:
vl .
lub
Innedochodyosiqganez tyruluu?trudnienia
uarookowelllb zaj9c,z pcdanlem kwot
uzyskiwanych
z ka2iegoMuiu:
tx.
naleiy
Skjadnikimienia ruchomegoo wancs.i powy2ej 10 000 ztotych (w pra/padkupojazd6wmechanicznych
podai marke, mocjell rok produkcji):..-..........
...............
ttue.....A.?.fl.?421
X.
pienie:neo wadoScipowy:ejT0000zJotych,
w tynr zaciqgniete
kredytyI poiyczkjorazwarunkr,
Zobowiazania
jakim
w
z
zdarzenieor,
..............................
najakichzosiaiyudzielone
kcgo,
w
zwiqzku
lwobe.
iakiejwysokoSci):
r;,*:
t
Zgodniez art.24i ust. 1 ustawyz dnia 08 marca 1990r.o samorzadzie
gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p62n. zm.) informacje
zawartew oswiadczeniumajqtkowymsq jawne,z wylaczenieminformacji
o adresie zamieszkaniaskladajqcegooswiadczenieoraz o miejscu
oolo2enia
nieruchomosci.
i2 na podsiawiead.233 5 1 Kodeksukarnegoza pcdanleniePowyiszeoawiadczenie
skladamSwiaComyia),
prawdy ub zataienie
prawdygrozikarapczbawienia
wolno6ci.
\-,.
funa.rz.z-tk-.,...fu--tl..q-1..,.2almiejscowoaa.data)
Ni-a,rlaSciweskre6lic.
2 Nle doryczyd?iaialnoaci
w},tworczei
w rolnic:wiew zakresieprodukcjiro!linnei r\,,,ierugcei,
w formiei rakresiegospodar,
silva rodztnnego.
r Niedotycryrad nadzorc?ych
mies:kaniowych.
spoldzreLni