Email Template

Transkrypt

Email Template
ORGANIZATORZY
WÓJT GMINY BUKOWSKO
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI
BUKOWSKIEJ
REGULAMIN
XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
„BUKOWSKIE PREZENTACJE
FOLKLORU MŁODYCH”
BUKOWSKO
06 - 08 lipca 2013 r.
BIURO PROMOCJI GMINY BUKOWSKO
Festiwal wspierają finansowo
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie
• Marszałek Województwa
Podkarpackiego
Bukowskie Prezentacje
Folkloru Młodych są imprezą
o charakterze konkursowym,
adresowaną do młodych
wykonawców,
twórczo kultywujących
tradycje muzyki ludowej
poszczególnych regionów
naszego kraju, a także
żyjących
w jego granicach grup
etnicznych.
ADRES DO KORESPONDENCJI
Biuro Promocji Gminy Bukowsko
38-505 B U K O W S K O 290
woj. podkarpackie
tel (013) 4674024, fax (013) 4674466
www.bukowsko.pl
e-mail: [email protected]
W ramach prezentacji odbywać się będą:
- otwarty konkurs wykonawczy
- koncerty zaproszonych zespołów
- imprezy towarzyszące
I. Celem konkursu jest:
Ø aktywizowanie twórczych zainteresowań młodego
pokolenia tradycyjną muzyką ludową,
Ø podnoszenie poziomu artystycznego sztuki
wykonawczej,
Ø popularyzacja kultury ludowej w społeczeństwie.
II. Uczestnikami konkursu mogą być:
1. Kapele ludowe (do 8 osób):
Ø instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne,
których skład winien być zgodny z wzorami
danego regionu.
2. Zespoły śpiewacze (do 10 osób) bez towarzyszenia
instrumentalnego.
3. Soliści instrumentaliści, grający na tradycyjnych
instrumentach; skrzypce, cymbały, klarnet, fujarka,
piszczałki oraz innych lokalnych instrumentach
ludowych (z wyłączeniem akordeonu).
4. Soliści śpiewacy (bez towarzyszenia
instrumentalnego).
III. Wiek uczestników nie może przekroczyć 20 roku
życia.
IV. Kwalifikacje do udziału w konkursie dokonane będą
na podstawie karty zgłoszeniowej i płyty CD lub DVD
(nie dotyczy uczestników poprzednich edycji festiwalu)
przesłanych na adres organizatora, w terminie
do 05 czerwca 2013 roku.
V. Wybrani przez komisję uczestnicy konkursu,
otrzymają zaproszenia oraz szczegółowy harmonogram
VI.
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone:
•
kapele i zespoły śpiewacze z programem
zawierającym 3 utwory, których łączny czas
trwania nie przekroczy 15 minut,
•
soliści, instrumentaliści i śpiewacy z programem
zawierającym 2 utwory, których łączny czas
prezentacji nie przekroczy 7 minut.
VII.
Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury
powołane przez organizatorów. Decyzje Jury
potwierdzone protokołem, są ostateczne.
Jury szczególną uwagę będzie zwracać na:
•
•
•
•
dobór repertuaru,
poziom artystyczny i wykonawczy,
strój zgodny z regionem,
właściwe cechy gwarowe.
VIII. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, a ich
wysokość i forma uzależniona będzie od środków
zgromadzonych przez organizatorów.
IX. Organizatorzy zapewniają bezpłatne; wyżywienie
i zakwaterowanie (po uzgodnieniu).Koszty
przejazdu i ubezpieczenia, uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Szczegóły zawierać będzie mail lub
telefon do wybranych uczestników konkursu.