Spis treĘci

Transkrypt

Spis treĘci
Spis treÊci
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Rozdzia∏ 1. Ogólne wyznaczniki i za∏o˝enia polityki zagranicznej . . . . . . . . .
1.1. Tradycje i doÊwiadczenia historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Strategia zjednoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Nowe wyznaczniki polityki zagranicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Wyznaczniki wewn´trzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Wyznaczniki zewn´trzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Interesy, cele i za∏o˝enia w polityce zagranicznej . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdzia∏ 2. Ramy instytucjonalne i mechanizm decyzyjny w polityce
zagranicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Rola poszczególnych organów federacji w kszta∏towaniu polityki
zagranicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Mechanizm decyzyjny w polityce zagranicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Wybrane problemy oddzia∏ywania na polityk´ zagranicznà . . . . . . . . . . .
Rozdzia∏ 3. Polityka integracji europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Ogólne przes∏anki i motywy polityki integracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Za∏o˝enia i praktyka polityki integracji europejskiej rzàdu
CDU/CSU/FDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Nowe tendencje w polityce integracji europejskiej rzàdu
SPD/Sojusz’90/Zieloni po 1998 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Znaczenie wspó∏pracy dwustronnej Niemiec z Francjà dla
przysz∏oÊci UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1. Ogólne przes∏anki i istota zbli˝enia francusko-niemieckiego
w latach 2002–2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Stanowisko Niemiec wobec Traktatu Konstytucyjnego i przysz∏oÊci UE . .
Rozdzia∏ 4. Polityka bezpieczeƒstwa i stosunki transatlantyckie . . . . . . . . . . .
4.1. Istota i przes∏anki ewolucji za∏o˝eƒ polityki bezpieczeƒstwa . . . . . . . . . .
4.2. Znaczenie stosunków transatlantyckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Polityka transatlantycka rzàdu CDU/CSU/FDP . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2. Polityka transatlantycka rzàdu SPD/S’90/Z po 1998 r. . . . . . . . . .
4.3. Wk∏ad w kszta∏towanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeƒstwa
oraz Europejskiej To˝samoÊci Bezpieczeƒstwa i Obrony UE . . . . . . . . .
4.4. Dzia∏anie na rzecz rozwiàzywania konfliktów i zwalczania terroryzmu
oraz stabilizacji mi´dzynarodowej na prze∏omie XX i XXI wieku . . . . . .
4.4.1. Stanowisko wobec rozwiàzania kryzysu jugos∏owiaƒskiego
ze szczególnym uwzgl´dnieniem Kosowa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2. Zwalczanie terroryzmu mi´dzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3. Ogólna ocena dzia∏aƒ Niemiec na rzecz bezpieczeƒstwa, pokoju
i stabilizacji mi´dzynarodowej na poczàtku XXI wieku . . . . . . . .
13
13
20
24
24
43
46
5
56
57
68
74
92
92
96
102
116
120
124
127
127
134
135
139
153
161
162
179
182
Rozdzia∏ 5. Ewolucja polityki wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Polityka wobec Rosji i WNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1. Ogólne wyznaczniki, za∏o˝enia i priorytety w polityce
wobec WNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2. G∏ówne problemy w polityce wobec Rosji do koƒca rzàdów
CDU/CSU/FDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3. Miejsce Rosji i Ukrainy w polityce Niemiec w pierwszym okresie
rzàdu SPD/S’90/Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4. Przes∏anki kszta∏towania partnerstwa strategicznego Niemcy–Rosja
na poczàtku XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5. Próba bilansu partnerstwa strategicznego Niemcy–Rosja . . . . . . .
5.2. Nowa rola i priorytety krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej
i Po∏udniowo-Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. G∏ówne problemy i wyzwania sàsiedztwa polsko-niemieckiego . . . . . . . .
5.3.1. Podstawy traktatowe oraz ogólny bilans wspó∏pracy do 1998 r. . . .
5.3.2. Ewolucja i nowe problemy wspó∏pracy po 1998 r. . . . . . . . . . . . .
Podsumowanie . . . . .
Bibliografia cytowana
Indeks osobowy . . . .
Zusammenfassung . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Za∏àczniki
Spis rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
Terytorium i ludnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
Warunki ˝ycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Wskaêniki gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV Handel zagraniczny i inwestycje bezpoÊrednie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.
Wybory do Bundestagu i mechanizm decyzyjny w polityce zagranicznej
Niemiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Bundeswehra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Niemcy w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Polska–Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
187
187
187
191
202
224
238
240
247
248
256
.
.
.
.
271
275
294
298
.
.
.
.
.
303
305
311
314
322
.
.
.
.
327
329
331
339
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Kapitel 1. Allgemeine Rahmenbedingungen und Grundsätze
der Aussenpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Die Traditionen und geschichtlichen Erfahrungen . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Die Strategie der Vereinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Die neuen Bestimmungsfaktoren der Aussenpolitik . . . . . . . . . . . . . . .
13.1. Die inneren Bestimmungsfaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2. Die aüsseren Bestimmungsfaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Die Interesse, Ziele und Grundsätze in der Aussenpolitik . . . . . . . . . . .
Kapitel 2. Die institutionellen Rahmenbedingungen und der
Entscheidungsmechanismus bei der Gestaltung der Aussenpolitik . . . . . . . . .
2.1. Die Rolle der einzelnen Bundesorgane bei der Gestaltung
der Aussenpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Der Enscheidungsmechanismus in der Aussenpolitik . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Einige Probleme der Beinflussung der Aussenpolitik . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 3. Die Politik der europäischen Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Die allgemeinen Voraussetzungen und Motive der Politik
der europäischen Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Die Grundsätze und Praxis der Politik der europäischen Integration
der CDU/CSU/FDP – Bundesregierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Die neuen Tendenzen in der Politik der europäischen Integration
der SPD/Bündnis 90/Die Grünen-Regierung nach 1998 . . . . . . . . . . . . .
3.4. Die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit Deutschlands mit
Frankreich für die Zukunft der EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1. Allgemeine Voraussetzungen und das Wesen der
deutsch-französischen Annäherung in den Jahren 2002-2003 . . . .
3.5. Die Stellung Deutschlands zum Verfassungsvertrag und zur
Zukunf der EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 4. Die Sicherheitspolitik und transatlantische Beziehungen . . . . . . . .
4.1. Das Wesen des sicherheitspolitischen Konzepts und die Voraussetzungen
für seine Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Die transatlantische Politik der CDU/CSU/FDP-Bundesregierung .
4.2.2. Die Transatlantische Politik der SPD/Bündnis 90/Die
Grünen – Bundesregierung nach 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Der Beitrag Deutschlands bei der Gestaltung der Gemeinsamen
Aussen- Sicherheits- und Verteidigungs-Politik der EU . . . . . . . . . . . . .
4.4. Das Handeln zur Konfliktlösung, Bekämpfung des Terrorismus und
internationalen Stabilität an der Wende vom XX zum XXI Jahrhunderts
7
13
13
20
24
24
43
46
56
57
68
74
92
92
96
102
116
120
124
127
127
134
135
139
153
161
4.4.1. Die Haltung zur Lösung der jugoslavischen Krise unter
besonderen Berücksichtigung Kosovos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2. Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus . . . . . . . . . . . .
4.4.3. Allgemeine Bewertung der Handlungen Deutschlands zur
Herrstellung der internationalen Sicherheit, Friedens
und Stabilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 5. Die Evolution der deutsche Ostpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Die Polilitik gegenüber Russland und der Gemeinschaft der
Unabhängigen Staaten (GUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1. Die allgemeinen Bestimmungsfaktoren, Grundsätze und Prioritäten
gegenüber GUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2. Hauptprobleme in der Politik gegenüber Russland bis zum Ende
der CDU/CSU/FDP-Bundesregierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3. Der Platz Russlands und der Ukraine in der ersten Periode der
Aussenpolitik SPD/Bündnis 90/Die Grünen-Bundesregierung . . . .
5.1.4. Die Voraussetzungen für die Gestaltung der strategischen
Partnerschaft Deutschland-Russland am Anfang des XXI
Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5. Der Versuch der Bilanzierung der strategischen Partnerschaft
Deutschland-Russland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Die neue Rolle und Prioritäten in der Politik gegenüber Ostmittel- und
Südeuropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Hauptprobleme und Herausforderungen der deutsch-polnischen
Nachbarschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Die Vertragsgrundlagen und allgemeine Bewertung der
Zusammenarbeit bis 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2. Die Entwicklung und neue Probleme der Zusammenarbeit
nach 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
Schlußbemerkungen .
Zitierte Bibliographie
Personenverzeichnis .
Zusammenfassung . .
271
275
294
298
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anlagen
Inhaltsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
Fläche und Bevölkerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
Lebensbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Wirtschaftliche Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Aussenhandel und Investitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.
Bundestagswahlen und Entscheidnungsmechanismus in der Aussenpolitik
Deutschlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Bundeswehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Deutschland in der EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Polen – Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
162
179
182
187
187
187
191
202
224
238
240
247
248
303
305
311
314
322
327
329
331
339