GS_czerwiec_2015_na strone

Transkrypt

GS_czerwiec_2015_na strone
Aktualności 3
VIII MAŁOPOLSKIE ŚWIĘTO CZOSNKU
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach jest w bieżącym roku organizatorem
VIII Małopolskiego Święta Czosnku. Impreza ta wpisała się w tradycję regionu Małopolski
i została ujęta w kalendarzu wydarzeń programu Województwa Małopolskiego „Zasmakuj
w Małopolsce”. Będzie miała miejsce 26 lipca 2015 r. w Prandocinie.
Podczas VIII Małopolskiego Święta Czosnku zaprezentujemy producentów czosnku
oraz potrawy naszego regionu, które czosnek wykorzystują. Ponadto pokażemy także ludowe i artystyczne rękodzieło, wystąpią zespoły ludowe, a dla publiczności zorganizujemy
konkursy, które rozpropagują czosnek jako wartościową i cenną pod wieloma względami
roślinę uprawną. Będą też konkursy dla kół gospodyń wiejskich – na najlepszą potrawę, na
najpiękniejszy warkocz z czosnku i inne.
Impreza o charakterze kiermaszu kulinarnego będzie jednocześnie okazją do wypromowania regionu, do wymiany doświadczeń, do spotkania z kulturą ludową na wysokim
poziomie.
Już teraz zapraszamy do Prandocina. Szczegółowy program na www.mgckslomniki.pl
oraz na profilu Facebook Centrum Kultury w Słomnikach.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowni Państwo,
W kwietniu tego roku odbyły się wybory do Rady Osiedla Słomniki. Spośród wielu
kandydatów, wspólnie z Państwem wybraliśmy grono osób, które na 4 lata staną się
gospodarzami naszej małej ojczyzny. Grupę piętnastu lokalnych społeczników silnie
zaangażowanych w życie naszego miasta, których nie przeraża ciężka praca. Ludzi
bezinteresownych, dla których wartością nadrzędną nie są zyski, lecz nasze wspólne
dobro – dobro wszystkich mieszkańców Słomnik.
Co będzie należało do ich obowiązków?
Głównym zadaniem każdego dobrego gospodarza jest dbanie o swe obejście, o jego stan,
wygląd, ale także o wygodę i bezpieczeństwo jego mieszkańców. W związku z tym, w naszych planach umieściliśmy różnego rodzaju działania, mające na celu rozwiązanie istotnych
problemów naszego miasta oraz poprawę jego ogólnego wizerunku.
Kluczowym dla nas zamierzeniem jest nawiązanie dialogu z mieszkańcami, który
pozwoli nam lepiej poznać potrzeby i spostrzeżenia naszych krajanów, by następnie,
oczywiście w miarę możliwości, im sprostać. Naturalnie niewielki budżet jest dla nas pewną
przeszkodą, jednak będziemy starać się zagospodarować tę kwotę w sposób racjonalny,
zgodny z istniejącymi potrzebami.
W imieniu swoimi i wszystkich członków Rady Osiedla Słomniki, pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim tym, którzy oddali na nas swoje głosy. Są one nie
tylko ważnym kredytem zaufania, ale przede wszystkim zobowiązaniem nas do podejmowania nowych wyzwań i realizacji zadań mających na celu poprawę jakości życia w naszym
mieście. By nasze miasto stało się naszą wizytówką, a jego mieszkańcom żyło się lepiej
w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Osiedla Słomniki
Artur Dydliński
Tu znajdziesz
Głos Słomnik:
Słomniki:
• Spaar, Rynek
• sklep spożywczy, ul. Proszowska
• sklep Talencik, ul. Wolności
• Lewiatan, ul. Poniatowskiego
• Miejsko–Gminne Centrum Kultury,
ul. Wolności
• sklep Talencik 2,
os. Świerczewskiego
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Mieczysław Koenig
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Zenona Puta
• kiosk na Rynku,
właściciel: Tadeusz Skrzydlewski
• Delikatesy Centrum, ul. Kościuszki
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Kościuszki
• Delikatesy Euro, ul. Kościuszki
• Urząd Miejski w Słomnikach,
ul. Kościuszki
• Hala Sportowa, ul. Świerczewskiego
Prandocin:
• firma Koen, Prandocin 53
Polanowice:
• sklep spożywczo–przemysłowy,
Polanowice 26
Niedźwiedź:
• sklep GS
Waganowice:
• sklep spożywczy, Waganowice 21
Wężerów:
• sklep w remizie OSP
Głos Słomnik
informuje:
• Materiały do druku należy
nadsyłać do 25. dnia miesiąca
poprzedzającego wydanie
• Materiały nadesłane w ostatniej
chwili mogą się nie zmieścić
w danym numerze
• Zamieszczamy tylko materiały
zgodne z linią pisma
samorządowego
• Redakcja zastrzega sobie prawo do
skrótów w nadesłanych materiałach
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
Ukazuje się 10 razy w roku
Redakcja: Joanna Antosz J.A.– red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Zuzanna Michalska Z.M., Wojciech Janczarski W.J., Adrian Sadowski A.S.
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
Korekta: Alicja Biczysko
Adres Redakcji: Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4
tel. (12) 388 11 49, e–mail: [email protected]
Druk: Imagine Designe Group, Kraków
Zdjęcie na okładce: Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
Numer zamknięty 26 maja 2015 r.
Głos Słomnik czerwiec 2015
• Reklamy przyjmujemy tylko jako
gotowe projekty
• Treść ogłoszeń formułuje
ogłoszeniodawca
• Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności
• Materiały do gazety należy wysyłać
na adres: [email protected]
• Wszelkie informacje dostępne są na
stronie www.mgckslomniki.pl lub
pod nr. telefonu: 12 388 11 49
4
Aktualności
Propozycja dla mieszkańców i nadzieje na dofinansowanie
25 maja na sali widowiskowej Centrum Kultury odbyło się spotkanie informacyjne
z mieszkańcami, dotyczące możliwości dofinansowania ze środków unijnych montażu
zestawu fotowoltaicznego w gospodarstwach domowych. Obecny na spotkaniu wiceburmistrz Michał Chwastek oraz zaproszeni eksperci mówili o zakresie finansowego
wsparcia, opłacalności inwestycji oraz parametrach technicznych zestawu.
Na spotkanie zaproszeni zostali listownie mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli
w Urzędzie Miejskim ankietę dotyczącą
możliwości dofinansowania montażu odnawialnych źródeł energii w naszej gminie
[ankieta dostępna była m.in. w kwietniowym numerze Głosu Słomnik]. Zebranie
rozpoczął wiceburmistrz Chwastek, witając
zgromadzonych oraz przedstawiając opracowany plan finansowania przedsięwzięcia
ze środków unijnych. Według zaprezentowanych obliczeń wartość całości inwestycji dla każdego gospodarstwa domowego
wyniesie 12 tysięcy złotych brutto. Dzięki
dofinansowaniu, o które ubiegać będzie
się gmina w ramach PROW, wkład własny
mieszkańca, który chciałby zainwestować
w montaż zestawu w swoim domu, wyniósłby szacunkowo około 3 200 złotych brutto.
Jak wspomniał wiceburmistrz Chwastek
koszty te mogłyby dodatkowo zmaleć,
w zależności od narzuconej stawki VAT
(a konkretnie prawdopodobnego jej obniżenia z 23 do 8%) lub w wyniku późniejszego
postępowania przetargowego. Zaznaczył
również jakie kryteria obowiązywać będą
mieszkańców przy składaniu wniosków
o wsparcie – pierwszym z nich będzie liczba
osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, kolejnym data złożenia dokumentu do
Urzędu Miejskiego.
Po zakończeniu wystąpienia wiceburmistrza głos zabrali zaproszeni na spotkanie:
specjalista doktor Jarosław Knaga z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz
praktyk Przemysław Odrzywołek, zajmujący się zawodowo montażem zestawów
fotowoltaicznych do podgrzewania wody.
W przeciągu kilkunastu minut panowie
starali się przybliżyć zebranym budowę
modułu fotowoltaicznego, sposób instalacji
oraz wady i zalety wykorzystania tego typu
rozwiązania. Ostatnim punktem spotkania
była dyskusja, w czasie której najczęściej
zadawano pytania dotyczące kosztów utrzymania instalacji oraz realnych oszczędności
w budżecie domowym, jakie przynieść może
założenie zestawu. Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do projektu ze
strony mieszkańców ustalono na 29 maja –
decyzja o przyznaniu środków na tę inicjatywę ma zapaść w lipcu tego roku.
J.A.
6. zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach
30 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się 6. zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.
Obrady rozpoczęto tradycyjnie – infor- roku. Informację z działalności pomiędzy
macją z działalności Burmistrza Gminy sesjami pan Knafel zakończył gratulacjami
pomiędzy sesjami. Burmistrz Knafel przy- skierowanymi do niedawno wybranych sołbliżył zebranym przebieg ostatnich spotkań tysów oraz nowego przewodniczącego Rady
m.in. w sprawie S7 z Dyrektorem GDD- Osiedla Artura Dydlińskiego. Razem z przeKiA i Generalnym Dyrektorem Środowi- wodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem
ska czy ze Starostą Krakowskim odnośnie Płażkiem życzył wszystkim udanej kadencji,
drogi Słomniki – Kocmyrzów. Wspomniał wręczając drobne upominki.
również o przekazaniu na ręce radnego poKolejnym punktem obrad Rady Miejskiej
wiatowego Włodzimierza Tochowicza listy były zapytania sołtysów i gości oraz interuwag dotyczących niezbędnych napraw na pelacje i zapytania radnych. Radna Bożena
drogach powiatowych oraz planowanych Furgalska po raz kolejny zgłosiła radnemu
w najbliższych latach inwestycji. Przygoto- powiatowemu Włodzimierzowi Tochowiwanie list potrzebnych remontów związane czowi potrzebę remontu fragmentów drogi
było z kwietniowym objazdem po drogach powiatowej biegnącej przez Smroków, napowiatowych naszej gminy Komisji Infra- ciskając na jak najszybsze zajęcie się sprastruktury i Gospodarki Komunalnej oraz wą. Radna Ewa Kaszuba podziękowała za
Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Krakow- załatanie dziur na ulicy Łokietka (problem
skiego. Informując o działaniach pomię- zgłoszony w czasie ostatniej sesji) i poindzy sesjami burmistrz Knafel wspomniał formowała zebranych o planowanych waro swoim udziale w I walnym zebraniu Sto- sztatach ekologicznych dla uczniów szkół
warzyszenia Ogrodowego w Słomnikach z terenu naszej gminy, które organizuje
(stworzonego przez mieszkańców w celu MPO Kraków. Gmina partycypować będzie
samodzielnego gospodarowania ogródkami w kosztach realizacji zajęć pokrywając koszdziałkowymi) oraz spotkaniu z Komendan- ty transportu uczniów do Krakowa. Głos zatem Miejskim PSP w kwestii organizacji na brała również radna Maria Jagła zgłaszając
terenie naszej gminy 2 czerwca Mistrzostw potrzebę rozbiórki budynku znajdującego
w Ratownictwie Medycznym i Drogowym się w sąsiedztwie świetlicy w Brończycach.
Służb Mundurowych. Przekazał ponadto Burmistrz Knafel zaznaczył, że zajmie się
zebranym ciekawą wiadomość z dziedziny tą kwestią.
sportu i turystyki dotyczącą ostatecznej deW dalszej części sesji radni głosowali
cyzji w sprawie trasy nordic walking, ma- nad projektami uchwał. Zatwierdzili roczjącej przebiegać przez teren naszej gminy. ne sprawozdania: finansowe publicznego
Szlak, którego przygotowaniem zajmuje Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia
się Lokalna Grupa Działania Jurajska Kra- Zdrowia w Słomnikach oraz z realizacji
ina, ma być gotowy do końca czerwca tego Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii. Przegłosowano także zaproponowaną wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
O ile sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, w przypadku głosowania nad nowymi stawkami 10 radnych opowiedziało się
za, a 5 radnych: panowie Perek, Szaleniec,
Kłosiński, Dziedzic i Zagrodzki, wstrzymało się od głosu. Zmiany w opłatach, jakie
zatwierdziła Rada Miejska, wyglądają następująco: zaopatrzenie w wodę kosztować
będzie 3,15 zł/m3 netto. Do tej wartości doliczyć trzeba opłaty abonamentowe od posiadanego wodomierza w wysokości 3 złotych
netto lub 7,80 złotych netto (dla wodomierzy zbiorczych). W przypadku odprowadzania ścieków odbiorcy indywidualni,
instytucje i podmioty gospodarcze, które nie
aktualności 5
wykorzystują wody w procesie technologicznym zapłacą 5,20 zł/m3 netto. Natomiast odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą
i posiadający urządzenia podczyszczające
ścieki zapłacą 7,80 zł/m3 netto. Dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą
i nieposiadających urządzeń podczyszczających ścieki, w przypadku których również
woda bierze udział w procesie technologicznym ustalono stawkę 8,40 zł/m3 netto.
Kolejna uchwała, nad którą głosowali radni, dotyczyła przyłączenia gminy Słomniki
do Klastra „Zrównoważona Infrastruktura”
– decyzję podjęto jednogłośnie. Jak podkreślił burmistrz Knafel przyłączenie do Klastra
nie będzie generować żadnych dodatkowych
zobowiązań finansowych, a zaowocuje pro-
fesjonalnym wsparciem m.in. w zakresie
starania się o dotacje na budowę energooszczędnych obiektów w naszej gminie.
6. sesję Rady Miejskiej w Słomnikach
radni zakończyli dyskusją zapoczątkowaną
przez radnego Maksymiliana Zagrodzkiego, dotyczącą zapuszczonych i niebezpiecznych budynków znajdujących się na terenie
naszego miasta oraz zapuszczonych posesji.
Burmistrz Knafel zapowiedział, że w sprawie utrzymania czystości na posesjach
i możliwym sposobie ich egzekwowania
skontaktuje się z Komendantem Policji. Tematykę dyskusji rozszerzył radny Krzysztof
Szaleniec dopytując o kwestię utrzymania
czystości na ulicach i możliwość rozmieszczenia większej ilości koszy na śmieci.
Argumentował, że po wprowadzeniu nowej ustawy śmieciowej sytuacje, w których
mieszkańcy „podrzucali” śmieci domowe do
koszy znajdujących się na ulicy nie powinny już mieć miejsca. Tu w dyskusję włączył
się Przewodniczący Rady Grzegorz Płażek
zaznaczając, że pomimo wprowadzenia nowych przepisów niektórzy mieszkańcy dalej wyrzucają śmieci do lasów lub porzucają
je przy drogach. Konkluzją całej rozmowy
była decyzja o rozmieszczeniu dodatkowych
koszy przy ulicach naszego miasta z nadzieją na rozsądne zachowania mieszkańców.
Burmistrz zaznaczył jednak, że w pierwszej
kolejności znaleźć należy fundusze na sfinansowanie tej inicjatywy.
J.A.
Jak przyciągnąć nowych inwestorów?
Gmina Słomniki przystąpiła do Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, które ma
zapewnić efektywną współpracę pomiędzy gminami starającymi się o nowych inwestorów i instytucjami zajmującymi się profesjonalną obsługą przedsiębiorców.
Forum powołano 29 kwietnia br. w siedziWspólnie z małopolskimi prezydentami,
bie Krakowskiego Parku Technologicz- burmistrzami oraz wójtami mamy nadzieję
nego, aby stworzyć pole do dyskusji, do budować przewagę konkurencyjną małowymiany doświadczeń i dobrych praktyk polskiej oferty inwestycyjnej – powiedziała
związanych z promocją gospodarczą oraz Krystyna Sadowska, dyrektor działu promoobsługą inwestorów.
cji i marketingu KPT. Gmina Słomniki, anDo udziału w pracach Forum, obok ini- gażując się w projekt, ma zamiar pozyskać
cjatora – KPT zaproszone zostały kluczowe nowych inwestorów.
instytucje nie tylko z Małopolski, ale z caPodczas spotkania, w którym uczestniłego kraju. Partnerem działań jest Polska czył zastępca burmistrza Michał Chwastek,
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicz- przedstawiciele Forum przedstawili szczenych oraz Centrum Business in Małopolska. góły funkcjonowania specjalnej strefy eko-
Ćwiczenia obronne w gminie Słomniki
14 maja 2015 r. w naszej gminie odbyły się powiatowo-gminne ćwiczenia obronne
z elementami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kryptonimem „NIEDŹWIEDŹ 2015”.
Scenariusz zakładał następującą sytuację: Krakowski Piotr Pałka, Dyrektor Wydziału
Następuje atak na 3. Bazę Logistyczną Sił Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysoZbrojnych na terenie Jednostki Wojskowej wego SP Halina Gociewicz oraz szefowie
w Niedźwiedziu, w wyniku którego do- poszczególnych służb m.in. Policji, Pańchodzi do eksplozji zbiorników z benzyną. stwowej Straży Pożarnej.
Wybucha pożar z toksycznym dymem wiDruga część ćwiczeń odbyła się w Jeddocznym z odległości wielu kilometrów. nostce Wojskowej w Niedźwiedziu, gdzie
Potrzebna jest ewakuacja mieszkańców do wszyscy uczestnicy przećwiczyli procedury
sąsiednich gmin niezagrożonych chmurą powiadamiania, tak aby informacje o rodzadymu. Celem ćwiczeń było wypracowanie ju zagrożenia dotarły szybko do odpowiedmetod sprawnej współpracy i komunikacji nich służb ratowniczych.
różnych służb cywilnych i mundurowych
oraz zespołów działających w gminach
i powiecie, których zadaniem jest ochrona
ludności cywilnej, ich ewakuacja z zagrożonych terenów. Oprócz naszej gminy w ćwiczeniach uczestniczyły gminy Michałowice,
Iwanowice oraz Kocmyrzów-Luborzyca.
Pierwsza część ćwiczeń miała miejsce
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach , gdzie zespoły odpowiadające w powiecie i gminie za nasze bezpieczeństwo
przećwiczyły procedury powiadamiania
i reagowania w sytuacji kryzysowej. Pracom
zespołów przyglądał się m.in. Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Wicestarosta
Głos Słomnik czerwiec 2015
nomicznej, profesjonalnego biura obsługi
inwestora oraz oczekiwania inwestorów.
Omówiono także zasady współpracy w ramach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
Na koniec przedstawiciele służb mundurowych i cywilnych przedstawili swoje
wnioski. Burmistrz Paweł Knafel zwrócił
uwagę na efektywną współpracę pomiędzy poszczególnymi służbami. Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji Piotr
Wojtak podkreślił wagę precyzji meldunków o zagrożeniu dla dyżurujących służb
policyjnych. Wicestarosta Krakowski Piotr
Pałka podziękował wszystkim za sprawnie
zorganizowane ćwiczenia, dzięki którym
mogą być doskonalone procedury w sytuacjach zagrożenia.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
6
wydarzenia
Obchody Święta Konstytucji w Słomnikach
Poranek 3 maja powitał wszystkich uczestników obchodów Święta Konstytucji piękną,
słoneczną pogodą. W parku przy ulicy Wolności 4 pojawiły się liczne poczty sztandarowe jednostek OSP oraz przedstawiciele władz, organizacji społecznych i politycznych,
radni, sołtysi, delegacje ze szkół z terenów naszej gminy.
Harcerze i zuchy w ramach corocznej akcji
„Młodzież pamięta” rozdawały biało – czerwone flagi. W pół do dziewiątej, wiedziony
przez orkiestrę dętą Echo przemarsz, ruszył
w stronę kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w Słomnikach, aby uczestniczyć
w mszy świętej w intencji ojczyzny. Następnie, w zgodzie z naszą słomnicką tradycją,
poczty sztandarowe udały się w kierunku
pomnika Ofiar Faszyzmu. Orkiestra dęta
Echo zaintonowała dźwięki hymnu narodowego, a poczty sztandarowe złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. To, co cieszyło
tego dnia szczególnie mocno, to widok wielu małych dzieci, prowadzonych na obchody
Święta Konstytucji przez rodziców. Ubrane
w narodowe barwy lub mundury, trzymające
w rękach biało czerwone flagi maluszki były
obrazem niezwykle ujmującym.
Zwieńczeniem porannych obchodów
była krótka lekcja historii wg Jana Matejki. Prelekcja dotyczyła reprodukcji obrazu „Kościuszko pod Racławicami”, którą
mieszkańcom obecnym na Rynku rozdali
harcerze.
J.A.
„Ja jestem żyd z Wesela”
3 maja w Centrum Kultury obejrzeliśmy przedstawienie „Ja jestem żyd z Wesela”
wg opowiadania Romana Brandstettera.
Sztuka przedstawia losy Hirsza Singera Stanisława Wyspiańskiego stali się nagle
i jego córki Pepki Singer, którzy za sprawą – z ludzi prostych i skromnych – bohaterami literatury narodowej. I tak oto wielki
dramat sceniczny stał się jednocześnie ich
dramatem życiowym, bo utożsamieni z literackimi postaciami stracili swoją tożsamość.
Pepka uwierzyła w swoją niezwykłość i zaczęła żyć jak Rachela, mówić jak Rachela,
ubierać się i zachowywać jak Rachela. Stary Hirsz bronił się przed literackim życiorysem, pozostał sobą za cenę utraty rodziny
i majątku.
Losy bohaterów pokazały, jak bardzo
sztuka może wpływać na ludzkie życie.
Oskarżając Wyspiańskiego stary Hirsz Singer jednocześnie daje największy dowód na
geniusz poety, który potrafił stworzyć literackie postaci, które przerosły swoje pierwowzory.
W przedstawieniu zobaczyliśmy wspaniałych aktorów: Mariusza Marczyka (Hirsz), Lidię Hardulak (Rachela) i Jerzego
Miedzińskiego (adwokat Waschutz).
zdjęcia: Pejo photography&film
a.b.
wydarzenia 7
VII Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad
Specjalnych w Słomnikach
Prażące od samego rana słońce nie zniechęciło nikogo do punktualnego stawienia się
na orliku. Organizowany już siódmy rok z rzędu Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad
Specjalnych po raz kolejny zgromadził tłum zawodników.
Do Słomnik, na zaproszenie organizatora
Mityngu – Zespołu Szkół w Waganowicach, przybyła Podgórska Gromada Zuchowa „Pomocne Łapki” ze Szczepu Zielone
Słońce z Krakowa, uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 11 z Krakowa oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Świt z Miłocic. Zawody rozpoczęto
przemarszem wszystkich drużyn, słowami
przysięgi i zawieszeniem flagi Olimpiad
Specjalnych. Zgromadzonych na orliku
zawodników powitała dyrektor ZS w Waganowicach Urszula Piwek. Nie zabrakło
programu artystycznego – barwny taniec
ze wstążkami zaprezentowali uczniowie
waganowickiej szkoły. Zakończenie występu było jednoczesnym rozpoczęciem
sportowych zmagań. Uczestnicy Mityngu
dzielnie walczyli, kibicowali i, co najważniejsze, wspólnie fantastycznie się bawili.
Wyzwań przed nimi było sporo m.in. rzut do
kosza, biegi czy wyścig wózków. Po każdej
z konkurencji – obowiązkowo wyróżnienie
zwycięzców medalami. Jednak nie wygrana
była w ich zmaganiach najważniejsza, a włożenie wysiłku w każdą dyscyplinę i podjęcie
próby przezwyciężenia swoich słabości.
VII Mityng zakończono tradycyjnie –
pysznym poczęstunkiem oraz wspólnym
pożegnaniem. Kolejne spotkanie za rok.
J.A
Wernisaż wystawy Jana Biczysko
W dniu 17 maja w Muzeum Ziemi Słomnickiej odbył się wernisaż wystawy malarstwa
i rysunku Jana Biczysko.
zny nie podlegają prawom grawitacji: mogą
unosić się w powietrzu, płynąć w przestrzeni, wydłużać i wyginać. Często mają skrzydła. Z nimi czy bez podlegają tylko prawom
wyobraźni. Świat poza nimi nie istnieje. Nawet kiedy zwracają się ku sobie, ich spojrzenia się nie spotykają, jakby były świadome
swojej wzajemnej obecności z pewnością,
która nie potrzebuje potwierdzenia.
Z obrazów emanuje nastrój, który najtrafniej można nazwać uspokojeniem. Bierze
Obrazy i rysunku artysty to własna mitolo- się on z wzajemnych relacji postaci, z odgia, połączenie fantasmagorii, sennych wi- ważnej, zdecydowanej kolorystyki i wreszzji, odrealnionych postaci, świadoma bądź cie: z poetyckich dopowiedzeń, w tytułach
podświadoma kombinacja zapamiętanych cykli, ale przede wszystkim w lirycznych
i przeżytych lektur i obrazów, malarskie komentarzach umieszczonych na obrazach.
inspiracje mistrzów, które łączą się w jeden Są one częścią dzieła, na równych prawach
spójny świat.
z obrazem. To najpiękniejszy dialog o uczuŚwiat przedstawiony na rysunkach ciach, których nie można wyrazić malarską
i obrazach jest łatwy do opisania, można na- formą, dlatego trzeba sięgnąć po poezję.
wet powiedzieć, że w każdym obrazie jest
Na wernisaż przybyli liczni goście.
jakaś opowieść. Postacie kobiety i mężczy- Artyści: prof. Marita Benke-Gajda, Stanisław Trybała, Zdzisław Słonina, Konrad
Mastyło, Andrzej Paryś. Przedstawiciele
powiatowych i lokalnych władz: Dyrektor Biura Promocji i Współpracy Małgorzata Zięć, Radny Powiatu Krakowskiego
z naszego okręgu Krzysztof Malik, Prezes LGD Jurajska Kraina Dorota Buczek,
Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, Zastępca Burmistrza Gminy Słomniki
Michał Chwastek, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Słomnikach Grzegorz Płażek,
Głos Słomnik czerwiec 2015
Radna Ewa Kaszuba. Było wielu mieszkańców Słomnik, przyjaciele i znajomi artysty.
Wystawa ta gościła już w kwietniu w Wieruszowie – rodzinnym mieście Jana Biczysko; w Muzeum Ziemi Słomnickiej oglądać
ją można było do końca maja. 28 czerwca
jej wernisaż połączony z koncertem muzyki klasycznej oraz wykładem o. Eugeniusza
Grzywacza odbędzie się w Centrum Wiara
i Kultura w klasztorze w Hebdowie. Następne wystawy zaplanowano m.in. w Krakowie, Myślenicach, Warszawie.
Cykl wystaw został objęty patronatem
honorowym Starostów Krakowskiego i Wieruszowskiego, Burmistrza Gminy Słomniki
oraz Burmistrza Wieruszowa.
(a.b.)
8
wydarzenia
Wędkarze rozpoczęli nowy sezon…
Gdy zima, którą mamy za sobą, była mało zimowa, to czegóż można oczekiwać od
wiosny? Gdzie się podziały owe ciepłe i słoneczne dni wiosenne przynoszące nowe siły
dla ludzkich organizmów? A tu początek tegorocznej majówki w chłodzie i chmurach,
z silnym wiatrem i momentami zacinającym deszczem. Pomimo to 1 maja 47 zapaleńców zapisało się na listę startową inaugurujących tegoroczny sezon sportowy naszego
koła gruntowych zawodów o Puchar Burmistrza Gminy Słomniki.
Następnie odbyło się losowanie miejscó- były po stronie wędkarzy. Stąd raczej miny
wek, z których 20 znalazło sie na nowo kolegów nie były zbytnio optymistyczne, ale
zamontowanych podestach ułatwiających przecież wędkarze to niepoprawni optymiści
wygodne zagospodarowanie stanowiska i zawsze można liczyć na tzw. fuksa.
wędkarskiego. Tradycją tych zawodów jest
Zawody zakończono zgodnie z planem
także już od lat udział naszego kapelana o godzinie 13.00. Koledzy Staszek Łakomy
ks. prof. Dr. hab. Jana Józefa Janickiego, i Jan Zagrodzki wyruszyli na ważenie ryb,
który uroczyście poprzez okolicznościo- a powracający z łowiska wędkarze posilali
we słowo Boże oraz specjalne modlitwy sie kiełbaską upieczoną na nowiutkim grili błogosławieństwo, otwiera nowy sezon lu, który zadebiutował udanie pod wodzą
wędkarski, za co mu serdecznie dziękuje- kolegi Irka Ciałowicza. Następnie po podlimy. Każdy uczestnik otrzymał także od ks. czeniu wyników kolega Staszek przedstawił
profesora mały folder ze zbiorem modlitw ostateczną klasyfikację zawodów. Do nagród
i litanią do naszego świętego papieża Jana – 3 pucharów, siatki, kołowrotka, plecionki,
Pawła II. Następnie uczestnicy zajęli stano- wiadra zanętowego i procy zanętowej –przewiska, a 5 minut przed godziną 9.00 przy- widziano 5 pierwszych miejsc. Zdobyli je:
stąpili do zanęcania.
I. Andrzej Salawa-4840 pkt.; II. Rafał Gil:
Z przeglądu wybranych metod mniej 3900 pkt.; III. Piotr Dalowski: 3820 pkt.;
więcej po połowie łowiący wybrali drga- IV. Bogdan Nur: 3440 pkt.; V. Janusz Halada:
jącą szczytówkę, czasami zmodyfikowaną 3420 pkt. 21 kolegów punktowało w zawoo przebieg żyłki przez sygnalizator elek- dach, a aż 26 nie zaliczyło skutecznie żadnej
troniczny i klasyczną gruntówkę. Wieści rybki w siatce, co potwierdza, że warunki
z kilku ostatnich dni raczej były mało op- połowów były trudne, a brania słabe. Zaglątymistyczne. O ile wcześniej bardzo dobrze dając niedyskretnie do wiader i pojemników
brał karp, trafiał się jesiotr i oczywiście nie- z zanętami mogę jednak stwierdzić, że łowizawodnie brały leszcze, to ostatnio nawet ten sko premiowało dzisiaj dobre zanęty obficie
ostatni gatunek brał niemrawo. Księżycowy wzbogacone żywymi dodatkami. Minimalikalendarz i warunki pogodowe także nie ści raczej nie połowili, choć większy ze zło-
wionych karpi wziął na kukurydzę. Łącznie
w siatkach wędkarzy znalazło się (i wróciło z powrotem do wody) 43,09 kg ryb.
W roku ubiegłym było to aż ponad 120 kg
i ta dysproporcja mówi już sama za siebie.
Zwycięzca Andrzej Salawa pytany o taktykę
połowu powiedział, że łowił metodą feeder
nęcąc zanętą Traper zmieszaną z zanętą leszczową Leśniowskiego wzbogaconą o pinkę.
Na haczyk zakładał jednego, rzadziej dwa,
białe robaczki. Na jego zwycięstwo złożyło
się złowionych: 16 leszczy, jeden spory karaś
i jedna płotka. Zwycięstwo w tak trudnych
warunkach ma specjalny wydźwięk, tak też
i wszystkim, którzy złowili tego dnia ryby
należą się specjalne gratulacje.
Zarząd Koła PZW Słomniki oraz uczestnicy zawodów dziękują panu Burmistrzowi
Pawłowi Knaflowi za objęcie patronatem
zawodów oraz ufundowanie pucharów i nagród.
Włodzimierz Piotr Kaczmarczyk
(skróty od redakcji Głosu Słomnik)
edukacja
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
13 maja w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Skawinie odbyły się XV
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK Powiatu Krakowskiego. Organizatorem zawodów był Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
W zawodach uczestniczyły pięcioosobowe wiekowych: szkoły gimnazjalne i ponadreprezentacje szkół znajdujących się na te- gimnazjalne. Składały się z części teorerenie powiatu krakowskiego. Wzięli w nich tycznej, czyli testu jednokrotnego wyboru
udział również uczniowie szkół z gminy oraz praktycznej, w zakresie której m.in.
Słomniki – swoje drużyny zgłosiło Gimna- uczniowie udzielali pierwszej pomocy na
zjum w Niedźwiedziu, Gimnazjum w Pran- pięciu punktach z upozorowanymi wypaddocinie, Gimnazjum w Słomnikach oraz kami. W środowych zmaganiach uczniowie
Liceum Ogólnokształcące w Słomnikach. aż dwóch szkół z terenu naszej gminy staZawody rozegrano w dwóch kategoriach nęli na podium uzyskując świetny wynik
Mażoretki z Prandocina
W poniedziałek 18.05.2015 roku w Wadowicach obchodzono 95. rocznicę urodzin
Karola Wojtyły. Z tej okazji do Wadowic
przyjechali przedstawiciel szkół papieskich.
W południe na Placu Jana Pawła II odprawiono uroczystą mszę świętą, a o godz.
15.00 odbył się koncert : „Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie”.
W tym roku u boku Orkiestry Dętej OSP
z Prandocina zadebiutowały mażoretki
z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej
i zajmując II miejsce w obu kategoriach
wiekowych. Na podium stanęła drużyna uczniów z gimnazjum w Prandocinie
w składzie: Maria Cichopek (kapitan drużyny), Dominika Wojtal, Paulina Kołacz,
Urszula Żak, Karolina Wieczorek, a w grupie wiekowej szkół ponadgimnazjalnych
zespół licealistów z LO w Słomnikach
w składzie: Monika Motyczyńska (kapitan
drużyny), Izabela Klimczyk, Joanna Machejek, Kamil Richert i Mateusz Turowicz.
Obie drużyny opieką objęła nauczycielka –
pani Garbiela Blarowska.
J.A.
w Prandocinie. Swoim występem i wyglądem wzbudziły niemały entuzjazm wśród
zgromadzonej publiczności. Zespół pod
opieką Pani Moniki Gołdy działa od października zeszłego roku.
Po pokazie mażoretki wraz z orkiestrą zebrały gromkie brawa, nie obyło się również
bez wspólnych zdjęć. Uczennice nie kryły
zadowolenia i zapewniły, że już nie mogą
doczekać się występu w przyszłym roku.
Zespół wystąpił też na szkolnym festynie
07.06.2015.
Monika Gołda
Życie w średniowiecznym grodzie
15.00 – Parada rycerska
korowód uczestników imprezy prowadzony
przez zespół muzyki dawnej
15.30 – Uroczyste rozpoczęcie dnia rycerskiego
wybicie monety okolicznościowej
16.00 – Prezentacja piastowskich wojów
połączona z pokazem walk i pojedynków
Anielska kuchnia
Karczma Wesołych Kumoszek z Granowa
Warsztaty ceramiczne
Pokazy rzemiosła średniowiecznego
Średniowieczna kuchnia
Konkursy dla dzieci i dorosłych
20.00 – Rekonstrukcja obrzędowości dawnych Słowian
wokół rozpalonego ogniska
StanowiSka
Namiot książęcy
sala tronowa, średniowieczne meble, ręcznie
tkane kilimy, sprzęty codziennego użytku
– rekwizyty z filmu Stara baśń,
pokaz gry na dawnych instrumentach
Trzy namioty
skóry, kotły, uzbrojenie, zbrojownia,
gry i zabawy w oparciu o wydarzenia
historyczne oraz legendy
Osada rzemieślników
rogownictwo, stanowisko snycerskie, warsztat
tkania na bardzie, mincerz, wiedźma – wróżbitka
16.00-20.00 – Wystawa warsztatów ceramicznych
oraz otwarcie anielskiego panneau
16.00 – Rozpalanie pieca węgierskiego
Wypalenie rzeźby Anioła
21.00 – Spektakl plenerowy
Krakowskiego Teatru Ulicznego –
Serce Don Juana w ogniu
Życie w średniowiecznym grodzie
Rynek w Słomnikach (1,83 ha) jest ewenementem na skalę krajową. Wraz z rynkiem w Uściu Solnym są największymi rynkami w Małopolsce lokowanymi przez Kazimierza Wielkiego. Dla porównania jeden z największych rynków w Europie – w Krakowie ma 4 ha, rynek w Proszowicach niespełna 1 ha, rynek Starego
Miasta w Warszawie nieco ponad 0,5 ha.
21 czerwca Centrum Kultury oraz Drużyna Wojów
Piastowskich „Jantar” zapraszają na Rynek w średniowiecznej scenografii, aby poznać życie w czasach
średniowiecza. Zaczniemy od korowodu z drużyną
rycerską na czele, potem nastąpi wybicie specjalnej
monety Festiwalu. Dlatego bądźcie z nami koniecznie o 15.00, aby wziąć w tym udział.
Potem zapraszamy do średniowiecznego grodu –
zwiedzania, zabaw, konkursów, pokazów – dla każdego. Co zobaczymy?
Pierwsze obozowisko to dwa mniejsze i jeden
duży namiot książęcy. Wewnątrz zobaczymy salę
tronową, średniowieczne meble, ręcznie tkane kilimy, bogate sprzęty codziennego użytku. Zobaczymy też przedmioty wykorzystane w filmie Jerzego
Hoffmana pt. „Stara Baśń”, np. tron legendarnego
Popiela (Bogdana Stupki), pancerz lamelkowy Piastuna (Daniela Olbrychskiego), ozdoby żony Wisza (Anny Dymnej) i filmowego Smerdy (Macieja
Kozłowskiego). Dodatkową atrakcję stanowią pokazy
gry na średniowiecznych instrumentach słowiańskich. Bita będzie moneta z epoki, organizowane
gry i zabawy dla publiczności oraz strzelnice (kusza, łuk, oszczepy).
W skład drugiego obozowiska wejdą trzy namioty. Będziemy podziwiać skóry, kotły, sprzęty
codziennego użytku, uzbrojenie, naczynia, stanowiska rzemieślników itp. Na terenie obozu odbędą
się pokazy inscenizujące średniowieczne życie np.
średniowieczną zbrojownię (prezentacja pancerzy
z możliwością przymierzania). Na palenisku wypiekane będą podpłomyki z miodem. Ponadto pokazy
walk, konkursów rycerskich, gier i zabaw średniowiecznych (prowadzonych przez rycerza – konferansjera). Walki posiadają bogatą narrację, a ich
fabuła nawiązuje do starodawnych legend i wydarzeń historycznych z dziejów Polski.
Trzeci obóz stanowić będzie osada rzemieślników.
Program obejmuje pokazy dawnych rzemiosł średniowiecznych i wymarłych zawodów. Znajdziemy
tutaj: rogownictwo z wyrobami z kości i rogów, bogate stanowisko snycerskie z całą gamą wyrobów
z drewna, warsztat tkania na bardzie oraz stanowisko wiedźmy – znachorki, wróżbitki wtajemniczającej w arkana średniowiecznej magii. Na terenie
osady średniowieczny mincerz wybije monetę, skórnik pomoże przymierzyć skórzany pancerz, a rogownik zagra z Wami w średniowieczne warcaby.
Imprezę ubarwi koncert zespołu odtwarzającego
muzykę wieków średnich. Prezentowane utwory to
dynamiczne tańce średniowieczne i nastrojowe ballady. Muzyka średniowiecznych trubadurów wykonywana będzie na kilkunastu instrumentach.
Pod wieczór – rekonstrukcja obrzędowości dawnych Słowian. Poprowadzi ją Jago – kapłan rodem ze
„Starej Baśni”, wokół rozpalonego ogniska, w którego kręgu nie zabraknie miejsca dla nikogo. Słowianie chcieli w ten sposób zapewnić sobie szczęście,
pomyślność i dobrobyt na kolejny rok, my się będziemy bawić.
Życie w średniowiecznym grodzie zaprezentuje
Drużyna Wojów Piastowskich JANTAR. Grupa powstała w 1992 roku i popularyzuje kulturę duchową
i materialną dawnych Słowian. Organizuje prezentacje rzemiosła, walki i obyczajowości, na terenie
kraju i poza jego granicami, współpracując z muzeami, biorąc udział w rekonstrukcjach historycznych
i festiwalach o międzynarodowej randze. Popularyzując kulturę X i XI w. z całym jej zróżnicowaniem
i kolorytem, JANTAR przyczynia się do zmiany
stereotypu myślenia o epoce pierwszych Piastów,
jako okresie barbarzyńskim i ubogim materialnie.
Prezentując barwne stroje, pancerze, bogate sprzęty
codziennego użytku, biżuterię oraz elementy kultury duchowej, drużyna ukazuje możliwie wierny
wycinek „rzeczywistości piastowskiej”, szerząc
wśród publiczności wiedzę i poczucie własnej wartości kulturowej na tle innych kultur wczesnośredniowiecznej Europy. JANTAR ma w swoim dorobku
także kilka filmów, m.in. „Stara Baśń”, „Ostrów
Tumski”, czy „Wyspa Władców”. Drużyna Wojów
Piastowskich to znawcy tematyki średniowiecza
różnych specjalności oraz wyśmienici aktorzy.
eramika bez granic
Stowarzyszenie Ceramika bez Granic, skupiające artystów ASP w Krakowie pod egidą prof. Marity Benke-Gajdy to sprawdzony partner Centrum Kultury. Na Festiwalu o godzinie 16.00 odbędzie się wernisaż wystawy, na której będziemy podziwiać ceramiczne anioły – to nawiązanie do
naszego herbu z Archaniołem Michałem. Część wystawy stanowić będą prace uczestników warsztatów ceramicznych. Poza tym odsłonimy anielskie panneau na wieży Centrum Kultury, a kto
nie uczestniczył w warsztatach ceramicznych, będzie mógł pod Centrum ulepić swojego anioła.
Wieczorem artyści rozpalą węgierski piec, w którym wypalimy rzeźbę Anioła – stanie ona obok
Centrum Kultury.
Stare receptury średniowieczne i kunszt kulinarny Wesołych Kumoszek z Granowa (czyli KGW Prandocin
Wysiołek) zadowolą każde podniebienie. Tym razem kuchnia będzie anielska i diabelska. Posmakujemy niebiańskich kołaczy, rajskich jabłuszek w cieście, serniczka „niebo w gębie” i innych słodkości. Dla odmiany
smaku – pieprzne i korzenne potrawy: anielskie skrzydełka na ostro w miodzie, diabelska polewka, czarcie
kopytka z boczkiem, szatański barszczyk. A to oczywiście jeszcze nie wszystko – menu naszej Karczmy
będzie nadzwyczaj bogate.
rakowski Teatr Uliczny
– Scena Kalejdoskop
Grupa artystyczna Scena Kalejdoskop powstała w 1999 roku w Krakowie. Założona została przez aktora
i reżysera Piotra Kulczyka. Zajmuje się realizacją widowisk teatralnych (spektakle plenerowe, uliczne,
kostiumowe) oraz produkcją filmową. Zaprezentuje 21 czerwca o g. 21.00 pod Centrum Kultury spektakl
plenerowy „Serce Don Juana”.
Widowisko powstało w oparciu o historię najsłynniejszego kochanka Don Juana. W spektaklu poznajemy
go jako człowieka – pełnego namiętności, ale i samotnego. Don Juan podczas swoich miłosnych podbojów
odkrywa wartość prawdziwego uczucia.
W spektaklu występują aktorzy na szczudłach. Symboliczne, epokowe kostiumy teatralne, niesamowite
maski, surrealistyczne postaci klaunów i czartów, efekty pirotechniczne i świetlne razem z piękną, klasyczną
muzyką pozwolą widzom oderwać się przez chwilę od rzeczywistości.
edukacja 13
Nauczmy się na pamięć tego kraju
Pod takim hasłem uczniowie Zespołu Szkół w Niedźwiedziu świętowali tegoroczne
obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program artystyczny przygotowali
gimnazjaliści oraz uczniowie klasy czwartej pod opieką polonistek Doroty Maciejczyk
i Marzeny Kumon.
Uczestnicy uroczystości mogli przypomnieć
sobie najważniejsze fakty historyczne związane z Konstytucją 3 Maja, posłuchać poezji
patriotycznej i obejrzeć poloneza w wykonaniu najmłodszych artystów. Nieocenioną
rolę odegrała jak zawsze oprawa muzyczna.
W tym roku oprócz szkolnego chóru i znanych szkolnych wokalistek do wspólnego
śpiewania przyłączyli się także chłopcy
z gimnazjum, zyskując swoim wykonaniem
aplauz publiczności. Bardzo podobały się
również barwne stroje aktorów, które przeniosły widzów do najważniejszych chwil
z 1791 roku.
Wspólne świętowanie miało radosny
i zarazem podniosły charakter. Wszyscy
uczniowie szkoły wystąpili tego dnia w strojach galowych.
elz
Nagrody dla nauczycieli
16 maja 2015 r. w Krakowie, podczas konferencji „Harcerska Szkoła” dwóch nauczycieli – instruktorów ZHP z Zespołu Szkół
w Waganowicach, pwd Sylwia Regucka
i pwd Radosław Konieczny odebrało z rąk
Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez Ministra
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania.
Serdecznie gratuluję Państwu i życzę
dalszych sukcesów w pracy i w życiu osobistym.
W tym miejscu, a myślę, że nagrodzeni
nie będą mieli nic przeciwko temu, pragnę
gorąco podziękować wszystkim Nauczycielom i Pracownikom ZS w Waganowicach za
wspaniałą pracę, współpracę, kreatywność,
opiekę, zaangażowanie, wsparcie i nieograniczony czas pracy dla dobra każdego ucznia i Szkoły. Dziękuję również wszystkim,
którzy wspierają naszą pracę, w tym szczególnie na harcerskim szlaku pwd Paulinie
Piwek.
Dyrektor Zespołu Szkół w Waganowicach
mgr Urszula Piwek
Z życia Samorządowego Przedszkola w Słomnikach
Zanim długim weekendem rozpoczął się
maj, 27 kwietnia mieliśmy okazję zobaczyć
piękne i pouczające przedstawienie zatytułowane „Piotruś Pan”, w wykonaniu artystów
Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. Z
każdym kolejnym dniem, coraz bardziej było
widać i czuć oczekiwaną przez wszystkich
wiosnę. Stąd coraz częściej i chętniej wychodziliśmy z naszych budynków, by cieszyć się
tym najpiękniejszym miesiącem roku.
Ogromnym zainteresowaniem naszych
przedszkolaków cieszyły się zajęcia dla gr.
Głos Słomnik czerwiec 2015
IV i V, zorganizowane 9 maja, w Zagrodzie
Edukacyjnej w Niezwojowicach. W czasie
ich trwania dzieci mogły z bliska obejrzeć
ogródek warzywny, poznać życie pszczół
i lepić pyszne pierogi. Równie ciekawa była
wizyta starszych dzieci w bibliotece w dniu
13 maja. Największą atrakcją było spotkanie
z prawdziwym pisarzem i tłumaczem książek
dla dzieci, panem Marcinem Brykczyńskim,
który opowiadał o swojej pracy i książkach.
Dopełnieniem naszych spotkań z kulturą
był, zorganizowany 18 maja dla dzieci ze
starszych grup, wyjazd do Filharmonii Krakowskiej na koncert „Muzyczny rejs”.
W miesiącu, w którym cała przyroda zaczyna tętnić życiem, nie mogło zabraknąć
zajęć proekologicznych. Ich zwieńczeniem
był udział naszej placówki w zbiórce surowców wtórnych zorganizowanej przez
MPO. Pragniemy tu serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy włączyli
się w tę akcję. W nagrodę otrzymaliśmy
sadzonki roślin, które upiększą otoczenie
naszego nowego przedszkola, do którego
przeniesiemy się od września.
Końcówka maja to oczywiście święto wszystkich mam. Z tej okazji dzieci ze
wszystkich grup, pod czujnym okiem swoich wychowawczyń, przygotowały piękne
przedstawienia, które sprawiły mamom wiele radości, a momentami nawet wzruszeń –
Kochane Mamy żyjcie nam sto lat!
A. Jurgasik
14
nasza historia
Pamięci Sługi Bożego Ks. Jana
Jędrychowskiego CM (1899-1942)
Każdy, kto przechodzi przez cmentarz parafialny w Słomnikach, może zauważyć na
nagrobku naprzeciw kaplicy cmentarnej otwartą księgę, na której znajduje się zdjęcie
Sługi Bożego księdza Jana Jędrychowskiego i lakoniczna informacja o miejscu i roku
stracenia. Niewielu jednak z nas zna historię
życia tego, jak się okazuje, wyjątkowego
słomniczanina. Wydaje mi się, że warto to
zmienić.
Inspiracją do bliższego zainteresowania
się Postacią ks. Jana Jędrychowskiego była
sugestia ks. Tadeusza Lalewicza, by jednemu z Kół Różańcowych Rodziców, jakie
powstają w ostatnim czasie w naszej parafii,
patronował Sługa Boży ks. Jan Jędrychowski. Koło powstało dnia 4.03.2015 roku,
materiałów informacyjnych przybywało,
a ponieważ są one według nas ciekawe
i unikalne, uważamy za stosowne podzielić się nimi z Czytelnikami. Z uwagi na ich
ilość i różnorodność będzie to cykl kilku
publikacji.
Dnia 17 września 2003 roku rozpoczął
się proces beatyfikacyjny grupy męczenników okresu II wojny światowej. Wśród
zgłoszonych 122 kandydatów znajduje
się Sługa Boży ks. Jan Jędrychowski. Oto
fragmenty jego biografii opracowanej przez
ks. dr Wacława Umińskiego.
1. Rys biograficzny
Ks. Jan Jędrychowski urodził się 23 maja
1899 roku w Słomnikach w powiecie miechowskim, w diecezji kieleckiej, jako syn
Jana i Franciszki Kurkiewicz. W roku 1915
został przyjęty do Małego Seminarium,
w którym ukończył szkołę średnią. Do
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo wstąpił 23 września 1919 r.
Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy.
Śluby święte złożył 19 lipca 1922 r. Po
przyjęciu święceń kapłańskich 6 czerwca
1926 r. pracował jako wikariusz w Milatynie Nowym. Następnie pomagał w duszpasterstwie przy kościele pw. Św. Wincentego
a Paulo w Krakowie na Kleparzu, pełniąc
równocześnie funkcję kapelana w Zakładzie
im. Helclów w Krakowie. Posługę w Zakładzie pełnił z wielkim oddaniem i miłością.
2. Okoliczności aresztowania i śmierci
W domu kleparskim zastała go wojna.
Ks. Jan w tym trudnym okresie starał się
osobiście pomagać potrzebującym, jak rów-
nież tę pomoc organizował. Dnia 15 lipca
1940 r. gestapo wtargnęło do domu, zebrano misjonarzy i przedstawiono zarzuty
prowadzenia działalności patriotycznej i antyniemieckiej (szczególnie poprzez rozprowadzanie pism podziemnych). Aresztowano
8 księży, a wśród nich Jana Jędrychowskiego i osadzono w więzieniu politycznym na
Montelupich.
Jak wspomina ks. Malinowski, w więzieniu warunki były względne. Gorzej natomiast było na przesłuchaniach, podczas
których misjonarze byli bici i maltretowani.
30 sierpnia 1940 r. w jednym z pierwszych
transportów więźniów, został osadzony
w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, gdzie nadano mu numer 3687.
10 grudnia 1940 r., dwa dni po oddaniu się
w opiekę Matki Bożej Niepokalanej nastąpił
wyjazd grupy 78 duchownych do kolejnego
obozu. Więźniowie prosili księży o błogosławieństwo. Wiele osób zgromadziło się
wokół ks. Jana, serdecznie go obejmując,
niektórzy nawet całowali go po nogach,
a on nie mógł się z tych uścisków wyzwolić.
12 grudnia 1940 r. w nocy w trzaskającym mrozie transport więźniów dotarł
do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Umieszczono go w bloku 30, nadając mu
nr obozowy 22246. Na początku trafił do
kuchni, skąd 3 razy dziennie dźwigał kotły
z jedzeniem dla całego obozu, później także
w kotłowni wodociągowej jak również na
gospodarstwie obozowym, gdzie zginęło
najwięcej księży. Pobyt w Dachau był dla
niego trudnym doświadczeniem. Na blok
powracał posiniaczony, zmaltretowany, pokrwawiony. Nie szukał jednak u ludzi żadnego współczucia.
Wycieńczonego pracą i chorobami przydzielono do tzw. „transportu inwalidów”.
6 maja 1942 r. wywieziony został z obozu
z grupą innych więźniów na zagazowanie.
3. Sylwetka duchowa
Ks. Franciszek Malinowski – współbrat
i współwięzień tak charakteryzuje jego postawę: „ Z ofiarnego domu i szczerze katolickiego wyrósł – nic więc dziwnego, że był
kapłanem gorliwym. Było w nim coś z ducha św. Jana Vianeya, w poświęceniu coś
ojca Jana Beyzyma, opiekuna trędowatych
na Madagaskarze, a z prostolinijności coś
ze św. Jana Chrzciciela. Nie znał on obłudy
ani krętactwa. Nawet w więzieniu i w obozie
wobec tych okrutnych zbrodniarzy nie umiał
być innym. Z tej też przyczyny na każdym
kroku esesmani i kapowie bili go bardzo okrutnie i dotkliwie. Na Montelupich prawie
stale się modlił. Różaniec to jego ulubiona
modlitwa. I tak dziwnym było tylko to, że jak
na wolności zawsze umiał sobie radzić, tak
tu w obozie, na wzór swego Mistrza Jezusa
Chrystusa, na drodze Krzyża zdał się zupełnie na łaskę oprawców, na nic specjalnie nie
reagując. Chciał jednak żyć, pragnął wrócić
do Ojczyzny, do domu, mając liczne plany
na przyszłość, dla dobra bliźnich. W wolnej
chwili na ten temat lubił rozmawiać. Śmierć
3 konfratrów, którzy przed nim zginęli bardzo go dotknęła. W cierpieniach był w sobie
zamknięty, głęboko zawsze tak zamyślony,
nigdy nie użalał się ani uskarżał. A w obozie przy zajęciach i pracy ciągle się modlił,
przeplatał paciorki różańca. Czasem przez
zapomnienie, że nie jest sam, wypowiadał
słowa modlitwy głośno – i wtedy widać było,
iż pragnął wciągnąć do modlitwy cały świat.
4. Opinia świętości
Analizując dokumenty można stwierdzić, że
słuszną rzeczą jest zaliczenie ks. Jana Jędrychowskiego do grona męczenników, a tym
samym błogosławionych.
Podczas pobytu w obozie narażając się
na liczne szykany, gorliwie pełnił kapłańską
posługę. Odznaczał się duchem modlitwy
oraz zawierzenia całego życia Opatrzności
Bożej. W więzieniu i w obozie pragnął i starał się o ile możności, znajdować się wśród
konfratrów, czy to dla wspólnej modlitwy –
czy wzajemnego podnoszenia się na duchu
lub rozmowy na tematy aktualne i pracy
Zgromadzenia. On nigdy w tych pasiakach
nie przestawał być misjonarzem – sługą innych i dla innych nawet w więzieniu w tej
strasznej niewoli. Z innymi się dzielił ostatnim kęsem chleba – ostatnią łyżką strawy,
choć jak inni, miał również niewiele.
Modlitwa o beatyfikację Męczenników Polskich okresu II wojny światowej
Panie Boże, nasz najlepszy Ojcze, TY
w każdym czasie ukazujesz swoją miłość ojcowską, a w świecie rozdartym przez walki
i niezgodę czynisz człowieka gotowym do
pojednania. Męczennicy za wiarę, wynoszeni do chwały ołtarzy, są znakiem zwycięstwa
dobra nad złem, przebaczenia nad terrorem
i przemocą. Ciebie, Boże Ojcze, prosimy,
aby prace, jakie podejmujemy w nowym
procesie beatyfikacyjnym Polskich Męczenników, zostały pobłogosławione – i Twoją
mocą i Twoją miłością. Niech męczeńska
śmierć naszych rodaków w nieludzkim czasie, na ziemi, która stała się także nieludzka
za sprawą nienawiści, była znakiem pojednania, a dla nas rękojmią Twojego, Ojcze,
miłosierdzia.
Prosimy Cię zatem, abyś umocnił nas
w wiernej służbie Tobie, chwała zaś Męczenników, myślimy nade wszystko o tak bliskim
nam ks. Janie Jędrychowskim, Twoim Słudze, którą potwierdzi Chrystusowy Namiestnik, niech oznacza dla nas dar czasu, który
na nowo czynisz swoim, a dzięki miłości czynisz także naszą ziemię przestrzenią swojej
nowej z nami i dla nas obecności. Niech to
sprawi Chrystus, który jest koroną Świętych,
i Pani nasza, Królowa Męczenników. Polecamy to Tobie, Dobry Ojcze, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu.
Maria Jędrychowska
Ewa Warda-Kaszuba
sport i rekreacja 15
Aktywnie spędzaj czas w gminie Słomniki cz. 1
Wiosna to doskonały moment na wyjście z domu i zwiększenie aktywności na świeżym powietrzu. Poniższe propozycje mogą być ciekawą alternatywą dla hałaśliwego
i zanieczyszczonego Krakowa czy zatłoczonego Ojcowa.
Wycieczki rowerowe wśród lasów
i wzgórz
Obszar naszej gminy doskonale nadaje
się do uprawiania turystyki rowerowej. Obfituje w drogi o niewielkim natężeniu ruchu;
przecinają one malownicze wzgórza Wyżyny Miechowskiej z charakterystycznymi obniżeniami tzw. padołami. Rowerowy Szlak
Kościuszkowski, którego znaczny odcinek
biegnie przez gminę Słomniki, stanowi ciekawą propozycję na rowerowy wypad dla
całej rodziny.
Od południa trasa rozpoczyna się wśród
lasów w okolicach Goszczy i Polanowic,
dalej biegnie zacisznymi drogami leśnymi
przez Niedźwiedź, obok kościoła pw. św.
Wojciecha z zabytkową figurą Madonny
z Dzieciątkiem. Przez Rynek w Słomnikach, mijając XIX-wieczny kościół pw.
Bożego Ciała, czerwony szlak wiedzie do
Prandocina obok XII-wiecznego kościoła
romańskiego pw. św. Jana Chrzciciela oraz
w pobliżu mogił powstańców styczniowych, tzw. Mogiłek. Trasa opuszcza gminę
Słomniki w Sosnówce, obok kapliczki upamiętniającej obozujących tu powstańców
styczniowych na skraju gęstego lasu. Tablica z trasą szlaku znajduje się na słomnickim
Rynku w pobliżu kościoła. Kolor szlaku:
czerwony.
Strefy rekreacji…
Place zabaw połączone z elementami siłowni na świeżym powietrzu – to pomysł dla
dzieci i rodziców. Strefy rekreacji dla całej
rodziny znajdują się w miejscowościach Miłocice, Wężerów, Niedźwiedź i Polanowice.
Urządzenia zostały dobrane tak, żeby
pozwalały na dobrą i, co najważniejsze,
bezpieczną zabawę. Są to m.in. dla dzieci:
bezpieczne huśtawki, zjeżdżalnie, zabezpieczone piaskownice, karuzele, a dla młodzieży i dorosłych – stoły do ping-ponga,
wioślarze, orbitreki i biegacze.
…i place zabaw
W Muniakowicach otwarto strefę do zabaw dla dzieci – kilka rodzajów huśtawek,
karuzelę, zjeżdżalnię, piaskownicę z zabezpieczeniem, stół betonowy z ławkami, stół
do ping-ponga, cieszący się dużą popularnością, także liny do wspinania się.
W Słomnikach doposażono plac zabaw
przy ul. Świerczewskiego. Zainstalowano
urządzenie zabawowo-sprawnościowe, ze
zjeżdżalniami i mini ścianką do wspinania. Ustawiono także podwójną huśtawkę
– dla dzieci starszych i maluchów. Nowy
plac zabaw znajduje się przy ul. Matejki;
zamontowano tam m.in. huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę. Pozostałe mniejsze place
zabaw w Słomnikach są przy ul. Wyspiańskiego oraz przy ul. Rzeźniczej, gdzie także
wstawiono dwa nowe urządzenia.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
Dream Team już w I lidze!
Czas szybko płynie. Nie tak dawno temu mieliśmy przyjemność poinformować czytelników Głosu Słomnik, że drużyna halowa Dream Team Futsal Słomniki awansowała
do II Krakowskiej Ligi Futsalu. Dziś to już nieaktualna wiadomość, gdyż jesteśmy
w pierwszej lidze! Ten sezon był dość specyficzny, bo tylko jednorundowy (bez rewanżów), ze względu na reorganizację rozgrywek. Od jesieni wszystko wróci do normy.
Sezon krótki, ale bardzo wymagający. Jakakolwiek strata punktów oddalała nasze marzenia upragnionego awansu. Na szczęście
straciliśmy ich niewiele, co pozwoliło na
bezpośredni awans z drugiego miejsca do
I ligi. Cel jaki został nam postawiony – zrealizowaliśmy. Ponad rok temu, gdy zakładaliśmy zespół powiedzieliśmy sobie jasno,,
chcemy grać co najmniej w „Krakowskiej
Ekstraklasie”. Wtedy to marzenie wydawało
się bardzo odległe. Dzisiaj jesteśmy bliżej
niż dalej tego celu. Warto w tym miejscu
nadmienić, że jesteśmy jedynym zarejestrowanym klubem halowym z gminy Słomniki. Często inne zespoły czy zgromadzeni
kibice mówią o nas potocznie: zawodnicy
ze Słomnik – jesteśmy dumni, że możemy
reprezentować nasze miasteczko i dzięki dobrym wynikom wpływać na poprawę jego
wizerunku.
Głos Słomnik czerwiec 2015
Od niedawna wspiera nas Kancelaria Odszkodowawcza ,,Lex”, której właścicielem
jest pan Krzysztof Jarzyna. Otrzymaliśmy
piękny komplet strojów oraz wsparcie finansowe dla naszej działalności. Z tego miejsca
chcieliśmy mu bardzo podziękować za zainteresowanie i środki nam przekazane, które
motywują do jeszcze cięższej pracy. Jest
nam niezmiernie miło, że możemy występować z logo firmy „Lex”. W czasie meczów,
jeśli tylko pozwala na to czas, dobrym słowem i mocno ściskając kciuki wspiera nas
właściciel firmy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę z Kancelarią. Osób, którym chcielibyśmy
za ten sezon podziękować, jest jeszcze kilka.
Z pewnością musimy wspomnieć o naszym
trenerze panu Andrzeju Kurczychu i podziękować za poświęcony nam czas, prywatne środki oraz pomoc, na którą zawsze
możemy liczyć. Dziękujemy trenerze! Dziękujemy również Kierownikowi zespołu
panu Sylwestrowi Warchołowi: za zaangażowanie w działalność, za obecność na każdym meczu i za wszystko co robi dla dobra
naszego Dream Team-u.
Zawodnicy Stowarzyszenia Sportowego
Dream Team Futsal Słomniki




projektowanie i konstrukcja odzieży
szycie na miarę
dekoracje ślubne
doradztwo w wyborze tkaniny, fasonu
asortymentu odzieżowego do sylwetki
 poprawki krawieckie, prasowanie
 szycie firan, zasłon, obrusów, serwet
 wkrótce haftowanie
Tel. 504 060 393
[email protected]
www.szyje-noca.blogspot.com
Żerkowice 8, 32-095 Iwanowice
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 17
Mieszkańcy Słomnik doceniają fakt budowy nowego bloku bo to znaczy, że ich miasto się rozwija. Nie trzeba być
ekonomistą, żeby wiedzieć, że mieszkalnictwo napędza koniunkturę. Gdy przybywa mieszkańców to wzrasta liczba
uczniów w szkole, zwiększa się ilość osób dokonujących
zakupy w sklepach, oraz korzystających z handlu, transportu i usług. Nowi mieszkańcy to nowe pomysły, niekiedy
nowa działalność gospodarcza, to wszystko przekłada się
na rozwój miasta.
Nowy blok wybudowany bardzo starannie z materiałów
doskonałej jakości przez przedsiębiorcę Pana Piotra Skulika posiada 36 nowoczesnych mieszkań o wysokim standardzie o jakim marzy nie jedna rodzina. Już w październiku
nowi właściciele mieszkań mogli je zagospodarowywać
wg własnego uznania.
Teren wokół budynku został wyłożony kostką brukową, klasyczne, eleganckie drzwi, znakomicie korelujące z faka na całej jego długości usytuowane są miejsca postojowe turą i kolorem ścian. Większość znalazła już swoich właścidla właścicieli mieszkań. W budynku znajdują się również cieli, ale kilka jest nadal do nabycia w bardzo atrakcyjnych
garaże, a każde z mieszkań ma przydzieloną komórkę loka- cenach. Mieszkania dwu i trzypokojowe są wyposażone
torską. Tereny zielone urozmaicone zostały różnorodnymi w piece dwufunkcyjne na gaz ziemny, które zasilają indykrzewami. Wejścia do budynku zabezpieczają wiatrołapy, widualną instalację centralnego ogrzewania i zapewniają
które chronią budynek przed stratami ciepła i gdzie rodzi- ciepłą wodę. Każde mieszkanie posiada balkon.
W niedalekim sąsiedztwie znajduje się szkoła, nowe
ce będą mogli bezpiecznie zostawić wózek. Budynek jest
wyposażony w instalację domofonową oraz monitoring, przedszkole w końcowej fazie budowy, Niepubliczco uchroni mieszkańców przed osobami niepożądanymi. ny Zakład Opieki Zdrowotnej i planowana budowa
Schody na klatkach wyłożone zostały płytkami w kolo- nowego obiektu dla tej placówki, Urząd Gminy, Komirze cappuccino, na ścianach pachnie świeżością tapeta sariat Policji oraz rozbudowane zaplecze usługowonatryskowa w modnym brzoskwiniowym kolorze, porę- -handlowe. Już dziś można umówić się telefonicznie pod
cze podkreślają nowoczesność klatek schodowych, które numerem 502 959 032 z panem Piotrem Skulikiem, aby
są szerokie, jasne i prowadzą do dobrze zaprojektowa- obejrzeć mieszkanie, podpisać umowę na jego zakup
nych i praktycznych mieszkań, które od klatek oddzielają i poczuć się jak RODZINA NA SWOIM.
Głos Słomnik czerwiec 2015

Podobne dokumenty