Prawo cywilne, zarys wykładu. Autorzy: Adam Bieranowski, Piotr

Komentarze

Transkrypt

Prawo cywilne, zarys wykładu. Autorzy: Adam Bieranowski, Piotr
Prawo cywilne, zarys wykładu.
Autorzy: Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel
Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Część pierwsza
Prawo cywilne - część ogólna
Rozdział pierwszy
Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające
1. Pojęcie i .przedmiot prawa cywilnego
1.1. Znaczenie prawa cywilnego w .stosunkach społeczno-gospodarczych
1.2. Cechy prawa cywilnego
1.3. Definicja prawa cywilnego
2. Zakres i .systematyka prawa cywilnego
2.1. Prawo cywilne jako gałąź prawa
2.2. Systematyka prawa cywilnego
2.3. Prawo cywilne materialne a .prawo cywilne procesowe
2.4. Znaczenie części ogólnej prawa cywilnego
3. Źródła i przepisy prawa cywilnego
3.1. Źródła prawa cywilnego
3.2. Polskie prawo cywilne a prawo Unii Europejskiej
3.3. Znaczenie i .struktura kodeksu cywilnego
3.4. Zasady prawa cywilnego
3.5. Przepisy prawa cywilnego
3.6. Zasady współżycia społecznego
Rozdział drugi
Stosunek cywilnoprawny
1. Pojęcie i .elementy stosunku cywilnoprawnego
1.1. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego
1.2. Elementy stosunku cywilnoprawnego
2. Zdarzenia cywilnoprawne
Rozdział trzeci
Prawo podmiotowe
1. Stosunek cywilnoprawny a prawo podmiotowe
2. Normatywne postacie prawa podmiotowego
3. Klasyfikacja praw podmiotowych
4. Nabycie, zmiana i .utrata prawa podmiotowego
4.1. Nabycie prawa podmiotowego
4.2. Zmiana i utrata prawa podmiotowego
5. Wykonywanie i ochrona praw podmiotowych
5.1. Wykonywanie praw podmiotowych
5.2. Czasowe granice realizacji praw podmiotowych
5.3. Ochrona praw podmiotowych
6. Nadużycie prawa podmiotowego
Rozdział czwarty
Podmioty stosunku cywilnoprawnego
1. Uwagi ogólne o .podmiotach
2. Zdolność prawna osoby fizycznej
2.1. Początek zdolności prawnej i .jej zakres
2.2. Koniec zdolności prawnej
3. Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej
3.1. Zakres zdolności do czynności prawnych
3.2. Brak zdolności do czynności prawnych
3.3. Ograniczona zdolność do czynności prawnych
3.4. Pełna zdolność do czynności prawnych
4. Inne elementy statusu cywilnoprawnego osoby fizycznej
4.1. Indywidualizacja osoby fizycznej
4.2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej
5. Dobra osobiste osoby fizycznej
5.1. Pojęcie dóbr osobistych
5.2. Przesłanki ochrony dóbr osobistych
5.3. Środki ochrony dóbr osobistych
6. Pojęcie i .klasyfikacja osób prawnych
6.1. Pojęcie osoby prawnej
6.2. Klasyfikacja osób prawnych
7. Powstanie i .ustanie osób prawnych
7.1. Powstanie osoby prawnej
7.2. Ustanie osoby prawnej
8. Zdolność prawna i .zdolność do czynności prawnych osób prawnych
8.1. Zdolność prawna
8.2. Zdolność do czynności prawnych
9. Inne elementy statusu cywilnoprawnego osoby prawnej
10. Podmioty profesjonalnych stosunków cywilnoprawnych
Rozdział piąty
Przedmiot stosunku cywilnoprawnego
1. Uwagi ogólne o .przedmiocie
2. Rzeczy
str 65
2.1. Pojęcie rzeczy
2.2. Klasyfikacja rzeczy
2.3. Część składowa rzeczy
2.4. Przynależność
2.5. Pożytki
3. Inne przedmioty stosunku cywilnoprawnego
Rozdział szósty
Czynności prawne
1. Istota czynności prawnej. Oświadczenie woli
2. Klasyfikacja czynności prawnych
2.1. Czynności jednostronne, dwustronne i .wielostronne
2.2. Czynności konsensualne i .realne
2.3. Czynności na wypadek śmierci i między żyjącymi
2.4. Czynności prawne zobowiązujące, rozporządzające oraz o podwójnym skutku
2.5. Czynności kauzalne i abstrakcyjne
3. Zasady składania oświadczeń woli
3.1. Sposób złożenia
3.2. Chwila złożenia
3.3. Zastępcze oświadczenie woli
3.4. Wykładnia oświadczenia woli
4. Sposoby zawierania umów
4.1. Negocjacje
4.2. Oferta i .jej przyjęcie
4.3. Aukcja i przetarg
5. Treść czynności prawnej. Warunek i .termin
5.1. Zasady kształtowania treści czynności prawnej
5.2. Elementy treści czynności prawnej
5.3. Warunek i termin
6. Forma czynności prawnej
7. Wadliwość czynności prawnej
7.1. Przyczyny wadliwości czynności prawnych
7.2. Wady oświadczenia woli
7.3. Sankcje wadliwej czynności prawnej
8. Przedstawicielstwo
8.1. Istota i rodzaje przedstawicielstwa
8.2. Pełnomocnictwo
Część druga
Prawo rzeczowe
Rozdział pierwszy
Zagadnienia ogólne
1. Pojęcie prawa rzeczowego
1.1. Prawo rzeczowe jako prawo podmiotowe
1.2. Zasada numerus clausus praw rzeczowych
1.3. Zasada jawności
1.4. Źródła prawa rzeczowego
2. Podziały praw rzeczowych
Rozdział drugi
Własność
1. Pojęcie własności
2. Pozytywna i negatywna strona własności
3. Granice treści prawa własności
4. Granice przestrzenne prawa własności
4.1. Ruchomości
4.2. Nieruchomości gruntowe
4.3. Nieruchomości budynkowe i .lokalowe
5. Granice czasowe własności
6. Prawo sąsiedzkie
6.1. Problematyka immisji
6.2. Zakazane roboty ziemne
6.3. Droga konieczna
6.4. Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budowli
6.5. Korzystanie z przygranicznych pasów gruntu
6.6. Stosunki dotyczące granicy
7. Nabycie i utrata własności
7.1. Ogólna charakterystyka sposobów nabycia
7.2. Nabycie pierwotne i pochodne
7.3. Przeniesienie własności
7.4. Nabycie własności ruchomości na podstawie umowy z osobą nieuprawnioną
7.5. Zasiedzenie
7.6. Zrzeczenie się własności
7.6.1. Zrzeczenie się własności nieruchomości
7.6.2. Zrzeczenie się własności ruchomości
7.7. Znalezienie
7.8. Inne sposoby
8. Współwłasność
8.1. Pojęcie
8.2. Rodzaje współwłasności
8.3. Treść i wykonywanie uprawnień oraz obowiązków współwłaściciela
8.4. Zniesienie współwłasności
9. Własność lokali
9.1. Istota, funkcja i charakter prawny
9.2. Ustanowienie odrębnej własności lokali
9.3. Szczególny tryb ustanowienia odrębnej własności lokalu
9.4. Wspólnota mieszkaniowa
9.5. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
9.6. Zarząd nieruchomością wspólną
10. Ochrona własności
10.1. Środki ochrony prawa własności w ogólności
10.2. Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) i negatoryjne (actio negatora)
10.3. Roszczenia rozliczeniowe
Rozdział trzeci
Użytkowanie wieczyste
1. Funkcje i charakter prawny
2. Źródła prawa
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
4. Ustanowienie użytkowania wieczystego
5. Inne sposoby nabycia użytkowania wieczystego
6. Treść użytkowania wieczystego
6.1. Uprawnienia użytkownika wieczystego
6.2. Czas użytkowania wieczystego
6.3. Odrębna własność budynków i urządzeń
7. Wygaśnięcie
Rozdział czwarty
Ograniczone prawa rzeczowe
1. Zagadnienia ogólne
1.1. Istota i .katalog ograniczonych praw rzeczowych
1.2. Powstanie, zmiana treści oraz przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych
1.3. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych
1.4. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych
2. Użytkowanie
2.1. Ogólne cechy użytkowania
2.2. Przedmiot
2.3. Użytkowanie przez osoby fizyczne i .inne wypadki użytkowania
3. Służebności
3.1. Pojęcie
3.2. Rodzaje służebności
3.3. Służebność gruntowa
3.3.1. Treść
3.3.2. Podmioty i przedmiot
3.3.3. Powstanie
3.3.4. Zakres służebności i sposób jej wykonywania
3.3.5. Zmiana treści
3.3.6. Wygaśnięcie
3.4. Służebność osobista
3.5. Służebność przesyłu
4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
4.1. Istota i treść
4.2. Powstanie i .przedmiot
4.3. Wygaśnięcie
5. Hipoteka
5.1. Istota i społeczno-gospodarcze przeznaczenie hipoteki
5.2. Przedmiot hipoteki
5.3. Treść hipoteki
5.4. Zabezpieczona wierzytelność
5.5. Powstanie hipoteki
5.5.1. Hipoteka umowna
5.5.2. Hipoteka przymusowa
5.6. Hipoteka kaucyjna
5.7. Hipoteka łączna
5.8. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej
5.9. Ochrona hipoteki
5.10. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego
5.11. Wygaśnięcie hipoteki
6. Zastaw
6.1. Istota i .porównanie z hipoteką
6.2. Rodzaje zastawu
6.3. Wygaśnięcie zastawu
Rozdział piąty
Posiadanie
1. Natura prawna posiadania
2. Elementy posiadania
3. Rodzaje posiadania
4. Domniemania związane z .posiadaniem
5. Dzierżenie
6. Nabycie i utrata posiadania
7. Ochrona posiadania
str.1 54
Rozdział szósty
Księgi wieczyste
1. Źródła prawa i .pojęcie ksiąg wieczystych
2. Funkcje ksiąg wieczystych
3. Ustrój ksiąg wieczystych
4. Jawność ksiąg wieczystych
5. Domniemania związane z wpisem w księdze wieczystej
6. Prawa i roszczenia osobiste
7. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Część trzecia
Część ogólna - prawa zobowiązań
Rozdział pierwszy
Zobowiązanie
1. Uwagi wprowadzające
1.1. Przedmiot regulacji prawa zobowiązań
1.2. Struktura stosunku zobowiązaniowego
1.3. Źródła stosunków zobowiązaniowych
2. Podmioty stosunku zobowiązaniowego
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Wielość dłużników lub wierzycieli
2.3. Zmiana podmiotów zobowiązania
3. Przedmiot stosunku zobowiązaniowego
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Rodzaje świadczeń
3.3. Świadczenia pieniężne
3.4. Odsetki
4. Treść stosunku zobowiązaniowego
4.1. Wierzytelność
4.2. Dług i .odpowiedzialność
4.3. Rodzaje odpowiedzialności
5. Zobowiązania niezupełne
6. Szkoda i .jej naprawienie
6.1. Pojęcie i .rodzaje szkody
6.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza
6.3. Przesłanki powstania odpowiedzialności odszkodowawczej
6.4. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
6.5. Podstawowe sposoby naprawienia szkody
Rozdział drugi
Podstawowe źródła zobowiązań
1. Umowy
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Rodzaje umów
1.3. Zasada swobody umów
1.4. Zawieranie umów
1.5. Zawieranie umów z .udziałem konsumentów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na
odległość
1.6. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
2. Bezpodstawne wzbogacenie
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia
2.3. Skutki bezpodstawnego wzbogacenia
2.4. Nienależne świadczenie
2.5. Świadczenie niegodziwe
3. Czyny niedozwolone
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Klasyfikacja czynów niedozwolonych
3.2.1. Odpowiedzialność za własne czyny (art. 415 k.c.)
3.2.2. Odpowiedzialność za cudze czyny
3.2.3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (417421 k.c.)
3.2.4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta (art. 431 k.c.)
3.2.5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rzeczy
3.2.6. Odpowiedzialność związana z .użyciem sił przyrody
3.2.7. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny (art. 4491 k.c.)
3.3. Naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
3.3.1. Wielość podmiotów odpowiedzialnych
3.3.2. Naprawienie majątkowej szkody na osobie
3.3.3. Naprawienie niemajątkowej szkody na osobie
3.4. Przedawnienie roszczeń z .czynów niedozwolonych (art. 4421 k.c.)
Rozdział trzeci
Wykonanie zobowiązań
1. Sposób wykonania zobowiązania
2. Podmioty wykonania zobowiązania
2.1. Dłużnik
2.2. Wierzyciel
3. Przedmiot wykonania zobowiązania
4. Miejsce wykonania zobowiązania
5. Termin wykonania zobowiązania
6. Wykonanie zobowiązań z .umów wzajemnych
7. Dowód wykonania zobowiązania
7.1. Pokwitowanie
7.2. Dokument stwierdzający zobowiązanie
8. Wpływ nadzwyczajnej zmiany stosunków na wykonanie zobowiązania umownego
Rozdział czwarty
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
1. Uwagi wprowadzające
1.1. Przesłanki odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej
1.2. Zasada odpowiedzialności dłużnika
2. Niemożliwość świadczenia
3. Opóźnienie i .zwłoka dłużnika
4. Zwłoka wierzyciela
5. Ochrona wierzyciela w .razie niewypłacalności dłużnika
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Przesłanki ochrony wierzyciela w .razie niewypłacalności dłużnika
5.3. Środki ochrony pokrzywdzonego wierzyciela
Rozdział piąty
Wygaśnięcie zobowiązania
1. Uwagi ogólne
2. Sposoby zaspokojenia wierzyciela
Część czwarta
Część szczegółowa - prawa zobowiązań
Rozdział pierwszy
Uwagi wprowadzające
1. Przedmiot regulacji części szczegółowej prawa zobowiązań
2. Szczegółowe stosunki zobowiązaniowe powstałe z .umów
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Umowy jako źródło złożonych relacji zobowiązaniowych
Rozdział drugi
Stosunki zobowiązaniowe regulujące przeniesienie praw
1. Uwagi ogólne
2. Sprzedaż
2.1. Pojęcie, cechy i .przedmiot umowy
2.2. Prawa i obowiązki sprzedawcy
2.3. Prawa i obowiązki kupującego
2.4. Przedawnienie roszczeń
2.5. Rękojmia za wady
2.5.1. Uwagi ogólne
2.5.2. Pojęcie i rodzaje wad
2.5.3. Uprawnienia z tytułu rękojmi
2.5.4. Akty staranności
2.5.5. Terminy wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi
2.6. Gwarancja jakości
2.7. Szczególne rodzaje sprzedaży
2.7.1. Uwagi ogólne
2.7.2. Szczególne rodzaje sprzedaży według kodeksu cywilnego
2.7.3. Sprzedaż konsumencka
3. Darowizna
3.1. Pojęcie i cechy
3.2. Forma umowy
3.3. Prawa i obowiązki stron
3.4. Odwołanie darowizny
4. Inne umowy nazwane regulujące przeniesienie praw - przegląd
Rozdział trzeci
Stosunki zobowiązaniowe regulujące korzystanie z cudzej rzeczy
1. Uwagi ogólne
2. Najem
2.1. Pojęcie i cechy
2.2. Forma umowy
2.3. Prawa i obowiązki wynajmującego
2.4. Prawa i obowiązki najemcy
2.5. Zakończenie stosunku najmu
3. Dzierżawa
3.1. Pojęcie i cechy
3.2. Prawa i obowiązki stron
4. Leasing - ogólna charakterystyka
5. Użyczenie
5.1. Pojęcie i cechy
5.2. Prawa i obowiązki stron
5.3. Zakończenie stosunku użyczenia
Rozdział czwarty
Stosunki kredytowe
1. Uwagi ogólne
2. Pożyczka
2.1. Pojęcie i cechy
2.2. Prawa i obowiązki stron
3. Rachunek bankowy
3.1. Pojęcie i cechy
3.2. Forma umowy
3.3. Prawa i obowiązki stron
3.4. Zakończenie stosunku rachunku bankowego i przedawnienie roszczeń
4. Pozakodeksowe źródła stosunków kredytowych - umowa kredytu
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Pojęcie i .cechy
4.3. Tryb zawarcia i forma umowy
4.4. Prawa i obowiązki stron
4.5. Kredyt konsumencki
5. Zabezpieczenie zwrotu wartości majątkowej - poręczenie
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Pojęcie i cechy
5.3. Forma umowy
5.4. Prawa i obowiązki stron
Rozdział piąty
Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenie usług
1. Uwagi ogólne
2. Umowa o dzieło
2.1. Pojęcie, cechy i przedmiot umowy
2.2. Prawa i .obowiązki przyjmującego zamówienie
2.3. Prawa i .obowiązki zamawiającego
2.4. Zakończenie stosunku prawnego
3. Umowa zlecenia
3.1. Pojęcie, cechy i konstrukcja prawna umowy
3.2. Prawa i obowiązki przyjmującego zlecenie
3.3. Prawa i obowiązki dającego zlecenie
3.4. Zakończenie stosunku zlecenia
4. Wyspecjalizowane postacie umowy o dzieło i umowy zlecenia - przegląd
5. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
5.1. Pojęcie
5.2. Przesłanki wystąpienia
5.3. Prawa i obowiązki stron
Rozdział szósty
Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenia losowe
1. Uwagi ogólne
2. Umowa ubezpieczenia
2.1. Istota i rodzaje ubezpieczeń
2.2. Pojęcie i cechy umowy
2.3. Tryb zawarcia i forma umowy
2.4. Prawa i obowiązki stron
2.5. Zakończenie stosunku ubezpieczenia i przedawnienie roszczeń
3. Umowa o grę albo zakład
Rozdział siódmy
Stosunki zobowiązaniowe regulujące dostarczanie środków utrzymania
1. Uwagi ogólne
2. Renta
3. Dożywocie
Rozdział ósmy
Stosunek spółki
1. Uwagi ogólne
2. Rodzaje spółek
3. Spółka cywilna
4. Spółki handlowe - przegląd
Rozdział dziewiąty
Stosunki zobowiązaniowe wynikające z przekazu i papierów wartościowych
1. Przekaz
2. Papiery wartościowe
2.1. Pojęcie i .funkcje
2.2. Powstanie papieru wartościowego
2.3. Klasyfikacje papierów wartościowych
2.4. Umarzanie papierów wartościowych
2.5. Wybrane rodzaje papierów wartościowych - przegląd
2.6. Znaki legitymacyjne
Rozdział dziesiąty
Stosunki powstałe z innych kodeksowych instytucji zobowiązaniowych
1. Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady
2. Przyrzeczenie publiczne
3. Ugoda
Część piąta
Prawo spadkowe
Rozdział pierwszy
Pojęcie i funkcje prawa spadkowego
1. Prawo spadkowe w .znaczeniu przedmiotowym
2. Podmiotowe prawo do spadku
3. Funkcje prawa spadkowego
Rozdział drugi
Spadek i dziedziczenie
1. Pojęcie spadku
2. Pojęcie dziedziczenia
3. Przesłanki nabycia spadku
3.1. Otwarcie spadku
3.2. Powołanie do spadku
3.3. Zdolność do dziedziczenia
4. Brak okoliczności wyłączających skuteczność powołania do spadku
4.1. Niegodność
4.2. Oświadczenie o odrzuceniu spadku
4.3. Zrzeczenie się dziedziczenia
5. Umowy dotyczące spadku oraz zbycie spadku
6. Znaczenie stwierdzenia nabycia spadku
Rozdział trzeci
Dziedziczenie ustawowe
1. Zasada subsydiarności
2. Krąg spadkobierców i .wielkość udziałów
3. Dziedziczenie przez gminę i .Skarb Państwa
Rozdział czwarty
Rozrządzenia na wypadek śmierci
1. Pojęcie testamentu
2. Przesłanki ważności testamentu
3. Treść testamentu
3.1. Ustanowienie spadkobiercy
3.2. Inne rozrządzenia
4. Formy testamentu
5. Wykładnia testamentu
6. Odwołanie testamentu
7. Otwarcie i .ogłoszenie testamentu
Rozdział piąty
Odpowiedzialność za długi spadkowe
1. Wprowadzenie
2. Odpowiedzialność przed przyjęciem spadku
3. Okres od przyjęcia spadku
4. Odpowiedzialność po dziale spadku
5. Zasady spłaty długów przez spadkobiercę
Rozdział szósty
Szczególne instytucje ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy
1. Zachowek
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Uprawnieni i zobowiązani z tytułu zachowku
1.3. Obliczanie i realizacja roszczeń z tytułu zachowku
1.4. Wydziedziczenie
2. Uprawnienie do otrzymania przedmiotów urządzenia domowego
3. Uprawnienie do korzystania z .mieszkaniai urządzenia domowego
4. Uprawnienie dziadków spadkodawcy
Rozdział siódmy
Wspólność majątku spadkowego i dział spadku
1. Wspólność majątku spadkowego
2. Pojęcie i .tryby działu spadku
2.1. Umowny dział spadku
2.2. Sądowy dział spadku
Część szósta
Prawo rodzinne
Rozdział pierwszy
Prawo rodzinne - zagadnienia wprowadzające
1. Przedmiot prawa rodzinnego
2. Cechy prawa rodzinnego
3. Źródła prawa rodzinnego
4. Zasady prawa rodzinnego
5. Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa
Rozdział drugi
Małżeństwo
1. Zawarcie małżeństwa
1.1. Czynność prawna zawarcia małżeństwa
1.2. Przesłanki warunkujące zawarcie małżeństwa
1.3. Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa
1.4. Tryb i .forma zawarcia małżeństwa
2. Prawa i .obowiązki małżonków
2.1. Klasyfikacja praw i .obowiązków
2.2. Wzajemne prawa i .obowiązki małżonków
2.3. Prawa i .obowiązki małżonków względem rodziny
2.4. Nazwisko małżonków
3. Małżeńskie ustroje majątkowe
3.1. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych między małżonkami
3.2. Podstawowe założenia ustroju wspólności ustawowej
3.3. Umowne ustroje majątkowe
3.4. Przymusowy ustrój majątkowy
4. Ustanie małżeństwa oraz separacja
4.1. Przyczyny ustania małżeństwa
4.2. Unieważnienie małżeństwa
4.3. Rozwód
4.3.1. Przesłanki rozwodu
4.3.2. Skutki rozwodu
4.4. Separacja
Rozdział trzeci
Rodzice i dzieci
1. Pochodzenie dziecka
1.1. Uwagi ogólne o pochodzeniu dziecka
1.2. Macierzyństwo
1.3. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki
1.4. Uznanie ojcostwa
1.5. Sądowe ustalenie ojcostwa
1.6. Dowody przyrodnicze w .sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka
1.7. Nazwisko i .imię dziecka
2. Władza rodzicielska (inne stosunki prawne między rodzicami a dziećmi)
2.1. Uwagi ogólne o stosunkach między rodzicami a dziećmi
2.2. Treść i .wykonywanie władzy rodzicielskiej
2.3. Powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej
2.4. Ingerencja sądu opiekuńczego w sprawowanie władzy rodzicielskiej
2.5. Kontakty z dzieckiem
3. Stosunki prawne zbliżone do stosunków między rodzicami a dziećmi
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Przysposobienie
3.3. Opieka nad małoletnim
3.4. Zastępcze formy pieczy nad małoletnim
Rozdział czwarty
Obowiązek alimentacyjny
1. Funkcja, charakter i .treść obowiązku
1.1. Istota, funkcja i .cechy obowiązku
1.2. Treść i .postacie obowiązku
2. Podmioty, przesłanki i .zakres obowiązku
2.1. Źródła i .podmioty obowiązku
2.2. Przesłanki obowiązku
2.3. Zakres obowiązku
3. Kolejność obowiązku oraz jego realizacja
3.1. Kolejność obowiązku
3.2. Realizacja i .ochrona obowiązku
Bibliografia

Podobne dokumenty