3 Spis treści - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Transkrypt

3 Spis treści - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Spis treści
Wstęp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 2001 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń
wynalazków i wzorów użytkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Rozdział1 Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozdział2 Zgłoszenie wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozdział3 Zgłoszenie wzoru użytkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rozdział4 Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego . . . . . . . 18
Rozdział5 Rozpatrywanie zgłoszeń międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . 29
Rozdział6 Przepis końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 września 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Załącznik nr 1 Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia
wynalazku i wzoru użytkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące dokumentów załączonych
do zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego . . . . . . . . . . . . 36
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie składania i rozpatrywania wniosków
o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego
dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin . . . . . . . . . . . . . 38
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych
i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,
znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów
scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej . . . 43
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń
wzorów przemysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rozdział1 Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rozdział2 Zgłoszenie wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3
Rozdział3 Rozpatrywanie zgłoszenia wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . 49
Rozdział4 Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Załącznik nr 1 Wymagania formalne dotyczące opisu
oraz ilustracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące dokumentów załączonych
do zgłoszenia wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . 58
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych . . 60
Rozdział1 Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rozdział2 Zgłoszenie znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Rozdział3 Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . 68
Rozdział4 Rozpatrywanie rejestracji międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . 73
Rozdział5 Przepis końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń
oznaczeń geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 października 2001 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń
topografii układów scalonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie rejestrów prowadzonych
przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Rozdział1 Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Rozdział2 Rejestr patentowy i rejestr wzorów użytkowych . . . . . . . . . . . . . 85
Rozdział3 Rejestr wzorów przemysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Rozdział4 Rejestr znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Rozdział5 Rejestr oznaczeń geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Rozdział6 Rejestr topografii układów scalonych . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Rozdział7 Prowadzenie rejestrów oraz warunki i tryb dokonywania wpisów . . . . 94
4
Rozdział8 Udostępnianie rejestrów oraz wydawanie wyciągów . . . . . . . . . .
96
Rozdział9 Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 sierpnia 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Załącznik nr 1 Tabela opłat związanych z ochroną wynalazków
i wzorów użytkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Załącznik nr 2 Tabela opłat związanych z ochroną wzorów przemysłowych . . . . 105
Załącznik nr 3 Tabela opłat związanych z ochroną znaków towarowych . . . . . . 107
Załącznik nr 4 Tabela opłat związanych z ochroną oznaczeń geograficznych . . . 109
Załącznik nr 5 Tabela opłat związanych z ochroną topografii
układów scalonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5

Podobne dokumenty