informacja z otwarcia ofert w dniu 16 września 2016 roku

Transkrypt

informacja z otwarcia ofert w dniu 16 września 2016 roku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 16 WRZEŚNIA 2016 ROKU.
Postępowanie Nr ZP/8/2016 na „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna
promocji działań w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”
Zamawiający przekazuje poniższe informacje:
Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 615 000,00 zł brutto
Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena ofert:
1. Ideo Sp. z o.o.
Adres: ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów
Cena oferty: 350 550,00 zł brutto
2. APLAN Michał Wasilewski
Adres: ul. 6 sierpnia 52/4, 90-637 Łódź
Cena oferty: 527 670,00 zł brutto
3. „INFINITY MEDIA” Sp. z o.o.
Adres: ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa
Cena oferty: 365 907,80 zł brutto
4. mrTarget Sp. z o.o.
Adres: ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Cena oferty: 184 500,00 zł brutto
5. .bringMore advertising Włodzimierz Rajczyk
Adres: ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 Chorzów
Cena oferty: 467 398,77 zł brutto
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
6. Fabryka Komunikacji Społecznej s.c.
Adres: ul. Filtrowa 75/22, 02-032 Warszawa
Cena oferty: 547 350,00 zł brutto
7. MobileMS Sp. z o.o.
Adres: ul. Chochoła 23, 91-230 Łódź
Cena oferty: 553 500,00 zł brutto
8. Agencja Warszawa Sp. z o.o. SKA
Adres: ul. Szpitalna 8a, 00-031 Warszawa
Cena oferty: 494 460,00 zł brutto
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Wykonawca, w terminie
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Oświadczenie powinno zostać
sporządzone w formie pisemnej na podstawie Załącznika nr 6 do SIWZ i przekazane
Zamawiającemu w formie oryginału.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2

Podobne dokumenty