Warszawa, dnia 14 października 2005 r

Transkrypt

Warszawa, dnia 14 października 2005 r
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
WSPRiTS/ZP/80/2007
Warszawa, dnia 25.05.2007 r.
Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.04.2007 r. na świadczenie usług medycznych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie
umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592), Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie informuje, że w ww.
postępowaniu najkorzystniejsze oferty złożyły:
- lekarze systemu
1.
Mikołaj Tarnawski – lekarz
2.
Elżbieta Steć – lekarz
3.
Bożena Golik – lekarz
- lekarze ratownictwa medycznego „N”
1.
Adama Maciej Pietrzak – lekarz
- lekarze koordynatorzy CPR
1. Wojciech Żubrowski – lekarz
- pielęgniarki systemu
1. Elżbieta Affek - pielęgniarka
2. Barbara Karczmarczyk - pielęgniarka
3. Sławomir Sosnowski - pielęgniarz
4. Katarzyna Stasiak-Głowacka - pielęgniarka
- ratownicy medyczni
1. Dariusz Krupa – ratownik medyczny
2. Michał Marcin Kabat – ratownik medyczny
3. Paweł Soszka – ratownik medyczny
4. Cezary Bartoszewski – ratownik medyczny
5. Paweł Marczewski – ratownik medyczny
6. Mariusz Piotr Wiśniewski – ratownik medyczny
7. Sławomir Boguszewski – ratownik medyczny
8. Bartosz Dzieżyc – ratownik medyczny
9. Polan Ran-Rokicki – ratownik medyczny
10. Leszek Indrzejczyk – ratownik medyczny
11. Piotr Jeszkie – ratownik medyczny
12. Radosław Kołodziejczyk – ratownik medyczny
NIP 526-17-36-429
REGON 000294674
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000061291
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
1/2
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
13. Dominik Włodek – ratownik medyczny
14. Jarosław Górecki – ratownik medyczny
15. Mariusz Meck – ratownik medyczny
16. Ryszard Sporek – ratownik medyczny
17. Adam Patela – ratownik medyczny
18. Zbigniew Parzyński – ratownik medyczny
19. Dawid Gromoł – ratownik medyczny
20. Mariusz Gątarczyk – ratownik medyczny
21. Piotr Mir-Mackiewicz – ratownik medyczny
22. Mateusz Szczęk – ratownik medyczny
23. Michał Cholewa – ratownik medyczny
24. Maciej Dąbek – ratownik medyczny
25. Jakub Alaba – ratownik medyczny
- dyspozytorzy medyczni systemu
1. Jacek Piekarski – dyspozytor medyczny
Oferty, które zostały wybrane są najkorzystniejsze pod względem kryteriów przedstawionych w rozdz. IV
Szczegółowych Warunków Konkursu, a także odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWK.
Podstawą do zawarcia umowy jest wypełnienie przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
projektu umowy.
W przypadku braku protestów, odwołań i skarg oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę obowiązany
jest podpisać umowę, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie.
NIP 526-17-36-429
REGON 000294674
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000061291
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
2/2

Podobne dokumenty