KARTA DEKLARACJI PRACY DYPLOMOWEJ i SEMINARIUM

Transkrypt

KARTA DEKLARACJI PRACY DYPLOMOWEJ i SEMINARIUM
KARTA DEKLARACJI
PRACY DYPLOMOWEJ i SEMINARIUM
Imię i Nazwisko studenta(ki)
Kierunek studiów / specjalność
Nr albumu
Rok akad. 20...../20.....
Semestr Z / L
 Praca dyplomowa i seminarium dyplomowe inżynierskie*)
 Praca dyplomowa i seminarium dyplomowe magisterskie*)
*)
Odpowiednie podkreślić
Zakład .....................................................................................................................................................................
Kierujący pracą dyplomową ............................................................................................................................
Wstępny tytuł pracy ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Wydano dnia ................. ..............................................
……………………………………..
podpis Kierującego pracą
……………………………………..
podpis Opiekuna Kierunku Studiów /
/ Specjalności
……………………………………..
podpis Kierownika Zakładu
……………………………………..
podpis Studenta
Po uzyskaniu wszystkich podpisów deklarację pracy dyplomowej należy złożyć w Sekretariacie właściwego
Zakładu.

Podobne dokumenty