FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Ekonomia społeczna

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Ekonomia społeczna
Projekt „Ekonomia Społeczna – nowe możliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłaszam uczestnictwo w konferencji
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA W PRAKTYCE, CZYLI JAK LEPIEJ
ZROZUMIEĆ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ”
Miejsce konferencji: Spółdzielnia Socjalna „TĘCZA” w Chełmie, ul. Szpitalna 50 (budynek
Medycznego Studium Zawodowego), Chełm
Data konferencji: 26 maja 2011 roku godz. 11.00
DANE ORGANIZACJI
Nazwa organizacji:
Adres:
Telefon/fax:
E-mail:
DANE UCZESTNIKA KONFERENCJI
Imię i nazwisko:
Adres do korespondencji:
Telefon/fax:
E-mail:
Zajmowane stanowisko:
Formularz należy przesłać do dnia 23 maja 2011 roku do godz.14.00 na poniższy adres:
Punkt Informacyjny Ekonomii Społecznej
ul. Zielona 3, 20-082 Lublin
faks: 81 532 64 37, e-mail: [email protected]
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.
Lublin, dnia ...............................................
..................................................................
podpis

Podobne dokumenty