Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 8. Zapasy

Transkrypt

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 8. Zapasy
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
8.
Zapasy
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Materiały
Półprodukty i produkcja w toku
Produkty gotowe
Towary - prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia
energii ze źródeł odnawialnych, z kogeneracji oraz z efektywności
energetycznej
Razem wartość netto zapasów
31 grudnia 2013
370
447
1 561
1 617
379
361
67
7
2 377
2 432

Podobne dokumenty