Najem 6 szt. lodołamaczy dla przeprowadzenia zimowej osłony

Transkrypt

Najem 6 szt. lodołamaczy dla przeprowadzenia zimowej osłony
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
tel. (058) 326 18 88; fax: (058) 326 18 89; www.rzgw.gda.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą Pzp
NA USŁUGĘ
Najem 6 szt. lodołamaczy dla przeprowadzenia zimowej osłony
przeciwpowodziowej rzeki Wisły w km 941,5-684,0 wraz z przejściem przez wody
będące w administracji Urzędu Morskiego (Zatoka Gdańska).
Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: NZ/IPR-370-21/2010/lr
Lp.
1.
2.
3.
Oznaczenie
Części SIWZ
Część I
Część II
Część III
Nazwa Części SIWZ
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Niniejsza SIWZ zawiera 35 stron.
Gdańsk, dnia 12.10.2010 r.
Liczba stron
29
4
2

Podobne dokumenty