Zadanie - Xplora

Komentarze

Transkrypt

Zadanie - Xplora
Thank you for downloading this Decide kit!
Every kit contains all the necessary elements for a group of up to 8 people playing
Decide. If you have more participants, provide each group with a kit.
The kit can be printed on A4 paper or cardboard. For best results, use 160g/m2 paper.
The first 9 pages have borders of different colours, indicating the colour of the paper on
which they should be printed. There are 3 green, 3 blue, 1 yellow and 2 orange sheets.
The other pages should be printed on white paper or cardboard.
The last 4 pages contain the placemat and the instructions for each participant.
The placemat is provided in two formats: as a horizontal page, which you can print and
then photocopy scaling it up to A3 format, or as two vertical A4 pages which can be glued
or taped together. It is important that each participant has a placemat in A3 format.
The instruction card should be printed preferably in colour, although it will work also in
black and white.
Make sure that there are as many placemats and instructions cards as there are
participants.
Enjoy Decide!
For any question or information, please email: [email protected]
C O M M O N S
D E E D
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
You are free:
●
to copy, distribute, display, and perform the work
Under the following conditions:
Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the
author or licensor - www.playdecide.org.
Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes.
No Derivative Works. You may not alter, transform, or build upon this
work.
●
●
For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of
this work.
Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright
holder.
Your fair use and other rights are in no way affected by the above.
This is a human-readable summary of the Legal Code (the full license).
You can find it at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/legalcode
Disclaimer: http://creativecommons.org/licenses/disclaimer-popup
Karta
Informacyjna 01.
Karta
Informacyjna 02.
Karta
Informacyjna 03.
AIDS i HIV
Ukad odpornociowy
(immunologiczny)
Kiedy u pacjentów z HIV
mona zdiagnozowa
AIDS?
AIDS (Acquired Immune
Deficiency Syndrome –
Nabyty Zespó
Upoledzenia
Odpornoci) to
najpowaniejsze stadium
zakaenia wirusem HIV.
Wynika ono ze zniszczenia
uk
adu odpornociowego
pacjenta przez wirusa.
Twój uk
ad immunologiczny
to system obronny
organizmu. Jego komórki
broni nas m.in. przed
zakaeniami i nowotworami.
HIV os
abia t obron przez
atakowane i niszczenie
komórek odpornociowych.
1. Kiedy maj zbyt ma
o
komórek odpornociowych
CD4 (bia
e krwinki
odpowiadajce za
zwalczanie infekcji);
2. Kiedy stwierdzi si u nich
jedn z chorób typowych dla
AIDS (praktycznie
niespotykanych u ludzi nie
zakaonych wirusem HIV)
Karta
Informacyjna 04.
Karta
Informacyjna 05.
Karta
Informacyjna 06.
HAART (Wysokoaktywna Terapia
Antywirusowa)
Odporno wirusa
na leki
HIV i ci
a
HAART jest obecnie
najskuteczniejsz terapi
zapobiegajc AIDS.
Moliwe efekty uboczne to:
HIV moe ulega mutacjom
(zmienia form) w trakcie
przyjmowania przez pacjenta
leków antywirusowych. Moe
to doprowadzi do
odpornoci wirusa na leki i
nieskutecznoci dalszego
leczenia danym preparatem.
Nikt nie moe z ca
pewnoci powiedzie, e
dziecko urodzone przez
matk z HIV te bdzie
zaraone wirusem HIV.
Wykazano, e lek o nazwie
ZDV zmniejsza ryzyko
przekazania choroby dziecku
o prawie 70%.
Karta
Informacyjna 07.
Karta
Informacyjna 08.
Karta
Informacyjna 09.
Powiadamianie
partnerów osób
zaraonych HIV
Infekcje HIV w Europie
Epidemia w krajach
nadbatyckich
•
•
•
•
•
Schorzenia wtroby
cukrzyca
wysoki poziom cholesterolu
zwikszone krwawienie u
osób z hemofili
schorzenia neurologiczne
Niektóre placówki lecznicze i
kliniki HIV robi to w sposób
anonimowy. Partnerzy s
informowani o tym, i byli
naraeni na zaraenie
wirusem, ale nie mówi si im
kiedy oraz od kogo pochodzi
ta informacja i kto przekaza
klinice ich nazwisko.
Nowe
przypadki
HIV
Nowe
przypadki
AIDS
1996
2003
Zmiana
7600
13300
+75%
4100
1800
-55%
Zmniejszenie liczby nowych
przypadków AIDS wie si
ze stosowaniem terapii
HAART (patrz: Karta
Informacyjna 4),
wprowadzonej w 1997.
Najwikszy wzrost liczby
nowych przypadków HIV
notuje si w krajach
nadba
tyckich (Estonia,
Litwa, otwa)
Karta
Informacyjna 10.
Karta
Informacyjna 11.
Karta
Informacyjna 12.
System rejestracji
przypadków HIV
w Europie
Wochy i Hiszpania
Kobiety u których
zdiagnozowano HIV.
System rejestracji
przypadków zaraenia
wirusem HIV pozostawia
wci wiele do yczenia.
Niektóre z krajów z
najwyszymi wskanikami
zachorowa HIV/AIDS
(Wochy, Hiszpania) nadal
nie maj pastwowych
systemów rejestracji.
Ponad poowa nowo
wykrytych przypadków HIV w
25 krajach Unii Europejskiej
w 2003 r. odnosia si do
Woch (27%) i Hiszpanii
(21%), cho kraje te
zamieszkuje jedynie 22%
ogólnej populacji UE.
Kobiety stanowi coraz
wiksz cz osób, u
których diagnozuje si HIV:
Karta
informacyjna 13.
Karta
Informacyjna 14.
Karta
Informacyjna 15.
Gówne przyczyny nowych
przypadków zarae w
Europie, 2003 r.
Pastwa ssi
dzkie
Europy
Funkcje sankcji karnych
Liczba nowych przypadków
infekcji w Rosji, na Ukrainie i
ssiednich krajach jest
najwysza na wiecie. W
samej Rosji i Ukrainie,
nosicielem wirusa HIV jest
jeden na 100 dorosych
obywateli.
1. Wizienie powstrzymuje
przestpc przed
recydyw w trakcie
odrabiania wyroku.
2. Pomaga przestpcy w
zmianie zachowania
3. Jest kara za ze czyny
4. Powstrzymuje ludzi od
czynienia za w
przyszoci
Karta
Informacyjna 16.
Karta
Informacyjna 17.
Karta
Informacyjna 18.
Kwarantanna
Dziaania zwizane z
wysokim ryzykiem
przenoszenia HIV
Zaniedbanie
42%
Kontakty heteroskesulane
31%
Przyjmowanie narkotyków w
postaci zastrzyków
19%
Kontakty homo i biseksualne
wiatowa Organizacja
Zdrowia (WHO) zaznacza, i
“nie ma adnych
racjonalnych wskaza
sanitarnych, które
uzasadniayby izolacj czy
kwarantann osób
podejrzanych lub pozytywnie
zdiagnozowanych w
kierunku nosicielstwa HIV”
Ludzie mog by zmuszani o
takich dziaa (np. gwat,
ugodzenie ig) lub mog w
nich uczestniczy z wasnej
woli (uywanie wspólnych
strzykawek, zgoda na
stosunki pciowe)
1985: 10%
1995: 20%
2003: 27%
Aby oskary kogo
oskareniem o popenienie
przestpstwa trzeba
wykaza, e zaniedbanie i
brak rozwagi, przez które
naraone jest zdrowie innych
s czym wicej, ni tylko
zwykym zaniedbaniem..
Karta
informacyjna 19.
Karta
informacyjna 20.
Karta
informacyjna 21.
Wirus HIV
Zapobieganie infekcjom
Uycie kondomów
Mimo kilku dostpnych dzi
terapii, nie ma adnych
perspektyw na metod
ca
kowicie usuwajc wirusa
z organizmu. Tym samym
nie da si wyeliminowa
ryzyka zaraenia wirusem
innej osoby.
Kady przypadek zaraenia
HIV który zosta
w por
wykryty i poddany leczeniu
od wczesnego stadium moe
w d
uszej perspektywie
zapobiec zaraeniu 10, a
nawet 20 kolejnych osób.
Regularne uywanie
prezerwatyw obnia ryzyko
zaraenia HIV o 80% w
porównaniu z seksem bez
adnych zabezpiecze.
Karta
informacyjna 22.
Karta
informacyjna 23.
Karta
informacyjna 24.
Techniki seksualne
Róne rodzaje zamiarów
przestpczych
Skazanie za HIV
W przypadku niektórych
technik seksualnych ryzyko
zaraenia wirusem HIV jest
tak ma
e, i osoba HIV
pozytywna nie musi
korzysta z prezerwatywy.
•
•
•
Premedytacja: chcesz
kogo skrzywdzi
Nieumylno:
przystajesz na ryzyko, e
twoje dzia
anie moe
wyrzdzi komu
krzywd
Zaniedbanie: nie mia
e
zamiaru nikogo
skrzywdzi, ale nie uda
o
ci si temu zapobiec
W Europie za zaraenie lub
naraenie innej osoby na
ryzyko infekcji HIV skazano
ju co najmniej 130 osób.
90% przypadków dotyczy
o
przygodnych stosunków
seksualnych.
Problem do
dyskusji 01.
Problem do
dyskusji 02.
Problem do
dyskusji 03.
Ubóstwo i AIDS
Stygmaty i ignorancja
Powstrzymanie rozprzestrzeniania si HIV
Badania wykaza
y
bezporedni zwizek midzy
ubóstwem a liczb
przypadków AIDS. Ponadto
problemy socjoekonomiczne
zwizane z bied, np. brak
dostpu do dobrej opieki
medycznej, mog zwiksza
ryzyko zaraenia HIV.
Bardzo czsto stygmaty
spo
eczne oraz ignorancja
sprowadzaj problem
epidemii AIDS do podziemia,
a tym samym podsycaj jej
rozwój. Jest to szczególnie
grone, gdy dopuszczaj si
tego w
adze i przywódcy
polityczni, zaprzeczajcy czy
nie informujcy o epidemii.
Problem do
dyskusji 04.
Problem do
dyskusji 05.
Problem do
dyskusji 06.
Cele ustawodawstwa
Czy wizienie si
sprawdza?
Strategia europejska
G
ównymi celami powinny
by:
1. Zapobieganie
zaraeniom wirusem HIV
Umieszczenie osoby z HIV w
wizieniu nie zapobiega
rozprzestrzenianiu si wirusa
(dotyczy to zarówno
zaraenia partnera podczas
odwiedzin, jak równie
innych winiów).
1. Promocja i zachcanie do
profilaktyki (np. pogadanki
dotyczce bezpiecznego
seksu)
Problem do
dyskusji 07.
Problem do
dyskusji 08.
Problem do
dyskusji 09.
Kara?
Stygmatyzacja
Co odstrasza nas od
testowania?
2. Zgodno z
midzynarodowymi
prawami cz
owieka.
Tylko kara za czyny
zas
ugujce na moralne
potpienie jest uzasadniona.
Nie odnosi si to w aden
sposób do zapobiegania
rozprzestrzenianiu HIV.
Artyku
y prawa karnego
odnoszce si tylko do HIV,
podburzajce opini
publiczn relacje mediów,
czy komentarze polityków
dotyczce poszczególnych
procesów sdowych
stygmatyzuj ludzi
zaraonych HIV jako
potencjalnych przestpców i
jednostki niebezpieczne.
Trzy najwaniejsze dzia
ania
powinny dotyczy:
profilaktyki, leczenia i opieki
oraz wspierania systemów
partnerskich. Wikszo z
tych dzia
a nie ley w gestii
Unii Europejskiej, ale
powinny by podjte przez
w
adze poszczególnych
krajów.
2. Polepszenie dostpu do
testów na HIV oraz opieki
medycznej dla wszystkich
obywateli, take imigrantów
i ludzi biednych.
To, e osoby wiadome
swojego nosicielstwa mog
by stawiane przed sdem,
moe odstrasza innych
ludzi przed wykonywaniem
bada na obecno HIV.
Problem do
dyskusji 10.
Problem do
dyskusji 11.
Problem do
dyskusji 12.
Faszywe poczucie
bezpieczestwa
Prywatno
Wybór ludzi
Ludzie nie musz wiedzie,
czy ich partner jest zaraony
HIV czy nie, aby móc
podejmowa wiadome
decyzje. Dotyczy to
ryzykownych zachowa
seksualnych oraz
stosowania rodków
ochronnych,
zapobiegajcych zaraeniu,
np. prezerwatyw.
Kryminalizacja nosicieli HIV
moe wzbudzi fa
szywe
poczucie bezpieczestwa u
ludzi nie zaraonych
wirusem. Ci ostatni mog
zacz sdzi, e skazanie
ludzi chorych niweluje ryzyko
zwizane z uprawianiem
seksu bez zabezpieczenia.
Wykorzystywanie i
ujawnianie danych
osobowych pacjentów
podczas rozpraw sdowych
moe prowadzi do
naruszenia prawa jednostki
do prywatnoci.
Problem do
dyskusji 13.
Problem do
dyskusji 14.
Problem do
dyskusji 15.
Co powinno by
nielegalne?
Prawo i fakty
Waga praw czowieka
Jeli osoba wie, e jej
partner jest nosicielem
wirusa HIV i mimo to
decyduje si na ryzykowne
zachowania, to wytaczanie
przez ni oskare
przeciwko zaraonemu
partnerowi nie ma adnego
uzasadnienia
Dobre prawa s oparte na
sprawdzonych danych.
Regulacje prawne
dotyczce AIDS nie powinny
wynika z ignorancji,
strachu, doranych korzyci
politycznych czy
zaspokajania zachcianek
obywateli oczekujcych
„twardych” rzdów
Jak wykazano, promocja i
ochrona praw cz
owieka ma
kluczowe znaczenie w
zapobieganiu
rozprzestrzeniania si
epidemii HIV/AIDS.
Problem do
dyskusji 16.
Problem do
dyskusji 17.
Problem do
dyskusji 18.
Naruszanie praw
czowieka
Korzyci z testowania
Kiedy kara jest
uzasadniona?
Karanie ludzi tylko na
podstawie ich statusu HIV
pogwa
ca podstawowe
prawa cz
owieka, zw
aszcza
te mówice o równoci
wobec prawa oraz wolnoci
od dyskryminacji.
G
ówn korzyci
wynikajc z poddania si
testowi HIV jest moliwo
wczesnego rozpoczcia
terapii. Jednak wikszo
nosiciel HIV mieszka w
krajach, gdzie takie terapie
s niedostpne lub
nieosigalne z przyczyn
finansowych.
Dla niektórych kobiet,
nak
anianie ma do
stosowania kondomów moe
skoczy si pobiciem. Czy
jeli kobiety te s HIV
pozytywne, powinny by
karane za przekazywanie
choroby? A co jeli zosta
y
zaraone przez w
asnych
mów, z którymi uprawia
y
seks bez zabezpiecze?
Problem do
dyskusji 19.
Problem do
dyskusji 20.
Problem do
dyskusji 21.
Jakie postpowanie
powinno si uzna za
nielegalne (1)?
Jakie postpowanie
powinno si uzna za
nielegalne (2)?
Ryzyko
rozprzestrzeniania
choroby
Czy za nielegalne powinno
si uzna tylko te dziaania,
które doprowadzaj do
zaraenia wirusem, czy
równie takie, które naraaj
na ryzyko infekcji, nawet jeli
ostatecznie do niej nie
dochodzi?
Wszelkie ryzykowne
zachowania podjte bez
zgody drugiej osoby powinny
wiza si z
odpowiedzialnoci karn,
niezalenie od statusu HIV
zaangaowanych w
zdarzenie osób
Gównym czynnikiem ryzyka
jest stenie wirusa HIV we
krwi nosiciela – zwykle jest
ono najwysze tu po
nieleczonej infekcji lub w
przypadkach gdy HIV
towarzyszy inna choroba
weneryczna.
Problem do
dyskusji 22.
Problem do
dyskusji 23.
Problem do
dyskusji 24.
Bo do tanga trzeba
dwojga
Potrzeba ochrony
prawnej
Nasza odpowiedzialno
Kiedy dwoje ludzi decyduje
si na zwizek seksualny,
oboje musz wzi
odpowiedzialno za
zachowanie stosownych
rodków bezpieczestwa, by
ustrzec si przed
niepodanymi efektami
(cia, HIV)
Obecnie dostpna jest
stosowna ochrona, gdy
chodzi o choroby zakane
takie jak HIV. Jeli ludzie s
odpowiednio poinformowani
o potencjalnym ryzyku oraz
maj moliwo ochrony
wasnego zdrowia, nie ma
koniecznoci ani potrzeby
wprowadzania rodków
ochrony prawnej.
adne spoeczestwo nie
bdzie prawidowo
funkcjonowa, jeli jego
czonkowie nie wezm na
siebie odrobiny
odpowiedzialnoci za
zdrowie i los innych. Dotyczy
to take zapobieganiu HIV i
innym chorobom zakanym.
Reguy:
óta kartka!
Reguy:
óta kartka!
Reguy:
óta kartka!
Uyj ótej Kartki by
pomóc grupie trzymania
si regu. Pomachaj ni
jeli uwaasz, e reguy
s
amane albo kiedy nie
rozumiesz, co si
Uyj ótej Kartki by
pomóc grupie trzymania
si regu. Pomachaj ni
jeli uwaasz, e reguy
s
amane albo kiedy nie
rozumiesz, co si
Uyj ótej Kartki by
pomóc grupie trzymania
si regu. Pomachaj ni
jeli uwaasz, e reguy
s
amane albo kiedy nie
rozumiesz, co si
Reguy:
óta kartka!
Reguy:
óta kartka!
Reguy:
óta kartka!
Uyj ótej Kartki by
pomóc grupie trzymania
si regu. Pomachaj ni
jeli uwaasz, e reguy
s
amane albo kiedy nie
rozumiesz, co si
Uyj ótej Kartki by
pomóc grupie trzymania
si regu. Pomachaj ni
jeli uwaasz, e reguy
s
amane albo kiedy nie
rozumiesz, co si
Uyj ótej Kartki by
pomóc grupie trzymania
si regu. Pomachaj ni
jeli uwaasz, e reguy
s
amane albo kiedy nie
rozumiesz, co si
Reguy:
óta kartka!
Reguy:
óta kartka!
Reguy:
óta kartka!
Uyj ótej Kartki by
pomóc grupie trzymania
si regu. Pomachaj ni
jeli uwaasz, e reguy
s
amane albo kiedy nie
rozumiesz, co si
Uyj ótej Kartki by
pomóc grupie trzymania
si regu. Pomachaj ni
jeli uwaasz, e reguy
s
amane albo kiedy nie
rozumiesz, co si
Uyj ótej Kartki by
pomóc grupie trzymania
si regu. Pomachaj ni
jeli uwaasz, e reguy
s
amane albo kiedy nie
rozumiesz, co si
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Powiedz grupie, kto i w
jaki sposób za to paci
(w sensie finansowym,
lub odpowiedzialnoci i
konsekwencji).
Wytumacz krótko innym
uczestnikom, jakie
Twoim zdaniem bd
tego efekty dla
przyszych pokole.
Co Twoim zdaniem
zrobi
z tym wszystkim
media?
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Czy wi
e si z tym
jakie ryzyko? Podziel
si swoim pomysem z
grup
i popro dwóch
innych graczy o ich
opini.
Co na ten temat
powiedzieliby Twoi
dziadkowie? Podziel si
swoj
opini
z grup
.
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Czy ma to jaki wpyw
na przyrod? Niech
grupa dowie si, co o
tym s
dzisz.
Wyra te emocje
zwi
zane z tematem,
którymi jeszcze nie
dzielie si z grup
.
Wybierz kart
“Sytuacja”. Postaw si w
pooeniu
przedstawionego w
historyjce bohatera i
podziel si z grup
swoj
opini
na ten
temat.
Jeli grupa jest zbyt
„grzeczna” i nie poruszya
tabu zwi
zanego z
tematem, powiedz:“ Nie
rozmawialimy jeszcze
o…” i rozpocznij
dyskusj.
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Czy moemy
usprawiedliwi
wydatki
na badania, majc na
uwadze dysproporcje
midzy jakoci opieki
zdrowotnej w Europie i
w krajach rozwijajcych
si?
Czy mylisz, ze potrzeby
ludzi s waniejsze ni
tych nie posiadajcych
gosu – przyrody,
zwierzt, embrionów?
“Powinnimy
maksymalnie poprawi
ludzkie ycie i skierowa
wszelkie wysiki, by
pomóc chorym”.
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Wybierz tak kart
“Sytuacja”, która opisuje
sytuacje sprzeczn z
Twoim punktem
widzenia. Powiedz
grupie, w czym Twoje
pogldy s podobne, a
pod jakimi wzgldami
róni si od pogldów
przedstawionego
bohatera.
Dowiedz si, co na ten
temat ssiedzi osoba
siedzca po Twojej
prawej stronie. Znajd
argument na poparcie
jego pogldu.
Dowiedz si, co na ten
temat sdzi osoba
siedzca po Twojej lewej
stronie. Spróbuj znale
argumenty na rzecz
pogldu przeciwnego,
ni prezentuje twój
ssiad
Zadanie
Wybierz kart
“Sytuacja”, która
prezentuje pogldy
dalekie od Twoich
wasnych. Przybierz
postaw opisanego
bohatera i krótko podziel
si z grup swoj opini
na dyskutowanym temat.
Czy zgadzasz si z tym
stwierdzeniem?
Sytuacja 01.
Sytuacja 02.
Sytuacja 03.
Richard Schmidt
Christophe Morat
Mohammed Dica
Richard Schmidt, lekarz z
Luizjany (USA), zosta oskarony
o zaraenie swojej kochanki
Janice przez wstrzyknicie jej
zaraonej wirusem HIV krwi
jednego ze swoich pacjentów.
Jeanice zeznaa, e Schmidt
wstrzykn jej krew w akcie
zemsty po tym, jak kobieta
próbowaa zerwa
ich znajomo
.
Naukowcy byli w stanie okreli
,
e wirus pochodzi jednego z
pacjentów Schmidta
mieszkajcego w Trahan. Lekarz
zosta skazany na 50 lat
wizienia.
W czerwcu 2004 r Morat zosta
uznany winnym otrucia (we Francji
nie ma specyficznych artykuów
prawnych dotyczcych wirusa
HIV) przez niepowiadomienie o
swoim stanie dwóch kobiet, które
w rezultacie stay si HIV
pozytywne. Morat zosta skazany
na 6 lat wiezienia. Femmes
Positives to francuska organizacja
starajca si o wprowadzenie
regulacji prawnych dotyczcych
zaraenia wirusem HIV, a które
umoliwiyby kobietom wytaczanie
procesów przeciwko partnerom,
którzy zarazili je chorob. Dwie
sprawy doprowadziy we Francji
do gonej dyskusji, czy w ogóle
mona wprowadzi
prawny podzia
nosicieli HIV na „ofiary” i
„zbrodniarzy” oraz czy powinno
zachowa
si zasad „zbiorowej
odpowiedzialnoci” .
W marcu 2005 r. Dica zosta
uznany winnym spowodowania
nieumylnego (a nie celowego)
powanego uszkodzenia ciaa
dwóch kobiet. Oskarony twierdzi,
i kobiety w peni przystay na
ryzyko wice si uprawianiem
seksu bez zabezpieczenia. Mimo to
oskarenie pozostao przy
stanowisku, i mczyzna zmusi
kobiety do seksu bez uycia
prezerwatywy, cho
zdawa sobie
spraw z tego, ze jest zaraony
wirusem HIV. Mczynie
zarzucono te celowe
wprowadzanie otoczenia w bd co
do swojej tosamo
. Dica
przedstawia si jako samotny,
bogaty prawnik, oczywicie HIV
negatywny. W rzeczywistoci by
bezrobotnym mem i ojcem
kilkorga dzieci oraz nosicielem
HIV. Dica zosta skazany na 4 i pó
roku wiezienia.
Biaa Karta
Biaa Karta
Biaa Karta
Sytuacja 04.
Sytuacja 05.
Sytuacja 06.
Niezidentyfikowana
Kobieta
Justin Dalley
Kanadyjski Czerwony
Krzy
Maj 2005r: Matka z Hamilton w
Kanadzie zosta
a oskarona o
zaniedbanie i spowodowanie
uszczerbku na zdrowiu po tym, jak
nie zgodzi
a si na przed- i
pourodzeniow opiek oraz
zlekcewaenie porad które
uchroni
by jej nowo narodzone
dziecko przed zaraeniem HIV. Po
urodzeniu zdrowego dziecka w
2003r, kobieta ponownie zasz
a w
ci w 2004 r, zmieniajc
jednoczenie swojego lekarza
rodzinnego. Kobieta nie powiedzia
a
swoim nowym lekarzom, ze jest HIV
pozytywna, co spowodowa
o, e jej
dziecko nie otrzyma
o stosownych
leków. Mimo i pierwsze dziecko,
zgodnie z radami poprzedniego
lekarza nie by
o karmione piersi,
kobieta zdecydowa
a si na ten
sposób karmienia w przypadku
drugiego dziecka. W rezultacie
doprowadzi
a do zaraenia dziecka
wirusem HIV.
W czerwcu 2005 r. Justin Dalley,
zaraony wirusem HIV
mieszkaniec Nowej Zelandii, zosta
skazany za naruszenie prawa po
uprawianiu seksu bez zabezpiecze
oraz nie poinformowanie swojej
dziewczyny o swoim stanie
zdrowia. Cho u dziewczyny nie
stwierdzono w kocu obecnoci
wirusa, to pocztkowo powiedzia
a
rodzinie Dalleya, e zosta
a przez
niego zaraona. Po jakim czasie
przyzna
a si do k
amstwa, ale
zarzutu wobec mczyzny zosta
y
podtrzymane przez wzgld na stres
psychiczny i traum, jakich
dowiadczy
a dziewczyna po
poznaniu stanu zdrowia Dalleya.
Dalley zosta
skazany na 3000
godzin prac spo
ecznych, 6
miesicy nadzoru kuratorskiego
oraz 1000$ odszkodowania na
pokrycie psychoterapii
dziewczyny.
W czerwcu 2005 r Kanadyjski
Czerwony Krzy zosta
postawiony
przed sdem pod zarzutem podania
ponad 1000 obywateli Kanady krwi
skaonej wirusem w latach ’80
tych i na pocztku ’90 tych.
Czerwony Krzy nie uwzgldni
w
swoich procedurach testów na
obecno wirusa HIV i wirusa
ó
taczki, cho by
y one dostpne
od kilku lat. Oskarenie zosta
o
wycofane, po tym jak organizacja
przyzna
a si do winy, wyda
a
oficjalne przeprosiny oraz zgodzi
a
si na wyp
at odszkodowa
zaraonym ludziom. Poza grzywn
w wysokoci 5000 $, KCK
przekaza
1,5 mln $ (z zasobów
innych ni publiczne sk
adki) na
stypendia dla dzieci zaraonych
wirusem HIV oraz na badania
dotyczce b
dów w procedurach
medycznych.
Biaa Karta
Biaa Karta
Biaa Karta
Sytuacja 07.
Sytuacja 08.
Pavlos Georgiou
Feston Konzani
Pavlos Gergiou, rybak z Cypru,
zarazi
swoj kochank z Wielkiej
Brytanii, Janette Pink, z któr
mia
wakacyjny romans. Pani
Pink doprowadzi
a w 1997 r. do
procesu w cypryjskim sdzie.
Gergiu zosta
skazany na 15
miesicy wizienia. W tym
samym czasie brytyjski rzd
og
osi
, i objte kodeksem
karnym przestpstwa wobec
drugiej osoby wymagaj
zrewidowania, tak by tylko
rozmylne, a nie przypadkowe
przypadki transmisji choroby
podlega
y krze (z wyrokiem
doywocie w
cznie). Póki co
w
adze nie zrealizowa
y swoich
zamierze, umoliwiajc wydanie
pierwszego wyroku w sprawie
nieumylnego przekazania
choroby (patrz: Sytuacja
Mohammeda Dica).
W 2000 Feston Konzani,
Afrykanin starajcy si azyl w
Wielkiej Brytanii zosta
zdiagnozowany jako nosiciel
wirusa HIV; doradzono mu, by
informowa
o tym fakcie swoje
przysz
e partnerki. Po tym
wydarzeniu mia
kontakty
seksualne z 3 kobietami, nie
mówic im zaraeniu HIV.
Wszystkie kobiety zosta
y zaraone
wirusem i wytoczy
y proces
przeciw Konzaniemu. Oskarony
broni
si twierdzc, i kobiety
same narazi
y si na ryzyko
zaraenia jedn z chorób
przenoszonych droga p
ciow,
godzc si na uprawianie seksu bez
zabezpieczenia. W 2004 Konzani
zosta
skazany na 10 lat wizienia.
Jak powiedzia
mu sdzia,, wyrok
mia
by ostrzeeniem dla innych
nosicieli wirusa przed
dopuszczeniem si podobnego
zachowania.
Biaa Karta
Biaa Karta
Biaa Karta
Biaa Karta
Biaa Karta
Nazwa grupy:
Do jakich wniosków doprowadzia was ta grupa?
Karty w tej grupie:
Numery kart
“Informacyjnych”:
Numery kart
“Problem do
dyskusji”:
Numery
kart
“Sytuacja”:
Biae
karty
?
Nazwa grupy:
Do jakich wniosków doprowadzia was ta grupa?
Karty w tej grupie:
Numery kart
“Informacyjnych”:
Numery kart
“Problem do
dyskusji”:
Numery
kart
“Sytuacja”:
Biae
karty
?
Nazwa grupy:
Do jakich wniosków doprowadzia was ta grupa?
Karty w tej grupie:
Numery kart
“Informacyjnych”:
Numery kart
“Problem do
dyskusji”:
Numery
kart
“Sytuacja”:
Biae
karty
?
HIV/AIDS
1.
Maksimum
nanotechnologii – minimum
regulacji.
Należy dążyć do
maksymalizacji
tempa rozwoju
nanotechnologii
przy minimalnej
ilości regulacji
prawnych, aby
zapewnić im
szybkie
wdrażanie i
powszechność.
2.
Rozwój, ale
kontrolowany.
Należy pozwolić
naukowcom na
prowadzenie
badań w
dziedzinie
nanotechnologii,
tworząc
potrzebne
regulacje wraz z
pojawianiem się
kolejnych
możliwości
wykorzystania
nanotechnologii.
3.
Kontrola nanotechnologii
dzięki
społecznemu
dialogowi.
Regulacje prawne
powinny być
poprzedzone
dialogiem
społecznym
dotyczącym
kierunków
rozwoju i prowadzonych badań,
zastosowań oraz
ograniczeń w
wykorzystaniu
nanotechnologii.
4.
5.
Żadnej nanotechnologii bez
zgody
społeczeństwa.
Należy zezwalać
tylko na badania i
wdrożenia
nanotechnologii w
konkretnych
sytuacjach,
wskazanych w
ogólnospołecznyc
h debatach i
dyskusjach.
Własne
stanowisko
grupy:
Popieram
Akceptuję
Nie akceptuję
Wstrzymuję się
Aby załadować wyniki
głosowania, wejdź na
stronę:
www.playdecide.org
Hasło: vote
on HIV/AIDS
HIV/AIDS i odpowiedzialność prawna.
Sądownictwo odnotowało wiele przypadków, kiedy osobom będącym nosicielami
wirusa HIV (Human Immunodeficiency Virus) zostały wytoczone procesy karne
za zarażenie innych ludzi chorobą lub narażenie ich na takie ryzyko. W
niektórych przypadkach zarzuty zostały postawione osobom, których zachowanie
trudno nazwać ryzykownym, a mimo to sądy orzekały tu wysokie wyroki. Władze
sądownicze w niektórych państwach podjęły się opracowania regulacji prawnych
szczegółowo odnoszących się do zarażeń HIV; sprawa jest też szeroko dyskutowana przez opinię publiczną, media oraz w środowiskach akademickich. W
samej Europie odbyło się kilkaset takich procesów, a kilka zakończyło się wyrokami skazującymi.
Te wydarzenia skłaniają do zadania pytania, czy konieczne jest szybkie
wprowadzenie stosownych regulacji prawnych oraz czy są przypadki, w których
zarażenie kogoś wirusem HIV powinno się uznawać za przestępstwo.
Sytuacja
Karta informacyjna
Karta informacyjna
Wstępne przemyślenia
Tu połóż kartę Sytuacji
Tu połóż pierwszą kartę
informacyjną
Tu połóż drugą kartę informacyjną
Zapisz swoje wstępne przemyślenia
i opinie. Użyj Białej karty, żeby
wprowadzić je do dyskusji
Problem do dyskusji
Problem do dyskusji
Zadanie
Tu połóż pierwszą kartę z problemem
do dyskusji
Tu połóż drugą kartę z problemem
do dyskusji
Tu połóż kartę z zadaniem
(opcjonalnie)
Co powinno mówić prawo?
1. Wprowadzenie specyficznych regulacji prawnych dotyczących HIV.
Zastosowanie istniejących obecnie artykułów prawa karnego (powodowanie
zagrożenia dla zdrowia publicznego, przestępstwo wobec osoby fizycznej,
naruszenie nietykalności osobistej) w procesach dotyczących zarażenia
wirusem HIV, także dokonanego nieświadomie lub przypadkowo.
2. Obowiązek ujawnienia stanu zdrowia.
Prawny obowiązek osób HIV pozytywnych do ujawniania swojego stanu
zdrowia przed zaangażowaniem się w aktywność wiążącą się z ryzykiem
przeniesienia choroby, nawet jeśli miałaby ona mieć przygodny charakter.
3. Wykorzystywanie prawa, ale bez tworzenia specyficznych regulacji
dotyczących HIV.
Zastosowanie istniejących regulacji prawnych oraz ustaw dotyczących och
rony zdrowia publicznego w stosownych przypadkach bez uciekania się do
opracowywania odrębnych regulacji dotyczących różnych sytuacji
skutkujących zarażeniem wirusem HIV (przypadkowym bądź celowym).
4. Profilaktyka i konsultacje.
Profilaktyka i poradnictwo zamiast artykułów prawnych. Należy to rozumieć
jako: 1.Dostęp do testów na obecność HIV oraz poradnictwa medycznego
2. Informowanie o sposobach zapobiegania przenoszeniu HIV oraz.
3. Ekonomiczne, socjalne oraz osobiste wsparcie konieczne do zminimal
izowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.
Masz prawo głosu: powiedz co myślisz
ale nie mów za długo.
1. Informacja
Ceń swoje życiowe doświadczenie.
Szanuj innych. Pozwól im skończyć,
nim zabierzesz głos.
Spróbuj wyrobić sobie zdanie na omawiany
temat czytając karty i wybierając te, które
są dla ciebie najważniejsze. Połóż wybrane
karty na swojej planszy i przeczytaj je na
głos pozostałym graczom.
± 30 MIN.
Zasmakuj w różnorodności.
Niespodzianki lub zaskoczenie to znak,
że dopuszczasz do siebie nowe myśli i
uczucia.
Szukaj porozumienia. “Ale” wyraża
różnice; “i” wyraża podobieństwa.
… i etap dodatkowy
2. Dyskusja
3. Wspólna opinia grupy
4. Działanie
Podyskutuj z innymi graczami. Postarajcie
się określić jeden lub kilka najważniejszych
problemów związanych tematem gry.
Każdy może się wypowiedzieć. Połóż na
stole te spośród wybranych przez siebie
kart, które są ważne dla określonego
± 30 MIN.
problemu.
Przyjrzyj się problemowi, który
zidentyfikowała grupa, użytym kartom i
argumentom. Czy jako grupa jesteście w
stanie osiągnąć kompromis i przyjąć jakąś
strategię, która odzwierciedla wasze
poglądy? Możecie też sformułować
± 20 MIN.
własną, nową strategię.
Odwiedź www.playdecide.org i:
• zgłoś wyniki waszej grupy do bazy Decide
• sprawdź, co o temacie dyskusji sądzą mieszkańcy
innych krajów europejskich
• dowiedz się więcej o problemie, który był
przedmiotem gry
• ściągnij inny zestaw do gry, by zagrać ze
znajomymi i przyjaciółmi
• dowiedz się, co możesz zmienić po zagraniu w
Decide.
Zapis dyskusji
Trzy etapy
Karty zadań
Zasady
Jeśli musisz wtrącić coś do toczącej się
dyskusji, użyj karty „Mam głos”. Możesz to
zrobić dwa razy podczas tego etapu.
Sytuacja
on HIV/AIDS
HIV/AIDS i odpowiedzialność prawna.
Sądownictwo odnotowało wiele przypadków, kiedy osobom będącym nosicielami
wirusa HIV (Human Immunodeficiency Virus) zostały wytoczone procesy karne
za zarażenie innych ludzi chorobą lub narażenie ich na takie ryzyko. W
niektórych przypadkach zarzuty zostały postawione osobom, których zachowanie
trudno nazwać ryzykownym, a mimo to sądy orzekały tu wysokie wyroki. Władze
sądownicze w niektórych państwach podjęły się opracowania regulacji prawnych
szczegółowo odnoszących się do zarażeń HIV; sprawa jest też szeroko dyskutowana przez opinię publiczną, media oraz w środowiskach akademickich. W
samej Europie odbyło się kilkaset takich procesów, a kilka zakończyło się wyrokami skazującymi.
Te wydarzenia skłaniają do zadania pytania, czy konieczne jest szybkie
wprowadzenie stosownych regulacji prawnych oraz czy są przypadki, w których
zarażenie kogoś wirusem HIV powinno się uznawać za przestępstwo.
Tu połóż kartę Sytuacji
Co powinno mówić prawo?
1. Wprowadzenie specyficznych regulacji prawnych dotyczących HIV.
Zastosowanie istniejących obecnie artykułów prawa karnego (powodowanie
zagrożenia dla zdrowia publicznego, przestępstwo wobec osoby fizycznej,
naruszenie nietykalności osobistej) w procesach dotyczących zarażenia
wirusem HIV, także dokonanego nieświadomie lub przypadkowo.
2. Obowiązek ujawnienia stanu zdrowia.
Prawny obowiązek osób HIV pozytywnych do ujawniania swojego stanu
zdrowia przed zaangażowaniem się w aktywność wiążącą się z ryzykiem
przeniesienia choroby, nawet jeśli miałaby ona mieć przygodny charakter.
3. Wykorzystywanie prawa, ale bez tworzenia specyficznych regulacji
dotyczących HIV.
Zastosowanie istniejących regulacji prawnych oraz ustaw dotyczących och
rony zdrowia publicznego w stosownych przypadkach bez uciekania się do
opracowywania odrębnych regulacji dotyczących różnych sytuacji
skutkujących zarażeniem wirusem HIV (przypadkowym bądź celowym).
4. Profilaktyka i konsultacje.
Profilaktyka i poradnictwo zamiast artykułów prawnych. Należy to rozumieć
jako: 1.Dostęp do testów na obecność HIV oraz poradnictwa medycznego
2. Informowanie o sposobach zapobiegania przenoszeniu HIV oraz.
3. Ekonomiczne, socjalne oraz osobiste wsparcie konieczne do zminimal
izowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.
Trzy etapy
Masz prawo głosu: powiedz co myślisz
ale nie mów za długo.
1. Informacja
Ceń swoje życiowe doświadczenie.
Szanuj innych. Pozwól im skończyć,
nim zabierzesz głos.
2. Dyskusja
Spróbuj wyrobić sobie zdanie na omawiany
temat czytając karty i wybierając te, które
są dla ciebie najważniejsze. Połóż wybrane
karty na swojej planszy i przeczytaj je na
głos pozostałym graczom.
± 30 MIN.
Zasmakuj w różnorodności.
Niespodzianki lub zaskoczenie to znak,
że dopuszczasz do siebie nowe myśli i
uczucia.
Szukaj porozumienia. “Ale” wyraża
różnice; “i” wyraża podobieństwa.
Karty zadań
Zasady
Jeśli musisz wtrącić coś do toczącej się
dyskusji, użyj karty „Mam głos”. Możesz to
zrobić dwa razy podczas tego etapu.
Podyskutuj z innymi graczami. Postarajcie
się określić jeden lub kilka najważniejszych
problemów związanych tematem gry.
Każdy może się wypowiedzieć. Połóż na
stole te spośród wybranych przez siebie
kart, które są ważne dla określonego
± 30 MIN.
problemu.
Karta informacyjna
Karta informacyjna
Wstępne przemyślenia
Tu połóż pierwszą kartę
informacyjną
Tu połóż drugą kartę informacyjną
Zapisz swoje wstępne przemyślenia
i opinie. Użyj Białej karty, żeby
wprowadzić je do dyskusji
Problem do dyskusji
Problem do dyskusji
Zadanie
Tu połóż pierwszą kartę z problemem
do dyskusji
Tu połóż drugą kartę z problemem
do dyskusji
Tu połóż kartę z zadaniem
(opcjonalnie)
Zapis dyskusji
… i etap dodatkowy
3. Wspólna opinia grupy
4. Działanie
Przyjrzyj się problemowi, który
zidentyfikowała grupa, użytym kartom i
argumentom. Czy jako grupa jesteście w
stanie osiągnąć kompromis i przyjąć jakąś
strategię, która odzwierciedla wasze
poglądy? Możecie też sformułować
± 20 MIN.
własną, nową strategię.
Odwiedź www.playdecide.org i:
• zgłoś wyniki waszej grupy do bazy Decide
• sprawdź, co o temacie dyskusji sądzą mieszkańcy
innych krajów europejskich
• dowiedz się więcej o problemie, który był
przedmiotem gry
• ściągnij inny zestaw do gry, by zagrać ze
znajomymi i przyjaciółmi
• dowiedz się, co możesz zmienić po zagraniu w
Decide.

Podobne dokumenty