Uchwała Nr XXVI/262/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Transkrypt

Uchwała Nr XXVI/262/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 5 grudnia 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak
Data: 2016-12-05 14:39:54
Poz. 3740
UCHWAŁA NR XXVI/262/2016
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 716 z późn. zm.) Rada Miejska
w Dębicy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, posiadanie psa nabytego z przytuliska dla bezdomnych
zwierząt położonego na terenie miasta Dębicy.
2. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty od posiadania psów jest umowa adopcyjna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
mgr Ryszard Pękala

Podobne dokumenty