XII Miejski Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej NATURA

Transkrypt

XII Miejski Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej NATURA
XII Miejski Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej
NATURA-lnie piosenka 2015
1. Imię i nazwisko uczestnika……………………………..................
data urodzenia – kategoria wiekowa
……………………………............................................................
2. Tytuły prezentowanych utworów, z repertuaru:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
3. Szkoła lub placówka kultury………………………………………………………
4. Imię i nazwisko instruktora………………………………………………………..
Oświadczenie:
Uczestnik Konkursu zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na
opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem oraz na stronie internetowej Organizatora oraz na
wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych imprezy w tym w
szczególności na
utrwalanie wizerunku techniką fotografii, zapisu magnetycznego,
cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach a także rozpowszechnianie fotografii
poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu
i
w
czasie
przez
siebie
wybranym,
w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie.
Popis uczestnika
.......................................
Podpis instruktora
...................................

Podobne dokumenty