FORMULARZ OFERTOWY na dla Dane OFERENTA 1. Imię i

Transkrypt

FORMULARZ OFERTOWY na dla Dane OFERENTA 1. Imię i
FORMULARZ OFERTOWY
na
„zakup samochodu osobowego”
dla
STRAŻY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH, UL. TARGOWA 11, 59-100 POLKOWICE
Dane OFERENTA
1. Imię i nazwisko / nazwa firmy / pieczęć:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Adres / siedziba:
....................................................................................................................................................................
3. Numer PESEL /NIP:.............................................................
4. Numer telefonu kontaktowego: .............................................................
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego
w regulaminie przetargu oraz w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego z dnia
……………………….. jak również z treścią wzoru umowy kupna-sprzedaży.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu przetargowym składam ofertę na zakup samochodu
osobowego marki Peugeot 607 Platinum nr rejestracyjny DPL 88EW
za cenę: ……………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..)
Jednocześnie oświadczam, iż:
 zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu / nie zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu i
jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin*),
 uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny nabycia.
W załączeniu przedkładam dowód wpłaty wadium.
Podpis oferenta
.......................................

Podobne dokumenty