Katalog - Dozwolone do 21 / Upto21

Komentarze

Transkrypt

Katalog - Dozwolone do 21 / Upto21
UP TO 21
1
2
DOZWOLONE DO 21
32. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
„DOZWOLONE DO 21”
WARSZAWA
17-19 WRZEŚNIA 2015
32nd INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
‘UP TO 21’
WARSAW
SEPTEMBER 17– 19, 2015
UP TO 21
3
4
DOZWOLONE DO 21
Witold Kon
Przewodniczący FNTF / President of FNTF
32 lata istnienia Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego „Dozwolone do 21” to piękny fragment
mojego życia, setki spotkań z młodymi twórcami
nie tylko z Polski, ale także z prawie z całej
Europy i całego świata. Kiedy przystępowałem
do organizacji pierwszego festiwalu pod
skomplikowaną nazwą Ogólnopolski Przegląd
Dziecięcych i Młodzieżowych Filmów Amatorskich,
nie przypuszczałem, że będzie on trwać tak długo.
32 years of existence of the International Film
Festival ‘Up to 21’ is a beautiful part of my
life, hundreds of meetings with young artists,
from Poland and from almost every part of
Europe and the world. When I was preparing
to host the first festival under a complex
title “National Review of Children Youth and
Amateur Films”, I never expected that it would
last this long.
Tak wiele się zmieniło… Niewielu z nas pamięta
terkot projektorów filmowych, zapach celuloidowej
taśmy, działanie sklejarek i zmartwienia z powodu
utraconej perforacji. Tak dużo zostało w pamięci…
Wspaniali młodzi uczestnicy, pasjonaci filmowania,
wielu z nich ukończyło szkoły filmowe, ale też dla
wielu innych filmowa twórczość i rywalizacja były
wspaniałą przygodą.
So much has changed... Few of us remember
the rattle of projectors, the smell of celluloid tape,
the way a tape splicer worked and the frustrating
loss of perforation. So much remained in our
memory... Wonderful young participants, fans
of filmmaking – many of them now are film
school graduates. The film competition was
a great adventure for all of them.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Dozwolone do
21” jest obecnie najstarszym festiwalem na świecie
adresowanym do młodych twórców filmowych poniżej 21 roku życia.
Idea powstała w 1983 roku i zdobyła uznanie w środowisku młodych
filmowców. Festiwal umożliwia przeniesienie amatorskich filmów na
duży ekran, a także integrację środowiska młodych filmowców oraz
wymianę doświadczeń. Okazuje się, że tego rodzaju wydarzenie jest
potrzebne i każdego roku zostaje przez najmłodszych filmowców
przyjęte z olbrzymim zainteresowaniem. Każda kolejna edycja
gromadzi coraz większą liczbę uczestników. W Polsce i na świecie
jest wielu młodych twórców filmowych, dla których ten festiwal
jest organizowany i dla których warto pracować. To oni za kilka lat
stanowić będą bazę polskiej i międzynarodowej kinematografii.
The International Film Festival ‘UP to21’
is the world’s oldest festival aimed at young
filmmakers up to 21. The idea was conceived in 1983 and gained
recognition among young filmmakers.
Dziękuję tym wszystkim, którzy przez 32 lata współpracowali
ze mną i z wielkim zaangażowaniem przygotowywali kolejne
edycje festiwalu, promując niezależne kino, a także ideę
twórczego spędzania czasu poprzez realizację filmów.
I wish to thank all those who for 32 years have worked with me
and with great effort prepared subsequent editions of the festival,
promoting independent cinema as well as the creative way
of spending time by creating movies.
Wszystkim uczestnikom i organizatorom tegorocznego festiwalu
życzę zadowolenia, satysfakcji i niezapomnianych wrażeń.
Przed nami trzy dni wspaniałej zabawy, atmosfery filmowego
święta, emocji związanych z oceną filmów.
Do zobaczenia za rok!
The festival enables presentation of amateur movies on the
big screen, as well as integrates young filmmakers and makes
exchange of experience possible. It turns out that this kind of event
is needed and every year enjoys enormous popularity in the young
filmmakers milieu. Each new edition gathers a growing number
of participants. In Poland and in the world there are a lot of young
filmmakers for whom this festival is organized and who make our
work meaningful. In a couple of years they will actually create
Polish and international cinema.
To all the participants and organizers of this year’s festival – I wish
you satisfaction and an unforgettable experience. We are to
spend three days of fun, in an atmosphere of film celebration and
emotions accompanying the evaluation of films.
See you next year!
Witold Kon
Witold Kon
Przewodniczący Federacji Niezależnych Twórców Filmowych
President of the Federation of Independent Filmmakers
UP TO 21
5
Tomasz Mencina
Burmistrz Bielan / Mayor of Bielany
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „UP to 21”,
mający swoją 32 edycję, wszedł już jakiś czas
temu w wiek dojrzały. Dla Dzielnicy Bielany jest
powodem do dumy, że wydarzenie to związało
swoje istnienie z naszą częścią Warszawy.
Tym samym możemy z pewnością w głosie
podkreślić, że jest to bielański festiwal filmowy.
Alfred Hitchcock powiedział kiedyś, że film to życie,
z którego wymazano plamy nudy. Filmy młodych
reżyserów, prezentowane w dotychczasowych
edycjach, potwierdzają te słowa. Ich autorzy nie
wahają się stawiać trudnych pytań, w których
barwy życia i pytania o naturę egzystencji ludzkiej
nie należą do rzadkich. W dodatku to tylko część
poruszanych problemów z kolorowej palety
ludzkich spraw, malowanych obiektywem kamery
i ruchem aktora. Aktora odważnego, którego
sztukę ruchu potrafi wydobyć w nadzwyczajny dla
siebie sposób tylko młode, nieskażone rutynowym
bagażem życia oko realizatora, ciekawego
otaczającego świata. Ciekawego nie tylko swoim zainteresowaniem,
ale też chęcią poznania prawdziwego istnienia w relacji między ludźmi,
naturą, Bogiem, prawdą i tym, co wydaje nam się rzeczywistością. To
właśnie pytania o naturę rzeczywistości, które od wieków stają się
przedmiotem zastanowienia filozofów, obecnie podejmuje młode
pokolenie. Czy pyta słusznie?
Odpowiedzi należy szukać w ich obrazach, które poruszają swoją
autentycznością, formą, minimalizmem, czy nawet brutalizmem
ocen. Cechą młodych ludzi jest bowiem niezmanierowane,
często czarno-białe spojrzenie, które w umysłach ludzi bardziej
doświadczonych życiem zaciąga gwałtownie ręczny hamulec,
nakazując zatrzymać swoją wizję świata, obudowaną szarzyzną
wielowątkowych aspektów egzystencji i odsłonić gwałtownie kurtynę
kryjącą się za kartezjańskim „Myślę, więc jestem...”
To dzięki takiemu podejściu młodzi realizatorzy wyciągają nas z otchłani
goniącego świata, robią porządek w bałaganach naszej moralności,
niekiedy wręcz kanonicznie ex cathedra, wskazując błędy, których
wytknięcie tym bardziej boli, że są ukazywane przez tych, którzy
niedawno wyszli z dziecięcego wieku. Ta nauka często burzy nasz
ustalony z pedanterią świat. To właśnie podczas takiego Festiwalu, jak
ten, padają pytania, których nie tyle baliśmy się zadawać do tej pory, co
obawialiśmy się w ogóle je postawić, goniąc przez życie.
32nd international film festival “UP to 21”
connects with the Bielany district and we are
very proud of the fact. We certainly can refer
to it as the district’s film festival.
Alfred Hitchcock used to say that a movie is
life that got rid of boredom. Movies created by
young directors during previous editions are
a proof of these words. These young people
are not afraid of asking tough questions, which
is very rare. Also the actors that take part in
such movies are lead by the directors who
are curious of the ambient world and still have
a very fresh point of view. Curious not only
in their passions but also the desire to get to
know the real relation between people, nature,
God and whatever seems to be real for us.
Questions about the reality, which have been
asked ever since by the philosophers are now
the main field of interest for the young creators. These answers
are hidden in the pictures that move with the authenticity,
minimalizm or even the brutality of judgement. Typical feature
of youngsters is that they see everything in black and white that
with time goes into the grey scale.
Because of such attitude young people can get us out of
the void of the rushing world and put our morality in order.
Such lessons often ruin our certain point of view. During such
festivals like this one, the questions that we were afraid of
asking are being asked.
I am very glad that we receive another wake up call and that
it will happen in Bielany. To all guests and participants of
“Up to 21” – I wish extraordinary experiences and new film
connections. Hopefully this edition will become the time of
outstanding film celebration.
Cieszę się, że czeka nas ponowne budzenie. Cieszę się, że stanie
się to właśnie na Bielanach. Wszystkim gościom i uczestnikom
32. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „UP to 21” życzę
wspaniałych przeżyć i twórczych kontaktów filmowych, mając
nadzieję, że tak jak poprzednie festiwale, i ta edycja stanie się czasem
wyjątkowego filmowego święta.
6
DOZWOLONE DO 21
Bogdan Olesiński
Burmistrz Mokotowa / Mayor of Mokotów
Mokotów to jedna z najpiękniejszych dzielnic
Warszawy. Fascynuje historią, licznymi parkami,
ogrodami, zieleńcami oraz bogatą ofertą
edukacyjną, kulturalną i sportową.
Mokotów is one of the most beautiful districts in
Warsaw. The history, the parks, the gardens and
the educational, cultural and sports offer is what
makes it special.
Walorem Mokotowa jest przyroda, bujniejsza
niż gdziekolwiek indziej, a także malownicze
położenie – na górnym i dolnym tarasie skarpy
wiślanej. Najsłynniejsze parki to: Morskie Oko,
Park Dreszera, Królikarnia oraz Arkadia. Perłą
w koronie Dzielnicy jest rezerwat przyrody
Jeziorko Czerniakowskie, który jest nie tylko
ostoją chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Ta niezwykła przyroda od wieków inspiruje poetów, malarzy,
aktorów, dziennikarzy i architektów, którzy zwykle właśnie Mokotów
wybierają na miejsce do życia.
The biggest attitude of Mokotów is its nature
and the location along the Vistula kliff. Most
famous parks are: Morskie Oko, Park Dreszera,
Królikarnia, Arkadia as well as the nature reserve
Jeziorko Czerniakowskie. Outstanding nature
has been an inspiration for poets, painters,
actors and journalists for ages.
Mokotów to także wymarzone miejsce do uprawiania sportu.
Nie opuszczając Dzielnicy można spędzić wolny czas m.in.
w Wodnym Parku „Warszawianka”, na Torze Łyżwiarskim
„Stegny”, albo na niedawno wybudowanych kompleksach
boisk sportowych „Orlik” przy ul. Kazimierzowskiej oraz przy ul.
Chełmskiej. Do wyjścia z domu i rekreacji na świeżym powietrzu
zachęca także największa w stolicy sieć ścieżek rowerowych
oraz duża liczba siłowni plenerowych.
W Dzielnicy występuje również bardzo zróżnicowana zabudowa.
Znajdują się tutaj zarówno eleganckie wille, gdzie ulokowało się
wiele ambasad i placówek dyplomatycznych, jak i wielkie osiedla
z kilkunastopiętrowymi blokami. Niezwykłym zakątkiem Mokotowa
są rozległe i jeszcze niezagospodarowane tereny Siekierek, które
charakterem przypominają sielską polską wieś.
Mokotów is also a paradise for sports lovers, with
such facilities as: water park “Warszawianka”, skating rink “Stegny”,
brand new sports pitches “Orlik” near Kazimierzowska street
and near Chełmska street. There is also well-developed bicycle
infrastructure.
In this district besides large housing estates with high buildings,
there are also a lot of diplomatic posts, embassies which have their
offices here. Interesting place to discover is Siekierki, which haven’t
been industrialized yet and reminds of a polish village.
The variety of Mokotów can be its advantage as well as
a challenge. Each year we try to raise the standard of living in this
district by developing interchanges, renovating schools, building
new sports facilities. Recently we have put into service of residents
the new headquarters of Słuzewiecki Dom Kultury and the library
for children and young people and the sports complex.
Due to its history, tradition, nature and intellectual and cultural
potential Mokotów is the place to live, create and fulfill dreams.
Ta różnorodność jest atutem Mokotowa, ale także dużym
wyzwaniem. Władze Dzielnicy starają się jednak, aby standard życia
w Dzielnicy stale się podnosił. Inwestujemy w poprawę szlaków
komunikacyjnych, modernizujemy placówki oświatowe, budujemy
nowe obiekty kultury, a także boiska sportowe. Tylko w ostatnim
czasie oddaliśmy do użytku mieszkańców m.in. nową siedzibę
Służewskiego Domu Kultury i Multimedialną Bibliotekę dla Dzieci
i Młodzieży przy ul. Tynieckiej oraz kompleks sportowy przy ul.
Wiktorskiej, a w budowie mamy jeszcze nowy Dom Kultury „Kadr”.
Mokotów ze względu na swoją historię, tradycję, przyrodę,
potencjał intelektualny, kulturalny i gospodarczy, jest idealnym
miejscem do mieszkania, tworzenia i realizowania życiowych pasji.
Dlatego serdecznie zapraszam Państwa na Mokotów.
UP TO 21
7
Katarzyna Łęgiewicz
Burmistrz Ochoty / Mayor of Ochota
Świetnie, że Ochota po raz kolejny bierze
udział w festiwalu młodych filmowców. Energia,
kreatywność i twórczy zapał to elementy, które
są niezwykle cenne, a których uczestnikom
z całą pewnością nie brakuje.
I am glad, that Ochota once again is taking
part in the young filmmakers festival. The
energy, creativity and passion are the most
important elements, that participants won’t
lack certainly.
Ochocie także nie brakuje dobrej energii
– to dzielnica tętniąca życiem, w samym
centrum wielkiego miasta, ze wszystkimi tego
urokami. Klimatyczne uliczki Starej Ochoty,
zielone zaułki, piękne budynki i kamienice,
które niejedno widziały. Spokojny Rakowiec
i zielone Szczęśliwice, a między nimi ruchliwe
arterie, gwarne targowiska i piękne parki.
Wszystko to składa się na obraz Ochoty,
z którego można czerpać nieskończenie wiele
inspiracji do twórczych poszukiwań i działań.
The district of Ochota lies in the heart of
Warsaw, where you can discover all of the
city attractions. The climatic narrow alleys,
green parks, unique buildings and houses are
things which distinguishes the district from
others. The calm Rakowiec and the “green”
Szczęśliwice are connected by traffic arteries
with noisy markets in between, as well as
extraordinary parks, which make the whole
picture highly inspiring.
Wraz z rozwojem mediów społecznościowych
mamy dziś coraz więcej możliwości ekspresji
i dzielenia się swoimi wrażeniami. Cieszę się,
że bardziej tradycyjna forma wyrazu, jaką
jest film, wciąż pociąga młodzież. Młodzi twórcy sprawiają,
że na nowo odkrywamy możliwości związane z nagrywaniem
amatorskich filmów. Dziś niemal każdy może sięgnąć
po to narzędzie i spróbować swoich sił, co nie oznacza wcale,
że jest to łatwe. Możliwość obejrzenia swoich filmów na dużym
ekranie, to również okazja do zyskania nowej perspektywy dla
własnej twórczości. Wymiana doświadczeń z innymi młodymi
filmowcami, to kolejny powód, dla którego warto uczestniczyć
w takich wydarzeniach. Tym większą mam satysfakcję,
że Ochota będzie częścią festiwalu.
Życzę wszystkim uczestnikom i organizatorom fantastycznych
wrażeń, emocji i odkryć podczas wrześniowego filmowego
święta. Zapraszam na Ochotę!
8
Due to dynamic development of social
media, there are more and more occasions
for sharing various impressions with others.
It is delightful that the traditional form of
expression, such as film, still attracts young
people. Because of young filmmakers, we have the opportunity
to discover the mystery which stands behind the production
of amateur movies. Although, it’s not an easy thing to do,
everyone can grab their camcorder and try their hands at
making a movie. Exchanging experiences with other filmmakers
as well as watching own movies on the big screen makes taking
part in such festival very useful and unique for the future.
I would like to wish all the participants and the organizers
wonderful and unforgettable time filled with emotions and lots of
interesting discoveries during the September’s film festival.
I invite all of you to Ochota!
DOZWOLONE DO 21
Urszula Kierzkowska
Po raz kolejny Ursus przyłącza się
do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
„Up to 21” mającego wieloletnią tradycję
sięgającą 1983 roku. Jest to dla nas
zaszczyt, że nasza Dzielnica znajdzie
się w tak doborowym gronie uczestników
tego wydarzenia.
Młodzi filmowcy znajdą zapewne wiele
ciekawych tematów i inspiracji, gdyż Ursus
to dynamiczna dzielnica zmieniająca
swój profil z podmiotu kojarzonego
w latach poprzednich z wielkim zakładem
przemysłowym znajdującym się na jej
terenie, na nowoczesną dzielnicę z dobrą
infrastrukturą okołomieszkaniową.
Jednak nie należy zapominać o przeszłości
Ursusa. Bo to właśnie tutaj robotnicy
z tutejszej fabryki byli prekursorami powstałej
cztery lata później „Solidarności”. A to byłby wspaniały materiał
na film, także dokumentalny.
Uchwycenie tych zmian, jakie nastąpiły w rozwoju dzielnicy
w ostatnich latach mogłoby okazać się wspaniałą przygodą
zarówno dla filmowca, jak i widza, zapewne pokazując wiele
nieznanych ujęć i klatek, w których pojawiłby się Ursus.
Burmistrz Ursusa / Mayor of Ursus
The Ursus district has the great pleasure of
joining the International film festival “Up to
21”, which has the longstanding tradition since
1983. We feel honoured being in such a select
participants group.
Young filmmakers will find a lot of different
inspirations due to dynamic changes of this district,
which used to be associated with a huge factory,
to nowadays modern having good infrastructure.
History is also a very important factor of Ursus,
this is the place where workers were the
forerunners for “Solidarity”, formed 4 years
later. This could be magnificent movie material.
Grasping the changes that happened
throughout the years would be an excellent
challenge for the filmmaker as well as a great
journey with an interesting benefit to the
viewer, who could see the unknown Ursus.
Recent polish movie “Carte Blanche” might be a good example
of showing the wonderful views of a city, in this case Lublin,
in a very discreet way to the viewer. It is an unique opportunity
for you, to create extraordinary things.
Obecnie wiele jednostek samorządu widzi potencjał, jaki drzemie
w filmie. Jednym z przykładów może być niedawny polski film
„Carte Blanche”, gdzie w dyskretny sposób widz może zapoznać
się z pięknymi widokami Lublina. I to jest szansa dla was
młodych filmowców, by tworzyć wspaniałe rzeczy.
UP TO 21
9
Ludwik Rakowski
Burmistrz Wilanowa / Mayor of Wilanów
W Wilanowie nowoczesność łączy się
z wielusetletnią tradycją. To miejsce niezwykłe,
gdzie wielka historia Polski i Europy spotyka
się z dynamiczną, stale zmieniającą się
teraźniejszością, gdzie obok szacownej i jednej
z najpiękniejszych w Europie barokowych
rezydencji królewskich wyrasta nowoczesne,
tętniące życiem miasto młodych ludzi, słynące
z ekskluzywnych osiedli mieszkaniowych, które
przykuwają uwagę ciekawą i spójną architekturą.
Wilanów wyróżnia wiele terenów zielonych:
park pałacowy, Park Kultury w Powsinie,
rezerwaty: Las Natoliński i Marysin, tereny
wzdłuż Skarpy Warszawskiej i Wisły.
Inwestycje w nowoczesne obiekty sportowe
(np. boiska Orlik, siłownie plenerowe)
pozwalają na aktywne spędzanie wolnego
czasu. Przyjazne place zabaw cieszą się
dużą popularnością wśród najmłodszych
mieszkańców dzielnicy.
Wilanów to także miejsce tętniące kulturą. W trakcie całego
roku organizowane są koncerty, pikniki rodzinne, różnej rangi
rozgrywki i zawody sportowe. We wrześniu, we współpracy
z Muzeum Pałacu Króla Jana III i Muzeum Plakatu organizowane
są uroczyste obchody rocznicy odsieczy wiedeńskiej – Dni
Wilanowa, plenerowe koncerty jazzowe i niezwykły Królewski
Festiwal Światła, który rozjaśnia Wilanów od grudnia do stycznia.
Z wielkim entuzjazmem Dzielnica Wilanów przyłącza się do
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego UP to 21, w którym
weźmie udział także wilanowska młodzież.
Nie można zapomnieć o tym, że Wilanów to także Powsin.
Jest to miejsce szczególne, bo mimo przynależności do jednej
z europejskich stolic, zachowało swój niepowtarzalny klimat
etnograficzny. Kultywuje się tutaj tradycje wyjątkowe dla
Warszawy, obrzędy ludowe, które celebruje się już tylko na
wsiach i w małych miasteczkach. Odbywają się tu: coroczne
dożynki, dni dyni, zapusty, kiszenie kapusty, czy darcie
pierza. Zespoły ludowe nie pozwalają puścić w niepamięć
starych zwyczajów tanecznych, a występując w tradycyjnych
strojach wilanowskich, w których przepięknym motywem jest
haft wilanowski, sprawiają, że Powsin można śmiało nazwać
centrum etnograficznym Warszawy.
Wilanow is the district that connects modernity
with tradition. Here, the abundant history
of Poland meets with the rapidly changing
present. Aside from one of the most beautiful
baroque royal residences in Europe, you can
also find a vibrant city full of young people.
Wilanow is known for its exclusive housing
complexes, which have unique and consistent
architecture.
Wilanow is one of the most “green” districts
in Warsaw with a lot of sports facilities like
Orlik pitches or open air gyms, as well as
modern playgrounds for kids. Among all
these places, you can also go for a walk
in the royal gardens, Culture park in Powsin,
nature reserves such as the Natolin forest
and Marysin.
Aside from its green places this district
has also a vibrant culture. Concerts, family picnics, sports
competitions are organized throughout the year. In September
in cooperation with the Museum of the King John III’s the
solemn commemoration of Battle of Vienna, consisting of
Wilanów Days, open air jazz concerts and royal light festival will
take place. With great pleasure Wilanów joins the International
movie festival “UP to 21”.
What is also worth mentioning is that Powsin belongs
to Wilanów. Despite belonging to one of the European
capitals it still has its unique ethnographic climate. Typical
folks rituals are still being cultivated, which now happens only
in small villages.
Czekamy na Państwa w Wilanowie!
10
DOZWOLONE DO 21
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Woli / Mayor of Wola
Szanowni Państwo,
Ladies and Gentelmen,
Jest mi niezwykle miło, że Dzielnica Wola już
po raz drugi ma możliwość uczestniczenia
w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
„Up to 21”. W tym miejscu warto wspomnieć
o bogatej tradycji filmowej naszej Dzielnicy.
Wola była tłem wielu filmów i seriali polskiej
produkcji. Jej ulice, place, szkoły zagrały
m.in. w filmach: „Przygody Marka Piegusa”,
„Miodowe Lata”, „Spotkanie ze szpiegiem”,
„Panna Nikt”, „Ferdydurke”, „Na Wspólnej”,
„Kiler”. Była też miejscem, gdzie mieszkali
bohaterowie dwóch kultowych seriali
„Czterdziestolatek” i „Dom”.
I am very glad that Wola district is taking
part for the second time in International film
festival “UP to 21”. The long film tradition
of Wola is worth mentioning. A lot of movies
and tv series were shot here, like “Przygody
Marka Piegusa”, “Miodowe Lata”, “Spotkanie
ze szpiegiem”, “Panna Nikt”, “Ferdydurke”,
“Na Wspólnej”, “Kiler”, “Czterdziestolatek”
i “Dom”.
W kadrach pojawiają się różne obrazy
dzielnicy: od Woli rozpadających się kamienic,
gruzu zalegającego na ulicach i budowanych
naprędce prowizorkach, po Wolę nowoczesną
i tętniąca życiem stolicy („Irena do domu”, „Czterdziestolatek”).
Nieprzypadkowo mówi się, że Wola jest dzielnicą kontrastów,
co potwierdzają kadry z nakręconych tu filmów.
Te kontrasty są na terenie naszej Dzielnicy nadal widoczne.
Wolski pejzaż z jednej strony tworzą nowoczesne biurowce
i luksusowe osiedla mieszkaniowe, ale nie brakuje również
zabytkowych kamienic i symboli dawnej przemysłowej Woli.
Wiele wolskich zakątków to gotowe filmowe kadry czekające na
ciekawy scenariusz i artystyczną wyobraźnię młodych twórców.
Chciałbym w tym miejscu życzyć wszystkim organizatorom
i uczestnikom 32. edycji Festiwalu wielu pozytywnych
i inspirujących wrażeń. Tego typu wydarzenia to idealna okazja
do prowadzenia kreatywnych dyskusji, wymiany doświadczeń
i poznawania nowych interesujących ludzi. Jednocześnie
zachęcam do kręcenie filmów z Wolą w tle. Naprawdę warto!
UP TO 21
Wola offers the variety of scenery from falling
apart town houses, through debris on the
streets to modern and vibrant Wola (“Irena do
domu”, “Czterdziestolatek”). Saying that Wola
is a district of contrasts fits very well, what can
be seen in the movies.
On each step the diversity is noticeable, on
one hand modern skyscrapers and luxurious
apartments whereas on the other historic houses and symbols of
old industrial Wola. A lot of Wola’s narrow streets and corners are
already fixed movie frames that only need an interesting script
and artistic souls of young filmmakers.
I would like to wish all the organizers and participants of the
32nd edition of this festival many worth remembering and
inspiring impressions. Such events favour creative discussions,
exchanging experiences and getting to know new people.
I would also like to encourage young creators to shoot movies
in Wola’s scenery.
11
Krzysztof Bugla
Burmistrz Żoliborza / Mayor of Żoliborz
Żoliborz jest dzielnicą z tradycjami i zarazem
dzielnicą bardzo przywiązaną do tradycji.
To nasza siła. Niezbywalną wartością
tej tradycji przekazaną przez pokolenie
budujące niepodległą Polskę po 1918
roku jest wyprzedzanie dnia dzisiejszego,
otwartość na nowoczesne rozwiązania
mające wpływ na komfort życia mieszkańców.
Tworzy to szansę na rozwój dzielnicy. Nie
zmienia to jednak faktu, że Żoliborz, mimo
upływu lat, zachowuje swój kameralny
charakter. Nie uległ modzie na „wielkość”.
Nie ma tu drapaczy chmur ani gigantycznych
supermarketów. Za to skręcając w jedną
z uliczek, zostawiamy za sobą wielkomiejski
gwar i wkraczamy w pełen uroku świat
spokojnej prowincji. Wiele rodzin mieszka tu
od pokoleń, a wśród mieszkańców znaleźć
można znane nazwiska ludzi sztuki, kultury,
dziennikarzy, polityków. Żoliborz ciągle
pozostaje dzielnicą niedużą, sympatyczną,
przyjazną mieszkańcom. Tu silniej niż gdzie indziej działa magia
miejsca, tu panuje klimat, z którego czerpią artyści i całkiem
zwykli zjadacze chleba.
Żoliborz zajmuje obszar 8,3 km kw., mieszka tu niespełna
50 tys. ludzi. Północną granicę stanowią pamiętający czasy
Jana III Sobieskiego park Kaskada i Trasa AK. Od strony
południowej rozpościera się Cytadela. Od wschodu Wisła
i pas nadwiślański. Powązki i tereny postindustrialne, będące
teraz placem budowy nowych osiedli, stanowią granice
zachodnią. To tu puka nowoczesność i tu osiedlają się młodzi,
ukształtowani przez współczesne realia mieszkańcy.
Żoliborz jest dobrze skomunikowany z innymi częściami
Warszawy. Wystarczy 5-7 minut, by znaleźć się w centrum
miasta, bądź w którymś z centrów handlowych ulokowanych
w sąsiednich dzielnicach. Metro, tramwaje i autobusy
zapewniają wygodną komunikację w każdym kierunku.
12
Żoliborz is a district with a long tradition,
and it is very much attached to it. This is our
strength. An indisputable value of this tradition,
introduced by the generation which was
rebuilding independent Poland after 1918,
is the urge to anticipate the future and the
openness to modern solutions increasing the
comfort of the inhabitants. It helps to develop
the district. Nevertheless, Żoliborz keeps its
intimate character. It is not prone to modern
gigantomania. There are no skyscrapers nor
huge supermarkets here. Quite the opposite,
when walking into one of its streets we leave
the metropolitan hustle and bustle behind and
we enter a charming peaceful provincial world.
Many families live here for generations, and
among the inhabitants there are many famous
people from the arts, culture, media and politics.
Żoliborz remains a small, nice and friendly
district. The genius loci is very strong here,
influencing artists as well as other inhabitants.
Żoliborz covers 8,3 square kilometers with less than
50 thousand inhabitants. Its northern boundary runs by the
Kaskada park dating the times of King Jan III Sobieski, and by
the AK highway. In the South it goes by the Citadel. The Vistula
river and its banks are in the East. Powązki cemetery and some
postindustrial grounds, now being a big construction site, create
its western border. It;s the modern part of the district with many
young people settling there.
Żoliborz is well connected to the other parts of the city by
public transport. 5-7 minutes is enough to get to the city centre
or one of the shopping malls in the neighboring areas. The
underground, trams and buses provide a very good public
transportation system.
DOZWOLONE DO 21
UP TO 21
13
Paweł Łęski
Jury / The Jury
Absolwent Wydziału Aktorstwa Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie,
Podyplomowego Studium Dziennikarstwa
przy Uniwersytecie Warszawskim, a także
wydziału reżyserii ESEC w Paryżu.
Jako aktor brał udział w kilkudziesięciu
przedstawieniach teatralnych, filmach
i serialach telewizyjnych w tym: „Le Grand
Mome” – serial dla telewizji francuskiej
TF1, rola główna i tytułowa; „Kain i Abel”,
rola Smoleńskiego, mini serial dla telewizji
amerykańskiej; „Klan” rola Pierre’a, serial
dla telewizji polskiej; „Sprawa na Dziś”,
rola Wiktora, serial telewizji polskiej. Autor
filmów dokumentalnych dla polskiej telewizji,
w tym: „Burza mózgów”, „Język filmu”,
„Próba”. Wyreżyserował przedstawienie
teatralne „Merlin Mongoł”. Jest autorem
książek: „Zabić Prezydenta” oraz „Szelest Warg”. Wielokrotnie
zasiadał w komisjach konkursowych podczas festiwali filmów
nieprofesjonalnych w Polsce.
Twórca pierwszej polskiej prywatnej szkoły aktorskiej. Twórca
podręcznika sztuki aktorskiej pt. „Metoda”.
14
Graduated in acting from the National Theatre
Academy in Warsaw. He has also completed
postgraduate studies in journalism at the
University of Warsaw and the faculty of
Directing at the ESEC in Paris.
He has starred in dozens of theatre plays
as well as in several films and television
series, to name just a few: “Le Grand
Mome”—a series for the French television
channel TF1, leading role; “Cain and Abel”—
an American television miniseries, the role
of Smolensky; “Klan” [“The Clan”]—a longrunning Polish television series, the role of
Pierre; “Sprawa na Dziś” [“Today’s Task”]—
yet another Polish television series, the
role of Wiktor. He has also made several
documentaries for Polish television, including,
“Burza mózgów” [“Brainstorming”], Język
Filmu [“The Language of Film”] and Próba [Endeavour”]. He has
directed the play “Merlin Mongoł” and has written two books:
“Zabić Prezydenta” [“Kill the President”] and Szelest Warg
[“The Rustle of Lips”]. He is frequently called upon to be a jury
member at amateur film festivals in Poland.
He established the first private acting school in Poland (19912000). Author of the textbook on acting “The Method”.
DOZWOLONE DO 21
Aleksandra Nieśpielak
Aleksandra Nieśpielak, aktorka filmowa
telewizyjna i teatralna. Absolwentka Wydziału
Aktorskiego Wyższej Szkoły Filmowej
w Łodzi. Pracę w teatrze rozpoczęła na
deskach Teatru Jaracza w Łodzi rolą Desire
w „Chorobie młodości” W. Brucknera
w reż. G. Wiśniewskiego. Współpracowała
z teatrami: Komedia i Studio w Warszawie.
W filmie zadebiutowała rolą francuskiej
dziennikarki Nicole w „Demonach wojny”
W. Pasikowskiego. Kolejne role grała m.in.
u Krzysztofa Krauzego („Wielkie rzeczy”),
J. Borcucha („Kallafior”), W. Nowaka
(„Krugerandy”), Ł. Wylężałka („O dwóch
takich...”). Znana również z seriali: „Pogoda
na piątek”, „Barwy szczęścia”, „Klub
szalonych dziewic”. W 2000 roku otrzymała
nagrodę Magazynu „Cinema” dla najlepiej
zapowiadającej się aktorki młodego pokolenia. Ostatni film
fabularny „Przebacz” w reżyserii Marka Stacharskiego,
w którym zagrała rolę zgwałconej dziewczyny, zdobył wiele
prestiżowych nagród na międzynarodowych festiwalach, m.in.:
Era Nowe Horyzonty, Bergamo.
Jest również muzykiem – ukończyła Szkołę Muzyczną
I i II stopnia – w tym Wydział Wokalny w Liceum Muzycznym
w Legnicy. Ukończyła Amerykańskie Warsztaty Wokalne S.L.S.
pod okiem wybitnych pedagogów, takich jak Rocio Guitard,
David Stroud, Dean Kaelin, brała też udział w Warsztatach
Aktorskich Grupy Millon Mella współpracującej z brytyjskim
reżyserem Peterem Brookiem w Ośrodku Grotowskiego.
Jeździ konno, mówi biegle po angielsku, całkiem nieźle
po francusku i włosku.
Prywatnie – mama dwóch synów, Mateusza i Antoniego.
Kocha podróże i dobrą kuchnię. Żegluje – jest
sternikiem morskim.
UP TO 21
Jury / The Jury
Aleksandra Nieśpielak, television and theatre
actress. Graduated from the Faculty of Acting
of the Łódź Film School. Began her career at
the Jaracza Theatre in Łódź, playing the role
of Desire in Bruckner’s “Sickness of Youth”
directed by G. Wiśniewski. Co-operated with
Komedia and Studio theatres in Warsaw.
Her film debut was the role of a French
journalist Nicole in “Demons of War” by
W. Pasikowski. She played in the movies by
Krzysztof Krauze (“Great things”), J. Borcuch
(“Kallafior”), W. Nowak (“Krugerandy”), L.
Wylężałek (“The Two...”). Also known from the
TV series: “The Forecast for Friday”, “Colours
of Bliss”, “Crazy Virgins’ Club”. “ In 2000 she
received the “Cinema” magazine prize for
the most promising actresses of the younger
generation. The last feature film, “Forgive me”
directed by Marek Stacharski, in which she played the role of
a raped girl, has won many prestigious awards at international
festivals, e.g.: Era Nowe Horizonty and Bergamo.
She is also a musician, she graduated from the Music School,
including the Vocal Department of Vocal Music College in
Legnica. She completed the American SLS Vocal Workshop
under the guidance of eminent teachers, such as Rocio Guitard,
David Stroud, Dean Kaelin. She also took part in the Acting
Workshops run by Millon Mella group collaborating with the
British director Peter Brook at the Grotowski Centre.
She practices horseback riding, speaks fluent English, pretty
good French and Italian.
Privately—a mother of two sons, Mateusz and Antoni.
She loves travel and gourmet food. She also likes sailing (she is
a skipper).
15
Wojciech Wójcik
Jury / The Jury
Ur. w 1943 w Warszawie. Polski reżyser
filmowy i telewizyjny, scenarzysta. Absolwent
Wydziału Reżyserii PWSTiF w Łodzi
w 1967 r. Zadebiutował w 1973 roku krótkim
filmem telewizyjnym „Gościnny występ”.
Debiut fabularny w 1980 r. – film „Okno”
wg scenariusza Ireneusza Iredyńskiego.
Do końca lat siedemdziesiątych – jako drugi
reżyser – współpracował m.in. z Kazimierzem
Kutzem, Stanisławem Różewiczem, Jerzym
Kawalerowiczem, Jerzym Hoffmanem.
Następnie wyreżyserował blisko dziesięć
filmów fabularnych – m.in. „Karate po polsku”
(nagroda FIPRESCI na MFF w San
Sebastian), „Sam pośród swoich” (Nagroda
MON i Szefa Kinematografii), „Prywatne
śledztwo”, „Trójkąt bermudzki” (nagroda
w Rimini), „Ostatnia misja” (nagroda ORZEŁ
dla Janusza Gajosa), „Tam i z powrotem” (nagrodzony wieloma
nagrodami na festiwalach filmowych m.in. Toronto, Gdynia
– najlepsza reżyseria, za kostiumy, dźwięk, montaż, Złoty
Klakier, Nagroda „Hollywood Eagle Award” na Festiwalu Filmów
Polskich w Los Angeles, jak również nominacje i ORŁY Polskiej
Nagrody Filmowej w 2002- 2003 r.) Ostatni film fabularny
– „Randka w ciemno”. Autor seriali „Ekstradycja”, „Sfora”,
„Fałszerze – powrót Sfory.”
16
Wojciech Wójcik was born in 1943 in Warsaw.
Polish film and TV director, screenwriter.
Graduate of the Directing at the Film School
in Lodz in 1967, made his debut in 1973
(a short television movie ‘Gościnny występ’.
Feature debut in 1980 – the film ‘Window’,
screenplay by Ireneusz Iredyński. By the
end of the seventies he collaborated with
Kazimierz Kutz, Stanislaw Różewicz, George
Kawalerowicz, Jerzy Hoffman.
He directed nearly ten feature films including
“Karate Polish Way” (prize FIPRESCI
at the San Sebastian International Film
Festival), “Alone Among his Own” (Award
of National Defence Ministry and the Head
of Cinematography), “Private Investigation”, “
The Bermuda Triangle” (awarded in Rimini),
“Last mission” (EAGLE award for Janusz
Gajos), “There and back” (several prizes at international film
festivals including Toronto, Gdynia – best director, for costumes,
sound, editing, Golden Clapper Award, “Hollywood Eagle
Award” at the Polish Film Festival in Los Angeles, as well
as nominations and Eagles – Polish Film Awards in 20022003). His most recent feature film was “Blind date”. Author
of TV series “Extradition”,”The Pack”, and “The Forgers – The
Pack Returns.”
DOZWOLONE DO 21
Bielany
Jury Młodzieżowe / The Youth Jury
WIKTORIA DĄBROWSKA I MARCIN GROCHOWSKI (przewodniczący jury)
Duet zarządzający Telewizją IgnaśTV, koordynatorzy międzynarodowego, polsko-chilijskiego projektu Skarb Domeyki / El
tesoro de Domeyko oraz scenarzyści i reżyserzy pełnometrażowego filmu Skarb Domeyki.
They’re heads of the jury. Coordinators of an international, Polish-Chilean, project titled “Domeyko’s treasure”. Screenwriters
and directors of full-length movie “Domeyko’s treasure”. The IgnaśTV’s editorial office is managed by them.
GABRIELA LEMAŃCZYK
Uczennica CXXII LO im. Domeyki w Warszawie. Interesuje się geografią oraz fotografią. Uwielbia podróże. W przyszłości
chciałaby połączyć te pasje poprzez turystykę. W filmach lubi ukazywanie piękna krajobrazów.​​
Student at Ignacy Domeyko High School in Warsaw. She is interested in geography and photography. She loves travelling.
In the future she would like to combine these passions through tourism. In movies, she likes showing beautiful of
landscapes.
MONIKA KUCHNIO
Fotosistka w międzynarodowym, polsko - chilijskim projekcie Skarb Domeyki / El tesoro de Domeyko. Członek redakcji Telewizji
IgnaśTV na stanowisku fotografa / reportera.
Still photographer in an international, Polish-Chilean, project “Domeyko’s treasure”. Member of the IgnaśTV’s editorial office
where she works as a photographer / reporter.
KAMIL WOJTASIK
Operator dźwięku w pełnometrażowym filmie Skarb Domeyki / El tesoro de Domeyko. Jego pasją jest muzyka, także ta
filmowa. Członek redakcji Telewizji IgnaśTV na stanowisku dźwiękowca.
Sound operator in a full-length movie “Domeyko’s treasure”. His passion is music, also film music. Member of the
IgnaśTV’s editorial office where he works as a sound technician.
UP TO 21
17
Mokotów
Jury Młodzieżowe / The Youth Jury
MIKOŁAJ HAJDUKIEWICZ
18 lat. Uczeń LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema na warszawskim Mokotowie. „Film
jest moją pasją. Zawdzięczam ją mojemu dziadkowi, który w 1961 r. sfilmował na amatorskiej kamerze pierwsze kroki mojego
ojca, a ten uczynił to samo w 1997 ze mną w roli głównej. Można więc mówić o rodzinnej tradycji. Ja natomiast wysyłam swoje
amatorskie projekty na różne konkursy, m.in. Słowacki Film Fest. Marząc o studiach operatorskich w słynnej Łódzkiej Filmówce…”
18 years old. Student at Józef Bem High School. Film is his passion. Creates his own films which take part in numerous
competitions, e.g. Słowacki Film Fest.
KALINA KACZANOWSKA
17 lat. Uczennica klasy artystycznej, LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema. „Moją największą pasją
jest sztuka, z którą chciałabym związać swoją przyszłość. Uwielbiam malować, rysować, tworzyć. Interesuję się również
historią malarstwa i okresem II Wojny Światowej”.
She’s 17. Student at Józef Bem High School. She loves arts. She likes drawing, painting, creating. She’s interested in the
history of painting and history of World War II.
MARIA KAMIŃSKA
18 lat, uczennica klasy humanistycznej X LO im. Królowej Jadwigi. „Interesuję się aktorstwem, należę do szkolnego koła
teatralnego. Występuję na pozaszkolnych festiwalach, na scenie Małych Form Teatralnych”.
Student at Królowa Jadwiga High School. She’s interested in acting. She’s a member of the acting group at school.
DAWID WALAS
18 lat. Uczeń LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Finalista tegorocznej Olimpiady Medialnej. „Jestem
pasjonatem lotnictwa i, od niedawna, pilotem szybowcowym, a także członkiem Artur Kielak Xtreme Aerobatics. Aktywnie
angażuję się w społeczne życie szkoły. Kocham kino!”
He’s 18. Student at Józef Bem High School. Finalist of Media Olympics. Passionate about aviation, glider pilot, a member
of the Arthur Kielak Xtreme Aerobatics. Actively involved in the social life of the school. He loves cinema.
ADAM WASILEWSKI
18 lat. Uczeń klasy informatycznej, X LO im. Królowej Jadwigi. „Moją największą pasją jest historia XVII-wiecznej polski.
Interesuję się informatyką oraz produkcją filmów historycznych. Jestem autorem filmu „Ocalić od zapomnienia”, który wygrał
konkurs „Arsenał: Warszawa” organizowany przez KARAN.”
18 years old. Student at Królowa Jadwiga High School. He’s interested in Polish history of seventeenth-century, computer
science and period movies production. He’s the author of the film “Ocalić od zapomnienia” which won the competition “Arsenał:
Warszawa” organized by KARAN.
18
DOZWOLONE DO 21
Ochota
Jury Młodzieżowe / The Youth Jury
MATEUSZ SZEWCZYK
Uczeń klasy pierwszej o profilu medialnym w VII LO im. Juliusza Słowackiego. Interesuje się fotografią, kinem (szczególnie
surrealistycznym), kolarstwem, motoryzacją. W przeszłości zajmował się tańcem (hip­hop i breakdance) oraz próbował swoich
sił na gitarze klasycznej (styl hiszpański).
First grade student at Juliusz Słowacki High School. He is interested in photography, cinematography, cycling, motorization.
In the past he dealt with dance (hip hop and breakdance) and learned to play classical guitar (Spanish style).
KATARZYNA DĄBROWA
Wciąż zagubiona w ciągłym pośpiechu stolicy dziewczyna z małego miasta. Wielka miłośniczka literatury szeroko pojętej
– od Stephena Kinga, przez Ziemiańskiego, aż do Szymborskiej. Zbyt kreatywna dla swojego własnego dobra (i zdrowia
psychicznego) co prowadzi do wielu pomysłów, ale żadnych konkretnych planów na przyszłość. Aktywna fizycznie:
snowboard, pływanie, tenis oraz siatkówka, ale również zapalona autorka tekstów wszelakiej maści.
Girl from a small town, still lost in the capital’s hustle and bustle. Very creative, with lots of ideas. She likes snowboard,
swimming, tennis and volleyball. A great lover of literature – from Stephen King, through Ziemiański to Szymborska.
SZYMON CZYŻMAŃSKI
Na co dzień uczeń Liceum Słowackiego w Warszawie. Zapalony sportowiec – trenuje wspinaczkę, a w zimie jeździ na nartach
– nie zawsze po trasach, ale zawsze szybko. Gdy tylko ma chwilę, kręci oraz montuje filmy. W przyszłości chciałby pracować
u Spielberga. Dużo czyta – jest zakochanym w Yennefer i Triss miłośnikiem fantastyki. Relaksują go gry komputerowe. Często
nieśmiały, ale zawsze dowcipny i pozytywnie nastawiony do życia.
Student at Juliusz Słowacki High School. Athlete: climbing and winter skiing. In his free time shoots and edits films. In the future
he would like to work with Steven Spielberg. He likes to play computer games. He is shy, but always witty and with a positive
attitude to life.
TOMEK KURLEJ
Autor filmu „Dzieci Nowego Świata” zakwalifikowanego do Finału Praskiego Festiwalu Filmowego 2015, zwycięzca
tegorocznej edycji tego festiwalu w głosowaniu internautów, realizator etiud filmowych.
The author of the film “Children of the New World” qualified to the final of the Prague Film Festival 2015. The winner of this
year’s event in the Internet voting, producer of short films.
ANNA ZIELIŃSKA
Autorka filmu „Reżyser” zakwalifikowanego do Finału Słowacki FilmFest 2015, laureatka Konkursu Fotograficznego Słowacki
FilmFest 2015, realizatorka etiud filmowych.
The author of the film “Director” qualified to the final of the Słowacki FilmFest 2015, the winner of Słowacki FilmFest 2015’s
Photography Competition. Producer of short films.
UP TO 21
19
Ursus
Jury Młodzieżowe / The Youth Jury
ALEKSANDER PETRUK
Mam 18 lat i jest uczniem LVI Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Warszawie. Interesuję się informatyką
i filmem. Realizacje kinowe i inne szczególnie interesują mnie ze względu na muzyką filmową. Biorę udział „w życiu” You
Tube, gdzie zamieszczam regularnie swoje filmy. Miałem także okazję zagrać w kilku realizacjach filmowych.
I’m 18 and I’m a student at Leon Kruczkowski High School in Warsaw. I’m interested in computer science and film. Film
projects and other particularly interest me because of the music in film. I’m involved in You Tube’s “life”, where I upload my
videos on a regular basis. I also had the opportunity to play in a few movies.
AGATA OLISZEWSKA
Uczęszczam do LVI Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Warszawie. Uwielbiam gotować i podróżować,
a moim hobby jest taniec. Wolny czas raczej spędzam aktywnie np: jazda na rolkach lub na rowerze. Jestem opanowaną
osobą, a kiedy wyznaczę sobie jakiś cel, staram się go zrealizować.
I’m a student at Leon Kruczkowski High School in Warsaw. I love cooking and travelling. My hobby is dance. In my free
time I like skating or cycling. When I set myself a goal, I try to make it happen.
WERONIKA KOTARBA
Jestem uczennicą 2 klasy LVI Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Warszawie. Interesuję się tańcem,
sportem oraz sztuką. W wolnym czasie chętnie jeżdżę na wystawy malarstwa i rzeźby, często też chodzę do kina – lubię
śledzić nowości i mieć własne zdanie o danym filmie. I’m a student at Leon Kruczkowski High School in Warsaw. I’m interested in dance, sport and the arts. In my free time I like to
see exhibitions of paintings and sculptures. I also like going to the cinema, I like to have my own opinion on a movie.
GOSIA RUTKOWSKA
Jestem uczennicą LVI Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Warszawie. Fascynuje mnie sport,
a dokładnie piłka nożna. Poświęcam dużo czasu na treningi, ale chętnie odwiedzam wystawy sztuki, często też bywam
w kinie. W domu z ogromnym zainteresowaniem wyszukuję w Internecie filmy dokumentalne.
I’m a student at Leon Kruczkowski High School in Warsaw. My name’s Gosia Rutkowska. I am fascinated with sports,
especially football. I spend a lot of time training. I like to visiting art exhibitions. I often go to cinema. With great interest
I search documentary’s movies on the web at home.
MACIEJ RYBKA
Mam 19 lat i jestem uczniem LVI Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Warszawie. Bardzo lubię oglądać filmy
fantastyczne, historyczne i przygodowe. Zdarza się, że kilkakrotnie oglądam ten sam film. Po obejrzeniu starych produkcji
niejednokrotnie zastanawiam się, jak przy współczesnych możliwościach technicznych wyglądałyby niektóre sceny filmowe.
Swoją pasją mam zamiar podzielić się z innymi, myślę o założeniu kanału na You Tube.
I’m 19 years old. I’m a student at Leon Kruczkowski High School. I really like to watch fantastic, historical and adventure movies.
It happens that several times I watch the same movie. After seeing an older production often I wonder how some movie scenes.
would look like with today’s technical capabilities.
20
DOZWOLONE DO 21
Wilanów
Jury Młodzieżowe / The Youth Jury
KAJA ŻYŁOWSKA
Uczennica XXXVIII LO. Brała udział w konkursie filmowym „Szkoła z klasą”. Interesuje się muzyką, grami video oraz polskim
dubbingiem.
Student at Stanisław Kostka Potocki High School. She took part in the film competition “School with Class”. She’s interested
in music, video games and Polish dubbing.
KAROL ŻBIKOWSKI
Uczeń II klasy XXXVIII LO. Aktywista, zaangażowany w życie szkoły, brał udział w wielu projektach. Interesuje się
fotografią i filmem. Brał udział w konkursie „Szkoła z klasą”.
Student at Stanisław Kostka Potocki High School. Activist, involved in the school’s life, he took part in many projects. He is
interested in photography and film. He took part in the “School with Class” competition.
KACPER IGNACZAK
Uczeń II klasy XXXVIII LO, brał udział w konkursie „Szkoła z klasą”. Interesuje się sportem, muzyką i filmami, wolny czas
poświęca na szeroko pojęty wolontariat.
Student at Stanisław Kostka Potocki High School. He took part in the film competition “School with Class”. He’s interested in
sport, music and films. He’s also a volunteer.
JAN MROCZEK
Uczeń II klasy XXXVIII LO. Uczestniczył w projekcie „Szkoła z klasą”. Interesuje się efektami specjalnymi i filmami.
Student at Stanisław Kostka Potocki High School. He took part in the “School with Class”. He’s interested in special effects
and films.
MATEUSZ IGNACZAK
Uczeń II klasy XXXVIII LO. Interesuje się jazdą na desce i deskorolką, lubi nagrywać filmy w skate parkach. Brał udział
w konkursie filmowym „Szkoła z klasą”.
Student at Stanisław Kostka Potocki High School. He’s interested in skateboarding. He likes to shoot movies in skate parks.
He took part in the “School with Class”.
UP TO 21
21
Wola
Jury Młodzieżowe / The Youth Jury
BARTEK GAWRYSZEWSKI
Wierny uczestnik Dyskusyjnego Klubu Filmowego, zaangażowany krytyk podczas dyskusji na maratonach filmowych, finalista
VIII Miedzyszkolnego Konkursu Filmowego „Moje spotkanie z filmem”, juror Festiwalu Filmowego Up to 21 w 2014 roku. Bartek
kształtuje wśród młodzieży Gimnazjum Integracyjnego nr 52 wysoką świadomość kulturalno-filmową oraz dojrzałość artystyczną.
Loyal participant of Film Discussion Club, involved critic during the discussion on film marathons, finalist of VIII Interschool
Film Competition Film “My encounter with the film”, the juror of Up to 21 2014.
ZUZANNA GRELA
Wierna uczestniczka Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Gimnazjum Integracyjnym nr 52, koneserka kina Tima Burtona
i Quentina Tarantino, zaangażowana dyskutantka szkolnych maratonów filmowych, współtworzyła ważny projekt –
Warszawską Grę Filmową „Złap cenzora”.
Loyal participant of Film Discussion Club, connoisseur of Tim Burton and Quentin Tarantino’s cinema, involved school
debater on marathons film.
ALEKSANDRA JAGODA
Artystka szkolnego koła teatralnego, uczestniczka Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Gimnazjum Integracyjnym nr 52, liderka
wielu dyskusji filmowych w kinie Muranów oraz podczas szkolnych maratonów filmowych. Zaangażowana w realizację szkolnych
etiud filmowych. Prezentuje wysoką kulturę języka, dba o retorykę własnych wypowiedzi, potrafi odczytywać film na wielu
płaszczyznach.
Artist of the school’s drama club, participant of the Film Discussion Club, the leader of the film debates at the Cinema Muranow
and during school film marathons. Involved in production of school short films.
MARTA FRELAK
Aktywna uczestniczka Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Gimnazjum Integracyjnym nr 52, zaangażowana w wiele
projektów filmowych – film promocyjny szkoły, Filmowa Gra Miejska. Twórczyni adaptacji filmowej „Małego księcia”
w ramach projektu gimnazjalnego.
Active participant of Film Discussion Club, involved in many film projects – a promotional school video, Film City Game.
The author of the school’s film adaptation of ‘Little prince’.
JULIA BŁASZCZAK
Aktywna uczestniczka Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Gimnazjum Integracyjnym nr 52, zaangażowana w wiele projektów
filmowych – film promocyjny szkoły, Filmowa Gra Miejska. Twórczyni adaptacji filmowej „Małego księcia” w ramach projektu
gimnazjalnego.
Active participant of Film Discussion Club, involved in many film projects – a promotional school video, Film City Game. The
author of the school’s film adaptation of ‘Little prince’.
22
DOZWOLONE DO 21
Żoliborz
Jury Młodzieżowe / The Youth Jury
AGATA BUZAK
Uczennica klasy trzeciej CXIV Liceum Ogólnokształcącego im Jana Kilińskiego, zainteresowania: sztuki plastyczne: rysunek
i grafika projektowa, film dokumentalny i artystyczny.
Third grade student at Jan Kiliński High School. Interests: fine arts, especially drawing and graphic desing; documentary film.
MAGDALENA LEWANDOWSKA
Uczennica klasy trzeciej CXIV Liceum Ogólnokształcącego im Jana Kilińskiego, zainteresowania: montaż filmowy, historia
filmu, film dokumentalny.
Third grade student at Jan Kiliński High School. Interests: film editing, film history, documentary film.
SARA TARNARZEWSKA
Uczennica klasy trzeciej CXIV Liceum Ogólnokształcącego im Jana Kilińskiego, zainteresowania: współczesne kino i sztuki
plastyczne (nagradzana na młodzieżowych konkursach i przeglądach plastycznych).
Third grade student at Jan Kiliński High School. Interests: contemporary cinema and fine arts.
MILENA WOJCIECHOWSKA
Uczennica klasy drugiej CXIV Liceum Ogólnokształcącego im Jana Kilińskiego, autorka filmów krótkometrażowych.
Zainteresowania: kino współczesne, literatura, sztuki wizualne.
Second grade student at Jan Kiliński High School. Interests: contemporary cinema, literature, visual arts.
FRANCISZEK WOLF
Uczeń klasy trzeciej CXIV Liceum Ogólnokształcącego im Jana Kilińskiego; zainteresowania: sztuki plastyczne (laureat
konkursów plastycznych), historia filmu, historia sztuki.
Third grade student at Jan Kiliński High School. Interests: fine arts, history of film, history of art.
UP TO 21
23
Dyrektor Festiwalu z zespołem / The Director of the Festival and her team
Marzena Frączak
Dyrektor Festiwalu
Festival Director
Ola WIśniewska
Mariusz Dobrzelak
24
Christina Zhuk
Karol Gaweł
Paweł Głuszcz
DOZWOLONE DO 21
UP TO 21
25
Pokazy filmów / Film screenings
PENA FRIA
Portugal / 15:00 / Luis Costa / 21 lat
Mężczyzna odwiedza rodzinę mieszkającą w portugalskiej wiosce, jednak
prawdziwy powód jego powrotu w rodzinne strony nie jest oczywisty.
A man from a village in the interior of Portugal is back to visit the family that is
left. But the true reasons for his return are not clear.
blok set
1
17.09
KARLIENE - BECOME THE BEAST
Poland / 05:03 / Jędrzej Gorski / 17 lat
Krótka historia o trudnej miłości między dwójką młodych ludzi, którym na przeszkodzie staje pewna
przypadłość chłopaka. Teledysk stworzony do utworu szkockiej wokalistki Karliene.
Short story about difficult love between two young people, who are trying to deal with a big and
unusual problem. Music video made to song “Become the Beast” performed by Scottish singer
Karliene.
DETEKTYW ŻARŁOK HOLMES / DETECTIVE GLUTTON HOLMES
Poland / 03:18 / Mieszko Nowakowski / 12 lat
Detektyw Żarłok Holmes podąża za wskazówkami, by rozwiązać sprawę kryminalna – ale czy zdaje
sobie sprawę z istnienia Czwartej Ściany? Krótki, lekko absurdalny film animowany, narysowany
wyłącznie na ścieralnej tablicy.
Detective Glutton Holmes is following clues to solve a crime – but is he aware of the Fourth Wall?
A short, slightly absurd animated film drawn entirely on dry-erase board.
DO TRZECH / THREE STEPS
Poland / 13:00 / Jakub Janiec / 19 lat
Film opowiada o osobie cierpiącej na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, która większą część dnia
poświęca na zrozumieniu siebie.
This film is about a man with obsessive-compulsive disorders, who’s spending the more part of his
day on trying to understand himself.
MICHALINA
Poland / 04:51 / Karolina Biesiacka / 16 lat
Tytułowa Michalina to studentka, pracownica sklepu spożywczego, bokserka. Film pokazuje jej walkę
z monotonią życia codziennego.
Title character – Michalina – is a student, sales assistance, boxer. The movie shows her fight against
daily life’s monotony.
26
DOZWOLONE DO 21
BEZLUDNA WYSPA? / DESERT ISLAND?
Poland / 05:00 / Marek Zatwarnicki, Piotr Zatwarnicki / 12-15 lat
„Bezludna wyspa” to krótka animacja poklatkowa, w której głowną role odgrywają ludziki Lego oraz
otaczający je świat. Poznamy historię pewnego nieszczęśnika – Stefana, który po rozbiciu statku
przeżywa różne przygody, poznając niezamieszkały ląd.
“Desert Island” is a short stop-motion movie featuring Lego characters and the world around them.
It’s a story about an unfortunate man Stefan who’s exploring the unknown land after his boat has been
destroyed.
MISIO I KOŁYSANKA / TEDDY BEAR AND LULLABY
Poland / 02:56 / Jagoda Pańków / 10 lat
Film przedstawia drzemiącego misia wśród leśnych zarośli oraz wesołą gromadkę dzieci radośnie
śpiewających piosenkę, pamiętając o tym, by nie zbudzić misia. Całość została nagrana metodą
poklatkową w oparciu o wyliczankę „Stary niedźwiedź mocno śpi”.
The film presents a teddy bear’s nap in a forest among the bushes and a cheerful group of children
happily singing a song remembering not to wake the bear. The whole was recorded using motion capture
based on a nursery rhyme game “What’s The Time, Mr Wolf?”.
MELANCHOLY
Poland / 03:03 / Nikola Sawka / 16 lat
Film inspirowany wierszem Charlesa Baudelaire’a pt. „Tristesses de la Lune” (pol. Luna
Melancholijna).
Film inspired by a poem by Charles Baudelaire “Tristesses de la Lune”.
LEGO, PRZYBYSZE Z KOSMOSU / LEGO, COMERS FROM SPACE
Poland / 02:30 / Piotr Zatwarnicki / 12 lat
Kosmos nie jest bezpiecznym miejscem. Nie wiadomo, co czai się w jego mrocznych zakamarkach...
Animacja poklatkowa zrealizowana przy użyciu klocków Lego.
Space isn’t a safe place. We don’t know what’s up theret... Stop-motion film made with the use of Lego
bricks.
SZACH / CHESS
Poland / 02:53 / Szymon Ruczyński / 15 lat
Szachy toczą bitwę. Zwycięstwo czarnych figur wydaje się być bliskie, jednak czarny goniec
przeciwstawia się woli króla i daruje przeciwnikowi życie. W następstwie tych wydarzeń goniec musi
udać się do psychoanalityka.
The chess pieces are fighting a real battle. The victory of the black figures seems to be close but
the black bishop turns against his king’s will and lets the white king escape. After these events the
bishop has to go to a psychiatrist.
UP TO 21
27
Pokazy filmów / Film screenings
PANDEMIA / PANDEMIC
Poland / 27:00 / Jerzy Czachowski / 19 lat
Czwórka zupełnie różnych, młodych bohaterów próbuje, każdy na swój sposób, odnaleźć się
w rzeczywistości postrzeganej jako walka pomiędzy sacrum i profanum. Szuka własnych dróg
w czasach, gdy relatywizm jest synonimem pewności, a nihilizm dla wielu staje się nową religią.
Four young people are trying to find theirselfs in reality perceived as a struggle
between sacrum and profanum. They’re looking for their own ways in times, when
relativism is the synonym of certainty and nihilism for many becomes a new religion.
blok set
2
17.09
HISTORIA W MOJEJ DZIELNICY / A HISTORY IN MY DISTRICT
Poland / 20:50 / students from Gimnazjum Nr 22, Cracow / 15 lat
Film zrealizowany przez piętnastolatków, uczestników warsztatów filmowych dotyczących historii
dzielnicy, w której żyją. Film składa się z czterech części, czterech odmiennych podejść do sposobu
filmowego opowiadania historii.
Documentary made by teenagers tells about the history in their own district. Four independent stories
and four different techniques of narration.
FILM CAMEROWY WIELOWARSTWOWY / MULTILAYER CAMERA FILM
Poland / 03:15 / Aneta Makowska / 21 lat
Film w prosty i zabawny sposób przedstawia różnice w priorytetach mieszkańców miast i wsi. Plastyka
oraz dynamika animacji są silnie inspirowane twórczością polskiego artysty – Juliana Antonisza.
The film in a simple and funny way shows differences in the priorities of inhabitants of towns and
villages. Vividness and animation dynamics are strongly inspired by Polish artist – Julian Antonisz.
16 GLAVA ZA LJUDSKA PRAVA / 16 MINDS FOR HUMAN RIGHTS
Croatia / 05:00 / group of high school students / 18 lat
Prawa człowieka oczami 16 uczniów. Celem filmu jest pokazanie właściwych sposobów reagowania
na przypadki łamania praw człowieka.
Human rights through the eyes of 16 high school students. The goal is to inform us that even
in a difficult situations of violation of human rights in everyday life we can react on right way – to help,
to educate, to become active citizens and contribute to a better community.
KOŁOBRZEG
Ukraine / 3:00 / Dmytro Sagura / 17 lat
Film dokumentalny opowiadający o walkach o Kołobrzeg.
The documentary film tells the story of the battle for Kołobrzeg.
28
DOZWOLONE DO 21
KUNG FU BADGER
Ireland / 14:13 / Transition Year Colaiste Eoin worked with Paper Pathers / 16 lat
Cyrk wykorzystuje borsuka – nadchodzi godzina zapłaty!
A wasteful circus pushes Badger too far, and now it’s time for justice!
INDIANA JONES – POSZUKIWACZ ZŁOTA / INDIANA JONES – GOLD HUNTER
Poland / 02:15 / Piotr Zatwarnicki / 12 lat
„Indiana Jones – poszukiwacz złota” to krótka i zabawna animacja poklatkowa zrealizowana przy użyciu
klocków Lego. Każdy marzy o posiadaniu złota, a słynnemu poszukiwaczowi przygód, Indianie, prawie
spełniło się to marzenie...
“Indiana Jones – gold hunter” is a short and funny stop-motion animation made with the use of Lego
bricks. Everyone is dreaming about gold. Indiana Jones’s dream almost came true...
SESJA WSPOMNIENIA / THE MEMORIES SESSION
Poland / 02:38 / Urszula Taraszka / 15 lat
Film opowiada o ulotności chwili. Krótka historia sesji fotograficznej.
The film is about the transience of the moment. The short story of a photo session.
AKADEMIA RYCERSKA / KNIGHT’S ACADEMY
Poland / 02:42 / Hanna Jarmolińska / 10 lat
Podczas sesji egzaminacyjnej uczący się nocami student, mający koszmarne sny, lunatykuje i walczy
o oceny.
A student has nightmares. He’s sleepwalking during the examination session. Trying to win the best
results in school.
BYŁA SOBIE MIŁOŚĆ / THERE WAS A LOVE
Poland / 01:00 / Natalia Kamińska / 16 lat
Żyć jak pies z kotem…
Fight like cat and dog…
UP TO 21
29
Pokazy filmów / Film screenings
POSESJA / A PROPERTY
Poland / 01:00 / Hubert Glasner / 14 lat
Ekologia widziana oczami owada.
Ecology seen through the eyes of an insect.
JA CI POKAŻĘ / I’LL SHOW YOU
Poland / 02:10 / Anna Panfil, Bartłomiej Banachowicz / 15 lat
Do czego może prowadzić zazdrość sąsiedzka…
What a neighbour’s jealousy can cause...
blok set
3
17.09
FERAJNA Z HOOVERA – WARSZAWO MA
Poland / 04:35 / Jędrzej Górski, Jeremi Skrodzki, Mateusz Wyszogrodzki / 17 lat
Teledysk stworzony do utworu „Warszawo ma” w wykonaniu grupy muzyków ulicznych „Ferajna z Hoovera”.
Próba filmowego przeniesienia się w czasy wojny i Powstania Warszawskiego.
Music video made to the song “Warszawo ma” performed by the group of street musicians “Ferajna
z Hoovera”. An attempt to transfer the viewer into the times of war and the Warsaw Uprising.
BEZ POPRAWKI / WITHOUT AMENDMENTS
Poland / 05:44 / Maksymilian Jankowski / 16 lat
W wyniku wypadku samochodowego Kinga trafia do szpitala. Na oddziale poznaje Kubę, którym
zaczyna się interesować. Jednak szpitalna znajomość nie będzie mogła się rozwinąć...
Kinga has a car accident and is taken to the hospital. She meets Kuba there and becomes interested
in him, yet their relation can not be continued.
FOREVER
Russia / 15:00 / Victoria Yremina / 19 lat
Film oparty na książce Janusza Wiśniewskiego. Każdego dnia musimy podejmować decyzje. Ale czasami
musimy dokonać wyboru, który zmieni nasze życie na zawsze. Czy powiniśmy wiązać się z człowiekiem,
który jest dla nas ważny, ale tak naprawdę łamie nasze serce? Czy sztuka może pomóc kobiecie
przezwyciężyć uzależnienie od mężczyzny?
A movie based on a book by Janusz Wiśniewski. Every day we have to make decisions. But sometimes we
have to make a choice that will change our lives forever. Shall you stay with the man who is special to you
but truly breaks your heart? Can art help a woman to overcome dependence from a man?
30
DOZWOLONE DO 21
ZNIEWOLONY / ENSLAVED
Poland / 11:46 / Jakub Mielewczyk / 17 lat
„Zniewolony” to historia cywila, nastolatka, dotkniętego tragedią konfliktu zbrojnego. Głęboko
zakorzeniony uraz staje się przyczyną traumy, która obraca cały jego świat o 180 stopni. Chłopak staje
się więźniem własnego umysłu...
“Enslaved” is the story of a civilian, a teenager, affected by the tragedy of armed conflict. Deep-rooted
shock becomes the cause of the trauma that revolves his whole world 180 degrees. The boy becomes
a prisoner of his own mind...
DON’T EAT MY COOKIE
Germany / 05:00 / Anselm Mende / 13 lat
Nie jedz mojego ciastka...
Don’t eat my cookie…
CZARNA KAWA / BLACK COFFEE
Poland / 02:30 / Ewa Skonieczna, Szymon Urbański, Bartłomiej Olszanowski, Barłomiej Stempień / 18 lat
Pracownik biura zatraca się w codziennej rutynie. Wystarczy jednak jeden moment, aby zatrzymać bieg
wydarzeń.
Office worker lost in the everyday routine. But it takes only one moment to stop the course of events.
JA W PRZYRODZIE / I’M IN NATURE
Poland / 05:12 / Patrycja Czerwik / 14 lat
Film pokazuje przepiękne miejsca leżące niedaleko Niegowa, miejscowości położonej
w malowniczych zakątkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
The movie shows beautiful places lying near Niegów, a small city located in the picturesque Jura
Krakowsko-Częstochowska.
ŚMIECI NA WYSOKOŚCI / RAGS ON STICKS
Poland / 01:58 / Jakub Romański / 19 lat
„Śmieci na wysokości” to warszawska akcja sprzeciwiająca się wywieszaniu reklam wielkoformatowych
na budynkach miasta. Chcieliśmy w pozytywny sposób ukazać przedsiębiorcom, jak prezentowałaby
się Warszawa, nietonąca w reklamowych śmieciach, i zachęcić ich do deklaracji „nie zaśmiecania
miasta”. Spot osiągnął dość dużą popularność–- efekty widać w ostatnich klatkach filmu.
“Rags on sticks” is a social campaign standing against billboards on architecture of Warsaw. We
wanted to present how would Warsaw look like without “trash” all around us. Many companies have
agreed to join our crusade which have resulted in huge popularity of our video.
UP TO 21
31
Pokazy filmów / Film screenings
JESIEŃ / AUTUMN
Poland / 01:15 / Gabriela Lutowska, Kalina Pilarczyk, Matylda Konarska / 13 lat
Poetycka wizja przechodzenia po sobie pór roku.
The poetic vision of the transition at each seasons of the year.
NIESPODZIEWANA IMAGINACJA ADAMA BENA EZRY LUB ZWIDZENIE / UNEXPECTED
IMAGINATION OF ADAM BEN EZRA OR ASTONISHMENT
Poland / 09:00 / Piotr Szczyszyk / 21 lat
Pod względem estetycznym film inspirowany stylem klasyków kina światowego – Lyncha, braci Coen,
Bergmana, Inarritu. Zdjęcia w stylu Emmanuela Lubezkiego podporządkowane są głównemu bohaterowi
– muzykowi, który przemierza labirynt korytarzy na zapleczu opery, próbując odnaleźć źródło odgłosów
kontrabasu. Czy w swojej imaginacji jest on samotny?
The film is inspired by the classics of world cinema – Lynch, the Coen brothers, Bergman,
Inarritu. The camerawork imitating Emmanuel Lubezki’s style is subordinate to the main
character – a musician who wanders through a maze of corridors an the opera house,
trying to find the source of the sounds of a double bass. But is he alone in his imagination?
FLASH BACK 2
Lebanon / 15:00 / Sam Sakhle / 16 lat
blok set
4
17.09
W chwili wypadku Emmet Who widzi całe swoje życie przed oczami.
Emmet Who has a flash back of his life when encountered to a deadly accident.
UPLOADING
Poland / 05:00 / Marcin Kubacki / 19 lat
Jak mam przełamać swoją nieśmiałość? Dobrym sposobem wydaje się kilka selfie... Czekajcie! Zrobię
i załaduję do sieci! Co myślicie?
How to break my shyness? Making a couple of selfies seems to be a good way... Wait! I’m taking photos
and uploading them to internet! What do you think?
ŚNIEŻNY CHŁOPIEC / A SNOWY BOY
Russia / 05:45 / Kolja Jewsjejew / 14 lat
Krótka historia chłopca ze śniegu.
A short story of a snowy boy.
32
DOZWOLONE DO 21
KLARNECISTKA / CLARINETIST
Poland / 09:13 / Kacper Frybezowski / 18 lat
Historia nastoletniej klarnecistki Laury, która w nieszczęśliwym wypadku traci rękę, co uniemożliwia jej
dalsze rozwijanie pasji.
A history of a teenage clarinet player – Laura – who looses her arm in an accident. It prevents the
further development of her passion.
PLANETA / PLANET
Poland / 06:09 / Michał Kucharski / 20 lat
Lekcja geografii. Normalny dzień w szkole zostaje zakłócony przez wprowadzenie nowego programu
nauczania. Z podręczników uczniowie dowiadują się o absurdalnej teorii. Niektórzy próbują się
sprzeciwić, co prowadzi do surowych konsekwencji.
Geography lesson. A normal day at school is disrupted by the introduction of the new curriculum.
From school books, students learn about an absurd theory. Some try to oppose, leading to severe
consequences.
ŚWIETNY KOŃ / A GREAT HORSE
Poland / 01:00 / Hanna Jarmolińska / 10 lat
Mała dziewczynka opiekuje się koniem, a on odwdzięcza się jak potrafi.
A little girl takes care of the horse, and he pays back as he can.
Z
Poland / 02:42 / Joanna Antoniewicz / 17 lat
Nie żyjemy w próżni. Nawet, kiedy wydaje nam się, że otacza nas pustka.
We don’t live in a vacuum. Even when we seem to be surrounded by emptiness.
SEANS / SEANCE
Poland / 02:00 / Marta Grzegorek / 12 lat
Kiedy wywołuje się duchy, nigdy nie wiadomo, kto pojawi się przy okrągłym stoliku.
When you called up the ghosts you never know who will appear at the round table
UP TO 21
33
Pokazy filmów / Film screenings
W SAMO POŁUDNIE / HIGH NOON
Poland / 01:00 / Bartłomiej Banachowicz / 15 lat
Luźne podejście do tematu dzikiego zachodu.
The sarcastic approach to the subject of the Wild West.
MUSZĘ SOBIE TRAMPKI KUPIĆ / I NEED TO BUY SNEAKES
Poland / 13:00 / Aleksandra Folczak / 18 lat
Spotkanie dwóch pokoleń – babci i jej wnuczki, które dowodzi, że mimo
upływu lat i zmian w otaczającym świecie miłość niesie takie same,
niezmienne emocje.
Meeting of two generations, grandma and her grandaughter, which shows,
that despite age differences and changes in the world, love provides the
same changeless emotions.
blok set
5
18.09
LITTLE ATTIC / MAŁY STRYCH
Russia / 03:36 / Maiia Fazulina / 11 lat
Film animowany, w oparciu o filozoficzną baśń Maii Fazuliny. Ludzie są od dzieciństwa pełni różnych
myśli – ważne, by umieć cenić te dobre.
The animated film is based on a philosophical tale by Maiia Fazulina. The main idea is that people are
full of thoughts since childhood. But thoughts can be different. It’s important not to get lost among them
and value good thoughts.
TABLICA / DRAWING BOARD
Poland / 03:45 / Daniel Kuźniewski / 13 lat
Magiczna tablica nie musi prowadzić do szczęścia…
A magic board doesn’t necessarily lead to happines…
GDY PRZYJDZIE MI TEN ŚWIAT PORZUCIĆ / WHEN IT COMES TO ME TO LEAVE THIS WORLD
Poland / 12:28 / Mateusz Buława / 20 lat
Film dokumentuje niełatwą, wymagającą niekiedy żelaznych nerwów codzienność pracowników zakładu
pogrzebowego, którzy muszą życiowe dramaty swoich klientów godzić z bezduszną lecz konieczną
biurokracją. Zazwyczaj cierpliwi i empatyczni, w szczerzej rozmowie między sobą, pokazują, jak wielkim
obciążeniem bywa praca w niezbyt popularnym miejscu.
The film documents the uneasy everyday work of the employees of a funeral parlour. Sometimes it requires nerves of
steel as they have to reconcile the dramas of their clients with callous, albeit necessary, bureaucracy. Usually patient
and full of empathy, in a frank conversation they reveal how stressful it may be to work at a not very popular place.
34
DOZWOLONE DO 21
(NIE)MY
Poland / 07:00 / Marek Szymański / 20 lat
Opowieść o studencie zmęczonym szkolnymi ograniczeniami. Historia o walce z niemocą twórczą. Parodia
schematów filmowych.
Story about a student tired of restrictions. About creative impotence. Parody of movie schemes.
INTERNET ADDICTION AND ME / UZALEŻNIENIE OD INTERNETU I JA
Ireland / 14:13 / Eoin Corbett / 18 lat
Czy mógłbyś przeżyć bez Internetu przez 30 dni? W tym krótkim filmie dokumentalnym, młody reżyser – Eoin
Corbett – bada uzależnienia od Internetu i jak łatwe bądź jak trudne jest życie bez sieci w dzisiejszych czasach.
Could you live without the internet for 30 days? In this short documentary, filmmaker Eoin Corbett explores
internet addiction, and how easy, or difficult, is living without the internet is in today’s internet-obsessed world.
CZAS SPADANIA / TIME OF FALL
Poland / 02:00 / Łukasz Górecki, Mateusz Sylwant / 13 lat
Kiedy ciągle pada, coś spada lub opada... i to być może jest ta złota jesień.
When it rains constantly, something falls or drops... and this perhaps is the golden autumn.
POSĄG ŚW. BARBARY / ST. BARBARA’S STATUE
Poland / 01:24 / Szymon Stasieńko / 13 lat
Film inspirowany autentyczną legendą o św. Barbarze.
The film inspired by a genuine legend of St. Barbara.
PRZYPOWIEŚĆ / THE STORY
Poland / 01:39 / Maja Orłowska / 17 lat
Film oparty na wierszu K.K. Baczyńskiego pod tym samym tytułem.
The film is based on a poem “The Story” by Krzysztof Kamil Baczyński.
UP TO 21
35
Pokazy filmów / Film screenings
CHAMPIGNON ROUGE / RED MUSHROOM
Poland / 05:06 / Wiktoria Marek-Ryś / 17 lat
Film w konwencji filmu niemego, retro. Fabuła również odpowiada tej
formie: tajemnica, groza, miłość. Pointa wprawia widza w zdumienie.
Video recorded in the silent movie convention. The story also corresponds
to this form: mystery, horror, love. The plot puts the viewer in amazement.
blok set
6
18.09
LIBELLE
Francja, Słowacja / 05:35 / Dominik Bari / 21 lat
Denis powoduje wypsek samochodowy i wysyła Isabelle do szpitala. Dopadają go wyrzuty sumienia.
Zaczyna słyszeć głosy, oskarża sam siebie, wie, że musi stanąc z nią twarzą w twarz.
After Denis sends Isabelle to the hospital after crashing into her with his car, the guilt gets to him. While
the girl is in the hospital, he starts hearing voices and keeps blaming herself and the only way to relieve
himself is to face her.
WĄŻ MORSKI / SEA SERPENT
Poland / 04:40 / Szymon Ruczyński / 15 lat
Film inspirowany książką Juliusza Verne „Wąż Morski”. Opowiada historię kapitana statku
wielorybniczego, który zauważa na swej drodze węża morskiego. Podczas ucieczki przed stworem
okazuje się, że bestia nadejść może z najmniej oczekiwanego kierunku…
A movie inspired by Jules Verne’s book “The Sea Serpent”. It tells the story of a whaler captain, who meets
a sea serpent on his way. During the escape from the creature it turns out that the beast can come from the
most unexpected direction…
ELEMENTORUM
Poland / 02:02 / Aneta Makowska / 21 lat
Animacja przedstawia klasyczną historię pary zakochanych. Młodzi beztrosko cieszą się z bliskości.
Niestety euforię powoli zaczyna przerywać natura. Film wykonany w technice poklatkowej, w całości
usypany z soli.
The animation shows the classic story of a couple in love. Young people enjoy the closeness.
Unfortunately, the euphoria slowly begins to be broken by nature. The film was made in stop-motion
technique, everything was animated with salt.
YOU MAY BEGIN
England / 08:33 / Ademola Bello, Aisha Sanyang-Meek, Kyiah Ashton, Georgia Redman / 20 lat
Krótki dramat fabularno-animowany o stresie przedegzaminacyjnym. Faye jest zdenerwowana, nie chce
oblać egzaminu z matematyki. Dzień zaczyna się źle, ale czy uda jej się zdać egzamin?
A short drama combining elements of live action and animation in a story about exam stress. For Faye
the pressure is on, it’s the morning of her Math’s exam and failure it not an option. Her day starts badly,
but will she make it through the exam?
36
DOZWOLONE DO 21
SHORTS
Poland / 03:57 / Maksymilian Rzontkowski / 16 lat
Film animowany o tym, do czego może posunąć się człowiek ogarnięty żądżą posiadania.
An animated film about human greed.
BEAUTY OF THE BIRDS
Poland / 04:05 / Jakub Janowski / 17 lat
Na całym świecie co roku 2,2 miliarda osób korzysta z transportu drogą powietrzną. Dla większości z nich
samoloty to tylko „blaszane puszki”, dzięki którym można szybko się przemieszczać. Są jednak i tacy, dla
których samoloty są czymś więcej niż tylko zwykłym środkiem transportu. Są częścią ich życia.
Every year 2.2 bilion people use air transport worldwide. For most of them aeroplanes are just a way of
travelling between two places. But there are people, for whom aeroplanes are something more than a mode
of transport. For those people aeroplanes are a part of their life.
KATE’S GHOST
Ireland / 09:30 / sixth class from Carring National School / 12 lat
Kate zostaje nawiedzona przez ducha byłej dyrektorki szkoły. Dzięki jej osiągnięciom w związkach
zawodowych Kate udaje się negocjować zakres pracy domowej.
Kate is visited by the ghost of a former school principal whose trade union achievements help Kate in her
homework negotiations.
YOUR BODY
Poland / 03:40 / Ewa Skonieczna, Joanna Sarnowska, Natalia Strzelewicz / 18 lat
Ciężko w życiu jest podjąć prawidłowe decyzje. Łatwo jest zabrnąć za daleko, trudniej jednak dostrzec
tego konsekwencje.
In life it is hard to make correct decisions. It’s easy to make one’s way too fay, but harder to see the
consequences.
DOBRY CZŁOWIEK / A GOOD MAN
Poland / 06:14 / Antoni Fertacz / 18 lat
„Dobry Człowiek” jest wyznaniem matki i córki, które przez wiele lat mieszkały pod jednym dachem z cenionym
kardio-torakochirurgiem, dla pierwszej mężem, dla drugiej ojcem. Film zmusza do refleksji nad właściwą definicją
dobra. Czym ono tak naprawdę jest? Czy jest ono takie oczywiste, czy może zależy od osobistej perspektywy?
“A Good Man” is a confession given by a wife and daughter of a valued cardiothoracic surgeon. What does it
mean to be a good man? Ii it easy to tell whether someone is good or not? Or maybe it depends on personal
perspective?
UP TO 21
37
Pokazy filmów / Film screenings
SESJA BEZ FOTOGRAFA / THE SESSION WITHOUT THE PHOTOGRAPHER
Poland / 01:19 / Konstancja Taraszka / 11 lat
Krótka historia o kradzieży aparatu fotograficznego.
A short story about a stolen camera.
PRZEPROWADZKA / MOVE
Poland / 05:28 / Karol Urbaś / 16 lat
Tosia dowiaduje się, że w najbliższym czasie czeka ją przeprowadzka do
innego domu. Postanawia zrobić wiele psikusów osobom, z którymi więcej
już się nie zobaczy.
blok set
Tosia learns she will soon move to another house. She decides to play
jokes on folks she will never see again.
7
18.09
THE SLUG AND THE SHELL
Ireland / 07:00 / Josh O’Caoimh / 18 lat
Oskar to ślinik mieszkający wraz ze ślimakami koło restauracji Winniczek. Męczy go, że tylko on nie ma
skorupki i wyrusza na plażę, by tam znaleźć muszlę.
Oscar is a Slug that lives with a community of Snails outside an Escargot restaurant. But Oscar is tired of
being the only one without a shell and goes on an adventure to the beach to find one.
BALLADA O ZŁYM CZARNOKSIĘŻNIKU / THE STORY ABOUT EVIL SORCERER
Poland / 03:53 / Maja Orłowska / 17 lat
Poetycki film metaforyczny o losach Złego Czarodzieja.
Metaphorical film about the fate of an Evil Sorcerer.
PEUT TOUT ACHETER
Poland / 13:00 / Gilbert Zasoński, Michał Lejczak / 18 lat
Film powstał na podstawie powieści Bolesława Prusa „Lalka”. Przedstawia historię nieszczęśliwej miłości
Wokulskiego do Izabeli.
Based on novel “Lalka” by Bolesław Prus. Story about unfortunate love.
38
DOZWOLONE DO 21
PACZKA BALONÓW / PACKAGE OF BALLOONS
Poland / 04:23 / Monika Dróżdż / 19 lat
Osiedlowy sklep wielobranżowy, w którym mieszkańcy robią codziennie zakupy. Niepełnosprawny
mężczyzna, który pasjonuje się fotografią, kupuje tam coś, co nieoczekiwanie ubarwi jego monotonne
życie i otaczający go szary świat.
Local residents of a general store, located in the neighborhood. A disabled man who is a photography
fan, buys something there that will unexpectedly add colour to his monotonous life and the grey world
around him.
DZIWNY FILM / A STRANGE MOVIE
Poland / 02:00 / Jagoda Rybicka, Iza Szczepanik, Szymon Ochota, Michał Różycki, Michał Lis / 10-12 lat
Film powstał w ramach VIII edycji projektu Opolskie Lamki – Warsztaty Animacji Poklatkowej dla dzieci.
The film was made at the stop-motion animation workshop for children (the VIII edition of project Opolskie
Lamki).
ŻARTOWNIŚ / THE JOKER
Poland / 06:00 / Weronika Socha / 15 lat
Film o nastolatku, Sebastianie, który ze względu na problemy w poprzedniej szkole musiał
przeprowadzić się do Warszawy. Główny bohater miał w przeszłości problemy z narkotykami.
Zaproszony na imprezę, wykorzystuje chwilę nieuwagi innych, aby zrealizować swój żart.
Film about a teenager Sebastian who on account of problems in the previous school, has to move to
Warsaw. Sebastian had a problem with drugs in the past. Invited to a party he abuses an unguarded
moment of the others to accomplish his joke.
NIE TA TWARZ / NOT THAT FACE
Poland / 02:00 / Katarzyna Broczkowska, Marta Sawicka, Katarzyna Rokosz, Joanna Mika, Nikola
Kaczyńska / 10-12 lat
Film powstał w ramach VIII edycji projektu Opolskie Lamki – Warsztaty Animacji Poklatkowej dla dzieci.
The film was made at the stop-motion animation workshop for children (the VIII edition of project
Opolskie Lamki).
ODA DO MARNOŚCI / ODE TO FUTILITY
Poland / 06:40 / Jakub Mielewczyk, Kacper Klein / 17 lat
Typowa polska proeuropejska rodzina odkrywa antyeuropejskie poglądy swojego syna.
Typical Polish pro-European family finds out anti-European feelings of his son.
UP TO 21
39
Pokazy filmów / Film screenings
ZA ZIELONĄ NITKĄ / FOLLOWING GREEN THREAD
Poland / 01:29 / Karolina Lesner / 19 lat
W filmie przedstawiona jest historia zielonego kłębka, który turla się po olsztyńskich parkach. Kończy
swoją wyprawę na Starym Mieście u Kopernika.
The story is about the green ball of yarn which is rolling through Olsztyn’s parks. The ball ends the trip in
Old Town.
TŁUM / CROWD
Poland / 02:00 / Alicja Łyszkowicz / 19 lat
Film o zabijaniu indywidualności człowieka.
A film about the killing of human individuality.
KONWALIE / LILLIES OF THE VALLEY
Poland / 01:10 / Agata Kosiak / 13 lat
Poetycka historia marzeń sennych młodej dziewczyny.
The poetic story of a young girl’s dreams.
blok set
8
18.09
ZŁE ZIOŁO / BAD HERB
Poland / 08:11 / Barbara Jędrzejewska / 16 lat
Wzorowej uczennicy Kasi podoba się kolega z klasy Borys. Chłopak jest jej zupełnym przeciwieństwem
- nie uczy się, wagaruje, próbuje narkotyków. Czy uda im się porozumieć?
Kasia, a top student falls for Borys, who is her very different from her. He missess school, tries drugs.
Will they be able to communicate?
SEN O ROWERZE / A DREAM ABOUT BIKE
Poland / 01:05 / Patryk Gadawski / 14 lat
Sesja zdjęciowa modelki każdemu może zawrócić w głowie.
A model’s photo shoot can make you feel dizzy.
40
DOZWOLONE DO 21
ZOBACZYSZ / YOU’LL SEE
Poland / 12:12 / Joanna Trejter / 16 lat
Historia przyjaźni pewnej grupy gimnazjalistów. Przyjaciele Michała zaczynają się dziwnie zachowywać
i go unikać. Michał zastanawia się, czy to koniec ich dobrych relacji, czy może coś knują.
A story about a friendship of some high school students. Michael’s friends behave more and more
strangely and they start to avoid him. Michael wonders if it’s the end of their good relations, or maybe
they cook up something.
ZEGAR / A CLOCK
Poland / 01:00 / Urszula Marciniak / 10 lat
Mała dziewczynka odkrywa tajemną moc czasu.
A little girl discovers a secret power of time.
THE DEAD PLANET
Ireland / 07:58 / Ruari O’Neill / 19 lat
Bohaterka filmu trafia na niebiezpieczną obcą planetę. Znajduje schronienie w grocie, a my orientujemy
się, że ta planeta nie jest wcale taka obca.
The story follows a character who finds herself stranded on a dangerous alien planet and when she
takes shelter in a cave we discover that this planet may not be so alien after all.
GRZEBIEŃ / COMB
Poland / 02:08 / Julia Pańków, Dominik Kiwus / 9-17 lat
Film nagrany metodą poklatkową podczas warsztatów letnich, w oparciu o wiersz Jana Brzechwy
„Grzebień”.
Video recorded using time-lapse during the summer workshops, based on the poem “Comb” by Jan
Brzechwa.
GIALLO
Poland / 20:00 / Piotr Szczyszyk / 21 lat
W mieście Międzychód panują nieprzyjemne warunki pogodowe – za oknami sroga zima, a drogi są nieprzejezdne. Aby
uniknąć wypadku tajemnicza kobieta zatrzymuje się w przydrożnym hotelu. Poznaje tam też innych gości: Dziennikarza
Nowaka, Adama oraz Ropniewskiego. Wkrótce jeden z gości zostaje zamordowany, a sprawca jest wśród nich. Między
lokatorami wzrasta paranoja i wszyscy obarczają się pytaniem: Kto zabił? Film utrzymany w konwencji „filmów żółtych”.
The wintry weather conditions in the town of Międzychód render the roads impassable. To avoid an accident
a mysterious woman stops at a roadside hotel. There, she meets the other guests: a journalist Nowak, Adam and
Ropniewski. Shortly after, one of the guests is murdered and the killer is among them. The paranoia spreads and
everyone is baffled with the question: Who’s done it?. The movie is kept in the conventions of the yellow movies.
UP TO 21
41
Pokazy filmów / Film screenings
KAWA / COFFEE
Poland / 02:10 / Marek Szymański / 20 lat
Metafora ludzkiego życia. Opowieść o przemijaniu. Krótka historia o miłości ukazana w filiżankach kawy.
Metaphor of a human life. Story about passing. Short story about love shown in coffee cups.
42
DOZWOLONE DO 21
Pokazy festiwalowe odbędą się w siedmiu dzielnicach Warszawy / Festival Screenings in 7 districts
BIELANY
Podziemie Kamedulskie, ul. Dewajtis 3
URSUS
Ośrodek Kultury ARSUS, ul. Traktorzystów 14
MOKOTÓW
Dom Kultury “Kadr”, ul. Gotarda 16
OCHOTA
Warszawska Galeria Ekslibrisu, ul. Grójecka 109 (Pod Skrzydłami)
WOLA
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego, ul. Deotymy 37
WILANÓW
Sala Konferencyjna Obiektu Sportowego przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26
ŻOLIBORZ
Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Alojzego Felińskiego 13
UP TO 21
43
Warszawska huta produkuje stal nieprzerwanie od 58
lat. Dziś jest jedną z najnowocześniejszych hut stali
w Europie. Od momentu prywatyzacji w modernizację
zakładu zainwestowano ponad 220 mln €.
The Warsaw steelworks have been producing steel for
58 years. They rate among the most modern steelworks
in Europe. As much as 220 million euros have been
invested in the works since their privatization.
Stal wyprodukowana w hucie ArcelorMittal Warszawa
wykorzystywana jest w przemyśle motoryzacyjnym.
Większość samochodów osobowych i ciężarowych, które
jeżdżą drogami Unii Europejskiej zawiera elementy wykonane z
warszawskiej stali jakościowej. Powstają z niej również łożyska,
części maszyn, elementy elektrowni wiatrowych. Huta ArcelorMittal
Warszawa produkuje także pręty żebrowane wykorzystywane w
całej Polsce przy budowie wieżowców, stadionów sportowych,
tuneli, mostów. W Warszawie użyto ich do budowy takich obiektów
jak muzeum Historii Żydów Polskich Polin czy stacje II linii
warszawskiego metra.
The steel produced by ArcelorMittal Warszawa is used
in the automotive industry. The majority of passenger cars
and trucks running down the roads of the European Union contain parts
made of quality steel originated in the Warsaw works. The steel is also
used to manufacture bearings, machine parts and elements of wind
turbines. Another product manufactured by ArcelorMIttal Warszawa
are rebars - used all over Poland to build high-rise buildings, stadiums,
tunnels and bridges. In Warsaw, the rebars produced by ArcelorMittal
Warszawa have been used for the construction of some of the city’s
flagship investments, such as the Museum of the History of Polish Jews
Polin or the second line of Warsaw’s subway.
Fakty i liczby
Facts and figures
Bezpieczeństwo: to priorytet numer 1. W ciągu ostatnich 5 lat wskaźnik
częstotliwości wypadków zmniejszył się o ponad 90%, a wskaźnik
ciężkości wypadków o 98%. Celem jest 0 wypadków przy pracy.
Safety: is our number 1 priority. Over the last 5 years, the accident
rate has decreased by over 90%, while the accident severity rate
by 98%. Our objective is to arrive at a 0% accident rate.
Ochrona środowiska w ciągu ostatnich 15 lat Huta ograniczyła
na każdą tonę wyprodukowanej stali:
Environment protection: over the last 15 years, the Warsaw
steelworks’ reductions per 1 ton of steel have been as follows:
• emisję pyłów o 89,3%
• emisję gazów o 63,4%
• zużycie wody o 70,2%
• zużycie energii elektrycznej o 52,3%
• zużycie gazu ziemnego o 58,5%
• dust emission by 89.3%
• gas emission by 63.4%
• water consumption by 70.2%
• electricity consumption by 52.3%
• natural gas consumption by 58.5%
Wydziały i urządzenia:
Departments and facilities:
• Nowoczesna stalownia
• Walcownia drobna, uruchomiona w 2008 roku.
Jedna z najnowocześniejszych linii walcowniczych w Europie.
W jej budowę zainwestowano 80 mln €.
• Wykańczalnia
• a modern steel shop
• a small-section rolling mill - in operation since 2008.
It is one of the most modern rolling mills in Europe.
It cost as much as 80 m euros to build.
• a finishing line
Produkcja: ponad 550 tys. ton stali rocznie na potrzeby przemysłu
maszynowego, samochodowego, łożyskowego, śrubiarskiego oraz
budownictwa. Zakład eksportuje ok. 50% produkcji, głównie na rynek
niemiecki i do pozostałych krajów UE.
Production: over 550 thousand tons of steel for the purposes of the
machine, automotive, bearing, screw and construction industries.
Partner społeczności lokalnej: Huta ArcelorMittal Warszawa
angażuje się w projekty edukacyjne, kulturalne i sportowe istotne dla
społeczności lokalnej.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy na www.arcelormittal-warszawa.com
44
The plant exports approximately 50% of its production, mainly to
Germany and other EU countries.
Local community partner: ArcelorMittal Warszawa is involved
in educational, cultural and sports projects addressed to the local
community.
If you need more information, visit our website at:
www.arcelormittal-warszawa.com
DOZWOLONE DO 21
Zespół REEWOLUCJA powstał w 2013 roku z rozpadu
REEWOLUCJA was formed in 2013 after the break-up
dwóch formacji: The Trawers oraz Panknastyk. Przez
of two formations: The Trawers and Panknastyk. Aftrer
zaledwie rok działalności możemy pochwalić się własnymi
just one year of activity, we are happy to present our
aranżacjami piosenek zespołów takich jak Dżem,
own arrangements of songs of bands such like Dżem,
Happysad, Myslovitz oraz piosenkami autorskimi.
Happysad, Myslovitz and some songs of our own.
Gramy muzykę z pogranicza rocka regresywnego
We’re playing regressive rock and punk climates of
oraz punkowych klimatów polskich zespołów z lat 80.,
Polish bands from the 80’s, particularly close to us due
szczególnie nam bliskich ze względu na ich przekaz.
to their message.
W naszych tekstach i muzyce zastanawiamy się dlaczego
In our texts and music we’re wondering why the world is
tak, a nie inaczej zbudowany jest świat, który w większości
made as it is – promoting “mediocrity”. Without place for
promuje „bylejakość”, nie zostawiając miejsca na wartości takie jak
values such us freedom of life, friendship and daily struggle with
wolność do życia, przyjaźń i codzienna walka z przeciwnościami losu.
adversities.
Krzysiek Banaszek – wokal, gitara
Krzysiek Banaszek – vocals, guitar
Łukasz Barzyc – gitara solowa
Łukasz Barzyc – solo guitar
Karol Więch – gitara bassowa
Karol Więch – bass guitar
Mariusz Głowacki – perkusja
Mariusz Głowacki – drums
Znajdziesz nas na FB: facebook.com/reewolucjapolska
You can find us on FB: facebook.com/reewolucjapolska
UP TO 21
45
ORGANIZATORZY / ORGANISERS
FEDERACJA NIEZALEŻNYCH TWÓRCÓW FILMOWYCH
PATRONAT / PATRONAGE
ŚWIATOWA UNIA KINA NIEZALEŻNEGO
WSPÓŁFINANSUJĄCY / CO-FINANCING INSTITUTIONS
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
NARODOWEGO CENTRUM KULTURY
W RAMACH PROGRAMU
KULTURA – INTERWENCJE 2015
WSPÓŁORGANIZATORZY / COORGANISERS
PARTNERZY / PARTNERS
46
DOZWOLONE DO 21

Podobne dokumenty