bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy

Transkrypt

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy
Cena I/II 56,90 zł
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy 2013
ISSN-0525-4833
GŁÓWNA B IBLIOTEKA PRAC Y
I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Piśmiennictwo polskie za 2013 r.
Część II
Warszawa 2015
-IGŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Piśmiennictwo polskie za 2013 r.
Część II
WARSZAWA 2015
- II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel./fax: 22 642-19-27
e-mail: [email protected]
www.gbpizs.gov.pl
Opracował zespół Ośrodka Informacji Naukowej
Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 353/15. Format A5. Nakład 100 egz.
- III -
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Część II
- IV BIBLIOGRAPHY OF ECONOMIC AND
SOCIAL PROBLEMS OF LABOUR
Polish literature published in 2013
BIBLIOGRAPHIE OEKONOMISCHER
UND SOZIALER PROBLEME DER ARBEIT
Polnische Literatur für die Jahre 2013
BIBLIOGRAPHIE DES PROBLEMES
ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU TRAVAIL
Littérature polonaise publiée en 2013
-V-
SPIS TREŚCI
Część II
VII. PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne ...........................................................
a. Regulacje krajowe ........................................................
Kodeks pracy ............................................................
b. Międzynarodowe prawo pracy .....................................
c. Równość w stosunkach pracy ......................................
d. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy ...................
2. Ustawodawstwo pracy różnych zawodów .........................
3. Układy zbiorowe pracy. Regulaminy ................................
4. Świadczenie pracy .............................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Formy świadczenia pracy ............................................
1/ Umowa o pracę .......................................................
2/ Stosunek pracy na podstawie powołania,
mianowania i wyboru .............................................
3/ Praca tymczasowa ..................................................
4/ Umowy cywilnoprawne .........................................
5/ Formy zatrudnienia w spółkach i radach
nadzorczych ............................................................
c. Powszechna i szczególna ochrona stosunku pracy ......
d. Umowa o zakazie konkurencji .....................................
e. Przejęcie zakładu pracy a stosunki pracy .....................
5. Zagadnienia prawne bhp ....................................................
6. Czas pracy .........................................................................
7. Dyscyplina pracy. Absencja ..............................................
8. Urlopy pracownicze ...........................................................
9. Ochrona pracowników szczególnie chronionych ..............
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ...
10. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników .............
305
305
312
313
315
317
319
324
326
326
333
333
337
337
338
339
340
341
342
343
346
350
351
352
354
358
- VI 11. Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
Społecznych .......................................................................
Orzecznictwo polskie ......................................................
Orzecznictwo unijne .......................................................
12. Zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników ................
13. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane
z pracą ................................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Płaca minimalna ...........................................................
c. Ochrona wynagrodzenia za pracę ................................
d. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy ..........
e. Wynagrodzenie różnych grup pracowników ...............
f. Odprawy pieniężne ......................................................
VIII. PŁACE
1. Polityka płac ......................................................................
2. Proporcje i struktura płac ...................................................
3. Systemy wynagrodzeń .......................................................
4. Motywacyjna funkcja płac ................................................
5. Płace w poszczególnych działach gospodarki narodowej
i zawodach .........................................................................
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Organizacja systemu zabezpieczenia społecznego ............
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Finansowanie systemu ubezpieczeń .............................
c. Obowiązki płatników składek ......................................
d. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ..
e. Instytucje zabezpieczenia społecznego ........................
2. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe .................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Emerytura powszechna ................................................
Wiek emerytalny .......................................................
c. Emerytura kapitałowa ..................................................
1/ Zagadnienia ogólne ................................................
2/ Otwarte fundusze emerytalne .................................
3/ Pracownicze programy emerytalne ........................
4/ Indywidualne Konto Emerytalne.
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego .
5/ Inne formy zabezpieczenia na starość ....................
362
366
376
378
379
379
382
383
383
384
384
385
386
387
388
389
391
391
398
399
400
401
403
403
407
409
410
410
410
413
414
414
- VII -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
X.
d. Renty ............................................................................
Orzecznictwo lekarskie .............................................
Ubezpieczenie zdrowotne ..................................................
Rehabilitacja lecznicza ...................................................
Ubezpieczenie chorobowe .................................................
a. Zasiłek chorobowy .......................................................
b. Świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek wyrównawczy ...
c. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy ..............................
Ubezpieczenie wypadkowe ...............................................
Ubezpieczenie różnych grup społecznych i zawodowych ...
Przedsiębiorcy ................................................................
Rolnicy ............................................................................
Służby mundurowe .........................................................
Świadczenia na wypadek bezrobocia ................................
Świadczenia z funduszy publicznych ................................
a. Świadczenia rodzinne ..................................................
Alimenty ....................................................................
b. Zasiłek pielęgnacyjny ..................................................
c. Świadczenia dla inwalidów wojennych, wojskowych,
kombatantów i osób represjonowanych .......................
Pomoc społeczna ...............................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Świadczenia pieniężne i pomoc rzeczowa ...................
c. Usługi opiekuńcze ........................................................
WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA LUDNOŚCI
1. Zagadnienia ogólne polityki społecznej ............................
Polityka rodzinna ............................................................
2. Ekonomia społeczna ..........................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Społeczna odpowiedzialność organizacji ....................
c. Organizacje pożytku publicznego ................................
d. Wolontariat ..................................................................
e. Usługi społeczne ..........................................................
Opieka długoterminowa ............................................
f. Zatrudnienie socjalne ...................................................
3. Jakość i poziom życia ........................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Marginalizacja i wykluczenie społeczne ......................
415
417
417
422
422
422
424
424
425
426
427
427
429
429
430
430
431
431
432
432
432
440
441
444
456
459
459
460
472
478
480
483
486
489
489
494
- VIII -
4.
5.
6.
7.
c. Ubóstwo .......................................................................
Bezdomność ...........................................................
Dochody ludności. Podatki ................................................
a. Dochody ludności ........................................................
b. Podatek od dochodów ..................................................
Budżety rodzinne. Koszty utrzymania ...............................
Minimum socjalne .......................................................
Warunki mieszkaniowe .....................................................
Czas wolny ........................................................................
XI. ZBIOROWE STOSUNKI PRACY
1. Zagadnienia ogólne ...........................................................
2. Związki zawodowe ............................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Uprawnienia związków zawodowych ..........................
c. Działalność poszczególnych związków zawodowych
oraz central i federacji związkowych ...........................
3. Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie .................................
Dialog społeczny ..........................................................
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych ...
4. Partycypacja pracownicza .................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................
b. Samorząd pracowniczy i zawodowy ............................
c. Rady pracownicze ........................................................
498
501
502
502
503
505
509
510
511
513
514
514
517
519
520
524
526
526
526
528
528
XII. STATYSTYKA PRACY
1. Opracowania ogólne ..........................................................
2. Organizacja pracy i zarządzanie ........................................
3. Zatrudnienie .......................................................................
4. Produktywność pracy ........................................................
5. Ochrona zdrowia i pracy ...................................................
6. Płace ..................................................................................
7. Zabezpieczenie społeczne ..................................................
8. Warunki i jakość życia ludności ........................................
529
530
532
546
546
548
549
551
XIII. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
Bibliografia bibliografii ..........................................................
561
Indeks alfabetyczny ...................................................................
565
- IX -
CONTENTS
Part II
VII. LABOUR LAW
1. General questions ..............................................................
a. National legislation ................................................. .....
Labour code ..............................................................
b. International labour legislation ....................................
c. Equality in employment relations ................................
d. Supervision over the observance of labour law ...........
2. Legislation in various occupations ....................................
3. Collective agreements. Regulations ...................................
4. Contract of employment ....................................................
a. General questions .........................................................
b. Provision of work ........................................................
1/ Contract of employment .........................................
2/ Contract of employment on the ground of appoint
or choice to a post ..................................................
3/ Temporary work .....................................................
4/ Civil contracts ........................................................
5/ Forms of employment in companies
and supervisory boards ...........................................
c. Common and special protection of the employment
relationship ...................................................................
d. Non-competition agreement .........................................
e. Overtaking of the workplace and labour relations .......
5. Legislation concerning occupational safety .......................
6. Hours of work ....................................................................
7. Work discipline. Absenteeism ...........................................
8. Leave regulations ...............................................................
9. Protection of special groups of workers ............................
Rights of employees related to parenthood .....................
10. Liability of employers and employees ...............................
305
305
312
313
315
317
319
324
326
326
333
333
337
337
338
339
340
341
342
343
346
350
351
352
354
358
-X11. Judgments concerning employment contracts and social
security ..............................................................................
Polish case law .............................................................
Case law of the EU ......................................................
12. Social and cultural services for employees ........................
13. Legal aspects of wages ......................................................
a. General questions .........................................................
b. Minimum wage ............................................................
c. Protection of remuneration ..........................................
d. Remuneration for time off ...........................................
e. Wages in various occupations and branches ................
f. Severance payments ......................................................
362
366
376
378
379
379
382
383
383
384
384
VIII. WAGES
1. Wage policy .......................................................................
2. Wage structure ...................................................................
3. Wage systems ....................................................................
4. Incentive function of wages ...............................................
5. Wages in various branches and occupations .....................
385
386
387
388
389
IX. SOCIAL SECURITY
1. Organization of social security system ..............................
a. General questions ..............................................................
b. Financing of social security system .............................
c. Duties of contribution payers .......................................
d. Coordinationa of social security systems .....................
e. Social security institutions ...........................................
2. Pension insurance ..............................................................
a. General questions .........................................................
b. Pensions .......................................................................
Retirement age ..........................................................
c. Funded pensions ..........................................................
1/ General questions ...................................................
2/ Open pension funds ................................................
3/ Occupational pension schemes ...............................
4/ Individual Retirement Account ..............................
5/ Other forms of security for old age ........................
d. Disability pensions .......................................................
Medical jurisprudence ...............................................
391
391
398
399
400
401
403
403
407
409
410
410
410
413
414
414
415
417
- XI -
X.
3. Health insurance ................................................................
Medical rehabilitation .....................................................
4. Sickness insurance .............................................................
a. Sickness benefit ...........................................................
b. Rehabilitation benefit. Rehabilitation training
allowance .....................................................................
c. Maternity benefit. Care allowances .............................
5. Accident insurance ............................................................
6. Social insurance schemes for different ..............................
Entrepreneurs ...............................................................
Farmers ........................................................................
Uniformed services ......................................................
7. Benefits for unemployed ...................................................
8. Allowances from social funds ...........................................
a. Family benefits .............................................................
Alimony ....................................................................
b. Nursing benefit ............................................................
c. Allowances for veterans ...............................................
9. Social assistance ................................................................
a. General problems .........................................................
b. Cash social benefits. Material assistance .....................
c. Care facilities ...............................................................
417
422
422
422
424
424
425
426
427
427
429
429
430
430
431
431
432
432
432
440
441
LIVING CONDITIONS
1. General problems of social policy .....................................
Family policy ...............................................................
2. Social economy .................................................................
a. General questions .........................................................
b. Corporate social responsibility ....................................
c. Non-profit organizations ..............................................
d. Volunteering ................................................................
e. Social services ..............................................................
Long-term care ..........................................................
f. Social employment .......................................................
3. Standard of living ..............................................................
a. General questions .........................................................
b. Marginalization and social exclusion ...........................
c. Poverty .........................................................................
Homelesness ..............................................................
444
456
459
459
460
472
478
480
483
486
489
489
494
498
501
- XII 4. Incomes of the population in Poland. Taxes ......................
a. Incomes ........................................................................
b. Income tax ....................................................................
5. Family budgets. Living costs .............................................
Social minimum ...........................................................
6. Housing conditions ............................................................
7. Rest period .........................................................................
XI. COLLECTIVE LABOUR RELATIONS
1. General questions ..............................................................
2. Trade unions ......................................................................
a. General questions .........................................................
b. Trade union rights ........................................................
c. Activity of trade unions in various branches ...............
3. Labour disputes. Conciliatory procedures .........................
Social dialogue .............................................................
Tripartite Commission for Social and Economic
Affairs ..........................................................................
4. Workers' participation .......................................................
a. General questions .........................................................
b. Workers’ self-management ..........................................
c. Worker’s councils ........................................................
502
502
503
505
509
510
511
513
514
514
517
519
520
524
526
526
526
528
528
XII. LABOUR STATISTICS
1. General studies ..................................................................
2. Organization and management ..........................................
3. Employment ......................................................................
4. Effectiveness of work ........................................................
5. Health and work protection ...............................................
6. Wages ................................................................................
7. Social security ...................................................................
8. Living conditions ...............................................................
529
530
532
546
546
548
549
551
XIII. BIBLIOGRAPHY OF BIBLIOGRAPHIES
Bibliography of bibliographies ...............................................
561
The alphabetical index ...............................................................
565
- 305 -
VII. PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne
a. Regulacje krajowe
1791. AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej :
(zbiór studiów). T. 2 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak. - Sosnowiec : Of. Wydaw. Humanitas, 2013. - 366 s. ; 24 cm. - ISBN 978-8361991-31-1.
Treść: Wratny Jerzy: Koncepcja stosunku pracy w pismach profesora Macieja
Święcickiego (s. 17-23). - Piątkowski Jan: Fikcja pozaumownych stosunków
pracy (s. 25-39). - Walczak Krzysztof: Pojęcie pracodawcy w polskim prawie
pracy i wynikające z niego problemy praktyczne (s. 41-48). - Wypych-Żywicka
Alina: Jeszcze o zasadach prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p. (s. 49-60). Szymańska Kinga: Wpływ społecznej nauki Kościoła katolickiego na kształtowanie się podstawowej zasady prawa do pracy (s. 61-78). - Bigaj Andrzej: Wybrane
aspekty prawa do wypoczynku (s. 79-90). - Szewczyk Helena: Dopuszczalność
wykorzystywania danych biometrycznych pracowników i kandydatów do pracy
w stosunkach pracy (s. 93-107). - Duraj Tomasz: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - wybrane problemy prawne (s. 109-121). - Wujczyk Marcin: Obowiązek poszanowania prywatności pracownika jako warunek legalności
monitoringu stosowanego przez pracodawcę (s. 123-136). - Piszczek Anna, Stefański Krzysztof: Wybrane aspekty czasu pracy telepracownika (s. 137-156). Janik Jakub: Zastosowanie konstrukcji fikcji prawnej w przepisach kodeksu pracy
o wynagrodzeniu gwarancyjnym (s. 157-173). - Samol Sebastian: Prawo pracownika do wynagrodzenia za przerwy w pracy nadliczbowej (s. 175-182). - Rycak
Artur: Koncepcje ochrony trwałości stosunku pracy w Stanach Zjednoczonych
i Europie (s. 183-200). - Węglarz Gizela: Obowiązki pracodawcy związane
z rozwiązywaniem stosunków pracy w przypadku upadłości likwidacyjnej (s. 201218). - Muszyńska Barbara: Roszczenia pracownicze w razie upadłości pracodawcy (s. 219-256). - Kubot Zdzisław: Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
(s. 257-261). - Grewiński Mirosław: Polityka społeczna a CSR (s. 265-270). Uścińska Gertruda: Regulacje UE w zakresie koordynacji systemów zabezpiecze-
- 306 nia społecznego: rozporządzenia nr 883/2004 i nr 987/2009 (s. 271-281). - Antonów Kamil: Faktyczne i prawne okoliczności podwyższania i zrównywania wieku
emerytalnego (s. 283-302). - Ślebzak Krzysztof: Kryteria oceny konstytucyjności
zmian prawa ingerującego w ekspektatywę emerytalną w świetle orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego (s. 303-317). - Dzienisiuk Dorota: Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - zagadnienia wybrane (s. 319-330). - LatosMiłkowska Monika: Uprawnienia ojców związane z rodzicielstwem (s. 331-344). Dubowik Anna: Zakazy zatrudniania kobiet i modyfikacje warunków pracy pracownic w ciąży (s. 345-366).
1792. AKSJOLOGICZNE podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - sprawozdanie z XIX Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych / Maciej Jakub Zieliński // Pr. Zabezp. Społ. 2013, nr 9, s. 16-21 summ.
Poznań, 15-17 maja 2013 r.
1793. A COLLECTION of labour law acts and ordinances = Prawo
pracy - zbiór ustaw i rozporządzeń / tł. Nicholas Faulkner, Blanka Glogier-Osińska, Justyna Sikora. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. IX, 229 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-255-4442-3.
1794. DYFERENCJACJA prawa pracy / Mariusz Lekston // Stud.
z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 55-77.
1795. EKSTERYTORIALNE stosunki pracy / Andrzej M. Świątkowski. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - 584 s. ; 21 cm. (Monografie Prawnicze). - Bibliogr. s. XIII-XLIII. - ISBN 978-83-2554741-7.
1796. GOTOWOŚĆ do świadczenia pracy / Franciszek Małysz //
Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 9, s. 23-26.
Pojęcie pracowniczej gotowości do wykonywania pracy w kodeksie pracy.
1797. KILKA uwag o potrzebie wyodrębnienia prawa karnego pracy / Joanna Unterschütz // Gdań. Stud. Praw. - 2013, T. 30, s. 197-210
summ.
- 307 1798. LABOUR Law Research Network inaugural conference /
Aneta Tyc // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 10, s. 17-20 summ.
Omów. inauguracyjnej konferencji zorganizowanej przez powstałą w 2011 r.
sieć naukowo-badawczą (LLRN). Jej celem jest rozpowszechnianie prac naukowych, zachęcanie naukowców z całego świata do prowadzenia otwartego dialogu
oraz organizowanie cyklicznych konferencji z dziedziny prawa pracy.
1799. NAUKA prawa pracy wobec przemian roku 1956 : znaczenie
książki „Podstawowe problemy prawa pracy” dla kierunków rozwoju
tego prawa / Walerian Sanetra // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 4, s. 4-7
summ.
1800. O SPOSOBACH liczenia terminów w prawie pracy i prawie
ubezpieczeń społecznych słów kilka / Alina Wypych-Żywicka // Gdań.
Stud. Praw. - 2011, T. 26, s. 245-255 summ.
1801. OCHRONA pracy / Jan Jończyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2013,
nr 3, s. 2-8 summ.
Ochrona pracy jako instytucja ustawowa w systemie prawa pracy.
1802. OGÓLNIE o aksjologicznych podstawach prawa pracy / Walerian Sanetra // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 11, s. 2-11 summ.
POROZUMIENIA kończące spór zbiorowy jako „swoiste” źródła
prawa pracy / J. Żołyński = poz. 3019.
1803. PRACA i prawne podstawy jej wykonywania / Janusz Wiśniewski // Polit. i Społ. - 2013, [T.] 11, nr 4, s. 83-99 bibliogr. netogr.
summ.
1804. PRACOWNICY i pracodawcy jako twórcy rozwiązań prawnych : zarys problematyki / Helena Szewczyk // Rocz. Nauk Praw. - 2013,
T. 23, nr 3, s. 89-113 bibliogr. summ.
- 308 1805. PRAWO pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk - 15. wyd.
poszerz. i uaktual. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - XXI, 463 s. ;
24 cm. - (Skrypty Becka). - ISBN 978-83-255-5504-7.
1806. PRAWO pracy / Ludwik Florek. - 15. wyd. zm. i zaktual. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - XXIV, 375 s. ; 21 cm. - (Podręczniki Prawnicze). - ISBN 978-83-255-5630-3.
1807. PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania : księga jubileuszowa
Profesora Jerzego Wratnego / red. nauk. Gertruda Uścińska. - Warszawa :
IPiSS, 2013. - 575 s. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / IPiSS). - ISBN
978-83-61125-94-5.
Treść: Seweryński Michał: Kryzys gospodarczy i prawo pracy (s. 27-33). Liszcz Teresa: Konstytucyjna zasada ochrony pracy (s. 34-46). - Sanetra Walerian: Pytania w sprawie pytań prawnych (s. 47-60). - Sobczyk Arkadiusz: Pracownicze i lokatorskie prawo socjalne - elementy wspólnoty aksjologicznej
i konstrukcyjnej (s. 61-71). - Patulski Andrzej: Praca niepewna jako produkt
zmian na współczesnym rynku pracy (s. 72-94). - Szewczyk Helena: Prawo pracy
jako instrument prawny wpływający na wysoką wydajność oraz należytą jakość
pracy w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (s. 95-104). - Florek Ludwik:
Charakter prawny porozumień zbiorowych (s. 107-117). - Baran Krzysztof W.:
Z problematyki porozumień w sprawie stosowania układu zbiorowego pracy
(s. 118-124). - Cudowski Bogusław: Dopuszczalność sądowego modyfikowania
uprawnień pracowniczych wynikających z normatywnych porozumień zbiorowych (s. 125-135). - Wyka Teresa: Znaczenie prawa o układach zbiorowych pracy
dla pozaukładowych porozumień zbiorowych (s. 136-147). - Świątkowski Andrzej: Strajk i lokaut (s. 148-159). - Pisarczyk Łukasz: W poszukiwaniu polskiego
modelu reprezentacji zbiorowych interesów pracowniczych na poziomie zakładu
pracy (s. 160-174). - Stelina Jakub: Europejskie Rady Zakładowe z polskiej perspektywy (s. 175-185). - Skupień Dagmara: Wpływ związków zawodowych na
powołanie i działanie niezwiązkowych organów przedstawicielskich (s. 186-198). Wujczyk Marcin: Prawo do informacji i konsultacji jako podstawowe prawo pracowników w świetle standardów Europejskiej Karty Praw Społecznych
(s. 199-212). - Serafin Katarzyna: Porozumienie między pracodawcą a radą pracowników dotyczące procedury informacji i konsultacji - wybrane problemy
(s. 213-221). - Smusz-Kulesza Monika: Prawnokarna ochrona zbiorowego prawa
pracowników do informacji (s. 222-232). - Kowalczyk Aneta: Rola mediatora
w sporach zbiorowych (s. 233-240). - Krysińska-Wnuk Lena: Mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych - wybrane zagadnienia (s. 241-254). - Bednarski
Marek: Partycypacja pracownicza a niestabilne zatrudnienie (s. 255-268). - Dral
Antoni: Dyferencjacja statusu prawnego pracodawców z uwagi na liczbę zatrud-
- 309 nionych pracowników (s. 271-289). - Duraj Tomasz: Pracownicze podporządkowanie a pozycja stron stosunku pracy i jego charakter prawny (s. 290-302). Latos-Miłkowska Monika: Ochrona pracowników w atypowych formach zatrudnienia. Tendencje zmian (s. 303-316). - Nowak Monika: Rozwiązanie niezwłoczne umowy o pracę przez pracownika w razie upadłości pracodawcy (s. 317-325). Rycak Magdalena: Uwagi do zmian w przepisach o czasie pracy obowiązujących
od sierpnia 2013 r. (s. 328-339). - Walczak Krzysztof: Pojęcie płacy godziwej
w ujęciu multidyscyplinarnym (s. 340-354). - Mitrus Leszek: Wątpliwości wokół
urlopu rodzicielskiego (s. 355-365). - Gersdorf Małgorzata: Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2011 roku K 35/08 o niekonstytucyjności stanu
wojennego a roszczenia ze stosunku pracy (s. 366-380). - Ludera-Ruszel Agata:
Zakres swobody stron przy zawarciu umowy o pracę na zastępstwo pracownika
w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy (s. 381-389). - DerlaczWawrowska Marta: Whistleblowing a ochrona informacji poufnych pracodawcy
(s. 390-403). - Grzebyk Piotr: Delegowanie pracowników w celu świadczenia usług w innym państwie - wybrane problemy stosowania dyrektywy 96/71
(s. 404-413). - Kuczyński Tadeusz: Niektóre problemy zatrudnienia pracowników
służb zmilitaryzowanych (mundurowych) (s. 414-424). - Kulesza Ewa: Orzecznictwo izby pracy i ubezpieczeń społecznych SN w sprawach pracy a ochrona
danych osobowych - wybrane zagadnienia (s. 425-436). - Wrocławska Tatiana:
O znaczeniu wyroku sądu karnego w postępowaniu w sprawie z zakresu prawa
pracy na przykładzie wybranych instytucji prawa pracy (s. 437-453). - Stefański
Krzysztof: Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszanie przepisów o czasie
pracy (s. 454-464). - Bielak-Jomaa Edyta: Zwolnienie monitorowane jako sposób
łagodzenia skutków utraty pracy (s. 465-476). - Drabek Agata: Pojęcie nielegalnego zatrudnienia w prawie polskim (s. 477-492). - Mielczarek Marcin M.: Neutralność światopoglądowa państwa jako dyrektywa legislacyjna w prawie pracy
(wybrane aspekty) (s. 493-505). - Uścińska G.: Swoboda przepływu osób. Ewolucja rozwiązań prawnych (s. 509-524). - Czepulis-Rutkowska Zofia: Reformy
publicznych ubezpieczeniowych systemów emerytalnych (s. 525-536). - KilianSurdykowska Danuta: Błędne koło praktyki ustalania niezdolności do pracy
na przykładzie pracowników morza - przyczynek do dyskusji (s. 537-545). Szurgacz Herbert: Sytuacja pracowników polskich zatrudnionych w Niemczech
w latach 1946-1994 w świetle prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (s. 546557). - Dorobek naukowy prof. dr. hab. Jerzego Wratnego w latach 1969-2013
(s. 558-575).
1808. PRAWO pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi /
pod red. Andrzeja Nowaka. - Radom : Inst. Nauk.-Wydaw. Spatium,
2013. - 376 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62805-72-3.
Treść: Stankiewicz Sebastian: Z badań nad genezą instytucji przestoju
w świadczeniu pracy w rzymskim kontrakcie najmu usług (locatio-conductio
operarum) (s. 9-20). - Wieczorek Mariusz: Umowa o pracę na czas określony jako
- 310 podstawa stosunku pracy (s. 21-39). - Piszczek Anna: Umowa o pracę jako narzędzie skutecznego kierowania pracownikami - wybrane zagadnienia (s. 41-49). Wojciechowska-Dębska Emilia: Elastyczne formy zatrudnienia jako odpowiedź
na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy (s. 52-58). - Lipowski Paweł:
Prawo pracy jako czynnik skutecznego zarządzania w placówce medycznej (s. 5965). - Przywora Bogusław, Sobiela Rafał: Konstytucyjne prawo do bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy jako narzędzie skutecznego kierowania ludźmi
(s. 67-77). - Stefański Krzysztof: Praca w godzinach nadliczbowych jako narzędzie zarządzania pracownikami - wybrane zagadnienia (s. 79-87). - Jarota Maciej:
Regulamin pracy jako źródło obowiązków pracownika (s. 89-100). - Bosak Maria:
Zjawisko mobbingu w stosunkach pracy jako czynnik bezskutecznego kierowania
ludźmi - studium prawno-teoretyczne (s. 101-110). - Tokarska Dorota: Społeczne
i ekonomiczne skutki zwiększania wymiaru urlopu macierzyńskiego (s. 111-122). Jurek Łukasz, Jurek Justyna: Prawo do świadczenia pracy przez kobietę podczas
przebywania na urlopie macierzyńskim na tle możliwości kształtowania polityki kadrowej przedsiębiorstwa (s. 123-131). - Bomanowski Bogusz, Piotrowski
Tomasz: Wynagrodzenie jako kluczowy czynnik motywujący tymczasowych
pracowników produkcyjnych (s. 133-151). - Majewska Aneta: Wynagrodzenie
pracownika jako skuteczny czynnik motywacyjny do efektywnej pracy (s. 153163). - Skóra Michał: Ochrona wynagrodzenia za pracę jako czynnik skutecznego
kierowania ludźmi (s. 165-171). - Sadza Arkadiusz: Skutki zajęcia wynagrodzenia
za pracę w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (s. 173-187). - Możyłowski
Piotr: Składki na ubezpieczenia społeczne jako czynnik kształtujący pozapłacowe
koszty pracy (s. 189-205). - Kołtun Dorota: Ograniczona pracownicza odpowiedzialność materialna za mienie niepowierzone pracownikowi (s. 207-218). Kowalczyk Aneta: Rola związków zawodowych w negocjacjach w sprawach
pracowniczych (s. 219-232). - Serafin Tobiasz: Mediacja w zbiorowym prawie
pracy jako czynnik skutecznego kierowania ludźmi (s. 233-239). - Dziubińska
Małgorzata, Szczęśniak Paweł: Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
w świetle przepisów prawa pracy i prawa podatkowego (s. 241-256). - Ciechanowski Tomasz: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w świetle obecnego stanu
prawnego (s. 257-264). - Wieteski Daniel: Szkolenia pracowników w procesie
zarządzania ludźmi - wybrane aspekty ekonomiczne, księgowe i prawne (s. 265278). - Oleksiuk Adam: Human Resource Management a produktywność przedsiębiorstwa (s. 279-291). - Kawecki Maciej: Ochrona danych osobowych pracowniczych (s. 293-299). - Kozieł Karol: Ochrona dóbr osobistych pracownika, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności (s. 301-309). - Głowacka
Paulina: Pracownik jako twórca - utwór pracowniczy. Aspekty prawne i praktyczne (s. 311-319). - Fajdek Dawid: Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do programu komputerowego na komputerze służbowym (s. 321-332). Kanadys Anna: Klauzule generalne w prawie pracy - czym są, do czego można je
wykorzystać i czy mogą służyć jako czynnik skutecznego kierowania ludźmi?
(s. 333-342). - Daczkowski Dariusz: Cel i sens pracy w oparciu o wybraną koncepcję antropologiczną (s. 343-346). - Śwital Paweł: Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej (s. 347-358). - Kędziora Renata: Porozumienie stron jako narzędzie derekrutacji pracowników (s. 359-369).
- 311 1809. PRAWO pracy i prawo urzędnicze / Andrzej Kisielewicz. - Wyd.
3 zm. - Przemyśl ; Rzeszów : WSPiA, 2013. - 360 s. ; 23 cm. - (Podręczniki
uczelniane / Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów ;
nr 102). - ISBN 978-83-63666-48-4.
Toż: Wyd. 4 zm., 2013. - 361 s. - (Podręczniki uczelniane / Wyższa Szkoła
Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl. Wydział Prawa i Administracji ;
nr 107). - ISBN 978-83-63666-77-4.
1810. PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; Kamil Antonów [i in.]. - Stan prawny na 31 marca
2013 r. - Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus., 2013. - 781 s. ; 24 cm. (Seria Akademicka). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4301-5.
1811. PRAWO pracy w świetle konstytucji RP / Arkadiusz Sobczyk. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013 ; 21 cm. - (Monografie Prawnicze).
T. 1. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy. XXXVII, 321 s. - Bibliogr. s. XV-XXXIII. - ISBN 978-83-255-4921-3.
T. 2. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa
i wolności człowieka. - XXVII, 303 s. - Bibliogr. s. XV-XVI. - ISBN 978-83-2554927-5.
1812. PRAWOŚĆ - cecha prawa pracy / Andrzej Marian Świątkowski // Państ. Prawo. - 2013, R. 68, z. 7, s. 5-15 summ.
1813. SPRAWOZDANIE z konferencji upamiętniającej osobę i dorobek naukowy Profesora Zbigniewa Salwy / Marta Madej, Agnieszka
Zwolińska // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 4, s. 10-13 summ.
21 marca 2013 r. - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.
1814. ZMIANY w prawie pracy i podatkach : stan prawny na 7 grudnia 2012 r. / Joanna Dmowska [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por.
Gaz. Praw. - 2013, nr 2, s. 5-37.
___________________
- 312 Kodeks pracy
1815. EWOLUCJA stosunku kodeksu pracy do kodeksu cywilnego
w czeskim porządku prawnym / Martin Štefko // Stud. Analizy SN. - 2011,
T. 5, s. 484-495.
1816. KODEKS bez przyzwolenia / I.D. [Irena Dryll] // Służ. Prac. 2013, R. 40, nr 6, s. 7-8.
1817. KODEKS pracy : komentarz / Jerzy Wratny. - 5 wyd. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - XX, 665 s. ; 20 cm. - (Komentarze
Becka). - ISBN 978-83-255-4615-1.
1818. KODEKS pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski. Wyd. 9. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - XIV, 878 s. ; 25 cm. (Duże Komentarze Becka). - ISBN 978-83-255-5348-7.
1819. KODEKS pracy 2013 z komentarzem / Aleksander P. Kuźniar //
Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 7, s. 2-211.
Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.
1820. ROZPORZĄDZENIA wykonawcze do Kodeksu Pracy 2013 :
stan prawny na 27 lutego 2013 r. // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18,
nr 11, s. 6-82.
Dokumentacja pracownicza, absencja, urlopy wypoczynkowe, urlopy wychowawcze, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, podróże służbowe,
odpowiedzialność materialna, zatrudnianie młodocianych, bezpieczeństwo i higiena pracy.
1821. UWAGI do poselskiego i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druki nr 1116 i 1105) / Magdalena Rycak //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 6, s. 287-292.
- 313 b. Międzynarodowe prawo pracy
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 3 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1852.
Z treści: Tomaszewska M.: Konwencja o pracy na morzu z 2006 r. - stan po
ratyfikacji. - Świątkowski A. M.: Zatrudnienie na okres próbny w organizacji
międzynarodowej.
IDENTYFIKACJA zaniedbań w sferze personalnej przedsiębiorstw ich uwarunkowania i konsekwencje / M. Gableta, A. Bodak = poz. 75.
Zarządzanie kapitałem ludzkim w świetle prawa unijnego.
1822. OCENA Komitetu Praw Społecznych Rady Europy dotycząca
przestrzegania przez Polskę postanowień Europejskiej Karty Społecznej /
Danuta Roicka // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2013, R. 2,
nr 2, s. 60-66 bibliogr. summ.
PODSTAWOWE gwarancje zabezpieczenia społecznego - praktyka,
koncepcja, standard i globalna polityka społeczna / K. Hagemejer =
poz. 2302.
Omów. Zalecenia nr 202 Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjętego
w 2012 r. dotyczącego krajowych podstawowych gwarancji zabezpieczenia społecznego - national floors of social protection na tle dotychczas stosowanych
rozwiązań.
1823. PRACA na czas określony we włoskim i w polskim prawie
pracy: podobieństwa i różnice w świetle Dyrektywy Rady 99/70/WE /
Margherita De Santis // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013,
s. 191-204.
PRAWO do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego
w świetle prawa Unii Europejskiej / M. Tomaszewska = poz. 2306.
1824. PROJEKT dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy
96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia
- 314 usług / Monika Latos-Miłkowska // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 9,
s. 453-459.
REKOMENDACJE MOP dotyczące wolności koalicji związkowej
i ochrony działaczy / E. Podgórska-Rakiel = poz. 2983.
RODZICIELSTWO / J. Baranowska = poz. 2069.
Dyrektywa Rady 2010/18/UE a polskie działania ustawodawcze w sprawie
urlopu rodzicielskiego.
UMOWA o pracę na zastępstwo w kontekście ograniczeń w zawieraniu terminowych umów o pracę według unijnej dyrektywy / A. Reda =
poz. 1946.
1825. USTAWODAWSTWO wypadkowe w niektórych krajach
europejskich na tle prawa unijnego / Wiesław Zarychta // Eur. Prz.
Prawa. - 2013, nr 3, s. 38-59.
WOLNOŚCI związkowe według Międzynarodowej Organizacji Pracy / E. Podgórska-Rakiel = poz. 2985.
1826. WYBRANE problemy ograniczenia swobody koalicji w świetle prawa międzynarodowego i Konstytucji RP / Joanna Unterschütz // Pr.
Zabezp. Społ. - 2013, nr 10, s. 21-28 summ.
Uzasadnienie postulatu objęcia prawem do zrzeszania się w związkach zawodowych osób wykonujących prace na podstawie umów prawa cywilnego oraz
samozatrudnionych.
ZABEZPIECZENIE społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej / G. Uścińska = poz. 2319.
ZAKAZ dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej / A. Zawidzka-Łojek = poz. 1838.
- 315 ZASADA równości płci : studium komparatystyczne standardów
Rady Europy i Unii Europejskiej / M. Smolin = poz. 1841.
Zagadnienia bhp w prawie unijnym poz. 1986, 1990, 1993, 1994,
1996, 1998.
Zob. też Orzecznictwo unijne w sprawach pracy poz. 2204-2220.
c. Równość w stosunkach pracy
1827. CZY pracodawca może zobowiązać pracownika do odchudzania / Aleksandra Ziętek // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 1, s. 19-24 summ.
Zagadnienie przedstawiono na podstawie ustawodawstwa stanowego i orzecznictwa sądów amerykańskich oraz w świetle polskiego prawa pracy.
1828. DYSFUNKCJE w zakresie realizacji polityki równości płci /
Katarzyna Tracz-Krupa // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 288, s. 59-65
bibliogr. summ.
Polityka równości płci w Polsce na tle unijnych programów.
1829. DYSKRYMINACJA kobiet w pracy zawodowej czy wpływ
obiektywnych czynników / Zdzisław Czajka // Polit. Społ. - 2013, R. 40,
nr 8, s. 16-23 bibliogr. summ.
1830. DYSKRYMINACJA płacowa / Ewelina Tusińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 10, s. 41-42.
1831. DYSKRYMINACJA w zatrudnieniu ze względu na przynależność związkową / Helena Szewczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 4,
s. 19-27 summ.
1832. KONSEKWENCJE naruszenia zasady równego wynagradzania bez względu na płeć na gruncie polskiego prawa pracy / Magdalena
Głogowska // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 89-107.
- 316 1833. MOŻLIWOŚĆ zakwalifikowania interesu ekonomicznego jako
obiektywnego kryterium uzasadniającego zróżnicowanie pracowników
a realizacja zasad równości i sprawiedliwości / Aneta Tyc // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 123-133.
1834. PRACOWNIK tymczasowy pracownikiem niedyskryminowanym? / Łucja Kobroń // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013,
s. 177-189.
ROZWIĄZANIA sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych
krajach Unii Europejskiej / red. nauk. E. Kryńska, P. Szukalski =
poz. 481.
Z treści: Smusz-Kulesza M.: Prawo antydyskryminacyjne jako instrument
wspomagający starszych pracowników w UE.
1835. SYTUACJA faktyczna i prawna osób transseksualnych na
polskim rynku pracy / Paulina Janas // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2013, s. 613-617.
1836. USPRAWIEDLIWIONA odmowa zatrudnienia ze względu na
płeć / Kinga Pawlak // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013,
s. 79-87.
1837. WYBRANE aspekty odpowiedzialności za dyskryminację
i nierówne traktowanie w zatrudnieniu / Wojciech Dyląg // Bezp. Pr. 2013, nr 8, s. 8-11 bibliogr. summ.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Antonów K.: Wypowiedzenie stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego. - Jaśkowski K.: Kilka uwag o odszkodowaniu za
dyskryminację pracownika art. 18(3d) kp.
- 317 1838. ZAKAZ dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii
Europejskiej / Anna Zawidzka-Łojek. - Stan prawny na dzień 31 stycznia
2013 r. - Warszawa : Inst. Wydaw. EuroPrawo, 2013. - 470 s. ; 24 cm. Bibliogr. s. 429-448. - ISBN 978-83-7627-081-4.
1839. ZASADA parytetu dla płci na stanowiskach kierowniczych /
Ewa Lisowska // Ruch Praw. Ekon. - 2013, R. 75, z. 4, s. 147-161 summ.
1840. ZASADA równego traktowania a zakaz dyskryminacji w prawie pracy / Maciej Jakub Zieliński // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 8, s. 2530 summ.
1841. ZASADA równości płci : studium komparatystyczne standardów Rady Europy i Unii Europejskiej / Maria Smolin. - Warszawa : Inst.
Wydaw. EuroPrawo, 2013. - 401 s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 371-401. ISBN 978-83-7627-080-7.
1842. ZDROWIE jako dopuszczalne kryterium różnicowania pracowników w zatrudnieniu / Justyna Czerniak-Swędzioł // Stud. z Zakresu
Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 135-146.
Równość i dyskryminacja w orzecznictwie poz. 2204, 2213, 2220.
d. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 3 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1852.
Z treści: Kucharski O.: Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja
Sanitarna jako organy nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy.
1843. DZIAŁALNOŚĆ PIP w 2012 r. / Robert Kozela // Atest. 2013, nr 8, s. 16.
- 318 1844. JAK PIP skontroluje pracodawcę po zmianach w przepisach
o czasie pracy / Katarzyna Piecyk // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18,
nr 49, s. 11-15.
1845. KONTROLE w firmie : stan prawny na 25 listopada 2013 r. /
oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 47, s. 5-41.
Kontrola podatkowa, ZUS, inspekcja pracy.
1846. NARUSZENIE praw pracownika jako przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową / Andrzej Bigaj // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 7, s. 346-351.
PIERWSI inspektorzy fabryczni i przemysłowi na Górnym Śląsku /
R. Adler = poz. 24.
1847. PREWENCJA ma przyszłość / Paweł Rozowski // Prew.
Rehabil. - 2013, nr 4, s. 9-14.
Prewencja wypadkowa w działaniach Państwowej Inspekcji Pracy.
1848. PRZESTĘPSTWO oraz zawiadomienie o jego popełnieniu /
Sebastian Kryczka. - Cz. 1 // Inspektor Pr. - 2013, nr 12, s. 20-24.
Obowiązek inspekcji pracy zawiadomienia o wykrytym podczas kontroli
czynie noszącym znamiona przestępstwa.
1849. SPRAWOZDANIE z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku / Państwowa Inspekcja Pracy. - Warszawa : PIP, 2013. 241 s. : fot., mapy, wykr. ; 29 cm. - Tabele.
1850. STOSOWANIE środków oddziaływania wychowawczego
przez inspektorów pracy / Ewa Ryś // Ann. UMCS, Sect. G. Ius. - 2012,
Vol. 59, [z.] 1, s. 63-79 summ.
1851. W SPRAWIE niewiążącego charakteru wystąpienia inspektora
pracy / Dariusz Makowski // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 11,
s. 578-583.
- 319 -
2. Ustawodawstwo pracy różnych zawodów
1852. AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej :
(zbiór studiów). T. 3 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak. - Sosnowiec : Of. Wydaw. Humanitas, 2013. - 304, [8] s. ; 24 cm. - ISBN 97883-61991-39-7.
Treść: Pudełko Wojciech K.: Funkcje norm ograniczających dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (s. 11-26). - Pakuła-Gawarecka Paulina:
Charakter prawny zgody rektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez
nauczyciela akademickiego (s. 27-42). - Lekston Mariusz: Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (s. 43-61). Przywora Bogusław: Kryteria formalne dostępu do służby publicznej w świetle
przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - stan
obecny i postulaty zmian (s. 63-80). - Rycak Magdalena: Z problematyki czasu
pracy pracowników samorządowych (s. 81-89). - Gurdek Magdalena: Ustanie
stosunku pracy z wójtem (s. 91-108). - Leja Andżelika: Niedostateczna ocena
kwalifikacyjna jako przesłanka zwolnienia ze służby urzędnika państwowej służby cywilnej w ustawodawstwie polskim w latach 1918-1975. Wybrane aspekty
(s. 109-120). - Włodarczyk Mirosław: Ograniczenia działania umownego zakazu
konkurencji wobec lekarzy według ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(s. 121-126). - Tomaszewska Monika: Konwencja o pracy na morzu z 2006 r. stan po ratyfikacji (s. 127-138). - Stanowska Olga: Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na podstawie umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem analizy procedury zawarcia umowy o pracę (s. 139-156). - Świątkowski
Andrzej Marian: Zatrudnienie na okres próbny w organizacji międzynarodowej
(s. 157-172). - Kulawik Wojciech: Charakterystyka umowy o praktykę absolwencką (s. 173-191). - Staszewska Ewa: Prace interwencyjne (s. 193-204). Kowalczyk Aneta: Mediacja jako przykład pokojowej metody rozwiązywania
sporów zbiorowych (s. 207-217). - Rowińska Monika: Polubowne rozwiązanie
sporu między pracownikiem i pracodawcą przed komisją pojednawczą (s. 219234). - Baran Krzysztof W.: Z problematyki wykonalności ugód zawieranych
w sprawach z zakresu prawa pracy (s. 235-240). - Tyc Aneta: Ciężar dowodu
w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy (s. 241-267). - Kucharski Olgierd:
Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organy
nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy (s. 269-288). - Samek-Skwara
Katarzyna: Rejestracja zakładowego układu zbiorowego pracy (s. 289-304).
BIBLIOTEKARZ uwolniony - deregulacja czy degradacja / M. Dubiński, J. Wojtczak = poz. 777.
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej 12-14
czerwca 2013 przez Bibliotekę Uniwersytecką im. J. Giedroycia w Białymstoku.
- 320 DOPUSZCZALNOŚĆ drogi odwoławczej uczestników konkursów na
stanowiska w służbie cywilnej / K. Pachnik = poz. 2110.
1853. KIM jest sportowiec profesjonalny w polskim systemie prawa pracownicze aspekty wykonywania zawodu / Maciej Bałaziński // Pr.
Zabezp. Społ. - 2013, nr 6, s. 27-34 summ.
LEKARZ jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu cywilnym / A. Klich = poz. 1407.
MEDYCYNA ubezpieczeniowa / pod red. Z. Guzel, D. M. Fal,
A. Lipki = poz. 2442.
Z treści: Zielonka T. M.: Etyczno-prawne aspekty pracy lekarzy dla potrzeb
ubezpieczeniowych.
1854. O DEREGULACJI i zawodzie bibliotekarza / Bolesław
Howorka // Bibliotekarz. - 2013, nr 10, s. 39-44.
1855. OBOWIĄZKI pracownika samorządowego / Olgierd Kucharski // Guber. Admin. - 2013, z. 1, s. 27-46 bibliogr. summ.
1856. OCHRONA tajemnic w polskim porządku prawnym - tajemnica radcowska i adwokacka / Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn // Acta
Univ. Wratisl., Prz. Prawa. - 2013, T. 95, s. 65-82 summ.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ karnoprawna koordynatora ds. bhp /
S. Kowalski = poz. 2095.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracownicza koordynatora ds. bhp / S. Kowalski = poz. 2101.
1857. PODJĘCIE dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia przez komornika sądowego / Tomasz Brzezicki, Jarosław Grajkowski, Iwo Fisz //
Prz. Prawa Egzek. - 2013, nr 10/12, s. 024-042 summ.
- 321 1858. PODPORZĄDKOWANIE pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach / Tomasz Duraj. - Warszawa : Difin,
2013. - 423 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 403-432. - ISBN 978-83-7641-887-2.
1859. PODSTAWY prawne zatrudniania dziennikarzy : główne pojęcia / Krystyna Ziółkowska // Media, Kult., Komunik. Społ. - 2013, nr 9,
s. 219-226 bibliogr. summ.
POMOC finansowa dla dziecka policjanta zmarłego w związku ze
służbą / A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko = poz. 2561.
Regulacje z zakresu pomocy socjalnej wynikające ze specyfiki służby zawarte
w ustawie o Policji.
1860. POMOC psychologiczna dla weteranów działań poza granicami państwa / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 10,
s. 17-19.
Od marca 2012 r. żołnierze i weterani poszkodowani w działaniach poza
granicami państwa, a także funkcjonariusze oraz najbliżsi członkowie ich rodzin mają prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej. Na jakich warunkach
i w jakim charakterze określają rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
i Ministra Spraw Wewnętrznych.
1861. PRACOWNICY samorządowi : zarys problematyki / Marcin
Mazuryk // Ius Novum. - 2013, [nr] 3, s. 153-166 bibliogr. rés. rez. summ.
1862. PRAWNE konsekwencje niezapewnienia przez pracodawcę
warunków do wykonywania pracy naukowej / Tomasz Bakalarz // Nauka
Szkol. Wyż. - 2013, nr 2, s. 95-106 bibliogr. summ.
PROBLEMATYKA okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych : stan de lege lata i postulaty zmian / B. Przywora =
poz. 260.
1863. PRZEMIANY statusu prawnego funkcjonariuszy celnych /
Jolanta Dąbrowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 8, s. 11-19 summ.
- 322 1864. PRZESŁANKI powołania, zakres czynności i pozycja prawna
zastępców syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy / Mirosław Piechowiak // Prz. Prawa Egzek. - 2013, nr 10/12, s. 064-080 summ.
SKUTKI utraty nieposzlakowanej opinii „versus” niegodne zachowanie w służbie oraz poza nią na przykładzie urzędnika służby cywilnej /
A. Leja = poz. 2106.
1865. SŁUŻBA cywilna / Franciszek Małysz // Służ. Prac. - 2013,
R. 40, nr 4, s. I-XXIV.
1866. SPRAWNOŚĆ fizyczna żołnierzy zawodowych / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2013, R. 41, nr 11, s. 21-23.
Zgodnie z przepisami ustawy o służbie wojskowej żołnierz zawodowy zobowiązany jest utrzymywać sprawność fizyczną przez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach z wychowania fizycznego.
STUDENT i absolwent kierunku administracja na rynku pracy / pod
red. J. Dobkowskiego = poz. 666.
Z treści: Dobkowski J.: Zasady naboru do służby publicznej. - Grzybowski M.:
Ograniczenia swobody przepływu pracowników a zatrudnienie w administracji
publicznej. - Sobotko P.: Absolwent studiów administracyjnych jako kierownik
urzędu stanu cywilnego. - Pawłowicz K.: Możliwości prawne zatrudnienia studenta i absolwenta administracji w charakterze pracownika samorządowego. - Sieczko D.: Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności zawodowej na przykładzie doradztwa podatkowego. - Brak K.: Zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
1867. SYTUACJA prawna pracowników zniesionych sądów / Artur
Rycak // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1, s. 6-10.
Skutki w sferze prawa pracy dla pracowników zniesionych 79 sądów rejonowych (Rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 5.10.2012 r. w sprawie zniesienia
niektórych sądów rejonowych).
1868. UPRAWNIENIA przysługujące aplikantowi radcowskiemu /
Tomasz Niedziński // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1, s. 17-20.
Płatne zwolnienia od pracy przysługujące pracownikowi wpisanemu na listę
aplikantów radcowskich w związku z odbywaniem aplikacji radcowskiej i składania egzaminu radcowskiego w ustawie o radcach prawnych z 6.7.1982 r.
- 323 1869. USTAWA o pracownikach samorządowych : komentarz /
Magdalena Rycak, Artur Rycak, Jakub Stelina. - Stan prawny na 1 września 2013 r. - Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus., 2013. - 354; [1] s. ;
21 cm. - (Praktyczne Komentarze Lex). - Bibliogr. s. 351-355. - ISBN
978-83-264-3821-9.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Kubot Z.: Zatrudnienie nauczycieli akademickich uczelni medycznej
w szpitalu klinicznym jako zatrudnienie szczególne. - Sobczyk A.: Ograniczenia
praw i wolności konstytucyjnych pracownika w prawie pracy - zarys problematyki. - Stelina J.: Nabór na stanowiska urzędnicze w samorządowych jednostkach
organizacyjnych. - Szewczyk H.: Ochrona praw nabytych w prawie urzędniczym. Ślebzak K.: Konstytucyjne aspekty dopuszczalności likwidacji wcześniejszego
stanu spoczynku sędziów.
Z PROBLEMATYKI rozwiązania umowy o pracę z urzędnikiem
służby cywilnej na skutek utraty nieposzlakowanej opinii / A. Leja =
poz. 1923.
ZAWIADOMIENIE przez lekarza o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności a obowiązek zachowania
tajemnicy zawodowej / A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal =
poz. 1432.
1870. ZMIANA miejsca pracy urzędnika służby cywilnej / Radosław
Hrynkiewicz // Zesz. Nauk. URzesz., Prawo. - 2012, z. 11, s. 61-69
summ.
1871. ZMIANY w prawie oświatowym / Małgorzata GogolewskaTośka // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 26-27.
M.in. dot. zawodu nauczyciela.
- 324 -
3. Układy zbiorowe pracy.
Regulaminy
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 3 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1852.
Z treści: Samek-Skwara K.: Rejestracja zakładowego układu zbiorowego
pracy.
1872. CZY pracodawca bez konsultacji ze związkami zawodowymi
może zmienić postanowienie regulaminu pracy / Jadwiga Krukowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 26, s. 44-45.
1873. KILKA uwag do porozumienia antykryzysowego z art. 231ª
kodeksu pracy w kontekście jego zakresu podmiotowego i dyferencjacji
prawa pracy / Maciej Łaga // Gdań. Stud. Praw - 2013, T. 30, s. 65-78
summ.
1874. OBOWIĄZKOWE regulaminy w procesie organizacji pracy /
Jakub Kaniewski // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 10, s. 10-11.
PRAWO pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi / pod red.
A. Nowaka = poz. 1808.
Z treści: Jarota M.: Regulamin pracy jako źródło obowiązków pracownika.
1875. PRZEGLĄD aktów prawa wewnątrzzakładowego / Jakub
Kaniewski // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 12, s. 12-13.
1876. REGULAMINY u pracodawcy - praktyczny poradnik / Aleksander P. Kuźniar, Tomasz Kowalski // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18,
nr 50, s. 5-81.
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania.
1877. REGULAMINY wynagradzania nauczycieli / Jacek Jankowski // Inspektor Pr. - 2013, nr 3, Dodatek Tematyczny, 12 s.
- 325 1878. SKUTKI wypowiedzenia lub rozwiązania układu pracy / Konstanty Wróblewski // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 6, s. 16-17.
1879. STATUT publicznej uczelni wyższej jako źródło prawa pracy /
Anna Rozkuszka // Rocz. Admin. Prawa. - 2013, R. 13, s. 289-298
bibliogr. summ.
1880. UKŁADY Zbiorowe Pracy: stan prawny na 22 stycznia 2013 r. /
Ewa Wronikowska ; oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013,
nr 7, s. 5-40.
Formy kontaktu zbiorowych stron stosunków pracy, prowadzące do ustanowienia norm postępowania w zakładzie pracy. Sposób tworzenia autonomicznych
źródeł prawa pracy: układów zbiorowych pracy i poszczególnych porozumień
normatywnych. Formy kontaktów między pracodawcą a pracownikami przewidziane przez prawo.
1881. UKŁADY zbiorowe pracy : w stulecie urodzin profesora Wacława Szuberta / red. nauk. Zbigniew Góral. - Warszawa : Lex Wolters
Kluwer bus., 2013. - 419 s. : fot. ; 21 cm. - (Monografie). - ISBN 978-83264-4514-9.
Z treści: Seweryński Michał: Wacława Szuberta koncepcja prawa pracy
(s. 20-35). - Wratny Jerzy: Układy zbiorowe pracy w spuściźnie naukowej Profesora Wacława Szuberta (s. 39-48). - Florek Ludwik: Znaczenie układów zbiorowych pracy (s. 49-68). - Goździewicz Grzegorz: Układy zbiorowe pracy jako
źródło prawa pracy (s. 69-84). - Seweryński M.: Uwagi o przyszłości układów
zbiorowych pracy (s. 85-92). - Świątkowski Andrzej M.: Obowiązek władz państwowych promowania rokowań w sprawie układów zbiorowych pracy (s. 95130). - Adamczyk Sławomir, Surdykowska Barbara: Międzynarodowe układy
ramowe jako przykład dobrowolnie podejmowanych negocjacji między pracą
a kapitałem (s. 131-149). - Nowik Paweł: Etos partnerów społecznych w praktyce
zawierania układów zbiorowych pracy (s. 150-166). - Pisarczyk Łukasz: Układ
zbiorowy w czasach kryzysu (s. 167-204). - Muszyńska Barbara: Układy zbiorowe pracy w razie upadłości pracodawcy - wybrane zagadnienia (s. 205-228). Florczak Izabela: Możliwość objęcia postanowieniami układu zbiorowego pracy
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (s. 231-246). - Paluszkiewicz Magdalena: Układ zbiorowy pracy w zatrudnieniu tymczasowym (s. 247267). - Serafin Katarzyna: Status zakładowy organizacji związkowej a układ
zbiorowy pracy (s. 268-278). - Dzienisiuk Dorota: Postanowienia układów zbiorowych pracy związane z ubezpieczeniami społecznymi (s. 281-303). - Walczak
Krzysztof: Problematyka wynagradzania pracowników w układach zbioro-
- 326 wych pracy. Teoria i praktyka początku drugiej dekady XXI w. w świetle poglądów Wacława Szuberta (s. 304-323). - Włodarczyk-Kępka Małgorzata: Problem
obowiązywania układów zbiorowych pracy w obliczu przejścia zakładu pracy na
innego pracodawcę (s. 327-336). - Żołyński Janusz: Spór zbiorowy a obowiązywanie układu zbiorowego pracy. Zasada zachowania pokoju społecznego
(s. 337-361). - Sierocka Iwona: Rozwiązanie układu zbiorowego pracy (s. 362376). - Szewczyk Helena: Układy zbiorowe pracy w służbie publicznej (s. 379399). - Reda-Ciszewska Anna: Strony i zakres podmiotowy układu zbiorowego
pracy w sferze publicznej - wybrane problemy (s. 400-419).
Nadto: Trzecie Seminarium Szubertowskie / Anna Piszczek, Aneta Tyc, Paulina Wysocka // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 7, s. 12-17 summ. - Omów. spotkania
zorganizowanego w setną rocznicę urodzin Wacława Szuberta poświęconego
układom zbiorowym pracy.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Baran K. W.: Zakładowy układ zbiorowy pracy obejmujący pracodawców wchodzących w skład tej samej osoby prawnej.
ZAKŁADOWA organizacja związkowa jako strona zakładowego
układu zbiorowego pracy / K. Samek-Skwara = poz. 2996.
1882. ZAWIESZENIE stosowania układu zbiorowego / Dorota Dulęba // Inspektor Pr. - 2013, nr 5, s. 9-11.
1883. ZNACZENIE układów zbiorowych pracy / Ludwik Florek //
Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 2, s. 2-10 summ.
Orzecznictwo dot. układów zbiorowych pracy poz. 2146.
4. Świadczenie pracy
a. Zagadnienia ogólne
1884. AKSJOLOGICZNE i normatywne podstawy prawa stosunku
pracy / Jan Piątkowski. - Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 2013. 577 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-713-2.
- 327 AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Wratny J.: Koncepcja stosunku pracy w pismach profesora Macieja
Święcickiego. - Piątkowski J.: Fikcja pozaumownych stosunków pracy. - Bigaj A.:
Wybrane aspekty prawa do wypoczynku. - Szewczyk H.: Dopuszczalność wykorzystywania danych biometrycznych pracowników i kandydatów do pracy
w stosunkach pracy. - Węglarz G.: Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy w przypadku upadłości likwidacyjnej.
1885. CHARAKTER prawny pracowniczych świadczeń nieodpłatnych w świetle regulacji prawa pracy oraz prawa podatkowego / Maria
Bosak, Paweł Majka // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013,
s. 345-355.
1886. ELASTYCZNE realia / Sebastian Senyszyn // Inspektor Pr. 2013, nr 1, s. 12-14.
Regulacje prawne chroniące pracobiorców w zakresie elastycznego zatrudnienia.
1887. GRANICE możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku
świadczenia pracy / Justyna Czerniak-Swędzioł, Sebastian Koczur // Stud.
z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 269-285.
1888. GRANICE uprawnień kierowniczych pracodawcy w stosunku
pracy / Tomasz Duraj // Zesz. Praw. / UKSW. - 2013, [R.] 13, z. 2, s. 101130 summ.
1889. INICJATYWY wielostronne jako alternatywne formy ustalania
warunków pracy / Barbara Godlewska-Bujok // ADR Arbitraż i Mediacja. 2013, nr 4, s. 5-14 summ.
INTERESY pracowników w kontekście zmian w modelu zatrudnięnia / A. Cierniak-Emerych, M. Gableta = poz. 608.
1890. JAK pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi / Andrzej Marek // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 44, s. 10-13.
- 328 1891. JAKIE konsekwencje może ponieść pracodawca za odmowę
przyjęcia pracownika przywróconego do pracy / Ryszard Sadlik // Serw.
Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 40, s. 17-19.
1892. KIEDY i jaka krytyka pracodawcy jest dopuszczalna / Rafał
Krawczyk // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 25, s. 15-18.
1893. KONTROLA pracownika w zakresie powierzonego mu przez
pracodawcę sprzętu służbowego / Anna Pułka // Pr. Zabezp. Społ. - 2013,
nr 3, s. 18-27 summ.
Kontrola pracownika w prawie pracy.
1894. KWALIFIKACJE zawodowe jako kryterium zróżnicowania
pracowników a zasada swobody nawiązywania stosunku pracy / Łukasz
Sobolewski, Katarzyna Zwolińska // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2013, s. 109-122.
1895. LEGENDARNE porzucenie pracy / Piotr Wąż // Atest. - 2013,
nr 11, s. 13-15.
Zagadnienia prawne związane z porzuceniem pracy.
1896. LICZENIE terminów w prawie pracy / Rafał Golat // Służ.
Prac. - 2013, R. 40, nr 10, s. 1-4.
1897. MOBBING : roszczenia przysługujące poszkodowanemu /
Jolanta Pacian // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa. - 2013, T. 94, s. 81-89
summ.
1898. MOBBING w ramach stosunku pracy (art. 94.3 K.P.) - nowy
problem czy problem nowo nazwany (zagadnienia wybrane) / Wiesław
Matysek // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 297-309.
1899. NIEZBĘDNIK pracodawcy i pracownika. Cz. 1-3 // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2013, nr 7/8, s. 59-62 ; nr 9, s. 38-40 ; nr 10, s. 38-42.
Podstawowe zasady w relacjach pracodawca-pracownik.
- 329 1900. OBOWIĄZEK poinformowania o prowadzeniu działalności
gospodarczej przez nauczyciela akademickiego / Paulina Pakuła-Gawarecka // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 3, s. 130-133.
1901. OBOWIĄZEK współdziałania stron w wykonywaniu zobowiązań oraz obowiązek lojalności stron jako składniki zobowiązaniowych
stosunków pracy / Helena Szewczyk // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10,
nr 4, s. 173-178.
Charakter zobowiązaniowy stosunku pracy.
1902. OBOWIĄZKI informacyjne pracodawcy wobec pracownika
w umownym stosunku pracy / Eliza Maniewska. - Stan prawny na
1 czerwca 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 279 s. ;
21 cm. - (Monografie). - Bibliogr. s. 263-274. - ISBN 978-83-264-4374-9.
1903. OCHRONA interesu pracodawcy / Monika Latos-Miłkowska. Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 419, [1] s. ; 21 cm. - (Monografie). - Bibliogr. s. 411-420. - ISBN 978-83-278-0000-8.
1904. OCHRONA praw i interesów osób zatrudnionych a nietypowe formy zatrudnienia w społecznej gospodarce rynkowej / Helena
Szewczyk // Rocz. Admin. Prawa. - 2013, R. 13, s. 175-190 bibliogr.
summ.
1905. OKRESY zaliczane do stażu pracy / Paulina Walorska //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 6, s. 299-304.
1906. POJĘCIE i podział wyrażenia „miejsce pracy” / Daniel Książek // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 219-242.
1907. POSTĘPOWANIE karne przeciwko pracownikowi / Ryszard
Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 8, s. 412-414.
Wpływ toczącego się przeciwko pracownikowi postępowania karnego na
stosunek pracy.
- 330 1908. PRACOWNICZY obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach (art. 100 par. 2 pkt. 5 k.p.) / Jacek Borowicz // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 9, s. 27-33 summ.
1909. PRACOWNIK w firmie : od przyjęcia do zwolnienia /
Agnieszka Kowalska [i in.]. - Wyd. 2, stan prawny 1 stycznia 2013 r. Warszawa : Difin, 2013. - 250 s. ; 23 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-7641786-8.
PRAWO pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi / pod red.
A. Nowaka = poz. 1808.
Z treści: Głowacka P.: Pracownik jako twórca - utwór pracowniczy. Aspekty
prawne i praktyczne. - Fajdek D.: Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do programu komputerowego na komputerze służbowym.
1910. PRAWO własności intelektualnej / Magdalena RutkowskaSowa // Ekon. Organ. Przeds. - 2013, nr 9, s. 20-30 bibliogr. summ.
Zagadnienia prawne wiążące się z powstającymi w ramach stosunku pracy
utworami.
1911. PROBLEMATYKA zwolnienia pracownika z obowiązku
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia / Janusz Żołyński // Rocz.
Admin. Prawa. - 2013, R. 13, s. 191-200 bibliogr. summ.
1912. PRZEPISY prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 : obowiązki
pracodawcy wobec pracowników / pod red. Macieja Nałęcza. - Stan
prawny: 17 stycznia 2013. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. XIII, 515 s. ; 21 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-255-4387-7.
Toż: 2 wyd., stan prawny na 1.10.2013 r. - XII, 549 s. - ISBN 978-83-2555678-5.
1913. RELACJA między miejscem i czasem wykonywania pracy wybrane zagadnienia / Piotr Prusinowski // Stud. z Zakresu Prawa Pr.
Polit. Społ. - 2013, s. 243-251.
- 331 1914. „SAMOZATRUDNIENIE” na gruncie prawa polskiego / Andrzej Powałowski // Gdań. Stud. Praw. - 2013, T. 30, s. 89-101 summ.
1915. SOLIDARNOŚĆ horyzontalna a ograniczenie praw pracownika / Arkadiusz Sobczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 2, s. 11-16 summ.
1916. STOSUNEK pracy a współczesne zmiany społeczno-gospodarcze : potrzeby i kierunki rewizji regulacji prawnych / Alicja Maciejowska //
Zesz. Nauk. / WSFiP Bielsko-Biała. - 2013, nr 4, s. 250-256.
1917. STOSUNEK pracy - najczęstsze nieprawidłowości / Sebastian
Kryczka // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 1, s. 6-11.
1918. STOSUNKI pracy u małych pracodawców / red. nauk. Grzegorz
Goździewicz. - Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus., 2013. - 407 s. ; 21 cm. (Monografie Lex). - Bibliogr. s. 391-407. - ISBN 978-83-264-4120-2.
Treść: Goździewicz G.: Ogólna charakterystyka stosunków pracy u małych
pracodawców (s. 19-41). - Seweryński Michał: Mali pracodawcy w projekcie
kodeksu pracy (s. 42-46). - Sanetra Walerian: Mali i średni pracodawcy w świetle
prawa unijnego (s. 47-61). - Florek Ludwik: Umowa o pracę u małych pracodawców (s. 62-71). - Gersdorf Małgorzata: Przyczyny różnicowania pracodawców na
mikro, małych, średnich i dużych w prawie pracy (s. 72-81). - Łaga Maciej: Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencji w prawie pracy (s. 82-98). - Pisarczyk
Łukasz: System źródeł prawa pracy u małych pracodawców (s. 99-117). - Grzebyk Piotr: Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia
pracowników na podstawie art. 23 k.p. (s. 118-133). - Nowik Paweł: Realizacja
funkcji wyrównawczej u małych pracodawców (s. 134-155). - Stelina Jakub:
Zbiorowa ochrona pracowników u małych i średnich pracodawców (s. 156-166). Prasołek Łukasz: Elastyczność w zakresie czasu pracy pracowników zatrudnionych u małych pracodawców (s. 167-184). - Latos-Miłkowska Monika: Ochrona
trwałości stosunku pracy u małych pracodawców (s. 185-199). - Szymański
Adam: Obowiązek ochrony życia i zdrowia pracownika u małych pracodawców
(s. 200-218). - Napiórkowska Anna: Badania lekarskie pracowników zatrudnionych u małych pracodawców (s. 219-238). - Szabłowska Marzena: Zatrudnianie
pracowników niepełnosprawnych przez pracodawcę posiadającego status małego
przedsiębiorcy (s. 239-258). - Giedrewicz-Niewińska Aneta: Wpływ wielkości
pracodawcy na uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy (s. 259277). - Dzienisiuk Dorota: Udział małych pracodawców w zapewnianiu pracownikom ochrony socjalnej (s. 278-296). - Graboń Sławomir: Mały pracodawca jako
płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego (s. 297-314). - Madej Marta:
- 332 O ochronie informacji poufnych małych pracodawców (s. 315-329). - Ziętek
Aleksandra: Zabezpieczenie wierzytelności małych pracodawców (s. 330-342). Kurzynoga Małgorzata: Stosunki pracy u pracodawcy domowego (s. 343-361). Gładoch Monika: Oczekiwania zmian ustawodawstwa w zakresie statusu prawnego małych pracodawców - uwagi z perspektywy organizacji pracodawców
(s. 362-375). - Szmit Jakub: Oczekiwania zmian ustawodawstwa pracy w zakresie
statusu prawnego pracowników zatrudnionych przez małych pracodawców
z perspektywy związków zawodowych (s. 376-389).
1919. USTALENIE istnienia stosunku pracy przez sąd karny - wokół
zastrzeżeń interpretacyjnych na gruncie art. 220 KK / Sebastian Koczur //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 11, s. 573-577.
1920. W KWESTII charakteru prawnego zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy / Wojciech Pudełko // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2013, s. 287-296.
1921. WEKSEL jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy / Artur
Szczupakowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 5, s. 37-38.
Zabezpieczenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy.
1922. WYGAŚNIĘCIE stosunku pracy (zagadnienia wybrane) / Jakub
Staszkiewicz // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 163-175.
1923. Z PROBLEMATYKI rozwiązania umowy o pracę z urzędnikiem służby cywilnej na skutek utraty nieposzlakowanej opinii : zagadnienia wybrane / Andżelika Leja // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. 2013, s. 371-379.
1924. ZAKŁADOWY staż pracy / Paulina Walorska // Pr. Zabezp.
Społ. - 2013, nr 4, s. 14-18 summ.
Pojęcie zakładowego stażu pracy, sposób jego liczenia oraz wpływ zmian
treści stosunku pracy na jego istnienie.
1925. ZAKRES i znaczenie fikcji prawnych w przepisach Kodeksu
pracy o rozwiązaniu stosunku pracy / Jakub Janik // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 6, s. 293-298.
- 333 1926. ZALEŻNOŚĆ ekonomiczna jako kryterium identyfikacji stosunku pracy - analiza krytyczna / Tomasz Duraj // Pr. Zabezp. Społ. 2013, nr 6, s. 8-14 summ.
1927. ZALICZANIE pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy /
Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 9, s. 27-32.
1928. ZATRUDNIENIE pracownika - praktyczna instrukcja / Marek
Skałkowski // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 21, Kompendium
Kadrowe - Procedury, s. 19-34.
Obowiązki pracodawcy przy przeprowadzaniu rekrutacji oraz zawieraniu
umowy o pracę.
1929. ZAWIERANIE umów o pracę - praktyczna instrukcja / Przemysław Ciszek // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 25, Kompendium
Kadrowe - Procedury, s. 19-34.
1930. ZWOLNIENIA od pracy z prawem (i bez) do wynagrodzenia /
Franciszek Małysz // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 7, s. 23-27.
Zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy.
1931. ZWOLNIENIE działacza związkowego z obowiązku świadczenia pracy w celu dokonywania czynności doraźnych / Janusz Żołyński //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 10, s. 516-519.
b. Formy świadczenia pracy
1/ Umowa o pracę
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 3 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1852.
Z treści: Stanowska O.: Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na
podstawie umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem analizy procedury
- 334 zawarcia umowy o pracę. - Kulawik W.: Charakterystyka umowy o praktykę
absolwencką.
1932. CZĘSTA absencja chorobowa przyczyną rozwiązania umowy
o pracę / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2013, R. 41, nr 12, s. 8-10.
1933. CZY można zwolnić z pracy nauczyciela przebywającego na
urlopie dla poratowania zdrowia / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. 2013, R. 18, nr 31, s. 39-41, tab.
DOKUMENTACJA pracownicza związana ze stosunkiem pracy : stan
prawny na 9 kwietnia 2013 r. / oprac. T. Kowalski = poz. 283.
DOKUMENTACJA pracownicza związana ze zwolnieniem z pracy :
stan prawny na 30 kwietnia 2013 r. / oprac. T. Kowalski = poz. 283.
1934. JAK uniknąć pułapek w działalności gospodarczej : stan prawny na 19 lutego 2013 r. / Jacek Folga [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski //
Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 9, s. 5-38.
M.in. problematyka związana z rozwiązaniem stosunku pracy.
1935. LIKWIDACJA stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę - ujęcie proceduralne / Andrzej Kurzych // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 2, s. 81-86. * Likwidacja stanowiska pracy
jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę / Jakub
Szmit // Tyg. Solidar. - 2013, nr 25, s. 36-37.
1936. MIEJSCE pracy jako istotny element umowy o pracę / Daniel
Książek. - Stan prawny na 1 września 2013 r. - Warszawa : Lex Wolters
Kluwer bus., 2013. - 230 s. : rys. ; 20 cm. - (Monografie). - Bibliogr.
s. 225-230. - ISBN 978-83-264-4407-4.
1937. O DOPUSZCZALNOŚCI zawarcia umowy o pracę przez
osoby nieposiadające statusu osób młodocianych i o ich członkostwie
- 335 w OFE / Alina Wypych-Żywicka // Gdań. Stud. Praw. - 2013, T. 30,
s. 233-245 summ.
1938. O FORMUŁOWANIU przyczyny rozwiązania stosunku pracy /
Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2013,
nr 8, s. 20-24 summ.
1939. ORGANIZACYJNE i prawne aspekty nawiązywania stosunku
pracy / Anna Przewoźna-Skowrońska // Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zarz. 2013, nr 61, s. 121-131 summ.
1940. POROZUMIENIE zmieniające zamiast wypowiedzenia zmieniającego / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 2, s. 5-9.
POZORNA umowa o pracę nie stanowi tytułu ubezpieczenia /
R. Sadlik = poz. 2305.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Ludera-Ruszel A.: Zakres swobody stron przy zawarciu umowy
o pracę na zastępstwo pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
1941. PRAWO zatrudnienia / Małgorzata Gersdorf. - Warszawa :
LexisNexis, 2013. - 196, [1] s. ; 21 cm. - (Monografie). - Bibliogr. s. 193197. - ISBN 978-83-278-0012-1.
1942. ROZWIĄZANIE stosunku pracy z nauczycielem / wybór Piotr
Gąsiorek. - Stan prawny na 1 lipca 2013 r. - Warszawa : ABC Wolters
Kluwer bus., 2013. - 340 s. ; 20 cm. - (Prawo Oświatowe). - ISBN 97883-264-4415-9.
1943. ROZWIĄZANIE stosunku pracy „za uprzedzeniem” w aspekcie teoretycznym i praktycznym / Janusz Żołyński // Zesz. Nauk. Dolnośl.
Wyż. Szk. Przeds., Stud. z Nauk Społ. - 2013, z. 6, s. 261-275 summ.
- 336 1944. RÓŻNICE między umową na czas określony i na czas wykonania określonej pracy / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 6,
s. 17-18, tab.
1945. ŚMIERĆ pracodawcy a wygaśnięcie umowy o pracę / Rafał
Golat // Służ. Prac. - 2013, R. 41, nr 11, s. 7-9, tab.
1946. UMOWA o pracę na zastępstwo w kontekście ograniczeń
w zawieraniu terminowych umów o pracę według unijnej dyrektywy /
Anna Reda // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 6, s. 21-27 summ.
1947. W JAKIEJ sytuacji pracodawca może zawiesić przepisy prawa
pracy i zapisy umów o pracę / Marek Skałkowski // Serw. Praw.-Prac. 2013, R. 18, nr 32, s. 17-19.
1948. WYMOGI formalne wypowiedzenia zmieniającego / Ryszard
Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 10, s. 524-527.
1949. WYPOWIEDZENIE umowy o pracę / Leszek Tkacz // Inspektor Pr. - 2013, nr 3, s. 12-13.
1950. WYPOWIEDZENIE umowy pracownikowi z obniżonym wymiarem czasu pracy / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 7,
s. 20-22.
ZATRUDNIENIE na czas określony i w niepełnym wymiarze czasu
pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce na tle krajów
Unii Europejskiej / J. Oczki = poz. 615.
Orzecznictwo dot. stosunku pracy poz. 2131, 2132, 2137-2139,
2142, 2143, 2152, 2164, 2169, 2171, 2174, 2179, 2189, 2196, 2197,
2210.
- 337 2/ Stosunek pracy na podstawie powołania,
mianowania i wyboru
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 3 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1852.
Z treści: Gurdek M.: Ustanie stosunku pracy z wójtem.
1951. JAKICH zajęć i funkcji nie mogą wykonywać osoby zajmujące
najwyższe stanowiska w samorządzie / Leszek Jaworski // Serw. Praw.Prac. - 2013, R. 18, nr 27, s. 16-19.
1952. PRAWNY charakter rozkazu personalnego / Aneta KorczMaciejko // Administracja. - 2013, nr 3, s. 134-155 summ.
1953. SWOBODA kontraktowa w nominacyjnych stosunkach pracy /
Tadeusz Kuczyński // Gdań. Stud. Praw. - 2013, T. 30, s. 51-63 summ.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Kuczyński T.: Właściwości opisujące nawiązanie nominacyjnego
stosunku pracy. - Prutis S.: Właściwość sądu w sprawie odwołania dyrektora
samorządowej instytucji kultury.
1954. ZATRUDNIANIE pracowników urzędów państwowych w praktyce / Przemysław Ciszek // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 43, Prawo w jednostkach budżetowych, s. 23-30, tab.
3/ Praca tymczasowa
1955. PRACA tymczasowa - droga do kariery czy ślepy zaułek? :
XI Ogólnopolskie spotkania z praktykami / Michał Sobczak, Dominik
Majewski // Zarz. Zasob. Ludz. - 2013, nr 5, s. 131-135.
Omów. konf. (13 maja 2013 r., Uniwersytet Łódzki).
- 338 PRACOWNIK tymczasowy pracownikiem niedyskryminowanym? /
Ł. Kobroń = poz. 1834.
1956. USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych : komentarz / Michał Raczkowski. - Stan prawny na 1 października 2012
roku. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - 79, [1] s. ; 20 cm. - (Komentarze
Praktyczne). - Bibliogr. s. 79-80. - ISBN 978-83-7806-750-4.
1957. UŻYTKOWNIK i czasownik : zatrudnianie tymczasowe - aspekt prawny / Mariola Posiewka-Kowalska // Personel Zarz. - 2013, nr 5,
s. 58-61.
4/ Umowy cywilnoprawne
1958. CYWILNE umowy śmieciowe pod lupą / Rafał Golat // Służ.
Prac. - 2013, R. 40, nr 9, s. 1-4.
1959. KIEDY korzystne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej /
Jakub Kaniewski // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 3, Kompendium
Kadrowe, s. 19-34.
1960. KONTRAKT menedżerski / Paulina Wiktorska // Ekon. Organ.
Przeds. - 2013, nr 6, s. 27-34 bibliogr. summ.
1961. KORZYSTNA umowa śmieciowa : umowa zlecenie zawierana
przez członków kadry kierowniczej a koszty uzyskania przychodu / Katarzyna Czajkowska-Matosiuk // Personel Zarz. - 2013, nr 1, s. 96-99.
1962. OPTYMALIZACJA zatrudnienia w firmie : stan prawny na
12 listopada 2013 r. / oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013,
nr 45, s. 5-38.
Samozatrudnienie, kontrakty menedżerskie, umowy cywilnoprawne.
- 339 1963. UMOWY cywilnoprawne w praktyce : stan prawny na 28 maja
2013 r. / oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 22,
s. 5-41.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Niedbała Z.: Umowy o zarządzanie według obecnego stanu prawnego i w świetle projektu kodeksu pracy.
1964. ZAKRES zastosowania cywilnoprawnej sankcji nieważności
do umownych stosunków pracy i umowy o pracę nakładczą / Jacek
Chaciński. - Lublin : Wydaw. KUL, 2013. - 228 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
s. 212-226. - ISBN 978-83-7702-310-5.
1965. ZAWIERANIE umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakładach opieki zdrowotnej / Ewa Matuszewska-Palacz // Eduk. Ekon.
Menedż. - 2013, nr 2, s. 43-58, wykr. bibliogr. rez. summ.
Umowy cywilnoprawne lekarzy i pielęgniarek jako forma obejścia norm
zatrudnienia i poszukiwania elastyczności zarządzania czasem pracy i zasobami
ludzkimi. Finansowe skutki umów kontraktowych.
5/ Zatrudnienie w spółkach
i radach nadzorczych
1966. NAWIĄZANIE stosunku pracy z członkiem zarządu spółki /
Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 3, s. 5-8.
Umowa o pracę, nadal najpopularniejsza forma zatrudnienia członków zarządu w spółkach kapitałowych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracownicza członka zarządu spółki kapitałowej składającego oświadczenie na podstawie art.17 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / M. Łabędź =
poz. 2100.
- 340 1967. PRACOWNIK - akcjonariusz (udziałowiec) i jego obowiązek
dbałości o dobro zakładu pracy w pracowniczej spółce akcyjnej (sp.
z o.o.) / Justyna Czerniak-Swędzioł // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2013, s. 311-320.
1968. PRZYWRÓCENIE do pracy odwołanego z funkcji członka
zarządu - ocena roszczenia w kontekście faktycznych możliwości realizacji / Sebastian Koczur // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 3, s. 118-123.
1969. REPREZENTACJA spółki kapitałowej przy zawarciu umowy
o pracę z członkiem zarządu i skutki naruszenia zasad reprezentacji /
Agata Ludera-Ruszel // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 4, s. 179-183.
1970. SPRAWY pracownicze w spółkach prawa handlowego / Rafał
Golat // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 6, s. 9-12.
c. Powszechna i szczególna ochrona
trwałości stosunku pracy
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Rycak A.: Koncepcje ochrony trwałości stosunku pracy w Stanach
Zjednoczonych i Europie.
1971. GRANICE ochrony związkowca : kiedy można zwolnić działacza związków zawodowych / Mariola Posiewka-Kowalska // Personel
Zarz. - 2013, nr 8, s. 89-92.
1972. OCHRONA przedemerytalna / Artur Brzeziński // Inspektor
Pr. - 2013, nr 4, s. 9-11.
1973. OKRES trwałości stosunku pracy działaczy związkowych
w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę / Ewa Podgórska-Rakiel // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 5, s. 237-241.
- 341 1974. POWSZECHNA ochrona trwałości stosunku pracy / Artur
Rycak. - Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. - Warszawa : Lex Wolters
Kluwer bus., 2013. - 467 s. ; 21 cm. - (Monografie Lex). - Bibliogr.
s. 427-467. - ISBN 978-83-264-3936-0.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Latos-Miłkowska M.: Ochrona pracowników w atypowych formach
zatrudnienia. Tendencje zmian.
1975. REFORMA emerytalna a ochrona trwałości stosunku pracy
pracowników w wieku przedemerytalnym / Piotr Wąż // Atest. - 2013,
nr 4, s. 13-14, tab.
REKOMENDACJE MOP dotyczące wolności koalicji związkowej
i ochrony działaczy / E. Podgórska-Rakiel = poz. 2983.
1976. SKUTECZNOŚĆ kodeksowej ochrony przedemerytalnej /
Katarzyna Kalata // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 1, s. 10-15 summ.
STUDENT i absolwent kierunku administracja na rynku pracy / pod
red. J. Dobkowskiego = poz. 666.
Z treści: Zduński I.: Ochrona pracownika i jego praw w ustawodawstwie
karnym.
d. Umowa o zakazie konkurencji
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 3 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1852.
Z treści: Włodarczyk M.: Ograniczenia działania umownego zakazu konkurencji wobec lekarzy według ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
1977. CO warto zapisać w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu
zatrudnienia / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18,
nr 29/30, s. 20-23.
- 342 1978. UPADŁOŚĆ pracodawcy a roszczenie o odszkodowanie
z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy / Rafał Adamus // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1, s. 11-16.
Art. 101 K.p., art. 353 K.c.
1979. ZABRONIONE działania : prawa i obowiązki stron umów
o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu /
Anna Błaszak // Personel Zarz. - 2013, nr 4, s. 104-106.
1980. ZASTOSOWANIE kary umownej przy zakazie konkurencji /
Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 4, s. 189-191.
Orzecznictwo dot. umowy o zakazie konkurencji poz. 2141, 2148,
2188.
e. Przejęcie zakładu pracy a stosunki pracy
LIKWIDACJA pracowniczego programu emerytalnego w przypadku
przejęcia zakładu pracy / M. Jankowska, M. Pawełczyk = poz. 2408.
OKRES trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę / E. Podgórska-Rakiel =
poz. 1973.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Nowak M.: Rozwiązanie niezwłoczne umowy o pracę przez pracownika w razie upadłości pracodawcy.
1981. PRZEJĘCIE pracowników jako następstwo przejścia zakładu
pracy / Sebastian Koczur // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013,
s. 147-162.
- 343 1982. PRZEJŚCIE zakładu pracy na innego pracodawcę / Łukasz
Pisarczyk. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 261 s. ;
21 cm. - (Monografie. Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Bibliogr. s. 257-261. - ISBN 978-83-278-0331-3.
PRZESŁANKI przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę w najnowszym orzecznictwie SN / M. Kurzynoga = poz. 2166.
SYTUACJA prawna pracowników zniesionych sądów / A. Rycak =
poz. 1867.
5. Zagadnienia prawne bhp
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Kubot Z.: Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
1983. BEHAPOWCY po 1 lipca 2013 r. / Andrzej Nowak // Atest. 2013, nr 5, s. 4-5.
Służba bhp - omów. regulacji prawnych obowiązujących od 1 lipca 2013 r.
1984. BHP 2013 : podręczny zbiór przepisów / pod red. Michała
Abramowskiego. - 5 wyd., stan prawny luty 2013 r. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - X, 742 s. ; 21 cm + 1 dysk optyczny
(CD-ROM). - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-4750-9.
1985. CHOROBY zawodowe : związek przyczynowy między stwierdzoną chorobą a wykonywaną pracą / Paulina Dzwonnik // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2013, nr 5, s. 41-49 summ.
1986. DOŚWIADCZENIA przy aplikowaniu Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem w Przemyśle / Tadeás Podstawka. - Cz. 1-3 //
Przyj. przy Pr. - 2013, nr 10, s. 9-10 ; nr 11, s. 12-14 ; nr 12, s. 9-11.
Dyrektywa ATEX 1999/92/WE i Rozporządzenie w sprawie minimalnych
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 138, poz. 931)
- 344 jako podstawa opracowania przez pracodawcę Dokumentu Zabezpieczenia przed
Wybuchem w przemyśle. Cz. 2. Elementy składowe niezbędne do prawidłowego
sporządzenia DZPW ; Cz. 3. Różnica pomiędzy Oceną Ryzyka a DZPW, charakterystyki łatwopalnych materiałów, audyt - jako czynnik obniżający koszty wymiany i oceny zainstalowanych urządzeń.
1987. KWALIFIKACJA wypadku zaistniałego w czasie dojazdu do
miejsca powierzonego zadania / Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 5, s. 247-250.
1988. NOWE rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach
energetycznych / Ryszard Kołodziejczyk // Przyj. przy Pr. - 2013, nr 9,
s. 22-23.
Omów. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U.
2013, poz. 492).
1989. OBOWIĄZKI pracodawcy po zgłoszeniu przez pracownika
wypadku przy pracy / Danuta Dera. - Cz. 1-3 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2013, nr 4, s. 38-41 ; nr 5, s. 38-41 ; nr 6, s. 38-39.
Cz. 2 i 3 pt. Co pracodawca powinien zrobić po zgłoszeniu przez pracownika
wypadku przy pracy.
1990. OCENA wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej
bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe /
Agnieszka Wolska, Andrzej Najmiec // Bezp. Pr. - 2013, nr 1, s. 16-19.
1991. ORZECZENIE lekarskie jako dowód w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej / Paweł Daniel // Ius Novum. 2013, [nr] 3, s. 215-225 rés. rez. summ.
1992. PODSTAWOWE zasady bhp w magazynach - stan prawny /
Barbara Krzyśków // Bezp. Pr. - 2013, nr 1, s. 4-6.
1993. PODSTAWY europejskiego systemu ochrony pracowników
przed elektromagnetycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz
- 345 wymagania dyrektywy 2013/35/UE / Jolanta Karpowicz, Janusz Gałęziak // Bezp. Pr. - 2013, nr 9, s. 2-4, rys.
1994. POMIARY i ocena pola elektromagnetycznego przy radiotelefonach przenośnych w kontekście wymagań Dyrektywy Europejskiej
2013/35/UE i polskiego prawa pracy / Krzysztof Gryz [i in.] // Med. Pr. 2013, Vol. 64, nr 5, s. 671-680, tab. bibliogr. summ.
1995. PRACOWNICY do spraw pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji / Piotr Wąż // Pr. Zdrowie. - 2013, nr 6, s. 28-31 il.
Obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za realizację tych
zadań.
1996. PRAWNE aspekty ochrony zdrowia pracowników przed azbestem w Polsce w świetle unijnych ram prawnych / Beata Świątkowska //
Med. Pr. - 2013, Vol. 64, nr 5, s. 689-697 bibliogr. summ.
PRAWO pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi / pod red.
A. Nowaka = poz. 1808.
Z treści: Przywora B., Sobiela R.: Konstytucyjne prawo do bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy jako narzędzie skutecznego kierowania ludźmi.
1997. PROFILAKTYKA i ochrona zdrowia personelu wojskowego
zatrudnionego w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego w świetle najnowszych uregulowań prawnych resortu obrony narodowej / Elżbieta Sobiczewska, Wanda Stankiewicz, Jarosław Kieliszek // Bezp. Pr. 2013, nr 9, s. 10-12, rys. bibliogr.
1998. PROPOZYCJE Komisji Europejskiej w zakresie nowelizacji
dyrektywy 89/686/EWG / Adam Pościk // Bezp. Pr. - 2013, nr 1, s. 10-12.
Głównym celem Dyrektywy była harmonizacja we wszystkich krajach członkowskich przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu środków ochrony
indywidualnej, ułatwienie swobodnego przepływu tych wyrobów w Europie oraz
zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników.
- 346 1999. PRZESTĘPSTWO narażenia pracownika na niebezpieczeństwo wskutek naruszenia przepisów bhp / Sebastian Kowalski // Atest. 2013, nr 1, s. 41-42.
SŁUŻBA bhp / P. Wąż = poz. 1715.
2000. UCHYLONE przepisy bhp z lat 50 / Aleksander Stukowski //
Atest. - 2013, nr 5, s. 57.
2001. UWAGI o statusie koordynatora do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy / Sebastian Kowalski // Atest. - 2013, nr 3, s. 4-6.
2002. WYDATEK energetyczny i jego ujęcie w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy / Roman Majer // Przyj. przy Pr. - 2013, nr 12,
s. 12-14.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Krzyśków B.: Wpływ prawodawstwa europejskiego na systematykę
przepisów z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.
ZASADY odpowiedzialności za naruszanie obowiązków w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy / R. Widzisz = poz. 2108.
6. Czas pracy
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Piszczek A., Stefański K.: Wybrane aspekty czasu pracy telepracownika.
2003. CZAS pracy kierowców : procedury, rozliczenia, wzory / Łukasz Prasołek. - 4 wyd., stan prawny sierpień 2013. - Warszawa : Wydaw.
- 347 C. H. Beck, 2013. - 467 s. ; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM. - ISBN
978-83-255-5484-2.
2004. CZAS pracy po zmianach : nowe zasady stosowania przepisów
o czasie pracy / Piotr Wojciechowski. - Stan prawny: wrzesień 2013 r. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - 167 s. ; 21 cm. - (Biblioteka
Monitora Prawa Pracy). - ISBN 978-83-255-5680-8.
2005. CZAS pracy w małych zakładach / Katarzyna KozubekJendryka // Inspektor Pr. - 2013, nr 3, s. 20-21.
2006. CZAS pracy w służbie cywilnej / Krzysztof Rączka // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 12, s. 24-27 summ.
2007. CZAS pracy - wieczne problemy / Sebastian Kryczka // Służ.
Prac. - 2013, R. 40, nr 5, s. 5-10.
2008. ELASTYCZNE godziny pracy / Arkadiusz Sobczyk // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 11, s. 565-567.
2009. ELASTYCZNE zasady : nowelizacja prawa dotyczącego rozliczania i organizacji czasu pracy / Małgorzata Grzelak, Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz // Personel Zarz. - 2013, nr 10, s. 99-103.
2010. ELASTYCZNY czas pracy / Krzysztof Rączka // Pr. Zabezp.
Społ. - 2013, nr 7, s. 2-5 summ.
2011. IDZIE nowe, czyli rzecz o kodeksowych zmianach w zakresie
czasu pracy / Piotr Wąż // Atest. - 2013, nr 10, s. 13-15.
2012. JAK rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych : stan prawny
na 23 kwietnia 2013 r. / Beata Tofiluk // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 17,
s. 36-40.
- 348 MODEL czasu pracy sędziów / B. Bury = poz. 2140.
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 maja 2013 r.
2013. NEGOCJACJE unijne partnerów społecznych w sprawie czasu
pracy / Sławomir Adamczyk // Dialog. - 2013, nr 1, s. 43-47.
2014. OCHRONA prawna niedzieli : próba uzasadnienia / Aniela
Dylus // Prakseologia. - 2013, nr 154, s. 187-199 bibliogr. summ.
PRACA i polityka społeczna / red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska =
poz. 2614.
Z treści: Machol-Zajda L.: Współczesne wyzwania rozwojowe a czas pracy.
2015. PRACA w godzinach nadliczbowych : stan prawny na 18 czerwca 2013 r. / Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 25,
s. 36-40.
2016. PRACA w handlu i usługach w niedziele i święta - problem
nadal aktualny / Aleksandra Wiącek // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 10,
s. 28-36 summ.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Rycak M.: Uwagi do zmian w przepisach o czasie pracy obowiązujących od sierpnia 2013 r.
PRAWO pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi / pod red.
A. Nowaka = poz. 1808.
Z treści: Stefański K.: Praca w godzinach nadliczbowych jako narzędzie
zarządzania pracownikami - wybrane zagadnienia.
2017. PROBLEM świąt przypadających w dni wolne od pracy uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego / Krzysztof
Stefański // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 4, s. 28-32 summ.
- 349 2018. ROZKŁAD czasu pracy : (uwagi do dyskusji) / Waldemar
Uziak // Gdań. Stud. Praw. - 2013, T. 30, s. 211-223 summ.
URLOPY w różnych systemach czasu pracy : stan prawny na
20 stycznia 2013 r. / M. Rotkiewicz = poz. 2043.
2019. USTALANIE czasu pracy w 2013 r. / Bożena Lenart // Służ.
Prac. - 2013, R. 40, nr 1, s. 1-5, tab.
2020. W STRONĘ elastyczności - nowelizacja przepisów o czasie
pracy / Łukasz Pisarczyk, Karolina Schiffter // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 10, s. 508-515.
2021. WSZYSTKO o czasie pracy w 2013 r. : stan prawny na
15 stycznia 2013 r. / Wojciech Brzeziński [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 6, s. 5-37.
M.in. ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy po wyroku TK, wprowadzanie skróconego tygodnia czasu pracy, długi okres rozliczeniowy, planowanie pracy niepełnoetatowców, praca w czasie wolnym niepełnoetatowca,
wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach wypracowanych w nocy, wynagrodzenie za nadgodziny w weekendowym systemie czasu pracy, czas pracy nauczycieli.
2022. ZMIANA przepisów o czasie pracy / Grażyna Spytek-Bandurska // Dialog. - 2013, nr 1, s. 35-42, wykr. tab.
2023. ZMIANY w przepisach o czasie pracy kierowców / Artur Miśkiewicz // Służ. Prac. - 2013, R. 41, nr 12, s. 5-7.
Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2013, poz. 567).
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych poz. 2237, 2239,
2245.
- 350 -
7. Dyscyplina pracy. Absencja
CZĘSTA absencja chorobowa przyczyną rozwiązania umowy o pracę / R. Sadlik = poz. 1932.
2024. CZY pracodawca może nagrywać pracowników w pracy /
Rafał Krawczyk // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 48, s. 13-15.
2025. JAK pracodawca może kontrolować pracę pracowników /
Jakub Kaniewski // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 16, Kompendium
Kadrowe, s. 19-34.
2026. KIEDY i jak pracodawca może kontrolować pracowników :
stan prawny na 1 grudnia 2013 r. / Sebastian Kryczka // Por. Gaz. Praw. 2013, nr 47, s. 44-47.
2027. MONITOROWANIE pracowników na terenie zakładu pracy /
Sebastian Kowalski // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 2, s. 1-4.
2028. PODSŁUCHIWANIE przełożonych i pracowników / Sebastian
Kowalski // Służ. Prac. - 2013, R. 41, nr 12, s. 1-4.
2029. PRZESZUKANIE pracownika / Sebastian Kowalski // Służ.
Prac. - 2013, R. 40, nr 6, s. 13-16.
2030. REGULACJE prawne dotyczące konsumpcji alkoholu i narkotyków w pracy / Eliza Goszczyńska // Med. Pr. - 2013, Vol. 64, nr 4,
s. 593-608 bibliogr. summ.
2031. USPRAWIEDLIWIONE nieobecności w pracy / Krzysztof
Grodzicki, Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 8, Kompendium Kadrowe, s. 19-34.
2032. WYBRANE aspekty prawne monitoringu w miejscu pracy /
Marta Zajkowska // Kwart. Prawa Publ. - 2013, R. 13, nr 2, s. 61-73 summ.
- 351 2033. ZASADY postępowania dyscyplinarnego / Anna Korzeniewska-Lasota // Stud. Ełckie. - 2013, [T.] 15, nr 1, s. 37-49 summ.
Orzecznictwo dot. dyscypliny pracy poz. 2128.
8. Urlopy pracownicze
2034. DODATKOWY urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego / Piotr Wąż // Pr. Zdrowie. - 2013, nr 12, s. 25-29.
2035. INSTRUMENTARIUM wspierania kształcenia pracowników
w Polsce i w Unii Europejskiej / Iwona Poliwczak // Polit. Społ. - 2013,
nr tematyczny 1, s. 10-18, rys. tab. bibliogr. summ.
2036. JAK prawidłowo sporządzić plan urlopów / Marek Rotkiewicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 51/52, Kompendium Kadrowe - Procedury, s. 27-30, 39-42.
2037. JAK prawidłowo ustalać plan urlopów : stan prawny na
15 grudnia 2013 r. / Maurycy Organa // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 48,
s. 44-47, tab.
2038. REZERWY z tytułu niewykorzystanych urlopów : stan prawny
na 4 czerwca 2013 r. / Jolanta Gawrońska // Por. Gaz. Praw. - 2013,
nr 23, s. 44-47, rys.
2039. URLOP dla poratowania zdrowia nauczyciela - dylematy
prawne / Irena Sawa // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 4, s. 184-188. *
Prawo nauczycieli do urlopu dla poratowania zdrowia / Piotr Koper //
Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 403-409.
2040. URLOP w oddziale przedszkolnym / Paweł Nowak // Inspektor
Pr. - 2013, nr 9, s. 8-9.
Urlop wypoczynkowy nauczycieli.
- 352 2041. URLOP wypoczynkowy pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego / Piotr Wąż // Pr. Zdrowie. 2013, nr 9, s. 20-22.
2042. URLOPY bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych / Krzysztof Rączka // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 11, s. 19-24 summ.
2043. URLOPY w różnych systemach czasu pracy : stan prawny na
20 stycznia 2013 r. / Marek Rotkiewicz. - Cz. 1-2 // Por. Gaz. Praw. 2013, nr 4, s. 41-47 ; nr 5, s. 41-46.
2044. URLOPY wypoczynkowe - 27 najtrudniejszych problemów
w praktyce // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 24, 82 s.
2045. WSZYSTKO o urlopach wypoczynkowych / Marta Jaworska //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 6, s. 3-15.
2046. WSZYSTKO o urlopach wypoczynkowych : stan prawny na
29 maja 2013 r. / Mariusz Pigulski // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 24, s. 5-37.
2047. WYKORZYSTANIE urlopu szkoleniowego jako instrumentu
wspierającego kształcenie pracowników / Łukasz Arendt // Polit. Społ. 2013, nr tematyczny 1, s. 26-32 bibliogr. summ.
Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze poz. 2060-2065,
2067, 2069-2073, 2076-2081, 2083-2085.
Orzecznictwo dot. urlopów poz. 2134, 2191, 2192.
9. Ochrona pracowników
szczególnie chronionych
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M.j Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Duraj T.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników wybrane problemy prawne.
- 353 BADANIA lekarskie poprzedzające zatrudnienie pracownika młodocianego / P. Wąż = poz. 1782.
2048. DOFINANSOWANIE kształcenia pracowników : praktyczne
rozwiązania / Teresa Bińczycka-Majewska // Serw. Praw.-Prac. - 2013,
R. 18, nr 37, s. 3-82.
2049. FORMY zatrudniania pracowników młodocianych a szczególna funkcja ochronna prawa pracy / Maria Bosak // Zesz. Nauk. URzesz.,
Prawo. - 2012, z. 11, s. 17-31 summ.
2050. KILKA uwag na temat praktycznego stosowania zasady obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych / Beata Rozpędek // Rocz.
Admin. Prawa. - 2013, R. 13, s. 217-230 bibliogr. summ.
2051. PAŃSTWO pomaga weteranom w finansowaniu nauki / Piotr
Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 9, s. 5-8.
Pomoc finansowa państwa dla żołnierzy-weteranów na kształcenie.
2052. PODNOSZENIE kwalifikacji zawodowych przez pracowników na tle nowych regulacji prawnych / Magdalena Sas-Badowska //
Probl. Profes. - 2013, nr 2, s. 103-112 bibliogr. summ.
2053. POJĘCIE kwalifikacji zawodowych w kontekście przepisów
o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników / Agata
Ludera-Ruszel // Zesz. Nauk. URzesz., Prawo. - 2012, z. 11, s. 104-109
summ.
2054. STATUS prawny dzieci wykonujących pracę / Maria Bosak //
Zesz. Nauk. URzesz., Prawo. - 2013, z. 12, s. 11-22 summ.
URLOP wypoczynkowy pracownika młodocianego zatrudnionego
w celu przygotowania zawodowego / P. Wąż = poz. 2041.
- 354 WYKORZYSTANIE urlopu szkoleniowego jako instrumentu wspierającego kształcenie pracowników / Ł. Arendt = poz. 2047.
2055. WYPOWIEDZENIE zmieniające dla pracowników szczególnie
chronionych / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 10, s. 12-14.
2056. ZASADY zatrudniania dzieci do 16 roku życia / Rafał Golat //
Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 3, s. 1-4.
2057. ZATRUDNIANIE pracowników młodocianych / Rafał Krawczyk, Joanna Stolarska, Kinga Dydek // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18,
nr 33, s. 3-82.
2058. ZATRUDNIANIE pracowników młodocianych - prawa, obowiązki, świadczenia / Emil Derewicz. - Cz. 1-2 // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2013, nr 11, s. 38-41 ; nr 12, s. 40-42.
Regulacje zawarte w dziale IX Kodeksu Pracy dotyczące zasad zatrudniania
młodocianych.
___________________
Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem
2059. ADOPCJA drogą do rodzicielstwa : informator dla kandydatów do przysposobienia dziecka / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Polityki Rodzinnej. - Warszawa : MPiPS, 2013. - 36 s. :
rys. kolor. ; 21 cm.
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Latos-Miłkowska M.: Uprawnienia ojców związane z rodzicielstwem. - Dubowik A.: Zakazy zatrudniania kobiet i modyfikacje warunków pracy
pracownic w ciąży.
- 355 2060. CHARAKTERYSTYKA urlopu ojcowskiego / Piotr Wąż // Pr.
Zdrowie. - 2013, nr 5, s. 28-30.
2061. DLA ojca i matki : urlopy rodzicielskie i inne uprawnienia
związane z rodzicielstwem / Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz // Personel Zarz. - 2013, nr 8, s. 85-88.
2062. JAK prawidłowo udzielać pracownikowi urlopu wychowawczego po zmianach przepisów / Leszek Jaworski // Serw. Praw.-Prac. 2013, R. 18, nr 47, Kompendium Kadrowe - Procedury, s. 23-33.
2063. JAK udzielać urlopów związanych z rodzicielstwem : stan
prawny na 1 października 2013 r. / Leszek Jaworski // Por. Gaz. Praw. 2013, nr 39, s. 40-44.
2064. NOWE regulacje uprawnień związanych z rodzicielstwem /
Barbara Godlewska-Bujok // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 7, s. 24-28
summ.
Zmiany wprowadzone ustawą z 28 maja 2013 r. o zm. ustawy - Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw dot. urlopu rodzicielskiego (Dz.U. 2013, poz. 675).
2065. O BRAKU przepisów przejściowych w ustawie z 26 lipca
2013 r. nowelizującej kodeks pracy w zakresie urlopów wychowawczych /
Eliza Maniewska // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 11, s. 36-41 summ.
2066. PRACOWNICZE uprawnienia rodzicielskie / Sebastian Kryczka // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 9, s. 12-18.
2067. PRACOWNICZE urlopy związane z rodzicielstwem - nowe
uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy / Monika Frączek,
Agnieszka Konarska. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - 270 s. ;
21 cm. - (Biblioteka Monitora Prawa Pracy). - ISBN 978-83-2555699-0.
- 356 2068. PRAWO dla rodziców - zmiany : stan prawny na 17 czerwca
2013 r. / Bożena Lenart, Małgorzata Podgórska, Aldona Salamon // Por.
Gaz. Praw. - 2013, nr 28, s. 5-40, 42-43.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Mitrus L.: Wątpliwości wokół urlopu rodzicielskiego.
PRAWO pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi / pod red.
A. Nowaka = poz. 1808.
Z treści: Tokarska D.: Społeczne i ekonomiczne skutki zwiększania wymiaru
urlopu macierzyńskiego. - Jurek Ł., Jurek J.: Prawo do świadczenia pracy przez
kobietę podczas przebywania na urlopie macierzyńskim na tle możliwości kształtowania polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
2069. RODZICIELSTWO / Justyna Baranowska // Inspektor Pr. 2013, nr 8, s. 16-17.
Dyrektywa Rady 2010/18/UE a polskie działania ustawodawcze w sprawie
urlopu rodzicielskiego.
2070. ROK spokojnego rodzicielstwa // Biul. Inf. / ZUS. - 2013, nr 3,
s. 9-13.
Zmiany dotyczące zasiłków macierzyńskich i nowego dodatkowego półrocznego urlopu rodzicielskiego.
2071. RÓWNE prawo mężczyzny do urlopu wychowawczego / Andrzej Świątkowski // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 2, s. 1-7 bibliogr.
summ.
2072. SZCZEGÓLNA ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich / Małgorzata Mędrala // Zesz. Nauk. /
Uniw. Ekon. Krak. - 2013, nr 911, s. 33-49 bibliogr. summ.
Ocena zasadności i efektywności regulacji dotyczących ochrony stosunku
pracy pracowników po urlopach rodzicielskich z perspektywy realizacji polityki
społecznej państwa za pośrednictwem podmiotu zatrudniającego.
- 357 2073. TRWAŁOŚĆ stosunku pracy / Małgorzata Jędrzejczyk //
Inspektor Pr. - 2013, nr 3, s. 8-10.
Ochrona pracowników korzystających z urlopów wychowawczych.
2074. UBEZPIECZENIE jako instrument finansowania ryzyka zawodowego młodych matek / Mira Machowiak // Acta UL, Fol. Oecon. 2013, z. 288, s. 219-227 bibliogr. summ.
Propozycja usługi ubezpieczeniowej organiczającej ryzyko utraty pracy kobiet
powracających na rynek pracy po okresie macierzyństwa.
2075. UPRAWNIENIA rodzicielskie pracowników / Łukasz Paroń,
Krzysztof Sprutta. - Wrocław : Presscom, 2013. - 272 s. ; 21 cm. Bibliogr. s. 271-272. - ISBN 978-83-62723-72-0.
2076. URLOP rodzicielski / Monika Latos-Miłkowska // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 8, s. 398-402.
2077. URLOP rodzicielski / Piotr Wąż // Pr. Zdrowie. - 2013, nr 7/8,
s. 19-23.
Dot. ustawy z 28 maja 2013 r. o zm. ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 675).
2078. URLOPY rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie : zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania / Bożena Lenart, Renata Tonder. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - XIII, 261 s. ; 21 cm. ISBN 978-83-255-5386-9.
2079. URLOPY rodzicielskie - o projekcie ustawy i jej
(nie)konsekwencjach / Barbara Godlewska-Bujok // Pr. Zabezp. Społ. 2013, nr 3, s. 9-12 summ.
2080. URLOPY związane z rodzicielstwem bez tajemnic / Aleksandra Kępniak // Prew. Rehabil. - 2013, nr 3, s. 14-30.
2081. W JAKI sposób pracodawca udziela urlopów związanych
z rodzicielstwem po zmianach przepisów / Leszek Jaworski // Serw.
- 358 Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 38, Kompendium Kadrowe - Procedury,
s. 23-30.
2082. W SPRAWIE aktualnego modelu ochrony kobiet w ciąży
oraz jego wewnętrznej sprzeczności / Arkadiusz Sobczyk // Gdań. Stud.
Praw. - 2013, T. 30, s. 117-124 summ.
2083. WSZYSTKO o zmianach dotyczących rodziców / Danuta
Dera // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 11, s. 3-8.
Urlop wychowawczy - wymiar wg nowych zmian, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczenie zdrowotne.
2084. WYDŁUŻENIE urlopów związanych z rodzicielstwem / Aneta
Miśkiewicz // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 8, s. 1-4.
2085. ZMIANY w urlopach i zasiłkach macierzyńskich weszły
w życie / Marta Jaworska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 7/8,
s. 3-8.
Zob. też Zasiłek macierzyński poz. 2468-2473.
10. Odpowiedzialność pracodawców
i pracowników
ANOMIA pracownicza - uwarunkowania społeczne i konsekwencje
prawne / M. Gładoch, M. Maj = poz. 1032.
Anomia pracownicza - określenie sytuacji, w której pracownicy okradają
pracodawcę i jednocześnie utrzymują o sobie mniemanie jako o uczciwych ludziach.
2086. CHARAKTER odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy
a deliktowy reżim odpowiedzialności cywilnej / Wojciech Ostaszewski //
Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 6, s. 2-7 summ.
- 359 2087. CHARAKTER prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej / Wojciech Morański // Rocz. Admin. Prawa. 2013, R. 13, s. 245-262 bibliogr. summ.
2088. CZASOWE ograniczenie odpowiedzialności porządkowej pracowników / Rafał Golat // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 4, s. 13-16.
2089. CZY sędzia sądu administracyjnego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkole wyższej? / Wojciech Sawczyn // Zesz. Nauk.
Sąd. Admin. - 2013, R. 9, nr 5, s. 36-45 summ.
2090. JAK prawidłowo powierzyć pracownikowi komputer i telefon /
Przemysław Ciszek, Michał Culepa, Izabela Nowacka // Serw. Praw.Prac. - 2013, R. 18, nr 42, Kompendium Kadrowe - Procedury, s. 19-34.
2091. JAKĄ odpowiedzialność pracodawca ponosi za mobbing /
Andrzej Marek // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 48, s. 47-49. tab.
2092. MATERIALNE przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej
nauczycieli akademickich / Agata Czarnecka // Prawo i Więź. - 2013,
R. 2, nr 2, s. 87-97 summ.
2093. ODPOWIEDZIALNOŚĆ dyscyplinarna pracowników urzędów
państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem / Wojciech Bożek,
Przemysław Zdyb // Prawo Budż. Państ. Samorz. - 2013, [R.] 1, [nr] 2,
s. 61-84 bibliogr. summ.
2094. ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna za nieterminowe wypłacanie
świadczeń pracowniczych / Sebastian Kowalski // Służ. Prac. - 2013,
R. 40, nr 9, s. 19-22.
2095. ODPOWIEDZIALNOŚĆ karnoprawna koordynatora ds. bhp /
Sebastian Kowalski // Atest. - 2013, nr 8, s. 38-40.
- 360 2096. ODPOWIEDZIALNOŚĆ podmiotu leczniczego za szkody
spowodowane niewłaściwym postępowaniem medycznym lekarza pozostającego w stosunku pracy z tym podmiotem / Anna Rososzczuk // Rocz.
Nauk Praw. - 2013, T. 23, nr 4, s. 49-75 bibliogr. netogr. summ.
2097. ODPOWIEDZIALNOŚĆ porządkowa / Sebastian Kryczka //
Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 10, s. 5-11.
2098. ODPOWIEDZIALNOŚĆ porządkowa pracowników a współczesne stosunki pracy / Eliza Kosiorek // Prz. Praw.-Ekon. - 2013, nr 1,
s. 102-107 bibliogr. netogr. summ.
2099. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracownicza / Ewa Staszewska. Stan prawny na 1 maja 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska,
2013. - 237 s. ; 25 cm. - (Biblioteka Prawa Pracy). - Bibliogr. s. 231-234. ISBN 978-83-264-4339-8.
2100. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracownicza członka zarządu spółki
kapitałowej składającego oświadczenie na podstawie art.17 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Marzena
Łabędź // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 321-344.
2101. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracownicza koordynatora ds. bhp /
Sebastian Kowalski // Atest. - 2013, nr 6, s. 4-6. * Odpowiedzialność
cywilnoprawna koordynatora ds. bhp / S. Kowalski // Tamże, nr 7, s. 4-6.
2102. ODPOWIEDZIALNOŚĆ prawna pracowników medycznych :
przepisy - przykłady - orzecznictwo : praca zbiorowa / [aut. Agnieszka
Fiutak i in.]. - Wyd.1, stan prawny marzec 2013 r. - Warszawa : Wydaw.
C. H. Beck, 2013. - XLII, 514 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-255-5028-8.
2103. PODDANIE się egzekucji przez pracownika w akcie notarialnym / Aleksandra Ziętek // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 7, s. 18-23
summ.
- 361 PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Stefański K.: Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszanie przepisów o czasie pracy.
PRAWO pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi / pod red.
A. Nowaka = poz. 1808.
Z treści: Kołtun D.: Ograniczona pracownicza odpowiedzialność materialna
za mienie niepowierzone pracownikowi.
2104. PROBLEMATYKA odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań w sprawach z ubezpieczenia społecznego rolników /
Wojciech Jaskuła // Ubezp. w Rol. - 2013, nr 48, s. 79-101.
2105. PRZEDAWNIENIE odpowiedzialności materialnej pracowników / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 4, s. 17-19.
2106. SKUTKI utraty nieposzlakowanej opinii „versus” niegodne
zachowanie w służbie oraz poza nią na przykładzie urzędnika służby
cywilnej / Andżelika Leja // Rocz. Admin. Prawa. - 2013, R. 13, s. 263274 bibliogr. summ.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Leszczyńska A.: Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza
policji za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem wykonanie (lub niewykonanie) obowiązków służbowych. - Pisarczyk Ł.: Odpowiedzialność materialna
pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej.
2107. Z PROBLEMATYKI przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa przy wykonywaniu władzy publicznej / Beata Baran // Rocz. Admin. Prawa. - 2013,
R. 13, s. 231-244 bibliogr. summ.
- 362 2108. ZASADY odpowiedzialności za naruszanie obowiązków
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / Robert Widzisz. - Cz. 1-2 //
Przyj. przy Pr. - 2013, nr 1, s. 21-22 ; nr 2, s. 21-24.
ZASADY postępowania dyscyplinarnego / A. Korzeniewska-Lasota =
poz. 2033.
11. Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 3 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1852.
Z treści: Kowalczyk A.: Mediacja jako przykład pokojowej metody rozwiązywania sporów zbiorowych. - Rowińska M.: Polubowne rozwiązanie sporu
między pracownikiem i pracodawcą przed komisją pojednawczą. - Baran K. W.:
Z problematyki wykonalności ugód zawieranych w sprawach z zakresu prawa
pracy. - Tyc A.: Ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy.
2109. CURATOR absentis w sprawach z ubezpieczenia społecznego
rolników / Wojciech Jaskuła // Ubezp. w Rol. - 2013, nr 49, s. 100-129.
Ustanowienie kuratora w postępowaniu administracyjnym w sprawach
z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.
2110. DOPUSZCZALNOŚĆ drogi odwoławczej uczestników konkursów na stanowiska w służbie cywilnej / Karol Pachnik // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 357-370.
2111. NARUSZENIE słusznego interesu pracownika jako przesłanka niedopuszczalności cofnięcia pozwu / Małgorzata Malczyk // Stud.
z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 629-635.
2112. POSTĘPOWANIE przed sądem pracy : stan prawny na
15 września 2013 r. / Adam Malinowski // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 38,
s. 42-46, tab.
- 363 2113. POSTĘPOWANIE sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń
społecznych / Magdalena Klimas. - Stan prawny na 31 stycznia 2013 r. Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus., 2013. - 291 s. ; 21 cm. - (Monografie Lex). - Bibliogr. s. 283-291. - ISBN 978-83-264-4151-6.
2114. PRACODAWCA przed sądem pracy / Andrzej Marek // Serw.
Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 46, s. 5-81.
PROCEDURALNE aspekty ustalania ustawodawstwa właściwego wybrane zagadnienia / K. Ślebzak = poz. 2335.
Problemy proceduralne organów rentowych oraz sądów ubezpieczeń społecznych rozpoznających sprawy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.
2115. ROZSTRZYGANIE indywidualnych sporów ze stosunku pracy / Piotr Prusinowski. - Stan prawny na 30 listopada 2012 r. - Warszawa :
Lex Wolters Kluwer bus., 2013. - 304, [1] s. ; 25 cm. - (Biblioteka Prawa
Pracy). - Bibliogr. s. 281-287. - ISBN 978-83-264-4108-0.
2116. SĄDOWA kontrola decyzji ZUS / Jacek Chmiel // Służ. Prac. 2013, R. 40, nr 7, s. 1-5.
2117. SYSTEM dyskrecjonalnej władzy sędziego w sprawach z powództwa pracownika / Piotr Prusinowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 1,
s. 25-29 summ.
2118. SZCZEGÓLNE uzasadnienie okoliczności a zwrot nienależnie
pobranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego / Piotr Prusinowski // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2013, nr 5, s. 11-22 summ.
2119. UDZIAŁ organizacji pozarządowych w postępowaniu z zakresu prawa pracy / Mariusz Sorysz // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2013, s. 619-627.
2120. UGODA sądowa w prawie pracy : stan prawny na 15 listopada
2013 r. / Adam Malinowski // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 44, s. 36-40.
- 364 2121. UGODA to szybsze zakończenie sporu / Ryszard Sadlik // Służ.
Prac. - 2013, R. 41, nr 11, s. 10-13.
USTALENIE istnienia stosunku pracy przez sąd karny - wokół zastrzeżeń interpretacyjnych na gruncie art. 220 KK / S. Koczur =
poz. 1919.
2122. WPŁYW niewłaściwej reprezentacji pracodawcy na skuteczność czynności w sprawach z zakresu prawa pracy / Agata LuderaRuszel // Zesz. Nauk. URzesz., Prawo. - 2013, z. 12, s. 35-44 summ.
2123. WZORY pism procesowych z zakresu prawa pracy : komentarz / Michał Raczkowski, Aleksandra Woźniak. - Stan prawny na
15 listopada 2012 roku. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 241,
[1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 241-242. - ISBN 978-83-7806-804-4.
2124. Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia
społecznego : księga jubileuszowa profesora Waleriana Sanetry / red.
nauk. Bogusław Cudowski, Józef Iwulski. - Białystok : Temida 2, 2013 . 615 s. : fot. kolor. ; 25 cm. - ISBN 978-83-62813-37-7.
Z treści: Antonów Kamil: Wypowiedzenie stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego (s. 45-56). - Baran Krzysztof W.: Zakładowy
układ zbiorowy pracy obejmujący pracodawców wchodzących w skład tej samej
osoby prawnej (s. 57-70). - Cudowski B.: Ujawnienie wynagrodzenia przez pracownika jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy (s. 71-83). - Ereciński Tadeusz: W sprawie orzekania przez Sąd Najwyższy o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego (art. 398(16)
i 398(19) KPC) (s. 84-93). - Flemming-Kulesza Teresa: Oczywista i rażąca obraza
przepisów prawa jako przewinienie służbowe sędziego - uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego (s. 94-102). - Florek Ludwik: Wynagrodzenie za pracę
w gospodarce rynkowej (s. 103-115). - Gersdorf Małgorzata, Giaro Maciej:
Zaufanie jako cecha umownego stosunku zatrudnienia (s. 116-126). - Giedrewicz-Niewińska Aneta: Wynagrodzenie pracownika przywróconego do pracy
wyrokiem sądu (s. 127-140). - Hajn Zbigniew: W kwestii pojmowania „zasady
czystych rąk” w Orzecznictwie Sądu Najwyższego (s. 141-146). - Hofmańska
Ewa, Hofmański Piotr: Odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie pracownika
(s. 147-161). - Jamróz Adam: O ochronie konstytucyjnej prawa do strajku we
- 365 Francji (s. 162-172). - Jaśkowski Kazimierz: Kilka uwag o odszkodowaniu za
dyskryminację pracownika (art. 18(3d) kp) (s. 173-179). - Krzyśków Barbara:
Wpływ prawodawstwa europejskiego na systematykę przepisów z dziedziny
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników (s. 195-205). - Kubot
Zdzisław: Zatrudnienie nauczycieli akademickich uczelni medycznej w szpitalu
klinicznym jako zatrudnienie szczególne (s. 206-218). - Kuczyński Tadeusz:
Właściwości opisujące nawiązanie nominacyjnego stosunku pracy (s. 219-234). Leszczyńska Anna: Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza policji za
szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem wykonanie (lub niewykonanie)
obowiązków służbowych (s. 235-252). - Łapiński Karol: Wynagrodzenie za pracę
w niedzielę i święto (s. 253-284). - Mitrus Leszek: W sprawie przedmiotu związkowej konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę (s. 297-307). - Niedbała Zdzisław: Umowy o zarządzanie według obecnego stanu prawnego i w świetle
projektu kodeksu pracy (s. 308-319). - Paprzycki Lech K.: Prawnokarna ochrona
praw osób wykonujących pracę zarobkową - przegląd problematyki (s. 320-326). Perkowski Maciej: Sąd do spraw służby publicznej Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe (s. 327-334). - Pisarczyk Łukasz: Odpowiedzialność materialna
pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (s. 335-350). - Prutis Stanisław:
Właściwość sądu w sprawie odwołania dyrektora samorządowej instytucji kultury
(s. 351-367). - Ruśkowski Eugeniusz: Wynagrodzenia sędziów a stan finansów
publicznych - uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 1/12)
(s. 368-376). - Sobczyk Arkadiusz: Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych pracownika w prawie pracy - zarys problematyki (s. 377-389). - Staryk
Krzysztof: Antycypacja karty praw podstawowych Unii Europejskiej w judykaturze sądów polskich (s. 390-401). - Stelina Jakub: Nabór na stanowiska urzędnicze
w samorządowych jednostkach organizacyjnych (s. 402-412). - Szczygieł Grażyna B.: Obowiązek świadczenia pracy przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności (s. 413-421). - Szewczyk Helena: Ochrona praw nabytych
w prawie urzędniczym (s. 422-438). - Szurgacz Herbert: Sytuacja prawna polskich robotników rolnych w Niemczech (1880-1918) (s. 439-451). – Świątkowski Andrzej Marian: Nowacja eksterytorialnych terminowych stosunków pracy
(s. 452-469). - Gudowska Beata: Lekarz zaufania (s. 479-489). - Kosikowski
Cezary: Potrzeba i kierunki reformy finansowania ochrony zdrowia w Polsce (s.
490-509). - Lach Daniel Eryk: Kilka uwag w przedmiocie środków prawnych
służących świadczeniobiorcom opieki zdrowotnej w sytuacji faktycznej dyskryminacji (s. 510-524). - Mróz Teresa, Drozdowska Urszula: Kilka uwag o statusie
prawnym podmiotów ubezpieczenia zdrowotnego w świetle konstrukcji umowy
na rzecz osoby trzeciej (s. 525-539). - Myszka Zbigniew: Zakaz orzekania co do
istoty sprawy z odwołania od negatywnej decyzji rentowej (s. 540-559). - Sierocka Iwona: Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalnych lub rentowych (s. 560-571). - Spyt Romualda: Zainteresowany jako strona postępowania
w sprawach o ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
(s. 572-577). - Strusińska-Żukowska Jolanta: Spółka czy wspólnicy? (s. 578-587). Ślebzak Krzysztof: Konstytucyjne aspekty dopuszczalności likwidacji wcześniejszego stanu spoczynku sędziów (s. 588-599). - Witoszko Wioletta: Pojęcie choroby zawodowej w świetle orzecznictwa (s. 600-608).
- 366 2125. ZAKRES kognicji sądów pracy w sprawach o ustalenie stosunku prawnego lub prawa / Patrycja Białas // Rocz. Admin. Prawa. 2013, R. 13, s. 275-287 bibliogr. summ.
2126. ZGŁOSZENIE gotowości jako warunek powrotu do pracy po
wyroku sądu / Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 7,
s. 357-359.
___________________
Orzecznictwo sądów polskich
2127. AKTUALNE problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Józef Iwulski // Pr. Zabezp.
Społ. - 2013, nr 12, s. 2-13 summ.
2128. BEZPRAWNOŚĆ zachowania pracownika : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 8, s. 424-426.
2129. BŁĄD organu rentowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 3,
s. 159-160.
2130. BŁĄD w oświadczeniu woli : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 2,
s. 92-94.
2131. CECHY charakterystyczne dla stosunku pracy : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 3, s. 156-158.
2132. „CYWILNA” odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Stud. Analizy SN. - 2011, T. 5, s. 330-343.
- 367 2133. CZŁONEK zakładowej organizacji związkowej : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 3, s. 151-153.
2134. EKWIWALENT za urlop : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1,
s. 45-48.
2135. JAKIE wydatki z tytułu podróży służbowych pracodawca powinien zwrócić pracownikowi - praktyczne przykłady / Michał Culepa //
Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 19, Kontrowersyjne Orzecznictwo
Sądowe, s. 23-30.
2136. KARA umowna : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac.
Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 3, s. 147-150.
Kara umowna na rzecz pracownika w razie naruszającego warunki umowy
rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.
2137. KIEDY możliwe jest wypowiedzenie zmieniające / Agnieszka
Polak // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 1, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 23-30.
2138. KIEDY umowa cywilnoprawna może być uznana za umowę
o pracę / Andrzej Marek // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 6, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 23-30.
2139. KONSULTACJA wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 3,
s. 140-142.
2140. MODEL czasu pracy sędziów / Beata Bury // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 7, s. 383-388.
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 maja 2013 r.
- 368 2141. NARUSZENIE zakazu konkurencji : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 6, s. 317-320.
2142. NARUSZENIE zasad współżycia społecznego przy wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony : wyrok SN z dnia
1 czerwca 2012 r., II PK 250/11 / Alina Wypych-Żywicka // Gdań. Stud.
Praw. Prz. Orzecz. - 2013, nr 4, s. 63-68 summ.
2143. NIECELOWOŚĆ przywrócenia pracownika do pracy :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 5, s. 253-255.
2144. NIEWAŻNOŚĆ postępowania : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10,
nr 12, s. 655-657.
Wyrok z 28.05.2013r., I PK 3/13, dot. wynagrodzenia za pracę.
2145. O ZABEZPIECZENIU wekslowym w prawie pracy - raz jeszcze / Michał Olszewski // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 5, s. 230236.
Rozważania oparte na rozstrzygnięciu SN z 26 stycznia 2011 r.
2146. OBJĘCIE pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1, s. 28-31.
2147. OBOWIĄZEK opłacania składek na ubezpieczenie społeczne :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 6, s. 321-324.
2148. ODMOWA podpisania umowy o zakazie konkurencji :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 6, s. 310-313.
- 369 2149. ODPOWIEDZIALNOŚĆ członka zarządu spółki z o.o. za
zaległości składkowe : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 10, s. 552-555.
2150. ODPOWIEDZIALNOŚĆ członka zarządu za zaległości składkowe : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 8, s. 435-438.
2151. ODPRAWA z tytułu zwolnień grupowych / Andrzej Marek //
Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 14, Kontrowersyjne Orzecznictwo
Sądowe, s. 23-30.
2152. ODSZKODOWANIE należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac.
Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 7, s. 362-371.
2153. PŁATNIK składek : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 2,
s. 102-105.
2154. POBICIE pracownika podczas wykonywania czynności pracowniczych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 3, s. 154-155.
2155. PODSTAWA składki na ubezpieczenie społeczne rolników :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 10, s. 549-551.
2156. POPRAWNE uzasadnienie wyroku : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 1, s. 32-34.
Uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o wynagrodzenie i należności z tytułu podróży służbowych z powodu nieprawidłowego uzasadnienia.
- 370 2157. POTRĄCENIA ze świadczeń pracowniczych / Michał Culepa //
Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 10, Kontrowersyjne Orzecznictwo
Sądowe, s. 23-30.
2158. POWAGA rzeczy osądzonej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 8,
s. 427-430.
2159. PRACOWNIK w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 3, s. 161-162.
2160. PRAWO do wynagrodzenia autorskiego i kryteria ustalania
wysokości wynagrodzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Monika
Czajkowska-Dąbrowska // Stud. Analizy SN. - 2011, T. 5, s. 129-148.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Gersdorf M.: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca
2011 roku K 35/08 o niekonstytucyjności stanu wojennego a roszczenia ze stosunku pracy. - Kulesza E.: Orzecznictwo izby pracy i ubezpieczeń społecznych
SN w sprawach pracy a ochrona danych osobowych - wybrane zagadnienia. Wrocławska T.: O znaczeniu wyroku sądu karnego w postępowaniu w sprawie
z zakresu prawa pracy na przykładzie wybranych instytucji prawa pracy.
2161. PRAWO rolników do świadczenia pielęgnacyjnego w orzecznictwie sądów polskich / Paulina Roicka // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp.
Społ. IPS UW. - 2013, R. 2, nr 2, s. 75-77 bibliogr. summ.
2162. PROBLEM normatywności porozumień zbiorowych : wyrok
SN z dnia 13 czerwca 2012 r., II PK 288/11 / Anna Musiała // Gdań. Stud.
Praw. Prz. Orzecz. - 2013, nr 4, s. 69-76 summ.
2163. PROBLEMATYKA emerytur pomostowych w orzecznictwie
sądów administracyjnych / Jerzy Parchomiuk // Pr. Zabezp. Społ. - 2013,
nr 2, s. 24-33 summ.
- 371 2164. PRZEDWSTĘPNA umowa o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 5, s. 266-269.
2165. PRZEGLĄD orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izby Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych : II półrocze 2012 roku /
Jadwiga Pawłowska-Chłystowska // Ubezp. Społ. - 2013, nr 1-2, s. 33-37. *
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych : I półrocze 2013 roku / J. PawłowskaChłystowska // Tamże, nr 7/8, s. 29-33, tab.
2166. PRZESŁANKI przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę w najnowszym orzecznictwie SN / Małgorzata Kurzynoga // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 2, s. 62-67.
2167. PRZYCZYNA niedotycząca pracownika w rozumieniu ustawy
o tzw. zwolnieniach grupowych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1,
s. 37-41.
2168. PRZYCZYNY niezależne od pracownika : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 5, s. 259-262.
„Przyczyny niezależne od pracownika” to nie to samo co „przyczyny niezawinione przez pracownika”.
2169. PRZYCZYNY rozwiązania umowy o pracę : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 12, s. 648-652.
2170. ROSZCZENIA o wypłatę udziałów : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 10, s. 535-537.
- 372 2171. ROSZCZENIA z tytułu naruszenia przepisów o rozwiązywaniu
umowy o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 2, s. 89-91.
2172. ROSZCZENIE o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego
świadczenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 2, s. 95-101.
2173. ROZSTRZYGNIĘCIE o przerwaniu biegu przedawnienia :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1, s. 34-36.
W sprawie o wynagrodzenie.
2174. ROZWIĄZANIE umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1, s. 42-44.
2175. ROZWIĄZANIE umowy z dyrektorem biura prawnego
w spółce akcyjnej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 9, s. 485-489.
2176. SANKCJA za podanie nieprawdziwych danych według ustawy
wypadkowej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1, s. 49-50.
2177. SKŁADKA na ubezpieczenie wypadkowe : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 5, s. 270-273.
2178. SKUTKI nieprzedstawienia przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 25 ustawy o związkach zawodowych / Eliza Maniewska // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 5, s. 36-39.
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego.
- 373 2179. STAN zdrowia jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
w orzecznictwie SN / Piotr Wąż // Pr. Zdrowie. - 2013, nr 3, s. 34-36.
2180. STAŻ emerytalny : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac.
Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 2, s. 106-108.
2181. STOSUNKI pracownicze w świetle najnowszych orzeczeń
Sądu Najwyższego / Rafał Golat // Służ. Prac. - 2013, R. 41, nr 12, wkł.,
s. I-XVI.
2182. ŚWIADCZENIE pielęgnacyjne w kontekście najnowszego
orzecznictwa sądów polskich / Konrad Kijewski // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2013, R. 2, nr 2, s. 78-81 bibliogr. summ.
2183. ŚWIADCZENIE rehabilitacyjne : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10,
nr 10, s. 538-544.
2184. TYTUŁ ubezpieczenia społecznego za granicą : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 10, s. 545-548.
2185. UCHYLENIE się od skutków oświadczenia woli : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 8, s. 431-434.
2186. UMOWA najmu zawarta między funkcjonariuszem służby
więziennej a osobami fizycznymi : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 5,
s. 253-265.
2187. UMOWA o samozatrudnieniu : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10,
nr 12, s. 661-663.
- 374 2188. UMOWA o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 9, s. 482-484.
2189. UMOWNA regulacja zasad rozwiązywania umowy o pracę lub
zmiany wynikających z niej warunków pracy i płacy / Eliza Maniewska //
Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 4, s. 41-42.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego.
2190. UPOWAŻNIENIE aplikanta do zastępowania adwokata lub
radcy prawnego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 7, s. 375-378.
Upoważnienie do zastępowania a ubezpieczenie społeczne.
2191. URLOP dla poratowania zdrowia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 12, s. 653-654.
2192. URLOP wypoczynkowy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 6, s. 314-316.
2193. USTALENIE niezdolności do pracy : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 9, s. 496-500.
2194. WYPADEK przy pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 5,
s. 274-276 ; nr 10, s. 530-532.
2195. WYPADEK przy wykonywaniu funkcji społecznych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa
Pr. - 2013, R. 10, nr 7, s. 379-380.
- 375 2196. WYPOWIEDZENIE umowy o pracę bez uzasadnionej przyczyny : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 9, s. 490-492.
2197. WYPOWIEDZENIE umowy o pracę pracownika służby cywilnej : wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2012 r., II PK 203/11 / Jakub Szmit //
Gdań. Stud. Praw., Prz. Orzecz. - 2013, nr 4, s. 77-85 summ.
2198. WYSOKOŚĆ renty wyrównawczej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 10, s. 533-534.
2199. WZNOWIENIE postępowania w sprawie emerytalno-rentowej
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego / Jacek Chmiel, Paweł Zaborniak //
Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 1, s. 25-27.
2200. ZADOŚĆUCZYNIENIE za krzywdę : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 3, s. 143-146.
Dot. zrekompensowania skarżącemu realnych potrzeb w przezwyciężaniu psychofizycznych następstw wypadku przy pracy oraz adaptacji do nowej sytuacji.
2201. ZANIECHANIE dopuszczenia dowodu z opinii biegłego :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 9, s. 477-481.
2202. ZATRUDNIENI skazani : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 7,
s. 372-374.
2203. „ZŁAGODZENIE” rygorów prawa ubezpieczeń społecznych :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 12, s. 658-660.
___________________
- 376 Orzecznictwo unijne
2204. ANTYDYSKRYMINACYJNE prawo Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w orzecznictwie TSUE [Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej] - zakres i podstawowe pojęcia / Krzysztof Ślebzak //
Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 9, s. 2-10 summ.
2205. DELEGOWANIE pracowników : [orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 12, s. 670-672.
Wyrok z 7.11.2013 r. w sprawie C-522/12.
2206. LIKWIDACJA stanowisk ze względu na problemy gospodarcze : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 8, s. 445-448.
2207. OBOWIĄZEK dokonania racjonalnych usprawnień - uwagi
na tle wyroku TSUE Jetta Ring i Lone Skouboe Werge (C-335/11
i C-337/11) / Anna Śledzińska-Simon // Stud. Praw. / PAN. - 2013, z. 2,
s. 23-46 summ.
2208. ODEBRANIE polskiej emerytury : [orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 7, s. 389-392.
2209. ODPRAWA pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy :
[orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1, s. 53-56.
2210. PRAWO właściwe dla umowy o pracę : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 10, s. 558-560.
- 377 2211. PRZEGLĄD orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w sprawach z zakresu prawa pracy za 2009 r. / Jacek Skoczyński // Stud. Analizy SN. - 2011, T. 5, s. 496-596.
2212. PRZEJĘCIE przedsiębiorstw a swoboda przedsiębiorczości :
[orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 9, s. 503-504.
2213. RÓWNOŚĆ wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet / Marta Madej // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 4, s. 38-40.
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2214. RYZYKO niesamodzielności w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości / Gertruda Uścińska // Polit. Społ. - 2013,
R. 40, nr 4, s. 11-17 summ.
Zasiłek pielęgnacyjny a prawo do świadczeń w Niemczech w przypadku
wyjazdu do innego państwa UE.
2215. SPÓR sądów o słowackie emerytury, czyli Trybunał Sprawiedliwości UE versus Sąd Konstytucyjny Czeskiej Republiki / Dorota
Lis-Staranowicz // J. Modern Sc. - 2012, t. 3, s. 349-361 bibliogr. netogr.
summ.
2216. STATUS pracownika a prawo do pomocy na kształcenie :
[orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 3, s. 165-168.
2217. WIEK i niepełnosprawność a istotne wymogi zawodowe uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
i Sądu Najwyższego / Maciej Kułak // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2013, s. 421-431.
2218. Z ORZECZNICTWA Trybunału Sprawiedliwości UE [swoboda przepływu pracowników] / Marta Madej // Pr. Zabezp. Społ. - 2013,
nr 5, s. 33-36.
- 378 2219. ZAGADNIENIA opieki długoterminowej w orzecznictwie
ETS [Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości] / Gertruda Uścińska //
Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2013, R. 2, nr 2, s. 71-74
bibliogr. summ.
2220. ZAKAZ dyskryminacji ze względu na orientację seksualną :
[orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska //
Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 6, s. 332-336.
12. Zaspokajanie socjalnych
potrzeb pracowników
2221. FUNDUSZ świadczeń socjalnych : kadry - podatki - księgowość / pod red. Macieja Nałęcza. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck,
2013. - 324 s. ; 21 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-255-4449-2.
2222. JAKIE świadczenia sfinansuje zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych : stan prawny na 23 lipca 2013 r. / Anna Łukaszewska // Por.
Gaz. Praw. - 2013, nr 31, s. 5-41.
2223. JEDZ, myśl, pracuj : dofinansowanie posiłków przez pracodawców / Paweł Łojewski // Personel Zarz. - 2013, nr 4, s. 58-60.
Wpływ właściwego odżywiania w pracy na zdrowie pracowników i efektywność pracy.
2224. POMOC socjalna z ZFŚS / Jadwiga Stefaniak // Służ. Prac. 2013, R. 40, nr 1, s. 17-20.
2225. PRZEDAWNIENIE roszczeń przeciwko pożyczkobiorcy i poręczycielowi umowy pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych / Halina Kiryło // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 8, s. 2-10
summ.
- 379 2226. REALIZACJA polityki prorodzinnej w świetle ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na przykładzie jednego z zakładów wydobywczych województwa dolnośląskiego / Aleksandra Sienkiewicz-Gola // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 292, s. 206-225,
rys. tab. bibliogr. summ.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako istotny element kształtowania polityki prorodzinnej zakładu pracy.
2227. ŚWIADCZENIA finansowane z zfśs / Anna Łukaszewska //
Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 2, s. 3-82.
2228. ŚWIADCZENIA mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych /
Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 5, s. 14.
Od 1.01.2013 r. nowe przepisy uściślające sposób wypłaty świadczenia
mieszkaniowego żołnierzom zawodowym.
2229. ŚWIADCZENIA socjalne wypłacane przez pracodawcę a obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne / Piotr Prusinowski // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 5, s. 242-246.
2230. ZASPOKAJANIE potrzeb kulturalnych pracowników w świetle art. 16 kodeksu pracy / Kamil Zeidler // Gdań. Stud. Praw. - 2013,
T. 30, s. 247-256 summ.
13. Wynagrodzenie za pracę
i inne świadczenia związane z pracą
a. Zagadnienia ogólne
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Janik J.: Zastosowanie konstrukcji fikcji prawnej w przepisach kodeksu pracy o wynagrodzeniu gwarancyjnym. - Samol S.: Prawo pracownika do
wynagrodzenia za przerwy w pracy nadliczbowej.
- 380 2231. ANALIZA prawna definicji podróży służbowej zawartej
w art. 77.5 par.1 KP / Magdalena Stręk // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10,
nr 9, s. 460-465.
KONSEKWENCJE naruszenia zasady równego wynagradzania bez
względu na płeć na gruncie polskiego prawa pracy / M. Głogowska =
poz. 1832.
2232. KOSZTY funkcjonowania organów upadłego a wynagrodzenie
ze stosunku pracy / Rafał Adamus // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 8,
s. 403-407.
2233. LISTA płac w praktyce : stan prawny na 14 maja 2013 r. /
oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 20, s. 3-37.
2234. NAGRADZAJĄ na Wielkanoc : polski rynek świadczeń pozapłacowych dla pracowników / Paweł Łojewski // Personel Zarz. - 2013,
nr 3, s. 16-18, rys.
2235. NAGRODY jubileuszowe - pytania i odpowiedzi // Serw.
Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 29/30, Prawo w jednostkach budżetowych,
s. 31-38.
2236. NIENALEŻYTE wykonywanie pracy przez pracownika skutki finansowe / Leszek Jaworski // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18,
nr 22, s. 22, 31-33.
2237. NORMALNE wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych / Piotr Prusinowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 5, s. 28-33 summ.
2238. PODRÓŻE służbowe po zmianach : stan prawny na 21 marca
2013 r. / oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 13, s. 5-32.
Omów. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
- 381 w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167).
2239. POJĘCIE „kierownika wyodrębionej komórki organizacyjnej”
w świetle kodeksowych przepisów o rekompensacie za pracę w godzinach nadliczbowych / Tomasz Duraj // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10,
nr 7, s. 342-345.
PRACA i polityka społeczna / red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska =
poz. 2614.
Z treści: Wratny J.: Niektóre problemy regulacji wynagrodzeń w perspektywie
zmian kodeksu pracy.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Walczak K.: Pojęcie płacy godziwej w ujęciu multidyscyplinarnym.
2240. PROBLEMY regulacji wynagrodzenia za pracę de lege ferenda / Jerzy Wratny // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 10, s. 2-9 summ.
2241. SAMOCHÓD osobowy w firmie : stan prawny na 2 września 2013 r. / oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 36,
s. 5-37.
M.in. ryczałt za używanie prywatnego samochodu, odszkodowanie za zniszczony samochód prywatny.
2242. TRAKTATOWA zasada proporcjonalności oraz wymóg
uwzględniania zakresu prywatnego użytkowania na gruncie podatku od
towarów i usług a prywatne użytkowanie samochodów służbowych /
Paweł Selera // Prz. Podat. - 2013, nr 6, s. 17-23 summ.
2243. TRZYNASTKA : dodatkowe wynagrodzenie roczne / pod red.
Doroty Wołoszyn-Kądziołki. - 4 wyd. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck,
2013. - 238 s. ; 21 cm. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-4795-0.
- 382 2244. WARTOŚCIOWY benefit : rola świadczeń zdrowotnych oferowanych pracownikom / Kamil Skowera // Personel Zarz. - 2013, nr 10,
s. 24-26, tab. wykr.
2245. WYNAGRODZENIE za pracę w godzinach nadliczbowych /
Rafał Golat // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 7, s. 15-19.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Cudowski B.: Ujawnienie wynagrodzenia przez pracownika jako
przyczyna rozwiązania stosunku pracy. - Florek L.: Wynagrodzenie za pracę
w gospodarce rynkowej. - Giedrewicz-Niewińska A.: Wynagrodzenie pracownika
przywróconego do pracy wyrokiem sądu. - Łapiński K.: Wynagrodzenie za pracę
w niedzielę i święto.
2246. ZBIEG pracowniczych roszczeń majątkowych / Andrzej
Świątkowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 5, s. 2-7 summ.
Prawna regulacja zbiegu pracowniczych roszczeń majątkowych wynikających
z kodeksu pracy.
Orzecznictwo dot. wynagradzania poz. 2135, 2160, 2189.
b. Płaca minimalna
2247. ANALIZA poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce /
Grzegorz Baczewski, Małgorzata Sarzalska, Mariusz Zielonka // Dialog. 2013, nr 1, s. 14-25, rys. tab. wykr.
2248. JAKIE są konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia
za pracę od stycznia 2014 r. / Renata Majewska // Serw. Praw.-Prac. 2013, R. 18, nr 51/52, s. 15-18, tab.
2249. PŁACA minimalna - duży problem / Wiktor Rutkowski //
Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 8, s. 1-8 bibliogr. summ. * Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia minimalnego : na marginesie arty-
- 383 kułu prof. W. Rutkowskiego / Mieczysław Kabaj // Tamże, nr 8, s. 9-15,
tab. bibliogr. summ.
2250. SENS i znaczenie wynagrodzenia minimalnego / Łukasz
Kasprowicz // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 5, s. 14-17, tab. summ.
c. Ochrona wynagrodzenia za pracę
2251. EGZEKUCJA z wynagrodzenia za pracę / Franciszek Małysz //
Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 8, s. 23-28.
2252. (NIE)JAWNE płace : dylematy związane z utajnianiem indywidualnych wynagrodzeń / Zofia Sekuła // Personel Zarz. - 2013, nr 4,
s. 48-52, rys.
2253. OGRANICZENIA potrąceń z wynagrodzenia / Rafał Golat //
Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 2, s. 10-14.
POTRĄCENIA ze świadczeń pracowniczych / M. Culepa = poz. 2157.
PRAWO pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi / pod red.
A. Nowaka = poz. 1808.
Z treści: Skóra M.: Ochrona wynagrodzenia za pracę jako czynnik skutecznego kierowania ludźmi. - Sadza A.: Skutki zajęcia wynagrodzenia za pracę w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
2254. WALKA z opóźnieniami wypłat wynagrodzeń / Adam Zych //
Atest. - 2013, nr 2, s. 15-16.
d. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
2255. ROZLICZANIE wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków
chorobowych : stan prawny na 11 czerwca 2013 r. / Bogusław Nowakowski. - Cz. 1-2 // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 26, s. 5-42 ; nr 27, s. 5-47.
- 384 2256. WYNAGRODZENIE za czas pozostawania bez pracy /
Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 1, s. 21-25.
e. Wynagrodzenie różnych grup pracowników
2257. PŁACA progowa pracowników naukowo-dydaktycznych polskich wyższych uczelni publicznych w warunkach hipotetycznego kontraktu / Mariusz Franciszek Kaszubowski // Nierów. Społ. Wzrost
Gospod. - 2013, z. 31, s. 239-257, rys. tab. bibliogr. summ.
2258. PRAWO twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim / Dorota Sokołowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2013. - 563, [1] s. ; 24 cm. - (Prawo /
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 179). - Tabele. Bibliogr. s. 526-560. - ISBN 978-83-232-2563-8.
REGULAMINY wynagradzania nauczycieli / J. Jankowski =
poz. 1877.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Ruśkowski E.: Wynagrodzenia sędziów a stan finansów publicznych - uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 1/12).
f. Odprawy pieniężne
2259. CZY wypłata odprawy pośmiertnej jest obowiązkowa / Arkadiusz Mika // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 1, s. 39-40.
ODPRAWA pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy : orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości / oprac. E. Skibińska = poz. 2209.
ODPRAWA z tytułu zwolnień grupowych / A. Marek = poz. 2151.
- 385 2260. ODPRAWY pracowników samorządowych i oświaty - pytania
i odpowiedzi // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 39, Prawo w jednostkach budżetowych, s. 23-30.
Zmiany w przepisach dla sfery budżetowej.
VIII. PŁACE
1. Polityka płac
2261. CZY wykształcenie i doświadczenie zawodowe mają znaczenie? : wyniki równania Mincera dla Polski / Aleksandra Majchrowska,
Sylwia Roszkowska // Rocz. Kol. Analiz Ekon. - 2013, z. 30, s. 235-253
bibliogr. summ.
Materiały z konferencji „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”, Warszawa. Wykształcenie a płaca.
2262. MODELOWANIE poziomu płac w mikro i makroskali : teoria
i rzeczywistość gospodarcza Polski / Jerzy Czesław Ossowski. - Warszawa : Akad. Of. Wydaw. Exit, 2013. - 309 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 275-280. - ISBN 978-83-7837-015-4.
PRACA i polityka społeczna / red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska =
poz. 2614.
Z treści: Juchnowicz M.: Wynagrodzenia w Polsce na tle Unii Europejskiej współczesne tendencje. - Czajka Z.: Wpływ samodzielności urzędów gminnych
na zmiany w ich systemach wynagradzania.
2263. WYBRANE modele w teorii płacy efektywnej / Wiesław Golnau // Zarz. Finanse. - 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 283-296 bibliogr.
summ.
- 386 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Z. Wiśniewski = poz. 123.
Z treści: Czajka Z.: Kapitał ludzki i wynagrodzenia w małych organizacjach. Stachowska S.: Kształtowanie wynagrodzeń w dynamicznie rozwijających się
małych i średnich przedsiębiorstwach. - Sapeta T.: Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach.
2264. ZNACZENIE udziału wynagrodzeń w PKB dla debaty emerytalnej / Adam Müller // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 5/6, s. 15-21, wykr.
bibliogr. netogr. summ.
2. Proporcje i struktura płac
2265. KLUCZOWE czynniki zróżnicowania płac realnych brutto
w województwie podkarpackim / Tomasz Misiak // Rola Informat.
w Naukach Ekon. - 2013, [z.] 2, s. 274-285 bibliogr. summ.
MAŁE i średnie przedsiębiorstwa w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym / B. Buczkowski = poz. 619.
M.in. zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
2266. REGIONALIZACJA wynagrodzeń a zasada niedyskryminacji
pracowników / Krzysztof Walczak // Gdań. Stud. Praw - 2013, T. 30,
s. 225-232 summ.
RÓWNOŚĆ wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet / M. Madej =
poz. 2213.
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2267. SPRAWIEDLIWE nierówności zarobków w odczuciu społecznym / Henryk Domański. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2013. 180 s. : rys. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 172-180. - ISBN 978-837383-667-9.
- 387 2268. STRUKTURY wynagradzania pracowników / Zofia Sekuła. Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 525 s. : il. ; 24 cm. Tabele. - ISBN 978-83-264-4451-7.
3. Systemy wynagrodzeń
2269. DYSFUNKCJE systemu wynagradzania w organizacji / Piotr
Oleksiak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 288, s. 131-141, tab. bibliogr.
summ.
Systemy wynagradzania (wartościowanie pracy, tabele płac, systemy premiowania).
2270. EFEKTYWNOŚCIOWY system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie / Mariusz Nyk // Zarz. Finanse. - 2013, R. 11, nr 1, cz. 1, s. 537-552
bibliogr. summ.
2271. EFEKTYWNY system wynagradzania w jednostkach samorządowych oferujących wsparcie finansowe z Unii Europejskiej jako kluczowy
instrument wdrażania innowacyjnych metod zarządzania w organizacjach
publicznych / Janusz Kornecki, Maciej Kokotek, Arkadiusz Szymański //
Optimum - Stud. Ekon. - 2013, nr 6, s. 70-83, rys. bibliogr. summ.
2272. KONKURENCYJNY system wynagrodzeń : wykorzystanie
rynkowej tabeli płac / Patrycja Grzesińska // Personel Zarz. - 2013, nr 5,
s. 30-33, tab. wykr.
2273. KSZTAŁTOWANIE systemów wynagrodzeń pracowniczych
w czasie kryzysu / Ewa Beck-Krala // Organ. Kier. - 2013, nr 4, s. 105117, rys. tab. bibliogr. summ.
Najczęstsze praktyki w zakresie wynagradzania pracowników jakie stosują
pracodawcy w czasie kryzysu.
2274. MIERNIKI premii : transformacja systemu wynagrodzeń jako
kluczowy element programu podnoszenia parametrów efektywności pro-
- 388 dukcji w Grupie Nowy Styl - studium przypadku / Justyna Wulf-Zborowska, Daniel Niedbalski // Personel Zarz. - 2013, nr 4, s. 44-47, rys.
2275. MNOŻNIKOWY mechanizm wynagradzania i jego zmiany
w opinii członków korpusu służby cywilnej / Ewa Śmigielska // Eduk.
Ekon. Menedż. - 2013, nr 2, s. 97-112, tab. wykr. bibliogr. rez. summ.
2276. NOWOCZESNE koncepcje wynagrodzeń / Hanna Karaszewska // Eduk. Ekon. Menedż. - 2013, nr 2, s. 13-25, rys. tab. bibliogr. rez.
summ.
Nowoczesne koncepcje kształtowania wynagrodzeń z określeniem ich zalet
i ograniczeń.
2277. SYSTEMY kafeteryjne w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce /
Joanna Nieżurawska // Eduk. Ekon. Menedż. - 2013, nr 2, s. 81-95, tab.
bibliogr. rez. summ.
System kafeteryjny - nowoczesna forma płac jako przykład elastycznego
systemu wynagradzania - indywidualizacja wynagrodzeń przy czynnym udziale
w ich kreowaniu samych pracowników. Geneza kafeterii (cafeteria priciple) jako
pakietowego systemu wynagradzania.
2278. WARTOŚCIOWANIE stanowisk pracy / Ludmiła Stemplewska // Ekon. Organ. Przeds. - 2013, nr 2, s. 47-56 bibliogr. summ.
2279. WYZWANIA dla polityki wynagrodzeń : trendy na rynku
pracy a elastyczny system wynagrodzeń w TRW SSP w Bielsku-Białej opis praktyki / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2013, nr 12, s. 24-27.
4. Motywacyjna funkcja płac
2280. DODATKOWE świadczenia pracownicze - element polityki
wynagrodzeń / Rafał Towalski // Dialog. - 2013, nr 4, s. 21-25, tab.
Pakiety zdrowotne, pracownicze programy emerytalne, programy szkoleniowe
finansowane przez pracodawców ze środków trwałych.
- 389 2281. O ROLI świadczeń dodatkowych w wynagradzaniu za pracę /
Stanisława Borkowska // Stud. Pedagog. / PAN. - 2012, T. 65, s. 187-203
bibliogr. netogr. summ.
2282. PIENIĄDZE dla sprzedawcy : jak tworzyć i wdrażać systemy
motywacyjno-premiowe dla działów sprzedaży? / Daniel Kowalski //
Personel Zarz. - 2013, nr 12, s. 53-55, rys.
2283. SYSTEM motywowania i wynagradzania pracowników w polskich firmach / Kazimierz Piotrkowski // Nowocz. Systemy Zarz. - 2011,
nr 6, s. 57-68 bibliogr. summ.
2284. WYNAGRADZANIE kompleksowe w praktyce przedsiębiorstw / Sylwia Stachowska // Eduk. Ekon. Menedż. - 2013, nr 2, s. 6179, tab. bibliogr. rez. summ.
Identyfikacja oraz ocena rozwiązań stosowanych w zakresie wynagrodzenia
kompleksowego uwzględniającego różne składniki (materialne i niematerialne)
motywujące pracownika.
5. Płace w poszczególnych działach
gospodarki narodowej i zawodach
ANALIZA polityki publicznej w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzenia w polskiej administracji w latach 2002-2011 / M. Guzowska,
T. Strąk = poz. 617.
2285. ANALIZA zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz
wskaźników Z-score i TSR w wybranych bankach działających w Polsce
i Stanach Zjednoczonych / Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil // Ann.
UMCS, Sect. H. Oeconomia. - 2013, Vol. 47, [cz.] 3, s. 157-166 bibliogr.
summ.
- 390 2286. DETERMINANTY niezależności komitetu wynagrodzeń w bankach w Polsce / Agnieszka Słomka-Gołębiowska // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 307, s. 569-580, tab. bibliogr. summ.
Komitet jako instrument usprawniania prac rady nadzorczej oraz instytucja
mająca za zadanie opracowanie pakietu wynagrodzeniowego dla członków zarządu i czuwania nad adekwatnością polityki wyngagrodzeń do wyników spółki.
2287. EFEKTYWNY HR-owiec : wydajność i wynagrodzenia w pionie personalnym na podstawie Raportu płacowego Sedlak&Sedlak 2012 /
Damian Żmigrodzki // Personel Zarz. - 2013, nr 1, s. 16-19, tab.
MNOŻNIKOWY mechanizm wynagradzania i jego zmiany w opinii
członków korpusu służby cywilnej / E. Śmigielska = poz. 2275.
PŁACA progowa pracowników naukowo-dydaktycznych polskich
wyższych uczelni publicznych w warunkach hipotetycznego kontraktu /
M. F. Kaszubowski = poz. 2257.
2288. POLITYKA wynagradzania kadry kierowniczej w polskich
bankach publicznych na przykładzie spółek indeksu WIG20 / Piotr Urbanek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 307, s. 654-666, tab.
bibliogr. summ.
PRAWO pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi / pod red.
A. Nowaka = poz. 1808.
Z treści: Bomanowski B., Piotrowski T.: Wynagrodzenie jako kluczowy
czynnik motywujący tymczasowych pracowników produkcyjnych. - Majewska A.:
Wynagrodzenie pracownika jako skuteczny czynnik motywacyjny do efektywnej
pracy.
2289. PROEFEKTYWNOŚCIOWY system wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego : podstawowe założenia / Jacek Strojny //
Modern Manag. Rev. - 2013, Vol. 18, nr 2, s. 93-102 summ.
PRZECIĘTNE wynagrodzenie a sytuacja na rynku pracy - przypadek
województwa łódzkiego / M. Nyk = poz. 522.
- 391 2290. WYNAGRADZANIE lekarzy w podmiotach leczniczych
w Polsce / Hanna Karaszewska, Joanna Nieżurawska // Zarz. Zasob.
Ludz. - 2013, nr 3-4, s. 61-76, tab. wykr. bibliogr. summ.
2291. WYNAGRODZENIA dyrektorów wykonawczych rady dyrektorów największych amerykańskich banków przed i po kryzysie finansowym / Mateusz Folwarski // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 307,
s. 121-131, rys. tab. bibliogr. summ.
2292. WYŚCIG o umysły i portfele klientów : przegląd płac w sprzedaży i marketingu / Łukasz Dłuski // Personel Zarz. - 2013, nr 8, s. 42-44,
tab.
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Organizacja systemu zabezpieczenia społecznego
a. Zagadnienia ogólne
2293. AKTYWIZACJA zawodowa w państwach członkowskich Unii
Europejskiej - na podstawie doświadczeń holenderskich / Anna Siporska //
Ubezp. Społ. - 2013, nr 1-2, s. 21-24.
Aktywizacja zawodowa osób, które ze względów zdrowotnych są niezdolne
do pracy. Zmiany w holenderskim prawodawstwie, dotyczącym zabezpieczenia
socjalnego z tytułu niezdolności do pracy - czasowej bądź długotrwałej.
2294. BENEFICJENT pracy jako kryterium objęcia systemem ubezpieczeń społecznych / Sebastian Koczur // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 7, s. 352-356.
Definicja pracownika w rozumieniu prawa ubezpieczeń społecznych.
- 392 2295. BOMBA demograficzna tyka / Marek Kułakowski // Myśl.pl. 2013, nr 4, s. 39-41.
2296. CZY w Polsce potrzebny jest kodeks zabezpieczenia społecznego? / Andrzej Szybkie // Ubezp. Społ. - 2013, nr 3, s. 23-24. * Próba
ujednolicenia definicji i usystematyzowania podstawowych pojęć / Marek
Pogonowski // Tamże, nr 4, s. 21-24. - Głos w dyskusji na temat: Czy
w Polsce potrzebny jest kodeks zabezpieczenia społecznego?
2297. FRANCUSKI system zabezpieczenia społecznego / Joanna
Knyżewska, Grażyna Sypniewska // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 6, wkł.
s. I-XVI.
2298. LEKSYKON ZUS 2013 / Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski. Białystok : DK Doradztwo, 2013. - 825 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83928150-9-9.
M.in. ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników zatrudnionych za
granicą i cudzoziemców w Polsce, ubezpieczenia zleceniobiorców, agentów
i prowadzących działalność gospodarczą.
MEDYCYNA ubezpieczeniowa / pod red. Z. Guzel, D. M. Fal,
A. Lipki = poz. 2442.
Z treści: Lipka A.: Charakter i funkcje ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń
społecznych.
2299. O POTRZEBIE jednoznacznego i jasnego precyzowania określeń stosowanych w polityce zabezpieczenia społecznego / Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Dionizy Bilski // Niepełnosprawność. - 2013,
nr 4, s. 7-17 summ.
2300. O ŚWIADCZENIACH adekwatnych i przystosowaniu do
przyszłych megatrendów : seminarium ISSA w Oslo / Robert Marczak //
Ubezp. Społ. - 2013, nr 6, s. 2-8.
Omów. seminarium (Oslo, 6-8 maja 2013 r.) nt. oddziaływania zmian na
rynku pracy i zmian demograficznych na zabezpieczenie społeczne oraz narzędzi
pomiaru adekwatności świadczeń.
- 393 2301. PARADYGMATY w systemach ubezpieczeń społecznych na
przykładzie Polski i Niemiec / Roman Garbiec // Zesz. Nauk. / OTN. 2011, z. 25, s. 759-774 bibliogr. summ.
2302. PODSTAWOWE gwarancje zabezpieczenia społecznego praktyka, koncepcja, standard i globalna polityka społeczna / Krzysztof
Hagemejer // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 11/12, s. 15-20 bibliogr. summ.
Omów. Zalecenia nr 202 Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjętego
w 2012 r. dotyczącego krajowych podstawowych gwarancji zabezpieczenia społecznego (national floors of social protection) na tle dotychczas stosowanych
rozwiązań.
2303. POJĘCIA i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego /
Inetta Jędrasik-Jankowska. - Wyd. 5. - Warszawa : LexisNexis Polska,
2013. - 406 s. : rys. ; 24 cm. - (Podręczniki LexisNexis). - ISBN 978-83278-0117-3.
2304. POLSKA i Ukraina razem - po Euro czas na ubezpieczenia
społeczne // Biul. Inf. / ZUS. - 2013, nr 4, s. 2-3.
Omów. umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polska a Ukrainą
(z 18 maja 2012 r.).
POLSKIE ubezpieczenia społeczne u początków i dzisiaj / M. Lewandowska = poz. 27.
POSTĘPOWANIE sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / M. Klimas = poz. 2113.
2305. POZORNA umowa o pracę nie stanowi tytułu ubezpieczenia /
Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 9, s. 471-474.
PRACA i polityka społeczna / red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska =
poz. 2614.
Z treści: Uścińska G.: Aktualne problemy dotyczące zabezpieczenia społecznego w Polsce. - Czepulis-Rutkowska Z.: Systemy emerytalne i opieki długoterminowej : kierunki reform a zmiana społeczna i starzenie się ludności.
- 394 2306. PRAWO do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego
w świetle prawa Unii Europejskiej / Monika Tomaszewska // Z Zag.
Zabezp. Społ. - 2011, z. 3, s. 119-132.
PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. K. W. Baran =
poz. 1810.
2307. REFORMA ubezpieczeń społecznych w III Rzeczpospolitej /
Piotr Makarzec // Zesz. Nauk. WSEI Lublin, Ser. Administracja. - 2013,
nr 1, s. 91-101 summ.
2308. RÓWNOWAGA ekonomiczna systemów emerytalnych :
współpraca w ramach Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia społecznego : materiały z seminariów ZUS (3) / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2013. - 189, [1] s. : wykr. kolor. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr.
Treść: Dzienisiuk Dorota: Wybrane rozwiązania na rzecz rodziny w ubezpieczeniach społecznych państw europejskich (s. 11-26). - Chłoń-Domińczak
Agnieszka: Rozwiązania na rzecz rodziny w ubezpieczeniach społecznych
w polskim systemie (s. 27-36). - Nasiński Paweł: Analiza wpływu zmian przyszłych współczynników płodności na prognozowaną liczbę i strukturę ludności
Polski oraz na prognozowaną sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w perspektywie do 2060 roku (s. 37-56). - Strzelecki Paweł: Podaż pracy
w długim okresie a stabilność systemu ubezpieczenia społecznego (s. 59-73). Petelczyc Janina, Roicka Paulina: Nietypowe formy zatrudnienia w krajach UE
(s. 74-84). - Radzisław Andrzej: Różne formy uzyskiwania dochodów a obowiązek ubezpieczeń społecznych (s. 85-96). - Więckowska Barbara: Źródła dochodów a składowanie na ubezpieczenia społeczne (s. 97-108). - Borowczyk Ewa:
Unia Europejska a krajowe systemy emerytalne - przykład szwedzkiego systemu
i mechanizmy zapewniające jego równowagę finansową (s. 111-125). - Wiktorow
Aleksandra: Czy możliwe są oszczędności w systemie emerytalnym i rentowym?
(s. 126-131). - Gdański Jacek, Fluks Małgorzata: Założenia i cele projektu SSEMOVE (s. 135-139). - Szybkie Andrzej: Wyniki projektu SSE-MOVE. Prawne
i ekonomiczne bariery w migracji w obrębie UE w obszarze emerytalnorentowym (s. 140-151). - Miezien Ewa: Wyniki projektu SSE-MOVE w obszarze
świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w razie choroby i macierzyństwa problemy proceduralne (s. 152-158). - Dzienisiuk D.: Niektóre aktualne problemy
ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej (s. 161-176). - Uścińska Gertruda:
Ewolucja świadczeń opieki długoterminowej w systemach krajowych i europej-
- 395 skich zabezpieczenia społecznego. Analiza prawna (s. 177-182). - Szybkie A.:
Wybrane działania dotyczące zwalczania błędów i nadużyć w obszarze emerytalno-rentowym w obrębie Unii Europejskiej (s. 185-190).
2309. RYZYKO jako przesłanka ochrony w systemie zabezpieczenia
społecznego / Gertruda Uścińska // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 11/12,
s. 3-9 bibliogr. summ.
Współczesne badania nad pojęciem i zakresem ryzyka społecznego (socjalnego) w systemach zabezpieczenia społecznego.
2310. SYSTEM ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe /
pod red. Grażyny Szpor. - Wyd. 7. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 339 s. ; 20 cm. - (Podręczniki LexisNexis). - Bibliogr. - ISBN 978-83278-0139-5.
Treść: Szpor G.: Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego
(s. 13-38). - Szpor G.: Struktura systemu ubezpieczeń społecznych (s. 39-71). Kluszczyńska Zofia: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
(s. 72-97). - Koczur Wiesław, Rubel Katarzyna: Ubezpieczenie społeczne z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (s. 98-124). - Kluszczyńska Z.:
Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (s. 125-161). - Szumlicz
Tadeusz: Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych (s. 162-191). Rubel K.: Pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta emerytalne
oraz konta zabezpieczenia emerytalnego (s. 192-219). - Koczur W.: Ubezpieczenie społeczne rolników (s. 220-252). - Koczur W., Rubel K.: Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej (s. 253-266). - Roszewska
Katarzyna: Aktualne zagadnienia ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego (s. 267-339).
2311. SZWAJCARSKI system zabezpieczenia społecznego / Joanna
Knyżewska, Grażyna Sypniewska // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 10,
wkł. I-XX.
2312. TRAKTATOWE i konstytucyjne zabezpieczenia zachowania
uprawnień do nabytych świadczeń socjalnych / Andrzej Marian Świątkowski // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2011, z. 3, s. 97-118.
2313. UBEZPIECZENIA społeczne : wraz z indeksem rzeczowym /
red. Aneta Flisek. - Wyd. 10, stan prawny na 18 października 2013 r. -
- 396 Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - XI, 270 s. : 17 cm. - (Twoje
Prawo). - ISBN 978-83-255-5576-4.
2314. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce / [oprac. Anna Siporska] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2013. - 98 s. :
wykr ; 20 cm. - Tabele.
2315. UBEZPIECZENIE społeczne dawniej i dziś : w 80 lecie
uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym / [red. Łucja Kucharczyk-Rok, Olaf Rawski, Anna Żołna] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego. - Wrocław : ZUS,
2013. - 213, [1] s. : fot., wykr. kolor. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83919310-4-2.
Treść: Malaka Antoni: Ustawa scaleniowa - okoliczności jej uchwalenia
i znaczenie dla rozwoju ubezpieczenia społecznego (s. 7-24). - Olszewska Małgorzata: Zakres przedmiotowy ubezpieczenia społecznego (s. 25-37). - Zieleniecki
Marcin: Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego (s. 39-55). - BińczyckaMajewska Teresa: Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych (s. 5797). - Ślebzak Krzysztof: Prawny charakter składek na ubezpieczenie społeczne (s. 99-114). - Sanetra Walerian: Stanowienie i stosowanie prawa z zakresu
ubezpieczeń społecznych (s. 115-142). - Szumlicz Tadeusz: Solidaryzm i indywidualizm w ubezpieczeniu społecznym (s. 143-167). - Żukowski Maciej: Demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczenia społecznego
(s. 169-179). - Cicherska Anna: Przebieg dyskusji (s. 181-204).
Nadto: Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś : konferencja naukowa inaugurująca obchody 80-lecia ZUS / Anna Cicherska // Ubezp. Społ. - 2013, nr 5,
s. 2-6. - 4-5 kwietnia 2013 r. Wrocław.
2316. UMOWY Polski z Ukrainą oraz Mołdawią / Izabela Kryśpiak //
Ubezp. Społ. - 2013, nr 12, s. 13-17.
Omówienie umów o zabezpieczeniu społecznym podpisanych 18 maja 2012 r.
między Polską a Ukrainą (Dz. U. 2013, poz. 1373) oraz 9 września 2013 r. między
Polską a Mołdawią (Dz. U. 2013, poz. 1375).
2317. UPOWSZECHNIANIE wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Kraków : ZUS,
- 397 2013. - 129, [1] s. : fot. kolor, rys. kolor., wykr. kolor. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr.
Praca przygotowana z okazji konferencji naukowej na temat „Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych” (Kraków, 24 czerwca
2013 r.).
Z treści: Sułkowska Wanda: Świadomość społeczna w obszarze ubezpieczeń społecznych w świetle badań naukowych (s. 7-23). - Sobczyk Arkadiusz:
W sprawie kryzysu edukacji z zakresu ubezpieczeń społecznych na studiach
prawniczych (s. 25-33). - Sroka Łukasz Tomasz: Edukacja na temat ubezpieczeń
społecznych w kontekście naukowo-dydaktycznej działalności Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie - stan obecny i program działania (s. 35-53). - Frańczak Jolanta: Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na stosowanie i upowszechnianie prawa ubezpieczeń społecznych (s. 55-68). - Chłoń-Domińczak
Agnieszka: Upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych - doświadczenia międzynarodowe (s. 69-79). - Borowczyk Ewa: Upowszechnianie wiedzy
o ustawodawstwie Unii Europejskiej w zakresie ubezpieczeń społecznych (s. 8192). - Ostrowska Katarzyna: Udział mediów w procesie edukacji społecznej
w zakresie ubezpieczeń społecznych (s. 93-97). - Benio Marek: Społeczny odbiór
ubezpieczeń społecznych - od obalania mitów po rzetelną informację (s. 99-120).
Omów.: Maria Strzelecka // Ubezp. Społ. - 2013, nr 7/8, s. 2-7.
2318. WYKLUCZENI z ubezpieczeń / Łukasz Tomasz Sroka //
Ubezp. Społ. - 2013, nr 10, s. 21-25.
Osoby wykluczone z ubezpieczeń społecznych.
ZABEZPIECZENIA społeczne wdów i sierot po pracownikach sfery
publicznej w monarchii habsburskiej : od XIX wieku do 1918 roku /
R. Tomczyk = poz. 44.
2319. ZABEZPIECZENIE społeczne osób korzystających z prawa do
przemieszczania się w Unii Europejskiej / Gertruda Uścińska. - Stan
prawny na 15 sierpnia 2013 r. - Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus.,
2013. - 502 s. : 21 cm. - (Monografie Lex). - Tabele. - Bibliogr. s. 469479. - ISBN 978-83-264-4446-3.
ZNACZENIE ustawy scaleniowej w historii polskich ubezpieczeń
społecznych / A. Krupski = poz. 45.
- 398 b. Finansowanie systemu ubezpieczeń
2320. BOMBA emerytalna tyka / Tomasz Gruszecki // Rocz. Ekon.
Zarz. - 2011, T. 3, s. 41-48 summ.
2321. EFEKTYWNOŚĆ finansowa publicznego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce po reformie w 1999 roku / Roman Garbiec ;
Politechnika Częstochowska. - Częstochowa : Wydaw. Politech. Częst.,
2013. - 246 s. : rys. ; 24 cm. - (Monografie ; nr 286). - Tabele. - Bibliogr.
s. 229-240. - ISBN 978-83-7193-609-8.
2322. FUNKCJONOWANIE państwowych funduszy rezerwowych
o celu emerytalnym : analiza doświadczeń Irlandii i Nowej Zelandii /
Joanna Rutecka // Rozpr. Ubezp. - 2013, z. 1, s. 95-107 summ.
2323. MECHANIZMY zapewniające równowagę finansową systemu
emerytalnego - przykład Szwecji / Ewa Borowczyk // Ubezp. Społ. 2013, nr 4, s. 16-20, tab.
RÓWNOWAGA ekonomiczna systemów emerytalnych = poz. 2308.
Z treści: Borowczyk E.: Unia Europejska a krajowe systemy emerytalne przykład szwedzkiego systemu i mechanizmy zapewniające jego równowagę
finansową. - Wiktorow A.: Czy możliwe są oszczędności w systemie emerytalnym i rentowym?
UBEZPIECZENIE społeczne dawniej i dziś / red. Ł. KucharczykRok, O. Rawski, A. Żołna = poz. 2315.
Z treści: Bińczycka-Majewska T.: Organizacja i finansowanie ubezpieczeń
społecznych.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Spyt R.: Zainteresowany jako strona postępowania w sprawach
o ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
- 399 c. Obowiązki płatników składek
2324. ABOLICJA dla płatników składek // Biul. Inf. / ZUS. - 2013,
nr 1, s. 10-12.
2325. DO 2 kwietnia 2013 r. - czas na złożenie druku ZUS ZSWA /
Danuta Dera // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 3, s. 3-10, tab.
Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - definicje i ustalenia odnośnie obowiązków płatników składek: wykaz prac w szczególnych warunkach, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych, wypełnianie druku ZUS
ZSWA.
2326. DYFERENCJACJA statustu prawnego płatnika według kryterium liczby ubezpieczonych jako metoda uwzględnienia szczególnej sytuacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w prawie ubezpieczeń społecznych / Maciej Łaga // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2012, z. 4, s. 75-89 summ.
FINANSOWANIE składki na fundusz emerytalno-rentowy przez
budżet państwa / W. Jaskuła = poz. 2486.
Przeniesienie obowiązku opłacania składki z rolnika na budżet państwa.
2327. JAK zmienić miejsce działalności gospodarczej : stan prawny
na 10 września / oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013,
nr 38, s. 6-35.
M.in. obowiązki płatnika składek, obowiązki podatkowe oraz obowiązki
pracodawcy w razie zmiany miejsca działalności gospodarczej.
2328. NOWE regulacje prawne w zakresie umorzenia zaległych
i nieopłaconych składek do ZUS / Joanna Nitkowska // Służ. Prac. - 2013,
R. 40, nr 5, s. 11-13.
2329. OBOWIĄZKI składkowe wobec ZUS : stan prawny na
1 sierpnia 2013 r. / oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013,
nr 34, s. 5-44.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe ; ubezpieczenia społeczne osób przywróconych do pracy prawomocnym
wyrokiem sądu.
- 400 2330. PODMIOTY uprawnione do składania wniosków o wydanie
interpretacji przepisów „składkowych” / Jacek Wantoch-Rekowski // Pr.
Zabezp. Społ. - 2013, nr 1, s. 30-34 summ.
2331. STOSOWANIE ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze wzgledu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych / Jacek Wantoch-Rekowski // Prawo Budż. Państ. Samorz. - 2013,
[R.] 1, [nr] 1, s. 25-38 summ.
ŚWIADCZENIA socjalne wypłacane przez pracodawcę a obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne / P. Prusinowski =
poz. 2229.
2332. TRYBUNAŁ Konstytucyjny wymusił zmiany w karaniu za
naruszenie obowiązku składkowego / Sebastian Kowalski // Służ. Prac. 2013, R. 40, nr 4, s. 20-22.
d. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Uścińska G.: Regulacje UE w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenia nr 883/2004 i nr 987/2009.
DZIAŁANIA Komisji Europejskiej w obszarze koordynacji świadczeń zdrowotnych / M. Matyja = poz. 2434.
Rozm. z przedstawicielem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za sprawy
koordynacji świadczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej.
2333. EESSI [Electronic Exchange of Social Security Information] przyszłością koordynacji unijnego zabezpieczenia społecznego / Katarzyna Dobrzycka // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 3, s. 18-21.
- 401 2334. ODZYSKIWANIE nienależnie pobranych emerytur i rent
z FUS - koordynacja unijna / Izabela Kryśpiak // Służ. Prac. - 2013,
R. 40, nr 3, s. 22-26.
POLITYKA społeczna Unii Europejskiej wobec osób starszych /
Z. Czepulis-Rutkowska = poz. 2607.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, opieka długoterminowa,
polityki emerytalne.
POWROTY z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce /
A. Organiściak-Krzykowska i in. = poz. 746.
Z treści: Pieńkowska-Kamieniecka S.: Europejska koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.
2335. PROCEDURALNE aspekty ustalania ustawodawstwa właściwego - wybrane zagadnienia / Krzysztof Ślebzak // Ubezp. Społ. - 2013,
nr 11, s. 28-34.
Problemy proceduralne organów rentowych oraz sądów ubezpieczeń społecznych rozpoznających sprawy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.
2336. UNIJNA koordynacja emerytur i rent / Izabela Kryśpiak. Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2013, R. 41, nr 11, s. 24-28 ; nr 12, s. 20-24.
2337. UWZGLĘDNIANIE okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
UE / Dorota Dzienisiuk // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 3, s. 124-129.
ZMIANY tendencji w wypłacie rent z tytułu niezdolności do pracy
w kontekście spójności społecznej / B. Samoraj-Charitonow = poz. 2427.
e. Instytucje zabezpieczenia społecznego
BADANIE satysfakcji klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych IV etap / I. Marczak = poz. 1445.
- 402 2338. E-DOKUMENTY w kontaktach z ZUS // Biul. Inf. / ZUS. 2013, nr 2, s. 8-13.
2339. KONTROLA w szczegółach // Biul. Inf. / ZUS. - 2013, nr 3,
s. 15-18.
Kontrole płatników składek prowadzone przez ZUS.
KONTROLE w firmie : stan prawny na 25 listopada 2013 r. / oprac.
T. Kowalski = poz. 1845.
M.in. kontrole ZUS.
2340. NEGOCJACJE NFZ z ofertami: zastąpienie komisji konkursowej przez zespół / Zdzisław Kubot // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 6,
s. 15-20 summ.
2341. PROKLIENCKA strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych //
Ubezp. Społ. - 2013, nr 9, s. 8-11, rys.
Kontynuacja projektu „Strategia rozwoju ZUS na lata 2013-2015”.
2342. ZAKŁAD Komunikacji Społecznej / Wojciech Andrusiewicz ;
rozm. Paulina Bieniek, Olaf Rawski // Biul. Inf. / ZUS. - 2013, nr 1, s. 2-6.
Działalność ZUS.
2343. ZAKŁAD [Ubezpieczeń Społecznych] ma ogromny potencjał /
Zbigniew Derdziuk // Ubezp. Społ. - 2013, nr 1/2, s. 2-4.
2344. ZUS i KRUS w sektorze finansów publicznych i w innych
kontekstach porównawczych / Marian Podstawka // Ubezp. w Rol. - 2013,
nr 49, s. 8-24, tab. wykr. bibliogr. summ.
- 403 -
2. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe
a. Zagadnienia ogólne
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Ślebzak K.: Kryteria oceny konstytucyjności zmian prawa ingerującego w ekspektatywę emerytalną w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. - Dzienisiuk D.: Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - zagadnienia wybrane.
2345. BEZPIECZEŃSTWO świadczeń z dbałością o budżet państwa /
Dominika Szaniawska // Dialog. - 2013, nr 3, s. 88-93, tab.
Omów. II debaty emerytalnej z cyklu „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu”, która odbyła się 18 lipca 2013 r. w MPiPS z udziałem ekspertów, w tym
przedstawicieli organizacji pracodawców i związków zawodowych.
2346. CZY redystrybucja w systemie emerytalnym jest potrzebna? /
Aleksandra Wiktorow // Ubezp. Społ. - 2013, nr 9, s. 12-18.
2347. DWIE fale reform emerytalnych w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej 1998-2012 / Maciej Żukowski // Stud. Oecon. Posnan. 2013, vol. 1, nr 1(250), s. 91-100, rys. tab. bibliogr. summ.
2348. DYWERSYFIKACJA ryzyka związanego z cyklem koniunkturalnym w systemie emerytalnym w Polsce / Piotr Żuk // Wiad. Ubezp. 2013, nr 1, s. 87-103 bibliogr. summ
2349. EKSTERYTORIALNY system ubezpieczeń społecznych /
Andrzej Marian Świątkowski // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2012, z. 4, s. 121135 summ.
2350. EMERYTURY i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Emerytury pomostowe : komentarz / red. Beata Gudowska, Krzysztof
Ślebzak. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - XXVII, 1064 s. ;
20 cm. - (Komentarze Becka). - ISBN 978-83-255-4812-4.
- 404 2351. OBOWIĄZKI banku jako płatnika podatku z tytułu wypłaty
emerytur i rent zagranicznych : problemy praktyczne / Mariusz Pogoński // Rozpr. Ubezp. - 2012, z. 2, s. 44-56 summ.
2352. OCENA zgodności polskiego systemu ubezpieczeń społecznych z modelem chilijskim / Piotr Musiał // Przeds. Finanse. - 2013, nr 3,
s. 123-139 bibliogr. summ.
2353. PAŃSTWOWE fundusze majątkowe o celu emerytalnym :
charakterystyka i zasady funkcjonowania / Joanna Rutecka // Rozpr.
Ubezp. - 2012, z. 2, s. 7-32 summ.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Czepulis-Rutkowska Z.: Reformy publicznych ubezpieczeniowych
systemów emerytalnych.
2354. PRZEGLĄD funkcjonowania systemu emerytalnego w 2013 r. :
uwagi i głos w debacie / Wojciech Nagel // Ubezp. w Rol. - 2013, nr 48,
s. 8-25, tab. bibliogr. summ.
2355. REFORMA emerytalna w polskich realiach ekonomicznospołecznych / Zygmunt Bosiakowski // Zarz. Zmianami. - 2013, nr 4,
s. 69-74 bibliogr. netogr. summ.
2356. REFORMOWANIE systemów emerytalnych : porównania i oceny = Pension reforms : comparison and evaluation / ed. Marek Szczepański. - Poznań : Wydaw. Politech. Pozn., 2013. - 379 s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7775-280-7.
Z treści: Poteraj Jarosław: Zmiany w systemach emerytalnych w Europie
w latach 2008-2012 (s. 17-47). - Szczepański M.: „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu” - wstępna ocena proponowanych zmian (s. 147-173). - Sołdek
Andrzej: Rola funduszy emerytalnych w finansowaniu gospodarki (s. 189-201). Samborski Adam: Governance w funduszach emerytalnych, strategie inwestycyjne i ich rola w nadzorze korporacyjnym. Przykład otwartych funduszy emerytal-
- 405 nych (s. 217-226). - Mosionek-Schweda Magdalena: Znaczenie otwartych funduszy emerytalnych dla Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
(s. 237-249). - Brzęczek Tomasz: Demograficzne, ekonomiczne i instytucjonalne
determinanty funkcjonowania kapitałowych programów emerytalnych w Europie
a porównywalność wyników badań (s. 251-260). - Machowiak Mira: Czynniki
determinujące porażkę III filaru w polskim systemie emerytalnym (s. 261-272). Szczepankiewicz Maciej: Zastosowanie nowej analizy instytucjonalnej w ocenie
reform emerytalnych (s. 273-282). - Budzyńska Agata, Gajowiak Małgorzata,
Libertowska Andżelika: Polityka społeczna wobec osób starszych - wybrane
aspekty (s. 297-312). - Gajowiak M.: Aktywność ludzi starszych w życiu społecznym i publicznym (s. 313-327). - Rembiasz Małgorzata: Aktywność zawodowa
osób w wieku emerytalnym - wybrane problemy (s. 329-339). - Wnuk Sylwia,
Brenk Monika: Konsekwencje zdrowotne wydłużenia ustawowego wieku emerytalnego (s. 341-352). - Milewska Grażyna Teresa, Zaborowski Tadeusz: Polityka
społeczna a transformacja rynku pracy (s. 353-379).
2357. REFORMY systemu emerytalnego w Polsce w latach 19992012 / Joanna Ratajczak-Tuchołka // Stud. Oecon. Posnan. - 2013, vol. 1,
nr 11(260), s. 75-90, tab. bibliogr. summ.
Omów. zmian systemu emerytalnego dokonane po reformie paradygmatycznej w 1999 r. I filar, II filar.
2358. ROZWAŻANIA nad postępującą degradacją systemu emerytalnego w Polsce / Tomasz Sowiński // Gdań. Stud. Praw - 2013, T. 30,
s. 125-135 summ.
2359. RÓWNOWAGA ekonomiczna systemów emerytalnych /
Maria Strzelecka // Ubezp. Społ. - 2013, nr 3, s. 2-35.
Omów. seminarium, które odbyło się 23 stycznia 2013 r.
2360. SUTY obiad bez wystawiania rachunku : emerytury, kolejne
starcie / Anna Ząbkowicz // Monde Diplomat. - 2013, nr 3, s. 12-13.
2361. SYSTEM emerytalny w Danii / Łukasz Gabler // Służ. Prac. 2013, R. 40, nr 2, s. 21-25.
2362. SYSTEM emerytalny w kraju biedy: przypadek Boliwii / Jarosław Poteraj // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 30, s. 307-322
bibliogr. summ.
- 406 SZCZEGÓLNE uzasadnienie okoliczności a zwrot nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego / P. Prusinowski =
poz. 2118.
2363. ŚWIADCZENIA przyznawane w drodze wyjątku / Emil Derewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 4, s. 3-8.
Świadczenia wyjątkowe dla ubezpieczonych oraz pozostałych po nich członków rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków
wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, a nie mogą ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków
utrzymania.
2364. ŚWIADOMOŚĆ społeczeństwa polskiego w kwestii emerytur /
Wanda Sułkowska // Ubezp. Społ. - 2013, nr 10, s. 7-15, tab. wykr.
2365. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce: modernizacja czy
stagnacja? / Wojciech Nagel // Dialog. - 2013, nr 4, s. 48-53, tab.
Działania rządu zmierzające do modernizacji systemu emerytalnego oraz ich
ocena.
2366. „UBEZPIECZENIE społeczne w dwa lata po expose rządu.
Ocena projektowanych zmian w systemie emerytalnym” / Joanna Plak //
Ubezp. w Rol. - 2013, nr 49, s. 144-149.
Omów. konf. (Warszawa, 18 listopada 2013 r.).
2367. UNIA Europejska a krajowe systemy emerytalne / Ewa Borowczyk // Ubezp. Społ. - 2013, nr 3, s. 19-22.
2368. USTAWA o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych : komentarz / Krystyna Kwapisz. - Stan prawny na 2 listopada 2012. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 361, [2] s. ; 21 cm. (Komentarze Praktyczne). - Bibliogr. - ISBN 978-83-7806-759-7.
2369. UWAGI na temat projektu nowelizacji art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (nowa podstawa i przesłanki wzruszalności
- 407 prawomocnych decyzji rentowych) / Renata Babińska-Górecka // Pr.
Zabezp. Społ. - 2013, nr 11, s. 12-18 summ.
2370. ZABEZPIECZENIE społeczne w zakresie świadczeń emerytalnych w Chile / Joanna Niżnik // Stud. Oecon. Posnan. - 2013, vol. 1,
nr 11(260), s. 51-63, rys. bibliogr. summ.
Zasady kształtowania świadczeń emerytalnych w Chile w kontekście prowadzonych przez państwo działań zmierzających do ograniczenia ryzyka ubóstwa
osób starszych i poprawienia ich sytuacji materialnej.
2371. ZASTOSOWANIE drzew klasyfikacyjnych do oceny poziomu
świadczeń emerytalnych z różnych typów systemów / Alicja Jajko-Siwek //
Stud. Oecon. Posnan. - 2013, vol. 1, nr 10(259), s. 46-60, rys. tab.
bibliogr. summ.
ZNACZENIE udziału wynagrodzeń w PKB dla debaty emerytalnej /
A. Müller = poz. 2264.
b. Emerytura powszechna
2372. DODATKI do rent i emerytur w świetle ustawy o emeryturach
i rentach z FUS / Agnieszka Uzdowska // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2011,
z. 3, s. 133-141.
2373. EMERYTURA częściowa / Dorota Dzienisiuk // Z Zag.
Zabezp. Społ. - 2012, z. 4, s. 39-53 summ.
2374. EMERYTURA częściowa / Marcin Zieleniecki // Gdań. Stud.
Praw. - 2013, T. 30, s. 257-270 summ. * Emerytury częściowe / Grażyna
Ancyparowicz // Tyg. Solidar. - 2013, nr 5, s. 20-21.
2375. KOLEJNE zmiany w kapitale początkowym / Danuta Dera //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 10, s. 10-14.
- 408 2376. KOMU służą zmiany w systemie emerytalnym / Grażyna Ancyparowicz // Tyg. Solidar. - 2013, nr 3, s. 20-21, rys.
2377. NABYCIE i ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego /
Iwona Sierocka // Gdań. Stud. Praw. - 2013, T. 30, s. 103-116 summ.
STAŻ emerytalny : orzecznictwo Sądu Najwyższego / oprac.
M. T. Romer = poz. 2180.
2378. STOSOWANIE art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS /
Katarzyna Roszewska // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2012, z. 4, s. 103-119
summ.
2379. WYPŁATA świadczeń z powszechnego systemu emerytalnego /
Marek Góra // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 9, s. 6-10 bibliogr. summ.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Sierocka I.: Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalnych
lub rentowych.
2380. ZAŚWIADCZENIA o dochodach dla emerytów i rencistów :
stan prawny na 12 lutego 2013 r. / Zygmunt Łobejko // Por. Gaz. Praw. 2013, nr 8, s. 36-40.
2381. ZBIEG prawa do emerytury z systemów ubezpieczenia rolników i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych / Ernest Nasternak // Ubezp. Społ. - 2013, nr 1/2, s. 5-10.
___________________
- 409 Wiek emerytalny
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Antonów K.: Faktyczne i prawne okoliczności podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego.
EKONOMICZNE przesłanki podnoszenia wieku emerytalnego
w społeczeństwach europejskich / A. Niewiadomska = poz. 476.
Proces starzenia się społeczeństw i jego wpływ na wydatki emerytalne
w państwach UE.
2382. PODNIESIENIE wieku emerytalnego w Polsce a koncepcja
bezpieczeństwa socjalnego / Beata Samoraj-Charitonow // Probl. Polit.
Społ. - 2013, nr 21, s. 109-123 bibliogr. summ.
2383. PODNOSZENIE i zrównywanie wieku emerytalnego : szansa
czy zagrożenie dla kobiet? / Łukasz Wawrowski // Zesz. Nauk. WSBank.
Pozn. - 2013, nr 3, s. 385-400 bibliogr. netogr. summ.
REFORMA emerytalna a ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym / P. Wąż = poz. 1975.
2384. WYDŁUŻENIE wieku emerytalnego z perspektywy rynku
pracy / Monika Gładoch // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2012, z. 4, s. 55-61
summ.
2385. ZMIANA granicy wieku emerytalnego jako element racjonalizacji wydatków emerytalnych / Aldona Klimkiewicz // Acta UL, Fol.
Oecon. - 2013, z. 296, s. 41-53, tab. bibliogr. summ.
Podniesienie wielu emerytalnego jako środek na sanację finansów publicznych, ustabilizowanie systemu emerytalnego oraz wzrost gospodarczy.
Zob. też Praca ludzi starszych poz. 672-684.
- 410 c. Emerytura kapitałowa
1/ Zagadnienia ogólne
2386. KAPITAŁOWY filar emerytalny a wzrost gospodarki / Jakub
Borowski [i in.]. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - 85, [1] s. :
rys. ; 24 cm. - (Finanse). - Tabele. - Bibliogr. s. 81-84. - ISBN 978-83255-5380-7.
REFORMOWANIE systemów emerytalnych / ed. M. Szczepański =
poz. 2356.
Z treści: Brzęczek T.: Demograficzne, ekonomiczne i instytucjonalne determinanty funkcjonowania kapitałowych programów emerytalnych w Europie
a porównywalność wyników badań. - Machowiak M.: Czynniki determinujące
porażkę III filaru w polskim systemie emerytalnym.
REFORMY systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2012 /
J. Ratajczak-Tuchołka = poz. 2357.
2387. SYSTEM oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych / Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marcin
Kawiński, Dariusz Stańko. - Warszawa : SGH Of. Wydaw., 2013. - 224 s. :
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 167-187. - ISBN 978-83-7378-837-4.
2/ Otwarte fundusze emerytalne
2388. ANALIZA struktury portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych / Maciej Bolisęga // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. 2013, nr 907, s. 19-32, rys. tab. bibliogr. summ.
2389. CO dalej z OFE? Otwarte fundusze emerytalne - problem do
rozwiązania / Krzysztof Janek // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 5/6, s. 37-38.
Omów. debaty zorg. przez Kolegium Gospodarki Światowej SGH 18.01.2013 r.
- 411 2390. DEBATA redakcyjna poświęcona propozycjom rozwiązań
w zakresie wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych // Rozpr. Ubezp. - 2012, z. 2, s. 124-165.
2391. EFEKTYWNOŚĆ strategii zarządzania kapitałami przez pośredników finansowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych / Paweł Trippner // Ann. UMCS, Sect. H. Oeconomia. - 2013,
Vol. 47, [cz.] 3, s. 573-583 bibliogr. netogr. summ.
2392. FUNKCJONOWANIE i rozwój rynku otwartych funduszy
emerytalnych w Polsce w okresie 2000-2010 / Ewa Gubernat // Nauki
o Finan. - 2013, nr 1(14), s. 28-42, rys. tab. bibliogr. summ.
2393. KILKA uwag w kwestii podziału środków zgromadzonych na
rachunku zmarłego członka Otwartego Funduszu Emerytalnego / Alina
Wypych-Żywicka // Gdań. Stud. Praw. - 2012, T. 28, s. 397-405 summ.
2394. KONCEPCJA wielofunduszowości w drugim filarze systemu
emerytalnego w Polsce / Elwira Leśna-Wierszołowicz // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 306, s. 225-234 bibliogr. summ.
2395. LOKATA na jesień życia : zmiany w otwartych funduszach
emerytalnych szansą na rozwój III filara / Nikodem Sucharski // Personel
Zarz. - 2013, nr 12, s. 41-43, rys.
O DOPUSZCZALNOŚCI zawarcia umowy o pracę przez osoby nieposiadające statusu osób młodocianych i o ich członkostwie w OFE /
A. Wypych-Żywicka = poz. 1937.
2396. OTWARTE fundusze emerytalne : efekt prywatyzacji emerytur /
Leokadia Oręziak // Myśl Ekon. Polit. - 2013, [nr] 2, s. 31-59 bibliogr.
netogr. rez. summ.
2397. OTWARTE fundusze emerytalne (OFE) : sukces czy porażka? /
Dariusz Kaczanowski // Rocznik Żyrard. - 2011, T. 9, s. 169-197
- 412 2398. PASOŻYT numer jeden : Otwarte Fundusze Emerytalne /
Zbigniew Gusiew // Nowe Persp. - 2013, nr 2/3, s. 67-80.
2399. POLSKIE fundusze emerytalne / Zbigniew Dobosiewicz //
Myśl Ekon. Polit. - 2013, [nr] 1, s. 92-113 bibliogr. netogr. summ. rez.
2400. POMYSŁY na wypłatę emerytur ze środków zgromadzonych
w otwartych funduszach emerytalnych / Joanna Rutecka // Ubezp. Społ. 2013, nr 6, s. 9-17.
2401. PRAWNE mechanizmy przekazywania środków OFE : oceny
konstytucyjno-prawne / Kamil Antonów [i in.] ; red. Radosław Pacud. Kraków : Of. Allerhanda, 2013. - 210 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 201-207. ISBN 978-83-63515-05-8.
2402. PROBLEMY akwizycji na rynku otwartych funduszy emerytalnych / Elwira Leśna-Wierszołowicz // Fol. Pomer. Univ. Tech. Stet.,
Oecon. - 2012, [z.] 66, s. 45-54 summ.
PRZEGLĄD funkcjonowania systemu emerytalnego w 2013 r. : uwagi i głos w debacie / W. Nagel = poz. 2354.
2403. RANGOWANIE za pomocą programowania wielokryteriowego jako sposób oceny konkurencyjności OFE / Adam Kucharski //
Ann. UMCS, Sect. H. Oeconomia. - 2011, Vol. 45, [cz.] 2, s. 323-332
summ.
REFORMOWANIE systemów emerytalnych / ed. M. Szczepański =
poz. 2356.
Z treści: Sołdek A.: Rola funduszy emerytalnych w finansowaniu gospodarki. Samborski A.: Governance w funduszach emerytalnych, strategie inwestycyjne
i ich rola w nadzorze korporacyjnym. Przykład otwartych funduszy emerytalnych. - Mosionek-Schweda M.: Znaczenie otwartych funduszy emerytalnych dla
Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
- 413 2404. ROLA i zadania OFE a powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego / Daniel Eryk Lach // Pr. Zabezp. Społ. - 2013,
nr 12, s. 17-23 summ.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 2310.
Z treści: Szumlicz T.: Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.
2405. WPŁYW kryzysu finansowego na zmiany w otwartych funduszach emerytalnych / Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk // Ann. UMCS, Sect.
H. Oeconomia. - 2011, Vol. 45, [cz.] 2, s. 311-321 summ.
2406. WPŁYW transferów składek emerytalnych do sektora otwartych funduszy emerytalnych na wzrost długu publicznego w Polsce
w latach 1999-2013 / Marta Buchowiec // Wroc. Stud. Politol. - 2013,
T. 15, s. 120-133 summ.
2407. WPŁYW zmian koniunktury gospodarczej na strukturę portfeli
Inwestycyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych / Marek Morawski //
Rozpr. Ubezp. - 2012, z. 1, s. 84-94 summ.
3/ Pracownicze programy emerytalne
2408. LIKWIDACJA pracowniczego programu emerytalnego w przypadku przejęcia zakładu pracy / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 4, s. 33-37 summ.
POZAZWIĄZKOWA reprezentacja pracowników jako strona zakładowej umowy emerytalnej / M. Krajewski = poz. 3050.
2409. ROZWÓJ pracowniczych programów emerytalnych w Polsce
w latach 1999-2011 / Janina Petelczyc // Ubezp. Społ. - 2013, nr 4,
s. 8-15, rys. tab. wykr. bibliogr.
- 414 4/ Indywidualne Konto Emerytalne.
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
2410. FUNKCJONOWANIE indywidualnych kont zabezpieczenia
emerytalnego w Polsce - wybrane aspekty prawne / Paweł Marek Woroniecki // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 599-611.
2411. INDYWIDUALNE konta zabezpieczenia emerytalnego jako
sposób wzmacniania bezpieczeństwa socjalnego / Dorota Maśniak //
Gdań. Stud. Praw. - 2013, T. 30, s. 79-88 summ.
2412. ISTOTA i znaczenie indywidualnych form zabezpieczenia
emerytalnego / Anna Ostrowska-Dankiewicz, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka // Modern Manag. Rev. - 2013, Vol. 18, nr 2, s. 55-68 bibliogr.
summ.
2413. KONSUMENT na rynku indywidualnych kont emerytalnych /
Bożena Stańczyk // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 284, s. 183-193, tab.
bibliogr. summ.
2414. OCENA funkcjonowania programu indywidualnych kont emerytalnych : implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego / Aleksy Rusinowicz // Zarz. Publ. - 2011, nr 4, s. 95-118
bibliogr. netogr. summ.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 2310.
Z treści: Rubel K.: Pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta
emerytalne oraz konta zabezpieczenia emerytalnego.
5/ Inne formy zabezpieczenia na starość
2415. DOBROWOLNE ubezpieczenia emerytalne i rentowe / Andrzej Radzisław // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 2, s. 14-16.
- 415 2416. DOBROWOLNE ubezpieczenie społeczne w świetle zasad
konstytucyjnych / Katarzyna Kalata // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 2,
s. 23-27 bibliogr. summ.
2417. DODATKOWE programy emerytalne : potrzeba czy konieczność / Joanna Niżnik // Ann. UMCS, Sect. H. Oeconomia. - 2013, Vol. 47,
[cz.] 3, s. 443-453 bibliogr. netogr. summ.
2418. INWESTOWANIE oszczędności emerytalnych w cyklu życia
na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych / Dariusz Stańko //
Wiad. Ubezp.- 2013, nr 1, s. 105-126 bibliogr. netogr. summ.
LIBERALNY kapitalizm w kryzysie / red. nauk. M. Księżyk =
poz. 2690.
Z treści: Księżyk M., Michalski M.: Ocena prywatyzacji emerytur w Polsce na
tle wybranych krajów świata.
2419. PRYWATYZACJA emerytur : transnarodowa kampania na
rzecz reformy zabezpieczenia społecznego / Mitchell A. Orenstein ; [tł.
Michał Jasiński]. - Warszawa : PTE, 2013. - XV, [1], 290 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 257-278. - ISBN 978-83-88700-68-2.
d. Renty
2420. DEFINICJE, kryteria i kategorie niezdolności do pracy uprawniające do świadczenia rentowego w krajach Unii Europejskiej / Bożena
Kołaczek // Ubezp. Społ. - 2013, nr 4, s. 2-7, tab.
EMERYTURY i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe / red. B. Gudowska, K. Ślebzak = poz. 2350.
2421. KATEGORIA dzieci uprawnionych do otrzymania renty rodzinnej po śmierci żywiciela / Magdalena Sadowska // Rozpr. Ubezp. 2012, z. 2, s. 33-43 summ.
- 416 2422. NIEZDOLNOŚĆ do pracy jako ryzyko w ubezpieczeniu rentowym / Jadwiga Pawłowska-Chłystowska // Ubezp. Społ. - 2013, nr 10,
s. 2-6.
Relacja z konf. nauk. zorg. przez ZUS oraz Poskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego w ramach obchodów 80-lecia ZUS (19-20 września 2013,
Chorzów).
2423. PRAWO do renty rodzinnej dla konkubenta lub partnera /
Katarzyna Roszewska // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2013, nr 5, s. 23-40
summ.
REHABILITACJA zawodowa / red. nauk. G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska = poz. 713.
Z treści: Łabęcka M., Zalewska H.: Renta szkoleniowa a aktywizacja zawodowa. - Pietruszyński A.: Wyniki badania zrealizowanego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w zakresie charakterystyki osób pobierających rentę szkoleniową w latach 2007-2012.
2424. RENTA rodzinna w systemie ubezpieczeń społecznych / Aleksandra Wiktorow // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 11/12, s. 25-31, tab.
wykr. bibliogr. summ.
2425. RENTA szkoleniowa / Joanna Ceglarska-Jóźwiak // Z Zag.
Zabezp. Społ. - 2012, z. 4, s. 13-37 summ.
2426. REPREZENTACJA procesowa organów rentowych / Daniel
Eryk Lach // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2012, z. 4, s. 63-74 summ.
2427. ZMIANY tendencji w wypłacie rent z tytułu niezdolności do
pracy w kontekście spójności społecznej / Beata Samoraj-Charitonow //
Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2013, R. 2, nr 2, s. 28-36
bibliogr. summ.
Orzecznictwo sądowe dot. rent poz. 2129, 2198, 2199.
___________________
- 417 Orzecznictwo lekarskie
2428. KRYTERIA kwalifikowania do niepełnosprawności a rola
i zadania pracownika socjalnego w procesie orzeczniczym: materiały
szkoleniowe dla doradców zawodowych / Marzena Tazbir-Kowalczyk ;
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Pełnomocnika Rządu do
Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wydział do Spraw Nadzoru nad Orzekaniem o Niepełnosprawności. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : MPiPS,
2013. - 68 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 57-58.
MEDYCYNA ubezpieczeniowa / pod red. Z. Guzel, D. M. Fal,
A. Lipki = poz. 2442.
Z treści: Lipka A.: Niezdolność do pracy. - Suchcicki L.: Niepełnosprawność.
2429. ORZEKANIE o inwalidztwie żołnierzy zawodowych / Piotr
Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 6, s. 19-24.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Kilian-Surdykowska D.: Błędne koło praktyki ustalania niezdolności
do pracy na przykładzie pracowników morza - przyczynek do dyskusji.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Gudowska B.: Lekarz zaufania. - Myszka Z.: Zakaz orzekania co do
istoty sprawy z odwołania od negatywnej decyzji rentowej.
ZAWODOWE kryteria niepełnosprawności a rola i zadania doradcy
zawodowego w procesie orzeczniczym / M. Tazbir-Kowalczyk = poz. 721.
3. Ubezpieczenie zdrowotne
2430. ANALIZA możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych : prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdro-
- 418 wotnych w Polsce / Marek Rozkrut // Wiad. Ubezp. - 2013, nr spec. 4,
s. 33-45.
Mater. z konf. „Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na
tle doświadczeń europejskich”, Warszawa.
2431. CZYNNIKI hamujące rozwój dobrowolnych ubezpieczeń
zdrowotnych na rynku Wielkiej Brytanii / Tom Sackville // Wiad. Ubezp. 2013, nr spec. 4, s. 95-103.
Mater. z konf. „Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na
tle doświadczeń europejskich”, Warszawa.
2432. DOBROWOLNE ubezpieczenia zdrowotne : czynniki wspierające rozwój i bariery : prywatne ubezpieczenia jako element systemu
opieki zdrowotnej w Irlandii / Tim Mckeown // Wiad. Ubezp. - 2013,
nr spec. 4, s. 81-93.
Mater. z konf. „Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na
tle doświadczeń europejskich”, Warszawa.
2433. DOSTĘPNOŚĆ świadczeń gwarancyjnych w Polsce na podstawie Barometru Fundacji Watch Health Care / Krzysztof Łanda // Wiad.
Ubezp. - 2013, nr spec. 4, s. 13-31
Mater. z konf. „Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na
tle doświadczeń europejskich”, Warszawa.
2434. DZIAŁANIA Komisji Europejskiej w obszarze koordynacji
świadczeń zdrowotnych / Małgorzata Matyja ; rozm. Paulina Roicka //
Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2013, R. 2, nr 2, s. 93-96
summ.
Rozm. z przedstawicielem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za sprawy
koordynacji świadczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej.
2435. EUROPEJSKA Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego / Andrzej
Sidorko // Ubezp. Społ. - 2013, nr 5, s. 26-32.
2436. EUROPEJSKA Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - co warto
wiedzieć / Marta Jaworska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 10, s. 3-9.
- 419 2437. EWUŚ potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych / Andrzej
Sidorko // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 2, s. 18-20.
2438. FINANSOWANIE świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym na podstawie decyzji organu wykonawczego samorządu
terytorialnego / Tomasz Holecki, Joanna Woźniak-Holecka, Agata Bocionek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 307, s. 121-131, rys.
bibliogr. summ.
2439. KONTAKTY z urzędami - przewodnik dla małej firmy : stan
prawny na 14 lutego 2013 r. / oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz.
Praw. - 2013, nr 11, s. 5-37.
Zasady postępowania w kontaktach z ZUS i PIP w sprawach dot. ubezpieczenia zdrowotnego i kontroli.
2440. KORZYŚCI z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce / Dorota M. Fal // Wiad. Ubezp. - 2013, nr spec. 4,
s. 47-60.
Mater. z konf. „Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na
tle doświadczeń europejskich”, Warszawa.
LEKSYKON ZUS 2013 / D. Kosacka, B. Olszewski = poz. 2298.
M.in. ubezpieczenie zdrowotne pracowników zatrudnionych za granicą
i cudzoziemców w Polsce, ubezpieczenia zleceniobiorców, agentów i prowadzących działalność gospodarczą.
2441. ŁĄCZENIE solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych / Christoph Sowada. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2013. - 425 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibiogr. s. 359-410. - ISBN 978-83-7383-662-4.
2442. MEDYCYNA ubezpieczeniowa : underwirting, orzecznictwo,
ubezpieczenia zdrowotne / pod red. Zuzanny Guzel, Doroty M. Fal,
Arkadiusza Lipki. - Warszawa : Poltext, 2013. - 519 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 503-510. - ISBN 978-83-7561-229-5.
Z treści: Lipka A.: Charakter i funkcje ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń
społecznych (s. 40-48). - Kostrzewski Piotr: Proces oceny ryzyka w ubezpiecze-
- 420 niach zdrowotnych (s. 139-149). - Lech Jerzy: Ocena ryzyka w ubezpieczeniach
zdrowotnych - praktyczne aspekty (s. 150-172). - Zielonka Tadeusz M.: Etycznoprawne aspekty pracy lekarzy dla potrzeb ubezpieczeniowych (s. 196-205). Lipka A.: Niezdolność do pracy (s. 228-247). - Suchcicki Leszek: Niepełnosprawność (s. 248-278). - Gorajek Marek: Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce
(s. 281-291). - Frątczak Piotr: Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Przykładowe typy ochrony i rozwiązania systemowe w Europie (s. 314-338). - Kostrzewski P.: Współpraca towarzystw ubezpieczeniowych z dostawcami usług medycznych w ubezpieczeniach zdrowotnych (s. 339-345).
2443. MOŻLIWOŚCI wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych do powszechnego systemu ochrony zdrowia w Polsce w opinii
mieszkańców powiatu tarnogórskiego / Magdalena Syrkiewicz-Świtała,
Tomasz Holecki, Katarzyna Klyta // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 306, s. 409-417 bibliogr. summ.
2444. OBOWIĄZEK ubezpieczenia jako determinant niemieckiej
polityki zdrowotnej / Grzegorz Chałupczak // Facta Simonidis. - 2012,
nr 1, s. 177-194 summ.
2445. POTWIERDZENIE posiadania ubezpieczenia zdrowotnego
po 1 stycznia 2013 roku / Andrzej Sidorko // Ubezp. Społ. - 2013, nr 3
s. 13-18.
2446. PRAWO polskiego pacjenta do planowanego leczenia zagranicznego / Małgorzata Paszkowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 3, s. 2835 summ.
2447. PRÓBA oceny wpływu opłacania składek na ubezpieczenie
zdrowotne bezrobotnych na zasób bezrobocia rejestrowanego / Paweł
Kaczorowski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 281, s. 369-382, rys. tab.
summ.
RÓWNOWAGA ekonomiczna systemów emerytalnych = poz. 2308.
Z treści: Dzienisiuk D.: Niektóre aktualne problemy ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej.
- 421 2448. SKŁADKI na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy / Emil
Derewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 3, s. 11-16.
Zasady podlegania ubezpieczeniu przez zleceniobiorców, składki na dobrowolne ubezpieczenia, zleceniobiorcy studenci i uczniowie a składki, zgłoszenia
zleceniobiorców do ubezpieczeń, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne, podatek dochodowy a ubezpieczenie zdrowotne, zbieg tytułów do
ubezpieczeń zdrowotnych.
2449. STATUS ubezpieczonego a prawo do bezpłatnych świadczeń
zdrowotnych / Andrzej Sidorko // Ubezp. Społ. - 2013, nr 12, s. 27-37.
2450. UBEZPIECZENIE zdrowotne - obowiązki płatników i ubezpieczonych po zmianach / Radosław Andrzejewski // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2013, nr 2, s. 17-18.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wymienionych w art. 66
ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2451. UBEZPIECZENIE zdrowotne rolników w 2013 r. / Joanna
Nitkowska // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 4, s. 20-22.
2452. UBEZPIECZENIE zdrowotne uczniów i studentów / Andrzej
Sidorko // Ubezp. Społ. - 2013, nr 1/2, s. 25-32.
2453. UBEZPIECZENIE zdrowotne w Bułgarii - sukces czy problem? / Krassimira Sredkova // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 11/12, s. 2125 bibliogr. summ.
2454. WERYFIKACJA uprawnień do świadczeń zdrowotnych : stan
prawny na 1 marca 2013 r. / Małgorzata Kozłowska // Por. Gaz. Praw. 2013, nr 9, s. 43-47.
Potwierdzanie prawa do świadczeń od 1 stycznia 2013 r (system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców [eWUŚ]), prawo do świadczeń,
skutki nieopłacenia składki zdrowotnej, zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpiecznia zdrowotnego, zgłoszenie członków rodziny, ubezpieczenie zdrowotne
studentów, dokumentacja dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego.
- 422 Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Mróz T., Drozdowska U.: Kilka uwag o statusie prawnym podmiotów ubezpieczenia zdrowotnego w świetle konstrukcji umowy na rzecz osoby
trzeciej.
___________________
Rehabilitacja lecznicza
2455. PRAWO pracownika do rehabilitacji leczniczej / Małgorzata
Paszkowska // Pr. Zdrowie. - 2013, nr 11, s. 30-34, tab.
Prawo do rehabilitacji leczniczej wynikające z ubezpieczenia zdrowotnego.
2456. REHABILITACJA lecznicza w schorzeniach układu oddechowego w ramach prewencji rentowej ZUS / Luiza Popko-Szyszkowska,
Grażyna Snopek, Bożena Wierzyńska // Prew. Rehabil. - 2013, nr 3,
s. 1-6, rys. tab.
2457. REHABILITACJA w chorobach narządu ruchu w ramach
prewencji rentowej ZUS / Elżbieta Szupień // Prew. Rehabil. - 2013, nr 2,
s. 1-9, tab. bibliogr.
Program rehabilitacji leczniczej realizowany przez ZUS.
2458. ZAWAŁ serca, a powrót do pracy - fakty i mity / Aleksandra
Wilczek-Banc // Prew. Rehabil. - 2013, nr 1, s. 1-6.
M.in. rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS.
4. Ubezpieczenie chorobowe
a. Zasiłek chorobowy
ROZLICZANIE wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych / B. Nowakowski = poz. 2255.
- 423 SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 2310.
Z treści: Kluszczyńska Z.: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa.
2459. ŚWIADCZENIA chorobowe - jak postępować w nietypowych
sytuacjach / Katarzyna Rodak [i in.] // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013,
nr 3, s. 17-23.
2460. ŚWIADCZENIA chorobowe na przełomie roku / Krystyna
Tymorek // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 1, s. 23-24.
2461. ŚWIADCZENIA w razie choroby i macierzyństwa : z komentarzem 2013 / Andrzej Ponczek. - Warszawa : Wydaw. Legis, 2013. 151, [1] s. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 152. - ISBN 978-83-6237063-4.
2462. USTALANIE prawa i wysokości zasiłku chorobowego - praktyczne zagadnienia / Bogusław Nowakowski // Serw. Praw.-Prac. - 2013,
R. 18, nr 41, s. 5-81, tab.
2463. USTALANIE prawa i wysokość zasiłku chorobowego : stan
prawny na 15 października 2013 r. / Bogusław Nowakowski // Por. Gaz.
Praw. - 2013, nr 42 s. 5-44.
2464. WYKONYWANIE pracy zarobkowej jako przyczyna pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego / Piotr Prusinowski // Z Zag.
Zabezp. Społ. - 2011, z. 3, s. 27-37.
2465. WYSOKOŚĆ zasiłku chorobowego : stan prawny na 1 października 2013 r. / Bogusław Nowakowski // Por. Gaz. Praw. - 2013,
nr 40, s. 45-47, tab.
2466. ZASIŁEK chorobowy w ubezpieczeniu społecznym rolników /
Katarzyna Rodak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 10, s. 21-22.
- 424 b. Świadczenie rehabilitacyjne.
Zasiłek wyrównawczy
2467. NA jakich zasadach jest przyznawane świadczenie rehabilitacyjne z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem / Artur
Bogacki // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 38, s. 37-40.
ŚWIADCZENIE rehabilitacyjne : orzecznictwo Sądu Najwyższego /
oprac. M. T. Romer = poz. 2183.
c. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy
2468. JAK rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. / Katarzyna Kalata // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 27,
s. 23-30.
2469. WPŁYW ubezpieczonych na prawo do świadczeń z tytułu
rodzicielstwa / Dorota Dzienisiuk // Państ. Prawo. - 2013, R. 68, z. 8,
s. 36-51 summ.
2470. ZASIŁEK macierzyński dla rolników od 1 września 2013 r. /
Ewa Jaworska-Spičak // Ubezp. w Rol. - 2013, nr 48, s. 50-61, tab. wykr.
summ.
2471. ZASIŁKI macierzyńskie po wprowadzeniu urlopów rodzicielskich / Krystyna Tymorek // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 8, s. 5-12.
2472. ZASIŁKI macierzyńskie - zmiany w przepisach / Agnieszka
Ślązak, Izabela Tomczyk // Ubezp. Społ. - 2013, nr 11, s. 10-17, tab.
Zasiłki macierzyńskie oraz urlop rodzicielski wg zmian wprowadzonych
ustawą z 28 maja 2013 r.
- 425 2473. ZMIANY w przepisach dotyczących świadczeń opiekuńczych /
Rafał Bakalarczyk // Ubezp. Społ. - 2013, nr 3, s. 6-12.
Zob. też Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
poz. 2059-2085.
5. Ubezpieczenie wypadkowe
2474. JAK ustalić wysokość składki wypadkowej : stan prawny na
1 kwietnia 2013 r. / Roman Dorawa // Por. Gaz. Praw. - 2013, nr 14,
s. 42-47.
2475. KOSZTOWNY model zróżnicowanej składki na ubezpieczenie
wypadkowe / Jan Rzepecki // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2013,
nr 1, s. 119-131 summ.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 2310.
Z treści: Koczur W., Rubel K.: Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych.
2476. ŚWIADCZENIA chorobowe z tytułu wypadków w drodze do
pracy lub z pracy / Emil Derewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 9,
s. 15-19.
2477. UBEZPIECZENIE wypadkowe / Inetta Jędrasik-Jankowska //
Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 9, s. 11-15 summ.
2478. WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe : świadczenia
ubezpieczeniowe i cywilne / Marcin Jachimowicz. - Warszawa : Difin,
2013. - 239 s. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 237-239. - ISBN 978-837641-815-5.
- 426 2479. ZERWANIE związku z pracą pozbawia świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 8,
s. 29-32.
Orzecznictwo dot. ubezpieczenia wypadkowego poz. 2176, 2177,
2194, 2195.
6. Ubezpieczenie różnych grup społecznych i zawodowych
LEKSYKON ZUS 2013 / D. Kosacka, B. Olszewski = poz. 2298.
M.in. ubezpieczenie pracowników zatrudnionych za granicą i cudzoziemców
w Polsce, ubezpieczenia zleceniobiorców, agentów i prowadzących działalność
gospodarczą.
2480. OCHRONA uprawnień pracowników migrujących w obrębie Unii Europejskiej : udział ZUS w międzynarodowym projekcie
SSE-MOVE / Ewa Miezien, Andrzej Szybkie // Ubezp. Społ. - 2013, nr 5,
s. 13-25.
2481. PODLEGANIE ubezpieczeniu społecznemu w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej
na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich UE / Krzysztof
Ślebzak // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 11, s. 30-35 summ.
2482. UPRAWNIENIA socjalne i emerytury kolejarzy / Grażyna
Ancyparowicz. - Cz. 2-3 [Pocz. = poz. 2568/2012] // Tyg. Solidar. - 2013,
nr 1, s. 20-21 ; nr 2, s. 21-22.
2483. WPŁYW zawieszenia działalności gospodarczej na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / Katarzyna Roszewska // Z Zag. Zabezp.
Społ. - 2011, z. 3, s. 39-60.
- 427 Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Strusińska-Żukowska J.: Spółka czy wspólnicy? - Ślebzak K.: Konstytucyjne aspekty dopuszczalności likwidacji wcześniejszego stanu spoczynku
sędziów.
___________________
Przedsiębiorcy
ROZPOCZĘCIE prowadzenia pozarolniczej działalności a podleganie
rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu / P. Prusinowski = poz. 2489.
2484. UZNANIE za pracownika osoby prowadzącej pozarolniczą działalność / Zdzisław Kubot // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 11, s. 24-29 summ.
2485. ZASIŁKI dla przedsiębiorcy w ciąży // Biul. Inf. / ZUS. - 2013,
nr 1, s. 8-9.
___________________
Rolnicy
2486. FINANSOWANIE składki na fundusz emerytalno-rentowy
przez budżet państwa / Wojciech Jaskuła // Ubezp. w Rol. - 2013, nr 49,
s. 45-68, tab.
Przeniesienie obowiązku opłacania składki z rolnika na budżet państwa.
PODSTAWA składki na ubezpieczenie społeczne rolników : orzecznictwo Sądu Najwyższego / oprac. M. T. Romer = poz. 2155.
PRAWO rolników do świadczenia pielęgnacyjnego w orzecznictwie
sądów polskich / P. Roicka = poz. 2161.
- 428 2487. RENTA z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym / Katarzyna Rodak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 11, s. 22-23.
2488. RENTY strukturalne w ustawodawstwie rolnym / Joanna
Zięba. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - XXXVIII, 376 s. ;
21 cm. - (Monografie Prawnicze). - Bibliogr. s. XIX-XXIV. - ISBN 97883-255-5490-3.
2489. ROZPOCZĘCIE prowadzenia pozarolniczej działalności a podleganie rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu / Piotr Prusinowski //
Z Zag. Zabezp. Społ. - 2012, z. 4, s. 91-102 summ.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 2310.
Z treści: Koczur W.: Ubezpieczenie społeczne rolników.
2490. UBEZPIECZENIE społeczne rolników w Austrii // Ubezp.
w Rol. - 2013, nr 47, s. 111-121.
UBEZPIECZENIE zdrowotne rolników w 2013 r. / J. Nitkowska =
poz. 2451.
2491. ZABEZPIECZENIE emerytalno-rentowe ludności utrzymującej się z działalności rolniczej i jego charakter / Ernest Nasternak //
Ubezp. Społ. - 2013, nr 6, s. 25-31.
2492. ZAPRZESTANIE działalności rolniczej warunkiem wypłaty
renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy / Katarzyna Rodak // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 7/8, s. 33-34.
ZASIŁEK chorobowy w ubezpieczeniu społecznym rolników /
K. Rodak = poz. 2466.
ZASIŁEK macierzyński dla rolników od 1 września 2013 r. /
E. Jaworska-Spičak = poz. 2470.
- 429 ZBIEG prawa do emerytury z systemów ubezpieczenia rolników i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych / E. Nasternak = poz. 2381.
2493. ZMIANY w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników /
Katarzyna Rodak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 2, s. 21-24.
Wprowadzenie okresowej emerytury rolniczej dla osób pobierających renty
strukturalne wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2494. ZNACZENIE i przyszłość Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w polskim rolnictwie / Roman Kisiel, Katarzyna Jakubowska, Iwona Królik // Ubezp. w Rol. - 2013, nr 49, s. 25-44, rys. tab.
bibliogr. summ.
ZUS i KRUS w sektorze finansów publicznych i w innych kontekstach porównawczych / M. Podstawka = poz. 2344.
___________________
Służby mundurowe
2495. NABYCIE prawa do emerytury funkcjonariuszy Policji / Jakub
Szmit // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2011, z. 3, s. 77-95.
2496. NOWE zasady przyznawania wojskowych świadczeń emerytalnych / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 1, s. 28-29.
Dotyczy żołnierzy powołanych od dnia 1 stycznia 2013 r.
7. Świadczenia na wypadek bezrobocia
POWROTY z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce /
A. Organiściak-Krzykowska i in. = poz. 746.
Z treści: Pieńkowska-Kamieniecka S.: Europejska koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.
- 430 2497. ZASIŁKI dla osób bezrobotnych jako element polityki państwa : analiza w odniesieniu do sytuacji rodzin osób bezrobotnych / Anna
Potasińska // Normy, Dewiacje Kontr. Społ. - 2013, T. 14, s. 169-180
bibliogr. summ.
2498. ZMIANY w zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych
i ich wpływ na realizację funkcji dochodowej i motywacyjnej tego świadczenia / Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka // Nauki Społ. - 2013, nr 2(8),
s. 117-138, tab. bibliogr. summ.
8. Świadczenia z funduszy publicznych
a. Świadczenia rodzinne
2499. FUNKCJE świadczeń rodzinnych w Polsce a wyzwania konstytucyjne / Magdalena Arczewska // Probl. Opiek.-Wych. - 2013, R. 53,
nr 4, s. 12-21.
2500. INSTRUMENTY finansowe wsparcia rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym w Niemczech / Olga Komorowska // Polit. Społ. 2013, R. 40, nr 4, s. 24-28, tab. bibliogr. summ.
Pomoc ze strony państwa dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w Niemczech - system zasiłków, urlopy od opieki, ulgi podatkowe, dopłaty z funduszy.
2501. NIENALEŻNIE pobrane świadczenia rodzinne w świetle przepisów unijnych / Justyna Okurowska // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 7,
s. 8-11.
POMOC społeczna i świadczenia rodzinne = poz. 2537.
ZATRUDNIENIE matek małych dzieci w Polsce i jego uwarunkowania oraz propozycja reformy systemu zasiłków rodzinnych / A. Kurowska =
poz. 602.
- 431 2502. ZMIANY w tzw. becikowym / Ewa Kidyba // Służ. Prac. 2013, R. 40, nr 1, s. 21-22.
___________________
Alimenty
2503. SAMORZĄD terytorialny wobec dłużników alimentacyjnych /
Ewa Kidyba // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 10, s. 24-28.
b. Zasiłek pielęgnacyjny
2504. NOWE świadczenie „specjalny zasiłek opiekuńczy” i inne
zmiany / Ewa Kidyba // Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 3, s. 11-16.
2505. O POJĘCIU niesamodzielności w księdze XI niemieckiego
kodeksu socjalnego - ubezpieczenie pielęgnacyjne / Ariel Przybyłowicz //
Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 10, s. 10-17 summ.
PRAWO rolników do świadczenia pielęgnacyjnego w orzecznictwie
sądów polskich / P. Roicka = poz. 2161.
2506. SPOŁECZNE ubezpieczenie pielęgnacyjne : porównanie międzynarodowe / Łukasz Jurek // Wroc. Stud. Politol. - 2013, T. 15, s. 78-89
bibliogr. netogr. summ.
2507. ŚWIADCZENIA pielęgnacyjne po zmianach i specjalny zasiłek opiekuńczy / Marta Jaworska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2013, nr 4,
s. 17-21.
Dotyczy znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2012,
poz. 1548), przewidującej m.in. przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego
w zmienionej postaci (niezależnego od dochodu na osobę w rodzinie) i specjalnego zasiłku opiekuńczego (uzależnionego od dochodu na osobę w rodzinie).
- 432 2508. ŚWIADCZENIE pielęgnacyjne dla sprawującego opiekę nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny / Jacek Chmiel // Służ. Prac. 2013, R. 40, nr 2, s. 15-17.
ŚWIADCZENIE pielęgnacyjne w kontekście najnowszego orzecznictwa sądów polskich / K. Kijewski = poz. 2182.
2509. WYGAŚNIĘCIE świadczenia pielęgnacyjnego / Wojciech Maciejko, Aneta Brzeźna // Służ. Prac. - 2013, R. 41, nr 12, s. 11-14.
ZABEZPIECZENIE społeczne rodziny z osobą niesamodzielną
w krajach rozwiniętych - specyfika i instrumenty wsparcia / R. Bakalarczyk = poz. 2819.
Zaangażowanie członków rodziny w opiekę długoterminową oraz zasiłki
i usługi dla opiekunów i podopiecznych.
2510. ZASIŁEK pielęgnacyjny / Jacek Chmiel // Służ. Prac. - 2013,
R. 41, nr 11, s. 16-20.
c. Świadczenia dla inwalidów wojennych, wojskowych,
kombatantów i osób represjonowanych
2511. ZAPOMOGI dla weteranów / Piotr Pabisiak-Karwowski //
Służ. Prac. - 2013, R. 40, nr 7, s. 23-27.
9. Pomoc społeczna
a. Zagadnienia ogólne
2512. AKTYWNA integracja - nowy wymiar pomocy społecznej /
Cezary Miżejewski // Empowerment. - 2013, nr 2, s. 20-24 bibliogr.
- 433 2513. BADANIA w pomocy społecznej : zastosowanie, metody i narzędzia / Agnieszka Skowrońska. - Warszawa : Centrum Rozw. Zasob.
Ludz., 2013. - 126 s. : rys. ; 23 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Tabele. ISBN 978-83-61638-87-8.
CECHY klientów pomocy społecznej w opiniach studentów i pracowników socjalnych / E. Lipowicz, A. Łuczak = poz. 1446.
DIAGNOZA kultury organizacyjnej ośrodków pomocy społecznej
w województwie lubelskim / D. Chmielewska-Muciek = poz. 1108.
DIAGNOZA obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy
w Polsce / pod red. E. Kryńskiej i in. = poz. 675.
Z treści: Lisek-Michalska J.: Perspektywa jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej. - Krzyszkowski J.: Wsparcie oferowane przez jednostki organizacyjne
pomocy społecznej.
2514. DLACZEGO tak trudno pomagać? Realia pomocy społecznej
w Polsce / Karolina Grączyńska // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 5, s. 108-126
summ.
2515. DYSKURS ekspercki w obszarze pomocy społecznej na tle
pedagogizacji medialnej / Izabela Kamińska // Societ. Comm. - 2013, nr 2,
s. 203-222 bibliogr. netogr. summ.
2516. EMPOWERMENT - idea, koncepcja i praktyka w pracy socjalnej / Dobroniega Trawkowska // Empowerment. - 2013, nr 2, s. 38-44
bibliogr.
2517. E-PR instytucji pomocy i integracji społecznej / Michał Szyszka // Rola Informat. w Naukach Ekon. - 2013, t. 1, s. 34-40 summ.
2518. FUNKCJONOWANIE pomocy społecznej : wybrane problemy / Agnieszka Jachowicz = poz. 2954/2011.
Rec.: Molenda Radosław // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 10, s. 37-38.
- 434 2519. GODNI i niegodni pomocy : subiektywne kryteria oceny zasługiwania na pomoc / Piotr Michoń // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 2,
s. 7-12 bibliogr. summ.
Empiryczna weryfikacja kryteriów zasługiwania na pomoc.
2520. INFORMACJA o projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” / Dominik Owczarek // Trzeci
Sektor. - 2013/2014, nr spec. [4], s. 123-126.
Projekt realizowany w partnerstwie publiczno-społecznym z jedenastoma
organizacjami pozarządowymi za pośrednictwem lidera - Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich (agenda MPiPS).
2521. KOLIZYJNY charakter orzeczeń Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w zakresie opieki społecznej / Iryna Łaśko // Prz. Praw.-Ekon. - 2013,
nr 1, s. 42-49 bibliogr. netogr. summ.
2522. KOMENTARZ do ustawy o pomocy społecznej / Stanisław
Nitecki. - Stan prawny : 1.01.2013 r. - Wrocław : Wydaw. Gaskor, 2013. 1164 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-933431-8-8.
2523. KSZTAŁTOWANIE wizerunku instytucji pomocy społecznej
w mediach / Michał Szyszka. - Warszawa : Centrum Rozw. Zasob. Ludz.,
2013. - 155 s. : fot., rys. kolor. ; 23 cm + dysk optyczny (CD-ROM). Tabele. - Bibliogr. s. 152-155. - ISBN 978-83-61638-93-3.
2524. MIĘDZY opieką a kontrolą : pomoc społeczna wobec szans na
inkluzję / Rafał Pląsek // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 6, s. 35-50, tab. summ.
2525. NOWE kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną / pod red. nauk. Agnieszki Skowrońskiej. - Warszawa :
Centrum Rozw. Zasob. Ludz., 2013. - 112 s. : rys. kolor. ; 25 cm + dysk
optyczny (CD-ROM). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61638-86-5.
Treść: Sokołowska Marta: Lean Management w pomocy społecznej (s. 7-26). Smrokowska-Reichmann Agnieszka: Zarządzanie przypadkiem - Case Manage-
- 435 ment (CM) w pracy socjalnej (s. 27-48). - Skowrońska A.: Coaching w pomocy
społecznej (s. 49-63). - Niemkiewicz Małgorzata: Zasiłek za pracę - szanse
i zagrożenia dla pracy socjalnej (s. 64-78). - Sieciechowicz Joanna: Wyzwania dla
pracy socjalnej na przykładzie modelu niemieckiego oraz Specjalistycznego
Zespołu Pracy Socjalnej z Osobami Wymagającymi Wsparcia Psychicznego
w Poznaniu (s. 79-96). - Gilewski Jerzy, Maczyński Paweł: Nowe obszary integracji w pomocy społecznej. Projekt pracowniczy (s. 97-112).
2526. NOWE ujęcia znanych problemów pomocy społecznej / pod
red. Agnieszki Skowrońskiej. - Warszawa : Centrum Rozw. Zasob. Ludz.,
2013. - 127 s. : rys. kolor., wykr. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61638-62-9.
Treść: Granosik Mariusz: Praca socjalna w perspektywie interpretatywnej:
teoria, diagnoza, działanie (s. 7-24). - Teodorczyk Marcin: Język w pomocy społecznej: dyskryminacja, różnorodność, władza (s. 25-42). - Sokołowska Marta:
Gender w pomocy społecznej (s. 43-62). - Olech Piotr: Nowe wyzwania w rozwiązywaniu problemu bezdomności (s. 63-87). - Wołkowiński Piotr: Nowe wyzwania dla ekonomii społecznej (s. 88-105). - Majer Ryszard: Dziecko w mieście.
Planowanie i realizacja samorządowej polityki społecznej wobec dziecka - między
teorią a praktyką (s. 106-127).
2527. OBLICZA zmiany lokalnej : studia przypadków / pod red.
Magdaleny Dudkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fund.
Inst. Spraw Publ., 2013. - 207, [1] s. ; 23 cm. - Tabele. - ISBN 978-837689-154-5.
Analiza działań podejmowanych przez pracowników socjalnych w ramach
programu szkoleniowego realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów
usług pomocy i integracji społecznej”.
2528. OCHRONA danych osobowych w pomocy społecznej / Ewa
Kulesza. - Warszawa : Centrum Rozw. Zasob. Ludz., 2013. - 109 s. ;
25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ISBN 978-83-61638-64-3.
2529. OD organizowania do rozwoju społeczności lokalnej / Bohdan
Skrzypczak, Paweł Jordan ; rozm. Dorota Starzyńska // Empowerment. 2013, nr 1, s. 62-65.
Współpraca Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej z sektorem pomocy
społecznej. Organizowanie Społeczności Lokalnej w perspektywie społecznościowej. Projekt Standardy Pomocy. Laboratorium Innowacji Społecznej.
- 436 2530. PERSPEKTYWY pomocy społecznej w Polsce / Krystyna
Wyrwicka ; rozm. Mirosław Grewiński // Empowerment. - 2013, nr 1,
s. 12-18.
2531. PODEJŚCIE oparte na empowermencie w pracy socjalnej /
Wojciech Duranowski // Empowerment. - 2013, nr 1, s. 30-38, tab. bibliogr.
Empowerment (upodmiotowienie, uprawomocnienie) w pracy socjalnej.
2532. POJĘCIA niedookreślone z art. 11-12 ustawy o pomocy społecznej / Grzegorz Skórka // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 8, s. 31-36
summ.
2533. POMIĘDZY aktywizmem a pasywizmem instytucji pomocy
społecznej / Arkadiusz Karwacki // Empowerment. - 2013, nr 1, s. 48-60,
rys. bibliogr.
2534. POMOC społeczna : prawo do świadczeń, zasady przyznawania świadczeń, pracownicy pomocy społecznej, decyzje w sprawach pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 15 lutego 2013 r. Warszawa : ABC Wolters Kluwer bus, 2013. - 388 s. ; 20 cm. - (Serwis
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). - Bibliogr. s. 387-388. - ISBN
978-83-264-4214-8.
2535. POMOC społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie
i dziecku / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak. - Stan prawny
na 1 września 2013 r. - Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus., 2013. 297 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 277-293. - ISBN 978-83-264-4511-8.
2536. POMOC społeczna elementem systemu zabezpieczenia społecznego / Robert Nęcek // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013,
s. 587-597.
2537. POMOC społeczna i świadczenia rodzinne : wraz z indeksem
rzeczowym. - Wyd. 9, stan prawny na 13 lutego 2013 r. - Warszawa :
- 437 Wydaw. C. H. Beck, 2013. - VIII, 408 s. : 17 cm. - (Twoje Prawo). Tabele. - ISBN 978-83-255-4724-0.
2538. POMOC społeczna jako element systemu zabezpieczenia /
Wiesław Koczur // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2011, z. 3, s. 11-25.
2539. POMOC społeczna jako realizator efektywnych usług społecznych / Mirosław Rewiński, Joanna Lizut. - Toruń : ROPS, 2012. - 122 s.
Rec.: Głąbicka Katarzyna // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 1, s. 145-147.
POMOC w kontekście zawodu pracownika socjalnego / K. Mausch,
E. Ryś = poz. 787.
2540. PRACA socjalna jako usługa w praktyce / Jacek Kowalczyk ;
rozm. Ryszard Szarfenberg // Empowerment. - 2013, nr 3, s. 50-54.
PRACA socjalna w praktyce asystenta rodziny / I. Krasiejko =
poz. 793.
2541. PRACA socjalna z rodzinami dotkniętymi przemocą / Justyna
Rejdych // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 3, s. 116-130.
2542. PRAWO człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielenia pomocy przez instytucje pomocy społecznej / Ewa Kulesza // Pr. Soc. 2013, R. 28, nr 3, s. 6-17.
2543. PRÓG interwencji socjalnej czy minimalny dochód socjalny? :
refleksja nad propozycjami zmian w pomocy społecznej / Piotr BrodaWysocki, Piotr Kurowski // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 4, s. 1-6, tab.
wykr. bibliogr. summ.
2544. PRZYSZŁOŚĆ pracy socjalnej w Polsce / Krzysztof Frysztacki ; rozm. Mirosław Grewiński // Empowerment. - 2013, nr 2, s. 26-31.
- 438 2545. REGULACJA prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich
dochodach / Monika Lewandowicz-Machnikowska. - Wrocław : Praw.
Ekon. Bibl. Cyfr., 2013. - 251 s. ; 25 cm. - (Prace Naukowe Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. e-Monografie ; nr 33). - Tabele. - Bibliogr. s. 239-251. - ISBN 978-83-61370-14-7.
2546. RODZAJE wsparcia dla rodzin zastępczych przez instytucje
pomocy społecznej / Marzena Ruszkowska // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 5,
s. 67-75, wykr. summ.
2547. RÓŻNE wymiary skuteczności w pomocy społecznej / red.
Agnieszka Hryniewicka ; red. nauk. Joanna Staręga-Piasek. - Warszawa :
Centrum Rozw. Zasob. Ludz., [2013]. - 163 s. : rys. kolor. ; 25 cm + dysk
optyczny (CD-ROM). - Tabele. - ISBN 978-83-61638-95-7.
Treść: Szarfenberg Ryszard: Kryteria ewaluacji pomocy społecznej (s. 9-57). Lisowski Adam E.: Pomiary skuteczności pomocy społecznej - cele i dylematy
(s. 59-77). - Hryniewicka A.: Badanie skuteczności, efektywności, trwałości,
trafności, użyteczności (s. 79-97). - Trawkowska Dobroniega: W poszukiwaniu
dróg poprawy skuteczności i trafności działań pomocy społecznej (s. 99-118). Wóycicka Irena: Czy zasiłki z pomocy społecznej skutecznie redukują ubóstwo
dochodowe? (s. 119-131). - Rurka Anna: Miejsce klienta w procesie ewaluacji
(s. 133-144). - Tarkowska Elżbieta: Młode pokolenie dorastające w warunkach
ubóstwa (s. 145-163).
2548. SENIOR i rodzina / red. nauk. Marek Banach, Adam Szwedzik. - Kraków : Wydaw. Scriptum, 2013. - 226 s. : wykr. ; 23 cm. - (Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN
978-83-64028-23-6.
Treść: Młyński Józef: Praca socjalna wobec osób starszych na tle zmieniającej
się rzeczywistości (s. 15-34). - Jagielska Katarzyna: Opieka długoterminowa nad
osobami starszymi w Polsce (s. 35-46). - Mach Elżbieta Maria: E-wykluczenie.
Człowiek starszy w dobie komputerów (s. 47-55). - Kobiałka Andrzej: Uniwersytety III wieku szansą na reintegrację osób starszych na przykładzie UTW w Myślenicach (s. 69-81). - Biela Adrian: Wykluczenie społeczne seniorów w kulturze
ponowoczesnej XXI wieku (s. 95-107). - Sobieszczańska Kinga, Fudala Rafał:
Współczesna rodzina wobec przemian cywilizacyjnych (s. 111-125). - Prokop Jiří:
- 439 Zagadnienia dotyczące zastępczej opieki rodzicielskiej w kontekście europejskim
(s. 127-149). - Juszko Anna, Kantor Katarzyna, Kozieł Natalia: Rodzicielstwo
zastępcze: olbrzymie wyzwanie - ogromna satysfakcja (s. 151-160). - Grudziński
Andrzej: Funkcjonowanie rodziny w kontekście migracji zarobkowej rodziców zarys problemu (s. 161-169). - Szwedzik A.: Alkoholizm i jego wpływ na funkcjonowanie społeczne jednostki i rodziny (s. 171-186). - Kucharska Ewa:
Pracownicy socjalni w kontaktach z rodziną dysfunkcyjną (s. 187-199). - Lubińska-Bogacka Magdalena: Kształcenie specjalistyczne kadry do spraw przemocy
w rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (s. 201-215). - Bartkowiak Maria: Praca socjalna z ofiarami przemocy w rodzinie (s. 217-226).
2549. SIEĆ współpracy instytucji pomocy społecznej na przykładzie
realizowanych projektów / Sergo Kuruliszwili, Marta Mikołajczyk. Warszawa : Inst. Rozw. Służb Społ., 2013. - 90 s. : wykr. kolor. ; 24 cm. Bibliogr. s. 75. - ISBN 978-83-64518-01-0.
STRUKTURA zatrudnienia i organizacja pracy w Ośrodkach Pomocy
Społecznej oraz Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie / A. Drelich =
poz. 624.
2550. SYSTEM pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych
w Wielkiej Brytanii / Mariusz Korczyński // Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Społ.Przyr. Lublin. - 2011, T. 11, s. 57-64 summ.
2551. SYSTEM pomocy społecznej pomiędzy ideami - jakie wyzwania dla Polski? / Mirosław Grewiński // Empowerment. - 2013, nr 1,
s. 6-10 bibliogr.
2552. SYSTEM pomocy społecznej w państwach członkowskich
Unii Europejskiej - przykład Polski i Niemiec = The system of social
welfare in member countries of the European Union based on Polish and
German / Patrycja Szcześniak. - Opole : Wydaw. Nauk. Scriptorium,
2013. - 140 s. : wykr. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 135-140. - ISBN
978-83-62625-60-4.
ŚRODOWISKOWE role zawodowe
T. Kaźmierczak i in. = poz. 803.
pracownika
socjalnego
/
- 440 TRZECI sektor w pomocy społecznej - przykład Polski i Niemiec /
P. Szcześniak = poz. 2774.
2553. USAMODZIELNIANIE świadczeniobiorców podstawowym
zadaniem pomocy społecznej / Maria Szumigalska. - Toruń : Dom Wydaw. Duet, 2013. - 267 s. : fot. kolor., mapy ; 22 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 237-250. - ISBN 978-83-62558-48-3.
2554. USTAWA o pomocy społecznej : komentarz / Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak. - Wyd. 4 ; stan prawny na 1 marca 2013 r. Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 540 s. ; 25 cm + dysk optyczny
(CD-ROM). - (Komentarze LexisNexis). - Bibliogr. s. 483-485. - ISBN
978-83-7806-903-4.
2555. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej : (tekst
jednolity) / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy
i Integracji Społecznej. - Warszawa : MPiPS, [2013]. - 93 s. ; 21 cm.
2556. WSPÓŁPRACA pracowników socjalnych ze środowiskiem
lokalnym - korzyści i wyzwania / Monika Brzyska, Beata TobiaszAdamczyk // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 5/6, s. 1-8 bibliogr. summ.
Współpraca środowisk lokalnych z pracownikami ośrodków pomocy społecznej w obliczu starzejącego się społeczeństwa.
2557. WYMIAR odpowiedzialności w pomocy społecznej / Joanna
Staręga-Piasek // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 3, s. 29-35.
2558. ZWALCZANIE procederu handlu ludźmi wśród zadań pomocy społecznej / Zygmunt Kukuła // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 6, s. 18-34,
tab. summ.
b. Świadczenia pieniężne i pomoc rzeczowa
2559. PIENIĘŻNA pomoc społeczna w służbie empowerment /
Ryszard Szarfenberg // Empowerment. - 2013, nr 2, s. 14-18 bibliogr.
- 441 2560. PO weryfikacji kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń
z pomocy społecznej / Wojciech Maciejko // Służ. Prac. - 2013, R. 40,
nr 1, s. 31-32.
Omów. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.
2561. POMOC finansowa dla dziecka policjanta zmarłego w związku
ze służbą / Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko // Służ. Prac. 2013, R. 40, nr 3, s. 27-32.
Regulacje z zakresu pomocy socjalnej wynikające ze specyfiki służby zawarte
w ustawie o Policji.
2562. ŚWIADCZENIA dla osób starszych i niepełnosprawnych
w ramach systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej (wybrane
zagadnienia) / Arkadiusz Przybyłka // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013,
z. 297, s. 183-193, wykr. bibliogr. summ.
c. Usługi opiekuńcze
DEMOGRAFICZNE oraz społeczno-ekonomiczne uwarunkowania
opieki nad osobami starszymi / Z. Szweda-Lewandowska = poz. 3196.
Prognozy demograficzne dot. wzrostu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.
2563. DOMY pomocy społecznej w Polsce / Zuzanna Grabusińska. Warszawa : Centrum Rozw. Zasob. Ludz., 2013. - 125 s. : wykr. kolor. ;
25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Tabele. - Bibliogr. s. 125. - ISBN
978-83-61638-85-8.
2564. DYLEMATY usług społecznych / Tomasz Barszczewski,
Arkadiusz Durasiewicz // Empowerment. - 2013, nr 3, s. 32-48, wykr.
bibliogr.
DZIAŁANIA podejmowane przez ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe na rzecz bezdomnych w województwie mazowieckim / M. Pawłowski, P. Broda-Wysocki = poz. 2904.
- 442 2565. INSTYTUCJONALNY wymiar pracy socjalnej na rzecz osób
starszych w środowisku lokalnym / Małgorzata Porąbaniec // Rocz.
Socjol. Rodz. - 2013, T. 23, s. 187-207 bibliogr. summ.
KULTURA organizacyjna ośrodków pomocy społecznej w województwie lubelskim / D. Chmielewska-Muciek = poz. 1125.
2566. MIEJSCE osoby niepełnosprawnej intelektualnie w systemie
pomocowym państwa : aspekty prawno-organizacyjne / Jakub Niedbalski //
Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 1, s. 10-15 bibliogr. summ.
M.in. domy pomocy społecznej jako pomoc instytucjonalna dla osób upośledzonych.
2567. MIEJSCE usług socjalnych w systemie pomocy społecznej /
Joanna Staręga-Piasek ; rozm. Mirosław Grewiński // Empowerment. 2013, nr 3, s. 14-18.
2568. OPIEKA nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej
na przykładzie podregionu bielsko-bialskiego / Anna Zawada // Bibl.
Gerontol. Społ. - 2013, nr 3, s. 152-166 summ.
2569. OPINIE seniorów o domach pomocy społecznej / Teresa Zbyrad // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 4, s. 110-121, wykr. summ.
2570. ORGANIZOWANIE i finansowanie usług społecznych w stolicy / Tomasz Pactwa ; rozm. Dorota Starzyńska // Empowerment. - 2013,
nr 3, s. 26-30.
2571. PODHALAŃSKI Uniwersytet Trzeciego Wieku i Dom Pomocy Społecznej w Zakopanem jako społeczno-kulturowe przestrzenie
uczenia się dorosłych w kontekście jakości ich życia / Anna Panek // Bibl.
Gerontol. Społ. - 2013, nr 3, s. 137-151 summ.
2572. POMOC społeczna wobec starzenia się społeczeństwa polskiego / Jerzy Krzyszkowski // Prz. Socjol. - 2013, T. 62, [z.] 2, s. 9-31
bibliogr. summ.
- 443 2573. REALIZACJA zadań socjalnych w świetle badań / Agata Cudowska // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 2, s. 34-46, tab. rys. summ.
Badania prowadzone w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej
na Podlasiu.
2574. REKOMENDACJE: środowiskowe formy opieki dla osób
starszych mieszkających w gospodarstwach domowych / Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz Ocetkiewicz // Polit. Społ. - 2013,
R. 40, nr 1, s. 16-20.
SEKTOR obywatelski a usługi socjalne w Niemczech / K. Balon =
poz. 2801.
2575. STANDARD życia i zamieszkania osób starszych w placówkach opiekuńczych / Maria Bielak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 297,
s. 81-92, rys. tab. bibliogr. summ.
2576. STANDARYZACJA usług społecznych / Joanna Lizut //
Empowerment. - 2013, nr 3, s. 20-24, tab. bibliogr.
Standaryzacja usług w pomocy społecznej.
2577. USŁUGI socjalne świadczone w interesie ogólnym : prawne
aspekty europeizacji państwa dobrobytu / Jakub Kociubiński // Eur. Prz.
Sąd. - 2013, nr 6, s. 10-15 summ.
WIDZIEĆ - rozumieć - pomagać : przykłady rozwiązań stosowanych
w codziennej pracy pracownika socjalnego / pod red. M. Teodorczyka =
poz. 805.
Z treści: Majer R.: Usługi opiekuńcze w systemie pomocy osobom starszym,
jakość i standaryzacja.
Zob. także Opieka długoterminowa poz. 2807-2819.
- 444 -
X. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA LUDNOŚCI
1. Zagadnienia ogólne polityki społecznej
2578. AKTYWIZACJA w polityce społecznej : w stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? / Marek Rymsza. - Warszawa : Wydaw.
IFiS PAN, 2013. - 411 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 375-411. - ISBN
978-83-7683-068-1.
2579. AKTYWIZACJA zawodowa i integracja społeczna osób 50+
jako strategiczne wyzwanie regionalnej polityki społecznej / Justyna
Przywojska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 291, s. 95-106, rys. tab.
bibliogr. summ.
2580. AKTYWNA polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna
w województwie kujawsko-pomorskim : raport z badań / Tomasz Biernat,
Arkadiusz Karwacki = poz. 2986/2011.
Rec:. Bochenek Jarosław // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 1, s. 139-144.
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2 / red.
nauk. B. M. Ćwiertniak = poz. 1791.
Z treści: Grewiński M. : Polityka społeczna a CSR.
2581. CZY Finlandia poradziła już sobie z nowymi ryzykami społecznymi? / Laura Kalliomaa-Puha // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 11/12,
s. 38-43 bibliogr. summ.
Nowe zagrożenia społeczne (rodzaje ryzyka społecznego): trudności w łączeniu pracy zawodowej z funkcjami opiekuńczymi, brak odpowiednich umiejętności
i wykształcenia, rozszerzenie zakresu prywatnych usług w kontekście zmian
w modelu państwa opiekuńczego.
2582. CZY usługi będą siłą napędową polityki społecznej w Polsce? /
Mirosław Grewiński // Empowerment. - 2013, nr 3, s. 6-12 bibliogr.
- 445 2583. CZY wokół państwa opiekuńczego toczy się jeszcze spór
o wartości? / Sławomir Czech // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 305, s. 95-107, rys. tab. bibliogr. summ.
2584. DEBATY o polityce społecznej / Jolanta Supińska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut
Polityki Społecznej. - Warszawa : Of. Wydaw. Aspra-jr, 2013. - 217 s. ;
24 cm. - ISBN 978-83-7545-465-9.
2585. DECENTRALIZACJA funkcji społecznych państwa / Marek
Leszczyński // Colloquium. - 2013, [nr] 3, s. 71-84 bibliogr. summ.
2586. DZIAŁANIA Komisji Europejskiej w zakresie zagadnień społecznych / Janina Petelczyc // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. 2013, R. 2, nr 2, s. 55-59 bibliogr. summ.
2587. EUROPEJSKIE społeczeństwa muszą starzeć się aktywnie /
Adam Maciejewski // Dialog. - 2013, nr 4, s. 106-109.
Omów. konf. pt.: Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności - długofalowe podejście do polityki senioralnej, Warszawa, MPiPS, 30 października
2013 r.
2588. FORMALNO-organizacyjne uwarunkowania polityki młodzieżowej na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym / Anna Kołomycew // Polit. i Społ. - 2013, [T.] 11, nr 4, s. 33-50 bibliogr. netogr.
summ.
2589. GOSPODARKA w służbie idei : rzecz o modelu szwedzkim /
Sławomir Czech ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Katowice :
Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2013. - 250 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 233-247. - ISBN 978-83-7875-078-9.
2590. INDIE - sposób na „wyzwolenie energii ludzkiej” / Benjamin
Fernandez ; tł. Lucyna Mazur // Monde Diplomat. - 2013, nr 5, s. 29-31.
- 446 2591. KAPITAŁ społeczny Wielkopolski w strategii polityki społecznej / Andżelika Libertowska // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 2, s. 38.
Omów. konf. zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.
2592. KRYZYS państwa opiekuńczego i trudności w ograniczaniu
funkcji państwa / Barbara Klimas // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 315, t. 1, s. 368-377, rys. tab. bibliogr. summ.
2593. LOKALNA polityka społeczna / Ewa Kulesza. - Warszawa :
[Centrum Rozw. Zasob. Ludz.], 2013. - 117 s. ; mapy kolor., wykr. kolor. ;
25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ISBN 978-83-61638-68-1.
2594. METODOLOGIA strategicznego rozwiązywania problemów
społecznych / Joanna Staręga-Piasek. - Warszawa : Centrum Rozw.
Zasob. Ludz., 2013. - 73 s. : rys. kolor. ; 25 cm + dysk optyczny
(CD-ROM). - Tabele. - ISBN 978-83-61638-67-4.
2595. MIĘDZY Japonią a Singapurem : rozwój polityki społecznej
w Azji Wschodniej / Bartosz Pieliński. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2013. - 220 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 209-220. - ISBN 97883-7151-969-7.
2596. MIĘDZYNARODOWA Organizacja Pracy - najnowsza aktywność w sprawach społecznych / Janina Petelczyc // Zesz. Nauk. Zakł.
Zabezp. Społ. IPS UW. - 2013, R. 2, nr 2, s. 67-70 bibliogr. summ.
2597. MODELOWY standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji społecznej. - Warszawa : Centrum
Rozw. Zasob. Ludz., 2013. - 94 s. : rys. ; 29 cm. - Tabele. - ISBN 978-8361638-58-2.
2598. NIEMIECKI model polityki społecznej na tle regulacji Unii
Europejskiej / Paulina Baran // Rocz. Integr. Eur. - 2012, nr 6, s. 191-202
summ.
- 447 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ intelektualna : między diagnozą a działaniem / R. J. Kijak = poz. 703.
2599. NOWE ryzyka socjalne / Zofia Czepulis-Rutkowska // Polit.
Społ. - 2013, R. 40, nr 11/12, s. 9-14 bibliogr. summ.
Przedstawienie koncepcji tzw. nowych ryzyk socjalnych oraz ich wpływu na
politykę społeczną.
2600. OD kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej :
studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku / pod red. nauk.
Pawła Graty. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 2013. - 228, [1] s. :
mapy kolor., wykr. ; 23 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-7338-937-3.
Treść: Grata P.: Procesy unifikacyjne w polskiej polityce społecznej w latach 1918-1939 (s. 11-25). - Jarosz-Nojszewska Anna: Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918-1939 (s. 26-40). - Rodak Mateusz: Zjawisko bezdomności w Drugiej Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy) (s. 41-60). - Prusak Maria: Działalność władz Nowego Sącza na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych w latach 1945-1950 (s. 61-75). - Łobos-Kubiś Magdalena: Ochrona zdrowia i opieka społeczna w Przemyślu
w latach 1975-1989 (s. 76-90). - Popiński Krzysztof: Główne cele i kierunki
kształcenia na poziomie wyższym w Polsce w latach 1945-1989, ze szczególnym uwzględnieniem przykładu uczelni wrocławskich (s. 91-108). - Kołomycew Anna: Budowa systemu ekonomii społecznej jako warunek realizacji nowego modelu polityki społecznej (s. 109-124). - Pacanowska Regina: Rodzina
w polityce i działaniach samorządu terytorialnego po 1990 roku (s. 125-142). Ostrowska Agnieszka: Polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce
w latach 1990-2010 (s. 143-157). - Kotarba Bogusław: Samorządy lokalne jako
element systemu oświaty w Polsce (s. 158-173). - Szegda Bartłomiej: Polityka
Rzeczypospolitej Polskiej wobec mniejszości narodowych po 1989 r. (s. 173188). - Czop Edyta: Polityka Polski wobec poakcesyjnej migracji zarobkowej
do Unii Europejskiej (s. 189-204). - Malczyńska-Biały Mira: Wybrane problemy społeczne w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie
ochrony praw konsumentów w Polsce (s. 205-215). - Delong Marek: Episkopat
Polski wobec zasadniczych problemów polskiej polityki społecznej okresu
transformacji (s. 216-228).
2601. PAŃSTWO socjalne : przyczyny i skutki / Marek Radzikowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Semper, 2013. - 264, [1] s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 230-265. - ISBN 978-83-7507-270-9.
- 448 2602. PAŃSTWO socjalne w Europie : historia - rozwój - perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen ; red. wyd. pol. Krzysztof
Piątek. - Wyd. 2 poszerz. - Toruń : Wydaw Nauk. UMK, 2013. - 625 s. ;
21 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-3109-0.
Treść: Geisen T.: Państwo socjalne w okresie modernizmu. O powstaniu systemów zabezpieczenia społecznego w Europie (s. 39-66). - Scharf Thomas: Polityka
społeczna w Wielkiej Brytanii: od ustawy o ubogich do „trzeciej drogi” (s. 67-92). Ziegelmayer Veronika: Państwo socjalne w Niemczech: zmiana systemu? (s. 93129). - Lechevalier Arnaud: Francuski system Protection Sociale w XX wieku
(s. 131-168). - Kleinfeld Ralf: Holenderski model państwa socjalnego na drodze do
postprzemysłowego państwa dobrobytu (s. 169-206). - Gohr Antonia: Włoskie
państwo opiekuńcze: trendy rozwojowe, problemy i europejskie wyzwania (s. 207243). - Lundberg Urban, Amark Klas: Rozwój państwa socjalnego w Szwecji
w XX wieku (s. 245-286). - Ahi Yasemin: Pomiędzy życzeniami a rzeczywistością.
Państwo socjalne i polityka socjalna w Turcji (s. 287-318). - Wicki Martin: Zabezpieczenie społeczne w Szwajcarii: europejski wyjątek? (s. 319-353). - Klammer Ute:
Na drodze od „modelu żywiciela” do „modelu osoby zarobkującej”. O społecznym
i socjalno-politycznym obcowaniu z pracą opiekuńczą w Europie (s. 355-371). Schulte Bernd: Integracja europejska a ochrona socjalna (s. 373-397). - Piątek K.:
Państwo socjalne w Polsce: od rozbiorów poprzez realny socjalizm do procesu
transformacji (s. 409-442). - Polityka społeczna Republiki Czeskiej i Republiki
Słowackiej / Martin Potucek [i in.] (s. 443-552). - Dubrowskij Igor: Polityka społeczna na Ukrainie (s. 553-595). - Awierin Aleksander N.: Państwowa polityka
społeczna w Federacji Rosyjskiej (s. 597-622).
2603. PAŃSTWO wobec wyzwań społecznych - specyfika skandynawska / Włodzimierz Anioł // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 1, s. 5-10
bibliogr. summ.
2604. PARTNERSTWO publiczno-społeczne jako instrument wielosektorowej polityki społecznej - perspektywa zarządzania publicznego /
Aldona Frączkiewicz-Wronka // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 277, s. 165-181, rys. tab. bibliogr. summ.
PODSTAWOWE gwarancje zabezpieczenia społecznego - praktyka, koncepcja, standard i globalna polityka społeczna / K. Hagemejer = poz. 2302.
Omów. Zalecenia nr 202 Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjętego
w 2012 r. dotyczącego krajowych podstawowych gwarancji zabezpieczenia spo-
- 449 łecznego - national floors of social protection na tle dotychczas stosowanych rozwiązań.
2605. POLITYKA socjalna Rady Europy / Krzysztof Kopciuch //
Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 1, s. 33-36 bibliogr. summ.
Europejskie karty społeczne: EKS i ZEKS jako źródło zobowiązań Rady
Europy w zakresie społecznych praw człowieka.
2606. POLITYKA społeczna a problemy migracji / Michał Polakowski, Dorota Szelewa. - Warszawa : F. Ebert Stiftung : Fundacja
Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz, 2013. - 34 s. : wykr. ; 30 cm. (Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej ; 7). - Tabele. - Bibliogr.
s. 33-34. - ISBN 978-83-860-8894-2.
POLITYKA społeczna Drugiej Rzeczypospolitej / P. Grata = poz. 26.
O historii polityki społecznej w Polsce.
2607. POLITYKA społeczna Unii Europejskiej wobec osób starszych /
Zofia Czepulis-Rutkowska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 291, s. 1931 bibliogr. summ.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, opieka długoterminowa,
polityki emerytalne.
2608. POLITYKA społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego / Ryszard Kowalski // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon.
Krak. - 2013, nr 902, s. 85-106, rys. tab. bibliogr. summ.
2609. POLITYKA społeczna w Polsce wobec współczesnych procesów migracyjnych : próba diagnozy i rekomendacje / Grażyna FirlitFesnak // Stud. Migr. Prz. Pol. - 2013, R. 39, z. 3, s. 19-36 bibliogr.
netogr. summ.
2610. POLITYKA społeczna we współpracy międzynarodowej województw / Marta Perkowska // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 2, s. 100-114,
wykr. tab.
- 450 2611. POLITYKA społeczna wobec osób starszych w krajach skandynawskich - przykłady dobrych praktyk / Kaja Zapędowska-Kling //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 291, s. 33-44, tab. bibliogr. summ.
2612. POLSKI system szkolnictwa wyższego a funkcje polityki społecznej - ujęcie porównawcze / Krzysztof Czarnecki // Polit. Społ. - 2013,
R. 40, nr 10, s. 25-31, tab. wykr. bibliogr. summ.
Edukacja jako element polityki społecznej.
2613. POZABUDŻETOWE źródła finansowania polityki społecznej :
istota i wykorzystanie państwowych funduszy celowych w realizacji
zadań społecznych / Marta Makuch // Wroc. Stud. Politol. - 2013, T. 15,
s. 103-119 bibliogr. netogr. summ.
2614. PRACA i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2013. - 441 s. ; 24 cm. - (Studia
i Monografie / IPiSS). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61125-88-4.
Treść: Golinowska Stanisława: Polskie państwo opiekuńcze. Narodziny
i zmierzch? (s. 39-69). - Frieske Kazimierz W.: O liczeniu niepoliczalnego: iluzje
„ducha epoki”. O roli kultury w polityce społecznej (s. 70-82). - Kryńska Elżbieta:
Polski rynek pracy - mity i rzeczywistość, czyli przeciw stereotypom (s. 85-97). Lichniak Irena: Praca w gospodarce usług (s. 98-111). - Poławski Paweł: Rynek
pracy, edukacyjne aspiracje i problem nadwyżki wykształcenia (s. 112-130). Mirosław Joanna: Przedsiębiorczość kobiet w kontekście rosnącego znaczenia
MŚP we współczesnej gospodarce (s. 131-149). - Borkowska Stanisława: Pracodawcy o narzędziach wyrównywania szans osób w wieku 45+ na rynku pracy.
Opinie i wnioski (s. 153-169). - Rogozińska-Pawełczyk Anna: Osoby w wieku
50+ (45+) na rynku pracy, czyli co się dzieje w polskiej nauce? (s. 170-179). Juchnowicz Marta: Wynagrodzenia w Polsce na tle Unii Europejskiej - współczesne tendencje (s. 180-196). - Czajka Zdzisław: Wpływ samodzielności urzędów
gminnych na zmiany w ich systemach wynagradzania (s. 197-212). - JaworJoniewicz Anna, Sajkiewicz Barbara: Czy warto zarządzać kompetencjami?
(s. 213-225). - Machol-Zajda Lucyna: Współczesne wyzwania rozwojowe a czas
pracy (s. 229-246). - Uścińska Gertruda: Aktualne problemy dotyczące zabezpieczenia społecznego w Polsce (s. 249-258). - Czepulis-Rutkowska Zofia: Systemy
emerytalne i opieki długoterminowej : kierunki reform a zmiana społeczna i starzenie się ludności (s. 259-273). - Kołaczek Bożena: Zasady współczesnej polityki
- 451 społecznej wobec osób niepełnosprawnych (s. 274-291). - Miary ubóstwa w badaniach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz ich zastosowanie w polskiej
polityce pomocy społecznej / Piotr Broda-Wysocki [i in.] (s. 292-310). - Graniewska Danuta: Sytuacja zawodowa kobiet w Polsce. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i rodzinne (s. 313-320). - Głogosz Dorota: Pozarodzinna opieka
nad dziećmi jako instrument stymulowania wzrostu zatrudnienia kobiet (wybrane
problemy) (s. 321-338). - Smoder Agnieszka: Łączenie pracy z życiem pozazawodowym w kontekście przemian rodziny (s. 339-359). - Wratny Jerzy: Niektóre
problemy regulacji wynagrodzeń w perspektywie zmian kodeksu pracy (s. 363377). - Derlacz-Wawrowska Marta: Prawo związków zawodowych do informacji.
Stan obecny i propozycje zmian (s. 378-390). - Golinowska S., Bednarski Marek,
Morecka Zofia: Polityka społeczna i rynku pracy na zdecentralizowanych szczeblach władzy. Problemy i potrzeba przemyślenia (s. 393-420). - Zalewski Dariusz:
Między fasadą a protestem. Dialog społeczny ad acta (s. 421-441).
2615. PROBLEMY z tworzeniem i realizacją lokalnych strategii
rozwiązywania problemów społecznych / Paweł Przyłęcki // Normy, Dewiacje Kontr. Społ. - 2013, T. 14, s. 205-227 bibliogr. netogr. summ.
2616. PRZYSZŁOŚĆ polityki społecznej w Polsce / Julian Auleytner ;
rozm. Mirosław Grewiński // Empowerment. - 2013, nr 2, s. 6-12.
REFORMOWANIE systemów emerytalnych / ed. M. Szczepański =
poz. 2356.
Z treści: Budzyńska A., Gajowiak M., Libertowska A.: Polityka społeczna
wobec osób starszych - wybrane aspekty. - Gajowiak M.: Aktywność ludzi starszych w życiu społecznym i publicznym. - Milewska G. T., Zaborowski T.: Polityka społeczna a transformacja rynku pracy.
2617. REGIONALNA polityka ludnościowa w świetle wyników
badania „Diagnoza społeczna województwa zachodniopomorskiego” /
Ireneusz Jaźwiński, Jerzy Bielec // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 292, s. 261-273, rys. tab. bibliogr. summ.
2618. RODZAJE wsparcia społecznego wobec osób starszych / Ewa
Kucharska // Humanum. - 2012, nr 2, s. 209-217 summ.
ROZWIĄZANIA sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych
krajach Unii Europejskiej / red. nauk. E. Kryńska, P. Szukalski = poz. 481.
- 452 RYNEK pracy i polityka społeczna w XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne / B. Kaczyńska = poz. 527.
Konferencja krajowa, Supraśl, 21-23 maja 2013 r.
2619. RYZYKO niesamodzielności jako przesłanka zabezpieczenia
społecznego osoby niesamodzielnej i jej opiekuna / Rafał Bakalarczyk //
Ubezp. Społ. - 2013, nr 11, s. 2-9, wykr.
Polityka społeczna wobec niesamodzielności.
2620. SOLIDARNOŚĆ pokoleń w perspektywie strategicznej państwa / Andrzej Klimczuk // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 292,
s. 190-205, rys. tab. bibliogr. summ.
Polityka społeczna wobec starości i ludzi starych. Rekomendacje praktyczne
i badawcze w zakresie polityki rodzinnej i rynku pracy.
2621. SOLIDARNOŚĆ pokoleń : dylematy relacji międzypokoleniowych / Piotr Szukalski = poz. 2708/2012.
Rec.: Szatur-Jaworska Barbara // Probl. Polit. Społ. - 2013, nr 21, s. 173-177.
2622. STAROŚĆ : między diagnozą a działaniem / Remigiusz J.
Kijak, Zofia Szarota. - Warszawa : Centrum Rozw. Zasob. Ludz., 2013. 120 s. : rys. kolor. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Tabele. Bibliogr. s. 107-118. - ISBN 978-83-61638-66-7.
2623. SYSTEM welfare state w Danii : główne założenia / Ewa Rollnik-Sadowska // Ekon. Zarz. - 2013, T. 5, nr 2, s. 9-22 summ.
2624. SYTUACJA społeczno-ekonomiczna i trendy demograficzne przesłankami polityki społecznej / Rafał Piwowarski // Pr. Soc. - 2013,
R. 28, nr 2, s. 3-12.
2625. SZLAK Norden : modernizacja po skandynawsku / Włodzimierz Anioł ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych. Instytut Polityki Społecznej. - Warszawa : Dom Wydaw.
- 453 Elipsa, 2013. - 277 s. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 255-271. - ISBN
978-83-7151-943-7.
2626. SZWEDZKI model społeczno-gospodarczy / Zbigniew Adam
Gusiew // Nowe Persp. - 2013, nr 1, s. 88-104.
2627. TEORETYCZNE i praktyczne determinanty współczesnego
definiowania polityki społecznej / Marcin Bąkiewicz // J. Modern Sc. 2013, t. 4, s. 289-307 bibliogr. netogr. summ.
2628. UMIĘDZYNARODOWIENIE polskiej polityki społecznej :
aspekty globalne i europejskie / pod red. Katarzyny Głąbickiej i Michała
Kubiaka ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej ; Uniwersytet Gdański. - Gdańsk : PTPS, 2013. - 379 s. : wykr. ; 22 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 978-83-7351-354-9.
Treść: Chodubski Andrzej: Profilaktyka społeczna w rzeczywistości współczesnych przemian cywilizacyjnych (s. 17-28). - Piątek Krzysztof: Państwo
socjalne wobec procesów europeizacji i globalizacji (s. 29-50). - Auleytner Julian:
Globalne aspekty polityki społecznej (s. 51-63). - Turnowiecki Witold: Globalizacja a nierówności społeczne i ekonomiczne (s. 64-74). - Wiszczun Ewelina:
Analiza czynników wpływających na rozwój globalnego rynku pracy - egzemplifikacja polskiego rynku pracy (s. 75-88). - Moroń Dorota: Wpływ procesu bolońskiego na zmiany w szkolnictwie wyższym (s. 108-125). - Durasiewicz Arkadiusz: Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykładzie
wybranych krajów - rekomendacje dla Polski (s. 126-151). - Makuch Marta:
Aktywne starzenie się - istotny cel publicznej polityki społecznej w XXI wieku.
Zarys problematyki z perspektywy rynku pracy (s. 152-169). - Gagacka Maria:
Wpływ modernizacji na przemiany więzi sąsiedzkich (s. 170-188). - Szkurlat
Jacek: Regionalna polityka społeczna wobec wyzwań epoki globalizacji przykład województwa świętokrzyskiego (s. 189-198). - Grewiński Mirosław:
Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state (s. 201212). - Leszczyński Marek: Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w dobie
ograniczania funkcji socjalnych państwa w Europie (s. 213-226). - Głąbicka K.:
Zmiany społeczne z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej (s. 227241). - Mrozowska Sylwia: Polityka społeczna jako przedmiot europeizacji „topdown” (s. 242-252). - Podobas Izabela: Wpływ różnic kulturowych na negocjacje
i mediacje w dialogu społecznym - perspektywa europejska (s. 253-267). Olszewski Mikołaj: Rynek pracy w Unii Europejskiej - otwarty czy zamknięty
(s. 268-302). - Kamińska-Moczyło Katarzyna: Polityka rodzinna w hasłach
programowych relewantnych partii politycznych Republiki Federalnej Niemiec
- 454 (s. 303-316). - Solański Mateusz: Europeizacja instytucjonalnej pomocy dla dzieci w Polsce (s. 317-325). - Dorawa Zbigniew: Potencjalny niż demograficzny
w Polsce na tle trendów w Unii Europejskiej (s. 326-340). - Kubiak M.: Ekonomia
społeczna w polityce Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach członkowskich (s. 341-362). - Rewizorski Marek: Narodziny i rozprzestrzenianie się prekariatu w Europie (s. 363-379).
2629. USPOŁECZNIENIE zarządzania publicznego w lokalnej polityce społecznej i pomocy społecznej / Jerzy Krzyszkowski, Justyna Przywojska // Wroc. Stud. Politol. - 2013, T. 15, s. 169-181 bibliogr. netogr.
summ.
2630. WIĘCEJ miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej / Michael
Pitchford, Paul Henderson. - Warszawa : Centrum Wspierania Aktyw.
Lokal., 2012. - 147, [1] s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-62380-07-7.
2631. WSPÓLNIE czy osobno? : rozważania o polityce społecznej /
Mirosław Księżopolski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Społecznej. - Warszawa :
Dom Wydaw. Elipsa, 2013. - 188 s. : wykr. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 183-186. - ISBN 978-83-7151-953-6.
Rec.: Daniłowska Sylwia // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2013,
R. 2, nr 2, s. 82-85 summ.
2632. WSPÓLNOTA Europejska do przyjęcia Traktatu z Maastricht /
Anna Obiegło // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 5, s. 127-143.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, polityka wobec ludzi starych,
walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym we Wspólnocie Europejskiej.
2633. WSPÓŁCZESNA polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych / Andrzej Klimczuk // Pogranicze (Białystok). - 2013, T. 22, s. 185-200 bibliogr. netogr. summ.
2634. WYBRANE aspekty międzynarodowej polityki społecznej pomoc społeczna i aktywna integracja : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Grewińskiego, Jerzego Krzyszkowskiego. - Warszawa : Maz. Cen-
- 455 trum Polit. Społ., 2012. - 244 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 216-244. - ISBN 978-83-63332-07-5.
Treść: Döbler Joachim: Niemiecki system welfare: tradycje i transformacje
(s. 7-32). - Lavalette Michael: Redukcja dobrobytu, oszczędności i kryzys - co
dalej z pracą socjalną w Wielkiej Brytanii? (s. 33-53). - Evers Adalbert, Przedecka
Ewa: Polityka zatrudnienia i usługi społeczne - w stronę współpracy? Kilka komentarzy na temat partnerstw na rzecz integracji społecznej (s. 54-69). - Evers A.:
Różne tradycje oraz perspektywy usług społecznych, organizacji trzeciego sektora
oraz planów reform Komisji Europejskiej (s. 70-77). - Geletta Karolina: Pomoc
społeczna we Francji - w stronę aktywnych metod walki z wykluczeniem społecznym (s. 78-86). - Pankiv Olga: Stanowienie polityki społecznej na Ukrainie po
1991 roku (s. 87-99). - Sobis Iwona: Transformacja szwedzkiej opieki wobec
ludzi starszych (s. 100-127). - Zapędowska-Kling Kaja: Kryzys idei opiekuńczości? Polityka społeczna wobec osób starszych w Stanach Zjednoczonych (s. 128138). - Zilhało Adriano: Zarys historii mieszkalnictwa społecznego w Porto
(s. 139-159). - Wojtowicz Mariusz: Pomoc społeczna dla osób bezdomnych
w Weronie - studium przypadku (s. 160-183). - Wei Hu: Powrót państwa: transformacja polityki pomocy społecznej w Chinach (s. 184-204). - Duranowski
Wojciech: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Bangladeszu, za pomocą mikrokredytu opartego na kapitale społecznym (s. 205-215).
2635. WYBRANE problemy polityki zdrowotnej w Polsce / Grażyna
Magnuszewska-Otulak // Probl. Polit. Społ. - 2013, nr 21, s. 85-107
bibliogr. summ.
Główne problemy polityki zdrowotnej przedstawione w szerszym kontekście
polityki społecznej.
2636. WYKORZYSTANIE partnerstwa publiczno-prywatnego do
realizacji zadań publicznych dotyczących osób niepełnosprawnych / Tomasz Szewc // Administracja. - 2013, nr 1, s. 63-81 summ.
2637. ZAGROŻENIA społeczne w okresie przemian : szkice z polityki
społecznej / Stanisław Szumpich. - Kraków : Krak. Tow. Eduk. - Of. Wydaw.
AFM, 2013. - 298 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-265-0.
ZWIĄZKI zawodowe jako podmiot realizujący cele i zadania polityki
społecznej / R. Śmietański = poz. 2988.
___________________
- 456 Polityka rodzinna
2638. DIAGNOZA rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności / Marzena Ruszkowska. - Warszawa : Centrum Rozw. Zasob.
Ludz., 2013. - 132 s. : wykr. kolor. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). Tabele. - Bibliogr. s. 124-131. - ISBN 978-83-61638-61-2.
2639. DYLEMATY polityki rodzinnej w Europie na przykładzie
doświadczeń skandynawskich / Włodzimierz Anioł // Stud. Eur. (Warszawa). - 2013, nr 1, s. 113-114.
EMIGRACJA z Polski i jej skutki dla rodziny / K. Maruszewska =
poz. 1512.
Zagraniczne migracje zarobkowe, społeczne skutki emigracji, dezintegracja
rodzin, eurosieroctwo.
2640. NADZIEJE i złudzenia roku rodziny / Jan Wszołek // Probl.
Opiek.-Wych. - 2013, R. 53, nr 9, s. 3-8.
2641. OCENA zasadności założeń reformy urlopów i zasiłków związanych z opieką nad małym dzieckiem / Anna Kurowska // Probl. Polit.
Społ. - 2013, nr 21, s. 156-170 bibliogr. summ.
2642. POLITYKA rodzinna, edukacyjna oraz ochrony zdrowia publicznego wspólnoty europejskiej do początku lat 90. XX wieku / Anna
Obiegło // Rocz. Nauk Społ. - 2013, T. 5, nr 4, s. 105-126 summ.
2643. POLITYKA rodzinna w Polsce z perspektywy zmian demograficznych dokonujących się w województwie opolskim / Monika Kudzia //
Nauki Społ. - 2013, nr 2(8), s. 68-86, rys. tab. bibliogr. summ.
Uzasadnienie potrzeby wspierania rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
2644. POLITYKA rodzinna wobec przemian demograficznych Polski końca XX i początku XXI wieku / Małgorzata Szyszka // Rocz. Nauk
Społ. - 2013, T. 5, nr 4, s. 83-103 bibliogr. netogr. summ.
- 457 PRACA socjalna i usługi na rzecz rodziny we Francji / E. Cazottes =
poz. 2798.
Usługi socjalne na rzecz rodziny prowadzone przez różne służby społeczne,
skupione wokół siedemnastu grup zawodowych.
2645. PRACA z rodziną w Polsce - od środowiskowych inicjatyw
pozarządowych do publicznego systemu wsparcia / Marek Rymsza //
Trzeci Sektor. - 2013/2014, nr spec. [4], s. 5-10.
2646. PRAWNOFINANSOWE instrumenty polityki prorodzinnej :
postulat zmian inspirowanych brytyjskim systemem „Child trust fund” /
Paweł Klimek // Stud. Praw. (Kraków). - 2013, nr 1, s. 133-150 bibliogr.
summ.
REALIZACJA polityki prorodzinnej w świetle ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych na przykładzie jednego z zakładów
wydobywczych województwa dolnośląskiego / A. Sienkiewicz-Gola =
poz. 2226.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako istotny element kształtowania polityki prorodzinnej zakładu pracy.
2647. RODZINA w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych /
pod red. Heleny Marzec, Katarzyny Szymczyk ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Piotrków Trybunalski :
Nauk.Wydaw. Piotrk., 2013 : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
T. 1. 406 s. - ISBN 978-83-7726-051-7.
Z treści: Płeczkan Klemens: Jakość życia rodzin w okresie przemian społeczno-cywilizacyjnych. Wybrane aspekty funkcjonowania rodziny współczesnej
(s. 115-129). - Rogalski Wiesław Jan: Dochody i ubóstwo jako miary warunków
życia gospodarstw domowych w Polsce. Skutki mikro i makroekonomiczne
(s. 231-248). - Cęcelek Grażyna: Ubóstwo materialne rodziny jako ważny wyznacznik aspiracji rodziców odnośnie edukacji dziecka (s. 343-363).
T. 2. 426 s. - ISBN 978-83-7726-052-4.
Z treści: Tomiło Janusz: Edukacja dorosłych a bezpieczeństwo społeczne
rodziny (s. 37-47). - Barczyk-Nessel Angelika, Barczyk Piotr Paweł: Rodzina
- 458 bezrobotnych jako środowisko wychowawcze (s. 49-59). - Koczan Teresa: Bezrobocie a patologia rodziny (s. 61-65). - Błaszkowska Jadwiga Agnieszka: Rola
państwa i organizacji pozarządowych w systemie wsparcia i aktywizacji zawodowej osób bezdomnych (s. 67-82).
2648. RODZINA wielodzietna - analiza polityki społecznej i badań
pedagogicznych / Paulina Forma // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 6, s. 67-80,
tab. summ.
2649. RODZINA zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze / Marzena Ruszkowska. - Warszawa : Centrum Rozw. Zasob. Ludz.,
2013. - 102 s. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Tabele. - Bibliogr.
s. 93-102. - ISBN 978-83-61638-63-6.
2650. RODZINY wychowujące dzieci z niepełnosprawnością i ich
oczekiwania wobec polityki społecznej / Piotr Frączek // Wroc. Stud.
Politol. - 2013, T. 15, s. 48-63 bibliogr. summ.
2651. SAMOTNE rodzicielstwo : między diagnozą a działaniem /
Mariola Racław, Dobroniega Trawkowska. - Warszawa : Centrum Rozw.
Zasob. Ludz., 2013. - 129 s. ; 23 cm + dysk optyczny (CD-ROM). Tabele. - Bibliogr. s. 122-128. - ISBN 978-83-61638-92-6.
2652. SENIORZY i ich rodziny w świetle „Założeń polityki ludnościowej Polski 2013” / Maria Łuszczyńska // Nauki Społ. - 2013, nr 2(8),
s. 87-102 bibliogr. summ.
Analiza dokumentu „Założenia polityki ludnościowej Polski 2013” pod kątem
zaspokojenia potrzeb seniorów i ich rodzin.
2653. W POSZUKIWANIU nowych perspektyw polityki rodzinnej
w Polsce / Joanna Szczepaniak-Sienniak // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 292, s. 149-162 bibliogr. summ.
2654. WSPARCIE i opieka : o aktywności państwa w polu służby
społecznej na rzecz rodziny i dzieci / Arkadiusz Żukiewicz // Polit. Społ. 2013, R. 40, nr 9, s. 10-15 bibliogr. summ.
- 459 -
2. Ekonomia społeczna
a. Zagadnienia ogólne
2655. DETERMINANTY powstawania podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim / Wioletta Czemiel-Grzybowska //
Ekon. Organ. Przeds. - 2013, nr 10, s. 22-30, wykr. tab. bibliogr.
summ.
Identyfikacja roli przedsiębiorczości społecznej w rozwoju regionalnym.
2656. EKONOMIA społeczna : odpowiedź na problemy współczesnego rynku pracy / Agnieszka Pieniążek // Humanities Soc. Sc. - 2013,
Vol. 18, [t.] 20, [nr] 4, s. 11-121 bibliogr. netogr. summ.
2657. EKONOMIA społeczna i jej wrogowie / Sławomir Solecki //
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 33, s. 179-187 bibliogr.
summ.
2658. EKONOMIA społeczna jako instrument aktywizacji zawodowej młodzieży : analiza rozwiązań systemowych / Anna Kołomycew //
Wroc. Stud. Politol. - 2013, T. 15, s. 203-212 bibliogr. netogr.
summ.
2659. PŁACA za pracę : jak sprawić, by ludzie znów zaczęli
uczestniczyć w systemie wolnej przedsiębiorczości i zarabiać na swoje
utrzymanie / Edmund S. Phelps ; przeł. Paweł Nowak. - Warszawa :
Kurhaus Publ., 2013. - 207 s. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-6399308-5.
2660. PODMIOTY ekonomii społecznej jako podmioty administrujące / Magdalena Małecka-Łyszczek // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. 2013, nr 917, s. 73-87 bibliogr. summ.
Problematyka związana z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej,
w kontekście zagadnień związanych z pojęciem podmiot administrujący. Organizacje pozarządowe.
- 460 2661. RUCHY nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej :
rekomendacje dla polityk publicznych / Krzysztof Herbst ; współpr. Marta Żakowska. - Warszawa : Centrum Rozw. Zasob. Ludz., 2013. - 135 s. :
fot. kolor. ; 23 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - ISBN 978-8361638-57-5.
2662. SPÓŁDZIELCZOŚĆ, gospodarka społeczna a polityka społeczna / Ryszard Szarfenberg // Probl. Polit. Społ. - 2013, nr 20, s. 13-42
bibliogr. summ.
2663. USŁUGI społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki
i ekonomii społecznej / Mirosław Grewiński // Ekon. Społ. - 2013, nr 3,
s. 24-39 bibliogr. summ.
2664. WSPÓLNOTY lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej /
Agnieszka Szczudlińska-Kanoś // Ekon. Społ. - 2013, nr 3, s. 40-52
bibliogr. netogr. summ.
2665. WYBRANE patologie społeczne : dezorganizacja rodziny,
samozniszczenie oraz przestępstwo - charakterystyka zjawisk w kontekście ekonomii społecznej / Marcin Jankowski // Współcz. Probl. Ekon. 2013, nr 6, s. 91-101 bibliogr. netogr. summ.
b. Społeczna odpowiedzialność organizacji
2666. AKTYWNY biznes : przykłady globalnych programów CSR /
Halina Guryn // Personel Zarz. - 2013, nr 1, s. 53-56.
2667. BARIERY we wdrażaniu idei społecznej odpowiedzialności
biznesu w przedsiębiorstwie / Dorota Bargieł // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2013, nr 318, s. 294-302, rys. bibliogr. summ.
2668. BIZNES na drodze do społecznej odpowiedzialności / Grzegorz Gawron // Humaniz. Pr. - 2013, R. 46, nr 1, s. 27-45 bibliogr. summ.
- 461 2669. CORPORATE Social Responsibility a wyniki ekonomiczne /
Marcin Ratajczak // Ekon. Organ. Przeds. - 2013, nr 12, s. 3-11, rys. tab.
bibliogr. summ.
Koncepcja CSR w aspekcie osiąganych korzyści ekonomicznych na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu prowadzących działalność na
obszarach wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego.
2670. CORPORATE Social Responsibility (CSR) jako koncepcja
porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem / Iwona ŚlęzakGładzik // Modern Manag. Rev. - 2013, Vol. 18, nr 2, s. 113-125.
2671. CRS - koncepcja odpowiedzialnego biznesu w świetle zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Monika Klimczok, Anna Tomczyk //
Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Ser. Zarz. - 2013, z. 2, s. 177-182
summ.
2672. CSR (Corporate Social Responsibility) jako narzędzie kreowania wizerunku przedsiębiorstwa / Agnieszka Brożyńska // Humaniz. Pr. 2013, R. 46, nr 4, s. 29-39 bibliogr. summ.
Kultura organizacyjna, marketing zaangażowany społecznie.
2673. CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji /
Janusz Kroik, Zbigniew Malara // Zesz. Nauk. / OTN. - 2011, z. 25,
s. 423-435 bibliogr. summ.
2674. CSR - ku nowemu paradygmatowi / Halina Zboroń // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 288, s. 259-270 bibliogr. summ.
2675. CSR przedsiębiorstw dużych i z sektora MSP- podobieństwa
i różnice / Monika Wilewska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 288, s. 224-233, tab. bibliogr. summ.
2676. DEKLARACJE to nie wszystko : jak rozumiana jest idea CSR
w polskich organizacjach? / Katarzyna Klimek-Michno // Personel Zarz. 2013, nr 6, s. 46-48.
- 462 2677. DOBRE praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / Joanna Iwko // Rozpr. Ubezp. - 2013, z. 1, s. 72-94 summ.
2678. DYSKRETNY urok pewnej fikcji : uwagi na temat społecznej
odpowiedzialności biznesu / Marcin Urbaniak // Zarz. Zmianami. - 2013,
nr 1, s. 56-72 bibliogr. netogr. summ.
2679. DZIAŁALNOŚĆ filantropijna korporacji w świetle teorii legitymizacji / Halina Waniak-Michalak, Jan Michalak // Prz. Organ. - 2013,
nr 9, s. 29-35, tab. bibliogr. summ.
DZIAŁANIA CSR wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z Warmii i Mazur / M. Ratajczak = poz. 70.
2680. EKOLOGICZNY wymiar CSR w sektorze MŚP w Polsce /
Ewa Mazur-Wierzbicka // Prz. Organ. - 2013, nr 6, s. 25-30, tab. bibliogr.
summ.
2681. „HOMORESPONSABILIS” - edukacja globalna na rzecz
społecznej odpowiedzialności w szkolnictwie zawodowym / Janusz Reichel // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 288, s. 160-172, rys. tab.
bibliogr. summ.
CSR na przykładzie projektu „Homoresponsabilis in the globalized World”
realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, adresowanego do szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim.
2682. IDEA ośrodków odpowiedzialności a społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych / Marek Ossowski // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 297, s. 243-253, rys. tab. bibliogr. summ.
2683. IDENTYFIKACJA kluczowych obszarów strategii rozwoju
przedsiębiorstwa na podstawie koncepcji CSR : case study / Rafał Baum,
Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk // Hand. Wewn. - 2013, [R.] 59,
[nr] 6A, t. 2, s. 306-315 rez. summ.
- 463 2684. INFORMACJA w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Adam Górny // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 35, s. 156168, rys. tab. bibliogr. summ.
INICJATYWY CSR w Internecie jako skuteczne narzędzie budowania wizerunku firmy / W. Trela = poz. 307.
2685. ISTOTA i kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa / Piotr Leszczyński // Nauki o Finan. - 2012, [nr] 2,
s. 94-105 bibliogr. netogr. summ.
2686. KONCEPCJA Corporate Social Responsibility w turystyce /
Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Anna Szalczyk // Zesz. Nauk. / WSHiU
Pozn. - 2013, nr 26, s. 35-50 bibliogr. netogr. summ.
KONCEPCJA pomiaru odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
w sferze personalnej / M. Ciechan-Kujawa = poz. 228.
2687. KONCEPCJA społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii małych i średnich przedsiębiorstw / Agata Kaszuba // Zarz. Finanse. 2013, R. 11, nr 1, cz. 1, s. 269-278 summ.
2688. KONCEPCJA społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
w ekonomii instytucjonalnej / Agata Lulewicz-Sas // Zesz. Nauk. / Uniw.
Ekon. Krak. - 2013, nr 907, s. 59-71, tab. bibliogr. summ.
2689. KORZYŚCI z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu : (z uwzględnieniem interesariuszy) / Marta Sznajder //
Ekon. Zarz. - 2013. T. 5, nr 2, s. 194-211.
KSZTAŁTOWANIE relacji z pracownikami jako płaszczyzna społecznej odpowiedzialności biznesu / E. Bombiak = poz. 1200.
2690. LIBERALNY kapitalizm w kryzysie : wybrane problemy / red.
nauk. Marianna Księżyk. - Kraków : Krak. Tow. Eduk. - Of. Wydaw.
- 464 AFM, 2013. - 150, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN
978-83-7571-234-6.
Z treści: Wyrwicz Marek: Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w wymiarze międzynarodowym (s. 87-108). - Księżyk M., Michalski
Marek: Ocena prywatyzacji emerytur w Polsce na tle wybranych krajów świata
(s. 109-129).
2691. MINISTERSTWO ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności Dokument okolicznościowy nr 4 : analiza korzyści biznesowych płynących z równouprawnienia i różnorodności : przegląd literatury akademickiej / [tł. Tomasz Korybski] ; Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. - Warszawa : Pol. Forum Osób Niepełnospr., 2013. - 75 s. ;
24 cm. - (Trener Pracy). - Tabele. - Bibliogr. s. 65-73. - ISBN 978-8364280-16-0.
2692. NORMY i standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Anna Krzysztofek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 305, s. 401-412, rys. tab. bibliogr. summ.
2693. OBLICZA odpowiedzialności społecznej w strategii przedsiębiorstwa / Janusz Kroik, Jan Skonieczny // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 288, s. 70-83, tab. bibliogr. summ.
2694. OBSŁUGA bez barier : działania na rzecz osób z niepełnosprawnością w Banku Zachodnim WBK - studium przypadku / Paweł
Berłowski // Personel Zarz. - 2013, nr 2, s. 28-31.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
2695. ODPOWIEDZIALNE używki : działania na rzecz społeczeństwa realizowane przez Grupę CEDC oraz British American Tobacco
Polska - opis praktyk / Olga Niziołek // Personel Zarz. - 2013, nr 7,
s. 31-33.
Postrzeganie przez firmy odpowiedzialności wobec społeczeństwa.
- 465 2696. ODPOWIEDZIALNOŚĆ w DNA : strategiczne rozumienie
zrównoważonego rozwoju w firmie Henkel - studium przypadku / Sylwia
Wachowicz // Personel Zarz. - 2013, nr 1, s. 58-64, rys.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
2697. ODPOWIEDZIALNOŚĆ w prowadzeniu działalności gospodarczej / Anna Borawska // Rocz. Ekon. Zarz. - 2011, T. 3, s. 321-329
summ.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
2698. ODPOWIEDZIALNOŚĆ w ujęciu filozoficznym jako przyczynek do rozważań o odpowiedzialności przedsiębiorstw / Inga Mizdrak // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2013, nr 917, s. 5-20 bibliogr.
summ.
Próba dookreślenia kategorii odpowiedzialności na podstawie koncepcji
w ujęciu R. Ingardena i K. Wojtyły pod kątem współczesnego pojmowania etycznego przedsiębiorstwa.
2699. OUTSOURCING w koncepcji społecznej odpowiedzialności
organizacji / Adam Zawadzki // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 288, s. 249-258, tab. bibliogr. summ.
2700. PODSTAWY teoretyczne i ewolucja pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Magdalena Stefańska // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 288, s. 198-211, tab. bibliogr. summ.
PROBLEMY edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego /
red. nauk. A. Rączaszek, W. Koczur = poz. 862.
Z treści: Rojek-Nowosielska M.: Edukacja jako instrument kształtowania
wiedzy o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
2701. PRZEDSIĘBIORSTWO społeczne jako odpowiedź na wyzwania rozwoju zrównoważonego / Ksymena Rosiek // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 318, s. 264-274, rys. bibliogr. summ.
- 466 2702. PRZYKŁADY społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności zakładów ubezpieczeń / Patrycja Piechowiak // Stud. Oecon.
Posnan. - 2013, vol. 1, nr 11(260), s. 64-74 bibliogr. summ.
Strategia w zakresie CSR w sektorze ubezpieczeń ; działania na rzecz pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego.
2703. RAPORTOWANIE społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Jadwiga Adamczyk // Prz. Organ. - 2013, nr 3, s. 8-12 bibliogr.
summ.
2704. RAPORTOWANIE społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce / Przemysław Wołczek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 288, s. 234-248, rys. tab. bibliogr. summ.
M.in. wytyczne Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Raporting
Initiative - GRI) oraz zasady raportowania CSR w Polsce.
2705. REALIZACJA strategii CSR wybranych przedsiębiorstw poprzez przedsięwzięcia sportowe / Piotr Głowicki, Gabriel Łasiński, Gabriel Pawlak // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 277, s. 70-78, rys.
bibliogr. summ.
RELACJE interpersonalne między pracodawcą a pracownikiem
w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / R. Nowak-Lewandowska = poz. 1205.
2706. ROZWÓJ kapitału społecznego : możliwości, bariery, różnice :
wybrane zagadnienia / red. nauk. Marta Młokosiewicz. - Szczecin : Economicus, 2013. - 149 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 140145. - ISBN 978-83-60606-77-3.
Z treści: Mazur-Wierzbicka Ewa: Zaufanie jako komponent kapitału społecznego w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (s. 11-23). - Zwiech
Patrycja: Kapitał społeczny a nierówności dochodowe na przykładzie krajów
europejskich (s. 72-86). - Młokosiewicz M.: Poczucie więzi ze społecznością
lokalną oraz sytuacja finansowa gospodarstw domowych a możliwości rozwoju
kapitału społecznego (s. 125-139).
- 467 2707. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu a biznes społeczny :
analiza etyczna / Paweł Polowczyk // Zarz. Zmianami. - 2013, nr 1, s. 128 bibliogr. netogr.
2708. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu a rosyjskie społeczeństwo / Joanna Koczar // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 297,
s. 166-175 bibliogr. summ.
2709. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu a zrównoważony
rozwój przedsiębiorstw / Dagmara K. Zuzek // Zesz. Nauk. Małop. WSE
Tarnów. - 2012, nr 2, s. 197-207 bibliogr. netogr. summ.
2710. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu jako idea zrównoważonego rozwoju / Anna Krzysztofek // Ekon. Organ. Przeds. - 2013, nr 4,
s. 11-21 bibliogr. summ.
2711. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja
umowy społecznej / Janina Filek. - Kraków : Księg. Akad., 2013. - 352,
[1] s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 333-344. - ISBN 978-83-7638-371-2.
2712. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu jako szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Katarzyna Szymańska // Zesz.
Nauk. WSBank. Pozn. - 2013, nr. 4, s. 315-323 bibliogr. summ.
2713. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa
lubelskiego / Ewa Bojar, Małgorzata Kwietniewska-Sobstyl // Stud. Ekon. /
Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 156, s. 35-50, tab. bibliogr. summ.
2714. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Wołoszyna. - Warszawa: Wydaw. SGGW, 2012. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 97883-7583-399-7.
Rec.: Dyrtkowski Kamil // Humaniz. Pr. - 2013, R. 46, nr 2, s. 91-96.
- 468 2715. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu w świetle analiz
bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym / Marcin Żemigała. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Wydz. Zarz. UW, 2013. - 376 s. : rys. : 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 350-369. - ISBN 978-83-63962-21-0.
2716. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu w ujęciu normy międzynarodowej ISO 26000 Guidance on social responsibility / Iwona Ślęzak-Gładzik // Modern Manag. Rev. - 2013, Vol. 18, [nr] 4, s. 283-292
summ.
2717. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu w wybranych krajach
Unii Europejskiej / Agata Lulewicz-Sas // Ekon. Prawo. - 2013, T. 12,
nr 4, s. 537-550 bibliogr. netogr. summ.
2718. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu w zakresie humanizacji procesów oraz stosunków pracy / Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora // Humaniz. Pr. - 2013, R. 46, nr 4, s. 15-28 bibliogr. summ.
2719. SPOŁECZNA odpowiedzialność i zaufanie podstawą strategicznej współpracy międzysektorowej / Maria Janina Broniewska //
Manag. Bus. Admin. - 2013, Vol. 21, nr 1, s. 71-84 bibliogr. summ.
2720. SPOŁECZNA odpowiedzialność liderów CSR w Polsce - wyniki badań / Ewa Jastrzębska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 288, s. 37-48 bibliogr. summ.
2721. SPOŁECZNA odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa :
identyfikacja - ocena - kierunki doskonalenia / Agnieszka Sokołowska. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Ekon. Wroc., 2013. - 468 s. : rys. ;
24 cm. - (Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu ; nr 232). - Tabele. - Bibliogr. s. 434-454. - ISBN 978-837695-336-6.
- 469 2722. SPOŁECZNA odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) źródła, koncepcje, modele / Grzegorz Gawron // Humaniz. Pr. - 2013,
R. 46, nr 2, s. 25-41, rys. bibliogr. summ.
2723. SPOŁECZNA odpowiedzialność przedsiębiorstw i konsumentów - studium przypadku / Robert Karaszewski [i in.] // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 318, s. 325-333, rys. tab. bibliogr. summ.
Istota społecznej odpowiedzialnośći konsumentów i jej znaczenie dla realizacji zasad CSR w strategii biznesowej w Japonii.
2724. SPOŁECZNA odpowiedzialność przedsiębiorstw jako metoda
kształtowania relacji z interesariuszami / Izabela Ściborska-Kowalczyk //
Nauki o Zarz. - 2013, nr 1(14), s. 98-115, rys. tab. bibliogr. summ.
2725. SPOŁECZNA odpowiedzialność sektora energetycznego wobec środowiska naturalnego / Iwona Majchrzak // Europa Reg. - 2013,
T. 17, s. 277-292 bibliogr. summ.
2726. SPOŁECZNIE (nie)odpowiedzialni : czy małe i średnie firmy
w Polsce wiedzą, czym jest koncepcja CSR? / Maciej Cieślik // Personel
Zarz. - 2013, nr 11, s. 44-46.
2727. STRATEGIA CSR, czyli tworzenie wspólnej wartości / Alicja
Krzepicka, Jolanta Tarapata // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 288, s. 84-94 bibliogr. summ.
2728. STRATEGIA społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności przedsiębiorstw energetycznych w Polsce / Sylwia Słupik // Stud.
Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 136, s. 257-265 bibliogr. summ.
2729. STRATEGIE relacji z interesariuszami : praktyczny aspekt
CSR na przykładzie polskich przedsiębiorstw / Barbara Fryzeł // Zesz.
Nauk. / OTN - 2011, z. 25, s. 297-311 bibliogr. summ.
- 470 2730. SUKCES przedsiębiorstwa a społecznie odpowiedzialne zarządzanie : kontekst pracowniczy / Zbigniew Malara // Zarz. Finanse. 2013, R. 11, nr 4, cz. 1, s. 183-199 bibliogr. netogr. summ.
2731. ŚRODOWISKO, społeczność, pracownicy : odpowiedzialność
społeczna a zaangażowanie pracowników w Whirlpool - studium przypadku / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2013, nr 11, s. 47-49.
2732. TEORIA a praktyka wobec koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Dagmara
K. Zuzek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 297, s. 387-395, rys.
tab. bibliogr. summ.
2733. UWARUNKOWANIA realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń
Wielkiej Brytanii i Niemiec / Dorota Teneta-Skwiercz. - Wrocław :
Wydaw. Uniw. Ekon. Wroc., 2013. - 275 s. : rys. ; 24 cm. - (Monografie
i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ; nr 234). Tabele. - Bibliogr. s. 253-262. - ISBN 978-83-7695-352-6.
2734. UWARUNKOWANIA wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach /
Marcin Gołembski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 282, s. 107-115,
wykr. bibliogr. summ.
2735. WIZERUNEK przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego analiza treści komunikatów / Katarzyna Klimkiewicz // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 288, s. 57-69, tab. bibliogr. summ.
2736. WPŁYW społecznej odpowiedzialności na poprawę jakości
życia społecznego / Jolanta Stec-Rusiecka // Modern Manag. Rev. - 2013,
Vol. 18, nr 2, s. 85-91 summ.
- 471 WYKORZYSTANIE nowych mediów w public relations / red. nauk.
J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka = poz. 332.
Z treści: Proszowska A.: CRS 2.0, czyli wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach społecznej odpowiedzialności biznesu - studium przypadku z rynku polskiego. - Gołuchowski J., Losa-Jonczyk A.: Wykorzystanie
nowych mediów w promocji idei społecznej odpowiedzialności uczelni. - Ławniczak R., Porzucek R.: Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a kampania odbudowywania wizerunku (na przykładzie koncernu BP). - Adamus-Matuszyńska A.:
CSR w praktyce. Próba realizacji społecznej odpowiedzialności przez sektor
energetyczny w Polsce. Studium przypadku.
2737. WYKORZYSTYWANIE inicjatyw społecznych w budowaniu
atrybutów dobrej reputacji przedsiębiorstwa / Ewa Głuszek // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 288, s. 22-36, tab. bibliogr. summ.
2738. WZAJEMNE zależności między koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a zasadami zarządzania jakością / Agnieszka
Kwarcińska // Współcz. Probl. Ekon. - 2013, nr 7, s. 143-153 summ.
2739. ZACHOWANIA patronizujące : blokowanie sprawiedliwości
w organizacji. - Cz. 1 / Małgorzata Grabus, Krystyna Adamska // Przestrzeń, Ekon., Społ. - 2013, nr 2, s. 25-35 bibliogr. summ.
ZARZĄDZANIE przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat
etyczny i ekonomiczny we współczesnej organizacji / L. Mierzwińska =
poz. 1431.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Z. Wiśniewski = poz. 123.
Z treści: Rakowska A., Cichorzewska M.: Przestrzeganie roli CSR i MŚP na
przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiego.
2740. ZAWODNOŚĆ rynku a odpowiedzialna realizacja zadań publicznych przez przedsiębiorstwa / Stanisław Kamiński // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 288, s. 49-56 bibliogr. summ.
Koncepcja kryterium społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
- 472 2741. ZNACZENIE koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR) w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / Marcin Gołembski,
Grzegorz Wojtkowiak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 278, s. 173-184,
rys. tab. bibliogr. summ.
2742. ZNACZENIE społecznej odpowiedzialności konsumentów
i biznesu w zrównoważonym rozwoju / Robert Karaszewski [i in.] // Pr.
Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 318, s. 325-333, rys. tab. bibliogr.
summ.
Założenia obiektywnej metody pomiaru społecznej odpowiedzialności konsumentów i biznesu.
2743. ZRÓWNOWAŻONY rozwój i społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw jako fundamenty nowego modelu biznesowego / Tomasz
Brzozowski // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 288, s. 11-21
bibliogr. summ.
ZWIĄZKI zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych
w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej / red. M. Bsoul, F. Bylok =
poz. 2991.
Z treści: Czarnecka A., Robak E., Słocińska A.: Rola związków zawodowych
w kreowaniu CSR.
c. Organizacje pożytku publicznego
2744. ALOKACJA jednoprocentowa w perspektywie regionalnej :
współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego / Grażyna Piechota // Polit. i Społ. - 2013, [T.] 11, nr 3, s. 21-36
summ.
DIAGNOZA obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy
w Polsce / pod red. E. Kryńskiej i in. = poz. 675.
Z treści: Przywojska J.: Perspektywa organizacji pozarządowych. - Krzyszkowski J.: Wsparcie oferowane przez organizacje pozarządowe.
- 473 2745. DOBRE praktyki organizacji pozarządowych / Maria Radziejowska, Aleksandra Zacharska // Trzeci Sektor. - 2013/2014, nr spec. [4],
s. 46-57.
Realizacja pracy socjalnej z rodziną.
2746. DOTACJE jednostek samorządowych dla organizacji pożytku
publicznego na realizację zadań pomocy społecznej : zakres ujawnianej
informacji / Halina Waniak-Michalak // Polit. i Społ. - 2013, [T. 11], nr 4,
s. 51-67 bibliogr. summ.
2747. DZIAŁALNOŚĆ organizacji pozarządowych / Agnieszka
Bukowska-Piestrzyńska, Katarzyna Gendek-Ufa // Ekon. Organ. Przeds. 2013, nr 1, s. 29-41, tab. wykr. bibliogr. summ.
2748. DZIAŁALNOŚĆ organizacji pozarządowych w sektorze kultury w Polsce / Agnieszka Orankiewicz // Stud. Ekon. Reg. Łódz. - 2013,
nr 11, s. 45-53 summ.
2749. FINANSOWANIE organizacji non-profit w Republice Czeskiej / Mariola Krakowczyková // Zesz. Nauk. Wyż. Sz. Humanitas. Ser.
Zarz. - 2011, z. 2, s. 27-40 bibliogr. summ.
2750. FUNKCJE organizacji pozarządowych w życiu społecznogospodarczym / Joanna Schmidt // W : Współczesne problemy ekonomii
i gospodarki / red. nauk. Kazimierz Pająk, Jan Polcyn. - Piła : PWSZ,
2013. - S. 127-138 ; 24 cm. - (Czwartki u Ekonomistów ; T. 1). - Tabele. Bibliogr.
INFORMACJA o projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów
usług pomocy i integracji społecznej” / D. Owczarek = poz. 2520.
Projekt realizowany w partnerstwie publiczno-społecznym z jedenastoma
organizacjami pozarządowymi za pośrednictwem lidera - Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich (agenda MPiPS).
- 474 2751. INSTYTUCJE kościelne jako organizacje pożytku publicznego /
Marek Plisiecki // Stud. Prawa Wyzn. - 2013, T. 16, s. 161-183 summ.
2752. KAPITAŁ społeczny województwa podlaskiego w kontekście
funkcjonowania sektora non-profit / [red. nauk. Małgorzata Dziekońska] ;
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. - Białystok : WUP, 2013. 404 s. : rys., wykr. kolor. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 389-391. - ISBN
978-83-62258-53-6.
Badanie w ramach projektu Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej.
2753. KONCEPCJA zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora (zarys problematyki) / Janusz Fudaliński // Prz. Organ. - 2013,
nr 1, s. 42-47 bibliogr. summ.
2754. KU dialogowi obywatelskiemu w Polsce...: Rada Działalności
Pożytku Publicznego 10 lat doświadczeń / Aldona Wiktorska-Święcka ;
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2013. - 222 s. : fot., il. ; 23 cm. - (Biblioteka
Pożytku Publicznego). - Tabele. - Bibliogr. s. 217-219. - ISBN 978-8361752-83-7.
2755. LIDERZY zespołów projektowych w organizacjach non-profit /
Anna Marciszewska // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - 2013, nr 36, s. 171182 bibliogr. summ.
2756. NADZÓR nad instytucjami trzeciego sketora / Paweł Witkowski // Periodyk Nauk. Akad. Pol. - 2012, nr 1, s. 139-154 summ.
2757. OFIARNOŚĆ społeczna Polaków - dylematy 1% podatku
dochodowego / Krystyna Kietlińska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013,
z. 279, s. 127-138, tab. bibliogr. summ.
1% podatku jako źródło finansowania organizacji pożytku publicznego.
2758. ORGANIZACJE non profit w nowej polityce społecznej
w Polsce na tle europejskim / Ewa Leś ; Uniwersytet Warszawski. Instytut
- 475 Polityki Społecznej. - Warszawa : Of. Wydaw. Aspra-jr, 2013. - 231 s. :
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 215-231. - ISBN 978-83-7545-451-2.
2759. ORGANIZACJE „non-profit” w polityce opieki i edukacji
przedszkolnej w Polsce po 1989 roku : nowy model aktywizacji wspólnot
lokalnych czy odpowiedź na kryzys finansów publicznych? / Anna Ciepielewska-Kowalik // Stud. Polit. - 2013, nr 32, s. 217-237 summ.
2760. ORGANIZACJE pozarządowe i ich znaczenie w kształtowaniu
sprawnie działającej administracji publicznej / Ewa Czyż-Gwiazda //
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 141, s. 109-119, rys. tab.
bibliogr. summ.
2761. ORGANIZACJE pozarządowe i społeczności lokalne, a skuteczne działanie dla rozwoju lokalnego / Anna Mempel-Śnieżyk // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 289, s. 89-103, rys. bibliogr. summ.
2762. ORGANIZACJE pozarządowe jako pracodawcy : przestrzenne zróżnicowanie pozarządowego rynku pracy / Agnieszka Pieniążek //
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 33, s. 169-178, tab. bibliogr.
summ.
2763. ORGANIZACJE pozarządowe na rynku usług społecznych
w Polsce / Mirosława Janoś-Kresło. - Warszawa: Of. Wydaw. SGH,
2013. - 250 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-874-9.
2764. ORGANIZACJE pozarządowe w prawie międzynarodowym /
Tomasz Musialik // Periodyk Nauk. Akad. Pol. - 2012, nr 1, s. 111-124
bibliogr. netogr. summ.
2765. ORGANIZACJE pozarządowe w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych / Joanna Szymoniczek // Periodyk Nauk. Akad. Pol. 2013, nr 1, s. 29-41 bibliogr. netogr. summ.
- 476 2766. ORGANIZACJE pożytku publicznego jako beneficjenci podatku dochodowego od osób fizycznych / Robert Musiałkiewicz // Rocz.
Nauk. WSBank. Taruń. - 2013, nr 12, s. 263-277 summ.
2767. PARTNERSTWO organizacji pozarządowych i sektora biznesu - istota, przesłanki i warunki powodzenia / Dorota Teneta-Skwiercz //
Zesz. Nauk / OTN. - 2011, z. 25, s. 663-674.
PRACA z rodziną w Polsce - od środowiskowych inicjatyw pozarządowych do publicznego systemu wsparcia / M. Rymsza = poz. 2645.
2768. PROGRAM Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 20142020 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku
Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2013. - 42 s. ; 30 cm. - Tabele.
Program pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich skierowany do sektora organizacji pozarządowych.
2769. ROLA internetu w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych
w Polsce / Marta Dorenda-Zaborowicz // Stud. Polit. - 2013, nr 32, s. 195216 summ.
2770. ROLA organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów ludzi wykluczonych społecznie / Maciej Gitling // Periodyk Nauk.
Akad. Pol. - 2012, nr 1, s. 29-41 bibliogr. summ.
ROLA samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w kształtowaniu kapitału ludzkiego w Polsce / M. Lepiech = poz. 469.
2771. ROLA stowarzyszeń i organizacji pozarządowych we współczesnym społeczeństwie obywatelskim / Dariusz Sarzała // Doctrina. 2012, nr 9, s. 249-262 summ.
SPOŁECZNA odpowiedzialność i zaufanie podstawą strategicznej
współpracy międzysektorowej / M. J. Broniewska = poz. 2719.
- 477 2772. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2012 / [Stefan Kołucki, Jakub
Szewczyk] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2013. - 99 s. : mapy, wykr.
kolor. ; 25 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - Tabele. - ISBN 97883-61752-95-0.
2773. TRZECI sektor jako rzecznik potrzeb społecznych i praw
człowieka / Stanisław Leszek Stadniczeńko // Periodyk Nauk. Akad. Pol. 2012, nr 1, s. 57-73 bilbliogr. summ.
2774. TRZECI sektor w pomocy społecznej - przykład Polski i Niemiec / Patrycja Szcześniak // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 1, s. 81-93.
2775. TRZECI sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej /
Dorota Moroń // Wroc. Stud. Politol. - 2013, T. 15, s. 7-17 bibliogr.
netogr. summ.
2776. [TRZECI] III sektor w wybranych powiatach północnego Mazowsza : kondycja i działalność / Arkadiusz Góralczyk // Stud. Maz. 2012, R. 7, nr 3, s. 9-48 rez. summ.
UDZIAŁ organizacji pozarządowych w postępowaniu z zakresu prawa pracy / M. Sorysz = poz. 2119.
2777. WSPIERANIE rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w regionach : ekspertyza dotycząca miejsca i roli organizacji pozarządowych
i innych podmiotów ekonomii społecznej w strategiach i projektach strategii rozwoju województw 2014-2020 / Ryszard Skrzypiec ; [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego]. Warszawa : MPiPS, 2013. - 113 s. ; 23 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - Tabele. - Bibliogr. s. 108-113. - ISBN 978-83-64309-40-3.
- 478 2778. WSPÓŁPRACA administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w opinii badanych organizacji / Marian Oliński // Optimum Stud. Ekon. - 2013, nr 3, s. 127-144, rys. tab. bibliogr. summ.
2779. WYBRANE aspekty współpracy samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych / Andrzej
Borodo, Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc // Prawo Budż. Państ.
Samorz.- 2013, [R] 1, [nr] 2, s. 21-40 summ.
2780. ZAGUBIONA tożsamość? : analiza porównawcza sektora
pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych / Agnieszka Rymsza ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku
Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2013. - 228 s. ; 23 cm. - (Biblioteka
Pożytku Publicznego). - Tabele. - Bibliogr. s. 193-227.
2781. ZARZĄDZANIE strategiczne organizacjami pozarządowymi /
Marian Huczek // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. - 2012, z. 1,
s. 24-36 bibliogr. summ.
2782. ZARZĄDZANIE zespołem projektowym w organizacjach
non-profit / Anna Marciszewska // Nauki o Zarz. - 2013, nr 3(16), s. 6374, tab. bibliogr. summ.
Próba wskazania potrzeby dostosowania koncepcji zarządzania zespołami
projektowymi w organizacjach trzeciego sektora.
Statystyka dot. organizacji pożytku publicznego poz. 3223, 3239.
d. Wolontariat
2783. AKTYWNOŚĆ wolontaryjna na Białorusi / Włodzimierz Sadowski // Rocz. Pedagog. - 2013, T. 5, nr 4, s. 65-72 bibliogr. netogr.
summ.
- 479 BEZROBOCIE i polityka zatrudnienia / red. nauk. Z. Góral =
poz. 548.
Z treści: Musiała A.: Rola wolontariatu w aspekcie rynku pracy.
2784. IDEA, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu / Mirosław
Górecki. - Warszawa : Wydaw. Akad. Żak, 2013. - 366, [1] s. ; 21 cm. Bibliogr. s. 326-357. - ISBN 978-83-62015-56-6.
2785. NOWE formy pracy wolontariackiej / Mirosław Górecki // Pr.
Soc. - 2013, R. 28, nr 1, s. 3-40.
2786. POZYCJA wolontariuszy na rynku pracy / D. Buttler =
poz. 883/2011.
Rec.: Frieske Kazimierz W. // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 1, s. 37.
2787. PREZES w roli wolontariusza : czy osoby na najwyższym
szczeblu powinny się angażować w inicjatywy społeczne? / Katarzyna
Klimek-Michno // Personel Zarz. - 2013, nr 12, s. 21-23.
STRES i wypalenie zawodowe w pracy wolontariuszy organizacji
pozarządowej / M. J. Szymankiewicz = poz. 1369.
WIDZIEĆ - rozumieć - pomagać : przykłady rozwiązań stosowanych
w codziennej pracy pracownika socjalnego / pod red. M. Teodorczyka =
poz. 805.
Z treści: Butarewicz A.: Rola wolontariatu w pracy socjalnej.
2788. WOLONTARIAT jako forma aktywizacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym / Kinga Sarad-Deć // Rocz. Pedagog. - 2013,
T. 5, nr 4, s. 163-174 bibliogr. summ.
2789. WOLONTARIAT jako instrument kształtowania kompetencji
pożądanych na rynku pracy / Katarzyna Kulig-Moskwa // Zesz. Nauk.
WSBank. Wroc. - 2013, nr 36, s. 115-127 bibliogr. summ.
- 480 2790. WOLONTARIAT w mediach jako przykład odpowiedzialnych
mediów / Wojciech Wciseł // Biul. Eduk. Medial. - 2011, nr 1, s. 47-58
bibliogr. netogr. summ.
2791. WYBRANE aspekty społeczno-prawne wolontariatu / Katarzyna Romanowska // Humanum. - 2012, nr 2, s. 319-326 bibliogr. summ.
e. Usługi społeczne
2792. IDENTYFIKACJA interesariuszy mających wpływ na zakres
i przebieg zmian w systemie ochrony zdrowia / Iwona MarkowskaKabała // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 277, s. 79-88, rys.
bibliogr. summ.
2793. KOSZTY i korzyści z demokracji w kontekście prywatyzacji
usług publicznych - przypadek SPEC / Dariusz Zalewski // Polit. Społ. 2013, R. 40, nr 9, s. 1-5 bibliogr. summ.
2794. MECHANIZMY współfinansowania kosztów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza /
Stanisław Lis, Krzysztof Skuza // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2013,
nr 908, s. 25-37, tab. bibliogr. summ.
Modele opieki zdrowotnej, systemy finansowania ochrony zdrowia.
2795. NIEDOFINANSOWANIE ochrony zdrowia w Polsce - wybrane problemy / Adam Kubów // Nauki Społ. - 2013, nr 2(8), s. 45-67, tab.
bibliogr. summ.
2796. PARTNERSTWO publiczno-prywatne w finansowaniu sektora
ochrony zdrowia / Sylwia Serwatka, Zofia Wyszkowska // Stud. Ekon. /
Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 145, s. 173-184, rys. summ.
2797. PODRĘCZNIK usług społecznych - przykład Niemiec / red.
Adalbert Evers, Rolf G. Heinze, Thomas Olk ; przekł. Katarzyna So-
- 481 snowska. - Warszawa : Wydaw. WSPedagog.Warsz., 2013. - 611 s. :
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61121-70-1.
Treść: Evers A., Heinze R. G., Olk T.: Wprowadzenie: Usługi społeczne arena i generator przemian (s. 13-39). - Baethge Martin: Praca w społeczeństwie
usługowym (s. 43-74). - Häusermann Hartmut, Siebel Walter: Teorie społeczeństwa usługowego (s. 75-90). - Hartmann Anja: Usługi społeczne: specyfika, zadania i kierunki rozwoju z perspektywy teorii socjologicznych (s. 91-111). - Sachsse
Christoph: Historia usług społecznych w Niemczech (s. 112-138). - Schmid Josef:
Usługi społeczne a przyszłość państwa opiekuńczego (s. 139-166). - Strohmeier
Klaus-Peter, Neu Marc: Oddziaływanie przemian demograficznych na usługi
społeczne w miastach i gminach (s. 167-188). - Heinze R.G.: Usługi społeczne a
zatrudnienie (s. 189-210). - Dunkel Wolfgang: Praca w społecznych organizacjach
usługowych: interakcja z klientem (s. 211-231). - Boetticher Arne von, Münder
Johannes: Kwestie prawne usług społecznych - główne kierunki i istota dyskusji
(s. 232-254). - Grunow Dieter: Usługi społeczne jako dobro publiczne (s. 257275). - Merchel Joachim: Związki socjalne, trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie (s. 276-297). - Evers A.: Welfare mix a usługi społeczne (s. 298-319). Nullmeier Frank: Governance usług społecznych (s. 320-336). - Grohs Stephen,
Bogumil Jörg: Zarządzanie usługami społecznymi (s. 337-355). - Bode Ingo:
Usługi społeczne na rynku pracy (s. 359-376). - Jurczyk Karin, Thiessen Barbara:
Rodzina a usługi społeczne (s. 377-399). - Glatzer Wolfgang: Usługi społeczne
w obszarze gospodarstwa domowego (s. 400-418). - Stöbe-Blossey Sybille: Usługi społeczne w edukacji i opiece wczesnodziecięcej (s. 419-441). - Kessl Fabian,
Otto Hans-Uwe: Praca socjalna i usługi społeczne (s. 442-456). - Naegele Gerhard: Usługi społeczne dla osób starszych (s. 457-481). - Rohrmann Albrecht,
Schädler Johannes: Od opieki instytucjonalnej do asysty osobistej. Usługi społeczne w obszarze wsparcia ludzi z niepełnosprawnością (s. 482-501). - Fehren
Oliver: Ukierunkowanie usług społecznych na przestrzeń społeczną (s. 502-521). Ostner Ilona: Opieka - kluczowa kategoria w obszarze usług społecznych?
(s. 525-547). - Olk T.: Relacje usługowe: obywatel, użytkownik, konsument
i koproducent (s. 548-566). - Klie Thomas: Zarządzanie przypadkiem a usługi
społeczne (s. 567-583). - Maucher Mathias: Unia Europejska i usługi świadczone
w interesie ogólnym (s. 587-611).
2798. PRACA socjalna i usługi na rzecz rodziny we Francji / Ewelina
Cazottes // Trzeci Sektor. - 2013/2014, nr spec. [4], s. 24-34.
Usługi socjalne na rzecz rodziny prowadzone przez różne służby społeczne,
skupione wokół siedemnastu grup zawodowych.
2799. PROBLEMY służby zdrowia : diagnoza i recepty / Marek
Balicki. - Warszawa : Fund. F. Eberta, 2013. - 36 s. : wykr. ; 30 cm. -
- 482 (Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej ; 10). - Tabele. - Bibliogr.
s. 35-36. - ISBN 978-83-8608-894-2.
PROBLEMY społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka
i statystycznej nieokreśloności / pod red. nauk. W. Szkutnika = poz. 553.
Z treści: Sawicz K.: Analiza kondycji opieki zdrowotnej na Śląsku.
2800. RACJONALNOŚĆ wydatków publicznych przeznaczonych na
integrację osób niepełnosprawnych w Polsce / Natalia Marska-Dzioba. Szczecin : Uniw. Szczec., 2013. - 304 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 279-296. - ISBN 978-83-7867-032-2.
2801. SEKTOR obywatelski a usługi socjalne w Niemczech /
Krzysztof Balon // Empowerment. - 2013, nr 3, s. 56-64, rys. tab. bibliogr.
2802. SYSTEM finansowania opieki zdrowotnej w krajach OECD /
Błażej Łyszczarz // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 145,
s. 161-172, rys. tab. summ.
2803. SYSTEMOWE koszty leczenia chorób cywilizacyjnych w wybranych krajach europejskich / Klaudia Lucius, Miłosz Szczanowicz //
W : Współczesne problemy ekonomii i gospodarki / red. nauk. Kazimierz
Pająk, Jan Polcyn. - Piła : PWSZ, 2013. - S. 75-86 ; 24 cm. - (Czwartki
u Ekonomistów ; T. 1). - Tabele. - Bibliogr.
2804. SYSTEMY opieki zdrowotnej UE wobec kryzysu finansów
publicznych / Anna Hnatyszyn-Dzikowska // Nierów. Społ. Wzrost
Gospod. - 2013, z. 30, s. 297-306, rys. tab. bibliogr. summ.
SZACOWANIE kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy / red. T. Hermanowski =
poz. 1768.
2805. UWARUNKOWANIA systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce / Maria Węgrzyn. - Wrocław :
- 483 Wydaw. Uniw. Ekon. Wroc., 2013. - 374 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 354-368 - (Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ; nr 242). - ISBN 978-83-7695-384-7.
2806. WYBRANE aspekty deficytu opieki nad populacją starzejącej
się Europy / Zofia Kawczyńska-Butrym, Elżbieta Czapka // Pr. Soc. 2013, R. 28, nr 5, s. 17-28 summ.
Deficyt usług opiekuńczych i związany z tym ruch migracyjny.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Kosikowski C.: Potrzeba i kierunki reformy finansowania ochrony
zdrowia w Polsce.
ZAWIERANIE umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej / E. Matuszewska-Palacz = poz. 1965.
Umowy cywilnoprawne lekarzy i pielęgniarek jako forma obejścia norm
zatrudnienia i poszukiwania elastyczności zarządzania czasem pracy i zasobami
ludzkimi. Finansowe skutki umów kontraktowych.
___________________
Opieka długoterminowa
2807. AKTYWNE starzenie się i profilaktyka w opiece długoterminowej - przykład Austrii / Georg Ruppe // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 2,
s. 59-75, rys. tab.
Organizacja opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla starszych ludzi.
DEMOGRAFIA i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej /
red. nauk. I. Sobczak, M. Wyrzykowska-Antkiewicz = poz. 474.
Z treści: Kubiak M.: Formy opieki nad osobami starszymi w wybranych
krajach Unii Europejskiej - porównania z Polską.
- 484 2808. LOGIKA systemu opieki nad osobami starszymi / Zofia Szweda-Lewandowska // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 10, s. 1-5, rys. tab.
bibliogr. summ.
2809. LTC [Long-term care] - ocena funkcjonowania prawnego na
potrzeby rewizji rozporządzenia nr 883/2004 : abstrakt z europejskiego
raportu 2012 / Gertruda Uścińska // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS
UW. - 2013, R. 2, nr 2, s. 23-27 bibliogr. summ.
Przedstawiono najważniejsze tezy zawarte w raporcie „Legal impact assessment for the revision of Regulation 883/2004 with regard to the coordination of
long-term care benefits. Analitical Study 2012” odnoszącym się do aktualnej
sytuacji prawnej LTC oraz rekomendowane przez ekspertów zmiany w koordynacji LTC.
2810. LTC [Long-term care] - stan obecny i projekty na przyszłość /
Mieczysław Augustyn ; rozm. Rafał Bakalarczyk // Zesz. Nauk. Zakł.
Zabezp. Społ. IPS UW. - 2013, R. 2, nr 2, s. 97-99 summ.
Rozm. z przedstawicielem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP.
2811. OPIEKA długoterminowa : wymiar europejski / Zofia Czepulis-Rutkowska // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2013, R. 2,
nr 2, s. 14-22 bibliogr. summ.
2812. OPIEKA długoterminowa wobec niepełnosprawnych dzieci /
Rafał Bakalarczyk // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2013,
R. 2, nr 2, s. 37-54 bibliogr. summ.
2813. OPIEKA nad osobami starszymi na Węgrzech / Dóra Lajkó //
Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 11/12, s. 32-37 bibliogr. summ.
2814. PRACE Komisji Europejskiej w zakresie opieki długoterminowej / Janina Petelczyc // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. 2013, R. 2, nr 2, s. 88-92 summ.
- 485 2815. PROBLEMY jakości opieki długoterminowej w świetle najnowszego raportu OECD / Rafał Bakalarczyk // Ubezp. Społ. - 2013, nr 9,
s. 19-25.
2816. PROJEKT ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym / Rafał
Bakalarczyk. - Cz. 1-3 // Ubezp. Społ. - 2013, nr 5, s. 7-12, tab. ; nr 6
s. 18-24 ; nr 7/8, s. 12-20, rys.
Projekt ustawy dot. opieki długoterminowej. Cz. 1. Przesłanki wprowadzenia,
główne założenia, przewidywane skutki ; Cz. 2. Zasady i zakres podmiotowy.
Cz. 3. Zakres wsparcia i sposób realizacji.
2817. SYSTEM opieki zdrowotnej w Polsce wobec potrzeb seniorów :
priorytety, racjonowanie i dyskryminacja ze względu na wiek / Mieczysław
Gałuszka // Prz. Socjol. - 2013, T. 62, [z.] 2, s. 79-108 bibliogr. summ.
2818. WYZWANIA pracy socjalnej : odsłony polskiego i słowackiego
życia społecznego = The challenges of social work : exposes of Polish and
Slovakian social life / red. Ingrid Emmerová [i in.] ; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : PWSZ, 2013. 271 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62617-32-6.
Z treści: Augustyn Mieczysław: Starość - dobrodziejstwo czy przekleństwo
naszych czasów - na przykładzie projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym (s. 19-39). - Zakrzewski Piotr: Społeczne źródła zjawisk patologicznych
(s. 41-89). - Hejza Aleksander: Bezrobocie w Polsce jako problem społeczny
(s. 161-170).
2819. ZABEZPIECZENIE społeczne rodziny z osobą niesamodzielną w krajach rozwiniętych - specyfika i instrumenty wsparcia / Rafał
Bakalarczyk // Ubezp. Społ. - 2013, nr 12, s. 2-12, tab. wykr.
Zaangażowanie członków rodziny w opiekę długoterminową oraz zasiłki
i usługi dla opiekunów i podopiecznych.
ZAGADNIENIA opieki długoterminowej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / G. Uścińska = poz. 2219.
Zob. też Usługi opiekuńcze poz. 2563-2577.
- 486 f. Zatrudnienie socjalne
2820. AKTYWIZACJA i integracja : wybrane zagadnienia dotyczące
spółdzielczości socjalnej w Małopolsce i na Opolszczyźnie / Wojciech
Goleński // Stud. Humanist. AGH. - 2012, T. 11, [z.] 4, s. 89-98 bibliogr.
2821. DIAGNOZA obecnego stanu lokalnej współpracy : ogólnopolskie badanie w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej : Projekt
„Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku
lokalnym” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Centrum Rozw. Zasob. Ludz., 2013. - 184 s. : rys. ; 30 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 182. - ISBN 978-83-61638-80-3.
Centra i kluby integracji społecznej, funkcjonowanie podmiotów zatrudnienia
socjalnego.
2822. EKONOMIA społeczna w województwie mazowieckim / Anna
Monika Kruk // Ekon. Organ. Przeds. - 2013, nr 8, s. 52-60 bibliogr.
summ.
Prezentacja projektów badawczych „Zatrudnienie socjalne szansą na aktywizację zawodową osób marginalizowanych społecznie” oraz „Społeczno-organizacyjne bariery funkcjonowania instytucji zatrudnienia socjalnego”, realizowanych w woj. mazowieckim.
2823. [ES] [Ekonomia społeczna] : Podręcznik Doradcy Biznesowego / red. [Urszula Budzich-Tabor]. - Warszawa : Fund. Fundusz
Współpr., 2013. - 138 s. : fot. kolor. ; 21 cm. - Tabele.
2824. MIĘDZY rynkiem a społecznością lokalaną : wybrane aspekty
funkcjonowania spółdzielni socjalnych w świetle badań „Monitoring
Spółdzielni Socjalnych 2010” / Albert Izdebski, Małgorzata Ołdak //
Ekon. Społ. - 2013, nr 3, s. 118-132 summ.
2825. ORGANIZACYJNE zróżnicowanie gopodarki rynkowej a rola
spółdzielni przedsiębiorstw społecznych : apel o pluralizm ekonomiczny /
- 487 Carlo Borzaga, Sara Depedri, Ermanno Tortia ; tł. z ang. Robert Chrabąszcz // Ekon. Społ. - 2013, nr 3, s. 165-177 bibliogr. netogr. summ.
2826. PARTNERSTWA lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości społecznej / pod red. Barbary i Tomasza Sadowskich. Poznań : Fund. Pomocy Wzajemnej Barka, 2013. - 229 s. : fot. kolor., rys. ;
21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 189-192. - ISBN 978-83-927016-2-0.
Z treści: Sadowska B.: Filozoficzno-historyczne podstawy budowania wspólnot lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości społecznej (s. 29-46). - Michalski
Leszek: Partnerstwo lokalne w powiecie kłodzkim jako element aktywizacji osób
pozostających poza rynkiem pracy (s. 95-102). - Predko Waldemar: Rola i zadania
podmiotu gospodarki społecznej w lokalnym partnerstwie społecznym - na przykładzie Kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej „Warcisław” w Kamieniu Pomorskim
(s. 109-120).
2827. PIĘCIOLECIE ustawy o spółdzielniach socjalnych : wnioski
i rekomendacje : zapis debaty // Probl. Polit. Społ. - 2013, nr 20, s. 132148 bibliogr. summ.
Debata odbyła się podczas III Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej w Łodzi 28-29.10.2011 r. - Wypow.: Cezary Miżejewski, Tomasz Musielski, Przemysław Piechocki, Michał Sobczyk, Alfred Domagalski.
2828. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ społeczna / Bartosz Góźdź // Zarz.
Finan. - 2013, R. 11, cz. 1, s. 231-240 bibliogr. summ.
2829. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ społeczna : tradycje, szkoły i modele
organizacyjne / Krzysztof Lech // Zarz. Zmianami. - 2013, nr 1, s. 29-43
bibliogr. summ. * Przedsiębiorczość społeczna : aspekty prawne zjawiska / K. Lech // Tamże, nr 2/3, s. 22-39 bibliogr. summ.
Przedsiębiorstwo społeczne rozumiane jako organizacja podejmująca działalność gospodarczą w celu finansowania misji społecznych (np. organizacje non
profit prowadzące działalność gospodarczą).
2830. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ społeczna w Europie Wschodniej /
Olga Gałek, Anna Jarzębowska // Ekon. Społ. - 2013, nr 3, s. 151-154.
- 488 2831. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ społeczna warunkiem rozwoju lokalnej gospodarki / Alina Borowska // Ekon. Prawo. - 2013, T. 12, nr 1,
s. 105-113 summ.
PRZEDSIĘBIORSTWO społeczne jako odpowiedź na wyzwania
rozwoju zrównoważonego / K. Rosiek = poz. 2701.
2832. PRZEMIANY prawa spółdzielczości socjalnej w Polsce / Cezary Miżejewski // Probl. Polit. Społ. - 2013, nr 20, s. 43-66 bibliogr.
summ.
2833. PRZYCZYNY rozwoju spółdzielczości socjalnej na Dolnym
Śląsku w latach 2006-2012 / Sławomir Czetwertyński, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska // Nauki Społ. - 2013, nr 2(8), s. 7-18, rys. bibliogr.
summ.
RODZINNE źródło dobrostanu społecznego / pod red. E. Górnikowskiej-Zwolak i M. Wójcika = poz. 2852.
Z treści: Błaszkowska J. A.: Spółdzielnia socjalna jako forma zatrudnienia
wspierającego trwale bezrobotnych członków rodziny.
2834. ROZWÓJ ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni
socjalnych : analiza dobrych praktyk / Joanna Jękot // Wroc. Stud. Politol. 2013, T. 15, s. 194-202 bibliogr. netogr. summ.
SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu a biznes społeczny : analiza
etyczna / P. Polowczyk = poz. 2707.
2835. SPÓŁDZIELCZOŚĆ socjalna w Polsce / Małgorzata Raczkowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 307, s. 489-501, rys.
tab. bibliogr. summ.
2836. SPÓŁDZIELCZOŚĆ socjalna w Polsce w świetle wyników
badania „Monitoring spółdzielni socjalnych 2010” / Albert Izdebski,
- 489 Małgorzata Ołdak // Probl. Polit. Społ. - 2013, nr 20, s. 109-130 bibliogr.
summ.
2837. SPÓŁDZIELNIE socjalne w Warszawie / Maciej Czarkowski //
Ekon. Społ. - 2013, nr 3, s. 133-144 bibliogr. netogr. summ.
2838. ŚWIAT bez ubóstwa : czas na przedsiębiorstwo społeczne /
Muhammad Yunus (przy współpracy Karla Webera) ; przekł. Ewa Janikowska. - Warszawa : ConCorda, 2013. - 287 s. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN
978-83-931078-5-8.
2839. WPŁYW EFS na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej
na przykładzie spółdzielni socjalnych w latach 2007-2012 / Rafał Zdzierela // W : Współczesne problemy ekonomii i gospodarki / red. nauk.
Kazimierz Pająk, Jan Polcyn. - Piła : PWSZ, 2013. - S. 155-171 ;
24 cm. r. - (Czwartki u Ekonomistów ; T. 1). - Tabele. - Bibliog
2840. ZAŁOŻENIE spółdzielni socjalnej / Martyna Jedlińska // Prz.
Sąd. - 2013, R. 22, nr 5, s. 43-62 summ.
2841. ZATRUDNIENIE socjalne czy pomoc społeczna? : aktywizacja społeczno-zawodowa w opinii jej odbiorców / Marta Danecka // Ekon.
Społ. - 2013, nr 3, s. 53-66 bibliogr. netogr. summ.
3. Jakość i poziom życia
a. Zagadnienia ogólne
AKTYWNOŚĆ fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane
uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne / D. Puciato i in. =
poz. 1742.
Ocena związku między aktywnością fizyczną a statusem społecznoekonomicznym dorosłych mieszkańców Katowic.
- 490 DEMOGRAFIA i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej /
red. nauk. I. Sobczak, M. Wyrzykowska-Antkiewicz = poz. 474.
Z treści: Kuc M.: Zmienna syntetyczna jako podstawa opisu poziomu życia
ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej. - Klimańska K.: Poziom życia
ludności w Polsce w ujęciu wojewódzkim. Przegląd literatury przedmiotu z okresu 1984-2008.
2842. DETERMINANTY bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin /
Marek Kośny. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Ekon. Wroc., 2013. - 208 s. :
rys. ; 24 cm. - (Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu ; nr 233). - Tabele. - Bibliogr. s. 187-195. - ISBN 978-837695-340-3.
2843. DOBROSTAN fizyczny jako wskaźnik jakości życia pielęgniarek : badanie empiryczne / Henryk Piotrowski // Stud. Psychol. / UKSW. 2013, R. 12, nr 13, t. 1, s. 25-34 bibliogr. summ.
2844. JAKOŚĆ życia a zrównoważony rozwój / red. nauk. Zofia
Rusnak, Beata Zmyślona. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Ekon. Wroc, 2013. 216 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu ; nr 293). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695306-9.
2845. JAKOŚĆ życia jako kategoria ekonomiczna / Agnieszka Sompolska-Rzechuła // Folia Pomer. Univ. Tech. Stet., Oecon. - 2013,
[z.] 71, s. 127-139 bibliogr. summ.
2846. JAKOŚĆ życia nauczycieli emerytów i rencistów / Krzysztof
Andrzej Zajdel // Rocz. Andragog. - 2013, s. 237-252 bibliogr. netogr.
summ.
2847. KAPITAŁ społeczny a jakość życia na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej / Monika Mularska-Kucharek // Polit. Społ. - 2013,
R. 40, nr 1, s. 26-32 bibliogr. summ.
- 491 MIEJSCE i rola ludzi młodych w regionie / red. nauk. A. OlejniczukMerta = poz. 1454.
M.in. warunki życia ludzi młodych w regionie.
2848. MORALNY wymiar nierówności społecznych / Janusz Czerny //
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 34, s. 54-62 bibliogr. summ.
NIEWYKORZYSTANE zasoby ludzkie na krajowym rynku pracy
w kontekście nierówności społeczno-gospodarczych / A. BarwińskaMałajowicz, M. Lechwar = poz. 465.
2849. PERCEPCJA środowiskowych czynników jakości życia na
obszrach wiejskich w województwie podkarpackim / Krzysztof Kud,
Marian Woźniak // Humanities Soc. Sc. - 2013, Vol. 18, [t.] 20, [nr] 4,
s. 63-74 bibliogr. summ.
POCZUCIE dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej
placówek oświatowych / J. Cieślińska = poz. 1303.
POCZUCIE jakości życia pracowników realizujących różne wzory
kariery zawodowej / E. Kasprzak = poz. 1332.
2850. POLEPSZANIE warunków życia w miastach Polski i Europy
Środkowej i w ich postsocjalistycznych dzielnicach według koncepcji
projektu ReNewTown / Grzegorz Węcławowicz, Magdalena WątorskaDec // Stud. Miejskie. - 2013, T. 12, s. 35-43 summ.
PRACA zawodowa jako ważny aspekt podnoszący jakość życia osób
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / R. Kijak = poz. 709.
2851. PROGNOZOWANIE w okresie wydłużonym z wykorzystaniem krzywej S w odniesieniu do wyników projektu „Quality of life” /
Mateusz Słupiński // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - 2013, nr 35, s. 165175 bibliogr. netogr. summ.
- 492 RODZINA w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych / pod
red. H. Marzec, K. Szymczyk = poz. 2647.
T. 1. Z treści: Płeczkan K.: Jakość życia rodzin w okresie przemian społeczno-cywilizacyjnych. Wybrane aspekty funkcjonowania rodziny współczesnej.
2852. RODZINNE źródło dobrostanu społecznego : praca zbiorowa
z cyklu Edukacja dorosłych wobec wyzwań współczesności / pod red.
Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak i Mirosława Wójcika ; Górnośląska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Mysłowice : Górnośl. Wyż. Szk. Pedagog., 2013. - 219 s. ;
24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89032-82-9.
Z treści: Aleksander Tadeusz: Uwarunkowania rodzinne nauki na studiach
niestacjonarnych (s. 11-22). - Kargul Józef: Poradnictwo i edukacja dorosłych
w rodzinie (s. 25-33). - Górnikowska-Zwolak E.: Refleksja o trosce jako kontekst
rozważań o dobrostanie społecznym, rodzinie i edukacji dorosłych (s. 35-54). Słomczewska-Molnar Beata: Moda na szczęście: kryterium konsumpcyjne
w poczuciu dobrostanu społecznego (s. 57-71). - Marzec Helena: Poczucie szczęścia w nowoczesnych rodzinach zamożnych (s. 73-86). - Szymczyk Katarzyna:
Formy wspierania rodzin jako przejaw dążenia do dobrostanu społecznego
w II Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Piotrkowie
Trybunalskim) (s. 89-107). - Błaszkowska Jadwiga Agnieszka: Spółdzielnia socjalna jako forma zatrudnienia wspierającego trwale bezrobotnych członków
rodziny (s. 197-214).
ROZWÓJ kapitału społecznego : możliwości, bariery, różnice / red.
nauk. M. Młokosiewicz = poz. 2706.
Z treści: Młokosiewicz M.: Poczucie więzi ze społecznością lokalną oraz
sytuacja finansowa gospodarstw domowych a możliwości rozwoju kapitału społecznego.
RYNEK pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender / pod red. J. Sawickiej = poz. 647.
Z treści: Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich Mazowsza - wyniki badań
empirycznych / N. Drejerska i in. - Rykowska J., Stolarczyk P.: Charakterystyka badanej zbiorowości rodzin i gospodarstw domowych. - MazurkiewiczPizło A.: Jakość życia wiejskich gospodarstw domowych w województwie
mazowieckim - ujęcie społeczno-ekonomiczne. - Pięta P., Skierska-Badura A.,
Skierska-Pięta K.: Identyfikacja i charakterystyka warunków życia i pracy
kobiet rolniczek.
- 493 STANDARD życia i zamieszkania osób starszych w placówkach
opiekuńczych / M. Bielak = poz. 2575.
2853. UPODABNIANIE się krajów pod względem poziomu dobrobytu w procesie integracji europejskiej / Małgorzata Zielenkiewicz // Pr.
Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 305, s. 895-906, rys. tab. bibliogr.
summ.
2854. UWARUNKOWANIA jakości życia osób niepełnosprawnych
ruchowo / Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Maria Konarska, Dorota Żołnierczyk-Zreda // Med. Pr. - 2013, Vol. 64, nr 2, s. 227-237, rys. tab.
bibliogr. summ.
Jakość życia w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.
2855. WARUNKI życia a potrzeby osób w podeszłym wieku / Ewa
Kopeć // Społ. Rodz. - 2013, nr 3, s. 69-85 bibliogr. summ.
WPŁYW samooceny i dobrostanu ekonomicznego na satysfakcję
z życia kobiet i mężczyzn w różnym wieku / G. Wąsowicz-Kiryło,
T. Baran = poz. 1281.
WPŁYW ulg podatkowych na pogłębienie nierówności społecznych
w Polsce / P. Sławińska = poz. 2920.
Dobrobyt społeczny, system podatkowy.
2856. WYBRANE aspekty jakości życia młodych konsumentów
w Polsce / Agnieszka Bretyn // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 305, s. 62-72, rys. tab. bibliogr. summ.
2857. WYKSZTAŁCENIE a długość i jakość życia / Mirosław Szreder // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 7, s. 1-5, tab. wykr. bibliogr. summ.
Miary jakości i zadowolenia z życia a wykształcenie.
ZAMOŻNOŚĆ a kapitał intelektualny / T. Słaby = poz. 1497.
- 494 2858. ZARZĄDZANIE jakością życia w wieku senioralnym :
uczestnictwo w klubach seniora jako forma zapobiegania depresji / Marta
Szpak [i in.] // Państ. i Społ. - 2013, R. 13, nr 2, s. 71-86 bibliogr. summ.
2859. ZRÓWNOWAŻONY rozwój obszarów wiejskich a sytuacja
osób starszych na wsi / Rafał Iwański // Fol. Pomer. Univ. Tech. Stet.,
Oecon. - 2013, [z.] 70, s. 82-87 bibliogr. netogr. summ.
2860. ZRÓŻNICOWANIE poziomu życia mieszkańców Unii Europejskiej / Jerzy Babiak // Rocz. Integr. Eur. - 2013, nr 7, s. 39-48 summ.
2861. ZRÓŻNICOWANIE poziomu życia w miastach Polski / Maria
Mazur // Stud. Miejskie. - 2012, T. 8, s. 157-168 summ.
2862. ZRÓŻNICOWANIE przestrzenne poziomu zamożności mieszkańców miast Polski / Andrzej Raczyk // Stud. Miejskie. - 2012, T. 8,
s. 145-155 bibliogr. summ.
Statystyka dot. jakości życia poz. 3189, 3192, 3194, 3201-3203, 3206,
3213, 3220, 3221, 3224, 3226, 3237, 3238, 3244, 3245, 3250-3252, 3254.
b. Marginalizacja i wykluczenie społeczne
2863. AKTYWIZACJA osób starszych w środowisku miejskim jako
forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu / Ryszard Majer //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 297, s. 105-122, tab. bibliogr. summ.
2864. ANALIZA obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie
lubelskim / Marek Miłosz, Elżbieta Miłosz // Nierów. Społ. Wzrost
Gospod. - 2013, z. 36, s. 98-106, rys. bibliogr. summ.
DYSKURSY ubóstwa i wykluczenia społecznego / pod red. E. Tarkowskiej = poz. 2887.
- 495 2865. EDUKACJA jako proces warunkujący wyjście z marginalizacji prawda czy fałsz? : na przykładzie migracji zarobkowych / Adam Roter //
Chowanna (Kraków). - 2012, t. 1, s. 143-151 bibliogr. netogr. summ.
2866. GNIEW i empatia a poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym u młodzieży / Agnieszka Wilczyńska, Magdalena Mazur //
Psychol. Społ. - 2013, T. 8, nr 2, s. 191-202 bibliogr. netogr. summ.
JAKOŚĆ życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne
w Polsce = poz. 3201.
2867. MIĘDZYGENERACYJNA transmisja kultury w rodzinie wiejskiej wielopokoleniowej : problem cyfrowego wykluczenia i dystansu
międzypokoleniowego / Krzysztof Czykier // Acta UL, Fol. Oecon. 2013, z. 297, s. 159-170 bibliogr. summ.
MIĘDZYNARODOWA Organizacja Pracy - Sektor Zatrudnienia Dokument roboczy nr 43 : cena wykluczenia : konsekwencje ekonomiczne wykluczenia osób z niepełnosprawnością z rynku pracy / S. Buckup =
poz. 702.
2868. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ a zagrożenie marganalizacją i wykluczeniem : rozważania w kontekście teorii „underclass” / Iwona Chrzanowska // Stud. Eduk. - 2013, nr 25, s. 63-74 bibliogr. summ.
2869. POJĘCIE, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego / Anna Nowak // Chowanna (Kraków). - 2012, t. 1,
s. 17-32 bibliogr. summ.
2870. PROBLEM wykluczenia osób z niepełnosprawnością w filozofii Michela Foucaulta / Krzysztof Pezdek // Niepełnospr. Rehabil. - 2013,
R. 13, nr 1, s. 30-41.
M.in. dyskryminacja i wykluczenie na rynku pracy.
- 496 2871. PROFILAKTYKA wykluczenia społecznego młodych dorosłych - założenia i praktyka Centrum Integracji społecznej „SOS”
w Szczecinie / Kamila Dębińska, Emilia Przytomska, Tomasz Piechowiak // Polit. Społ. - 2013, nr tematyczny 2, s. 53-58 bibliogr. summ.
2872. RAPORT: Wykluczenie II stopnia / Anna Kuczyńska // Res
Publ. Nowa. - 2013, R. 26, nr 23, s. 28-31.
SENIOR i rodzina / red. nauk. M. Banach, A. Szwedzik = poz. 2548.
Z treści: Mach E.: E-wykluczenie. Człowiek starszy w dobie komputerów. Kobiałka A.: Uniwersytety III wieku szansą na reintegrację osób starszych na
przykładzie UTW w Myślenicach. - Biela A.: Wykluczenie społeczne seniorów
w kulturze ponowoczesnej XXI wieku.
2873. SOCJOLOGICZNE ujęcie podstawowych źródeł wykluczenia
i marginalizacji / Janusz Pilszak // Świat i Słowo. - 2013, nr 1, s. 205-219.
STAŻE zawodowe a młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / B. Kryk =
poz. 1024.
Organizacja staży zawodowych, pożądana forma pomocy w poszukiwaniu
pracy zwłaszcza wśród młodzieży będącej w pieczy zastępczej oraz zagrożonej
wykluczeniem społecznym.
2874. STRATEGIA inkluzji społecznej osób marginalizowanych
w lokalnym systemie resocjalizacji z perspektywy welfare state i empowerment / Małgorzata Michel // Resoc. Pol. - 2012, nr 3, s. 137-151
bibliogr. summ.
2875. SYTUACJA osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na
rynku pracy / Magdalena Pokrzywa // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. 2013, z. 33, s. 118-127 bibliogr. summ.
2876. SYTUACJA społeczna i perspektywy zawodowe 15+ - czynniki, bariery, dobre praktyki : przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
- 497 młodzieży wchodzącej na lokalny rynek pracy / Tomasz Bajkowski,
Krzysztof Sawicki, Tomasz Sosnowski. - Białystok : Białost. Fund.
Kształc. Kadr, 2013. - 330, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 319-330. - ISBN 978-83-936910-3-6.
2877. W POSZUKIWANIU aktywizacji osób starszych - streetworking dla seniorów? / Maria Łuszczyńska // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 5,
s. 92-107 summ.
Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu ludzi starych poprzez streetworking.
2878. W POSZUKIWANIU mechanizmów przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych / Jolanta Suchodolska // Ruch Pedagog. 2013, R. 84, nr 2, s. 113-121 summ.
WOLONTARIAT jako forma aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / K. Sarad-Deć = poz. 2788.
2879. WSPÓŁCZESNE problemy wykluczenia społecznego w Polsce / Witold Pokruszyński // J. Modern Sc. - 2013, t. 2, s. 207-217 summ.
WYKLUCZENI z ubezpieczeń / Ł. T. Sroka = poz. 2318.
2880. WYKLUCZENIE cyfrowe : pierwszy krok do marginalizacji /
Radosław Mysior // Probl. Opiek.-Wych. - 2013, R. 53, nr 4, s. 49-54.
2881. WYKLUCZENIE cyfrowe w Polsce / Malwina Popiołek //
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 32, s. 310-320.
2882. WYKLUCZENIE społeczne a rozwój osoby ludzkiej : aspekty
filozoficzno-pedagogiczne / Dorota Łażewska // J. Modern Sc. - 2013,
t. 3, s. 31-47 bibliogr. netogr. summ.
2883. WYKLUCZENIE społeczne niepokojącym zjawiskiem nowoczesności / Józef Młyński // Horyz. Wych. - 2012, R. 11, nr 21, s. 145-183
- 498 summ. * Wykluczenie społeczne wyzwaniem dla współczesnego świata /
J. Młyński // Teologia i Moralność. - 2012, T. 11, s. 63-92 summ.
2884. WYKLUCZENIE społeczne uwarunkowane ekonomicznie /
Brunon Hołyst // Prz. Polic. - 2013, R. 23, nr 4, s. 5-32 summ.
2885. ŹRÓDŁA nierówności społecznych i ich oddziaływanie na
rynek pracy w świetle prac Zygmunta Baumana / Zofia Węgrzyn // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 33, s. 197-210 bibliogr. summ.
c. Ubóstwo
2886. CIĄGŁOŚĆ i zmiana w łódzkich enklawach biedy / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Bogdan Jankowski. - Łódź : Wydaw. Uniw.
Łódz., 2013. - 130 s. : fot., mapy kolor. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 117-124. - ISBN 978-83-7525-959-9.
2887. DYSKURSY ubóstwa i wykluczenia społecznego : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Tarkowskiej. - Warszawa : IFiS PAN, 2013. 456 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7683-059-9.
Treść: Tarkowska E.: Wprowadzenie. Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego (s. 9-47). - Tarkowska E.: Bieda, ubóstwo i inne kategorie dyskursu
akademickiego w Polsce (s. 49-88). - Lepianka Dorota: Bieda i biedni w polskiej
prasie codziennej (s. 91-134). - Górniak Katarzyna: Bezdomny w miejskim
autobusie - historia jednego przypadku (s. 135-160). - Kanasz Tatiana: Problem
ubóstwa w programie „Interwencja” Telewizji Polsat (s. 161-188). - Zalewska
Joanna: Starość „przy rodzinie”, starość wykluczona czy trzeci wiek? Przemiana
strategii opisywania starości w kulturze popularnej (s. 189-223). - Kalbarczyk
Agnieszka: Wizja biedy i wykluczenia społecznego w praktyce polskiego systemu
pomocy społecznej (s. 227-299). - Górniak K.: Bieda i wykluczenie społeczne
w perspektywie (dobroczynnych) organizacji pozarządowych (s. 301-339). Górniak K., Kalbarczyk A.: Ukryty problem - obrazy biedy w dyskursie szkolnym (s. 341-378). - Tarkowska E.: Biedni o biedzie, biedni o sobie (s. 381436). - Tarkowska E.: Zakończenie. Wielość i zróżnicowanie dyskursów ubóstwa
(s. 437-443).
Rec.: Malinowski Ludwik // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 5, s. 144-148.
- 499 2888. KRAJOWE Obserwatorium Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego we Francji: działanie i zadania / Didier Gélot // Pr. Soc. - 2013,
R. 28, nr 1, s. 121-136.
PAUPERYZACJA i powstanie polityki społecznej na przykładzie
Anglii w epoce elżbietańskiej / M. Garbat = poz. 23.
2889. POLITYKA rozwojowa : rola organizacji międzynarodowych
w zwalczaniu ubóstwa na świecie / red. nauk. Ewa Latoszek, Magdalena
Proczek. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, 2013. - 345 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-871-8.
Treść: Kleer Jerzy: Specyfika współczesnego etapu globalizacji (s. 13-42). Mirkowska-Ostatek Magdalena: Oficjalna pomoc rozwojowa jako czynnik eliminujący skalę ubóstwa w państwach trzeciego świata (s. 43-84). - Latoszek E.,
Sosnowska Swietłana: Działalność organizacji międzynarodowych na rzecz rozwoju (s. 85-134). - Kot-Majewska Katarzyna: Rola OECD w międzynarodowej
współpracy rozwojowej (s. 134-170). - Jaszkiewicz Małgorzata, Latoszek E.:
Polityka rozwojowa Unii Europejskiej. Geneza, ewolucja, zasady funkcjonowania
(s. 171-209). - Rusiniak Andrzej: Bilateralna pomoc rozwojowa na przykładzie
USA (s. 211-237). - Proczek M.: Polska pomoc na rzecz rozwoju (s. 239-278). Frydrych Anna: Afryka Subsaharyjska - najbiedniejszy i najbardziej zacofany
gospodarczo region świata. Finansowanie rozwoju gospodarczego kontynentu
afrykańskigo ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia projektów infrastrukturalnych (s. 279-345).
2890. POLSKA bieda - prawdy - fikcje - niedomówienia. Kto jest
biedny? / Ludwik Malinowski // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 1, s. 61-80.
PROBLEMY społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka
i statystycznej nieokreśloności / pod red nauk. W. Szkutnika = poz. 553.
Z treści: Sączewska-Piotrowska A.: Zastosowanie analizy korespondencji do
badania strefy ubóstwa w Unii Europejskiej.
2891. REPREZENTACJE biedy i wykluczenia społecznego w tabloidach i mediach głównego nurtu / Małgorzata Lisowska-Magdziarz //
Środkowoeur. Stud. Polit. - 2013, [t.] 1, s. 33-53 summ.
- 500 RODZINA w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych / pod
red. H. Marzec, K. Szymczyk = poz. 2647.
T. 1. Z treści: Rogalski W. J.: Dochody i ubóstwo jako miary warunków życia
gospodarstw domowych w Polsce. Skutki mikro i makroekonomiczne. - Cęcelek G.: Ubóstwo materialne rodziny jako ważny wyznacznik aspiracji rodziców
odnośnie edukacji dziecka.
2892. ROSNĄCE nierówności społeczne jako wyzwanie współczesnej polityki : analiza wybranych przykładów / Rafał Klimek // Chorz.
Stud. Polit. - 2013, nr 6, s. 13-33 bibliogr. summ.
RÓŻNE wymiary skuteczności w pomocy społecznej / red. nauk.
J. Staręga-Piasek = poz. 2547.
Z treści: Trawkowska Dobroniega: W poszukiwaniu dróg poprawy skuteczności
i trafności działań pomocy społecznej (s. 99-118). - Wóycicka Irena: Czy zasiłki
z pomocy społecznej skutecznie redukują ubóstwo dochodowe? (s. 119-131).
2893. SPRAWIEDLIWY Handel na rzecz ograniczania ubóstwa
w najbiedniejszych krajach / Małgorzata Radziukiewicz // Hand. Wewn. 2013, R. 59, nr 6, s. 16-31, tab. wykr. bibliogr. summ. rez.
2894. TRANSFORMACJA gospodarcza a regionalne zróżnicowanie
ubóstwa w Indiach / Grzegorz Bywalec // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 305, s. 73-82, tab. bibliogr. summ.
2895. UBÓSTWO obszarów wiejskich w Polsce / Aneta Mikuła //
Europa Reg. - 2013, T. 16, s. 373-384.
2896. WIZYTA studyjna w Paryżu / tł. Urszula Bisek // Pr. Soc. 2013, R. 28, nr 2, s. 76-99, rys.
Instytucje zajmujące się problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego we
Francji.
2897. ZAGROŻENIE ubóstwem wśród osób pracujących w województwie podlaskim / [red. nauk. Rajmund Morawski] ; Wojewódzki
- 501 Urząd Pracy w Białymstoku. - Białystok : WUP, 2013. - 240 s. : wykr.
kolor. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 227-231. - ISBN 978-83-62258-57-4.
Badanie w ramach projektu Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej.
2898. ZMIANY klimatyczne jako czynnik pogłębiający nierówności
społeczne / Małgorzata Kaniewska // J. Modern Sc. - 2013, t. 2, s. 439452 bibliogr. summ.
Statystyka dot. ubóstwa poz. 3201, 3214, 3227, 3240, 3241.
___________________
Bezdomność
2899. BEZDOMNOŚĆ na Mazowszu : raport z badania / Danuta M.
Piekut-Brodzka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS,
2013. - 295, [1] s. ; 30 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-61125-77-8.
2900. BEZDOMNOŚĆ w Danii / Łukasz Gabler // Służ. Prac. - 2013,
R. 40, nr 4, s. 8-10.
2901. BEZDOMNOŚĆ w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych : wybrane aspkety / Radosław Mędrzycki // Kwart. Prawa Publ. 2013, R. 13, nr 1, s. 185-198 summ.
2902. BEZDOMNOŚĆ współczesnym problemem : przykład niesienia pomocy na wybranym ośrodku dla bezdomnych w Gdyni / Czesław
Sołtys // Zesz. Gdyń. - 2012, nr 7, s. 145-153.
2903. DLACZEGO żyją na ulicy? Bezdomność w strukturze społecznej / Karolina Grączyńska // Pr. Soc. - 2013, R. 28, nr 1, s. 41-60.
2904. DZIAŁANIA podejmowane przez ośrodki pomocy społecznej
i organizacje pozarządowe na rzecz bezdomnych w województwie mazo-
- 502 wieckim : raport z badań / Mariusz Pawłowski, Piotr Broda-Wysocki ;
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2013. - 192, [1] s. ;
30 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-61125-76-1.
2905. LUDZIE bezdomni / Rafał Bakalarczyk // Bez Dogmatu. 2013, nr 2, s. 23-26.
NOWE ujęcia znanych problemów pomocy społecznej / pod red.
A. Skowrońskiej = poz. 2526.
Z treści: Olech P.: Nowe wyzwania w rozwiązywaniu problemu bezdomności.
OD kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej / pod red.
nauk. P. Graty = poz. 2600.
Z treści: Rodak M.: Zjawisko bezdomności w Drugiej Rzeczpospolitej ze
szczególnym uwzględnieniem Warszawy.
2906. PO co standardy w wychodzeniu z bezdomności? / Anna Machalica ; rozm. Dorota Starzyńska // Empowerment. - 2013, nr 2, s. 46-50.
4. Dochody ludności. Podatki
a. Dochody ludności
2907. CZY można sobie wyobrazić gwarantowany dochód dla
wszystkich? / Mona Chollet ; tł. Anastazja Dwulit // Monde Diplomat. 2013, nr 5, s. 26-28.
2908. NIERÓWNOŚCI dochodowe, pogoń za rentą i dyscyplina
fiskalna / Julia Włodarczyk // Zesz. Nauk / WSHiU Pozn.- 2013, nr 27,
s. 179-189 bibliogr. summ.
2909. NIERÓWNOŚCI dochodowe w Polsce wczoraj, dzisiaj i jutro /
Brunon Górecki // Zesz. Nauk. / Uczel. Warsz. - 2011, nr 33, s. 63-94
bibliogr. summ.
- 503 2910. NIERÓWNOŚCI społeczne jako przyczyna ograniczenia
wzrostu gospodarczego / Piotr Michoń // Stud. Oecon. Posnan. - 2013,
vol. 1, nr 5 (254), s. 26-33 bibliogr. summ.
Relacje między nierównościami dochodowymi w społeczeństwie a wzrostem
gospodarczym.
2911. POLITYKA fiskalna państwa a dochody polskich gospodarstw
domowych / Małgorzata Leszczyńska // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. 2013, z. 31, s. 156-166, rys. bibliogr. summ.
ROZWÓJ kapitału społecznego : możliwości, bariery, różnice / red.
nauk. M. Młokosiewicz = poz. 2706.
Z treści: Zwiech P.: Kapitał społeczny a nierówności dochodowe na przykładzie krajów europejskich.
WYBRANE aspekty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej
o niepewnych dochodach a warunki funkcjonowania gospodarstw domowych na wsi / S. Kalinowski = poz. 540.
M.in. sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych na wsi a sytuacja na rynku pracy.
2912. ZRÓŻNICOWANIE poziomu realnych dochodów i wydatków
gospodarstw domowych między obszarami miejskimi i wiejskimi w Polsce / Patrycja Zwiech // Europa Reg. - 2013, T. 16, s. 399-414 bibliogr.
netogr. summ.
Statystyka dot. dochodów poz. 3199, 3205, 3214-3218, 3236, 3257.
b. Podatek od dochodów
ANALIZA systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej
i Norwegii / J. Ziemiecki = poz. 3191.
- 504 CHARAKTER prawny pracowniczych świadczeń nieodpłatnych
w świetle regulacji prawa pracy oraz prawa podatkowego / M. Bosak,
P. Majka = poz. 1885.
2913. DYSTRYBUTYWNY wpływ reform podatkowo-świadczeniowych z lat 2006-2011 / Adrian Domitrz [i in.] // Bank i Kredyt. - 2013,
Vol. 44, nr 3, s. 261-285 bibliogr. summ.
2914. KILKA uwag na temat wątpliwości wokół rezydencji podatkowej osób fizycznych / Marcin Jamrożny // Prz. Podatk. - 2013, nr 1,
s. 9-11.
2915. NIERÓWNOŚCI społeczne a ulgi w polskim systemie podatkowym - przykład ulgi na wychowywanie dzieci w podatku dochodowym
od osób fizycznych / Monika Myszkowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2013, nr 297, s. 234-242, rys. bibliogr. summ.
2916. OPODATKOWANIE dochodów z nieujawnionych źródeł
a przedmiotowy i temporalny zakres stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / Krzysztof Radzikowski // Prz. Podatk. 2013, nr 4, s. 13-20 summ.
2917. PODATKI w pytaniach i odpowiedziach : stan prawny na
19 listopada 2013 r. / oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2013,
nr 46, s. 5-39.
STATYSTYCZNA analiza podatku dochodowego od osób fizycznych /
E. Mazurek = poz. 3233.
2918. SYTUACJA podatkowoprawna małżonków i konkubentów
w świetle wybranych instytucji prawa podatkowego / Wojciech Magierło //
Zesz. Nauk. URzesz., Prawo. - 2012, z. 11, s. 110-125 summ.
2919. WPŁYW kryzysu na opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w Unii Europejskiej / Anna Krajewska // Acta UL, Fol. Oecon. 2013, z. 281, s. 155-177, tab. summ.
- 505 2920. WPŁYW ulg podatkowych na pogłębienie nierówności społecznych w Polsce / Paulina Sławińska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 297, s. 282-289, tab. bibliogr. summ.
Dobrobyt społeczny, system podatkowy.
2921. WYBRANE elementy konstrukcji podatku od dochodów osobistych i ich znaczenie w realizacji polityki podatkowej / Ilona Szczepańska // Myśl Ekon. Polit. - 2013, [nr] 2, s. 60-84 bibliogr. netogr. summ.
2922. WYBRANE preferencyjne rozwiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych a nierówności społeczne / Szymon Bryndziak //
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 297, s. 23-31, tab. bibliogr.
summ.
2923. WYKORZYSTANIE ulg podatkowych w opodatkowaniu
przedsiębiorstw osób fizycznych na zasadach ogólnych / Michał Sosnowski // Prz. Zachodniopomor. - 2013, R. 28, z. 3, vol. 1, s. 289-305
bibliogr. summ.
2924. WYNAGRODZENIE w kontekście przepisów podatkowych :
analiza porównawcza Polska - Niemcy / Mariusz Nyk // Gospod. Prakt.
Teor. - 2013, nr 1, s. 63-75 bibliogr. summ.
5. Budżety rodzinne.
Koszty utrzymania
2925. AKTYWA finansowe gospodarstw domowych a koniunktura
gospodarcza / Monika Utzig // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 305, s. 744-753, rys. tab. bibliogr. summ.
2926. ANALIZA poziomu i struktury wydatków na ochronę zdrowia
w Polsce / Piotr Bartkowiak, Jakub Domański // Prz. Organ. - 2013, nr 7,
s. 34-42, tab. bibliogr. summ.
- 506 2927. CZYNNIKI determinujące wydatki gospodarstw domowych
emerytów na rekreację i kulturę / Iwona Bąk // Wiad. Stat. - 2013, R. 58,
nr 1, s. 14-26, wykr. bibliogr. rez. summ.
DEMOGRAFIA i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej /
red. nauk. I. Sobczak, M. Wyrzykowska-Antkiewicz = poz. 474.
Z treści: Bałandynowicz-Panfil K.: Starsi konsumenci siłą napędową rozwoju
przedsiębiorstw, sektorów, gospodarek?
2928. EWOLUCJA hierarchii potrzeb konsumpcyjnych : zmiana
sposobu zaspokajania potrzeb podstawowych oraz dynamiczny rozwój
potrzeb wyższego rzędu / Anna Krystyańczuk // Stud. Ekon. Reg. Łódz. 2013, nr 11, s. 133-145 bibliogr. summ.
2929. GOSPODARSTWA domowe w epoce postmodernizmu /
Grzegorz Maciejewski // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 136,
s. 209-217, tab. bibliogr. summ.
Aspekt społeczno-ekonomiczny polskich gospodarstw domowych.
2930. HIERACHIA motywów i form oszczędzania wśród gospodarstw domowych Opolszczyzny / Maja Krasucka // Nauki o Finan. 2013, nr 1(14), s. 163-177.
2931. KONSUMPCJA w polskich gospodarstwach domowych na tle
krajów europejskich / Marlena Piekut // Probl. Zarz. - 2013, Vol. 11, nr 1,
t. 1, s. 23-39 bibliogr. netogr. summ.
2932. MODEL konsumpcji permanentnej M. Friedmana a Keynesowskie funkcje konsumpcji - empiryczna weryfikacja wybranych teorii
na przykładzie Czech / Paweł Kulpaka // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 305, s. 423-433, rys. tab. bibliogr. summ.
Analiza występujących zależności pomiędzy konsumpcją i dochodami rozporządzalnymi gospodarstw domowych.
- 507 2933. NIEDOBORY konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych / Anna Dąbrowska [i in.]. - Warszawa : SGH Of. Wydaw., 2013. 250 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 239-250. - ISBN 978-837378-789-6.
Treść: Janoś-Kresło Mirosława: Znaczenie konsumpcji we współczesnym
świecie (s. 11-45). - Dąbrowska A.: Sytuacja finansowa polskich gospodarstw
domowych (s. 47-82). - Witek Jolanta: Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji polskich gospodarstw domowych w latach 2000-2011 (s. 83-122). - Ograniczenia konsumpcji w miejskich gospodarstwach domowych (wyniki badania) /
A. Dąbrowska [i in.] (s. 123-170). - Słaby Teresa: Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych w świetle wskaźnika ELSI (s. 171-211). Janoś-Kresło M.: Konsekwencje ograniczania konsumpcji w gospodarstwach
domowych (s. 213-233).
2934. NOWE trendy demograficzne a zmiany w kosumpcji w Polsce /
Kamila Migdał-Najman, Mirosław Szreder // Market. Rynek. - 2013,
R. 20, nr 11, s. 2-8 summ.
2935. OD konsumpcjonizmu do niedoborów / Anna Dąbrowska,
Mirosława Janoś-Kresło // Forum Socjol. - 2013, [T.] 4, s. 85-98 bibliogr.
netogr. summ.
2936. OSZCZĘDNOŚCI i zadłużenie polskich gospodarstw domowych / Urszula Grzega // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 305,
s. 207-217, rys. tab. bibliogr. summ.
2937. OSZCZĘDNOŚCI, konsumpcja i dochody rozporządzalne
gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej / Paweł Kulpaka. - Warszawa : SGH Of. Wydaw.,
2013. - 329 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 315-329. - ISBN 97883-7378-823-7.
2938. POSTAWY i zachowania gospodarstw domowych regionu
zachodniopomorskiego wobec kryzysu : wyniki badań / Augustyna Burlita // Probl. Zarz. - 2013, vol. 11, nr 1, t. 1, s. 104-122 bibliogr. netogr.
summ.
- 508 RELACJE starzejący się konsumenci - starsi pracownicy na przykładzie rynku dóbr konsumpcyjnych / K. Bałandynowicz-Panfil = poz. 480.
2939. SKŁONNOŚĆ do oszczędzania gospodarstw domowych na tle
koniunktury konsumenckiej w Polsce / Robert Skikiewicz // Market.
Rynek. - 2013, R. 20, nr 11, s. 9-15 summ.
2940. SPOŻYCIE produktów żywnościowych w wielkomiejskich
gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowoekonomicznego / Tomasz Zalega // Probl. Zarz. - 2013, vol. 11, nr 1, t. 1,
s. 68-87 summ.
2941. STRATEGIE zachowań konsumenckich seniorów na rynku
dóbr i usług konsumenckich / Felicjan Bylok // Probl. Zarz. - 2013, vol.
11, nr 1, t. 1, s. 123-142 bibliogr. netogr. summ.
2942. SYTUACJA na rynku pracy a zmiany w konsumpcji polskich
gospodarstw domowych / Lidia Kuczewska // Konsump. Rozwój. - 2013,
nr 2, s. 78-93 bibliogr. netogr. summ.
2943. WPŁYW finansowych instytucji państwowych na konsumpcję
wewnętrzną w Polsce w latach 2008-2012 / Rafał Koczkodaj, Małgorzata
Gorzałczyńska-Koczkodaj // Stud. Zarz. Finan. WSBank. Pozn. - 2012,
nr 3, s. 13-26 summ.
2944. WPŁYW kryzysu finansowego na zadłużanie się polskich
gospodarstw domowych / Rafał Koczkodaj, Małgorzata GorzałczyńskaKoczkodaj // Stud. Zarz. Finan. WSBank. Pozn. - 2011, nr 2, s. 21-34
summ.
2945. WPŁYW kryzysu na zachowania zakupowe polskich konsumentów dóbr luksusowych / Wioleta Dryl // Probl. Zarz. - 2013, vol. 11,
nr 1, t. 1, s. 157-170 summ.
- 509 2946. WPŁYW spowolnienia gospodarczego na zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce / Grzegorz Wałęga // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2013, nr 305, s. 766-777, rys. bibliogr. summ.
2947. ZACHOWANIA konsumentów wobec marek w sytuacjach
kryzysowych / Hanna Górska-Warsewicz // Probl. Zarz. - 2013, vol. 11,
nr 1, t. 1, s. 143-156 bibliogr. netogr. summ.
2948. ZACHOWANIA oszczędnościowe w polskich gospodarstwach
domowych : postawy, determinanty, model / Sylwester Białowąs ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Uniw. Ekon.
Pozn., 2013. - 146, [1] s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 132-143. ISBN 978-83-7417-771-9.
2949. ZMIANY w sferze komsumpcji w wybranych krajach europejskich a kryzys gospodarczy / Wiesław Danielak // Probl. Zarz. - 2013,
vol 11, nr 1, t. 1, s. 11-22 bibliogr. netogr. summ.
ZWIĄZKI czasu wolnego z konsumpcją / A. Krzepicka = poz. 2971.
Statystyka dot. budżetów rodzinnych poz. 3190, 3193, 3198, 3204,
3205,, 3226, 3229, 3235, 3236, 3246-3248, 3253, 3255, 3257
____________________
Minimum socjalne
CZY można sobie wyobrazić gwarantowany dochód dla wszystkich? /
M. Chollet = poz. 2907.
2950. KLASYFIKACJA gospodarstw domowych ze względu na
stopień zaspokojenia ich potrzeb mierzony kategorią minimum socjalnego /
Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki // Market.
Rynek. - 2013, R. 20, nr 11, s. 31-38 summ.
- 510 2951. MINIMUM egzystencji średniorocznie w 2012 r. / Piotr Kurowski // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 7, s. 34-36, tab. wykr. bibliogr.
2952. MINIMUM socjalne w marcu i czerwcu 2012 r. / Piotr Kurowski // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 1, s. 38-40, tab. * Minimum socjalne
we wrześniu 2012 r. / P. Kurowski // Tamże, nr 2, s. 36-37, tab. * Minimum socjalne w grudniu 2012 r. oraz średnioroczne w 2012 r. / P. Kurowski // Tamże, nr 7, s. 31-34, tab. wykr. bibliogr.
PRÓG interwencji socjalnej czy minimalny dochód socjalny? : refleksja nad propozycjami zmian w pomocy społecznej / P. Broda-Wysocki,
P. Kurowski = poz. 2543.
6. Warunki mieszkaniowe
JAKOŚĆ środowiska mieszkalnego osób starszych w śląskich przedwojennych zespołach mieszkaniowych / A. Szewczenko = poz. 16.
2953. MIESZKANIE i warunki mieszkaniowe w wielkomiejskich
gospodarstwach domowych w Polsce - ujęcie empiryczne / Tomasz Zalega // Hand. Wewn. - 2013, R. 59, nr 2, s. 45-61, tab. bibliogr. rez. summ.
2954. O WSPÓŁCZESNYCH dojazdach do pracy / Mariusz Palak //
Nierów. Społ. Wzrost. Gospod. - 2013, z. 33, s. 161-168 bibliogr. summ.
2955. OCENA atrakcyjności rynków mieszkaniowych w Polsce /
Konrad Żelazowski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 289, s. 115-127,
rys. tab. bibliogr. summ.
2956. POLACY, marsz do kontenera! : kontener a nowy standard
polskich mieszkań socjalnych / Katarzyna Czarnota // Bez Dogmatu. 2013, nr 2, s. 27-29.
- 511 2957. POPYT mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury / Michał Głuszak, Bartłomiej Marona // Ekonomia / Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 3(24), s. 119-133 bibliogr. summ.
Związek między dwoma wymiarami indywidualnego popytu mieszkaniowego: zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania oraz wyborem lokalizacji
przyszłego mieszkania. Czynniki wpływające na ruchliwość mieszkaniową: cykl
życia, względna deprywacja, kapitał społeczny. Czynniki wpływające na wybór
lokalizacji w obrębie lokalnego rynku mieszkaniowego: kapitał ekonomiczny, status społeczny, relacje przestrzenne, styl życia, segregacja rasowa, jakość
szkół.
2958. TERYTORIALNE zróżnicowanie dojazdów do pracy na przykładzie powiatu jarocińskiego / Michał Ginter // Nauki Społ. - 2013,
nr 2(8), s. 19-33, rys. tab. bibliogr. summ.
UBÓSTWO mieszkaniowe w międzywojennej Bydgoszczy 19201939 / Ł. Linowski = poz. 39.
Statystyka dot. warunków mieszkaniowych poz. 3200, 3209-3212,
3234, 3248.
7. Czas wolny
2959. AKTYWNOŚĆ społeczna Polaków w czasie wolnym / Mirosława Janoś-Kresło // Hand. Wewn. - 2013, R. 59, nr 4A, t. 2, s. 265-275
bibliogr. netogr. rez. summ.
2960. BUDŻET czasu Polaków : wybrane problemy / Paulina Szulc //
Hand. Wewn. - 2013, R. 59, nr 4A, t. 1, s. 51-58 bibliogr. netogr. rez.
summ.
2961. CZAS wolny Polaków a usługi turystyczne / Beata Kolny //
Hand. Wewn. - 2013, R. 59, nr 5A, t. 1, s. 90-100 bibliogr. rez. summ.
- 512 2962. NOWOCZESNE kanały dystrybucji jako kreator form spędzania czasu wolnego / Aleksandra Grzesiuk // Hand. Wewn. - 2013, R. 59,
nr 4A, t. 3, s. 238-246.
OCHRONA prawna niedzieli : próba uzasadnienia / A. Dylus =
poz. 2014.
2963. PRACOWNIK jako konsument czasu pracy i czasu wolnego /
Izabela Łucjan, Anna Walczyna // Hand. Wewn. - 2013, R.59, nr 4A, t. 1,
s. 34-41 bibliogr. rez. summ.
2964. STARSI konsumenci na rynku dóbr i usług turystycznych /
Katarzyna Bałandynowicz-Panfil // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 291,
s. 153-164, tab. bibliogr. summ.
2965. TURYSTYKA i aktywny wypoczynek jako element stylu
życia seniorów / Beata Hołowiecka, Elżbieta Grzelak-Kostulska // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 291, s. 163-179 bibliogr. summ.
2966. TURYSTYKA - sposób na zagospodarowanie czasu wolnego :
(na przykładzie mieszkańców powiatu nowosądeckiego) / Agata Niemczyk //
Hand. Wewn. - 2013, R. 59, nr 4A, t. 1, s. 131-142 bibliogr. rez. summ.
TWORZENIE kapitału społecznego : postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy / red. nauk. M. Młokosiewicz = poz. 1054.
Z treści: Burlita A.: Czas wolny w kreowaniu kapitału społecznego. - Turczak A.: Dostęp do instytucji kultury a budowanie kapitału społecznego.
2967. UCZESTNICTWO w kulturze a formy spędzania czasu wolnego lekarzy / Dorota Tomczyszyn // Zesz. Nauk. KUL. - 2013, R. 56,
nr 2/3, s. 187-197.
2968. W OCZEKIWANIU na wolny stolik, czyli gdzie Tczewianie
spędzali wolny czas w pierwszych latach po II wojnie światowej / Marcin
Kłodziński // Teki Kociew. - 2013, z. 7, s. 12-19.
- 513 2969. WIEK jako determinata zachowań Polaków w czasie wolnym /
Katarzyna Włodarczyk // Hand. Wewn. - 2013, R. 59, nr 4A, t. 1, s. 122130 bibliogr. netogr. rez. summ.
2970. WYDATKI na zagospodarowanie czasu wolnego w gospodarstwach domowych / Marlena Piekut // Ekon. Zarz. - 2013, T. 5, nr 3,
s. 64-81 bibliogr. netogr. summ.
2971. ZWIĄZKI czasu wolnego z konsumpcją / Alicja Krzepicka //
Hand. Wewn. - 2013, R. 59, nr 4A, t. 2, s. 44-52 bibliogr. rez. summ.
Statystyka dot. czasu wolnego poz. 3207, 3231, 3242, 3243, 3249.
XI. ZBIOROWE STOSUNKI PRACY
1. Zagadnienia ogólne
2972. AKTUALNE problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce
i w Niemczech / Marzena Szabłowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 1,
s. 16-18 summ.
Omów. polsko-niemieckiej konferencji, która odbyła się w dniach 31.051.06.2012 r. w Toruniu.
2973. INSTYTUCJONALNE mechanizmy (nie)reprezentacji interesów w Polsce w perspektywie socjologii analitycznej : zarys problematyki
badawczej / Dariusz Szklarczyk // Zarz. Publ. / Uniw. Ekon. Krak. - 2013,
nr 2/3, s. 140-152 bibliogr. netogr. summ.
2974. POROZUMIENIA zbiorowe jako źródło prawa pracy / Anna
Musiała ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań :
Wydaw. Nauk. UAM, 2013. - 252, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Prawo, ISSN
0083-4262 ; nr 180). - Bibliogr. s. 236-244. - ISBN 978-83-232-2566-9.
- 514 PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Florek L.: Charakter prawny porozumień zbiorowych . - Baran K.
W.: Z problematyki porozumień w sprawie stosowania układu zbiorowego pracy. Cudowski B.: Dopuszczalność sądowego modyfikowania uprawnień pracowniczych wynikających z normatywnych porozumień zbiorowych. - Wyka T.: Znaczenie prawa o układach zbiorowych pracy dla pozaukładowych porozumień
zbiorowych.
2975. PRZYDATNOŚĆ kodeksowej koncepcji pracodawcy w zbiorowym prawie pracy / Jakub Stelina // Gdań. Stud. Praw. - 2013, T. 30,
s. 137-151 summ.
2976. ZBIOROWE prawo pracy : zarys systemu / Zbigniew Hajn. Stan prawny na 1 lipca 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska,
2013. - 249, [1] s. ; 21 cm. - (Monografie). - Bibliogr. s. 237-250. - ISBN
978-83-264-4516-3.
2977. ZBIOROWE stosunki pracy w Europie pod presją międzynarodową - porównanie sześciu krajów / Guglielmo Meardi // Polit. Społ. 2013, R. 40, nr 9, s. 15-22 bibliogr. summ.
Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania.
2. Związki zawodowe
a. Zagadnienia ogólne
2978. KILKA uwag dotyczących powstania i ustania związku zawodowego / Jakub Szmit // Gdań. Stud. Praw. - 2013, T. 30, s. 153-172
summ.
2979. KOBIETY w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego a równość płci : studium z zastosowaniem teorii Pierre'a Bourdieu / Sławomira Kamińska-Berezowska. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śl.,
- 515 2013. - 336 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3066). - Tabele. - Bibliogr. s. 315-327. - ISBN 978-83222194.
2980. KOMU służą związki zawodowe / Robert Gwiazdowski //
Rzeczy Wspólne. - 2013, nr 4, s. 108-117.
2981. NEGATYWNY aspekt wolności zrzeszania w związkach zawodowych / Żaneta Grygiel-Kaleta // Rocz. Admin. Prawa. - 2013, R. 13,
s. 359-377 bibliogr. summ.
2982. O POTRZEBIE nowelizacji prawa związkowego / Krzysztof
Wojciech Baran // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 11, s. 568-572.
Propozycje zmian w statusie związków zawodowych i ich działaczy.
2983. REKOMENDACJE MOP dotyczące wolności koalicji związkowej i ochrony działaczy / Ewa Podgórska-Rakiel // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 2, s. 68-73.
2984. POZBAWIENIE funkcji związkowej, a ustanie członkostwa
w związku / Jakub Szmit // Tyg. Solidar. - 2013, nr 21, s. 36-37.
2985. WOLNOŚCI związkowe według Międzynarodowej Organizacji Pracy / Ewa Podgórska-Rakiel. - Cz. 3-7 [Pocz. = poz. 3077/2012] //
Tyg. Solidar. - 2013, nr 1, s. 28 ; nr 4, s. 28 ; nr 6, s. 28 ; nr 9, s. 28.
Cz. 3. Struktura organizacyjna związku zawodowego ; Cz. 4. Wolność koalicji
związkowej ; Cz. 5. Postępowanie sądowe ; Cz. 6. Zakaz dyskryminacji ; Cz. 7.
Sankcje za przeprowadzenie legalnego strajku.
2986. WOLNOŚĆ związkowa : przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP / Międzynarodowa Organizacja Pracy. - Wyd. 5 popr. Genewa : MOP ; [Gdańsk : KK NSZZ „Solidarność”], cop. 2013. - 234 s. ;
24 cm. - ISBN 978-83-85610-24-3.
- 516 WYBRANE problemy ograniczenia swobody koalicji w świetle prawa międzynarodowego i Konstytucji RP / J. Unterschütz = poz. 1826.
Uzasadnienie postulatu objęcia prawem do zrzeszania się w związkach zawodowych osób wykonujących prace na podstawie umów prawa cywilnego oraz
samozatrudnionych.
ZARZĄDZANIE różnorodnością a współczesna rola związków zawodowych w Polsce / S. Kamińska-Berezowska = poz. 1099.
Związek zarządzania różnorodnością z przeciwdziałaniem dyskryminacji
w zatrudnieniu i pokrewieństwo z humanizacją pracy, przy jednoczesnym minimalizowaniu roli związków zawodowych.
2987. ZWIĄZKI zawodowe i inne formy przedstawicielstwa pracowniczego / Jerzy Wratny // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 12,
s. 632-634.
2988. ZWIĄZKI zawodowe jako podmiot realizujący cele i zadania
polityki społecznej : wybrane zagadnienia: działalność socjalna i edukacyjna / Roman Śmietański // Wroc. Stud. Politol. - 2013, T. 15, s. 38-47
bibliogr. netogr. summ.
2989. ZWIĄZKI zawodowe w Europie - stan obecny i perspektywy /
Adam Maciejewski // Dialog. - 2013, nr 4, s. 124-127.
Omów. konf. zorganizowanej przez Fundację Friedricha Eberta i Europejskie
Centrum Solidarności, Warszawa, 17 października 2013 r.
2990. ZWIĄZKI zawodowe w małych i średnich przedsiębiorstwach /
Przemysław Dzido // Dialog. - 2013, nr 4, s. 54-57.
2991. ZWIĄZKI zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej / red. Magdalena Bsoul, Felicjan Bylok. - Katowice : Wydaw. Nauk. Śląsk, 2013. - 409,
[1] s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7164-786-4.
Z treści: Sztumski Janusz: Społeczno-polityczne konsekwencje pluralizmu
związkowego (s. 13-18). - Urbaniak Bogusława: Związki zawodowe wobec poli-
- 517 tyki senioralnej na rynku pracy w Norwegii i Francji (s. 19-33). - Janik Robert:
Stosunek neoliberalizmu do związków zawodowych na przykładzie thatcheryzmu
(s. 34-65). - Uhlerová Monika: Wybrane problemy członkostwa i organizacji
związków zawodowych w Republice Słowacji (s. 66-81). - Jarosiński Janusz:
Globalizacja a rynek pracy i stosunki pracy w Polsce (s. 82-107). - Kozera Andrzej: Zadania i cele samorządu zawodowego rolników (s. 111-117). - Sługocki
Piotr: Rola związków zawodowych w powstaniu struktur Krajowej Spółki Cukrowej (s. 118-135). - Wojtala Iwona: Związki zawodowe wobec prywatyzacji
w wybranych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych (s. 156-174). - Harciarek
Mirosław: Związki zawodowe a personalistyczne zarządzanie partycypacyjne
(s. 193-213). - Czarnecka Aleksandra, Robak Elżbieta, Słocińska Anna: Rola
związków zawodowych w kreowaniu CSR (s. 214-225). - Skiba Łukasz: Prawa
i obowiązki pracowników oraz pracodawców na tle funkcji związków zawodowych - rozważania etyczne (s. 241-253). - Kromołowski Henryk: Konflikt między
pracodawcą a związkami zawodowymi w wybranych zakładach opieki zdrowotnej. Studium przypadku (s. 257-277). - Przewoźna-Krzemińska Agata: Wpływ
komunikacji interpersonalnej na relacje zespołów pracowniczych w sytuacjach
konfliktowych (s. 278-291). - Uhlerová M., Jarosiński Bartosz: Związki zawodowe Słowacji i Polski wobec problemów korporatywizmu w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej (s. 292-309). - Łutczyk Karol: Kooperacja czy
segregacja - problematyka współpracy związków zawodowych z partiami politycznymi na przykładzie WZZ „Sierpień '80” (s. 313-333). - Kwiatek Agnieszka,
Robak E.: Sytuacja zawodowa kobiet a działalność związków zawodowych
(s. 334-347). - Śmietański Roman: Związki zawodowe a ich działalność edukacyjna (s. 348-364). - Jermakowicz Piotr: Partnerzy dialogu społecznego w Polsce
(s. 365-377). - Bylok F., Chrapek Ewelina: Sytuacja związków zawodowych
w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w warunkach kryzysu - panel
dyskusyjny (s. 394-410).
b. Uprawnienia związków zawodowych
DYSKRYMINACJA w zatrudnieniu ze względu na przynależność
związkową / H. Szewczyk = poz. 1831.
2992. JAKIE uprawnienia kontrolne przysługują związkowi zawodowemu / Przemysław Ciszek // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 22, s. 42-44.
2993. KIEDY opinia, kiedy zgoda : co pracodawca powinien konsultować ze związkami zawodowymi / Mariola Posiewka-Kowalska // Personel Zarz. - 2013, nr 6, s. 95-98.
- 518 OCHRONA danych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej / E. Podgórska-Rakiel = poz. 287.
PRACA i polityka społeczna / red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska =
poz. 2614.
Z treści: Derlacz-Wawrowska M.: Prawo związków zawodowych do informacji. Stan obecny i propozycje zmian.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Skupień D.: Wpływ związków zawodowych na powołanie i działanie
niezwiązkowych organów przedstawicielskich.
PRAWO pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi / pod red.
A. Nowaka = poz. 1808.
Z treści: Kowalczyk A.: Rola związków zawodowych w negocjacjach
w sprawach pracowniczych. - Serafin T.: Mediacja w zbiorowym prawie pracy
jako czynnik skutecznego kierowania ludźmi.
2994. ROLA związku zawodowego w procesie kształtowania wysokości wynagrodzeń / Marcin Świerżewski // Serw. Praw.-Prac. - 2013,
R. 18, nr 4, s. 26-27.
SKUTKI nieprzedstawienia przez zakładową organizację związkową
informacji, o której mowa w art. 25 ustawy o związkach zawodowych /
E. Maniewska = poz. 2178.
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego.
URLOPY bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych /
K. Rączka = poz. 2042.
2995. WSPÓŁPRACA przy rozstaniu : rola związków zawodowych
i rady pracowników w procesie restrukturyzacji pracodawcy / Katarzyna
Witkowska-Pertkiewicz // Personel Zarz. - 2013, nr 4, s. 101-103.
- 519 2996. ZAKŁADOWA organizacja związkowa jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy / Krystyna Samek-Skwara // Rocz. Admin.
Prawa. - 2013, R. 13, s. 299-319 bibliogr. summ.
2997. ZWIĄZKI zawodowe w zakładzie pracy jako reprezentant
pracowników w dziedzinie bhp w wybranych krajach UE / Marta Antoniak, Barbara Krzyśków // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 7, s. 6-11 summ.
ZWOLNIENIE działacza związkowego z obowiązku świadczenia
pracy w celu dokonywania czynności doraźnych / J. Żołyński =
poz. 1931.
c. Działalność poszczególnych związków zawodowych
oraz central i federacji związkowych
2998. BEZWZGLĘDNY świat Samsunga / Martine Bulard ; tł. Lucyna Mazur // Monde Diplomat. - 2013, nr 7, s. 16-20.
2999. DOCENIONY partner społeczny : współpraca ze związkami
zawodowymi w Sitech - studium przypadku / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2013, nr 10, s. 64-67.
3000. DZIAŁALNOŚĆ NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych na obszarze Ziemi Wschowskiej do 1989 r. / Karol Bartłomiej Seidel // Głog. Zesz. Nauk. - 2011, [T.] 7/8, s. 65-87 bibliogr.
3001. GENEZA statutu NSZZ Solidarność / Tomasz Kozłowski //
Wolność i Solidarność. - 2013, nr 6, s. 19-31.
3002. NIEDOSTATKI w sferze funkcjonowania i organizacji działalności w strukturach władzy OPZZ (w ocenie jego działaczy) / Kazimierz Doktór, Waldemar Stelmach // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 288,
s. 25-33 bibliogr. summ.
- 520 3003. POLSKI wyzysk w szwedzkiej korporacji : pracownicy Ikei
łączą się / Katarzyna Molęda // Monde Diplomat. - 2013, nr 3, s. 6-8
3004. RUCH wsparcia dla „Solidarności” i Polski w latach 80. jako
ruch społeczny / Marcin Frybes // Acta UL, Fol. Oecon., Fol. Sociol. 2013, [z.] 47, s. 51-71 bibliogr. summ.
3005. STWIERDZENIE nieważności uchwał organów Solidarności /
Jakub Szmit. - Cz. 1-2 // Tyg. Solidar. - 2013, nr 8, s. 26 ; nr 9, s. 26.
3006. USTANIE członkostwa w NSZZ Solidarność / Jakub Szmit. Cz. 1-2 // Tyg. Solidar. - 2013, nr 49, s. 36-37 ; nr 50, s. 36-37.
3. Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie
3007. AKTYWNOŚĆ protestacyjna w krajach europejskich / Henryk
Domański // Stud. Polit. - 2013, nr 32, s. 163-194.
3008. KRYZYS zadłużeniowy a presja na systemy rokowań zbiorowych w państwach UE / Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska //
Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 1, s. 2-9 summ.
Reakcja europejskich związków zawodowych na kolejne fazy kryzysu ekonomicznego oraz na działania oszczędnościowe podejmowane przez instytucje
unijne.
3009. MEDIACJA jako wyraz humanizacji procesu rozwiązywania
konfliktów w środowisku pracy / Agnieszka Urbaniak // Humaniz. Pr. 2013, R. 46, nr 3, s. 185-199, tab. bibliogr. summ.
Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów indywidualnych
i zbiorowych. Mediacja w świetle obowiązującego prawa.
3010. MEDIATOR w sporach zbiorowych jako doradca organizacyjny : perspektywa narracyjna / Leszek Cichobłaziński // Probl. Zarz. 2013, Vol. 11, nr 3, s. 61-72 bibliogr. netogr. summ.
- 521 3011. MOŻLIWOŚĆ ograniczenia akcji protestacyjnych / Jarosław
Witkowski // Rocz. Admin. Prawa. - 2013, R. 13, s. 349-358 bibliogr.
summ.
3012. NARRACYJNE podejście do zarządzania zmianą w relacjach
między związkami zawodowymi a pracodawcą / Leszek Cichobłaziński //
Zarz. Zasob. Ludz. - 2013, nr 2, s. 67-80 bibliogr. summ.
Zastosowanie paradygmatu narracyjnego w inicjowaniu zmiany podczas
rozwiązywania sporów zbiorowych w drodze mediacji.
3013. NEGOCJACJE jako narzędzie kształtowania poziomu wynagrodzeń w podmiotach leczniczych / Bożena Tyran // Humaniz. Pr. 2013, R. 46, nr 3, s. 201-216, tab. bibliogr. summ.
Negocjacje płacowe, negocjacje zbiorowe, wynagrodzenia.
NEGOCJACJE unijne partnerów społecznych w sprawie czasu pracy /
S. Adamczyk = poz. 2013.
3014. NORMATYWNY charakter porozumień zbiorowych zwartych
w związku z rokowaniami, mediacją i strajkiem na tle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych / Anna Musiała // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 12, s. 635-639.
3015. O NORMATYWNOŚCI porozumień zbiorowych uwag kilka /
Szymon Sternal // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 485-505.
3016. OCHRONA danych osobowych strajkujących / Janusz Żołyński // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 2, s. 74-80.
3017. OD woluntaryzmu do partnerstwa społecznego - irlandzka
droga do centralizacji przetargów zbiorowych / Karolina Kichewsko //
Dialog. - 2013, nr 3, s. 25-33.
Zmienność irlandzkich relacji przemysłowych wymusza ciągłe dostosowywanie form i mechanizmów przetargów zbiorowych (negocjacji między pracodaw-
- 522 cami a pracownikami poświęconych warunkom płacy i pracy) do bieżącego kontekstu społeczno-gospodarczego.
3018. OGRANICZENIE prawa do strajku w zakładach generujących
poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa / Paweł Pettke // Pr. Zabezp.
Społ. - 2013, nr 9, s. 22-26 summ.
3019. POROZUMIENIA kończące spór zbiorowy jako „swoiste”
źródła prawa pracy / Janusz Żołyński // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2013, s. 433-454.
3020. PRACOWNIK sfery publicznej a mediacje i arbitraż / Barbara
Surdykowska // Dialog. - 2013, nr 3, s. 49-58, tab.
Pracownicy sfery publicznej nie mogą brać udziału w strajkach. Jednak Komitet Wolności Związkowych MOP wskazuje, że w przypadku ograniczenia lub
zakazu prawa do strajku w niezbędnych zakładach pracy lub usługach należy
zapewnić pracownikom odpowiednią ochronę w celu zrekompensowania im
wynikającego z tego faktu ograniczenia swobody działania.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Świątkowski A.: Strajk i lokaut. - Kowalczyk A.: Rola mediatora
w sporach zbiorowych. - Krysińska-Wnuk L.: Mediacja w rozwiązywaniu sporów
zbiorowych - wybrane zagadnienia.
3021. PROBLEM akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym / Jarosław Witkowski // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 9,
s. 466-470.
3022. PRZESŁANKI exemplar initiations i modus operandi pracowniczych akcji strajkowych - ujęcie generalne / Michał Kijonka // Pr.
Zabezp. Społ. - 2013, nr 5, s. 24-28 summ.
3023. PRZESŁANKI legalności akcji protestacyjnych / Jarosław
Witkowski // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 455-483.
- 523 3024. PUNKT krytyczny : mediacje sposobem na rozwiązanie konfliktu / Anna Łukasiewicz. - Cz. 1-2 // Personel Zarz. - 2013, nr 5, s. 2225 ; nr 6, s. 50-53.
3025. ROZWIĄZYWANIE sporów zbiorowych : informator 2012 /
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MPiPS, 2013. - 73 s. : 24 cm. - (Biblioteka Dialogu Społecznego). - Tabele.
3026. SPÓR zbiorowy / Maria Bosak // Monit. Prawa Pr. - 2013,
R. 10, nr 8, s. 408-411.
3027. SPÓR zbiorowy a brak zakładowej organizacji związkowej /
Janusz Żołyński // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 7, s. 28-35 summ.
3028. STRAJK i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody
rozwiązywania sporów zbiorowych / Janusz Żołyński. - Stan prawny na
1 marca 2013 r. - Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus., 2013. - 457 s. ;
21 cm. - (Monografie Lex, ISSN 1897-4392). - Bibliogr. s. 425-446. ISBN 978-83-264-4149-3.
3029. STRAJK solidarnościowy / Jakub Szmit // Tyg. Solidar. - 2013,
nr 23, s. 36-37.
3030. SZWEDZKI model rokowań zbiorowych / Ewa Rybicka //
Dialog. - 2013, nr 1, s. 30-34.
3031. ŚLĄSK: krajobraz przed strajkiem : czy związkowcom się
uda? / Dariusz Zalega // Monde Diplomat. - 2013, nr 2, s. 8-9.
3032. WALKA o zbiorowe interesy : jak reagować w sytuacji strajku
pracowniczego / Joanna Ułasiuk // Personel Zarz. - 2013, nr 7, s. 101-104.
3033. WOKÓŁ pojęcia strajku / Krzysztof Rączka // Pr. Zabezp.
Społ. - 2013, nr 4, s. 7-10 summ.
- 524 3034. WYBRANE aspekty prawne strajku ostrzegawczego / Maciej
Chakowski // Monit. Prawa Pr. - 2013, R. 10, nr 6, s. 305-307.
Nadto: Strajk ostrzegawczy / Jakub Szmit // Tyg. Solidar. - 2013, nr 1, s. 26.
3035. WYPRACOWANY kompromis : pozasądowe formy rozstrzygania sporów - alternatywa dla przedsiębiorców / Eligiusz Krześniak //
Personel Zarz. - 2013, nr 11, s. 84-87.
Z AKTUALNYCH zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / red. nauk. B. Cudowski, J. Iwulski = poz. 2124.
Z treści: Jamróz A.: O ochronie konstytucyjnej prawa do strajku we Francji.
___________________
Dialog społeczny
3036. AKADEMIA WKDS: współpraca dla lepszej skuteczności /
Katarzyna Jaworska // Dialog. - 2013, nr 1, s. 85-89, rys.
3037. DIALOG społeczny - konieczne nowe otwarcie / Anna Grabowska // Dialog. - 2013, nr 4, s. 110-120.
Omów. konf. zorganizowanej przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ
„Solidarność” i OPZZ, 10 października 2013 r.
3038. DIALOG społeczny - narzędzie budowy wzajemnych relacji /
Zbigniew Żurek // Dialog. - 2013, nr 2, s. 38-46.
3039. GWARANCJE prawne pokoju społecznego w stosunkach
pracy / Andrzej Marian Świątkowski. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck,
2013. - LVI, 288 s. ; 21 cm. - (Monografie Prawnicze). - Bibliogr.
s. XIII-L. - ISBN 978-83-255-5645-7.
Zbiorowe stosunki pracy, spory zbiorowe, dialog społeczny.
- 525 3040. INSTYTUCJE dialogu społecznego przy urzędach administracji rządowej : informator za rok 2012 / Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa :
MPiPS, 2013. - 375 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Dialogu Społecznego). Tabele.
PRACA i polityka społeczna / red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska =
poz. 2614.
Z treści:. Zalewski D.: Między fasadą a protestem. Dialog społeczny ad acta.
PRACOWNICY i pracodawcy jako twórcy rozwiązań prawnych /
H. Szewczyk = poz. 1804.
3041. RÓWNOŚĆ proceduralna jako podstawowa implikacja zasady
dialogu społecznego / Szymon Sternal // Rocz. Admin. Prawa. - 2013,
R. 13, s. 321-348 bibliogr. summ.
3042. WOJEWÓDZKIE Komisje Dialogu Społecznego : działalność
w 2012 roku / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MPiPS, 2013. - 361,
[1] s. : il. kolor., wykr. kolor. ; 24 cm. - (Biblioteka Dialogu Społecznego). - Tabele.
3043. WYBRANE aspekty zasady dialogu społecznego i współpracy
partnerów społecznych / Żaneta Grygiel-Kaleta // Stud. z Zakresu Prawa
Pr. Polit. Społ. - 2013, s. 507-521.
ZWIĄZKI zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych
w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej / red. M. Bsoul, F. Bylok = poz. 2991.
Z treści: Jermakowicz P.: Partnerzy dialogu społecznego w Polsce.
___________________
- 526 Trójstronna Komisja
d s. S p o ł e c z n o - G o s p o d a r c z y c h
3044. KALENDARIUM dialogu - w zespołach problemowych
i branżowych TK / Anna Grabowska // Dialog. - 2013, nr 1, s. 70-84.
Tematyka obrad Komisji Trójstronnej w II półroczu 2012 r. oraz w styczniu
i lutym 2013 r.
3045. TRÓJSTRONNA Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych : informator za rok 2012 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa :
MPiPS, 2013. - 178 s. : il. kolor., wykr. kolor. ; 24 cm. - (Biblioteka Dialogu Społecznego). - Tabele.
4. Partycypacja pracownicza
a. Zagadnienia ogólne
3046. EUROPEJSKI wymiar partycypacji pracowniczej / Barbara
Surdykowska // Dialog. - 2013, nr 2, s. 53-57.
3047. EWOLUCJA uwarunkowań partycypacji bezpośredniej w drugiej dekadzie transformacji polskiej gospodarki / Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 298, s. 27-39,
tab. bibliogr. summ.
Wyniki badań nad czynnikami wpływającymi na style kierowania oparte na
partycypacji bezpośredniej. Partycypacja bezpośrednia a postawy innowacyjne.
Partycypacja podwładnych - partycypacyjne style kierowania.
3048. JAK u pracodawcy może być przeprowadzony wybór przedstawiciela załogi / Przemysław Ciszek // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18,
nr 38, s. 13-15.
- 527 NAUKI o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / pod red. nauk.
A. Czecha, A. Szplita = poz. 56.
Z treści: Lendzion J. P.: Ład korporacyjny a partycypacja pracowników
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. - Skorupińska K.: Partycypacja pracownicza
w zarządzaniu przedsiębiorstwem w krajach Unii Europejskiej.
3049. NIEZWIĄZKOWE formy reprezentacji pracowników w polskim systemie stosunków przemysłowych / Katarzyna Skorupińska //
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 307, s. 557-568 bibliogr.
summ.
3050. POZAZWIĄZKOWA reprezentacja pracowników jako strona
zakładowej umowy emerytalnej / Marcin Krajewski // Monit. Prawa Pr. 2013, R. 10, nr 10, s. 520-523.
3051. PRACOWNICZA partycypacja finansowa : geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty / Maciej Kozłowski. - Łódź : Wydaw. Uniw.
Łódz., 2013. - 343, [2] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 295-311. ISBN 978-83-7525-885-1.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Pisarczyk Ł.: W poszukiwaniu polskiego modelu reprezentacji zbiorowych interesów pracowniczych na poziomie zakładu pracy. - Wujczyk M.:
Prawo do informacji i konsultacji jako podstawowe prawo pracowników w świetle standardów Europejskiej Karty Praw Społecznych. - Serafin K.: Porozumienie
między pracodawcą a radą pracowników dotyczące procedury informacji i konsultacji - wybrane problemy. - Bednarski M.: Partycypacja pracownicza a niestabilne
zatrudnienie.
3052. ZAKRES i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji
pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach / Dorota Łochnicka //
Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - 2013, nr 36, s. 151-169 bibliogr. netogr.
summ.
- 528 b. Samorząd pracowniczy i zawodowy
3053. CHARAKTER informacji znajdującej się w posiadaniu samorządów zawodowych / Maria Rachwał // Disputatio. - 2013, nr 2, s. 55-62
summ.
3054. KONSTYTUCYJNE uwarunkowania tworzenia samorządów
zawodowych / Joanna Smarż // Stud. Praw. / PAN. - 2013, z. 3, s. 5-40
bibliogr. summ.
3055. O STATUSIE samorządu gospodarczego i zawodowego w Polsce - polemicznie / Karol Dąbrowski // Rocz. Nauk Praw. - 2013, T. 23,
nr 3, s. 165-177 bibliogr. summ.
ZWIĄZKI zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej / red. M. Bsoul,
F. Bylok = poz. 2991.
Z treści: Kozera A.: Zadania i cele samorządu zawodowego rolników.
c. Rady pracownicze
3056. EUROPEJSKIE układy ramowe jako możliwy element systemu stosunków przemysłowych Unii Europejskiej / Sławomir Adamczyk,
Barbara Surdykowska // Gdań. Stud. Praw. - 2013, T. 30, s. 11-25 summ.
3057. POWOŁYWANIE Europejskiej Rady Zakładowej w świetle
prawa polskiego / Jakub Stelina // Gdań. Stud. Praw. - 2011, T. 25,
s. 399-411 summ.
PRAWO pracy : refleksje i poszukiwania / red. nauk. G. Uścińska =
poz. 1807.
Z treści: Stelina J.: Europejskie Rady Zakładowe z polskiej perspektywy.
- 529 WSPÓŁPRACA przy rozstaniu : rola związków zawodowych i rady
pracowników w procesie restrukturyzacji pracodawcy / K. WitkowskaPertkiewicz = poz. 2995.
XII. STATYSTYKA PRACY
1. Opracowania ogólne
3058. BIULETYN Statystyczny = Statistical Bulletin / Główny
Urząd Statystyczny. - Nr 1-12. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2013 ;
30 cm. - Tabele.
Zawiera m.in. działy: Ludność ; Praca ; Budżet państwa ; Prywatyzacja ;
Gospodarstwa domowe.
3059. MAŁY rocznik statystyczny Polski 2013 = Concise statistical
yearbook of Poland 2013 / [red. Halina Dmochowska] ; Główny Urząd
Statystyczny. [Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych]. - Warszawa : GUS, 2013. - 733 s., [1] s., [1] k. złoż. : il. kolor. ; 21 cm. - (Roczniki
Zbiorcze / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3060. POLSKA 2013 : raport o stanie gospodarki / Ministerstwo
Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz. - Warszawa : Min. Gospod.,
2013. - 284 s. : wykr. kolor. ; 30 cm. - Tabele.
3061. PROGRAM badań statystycznych statystyki publicznej na
2014 r. / Irena Marczuk // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 12, s. 1-22
rez.summ.
3062. ROCZNIK statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 =
Statistical yearbook of the Republic of Poland 2013. R. 73 / [red. Halina
- 530 Dmochowska] ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : GUS, 2013. 915 s., [1] k. złoż. map : mapa kolor. ; 24 cm. - (Roczniki Statystyczne /
GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3063. ROCZNIK statystyczny województw 2013 = Statistical
yearbook of the regions - Poland 2013 / [red. Halina Dmochowska] ;
Główny Urząd Statystyczny. - 38. edycja. - Warszawa : GUS, 2013. 677 s., [16] s. tabl., [1] k. złoż. map : il. kolor. ; 24 cm.
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3064. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne w Polsce : wyniki badań
statystycznych z lat 2009-2013 / [zespół aut. Justyna Berezowska i in. ;
oprac. publ. pod kier. Dominika Rozkruta] ; Główny Urząd Statystyczny,
Urząd Statystyczny w Szczecinie. - Warszawa : GUS, 2013. - 178 s. : il.
kolor. ; 27 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3065. UDZIAŁ pracy w dochodzie narodowym w Polsce z uwzględnieniem województw / Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak // Stud.
Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 145, s. 185-196, rys. tab. summ.
2. Organizacja pracy i zarządzanie
3066. DYNAMIKA innowacyjności typu input województw Polski /
Anita Perska // Stud. Oecon. Posnan. - 2013, vol. 1, nr 12(261), s. 87-100,
rys. tab. bibliogr. summ.
Analiza statystyczna. Cechy innowacyjności poddane analizie: udział ludności
(wiek-25-64) uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie, kapitał ludzki
w nauce i technologii (HRST) jako odsetek aktywnych zawodowo i udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w regionie.
Wzrost ludzki oparty na innowacjach, potencjał innowacyjny, innowacyjność typu
input, kapitał ludzki w nauce i technologii.
- 531 3067. INFORMACJA, wiedza, mądrość / Bogdan Stefanowicz. Warszawa : GUS, 2013. - 122 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Wiadomości
Statystycznych ; t. 66).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3068. INNOWACJE podmiotów usług społecznych w Unii Europejskiej / Jerzy Baruk // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 8, s. 75-84 rez. summ.
Analiza wyników badania innowacyjności podmiotów usług społecznych
funkcjonujących w krajach UE.
3069. KAPITAŁ intelektualny Polski na tle krajów Unii Europejskiej /
Iwona Skrodzka // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 285, s. 112122, rys. tab. bibliogr. summ.
3070. NAUKA i technika w 2012 r. = Science and technology in
2012 / [oprac. pod kier. Magdaleny Mojsiewicz i Dominika Rozkruta ;
zespół aut. Joanna Betiuk i in.] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd
Statystyczny w Szczecinie. - Warszawa : GUS, 2013. - 216 s. : il. kolor. ;
27 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3071. POTENCJAŁ kapitału intelektualnego a wzrost gospodarczy
regionów / Marek Szajt // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 285,
s. 144-156, rys. tab. bibliogr. summ.
3072. RÓŻNICE w koncepcji zarządzania finansami gospodarstw
domowych i przedsiębiorstw / Dariusz Fatuła // Prz. Organ. - 2013, nr 10,
s. 46-51 bibliogr. summ.
3073. STATYSTYCZNA analiza regionalnego zróżnicowania Polski
pod względem wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach / Bartłomiej Jefmański // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 285, s. 46-54, tab. bibliogr. summ.
Metoda zarządzania przedsiębiorstwem, w której różnice między pracownikami wynikające z płci, wieku, pochodzenia etnicznego itp., są postrzegane jako
potencjalne źródło korzyści biznesowych.
- 532 3074. WYDATKI na działalność badawczo-rozwojową i aktywność
patentową w krajach europejskich / Marlena Piekut // Wiad. Stat. - 2013,
R. 58, nr 8, s. 60-74 rez. summ.
3075. ZASOBY ludzkie w sferze badań i rozwoju w krajach europejskich / Monika Rozkrut // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 12, s. 70-79- rez.
summ.
Nakłady na B+R oraz pracownicy naukowo-badawczy.
3. Zatrudnienie
AKTYWNOŚĆ ekonomiczna jako wyznacznik poziomu życia /
S. Kalinowski = poz. 3189.
3076. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności Polski = Labour force
survey in Poland / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat. ; 29 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne. Praca.
Dochody / GUS). - Tabele.
I kw. 2013. - 145 s.
II kw. 2013. - 135 s.
3077. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności Polski : Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 / [aut. oprac. Agata Cendrowska
i in.] ; oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Departament
Metodologii, Standardów i Rejestrów]. - Warszawa : GUS, 2013. - 163,
[3] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3078. AKTYWNOŚĆ zawodowa ludzi młodych / Małgorzata Radziukiewicz // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 9, s. 26-45, tab. bibliogr.
summ. rez.
- 533 3079. AKTYWNOŚĆ zawodowa mieszkańców wsi i małych miast
województwa podlaskiego / [red. nauk. Dariusz Śledź] ; Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku. - Białystok : WUP, 2013. - 215 s. : rys.
kolor. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 180-182. - ISBN 978-83-6225858-1.
Badanie w ramach projektu Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej.
3080. ANALIZA migracji wewnętrznych w Polsce z wykorzystaniem
modelu grawitacji / Michał Bernard Pietrzak, Justyna Wilk, Stanisław
Matusik // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 293, s. 27-37, tab. bibliogr.
summ.
Analiza zależności dla zjawiska migracji wewnętrznych w Polsce w okresie
2008-2011 w kontekście czynników społeczno-gospodarczych.
3081. ANALIZA nakładów pracy w gospodarstwach rolnych w 2010
roku w porównaniu do 2002 r. / Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 307, s. 384-395, tab.
bibliogr. summ.
Rodzaje pracy, zatrudnienie w gospodarstwach rolnych, na podstawie spisów
rolnych z l. 2002 i 2010.
3082. ANALIZA przyczyn bierności zawodowej osób w wieku 45+ /
Bogumił Czerwiński // Dialog. - 2013, nr 4, s. 26-36, wykr.
Opracowanie Departamentu Analiz Ekonomicznych MPiPS.
3083. ANALIZA wyników badania stóp bezrobocia według wykształcenia w województwie podlaskim / Beata Madras-Kobus, Józef Rogowski // Optimum - Stud. Ekon. - 2013, nr 6, s. 98-115, wykr. bibliogr.
summ.
ASYMETRYCZNE reakcje wynagrodzeń na zmiany stopy bezrobocia / M. Klonowska-Matynia, G. Przekota = poz. 3173.
- 534 3084. BADANIE rynku pracy w województwie mazowieckim /
[oprac. Robert Goch]. - Warszawa : NBP Dep. Eduk. Wydaw., 2013 :
wykr. ; 30 cm. - Tabele.
maj-czerwiec 2012. - 59 s.
kwiecień-maj 2013. - 60 s.
3085. BENCHMARKOWA analiza estymacji dla małych obszarów
na lokalnych rynkach pracy / Karolina Paradysz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2013, nr 279, s. 291-300, tab. bibliogr. summ.
3086. BEZROBOCIE rejestrowane I-III kw. 2013 = Registered
unemployment in Poland : I-III 2013 / Główny Urząd Statystyczny. Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2013. - 131 s. : mapy, wykr. ; 29 cm. (Informacje i Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody / GUS). - Tabele.
3087. BEZROBOCIE w Polsce : polityka państwa a indywidualne
strategie / Michał Polakowski, Dorota Szelewa. - Warszawa : F. Ebert
Stiftung : Fund. Międzynar. Centrum Badań i Analiz, 2013. - 44 s. : wykr. ;
30 cm. - (Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej ; 8). - Tabele. Bibliogr. s. 41-43. - ISBN 978-83-86088942.
3088. BEZROBOCIE w Polsce w 2012 roku : raport tabelaryczny /
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Warszawa : MPiPS, 2013. - 132 s. ; 30 cm. - Tabele.
3089. BEZROBOCIE w wybranych krajach Europy : zastosowanie
wielopoziomowego modelu logitowego / Edyta Łaszkiewicz // Zarz.
Finanse. - 2013, R. 11, nr 3, cz. 2, s. 163-177 bibliogr. netogr. summ.
3090. CHARAKTERYSTYKA społeczno-gospodarcza Łódzkiego
Obszaru Metropolitalnego / Janusz Świerkocki // Stud. Praw.-Ekon. 2013, T. 87, s. 11-45, tab. bibliogr. summ.
M.in. struktura pracujących, lokalny rynek pracy.
- 535 3091. DELIMITACJA lokalnych rynków pracy w Polsce na podstawie danych z badania przepływów ludności związanych z zatrudnieniem /
Hanna Gruchociak // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 278, s. 343350, rys. tab. bibliogr. summ.
3092. DETERMINANTY długotrwałego bezrobocia na przykładzie
miasta Białystok / Monika Wojdyło-Preisner // Optimum - Stud. Ekon. 2013, nr 6, s. 136-147, tab. bibliogr. summ.
3093. DETERMINANTY przedsiębiorczości indywidualnej emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego / Danuta Kopycińska // Prz. Zachodniopomor. - 2013, R. 28, z. 3, vol. 1, s. 137-156
bibliogr. summ.
DZIAŁANIA deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów
Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia / B. Puzio-Wacławik = poz. 603.
M.in. próby mierzenia stopnia regulacji prawa pracy (indeks ochrony zatrudnienia).
EDUKACJA, umiejętności i uczenie się przez całe życie jako wyzwanie województwa śląskiego / A. Ochojski = poz. 851.
3094. EFEKTY strukturalne zmian zatrudnienia według sektorów
zaawansowania technologicznego w regionach europejskich / Elżbieta
Sobczak // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 285, s. 123-133, rys.
tab. bibliogr. summ.
3095. EKONOMETRYCZNA analiza czynników aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn / Dominik Śliwicki, Marek Ręklewski // Wiad.
Stat. - 2013, R. 58, nr 4, s. 35-46, tab. rez. summ.
FUNKCJONOWANIE wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
„Invest-Park” w otoczeniu lokalnym - aspekt społeczny (oddziaływanie
strefy na wałbrzyski rynek pracy) / W. Palewska = poz. 495.
- 536 3096. GOSPODARKA oparta na wiedzy a stan rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Eugeniusz Kwiatkowski // Acta UL, Fol. Oecon. 2013, z. 281, s. 127-138, rys. tab. summ.
3097. GOSPODARKI oparte na wiedzy i usługach - analiza porównawcza / Grażyna Węgrzyn, Marcin Balana // Ekonomia / Uniw. Ekon.
Wroc. - 2013, nr 1(22), s. 61-72, rys. tab. bibliogr. summ.
M.in. absorpcja siły roboczej w sektorze usług.
3098. INFORMACJA o działalności agencji zatrudnienia w 2012 r. /
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Warszawa : MPiPS, 2013. - 74 s. : wykr. ; 30 cm. - (Biblioteczka Rynku
Pracy). - Tabele. - ISBN 978-83-61752-91-2.
3099. INFORMACJA o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2012 roku / Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
MPiPS, 2013. - 85 s. : il. kolor., wykr. kolor. ; 30 cm. - Tabele.
3100. INTELIGENTNE struktury pracujących a efekty strukturalne
zmian zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej / Elżbieta Sobczak //
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 278, s. 111-119, rys. tab. bibliogr.
summ.
Identyfikacja i ocena zależności między udziałem liczby pracujących w sektorach wysokiej techniki a efektami strukturalnymi zmian zatrudnienia w państwach
UE w l. 2008-2010.
3101. KAPITAŁ intelektualny przedsiębiorstw na tle produktu krajowego brutto według województw / Małgorzata Juchniewicz, Urszula
Tomczyk // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 4, s. 47-59, tab. rez. summ.
3102. KAPITAŁ ludzki w Polsce w [...] = Human capital in Poland in
[...] / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku. - Warszawa : GUS, 2013. - (Studia i Analizy Statystyczne).
2010 r. - 390 s. : il. kolor. ; 24 cm.
2011 r. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
- 537 3103. KOSZTY pracy w gospodarce narodowej w 2012 r. = Labour
costs in the national economy in 2012 / [oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. - Warszawa : GUS, 2013. - 164 s. : il. kolor. ;
30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3104. KSZTAŁCENIE dorosłych, 2011 / [oprac. pod kier. Piotra
Łysonia] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych
i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Gdańsku]. - Warszawa : GUS,
2013. - 157 s. : il. kolor. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3105. LUDNOŚĆ : stan i struktura demograficzno-społeczna : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 / [aut. oprac. Robert
Wieczorkowski i in. ; oprac. pod kier. Lucyny Nowak] ; Główny Urząd
Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy,
Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów]. - Warszawa : GUS,
2013. - 337 : il. ; 30 cm.
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3106. LUDNOŚĆ, stan i struktura w przekroju terytorialnym : stan
w dniu 30 VI 2013 r. = Population in Poland. Size and structure by territorial division : as of June 30, 2013 / [aut. oprac. Joanna Stańczak,
Agnieszka Znajewska ; oprac. pod kier. Lucyny Nowak] ; Główny Urząd
Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. Warszawa : GUS, 2013. - 120 s. : il. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3107. METODA szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących / Rafał Wiśniewski // Polit. Społ. - 2013, R. 40, nr 7,
s. 14-19, mapa, tab. bibliogr. summ.
- 538 3108. MIGRACJE Polaków w UE - niepowetowana strata czy dziejowa szansa? / Justyna Nakonieczna // Dialog. - 2013, nr 4, s. 15-20, tab.
Skala migracji po akcesji Polski do UE na podstawie źródeł statystycznych.
3109. MIGRACJE zagraniczne ludności : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 / [pod kier. Lucyny Nowak ; aut. oprac.
Zofia Kostrzewa, Dorota Szałtys] ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2013. - 245 s. : il. ; 30 cm.
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3110. MODEL nieproporcjonalnej intensywności Coxa w analizie
bezrobocia / Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 309, s. 114-126, rys. tab. bibliogr. summ.
3111. NOWE możliwości badania koniunktury na rynku pracy / Jan
Paradysz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 279, s. 29-40, rys.
bibliogr. summ.
Nowe możliwości interpretacji wskaźników reprodukcji ludności i ich aplikacji w analizie aktywności ekonomicznej ludności.
3112. OCENA możliwości uzupełnienia danych BAEL informacjami
ze źródeł administracyjnych w celu dokładniejszej analizy danych o bezrobociu / Filip Borowicz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 309,
s. 19-26 bibliogr. summ.
3113. OCENA stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego
z wykorzystaniem metod WAP / Marta Targaszewska // Ekonometria. 2013, [nr] 2, s. 36-47 bibliogr. netogr. summ.
3114. ODDZIAŁYWANIE BIZ na rynek pracy na przykładzie województwa łódzkiego / Katarzyna Madaj // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013,
z. 281, s. 333-349, rys. tab. summ.
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne a rynek pracy.
- 539 3115. OSOBY powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2011 r. =
People over 50 on the labour market in 2011 / [red. Barbara Ptaszyńska ;
aut. oprac. Michał Miguła i in.] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd
Statystyczny w Bydgoszczy. - Warszawa : GUS ; Bydgoszcz : US, 2013. 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3116. OŚWIATA i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 = Education in 2012/2013 school year / [oprac. pod kier. Piotra Łysonia] ;
Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Gdańsku]. - Warszawa : GUS, 2013. 264 s. : il. kolor. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
PODLASKA mapa zawodów i kwalifikacji 2012 : analiza podaży
i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym /
red. nauk. D. Sokołowska, M. Wasilewska = poz. 516.
3117. PODOBIEŃSTWO powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem struktury bezrobotnych według wykształcenia
w 2010 roku / Katarzyna Wawrzyniak // Fol. Pomer. Univ. Tech. Stet.,
Oecon. - 2012, [z.] 68, s. 95-105 bibliogr. netogr. summ.
3118. POPYT na pracę w 2012 r. = The Demand for labour in 2012 /
[oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej ; Główny Urząd Statystyczny.
Departament Pracy]. - Warszawa : GUS, 2013. - 61 s. tabl. : il. kolor. ;
30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3119. POZIOM, struktura i zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia
w gminach wiejskich w województwie dolnośląskim w latach 2005-2010 /
Arkadiusz Piwowar // Ekonomia / Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 2(23),
s. 104-123, rys. tab. bibliogr. summ.
- 540 3120. PRACOWNICY ochrony zdrowia w wieku przedemerytalnym
i emerytalnym na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi / Dariusz Timler [i in.] // Acta UL, Fol. Oecon. 2013, z. 291, s. 125-137, rys. tab. bibliogr. summ.
3121. PRACUJĄCY w gospodarce narodowej w 2012 r. = Eployment in national economy in 2012 / [oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. - Warszawa : GUS, 2013. - 122 s., [4] s. tabl. : il.
kolor., err. ; 24 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
PROBLEMY społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka
i statystycznej nieokreśloności / pod red. W. Szkutnika = poz. 553.
Z treści: Sojka E.: Starzenie się populacji Unii Europejskiej w perspektywie
2050 roku.
3122. PRZEJŚCIE z pracy na emeryturę w 2012 r. = Transition from
work into retirement in 2012 / [oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej] ;
Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych
i Rynku Pracy]. - Warszawa : GUS, 2013. - 171 s. : il. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3123. PRZEMIANY demograficzne w województwie podkarpackim
w latach 2000-2010 / Stanisław Polański, Katarzyna Szajowska // Zesz.
Nauk. / Podkarpacka Szk. Wyż. - 2013, z. 10, s. 80-86 summ.
3124. REGIONALNE ujęcie stopy bezrobocia - diagnoza / Mariusz
Nyk // Stud. Praw.-Ekon. - 2013, T. 88, s. 359-375, tab. wykr. bibliogr.
summ.
Analiza statystyczna.
3125. ROCZNIK demograficzny 2013 = Demographic yearbook of
Poland 2013 / [red. gł. Halina Dmochowska] ; Główny Urząd Statystycz-
- 541 ny. - 46 ed. - Warszawa : GUS, 2013. - 564 s., [12] s. tabl., [1] k. tabl.
złoż. : il. kolor. ; 24 cm. - (Roczniki Branżowe / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3126. RYNEK pracy i polityka państwa na rynku pracy w Polsce
okresu transformacji i integracji gospodarczej / Wacław Jarmołowicz //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 281, s. 139-153, rys. tab. summ.
3127. SIŁA w różnorodności własności i zarządzania / Małgorzata
Starczewska-Krzysztoszek // Dialog. - 2013, nr 3, s. 49-58, tab.
M.in. dane statystyczne dot. zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach.
3128. SKŁONNOŚĆ do samozatrudnienia w gospodarkach unijnych /
Marek Kunasz // Prz. Organ. - 2013, nr 11, s. 47-54, tab. bibliogr. summ.
W pracy wykorzystano materiał teoretyczny zawarty w literaturze oraz dokonano analizy deklaracji dotyczących preferencji odnośnie wyborów statusu na
rynku pracy w badaniach Eurobarometru w poszczególnych krajach i grupach
krajów unijnych.
3129. SONDAŻOWA diagnoza jeleniogórskiego rynku pracy w perspektywie osób aktywnych zawodowo / Dariusz Głuszczuk, Joanna Gondurak, Joanna Kostuń // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 284,
s. 226-234, rys. tab. bibliogr. summ.
3130. SONDAŻOWA ocena lokalnego rynku pracy - węzłowe problemy badań / Dariusz Głuszczuk // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 284, s. 71-80, tab. bibliogr. summ.
3131. SPECYFIKA lubelskiego rynku pracy / Piotr Maleszyk // Pr.
Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 320, s. 80-90, tab. bibliogr. summ.
Statystyczna analiza rynku pracy województwa lubelskiego.
3132. STARZENIE się ludności jako determinanta spadku natężenia
migracji na stałe w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Stud. Ekon. /
Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 130, s. 64-75, rys. tab. summ.
- 542 3133. STATYSTYCZNA analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce / Alicja Grześkowiak // Ekonometria. - 2013, [nr] 2, s. 2235 bibliogr. netogr. summ.
3134. STRUKTURA zasobów ludzkich dla nauki i techniki w krajach Unii Europejskiej / Aleksandra Pleśniarska // Zesz. Nauk. / Uniw.
Ekon. Krak. - 2013, nr 908, s. 5-23, rys. tab. bibliogr. summ.
Struktura HRST, struktura wiekowa HRSTC, dynamika rozwoju zasobów
ludzkich (w oparciu o dostępne dane statystyczne dla poszczególnych krajów UE).
3135. STRUKTURA zatrudnienia a nierówności i zagrożenia społeczne w gospodarkach UE / Magdalena Cyrek // Ekonomia / Uniw. Ekon.
Wroc. - 2013, nr 2(23), s. 49-63, tab. bibliogr. summ.
Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym jako konsekwencja udziałów zatrudnionych w rolnictwie, przemyśle i usługach.
3136. SYTUACJA osób długotrwale bezrobotnych w pow. sulęcińskim / Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz //
Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 3, s. 53-63, tab. rez. summ.
3137. SYTUACJA społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce / Justyna Wilk, Michał Bernard Pietrzak,
Stanisław Matusik // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 278, s. 330342, rys. tab. bibliogr. summ.
SZACOWANIE kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy / red. nauk. T. Hermanowski = poz. 1768.
3138. SZACOWANIE wielkości nieobserwowalnych w modelu
W8D-2010 / Emila Gosińska, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Władysław Welfe // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 294, s. 79-94, wykr. bibliogr. summ.
Sposoby estymacji łącznej produktywności czynników produkcji, kapitału ludzkiego, kapitału wiedzy. Szacunek naturalnej stopy bezrobocia NAIRU
- 543 i NAWRU. Struktura wynagrodzeń według wieku i wielkość dochodów z całego
cyklu życia.
3139. SZACUNEK naturalnej stopy bezrobocia dla Polski / Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Władysław Welfe // Acta UL, Fol. Oecon. 2013, z. 281, s. 93-107, rys. summ.
3140. SZKOŁY wyższe i ich finanse w 2012 r. = Higher education
institutions and their finances in 2012 / [oprac. pod kier. Piotra Łysonia] ;
Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Gdańsku]. - Warszawa : GUS, 2013. 217 s. : il. kolor. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3141. TERYTORIALNE zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2012
roku / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku
Pracy. - Warszawa : MPiPS, 2013. - 158 s. : mapy kolor. ; 29 cm. (Biblioteczka Rynku Pracy). - Tabele. - ISBN 978-83-61752-55-4.
TRENDY na rynku pracy / pod red. A. Rogozińskiej-Pawełczyk,
D. Majewskiego = poz. 536.
Z treści: Melesz K.: Prognoza wielkości i struktury poziomu bezrobocia
w Polsce na lata 2012-2016.
3142. UWARUNKOWANIA poziomu bezrobocia wybranych państw
UE - analiza statystyczna / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Stud. Ekon. /
Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 124, s. 77-86, rys. tab. summ.
3143. UZUPEŁNIAJĄCE miary statusu osób na rynku pracy / Paweł
Strawiński // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 3, s. 37-52, tab. rez. summ.
Wyodrębnienie osób znajdujących się na pograniczu pomiędzy pracą i bezrobociem oraz bezrobociem i biernością zawodową. Analiza liczebności poszczególnych grup oraz ich podstawowych cech.
- 544 3144. WPŁYW kapitału ludzkiego na wzrost w gospodarce polskiej oszacowania wieloczynnikowej funkcji produkcji / Sylwia Roszkowska //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 281, s. 239-255, tab. summ.
3145. WPŁYW stopy bezrobocia na dzietność w miastach 100tysięcznych i większych w Polsce w latach 2000-2010 / Małgorzata Wróbel // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 292, s. 134-145, rys. tab.
bibliogr. summ.
3146. WYBRANE charakterystyki zatrudnienia i bezrobocia determinantami przestrzennego zróżnicowania płodności w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 292, s. 118133, rys. tab. bibliogr. summ.
3147. WYNIKI pomiaru opinii doradców zawodowych o kształceniu
ustawicznym / Bartłomiej Jefmański // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 2,
s. 33-45, wykr. tab. rez. summ.
3148. ZASTOSOWANIE modelu Mess w przestrzenno-czasowej
analizie stopy bezrobocia w Polsce / Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 293, s. 101-110, tab.
bibliogr. summ.
3149. ZATRUDNIENIE i wynagrodzenia w gospodarce narodowej /
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2013 ;
29 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS). - Tabele.
I-III kw. 2013. - 49 s.
3150. ZATRUDNIENIE według grup zawodów i sektorów ekonomicznych w polskiej gospodarce / Walentyna Kwiatkowska // Acta UL,
Fol. Oecon. - 2013, z. 281, s. 179-211, tab. summ.
3151. ZAWODY deficytowe i nadwyżkowe w 2012 roku / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
MPiPS, 2013. - 192 s. ; 30 cm. - Tabele.
- 545 3152. ZMIANY demograficzne w aglomeracji Bielska-Białej / Monika
Olberek-Żyła // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 11, s. 52-71, tab. rez. summ.
Wskazanie zróżnicowania tendencji przemian ludnościowych w miastach
aglomeracji Bielska-Białej w porównaniu do otaczających ją obszarów wiejskich
oraz określenie zchodzących relacji między nimi w kształtowaniu rozwoju demograficznego regionu.
3153. ZNACZENIE firm rodzinnych dla lokalnej gospodarki : opinie
i oceny społeczne / Elżbieta Szul // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 284, s. 252-261, tab. bibliogr. summ.
3154. ZNACZENIE imigracji w kształtowaniu dynamiki ludności
krajów Unii Europejskiej / Judyta Cabańska // Stud. Oecon. Posnan. 2013, vol. 1, nr 12(261), s. 24-39, rys. tab. bibliogr. summ.
Demografia Unii Europejskiej, cudzoziemcy w Unii Europejskiej. Analiza
statystyczna danych ilościowych, przeprowadzona z wykorzystaniem danych
Eurostatu.
3155. ZNACZENIE wykształcenia w wymiarze indywidualnego i globalnego rozwoju społecznego : Polska a Współczynnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index (HDI) / Agata Rzymełka-Frąckiewicz //
Chowanna (Kraków). - 2012, t. 1, s. 33-44 bibliogr. netogr. summ.
ZRÓŻNICOWANIE dochodów a efektywność rynku pracy na przykładzie wybranych krajów OECD / A. Szymańska = poz. 3257.
Badania dot. zależności pomiędzy zróżnicowaniem dochodów a poziomem
bezrobocia.
3156. ZRÓŻNICOWANIE podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach / Marek W. Szewczyk, Tomasz Tokarski //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 281, s. 213-237, rys. tab. summ.
M.in. płace i bezrobocie w l. 2002-2011 na podstawie danych GUS.
3157. ZRÓŻNICOWANIE wojewódzkie struktury pracujących według poziomu wykształcenia i grup zawodów w Polsce / Artur Gajdos //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 293, s. 89-99, tab. bibliogr. summ.
- 546 -
4. Produktywność pracy
3158. KURS walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna / Marcin Jędrzejczyk // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013,
z. 30, s. 108-118, tab. bibliogr. summ.
Próba estymacji kursu walutowego na podstawie kosztów pracy.
3159. PROCESY konwergencji wydajności pracy w regionach Unii
Europejskiej / Beata Bal-Domańska // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 2,
s. 1-14, tab. summ. rez.
3160. PRZESTRZENNE zróżnicowanie technicznego uzbrojenia
pracy, wydajności pracy i łącznej produktywności czynników produkcji
w Polsce w latach 1995-2009 / Katarzyna Mroczek, Tomasz Tokarski //
Stud. Praw.-Ekon. - 2013, T. 88, s. 333-357 tab. wykr. bibliogr. summ.
Analiza statystyczna.
3161. ZRÓŻNICOWANIE wydajności pracy w Polsce na poziomie
powiatów / Paweł Dykas, Tomasz Misiak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013,
z. 281, s. 257-278, rys. tab. summ.
5. Ochrona zdrowia i pracy
3162. ANALIZA nieszczęśliwych wypadków na przykładzie żurawi
wieżowych / Robert Chudzik // Pr. Zdrowie. - 2013, nr 3, s. 29-30, tab.
3163. ANALIZA struktury wypadków w rolnictwie / Justyna Witkowska // Ubezp. w Rol. - 2013, nr 47, s. 58-78, tab. wykr. summ.
3164. CZĘSTOŚĆ wypadków przy pracy a wiek i staż poszkodowanych / Szymon Ordysiński // Bezp. Pr. - 2013, nr 7, s. 22-26, il. rys. tab.
bibliogr. summ.
Wg danych GUS.
- 547 3165. O MOŻLIWOŚCIACH wykorzystania metod statystycznych
w badaniach nad stresem / Anna Zięba // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 309, s. 278-284, rys. bibliogr. summ.
3166. REGIONALNE zróżnicowanie występowania chorób zawodowych / Aneta Staszek, Anna Weszczak // Wiad. Stat. - 2013, R. 58,
nr 7, s. 63-78, wykr. tab. bibliogr. rez. summ.
3167. STATYSTYCZNA analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych / Szymon Ordysiński // Bezp. Pr. - 2013,
nr 6, s. 18-21, rys. bibliogr. summ.
SZACUNKI są dobre / R. Studenski = poz. 1605.
Problematyka szacowania ryzyka zawodowego.
3168. WARUNKI pracy w 2012 r. = Working conditions in 2012 /
[oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej] ; Główny Urząd Statystyczny.
[Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. - Warszawa :
GUS, 2013. - 217 s., [2] s. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3169. WYPADKI przy pracy w 2012 r. = Accidents at work in 2012 /
[oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej] ; Główny Urząd Statystyczny.
[Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. - Warszawa :
GUS, 2013. - 145, [4] s., [4] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3170. Z jak Z-10 / Andrzej Nowak. - Cz. 1-2 // Atest. - 2013, nr 9,
s. 29-30 ; nr 10, s. 29-30.
Roczne sprawozdanie o warunkach pracy (Ustawa z 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej - t. j. Dz. U. 2012, poz. 591). Cz. 2. Zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi.
- 548 3171. ZDROWIE i ochrona zdrowia w 2012 r. = Health and halth
care in 2012 / [red. Sławomir Nałęcz] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia]. - Warszawa : GUS,
2013. - 170 s. : il. kolor., err. ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM). (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
5. Płace
3172. ANALIZA empiryczna nierównomierności rozkładu płac polskiego społeczeństwa w latach 1956-2010 ze szczególnym uwzględnieniem okresów światowych kryzysów finansowo-gospodarczych / Robert
Orpych // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2013, nr 3, s. 345-370 bibliogr.
summ.
3173. ASYMETRYCZNE reakcje wynagrodzeń na zmiany stopy
bezrobocia / Maria Klonowska-Matynia, Grzegorz Przekota // Acta UL,
Fol. Oecon. - 2013, z. 293, s. 111-120, rys. tab. bibliogr. summ.
3174. POLITYCZNY program działań wynikający z badań kapitału
ludzkiego / Mieczysław Dobija // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013,
z. 30, s. 119-137, tab. bibliogr. summ.
M.in. rola płac w teorii kapitału ludzkiego.
3175. PRZESTRZENNE zróżnicowanie poziomu i dynamiki zmian
wynagrodzeń na obszarach wiejskich w Polsce / Piotr Adamczyk // Europa
Reg. - 2013, T. 16, s. 133-144 bibliogr. summ.
3176. RÓWNANIA cen i płac oraz przepływów finansowych w modelu W8D-2010 / Emila Gosińska, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Władysław Welfe // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 294, s. 179-263, rys. tabl.
wykr. bibliogr. summ.
System równań cen, koszty produkcji , koszty pracy, kształtowanie się płac,
zależność płacy realnej od stopy bezrobocia i wydajności pracy. Wynagrodzenia
przeciętne.
- 549 3177. WPŁYW poakcesyjnej emigracji z Polski na poziom płac
na polskim rynku pracy w ujęciu regionalnym / Karolina Kowalska //
Stud. Migr. Prz. Pol. - 2013, R. 39, z. 3, s. 123-145 bibliogr. netogr.
summ.
3178. WYNAGRODZENIA w okresie spowolnienia gospodarczego /
Agnieszka Furmańska-Maruszak // Eduk. Ekon. Menedż. - 2013, nr 2,
s. 27-42, tab. wykr. bibliogr. rez. summ.
Dynamika płac realnych w krajach UE i w Polsce na tle danych dot. PKB
i liczby pracujących.
3179. ZRÓŻNICOWANIE płac ze względu na płeć: zastosowanie
drzew klasyfikacyjnych / Aleksandra Matuszewska-Janica, Dorota Witkowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 279, s. 58-66, rys. tab.
bibliogr. summ.
ZRÓŻNICOWANIE podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach / M. W. Szewczyk, T. Tokarski = poz. 3156.
M.in. płace i bezrobocie w l. 2002-2011 na podstawie danych GUS.
7. Zabezpieczenie społeczne
3180. ANALIZA struktury demograficznej i procesu starzenia się
członków OFE / Anna Ojrzyńska, Agnieszka Orwat-Acedańska // Stud.
Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 175, s. 104-122, rys. tab. bibliogr.
summ.
3181. BENEFICJENCI pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
w 2012 r. / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie. Kraków : GUS : US, 2013. - 128 s. ; 29 cm. - (Studia i Analizy Statystyczne).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
- 550 3182. EMERYTURY i renty przyznane w 2012 r. / [oprac. Piotr
Kubalczak] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki
i Prognoz Aktuarialnych. - Warszawa : ZUS, 2013. - 20 s. : il. kolor. ;
21 cm.
3183. EMERYTURY i renty w 2012 r. = Retirement pay and pensions in 2012 / [oprac. pod kier. Piotra Łysonia] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia]. Warszawa : GUS, 2013. - 90 s. : il. kolor. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3184. INFORMACJA o świadczeniach pieniężnych z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament
Statystyki. - Warszawa : ZUS, 2013. - Nr 1-4 ; 30 cm.
3185. POMOC społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012
roku = Social assistance, child and family services in 2012 / [oprac. pod
kier. Piotra Łysonia] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań
Społecznych i Warunków Życia]. - Warszawa : GUS, 2013. - 228 s. : il.
kolor. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3186. POMOC społeczna w liczbach [...]. - Warszawa : [Centrum
Rozw. Zasob. Ludz.], 2010 ; mapy kolor., wykr. kolor. ; 25 cm + dysk
optyczny (CD-ROM).
2008 / Agnieszka Hryniewicka, Jan Herbst. [Wyd. 2010]. - 134 s. - ISBN 97883-61638-99-5.
2009 / A. Hryniewicka, J. Herbst. [Wyd. 2010]. - 131 s. - ISBN 978-8361638-65-8.
2010 / red. Jolanta Staręga-Piasek. - [Wyd. po 2010]. - 148 s. - ISBN 978-8361638-97-1.
- 551 3187. SYSTEM emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego /
Wojciech Kozioł // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 31, s. 88-98,
rys. tab. bibliogr. summ.
3188. TRWANIE życia w 2012 r. = Life expectancy tables of Poland
2012 / [oprac. pod kier. Lucyny Nowak ; aut. oprac. Longina Rutkowska] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. - Warszawa : GUS, 2013. - 80 s. : il. ; 30 cm. (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
8. Warunki i jakość życia ludności
3189. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna jako wyznacznik poziomu życia /
Sławomir Kalinowski // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 30,
s. 198-209, rys. tab. bibliogr. summ.
3190. ANALIZA procesu konwergencji wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce / Iwona Müller-Frączek, Joanna Muszyńska, Michał Bernard Pietrzak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 293,
s. 63-73, tab. bibliogr. summ.
Wewnętrzna konwergencja społeczna w Polsce w latach 1999-2010.
3191. ANALIZA systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej i Norwegii / Jacek Ziemiecki // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 12,
s. 56-69, tab. rez. summ.
Analiza wpływu podatków na stabilizację finansową i równowagę społecznogospodarczą.
3192. ANALIZA wyposażenia gospodarstw domowych w powiatach
ziemskich Podkarpacia w sprzęt ICT / Paweł Szura // Nierów. Społ.
Wzrost Gospod. - 2013, z. 36, s. 7-22 summ.
- 552 3193. BUDŻETY gospodarstw domowych w 2012 r. = Household
budget surveys in 2012 / [oprac. pod kier. Piotra Łysonia] ; Główny
Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia]. - Warszawa : GUS, 2013. - 268 s., [18] s. tabl. : il. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3194. CZYNNIKI różnicujące poziom zadowolenia z życia oraz
wartości życiowe osób sprawnych i niepełnosprawnych w świetle badań
„Diagnozy społecznej” / Tomasz Szubert // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc.
- 2013, nr 279, s. 154-163, rys. tab. bibliogr. summ.
3195. CZYNNIKI socjoekonomiczne i trwanie życia w krajach
OECD / Błażej Łyszczarz, Zofia Wyszkowska // Nierów. Społ. Wzrost
Gospod. - 2013, z. 30, s. 53-61, tab. bibliogr. summ.
Badania determinant trwania życia, m.in. zdrowia i dochodu, jako istotnych
czynników mających wpływ na długość życia.
3196. DEMOGRAFICZNE oraz społeczno-ekonomiczne uwarunkowania opieki nad osobami starszymi / Zofia Szweda-Lewandowska //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 291, s. 279-291, rys. tab. bibliogr. summ.
Prognozy demograficzne dot. wzrostu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze
(starzenie się społeczeństwa).
3197. DEPRYWACJA materialna starszych gospodarstw domowych
w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Jolanta PerekBiałas // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 291, s. 293-304, rys. tab.
bibliogr. summ.
3198. DIAGNOZA oszczędności w wielkomiejskich gospodarstwach
domowych w Polsce w okresie kryzysu / Tomasz Zalega // Nierów. Społ.
Wzrost Gospod. - 2013, z. 30, s. 172-197, tab. bibliogr. summ.
3199. DYSPROPORCJE dochodowe w Polsce przed i po wybuchu
kryzysu / Mirosław Bochenek, Małgorzata Mikołajewska // Nierów. Społ.
Wzrost Gospod. - 2013, z. 30, s. 162-171, rys. tab. bibliogr. summ.
- 553 3200. GOSPODARKA mieszkaniowa w 2012 r. [aut. oprac. Izabella
Adamczyk, Elżbieta Knyszewska, Magdalena Przybylska ; GUS. Departament Handlu i Usług]. - Warszawa : GUS, 2013. - 1 dysk optyczny
(CD-ROM) ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3201. JAKOŚĆ życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie
społeczne w Polsce / [zespół aut. Daniel Verger i in. ; Główny Urząd
Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd
Statystyczny w Łodzi]. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2013. - 300 s. :
il. ; 30 cm. - (Studia i Analizy Statystyczne).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3202. JAKOŚĆ życia mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce
w latach 1995-2011 / Agnieszka Borowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2013, nr 293, s. 27-44, rys. tab. bibliogr. summ.
3203. JAKOŚĆ życia studentów w aspekcie znajomości wskaźników
zrównoważonego rozwoju / Renata Rasińska, Iwona Nowakowska // Pr.
Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 309, s. 203-213, rys. tab. bibliogr.
summ.
KAPITAŁ społeczny województwa podlaskiego w kontekście funkcjonowania sektora non-profit / red. nauk. M. Dziekońska = poz. 2752.
3204. KEYNESOWSKA funkcja konsumpcji jako podstawa analizy
prawidłowości sfery spożycia / Krystyna Hanusik, Urszula ŁangowskaSzczęśniak // Prz. Zachodniopomor. - 2013, R. 28, z. 3, vol. 1, s. 77-91
summ.
3205. KLASYFIKACJA przychodów i rozchodów do badania budżetów gospodarstw domowych : opracowana na podstawie klasyfikacji
spożycia indywidualnego według celu - COICOP/HBS/HICP/PPP obowiązująca od 2013 r. Z. 2 / Główny Urząd Statystyczny. Departament
Badań Społecznych i Warunków Życia. - Warszawa : GUS, 2013. - 208 s. ;
16x24 cm.
- 554 3206. KONCEPCJA i pomiar zasobności gospodarstw domowych /
Radosław Antczak // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 11, s. 1-21, tab. rez.
summ.
3207. KULTURA w 2012 r. = Culture in 2012 / [oprac. publ. pod
kier. Piotra Łysonia ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań
Społecznych i Warunków Życia], Urząd Statystyczny w Krakowie.
[Ośrodek Statystyki Kultury]. - Warszawa : GUS, 2013. - 145 s. : il. kolor. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3208. LUDNOŚĆ i gospodarstwa domowe : stan i struktura społeczno-ekonomiczna : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2011. Cz. 1, Ludność / [oprac. pod kier. Lucyny Nowak ; oprac. Anna
Wysocka i in.] ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw.
Stat., 2013. - 320 s. : il. ; 30 cm.
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3209. MIESZKALNICTWO na Białorusi / Mirosław Gorczyca //
Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 2, s. 94-101, tab. rez. summ.
3210. MIESZKALNICTWO na Węgrzech / Mirosław Gorczyca //
Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 3, s. 82-87, tab. rez. summ.
3211. MIESZKALNICTWO w Republice Czeskiej / Mirosław Gorczyca // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 1, s. 77-82, tab. summ. rez.
3212. MIESZKALNICTWO w Rosji / Mirosław Gorczyca // Wiad.
Stat. - 2013, R. 58, nr 9, s. 57-66, tab. rez. summ.
3213. MODELOWANIE subiektywnych ocen materialnego poziomu
życia / Beata Kasprzyk // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 2, s. 15-32, wykr.
tab. rez. summ.
- 555 3214. NIERÓWNOŚCI dochodowe i ubóstwo wśród rodzin wielodzietnych w Polsce / Alina Jędrzejczak // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 293, s. 108-121, rys. tab. bibliogr. summ.
Liczba dzieci w rodzinie i jej wpływ na rozkład dochodów, a w szczególności
na nierówności i ubóstwo w tym rozkładzie.
3215. NIERÓWNOŚCI dochodowe w koncepcji Johna K. Galbraitha wskazanie źródeł i sformułowanie hipotez badawczych / Paweł Umiński //
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 30, s. 210-219 bibliogr. summ.
3216. NIERÓWNOŚCI dochodowe w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Agnieszka Wałęga // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2013, nr 305, s. 754-765, rys. tab. bibliogr. summ.
Nierówności dochodowe, indeks Theila.
3217. NIERÓWNOŚCI dochodowe w państwach europejskich - analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego / Patrycja Zwiech // Stud.
Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 145, s. 89-101, rys. tab. summ.
3218. NIERÓWNOŚCI dochodowe w Polsce według rozkładów
Pareto i Boltzmanna-Gibbsa / Julia Włodarczyk // Stud. Ekon. / Uniw.
Ekon. Katow. - 2013, nr 130, s. 76-87, rys. tab. summ.
3219. O NOWYM programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi / Łukasz Jabłoński // Nierów. Społ. Wzrost
Gospod. - 2013, z. 31, s. 110-127, rys. bibliogr. summ.
3220. OBIEKTYWNA jakość życia jako kategoria rozwoju zrównoważonego na przykładzie gmin województwa lubelskiego / Agnieszka
Siedlecka // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 293, s. 149-169, rys.
tab. bibliogr. summ.
Mierniki do oceny obiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym. Warunki
mieszkaniowe, aktywność ekonomiczna, edukacja i kształcenie dzieci, uczestnictwo w kulturze i korzystanie z wypoczynku, korzystanie z pomocy społecznej.
- 556 OCENA atrakcyjności rynków mieszkaniowych w Polsce / K. Żelazowski = poz. 2955.
3221. OCENA subiektywnej jakości życia osób w wieku 50+ w świetle badań mieszkańców Łodzi / Monika Mularska-Kucharek, Justyna
Wiktorowicz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 293, s. 135-148,
rys. tab. bibliogr. summ.
Starzenie się społeczeństwa Łodzi (pokolenie 50+) i jego przełożenie na ocenę
jakości życia.
3222. OGRANICZENIE budżetowych transferów socjalnych a niwelowanie nierówności ekonomicznych / Jakub Bartak // Nierów. Społ.
Wzrost Gospod. - 2013, z. 31, s. 146-155, tab. bibliogr. summ.
3223. PODSTAWOWE dane o wybranych organizacjach trzeciego
sektora w 2010 r. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań
Społecznych i Warunków Życia. Urząd Statystyczny w Krakowie. - Warszawa : MPiPS, 2013. - 32 s. : mapy, wykr. kolor. ; 21 cm.
3224. POMIAR i ocena jakości życia / Agnieszka SompolskaRzechuła // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 8, s. 19-36 bibliogr. rez. summ.
3225. POPYT finalny w modelu W8D-2010 / Emila Gosińska, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Władysław Welfe // Acta UL, Fol. Oecon. 2013, z. 294, s. 95-131, tabl. wykr. bibliogr. summ.
Popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, spożycie indywidualne.
3226. POZIOM życia ludności a wielkość i struktura spożycia żywności w aspekcie regionalnym / Krystyna Gutkowska, Anna Murawska //
Hand. Wewn. - 2013, R. 59, nr 4, s. 47-60, tab. bibliogr. summ. rez.
Analiza statystyczna.
3227. PROGNOSTYCZNY wariant ubóstwa dla gospodarstw domowych makroregionu południowego / Anna Sączewska-Piotrowska //
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 124,s. 87-98, rys. tab. summ.
- 557 3228. PRZESTRZENNE zróżnicowanie stanu zdrowia ludności
w Polsce / Agnieszka Sompolska-Rzechuła // Wiad. Stat. - 2013, R. 58,
nr 11, s. 22-36, tab. rez. summ.
3229. PRZESTRZENNY wymiar nierówności w zakresie konsumpcji / Magdalena Cyrek // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 31,
s. 128-145, rys. tab. bibliogr. summ.
3230. SPÓJNOŚĆ społeczno-ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych wskaźników
społecznych / Małgorzata Leszczyńska // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. 2013, z. 34, s. 134-143, rys. tab. bibliogr. summ.
3231. STAN rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych / Mirosław Gorczyca // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 12, s. 80-84, tab. bibliogr.
3232. STARZENIE się ludności a dzietność w Polsce w latach 19912010 - ujęcie regionalne / Małgorzata Podogrodzka // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 309, s. 192-202, tab. bibliogr. summ.
3233. STATYSTYCZNA analiza podatku dochodowego od osób
fizycznych / Edyta Mazurek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013,
nr 309, s. 127-158, rys. tab. bibliogr. summ.
3234. STATYSTYCZNA analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce / Barbara Podolec, Paweł Ulman, Agnieszka
Wałęga // Acta UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 293, s. 51-62, rys. tab. bibliogr.
summ.
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego województw.
3235. STOPA oszczędności gospodarstw domowych - różnice
w ujęciu mikro- i makroekonomicznym / Dariusz Fatuła // Wiad. Stat. 2013, R. 58, nr 9, s. 17-24, tab. bibliogr. summ. rez.
- 558 3236. STRUKTURA dochodów i wydatków gospodarstw domowych
w świetle procesu odtwarzania zasobu siły roboczej na Ukrainie / Oleh
Hrytsynyak // Studenckie Pr. Praw., Admin. Ekon. - 2013, nr 13, s. 13-22
summ.
STRUKTURA zatrudnienia a nierówności i zagrożenia społeczne
w gospodarkach UE / M. Cyrek = poz. 3135.
Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym jako konsekwencja udziałów zatrudnionych w rolnictwie, przemyśle i usługach.
3237. SYTUACJA społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych
w latach 2000-2011 : zróżnicowanie miasto-wieś = Socio-economic situation of households in 2000-2011 : urban-rural diversity / [oprac. pod kier.
Piotra Łysonia] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań
Społecznych i Warunków Życia]. - Warszawa : GUS, 2013. - 147 s. : il.
kolor. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3238. TAKSONOMIA pozycyjna w badaniu zróżnicowania poziomu
życia w ujęciu lokalnym na przykładzie gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego / Agnieszka Sompolska-Rzechuła // Fol.
Pomer. Univ. Tech. Stet., Oecon. - 2012, [z.] 68, s. 75-82 summ.
3239. TRZECI sektor w Polsce : stowarzyszenia, fundacje, społeczne
podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2010 r. = The third sector in Poland : associations,
foundations, faith-based charities, professional and business asso-ciations,
employers' organizations in 2010 / [zespół aut. Karolina Goś-Wójcicka
i in.] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych
i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Krakowie]. - Warszawa :
GUS, 2013. - 181 s. : il. kolor., err. ; 24 cm. - (Studia i Analizy Statystyczne).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
- 559 3240. UBÓSTWO obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej demografia i rynek pracy / Aneta Mikuła // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 305, s. 481-491, rys. tab. bibliogr. summ.
3241. UBÓSTWO w Polsce w świetle badań GUS / [zespół aut. Anna Bieńkuńska i in.] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań
Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Łodzi]. - Warszawa : GUS, 2013. - 72 s. : il. kolor. ; 30 cm. - (Studia i Analizy Statystyczne).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3242. UCZESTNICTWO Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej
w 2012 r. / [oprac. pod kier. Piotra Łysonia] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia]. - Warszawa :
GUS, 2013. - 177, [6] s. : il. kolor. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania
Statystyczne / GUS).
Toż: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3243. USŁUGI kulturalne w małych miastach / Stefania ŚrodaMorawska // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 11, s. 37-51, tab. rez. summ.
3244. WARUNKI życia we wschodniej Polsce według regionów
i kategorii jednostek osadniczych / Jerzy Bański, Viktoriya Pantyley //
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2013, z. 34, s. 107-123, rys. tab. bibliogr.
summ.
WPŁYW kryzysu na opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału
w Unii Europejskiej / A. Krajewska = poz. 2919.
3245. WYBRANE aspekty jakości życia w opinii mieszkańców Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” / Beata Warczewska // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 293, s. 195-204, rys. tab. bibliogr. summ.
Mierniki jakości życia.
- 560 3246. WYBRANE aspekty zachowań oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce / Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś // Market.
Rynek. - 2013, R. 20, nr 5, s. 33-39 summ.
3247. WYBRANE problemy jakości danych statystycznych w badaniach budżetów gospodarstw domowych / Barbara Podolec // Fol. Oecon.
Crac. - 2013, Vol. 54, s. 133-150 bibliogr. netogr. summ.
3248. WYDATKI na mieszkanie w budżetach gospodarstw domowych / Mirosław Gorczyca // Wiad. Stat. - 2013, R. 58, nr 4, s. 60-65, tab.
rez. summ.
3249. WYKORZYSTANIE analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących aktywność turystyczną domowych gospodarstw emerytów w Polsce / Iwona Bąk // Fol. Pomer. Univ. Tech. Stet., Oecon. - 2012,
[z.] 68, s. 5-16 bibliogr. summ.
3250. ZADOWOLENIE z życia osób starszych w Polsce w świetle
wyników Diagnozy Społecznej 2011 / Anita Abramowska-Kmon // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2013, z. 291, s. 197-208, tab. bibliogr. summ.
3251. ZASTOSOWANIE analizy czynnikowej w badaniu przestrzennego zróżnicowania poziomu życia na przykładzie miast średniej
wielkości w Polsce / Katarzyna Cheba // Fol. Pomer. Univ. Tech. Stet.,
Oecon. - 2012, [z.] 68, s. 27-35 bibliogr. summ.
3252. ZASTOSOWANIE analizy wariancji w badaniu jakości życia
na podstawie kwestionariusza SF-36V2 / Adam Depta // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2013, nr 279, s. 272-280, rys. tab. bibliogr. summ.
3253. ZASTOSOWANIE wybranych metod doboru zmiennych diagnostycznych w badaniach konsumpcji w ujęciu pośrednim / Artur Czech //
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, nr 279, s. 246-254, rys. tab. bibliogr.
summ.
- 561 3254. ZMIANY jakości życia mieszkańców w gminie wiejskiej podlegającej suburbanizacji / Karol Mrozik // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013, nr 320, s. 91-101, rys. tab. bibliogr. summ.
3255. ZMIANY poziomu i struktury wydatków polskich gospodarstw
domowych na ochronę zdrowia w latach kryzysu gospodarczego / Zofia
Skrzypczak // Probl. Zarz. - 2013, Vol. 11, nr 1, t. 1, s. 88-103 summ.
3256. ZMIANY w sytuacji materialnej ludności górnośląskiej w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego (1930-1935) / Barbara Danowska-Prokop // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2013, nr 130, s. 122133, rys. tab. bibliogr. summ.
3257. ZRÓŻNICOWANIE dochodów a efektywność rynku pracy na
przykładzie wybranych krajów OECD / Anita Szymańska // Optimum Stud. Ekon. - 2013, nr 6, s. 31-44, rys. tab. bibliogr. summ.
XIII. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
3258. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy : 2003-2012 : (literatura
polska w wyborze) / oprac. Anna Radwańska ; Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2013. - XVI, 280 s. ;
24 cm. - (Bibliografie / GBPiZS ; 131). - ISBN 978-83-64309-32-8.
3259. BIBLIOGRAFIA Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień
Pracy : piśmiennictwo polskie za 2011 r. / pod red. Jolanty Gawron, Anny
Paszek ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Cz. 1-2. Warszawa : GBPiZS, 2013. - 2 cz. (XL, 647 s.) ; 21 cm + dysk optyczny
(CD-ROM).
3260. MIGRACJE zarobkowe 2010-2013 / Ewa Wyglądała // Humaniz. Pr. - 2013, R. 46, nr 2, s. 103-108.
- 562 3261. MOTYWACJA pracy / Ewa Wyglądała // Humaniz. Pr. - 2013,
R. 46, nr 1, s. 85-89.
3262. NOWE źródła informacji MOP [Międzynarodowej Organizacji
Pracy] o problematyce ochrony pracy / Barbara Szczepanowska // Bezp.
Pr. - 2013, nr 11, s. 26-28 bibliogr.
3263. NOWOCZESNE technologie / oprac. Ewa Wyglądała //
Humaniz. Pr. - 2013, R. 46, nr 3, s. 232-236.
3264. OCENIANIE pracowników / oprac. Ewa Wyglądała // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2013, nr 5, s. 125-129.
3265. PŁACE w Polsce i w świecie : 2006-2012 : (literatura polska
i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2013. - XVII, 207 s. ;
21 cm. - (Bibliografie / GBPiZS ; 132). - ISBN 978-83-64309-36-6.
3266. PRACA i życie w Unii Europejskiej : 2005-2012 : (literatura
polska i obca w wyborze) / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa :
GBPiZS, 2013. - 260 s. ; 20 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie / GBPiZS ; 129). - ISBN 978-83-61752-87-5.
3267. RÓWNOWAGA praca-rodzina / Ewa Wyglądała // Humaniz.
Pr. - 2013, R. 46, nr 4, s. 235-239.
3268. RYNEK pracy i prognozowanie popytu na pracę : świat i Polska : kwerenda biblioteczna : raport I : suplement pierwszy / red. nauk.
Halina Sobocka-Szczapa ; Iwona Kukulak-Dolata, Iwona Poliwczak,
Agnieszka Smoder ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa :
IPiSS, 2013. - 253, [1] s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 173-180. (Studia i Monografie / IPiSS). - ISBN 978-83-61125-81-5.
- 563 3269. TRZECI sektor : 2003-2012 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Ewa Wyglądała ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2013. - XXV, 172 s. ; 21 cm + dysk
optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie / GBPiZS ; 130). - ISBN 978-8364309-04-5.
3270. WYBÓR nowości o zarządzaniu zasobami ludzkimi / oprac.
Alina Kulesza // Zarz. Zasob. Ludz. - 2013, nr 1, s. 115-120.
3271. ZARZĄDZANIE zmianą / oprac. Ewa Wyglądała // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2013, nr 2, s. 127-130.
3272. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach / oprac. Alina
Kulesza // Zarz. Zasob. Ludz. - 2013, nr 3/4, s. 189-192.
- 564 -
- 565 INDEKS ALFABETYCZNY
Abramowska-Kmon Anita 3250
Abramowski Michał red. 1984
Acedańska Agnieszka zob.
Orwat-Acedańska A.
Adamczewski Wojciech oprac.
46
Adamczyk Beata zob. TobiaszAdamczyk B.
Adamczyk Izabella 3200
Adamczyk Jadwiga 2703
Adamczyk Justyna 247
Adamczyk Magdalena 1386
Adamczyk Monika 1060
Adamczyk Piotr 3175
Adamczyk Sławomir 1881,
2013, 3008, 3056
Adamczyk-Łojewska Grażyna
1031
Adamik Anna 1070, 1182
Adamkiewicz Marek 4
Adamowicz Małgorzata 1650
Adamska Krystyna 2739
Adamska-Chudzińska
Małgorzata 1268, 1427
Adamus Rafał 1978, 2232
Adamus-Matuszyńska Anna 332
Adler Roman 24
Afiniec Bożena 1112
Ahi Yasemin 2602
Aktualne zagadnienia prawa
pracy i polityki socjalnej.
T. 2 1791
Aktualne zagadnienia prawa
pracy i polityki socjalnej.
T. 3 1852
Aktywność ekonomiczna
ludności Polski 3076
Aktywność zawodowa
mieszkańców wsi i małych
miast województwa
podlaskiego 3079
Aleksander Alicja zob.
Jurgiel-Aleksander A.
Aleksander Tadeusz 959, 2852
Alicki Piotr 965
Aluchna Maria 638
Amark Klas 2602
Ambroziak Adam A. 754
Ambroziak Dariusz 962
Ambroży Aleksandra 443
Ambroży Jerzy 919
Anacka Marta 733
Ancyparowicz Grażyna 486,
2374, 2376, 2482
Andrusiewicz Wojciech 2342
Andrzejczak Aldona 123
Andrzejewska Aleksandra zob.
Maciak-Andrzejewska A.
Andrzejewski Grzegorz red. 884
Andrzejewski Marek 1094
Andrzejewski Radosław 2450
Angotti Dorota zob. ZdunAngotti D.
Angowska Aneta zob. JaroszAngowska A.
Anioł Włodzimierz 2603, 2625,
2639
Anioła Paulina 3246
Aniołczyk Halina 1645
Antczak Radosław 3206
Antczak Zbigniew 158, 165,
181, 200 ; red. 165
Antkiewicz Monika zob.
Wyrzykowska-Antkiewicz M.
Antoniak Marta 768, 1552, 2997
Antonów Kamil 1791, 2124,
2401 ; red. 1810
Antosiewicz Marek 541
- 566 Antosz Patrycja 532
Arak Piotr 1492
Araszkiewski Ryszard 1616
Arczewska Magdalena 2499
Arendt Łukasz 523, 677, 854,
2047
Attwood Tony przedm. 714
Augustyn Anna 678
Augustyn Mieczysław 2810,
2818
Augustyniak Małgorzata 1381
Augustynowicz Anna 1432
Auleytner Julian 2616, 2628
Awierin Aleksander N. 2602
Babiak Jerzy 2860
Babicz Danuta zob. LangerBabicz D.
Babińska-Górecka Renata 2369
Baczewski Grzegorz 2247
Baczyńska Anna 806, 830
Badania polskiej klasy wyższej
1443
Badowska Anna zob. SasBadowska A.
Badowska Magdalena zob. SasBadowska M.
Badowski Maciej zob. SasBadowski M.
Badura Anna zob. SkierskaBadura A.
Badzińska Ewa 939
Baethge Martin 2797
Bagieńska Anna 523
Bajdak Andrzej 310, 936 ; red.
310
Bajkowski Tomasz 2876
Baka Łukasz 1287, 1349, 1358,
1361, 1779
Bakalarczyk Rafał 2473, 2619,
2812, 2815, 2816, 2819,
2905 ; rozm. 2810
Bakalarz Tomasz 1862
Bakonyi Jadwiga 930, 950
Balana Marcin 3097
Balcerowicz-Szkutnik Maria
3142
Balcerzak-Paradowska Bożena
red. 2614
Bal-Domańska Beata 3159
Balicki Marek 2799
Balon Krzysztof 2801
Bal-Woźniak Teresa 409
Bałandynowicz-Panfil
Katarzyna 474, 480, 2964
Bałasz Błażej 884
Bałaziński Maciej 1853
Banach Edyta 1434
Banach Marek red. 2548
Banaszak Łukasz 917
Banaszczyk Małgorzata zob.
Barzycka-Banaszczyk M.
Banc Aleksandra zob. WilczekBanc A.
Bandurska Grażyna zob. SpytekBandurska G.
Bandurski Janusz W. 565
Bańka Waldemar 1229
Bański Jerzy 3244
Baran Beata 2107
Baran Jan 541
Baran Krzysztof W. 1807, 1852,
2124, 2982 ; red. 1810
Baran Paulina 2598
Baran Tomasz 1281
Baraniak Barbara 1538, 1545
Baranowska Aneta 1481 ;
red. 1481
Baranowska Justyna 2069
Barber Paul 1164
Barczyk Piotr Paweł 2647
Barczyk-Nessel Angelika 2647
Barczyński Andrzej 523, 690
Bargieł Dorota 2667
- 567 Barnes Amy 1164
Barometr zawodów 2013 491
Baron-Polańczyk Eunika 813
Barszczewski Tomasz 2564
Bartak Jakub 3222
Bartkowiak Agnieszka 1686
Bartkowiak Grażyna 372, 1494,
1692
Bartkowiak Maria 2548
Bartkowiak Piotr 2926
Bartniczak Bartosz 707
Bartoszewicz Małgorzata 914
Bartoszewicz Michał 123, 263
Baruk Agnieszka Izabela 1206,
1274, 1460
Baruk Jerzy 293, 396, 397,
1236, 3068
Barwińska-Małajowicz Anna
465, 663, 664, 877
Barylska Ilona zob. ŚwiątekBarylska I.
Barzycka-Banaszczyk
Małgorzata 1805
Basińska Beata A. 1298
Baszczyński Krzysztof 1697
Bator Artur 56
Battek Joanna zob.
Szczepankiewicz-Battek J.
Baum Rafał 2683
Bazińska Róża 1339
Bąba Sebastian 1584
Bąk Irena 588
Bąk Iwona 2927, 3249
Bąk-Grabowska Dominika 126,
230
Bąkiewicz Marcin 2627
Bąkowski Tomasz 758
Beck-Krala Ewa 123, 2273
Becker Deborah R. 698
Bednarczyk Henryk 836, 853,
1160, 1539
Bednarczyk Iwona 1539
Bednarczyk Marta 782
Bednarska Marlena 80, 299,
1311, 1325
Bednarska-Wnuk Izabela 729
Bednarski Marek 504, 631,
1807, 2614
Bednarz Marek 666
Beneficjenci pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych
w 2012 r. 3181
Benesz Jan 925
Benio Marek 2317
Bera Agnieszka 225, 295
Bera Ryszard 1415
Berbeka Jadwiga 1443
Berezowska Justyna 3064
Berezowska Sławomira zob.
Kamińska-Berezowska S.
Bergier Józef 685
Berkowicz Aleksandra 727
Berłowski Paweł 134, 273, 279,
301-303, 305, 317, 319, 334,
337, 968, 988, 1005, 1006,
1021-1023, 1026, 1027,
1103, 1194, 1214, 1333,
1414, 1744, 1752, 2279,
2694, 2731, 2999
Bernatt Maciej 1473
Bertelli Patrizio 1115
Betiuk Joanna 3070
Beyer Karolina 156
Bezrobocie i polityka
zatrudnienia 548
Bezrobocie rejestrowane 3086
Bezrobocie w Polsce w 2012 r.
3088
Bhp 2013: podręczny zbiór
przepisów 1984
Białas Jolanta zob. PerekBiałas J.
Białas Patrycja 2125
Białas Sylwia 125, 150, 1246
- 568 Białasiewicz Maria red. 170
Białek Jacek 938
Białobrzewska Paulina 1481
Białoń Lidia 934
Białowąs Sylwester 2948
Białowolska Dorota zob.
Węziak-Białowolska D.
Biały Mira zob. MalczyńskaBiały M.
Bibliografia Ekonomicznych
i Społecznych Zagadnień
Pracy 3259
Biel Fabian 1013
Biela Adrian 2548
Bielak Maria 2575
Bielak-Jomaa Edyta 548, 573,
1807
Bielec Jerzy 892, 2617
Bielecka Renata 1584
Bielecki Krzysztof 1584
Bieluga Marta zob.
Czechowska-Bieluga M.
Bieniek Izabela 1098
Bieniek Paulina rozm. 2342
Bieniok Henryk 936
Bieńkiewicz Małgorzata 1643
Bieńkowska Agnieszka 56, 205
Bieńkowska Jolanta 407, 1045
Bieńkowski Paweł 1649
Bieńkuńska Anna 3241
Biernat Tomasz 2580
Bieszk-Stolorz Beata 546, 640,
1501, 1503, 3110, 3136
Bigaj Andrzej 1791, 1846
Bilski Dionizy 2299
Bińczycka-Majewska Teresa
2048, 2315
Bińczyk Elżbieta zob.
Krajewska-Bińczyk E.
Bis Dorota 1538
Bisek Urszula tł. 797, 2896
Biszoff Karolina 1063
Blicharska Małgorzata zob.
Krawczyk-Blicharska M.
Blicharz Piotr 218
Blossey Sybille zob. StöbeBlossey S.
Błaszak Anna 1979
Błaszczuk Dariusz J. 403
Błaszkiewicz Paulina 536
Błaszkowska Jadwiga Agnieszka
2647, 2852
Błoszczyńska Maria 935
Bober Benedykt 367
Bobrowska Anita 740
Bochenek Jarosław rec. 2580
Bochenek Mirosław 3199
Bochno Ireneusz 1517
Bocionek Agata 2438
Boczkowski Andrzej 1486,
1767
Bodak Andrzej 75
Bode Ingo 2797
Boetticher Arne von 2797
Bogacka Magdalena zob.
Lubińska-Bogacka M.
Bogacki Artur 2467
Bogaj Andrzej 1538
Bogaj Małgorzata 1538
Bogucki Dawid 1539
Bogumil Jörg 2797
Bogusz Ewa zob. NiebudekBogusz E.
Bohdziewicz Piotr 107, 165,
986
Bojarska Joanna zob. CzarnotaBojarska J.
Bolisęga Maciej 2388
Bomanowski Bogusz 1808
Bomba Katarzyna 548
- 569 Bombiak Edyta 1200
Bombol Małgorzata 1443, 1451 ;
red. 1443
Bond Gary R. 698
Bondyra Krzysztof red. 681
Borawska Anna 2697
Borecka Gabriela zob. PlenclerBorecka G.
Borecki Łukasz 862, 917
Borkowska Anna 1067, 1317
Borkowska Renata 955, 1163,
1372
Borkowska Stanisława 2281,
2614
Borkowski Rafał Marcin 123
Borodo Andrzej 2779
Borowczyk Ewa 2308, 2317,
2323, 2367
Borowiak Tomasz 882
Borowicz Filip 3112
Borowicz Jacek 1908
Borowska Agnieszka 3202
Borowska Alina 633, 2831
Borowska-Pietrzak Agata 1238
Borowski Jakub 2386
Borowski Jerzy 55, 61
Borowski Krzysztof 1443
Bortkiewicz Alicja 1638
Bortnowska Hanna 183, 1003
Borusiak Barbara 936
Borys Magdalena 940
Borys Tadeusz 1087
Borysiewicz Mieczysław 963
Borzaga Carlo 2825
Bosak Maria 1808, 1885, 2049,
2054, 3026
Bosiakowski Zygmunt 2355
Boudreau John 79
Bozacka Małgorzata 805
Bożejewicz Elżbieta 1598, 1708
Bożek Wojciech 2093
Brajer-Marczak Renata 72
Brak Kamila 666
Brenk Monika 2356
Breński Wiesław 605
Bretyn Agnieszka 2856
Broda-Wysocki Piotr 2543,
2614, 2904
Brodzka Danuta M. zob. PiekutBrodzka D. M.
Brol Marcin 354
Broniewska Grażyna 1170
Broniewska Maria Janina 2719
Brożyńska Agnieszka 536,
1107, 2672
Bródka Ryszard 1539
Brydak Lidia Bernadeta 1769
Bryła Irena zob. ManieckaBryła I.
Bryła Marek 1745
Bryła Ryszard 1016, 1597, 1600
Bryndziak Szymon 2922
Brzeski Zdzisław 1584
Brzezicki Tomasz 1857
Brzezińska Anna I. 1315
Brzezińska Renata 1313
Brzezińska-Stec Halina 777
Brzeziński Artur 1972
Brzeziński Łukasz 1000
Brzeziński Wojciech 2021
Brzeźna Aneta 2509
Brzęczek Tomasz 2356
Brzozowska Magdalena 895
Brzozowski Tomasz 2743
Brzuszkiewicz Anna 681
Brzychcy Katarzyna 520, 524
Brzyska Monika 2556, 2574
Bsoul Magdalena red. 2991
Buchcic Elżbieta 882
Buchowiec Marta 2406
- 570 Buchta Krystyna 943
Buckup Sebastian 702
Buczkowski Bogdan 619
Budnik Monika 1195
Budzich-Tabor Urszula red.
2823
Budzyńska Agata 2356
Budżety gospodarstw
domowych w 2012 r. 3193
Bugajska Joanna 118, 1711
Bugdol Marek 1149
Bujok Barbara zob. GodlewskaBujok B.
Bukowska Agnieszka 1762
Bukowska Bożena 1660
Bukowska Urszula 123, 320
Bukowska-Piestrzyńska
Agnieszka 2747
Bukowski Beniamin 1055
Bulard Martine 2998
Burchart Renata 537
Burda Beata 1670
Burdelak Weronika 1763
Burdziak Adrian 453
Burlita Augustyna 1054, 2938
Bury Beata 2140
Busch Klaus 429
Butarewicz Agata 805
Butmanowicz-Dębicka Iwona
1489
Butrym Zofia zob. KawczyńskaButrym Z.
Buttler D. 2786
Byczkowska-Ślęzak Justyna 743
Bylok Felicjan 2941, 2991 ; red.
2991
Byra Stanisława 805
Bywalec Grzegorz 2894
Cabańska Judyta 3154
Cabrera Ángel 1157
Cała Paweł 1649
Całek Agnieszka 1452
Cascio Wayne 79
Casnocha Ben 1267
Cazottes Ewelina 2798
Ceglarska-Jóźwiak Joanna 2425
Cendrowska Agata 3077
Cesarz Anna zob. KuczyńskaCesarz A.
Cesarz-Kwietniak Natalia 1320
Cewińska Joanna 123, 276
Cęcelek Grażyna 1538, 2647
Chaciński Jacek 1964
Chajęcki Andrzej 256
Chajęcki Michał 256
Chakowski Maciej 3034
Chałas Justyna zob. KurtykaChałas J.
Chałupczak Grzegorz 2444
Chamot Marek 946
Chańska Weronika 1401
Charitonow Beata zob. SamorajCharitonow B.
Chądzyński Jacek 462
Cheba Katarzyna 3251
Chirkowska-Smolak Teresa
1062
Chłoń-Domińczak Agnieszka
2308, 2317, 2387
Chłystowska Jadwiga zob.
Pawłowska-Chłystowska J.
Chmiel Jacek 2116, 2199, 2508,
2510
Chmielecki Michał 238
Chmielewska Dorota zob.
Kanafa-Chmielewska D.
Chmielewska-Muciek Dorota
1108, 1125
Chmielewski Jarosław 1008,
1012, 1539, 1602
Chodorek Monika 183
Chodubski Andrzej 1519, 2628
Chodyniecki Adam 1539
- 571 Choina Piotr 1584
Choińska Agnieszka zob.
Kacprzak-Choińska A.
Chojnacka Anna zob.
Ziemińska-Chojnacka A.
Chojnacki Piotr 536
Chojniak Łukasz 1394
Cholewa-Wiktor Marta 350
Chollet Mona 2907
Chomątowska Barbara 1548
Chomiak-Orsa Iwona 202
Chorągwicka-Majstrowicz
Beata 222, 255
Chrabąszcz Robert tł. 2825
Chrapek Ewelina 2991
Chrzanowska Iwona 2868
Chrząstek Robert 392
Chuda Agnieszka 1109
Chudzicka-Czupała Agata 1284,
1390
Chudzik Robert 1578, 1583,
3162
Chudzińska Małgorzata zob.
Adamska-Chudzińska M.
Chutorański Maksymilian 855
Chwiałkowska Agnieszka 313
Chyba Zbigniew 179
Chylak Karol 19
Chyła Marta 666, 1436
Chyrowicz Barbara 1426
Ciara Magda 762
Cicherska Anna 2315
Cichobłaziński Leszek 3010,
3012
Cichoń Jarosław 759
Cichoń Seweryn 978
Cichorzewska Marzena 123
Ciechan-Kujawa Marlena 228
Ciechanowski Tomasz 1808
Ciekanowski Zbigniew 1266
Ciepielewska-Kowalik Anna
2759
Cierniak-Emerych Anna 78, 94,
176, 608
Ciesielski Marek 62
Cieślik Maciej 2726
Cieślińska Justyna 1303
Cież Józef 1584
Ciotucha Dorota zob.
Kwiatkowska-Ciotucha D.
Ciszek Przemysław 1929, 1954,
2090, 2992, 3048
Ciszewska Anna zob. RedaCiszewska A.
Ciupińska Katarzyna zob. HildtCiupińska K.
Capko W. G. 1584
Cudowska Agata 2573
Cudowska-Sojko Anna 211
Cudowski Bogusław 1807,
2124 ; red. 2124
Culbert Samuel A. 262
Culepa Michał 485, 1933, 2031,
2090, 2135, 2157
Cwynar Elżbieta 1784
Cybal-Michalska Agnieszka
1327, 1338
Cyfert Szymon 1177, 1185 ;
rec. 68
Cyga Justyna 183
Cyprysiak Karolina zob.
Pawłowska-Cyprysiak K.
Cyran Olivier 1581
Cyrek Magdalena 618, 625,
3135, 3229
Cywińska Ewelina zob. RypinaCywińska E.
Cyzio Katarzyna zob. RamirezCyzio K.
Czachura Mariola zob. ParuzelCzachura M.
Czaja-Mitura Izabela 1746
Czajka Krzysztof 949
Czajka Zdzisław 109, 120, 123,
250, 1829, 2614
- 572 Czajkowska Maria 1293, 1428
Czajkowska-Dąbrowska
Monika 2160
Czajkowska-Matosiuk
Katarzyna 1961
Czakon Tomasz 1399, 1409
Czapka Elżbieta 2806
Czarkowska Lidia D. 1164 ; red.
1164
Czarkowski Maciej 2837
Czarnecka Agata 2092
Czarnecka Aleksandra 2991
Czarnecki Adam 509
Czarnecki Jerzy S. 59
Czarnecki Kazimierz M. 1044
Czarnecki Krzysztof 2612
Czarnecki Maciej 1117 ; red.
183
Czarnecki Paweł Stanisław 789
Czarnocki Cezary red. 441
Czarnota Katarzyna 2956
Czarnota Tomasz 1601
Czarnota-Bojarska Joanna 1111
Czech Alojzy red. 56
Czech Artur 3253
Czech Sławomir 2583, 2589
Czechowska-Bieluga Marta
1305
Czechowska-Frączek Mariola
1075
Czekaj Janusz 57
Czekanowski Piotr 1474
Czeluściński Wiesław 1539
Czemiel-Grzybowska Wioletta
2655
Czepulis-Rutkowska Zofia
1807, 2599, 2607, 2614,
2811
Czerczak Sławomir 1619, 1630,
1659
Czerniak-Swędzioł Justyna
1842, 1887, 1967
Czerniawska Olga 850
Czerny Janusz 2848
Czerska Małgorzata 3047
Czerw Agnieszka 1067, 1317
Czerwińska-Kayzer Dorota 490
Czerwiński Bogumił 3082
Czetwertyńska Agnieszka zob.
Mroczek-Czetwertyńska A.
Czetwertyński Sławomir 2833
Czop Edyta 742, 2600
Czubara Tomasz 651
Czupała Agata zob. ChudzickaCzupała A.
Czupich Mariusz 2779
Czyczerski Marcin 243
Czykier Krzysztof 2867
Czyrka Krzysztof 117
Czyż-Gwiazda Ewa 56, 2760
Ćwiertniak Bolesław Maciej
red. 1791, 1852
Ćwiertniewicz Piotr Grzegorz
1239
Ćwierz Marta 534
Ćwiklicki Marek 63
Daczkowski Dariusz 1808
Dajczak Katarzyna 167
Damasiewicz Agnieszka 779
Damska Martyna 666
Danecka Marta 2841
Daniel Paweł 1991
Danielak Wiesław 171, 2949
Danilewicz Wioleta 1516
Daniłowska Sylwia rec. 2631
Dankiewicz Anna zob.
Ostrowska-Dankiewicz A.
Danowska-Prokop Barbara 3256
- 573 Davenport Thomas H. 1189
Davidson Cathy 1189
Dąbkowska Monika 1481
Dąbkowski Mirosław 1481
Dąbrowa Ewa 1515
Dąbrowska Anna 2933, 2935
Dąbrowska Edyta 518
Dąbrowska Jolanta 1863
Dąbrowska Julita 316
Dąbrowska Monika zob.
Czajkowska-Dąbrowska M.
Dąbrowska Neonila zob.
Szeszenia-Dąbrowska N.
Dąbrowska Teresa zob.
Makowiec-Dąbrowska T.
Dąbrowski Andrzej 1585, 1590
Dąbrowski Karol 3054
De Santis Margherita 1823
Dec Aneta 1539
Dec Magdalena zob. WątorskaDec M.
Deć Kinga zob. Sarad-Deć K.
Defays Christian 797
Delgado Sergio 976
Delong Marek 2600
Deluga Włodzimierz 1279
Demczuk Piotr 1673
Demografia i bezpieczeństwo
społeczne krajów Unii
Europejskiej 474
Denek Kazimierz 468
Depedri Sara 2825
Depta Adam 3252
Dera Danuta 561, 1989, 2083,
2325, 2375
Derbis Romuald 1358, 1361,
1368, 1376
Derdziuk Zbigniew 2343
Dereń Aldona Małgorzata 219
Dereń Edward 912
Derewicz Emil 2058, 2363,
2448, 2476
Derlacz-Wawrowska Marta
1807, 2614
Desperak Izabela 1051, 1462
Detyna Beata 1353
Detyna Jerzy 1353
Dewhurst Martin 184
Dewicka Aleksandra 840
Dębicka Iwona zob.
Butmanowicz-Dębicka I.
Dębińska Kamila 2871
Dębowski Adam 1164
Dębska Emilia zob.
Wojciechowska-Dębska E.
Dębska Grażyna 1738
Diagnoza obecnego stanu
lokalnej współpracy 2821
Diagnoza obecnej sytuacji
kobiet i mężczyzn 50+ na
rynku pracy 675
Didier Gélot 2888
Diec Agata 1337
Długosz Piotr 667, 1440
Dłuski Łukasz 2292
Dmochowska Halina red. 3059,
3062, 3063, 3125
Dmowska Joanna 1814
Dobiesz Agnieszka zob.
Żarczyńska-Dobiesz A.
Dobieszewska Anna 1104
Dobija Mieczysław 3174
Dobkowski Jarosław 666 ; red.
666
Döbler Joachim 2634
Dobosiewicz Zbigniew 2399
Dobrenko-Szubstarska Marzena
136
Dobrołowicz-Konkol Mariola
1140
- 574 Dobrowolska Beata 1425
Dobrowolska Małgorzata 1035,
1047
Dobrzycka Katarzyna 2333
Dobrzyńska Maja 515
Doktór Kazimierz 1231, 3002
Dolata Helena 681
Dolata Iwona zob. KukulakDolata I.
Dolata Magdalena 53, 1090
Dolata Zygmunt 879
Dolińska Małgorzata 417
Dolińska-Szwarc Agnieszka 743
Dolny Edward 433, 586
Dolot Anna 324
Domagalska Barbara zob. OberDomagalska B.
Domagalski Alfred dysk. 2827
Domańska Agnieszka 1643
Domańska Beata zob. BalDomańska B.
Domańska Lidia 552
Domański Henryk 2267, 3007
Domański Jakub 2926
Domański Wojciech 1572
Domińczak Agnieszka zob.
Chłoń-Domińczak A.
Domiter Małgorzata 413
Domitrz Adrian 2913
Domżalska Teresa 1577
Doraczyńska Natalia 969, 997,
1036, 1041, 1057, 1080,
1089, 1093, 1150, 1202
Dorawa Roman 2474
Dorawa Zbigniew 2628
Dorenda-Zaborowicz Marta
2769
Dorota Małgorzata 1538
Doz Yves L. 1130
Drabarz Anna 704
Drabek Agata 548, 572, 1807
Drake Robert E. 698
Dral Antoni 1807
Drejerska Nina 647
Drela Karolina 616
Drelich Anna 624
Drobny Paweł 897
Drozd Mariola 1420
Drozdowska Aleksandra 1768
Drozdowska Urszula 2124
Drożdż Michał 1388
Drumlak Urszula 827
Drygas Mirosław red. 623
Dryl Wioleta 2945
Dryll Irena 234, 885, 1816
Drynia Olga 351
Drzazga Marek 310
Dubas Elżbieta zob. KowalskaDubas E.
Dubiński Marek 775, 777
Dubowik Anna 1791
Dubrowskij Igor 2602
Dubrzyńska Hanna 749, 753
Duda Kamila 1555
Duda Katarzyna 18
Dudarski Grzegorz 1734
Dudek Anna zob. KajewskaDudek A.
Dudek Justyna 1289
Dudek Kamila 992
Dudkiewicz Magdalena red.
2527
Dudzik-Lewicka Irena 56
Duffy Kate 714
Dulęba Dorota 1882
Dunkel Wolfgang 2797
Dunlap Shannon 1210
Duraj Danuta zob. WalczakDuraj D.
Duraj Tomasz 1791, 1807,
1858, 1888, 1926, 2239
- 575 Duranowski Wojciech 2531,
2634
Durasiewicz Arkadiusz 382,
2564, 2628
Durniat Katarzyna 1220, 1222
Duszczyk Maciej 734
Dworakowska Katarzyna 933
Dworzecki Zbigniew rec. 145
Dwulit Anastazja tł. 2907
Dybaś Magdalena 858
Dydek Kinga 2057
Dyduch Monika zob. HadaśDyduch M.
Dyduch Wojciech 415
Dygoń Marcin 657
Dyk Tadeusz 1396
Dykas Paweł 3161
Dyla Sylwia 1106
Dyląg Wojciech 1016, 1837
Dylematy etyczne pracowników
socjalnych 1386
Dylkiewicz Renata Beata 492
Dylus Aniela 2014
Dymowska-Moussa Joanna
1681
Dyrda Grażyna 507, 523
Dyrda-Maciałek Sylwia 507,
523
Dyrtkowski Kamil rec. 2714
Dyskursy ubóstwa
i wykluczenia społecznego
2887
Dziadkiewicz Anna 1100
Dziadosz Agnieszka zob.
Włodarczyk-Dziadosz A.
Dziadowski Adam 820
Dzido Przemysław 587, 2990
Dziedzic Andrzej 776, 1307
Dziekońska Małgorzata red.
2752
Dzienisiuk Dorota 1791, 1881,
1918, 2308, 2337, 2373,
2469
Dzierżawska Katarzyna zob.
Miranowicz-Dzierżawska K.
Dzikowska Anna zob.
Hnatyszyn-Dzikowska A.
Dzikowska Ilona zob.
Żeber-Dzikowska I.
Dzioba Natalia zob. MarskaDzioba N.
Dziubińska Małgorzata 1808
Dzwonnik Paulina 1985
Dźwigoł Henryk 364
Edukacja a rynek pracy 882
Edukacja techniczna dla rynku
pracy 884
Ekonomia społeczna :
Podręcznik Doradcy
Biznesowego 2823
Elastyczne formy zatrudnienia
i organizacji pracy
a aktywność zawodowa osób
starszych 677
Ellsworth Diana 184
Emerych Anna zob. CierniakEmerych A.
Emerytury i renty w 2012 r.
3183
Emerytury i renty z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
Emerytury pomostowe :
komentarz 2350
Emmerová Ingrid red. 2818
Endler Aleksandra zob.
Kawecka-Endler A.
Ereciński Tadeusz 2124
Etyka prawnicza 1394
Europejska Unia Zatrudnienia
Wspomaganego 696
- 576 Europejskie modele aktywizacji
zawodowej osób
z niepełnosprawnością
intelektualną 697
Evers Adalbert 2634, 2797 ; red.
2797
Fabiański Robert 1583
Fajdek Dawid 1808
Fajfer-Kruczek Ilona 917 ; red.
917
Fal Dorota M. 2440 ; red. 2442
Farin Karolina 1556
Fatuła Dariusz 3072, 3235
Faulkner Nicholas tł. 1793
Fayard Anne-Laure 1199
Fazlagić Jan 192
Fehren Oliver 2797
Feltynowski Marcin 462
Fernandez Benjamin 2590
Fesnak Grażyna zob. FirlitFesnak G.
Fiącek Adam 165
Fic Daniel 2
Fic Wiesław 1437
Figiel Adam 322
Figurski Janusz 853
Fihel Agnieszka 733
Fiks Artur 1468
Fila Joanna 467, 507
Filek Janina 2711
Filipowicz Bartosz 557
Filipowicz Grzegorz 557
Finda Beata zob. StefanekFinda B.
Finogenow Maria 1476
Firlej Krzysztof 67
Firlit-Fesnak Grażyna 2609 ;
red. 1518
Fisz Iwo 1857
Fitkus Paweł 33
Fiutak Agnieszka 2102
Flajszok Iwona 355
Flanagan Joanna 1001, 1164
Flaszewska Sylwia 183
Flemming-Kulesza Teresa 2124
Flisek Aneta red. 2313
Florczak Izabela 536, 1881
Florczyk Mariusz 529
Flore Manfred red. 429
Florek Joanna 490
Florek Ludwik 1806, 1807,
1881, 1883, 1918, 2124
Florek-Łuszczki Magdalena
1775
Fluks Małgorzata 2308
Folga Jacek 1934
Folwarski Mateusz 2285, 2291
Forkiewicz Marcin 862
Forma Paulina 2648
Fornalczyk Agnieszka 183,
1166
Frańczak Jolanta 2317
Frasyniuk-Pietrzyk Magdalena
2405
Frąckiewicz Agata zob.
Rzymełka-Frąckiewicz A.
Frączek Iwona zob. MüllerFrączek I.
Frączek Mariola zob.
Czechowska-Frączek M.
Frączek Monika 2067
Frączek Piotr 2650
Frączkiewicz-Wronka Aldona
1326, 2604 ; red. 332
Frąś Józef 819
Frątczak Piotr 2442
Frerichs Frerich 429
Frieske Kazimierz W. 1050,
2614 ; rec. 2786
- 577 Frużyńska Joanna 906
Frybes Marcin 3004
Fryczyńska Marzena 123, 1064
Frydrych Anna 2889
Frysztacki Krzysztof 2544
Fryzeł Barbara 2729
Fudala Rafał 2548
Fudaliński Janusz 2753
Fudała Tadeusz rec. 795
Fudała-Koch Małgorzata rec.
795
Fundusz świadczeń socjalnych
2221
Fura Barbara 131
Fura Marek 131
Furmanek Waldemar 923, 1536,
1537, 1539, 1544
Furmańska-Maruszak
Agnieszka 488, 504, 3178
Fuszara Małgorzata 1522
Gabler Łukasz 920, 2361, 2900
Gableta Małgorzata 75, 608
Gabryś Bartłomiej J. 183
Gabryś Katarzyna 206
Gacek Przemysław 242
Gadomska-Lila Katarzyna 68,
123, 297
Gagacka Maria 2628
Gaines-Ross Leslie 331
Gajda Joanna 978
Gajda-Kantorowska Małgorzata
507
Gajdos Artur 452, 455, 3157
Gajdzik Bożena 1550
Gajek Katarzyna 1152
Gajewska Anna Maria zob.
Świdwińska-Gajewska A.M.
Gajewska Małgorzata 474
Gajewska Paulina 1382
Gajewski Sebastian 713
Gajowiak Małgorzata 166, 2356
Gala Beata 1732
Gałązka Małgorzata 1413
Gałek Olga 2830
Gałęziak Janusz 1993
Gałka Liliana 103
Gałuszka Mieczysław 2817
Gańczak Maria 1613
Garbarski Lechosław 1443
Garbat Marcin 23, 30, 689, 692,
715, 720
Garbiec Roman 2301, 2321
Garstka Magdalena 945
Garwol Katarzyna 1230
Gasik Marzena zob. WinczoGasik M.
Gaudy Adrian 978
Gawarecka Paulina zob. PakułaGawarecka P.
Gawlik Ewa 917
Gawlik Katarzyna 887
Gawor Agnieszka 862
Gawron Grzegorz 2668, 2722
Gawron Jolanta red. 3259
Gawron Malwina 1275
Gawrońska Jolanta 2038
Gawroński Adam 882, 1324
Gawrycka Małgorzata 3065
Gawryluk Marta 917
Gawryszewska Paulina 1128
Gawska Agata 704, 711
Gąsiorek Piotr red. 1942
Gdakowicz Anna 1501, 3136
Gdański Jacek 2308
Geisen Thomas 2602 ; red. 2602
Geisler Robert 1507
Geletta Karolina 2634
Gendek-Ufa Katarzyna 2747
Genzels Małgorzata 652
- 578 Gerlach Ryszard 972
Gerrits Fenny 833
Gersdorf Małgorzata 1807,
1918, 1938, 1941, 2124
Gębska Magdalena 1758
Gheribi Edyta 347
Giaro Maciej 2124
Giedrewicz-Niewińska Aneta
1918, 2124
Giedrojć Magdalena 1560
Giegiel Anna zob. WildowiczGiegiel A.
Gierańczyk Wiesława 399
Giermanowska Ewa 610
Giesko Karolina 655
Gilewski Jerzy 2525
Ginter Michał 390, 2958
Girsztowt Aleksandra 17
Gitling Maciej 1, 2770
Glatzer Wolfgang 2797
Glinka Beata 763
Glinkowska Beata 1296
Glińska-Neweś Aldona 183,
1209
Gliwny Marek 1264
Glogier-Osińska Blanka tł. 1793
Gładoch Monika 1032, 1918,
2384
Gładys-Jakóbik Jolanta 634 ;
red. 634
Gładzicka-Janowska Alina 427,
494
Gładzik Iwona zob. ŚlęzakGładzik I.
Głażewska Iwona 1081
Głąbicka Katarzyna 2628 ; rec.
2539 ; red. 2628
Głogosz Dorota 2614
Głogowska Magdalena 1832
Głowacka Ewa rec. 204
Głowacka Paulina 1808
Głowicki Piotr 504, 812, 2705
Głowiński Marcin 1538
Główna Biblioteka Pracy sprawozdanie z działalności
w 2012 r. 47
Głuch Maciej 340, 1265
Głuszak Agnieszka zob.
Piasecka-Głuszak A.
Głuszak Michał 2957
Głuszczuk Dariusz 3129, 3130
Głuszek Ewa 2737
Gniazdowski Paweł 1500
Gnot Dariusz 1564
Goch Robert 3084
Godlewska-Bujok Barbara
1889, 2064, 2079
Godlewska-Majkowska Hanna
red. 157
Godlewska-Szyrkowa Justyna
red. 1518
Godlewski Grzegorz 1308
Goffee Rob 1082
Gogolewska-Tośka Małgorzata
1871
Gohr Antonia 2602
Gojny Milena 264
Gola Aleksandra zob.
Sienkiewicz-Gola A.
Golat Rafał 831, 1896, 1945,
1958, 1970, 2056, 2088,
2181, 2245, 2253
Goleński Wojciech 2820
Goliasz Marek zob. VogtGoliasz M.
Golik Janina 1295
Golinowska Stanisława 2614
Golińska-Pieszyńska
Małgorzata 178
Golnau Wiesław 2263
- 579 Gołaś Zbigniew 3246
Gołąb Sylwia 291
Gołek Bartłomiej 981
Gołembska Elżbieta 936
Gołembski Marcin 2734, 2741
Gołębiewska Ilona 1406,
1418
Gołębiowska Agnieszka zob.
Słomka-Gołębiowska A.
Gołofit-Szymczak Małgorzata
1657
Gołuchowski Jerzy 332 ; red.
332
Gondurak Joanna 3129
Gontarczyk Anna 745
Gorajek Marek 2442
Gorbaniuk Julia 1529
Gorbaniuk Oleg 1144
Gorczyca Mirosław 3209-3212,
3231, 3248
Gorzałczyńska-Koczkodaj
Małgorzata 2943, 2944
Gosińska Emila 3138, 3176,
3225
Gospodarowanie zasobami
pracy w małych i średnich
przedsiębiorstwach 74
Gosthorska Agnieszka 232
Gostomski Eugeniusz 474
Goszczyńska Eliza 2030
Goś-Wójcicka Karolina 3239
Goździewicz Agata 1330
Goździewicz Grzegorz 1881,
1918 ; red. 1918
Góra Marek 2379
Góral Zbigniew 591 ; red. 548,
1881
Góralczyk Arkadiusz 2776
Góralczyk Marzena 1145
Góralczyk-Przychocka
Marcjanna 267
Góralewska-Słońska Anna
1223, 1245
Górecka Renata zob. BabińskaGórecka R.
Górecka Urszula zob.
Kłosiewicz-Górecka U.
Górecki Brunon 2909
Górecki Mirosław 2784, 2785
Górniak Joanna 536
Górniak Katarzyna 2887
Górniak Monika 806
Górnikowska-Zwolak Elżbieta
2852 ; red. 2852
Górny Adam 2684
Górny Rafał L. 1657
Górska-Warsewicz Hanna 2947
Górski Paweł 1553, 1687
Górski Piotr 123, 1441
Góźdź Bartosz 2828
Graaf Kees van der 1169
Grabarczyk Zygmunt J. 1652
Graboń Sławomir 1918
Grabowska Anna 477, 656,
3037, 3044
Grabowska Barbara 913
Grabowska Dominika zob. BąkGrabowska D.
Grabowska-Lusińska Izabela
737, 1534
Grabowska-Wawrzeniecka
Katarzyna 1681
Grabowski Artur 510
Grabowski Damian 1393
Grabus Małgorzata 381, 1357,
2739
Grabusińska Zuzanna 2563
Gradkowski Łukasz 1341
Graj Katarzyna zob.
Mikołajczyk-Graj K.
Grajkowski Jarosław 1857
Granda Aneta 1574
Grandin Temple 714
- 580 Graniewska Danuta 2614
Granosik Beata 569, 1438
Granosik Mariusz 790, 2526
Grata Paweł 26, 2600 ; red.
2600
Gratton Lynda 613
Grączyńska Karolina 2514,
2903
Greber Tomasz 1262
Grewiński Mirosław 1791,
2551, 2582, 2628, 2663 ;
red. 2634 ; rozm. 2530,
2544, 2567, 2616
Grobelna Aleksandra 1277
Grobelny Agnieszka zob.
Lipińska-Grobelny A.
Grodecka Józefa 1386
Grodzicki Krzysztof 2015, 2031
Grohs Stephen 2797
Gromiec Jan Piotr 1656
Gromkowska-Melosik
Agnieszka 1299
Gromulska Monika 588
Gruchelski Marek 550
Gruchociak Hanna 3091
Grudziński Andrzej 2548
Grunow Dieter 2797
Gruszecki Tomasz 2320
Grygiel-Kaleta Żaneta 2981,
3043
Gryz Krzysztof 1646, 1651,
1653, 1994
Grzebieluch Jolanta 1226
Grzebieniak Andrzej 398
Grzebyk Mariola 163
Grzebyk Piotr 1807, 1918
Grzega Urszula 2936
Grzegorczyk Marta 174
Grzegorek Małgorzata 634
Grzelak Lilla zob. MorozGrzelak L.
Grzelak Małgorzata 2009
Grzelak-Kostulska Elżbieta
2965
Grzesik Katarzyna 1162
Grzesińska Patrycja 2272
Grzesiuk Aleksandra 2962
Grześkowiak Alicja 1278, 1439,
1469, 3133
Grzybowska Agnieszka 114
Grzybowska Wioletta zob.
Czemiel-Grzybowska W.
Grzybowski Bogdan 543
Grzybowski Marcin 666
Grzymała-Kazłowska
Aleksandra 1532
Gubernat Ewa 2392
Gudalewicz Liliana 1607
Gudowska Beata 2124 ; red.
2350
Gulin Wojciech 1481
Gulińska Hanna 914
Gurba Krystian 727
Gurdek Magdalena 1852
Gurszyńska Katarzyna 1482
Guryn Halina 235, 449, 956,
1244, 2666
Gusiew Zbigniew Adam 2398,
2626
Gutarowska Beata 1669
Gutbier Katarzyna 807
Gutkowska Krystyna 3226
Guzel Zuzanna red. 2442
Guzikowski Mateusz 443
Guzowska Małgorzata 617
Gwadera Katarzyna zob. ZiołoGwadera K.
Gwiazda Aleksander 1120
Gwiazda Ewa zob. CzyżGwiazda E.
Gwiazdowski Robert 2980
- 581 Gwiżdż Teresa zob. SołdraGwiżdż T.
Gwóźdź Barbara 805
Haber Lesław H. 1230, 1234
Haberla Marcin 195
Haccou Ronald red. 723
Hadaś-Dyduch Monika 504, 553
Hadryś Damian 1615, 1617
Haffer Joanna 343
Hagemajer Jan 541
Hagemejer Krzysztof 2302
Hajdasz Bogusław 183
Hajder Krzysztof 551
Hajn Zbigniew 2124, 2976
Halik Janusz 1485
Hamel Gary 86
Hancewicz Radosław 271
Hancock Bryan 184
Hancyk Bolesław 902, 1663
Hanusik Krystyna 3204
Hanussek Mieczysław 1584
Hanyga-Janczak Patrycja 1471
Harciarek Mirosław 2991
Hardy Guy 797
Haromszeki Łukasz 123, 824,
1091
Hartmann Anja 2797
Hasińska Zofia 1479
Häusermann Hartmut 2797
Hauziński Aleksander 1046,
1065
Heffner Krystian red. 509
Heifetz Ronald A. 1173
Heinze Rolf G. 2797 ; red. 2797
Hejza Aleksander 2818
Henderson Paul 839, 2630
Herbst Jan 3186
Herbst Krzysztof 2661
Herko Andrzej 1691
Hermanowski Tomasz 1768 ;
red. 1768
Hildebrandt Anna 501
Hildt-Ciupińska Katarzyna 118
Hille-Jarząbek Sylwia 167
Hłąd Anna 1555
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
2804
Hoffman Reid 1267
Hoffmann Kinga 1118
Hoffmann Urszula oprac.
1456
Hofmańska Ewa 2124
Hofmański Piotr 2124
Holecka Joanna zob. WoźniakHolecka J.
Holecki Tomasz 2438, 2443
Holko Maciej 502
Hołderna-Mielcarek Bernadeta
2686
Hołowiecka Beata 2965
Hołyst Brunon 2884
Hong Hae-Jung 1130
Hopej Marian rec. 1042
Howland Samantha 1186
Howorka Bolesław 1854
Hrabelska Olga 76
Hrabi Justyna zob. TrippnerHrabi J.
Hryniewicka Agnieszka 2547,
3186 ; red. 2547
Hrynkiewicz Radosław 1870
Hrynyk Rafał 1695, 1701
Hrytsynyak Oleh 3236
Huczek Marian 406, 1280, 2781
Hugiet Ewa zob. StańczykHugiet E.
Huk Katarzyna 110
Hussain Anna zob. Łukaszewicz
Hussain A.
- 582 I. D. zob. Dryll Irena
Idzikowski Adam 1555
Iga Magda 541
Iglicka Krystyna 475
Ignaciuk Ewa 445
Ignasiak-Szulc Aranka 2779
Informacja o działalności
agencji zatrudnienia
w 2012 r. 3098
Informacja o stanie i strukturze
zatrudnienia
w wojewódzkich
i powiatowych urzędach
pracy w 2012 r. 3099
Informacja o świadczeniach
pieniężnych z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
3184
Ingram Tomasz 137, 259
Innowacyjne metody
utrzymania aktywności
zawodowej osób po 50. roku
życia 678
Innowacyjny Urząd Pracy 588
Inocenty Marek 1208
Instrumenty wspierające
kształcenie ustawiczne
pracowników 854
Instrumenty zarządzania
kapitałem ludzkim 77
Instytucje dialogu społecznego
przy urzędach administracji
rządowej 3040
Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych : sprawozdanie
z działalności w roku 2012
48
Inteligentna organizacja 157
Iwanicka Anna 523
Iwanowa Alena 123
Iwanowicz Anna 1728
Iwański Rafał 2859
Iwińska Joanna 917
Iwko Joanna 2677
Iwulski Józef 2127 ; red. 2124
Iyer Bala 1189
Izdebski Albert 2824, 2836
Izdebski Hubert red. 1394
Jabłonowska Lidia 247
Jabłoński Adam 1684, 1685
Jabłoński Łukasz 3219
Jabłoński Mariusz 1856
Jabłoński Sławomir 843
Jach Kamil 1632
Jachimczyk Adam 826
Jachimowicz Marcin 2478
Jachowicz Agnieszka 2518
Jadkowska Lilianna 422
Jagielska Katarzyna 2548
Jagiełło-Rusiłowski Adam 848
Jagodzińska Małgorzata 882
Jagodziński Andrzej 882
Jagodziński Wojciech 681
Jagusz Marek 828
Jajko-Siwek Alicja 2371
Jaka przyszłość stoi przed
Europą 429
Jakieła Kinga 1253
Jakimiuk Beata 1538, 1539 ;
red. 1538
Jakość życia a zrównoważony
rozwój 2844
Jakóbik Jolanta zob. GładysJakóbik J.
Jakubczyk Michał 1768
Jakubowska Izabela 1627, 1739
Jakubowska Katarzyna 2494
Jamka Beata 97
Jamrozy Krzysztof 1139
- 583 Jamrożny Marcin 2914
Jamróz Adam 2124
Janas Paulina 1835
Janasz Suzanne de 1169
Janczak Patrycja zob. HanygaJanczak P.
Janczewska Danuta 412
Janczewski Jerzy 346
Janczyk-Strzała Elżbieta 348
Janeczek Urszula 310
Janek Krzysztof 713, 2389
Janica Aleksandra zob.
Matuszewska-Janica A.
Janicka-Panek Teresa 1010,
1011, 1014, 1015, 1539
Janik Jakub 1791, 1925
Janik Robert 1218, 2991
Janikowska Ewa tł. 2838
Janiszewska-Nieścioruk
Zdzisława 918
Jankowska Danuta 917
Jankowska Dorota 629, 937
Jankowska Elżbieta 1633, 1634
Jankowska Inetta zob. JędrasikJankowska I.
Jankowska Katarzyna zob.
Walecka-Jankowska K.
Jankowska Magdalena 1292
Jankowska Marlena 2408
Jankowski Bogdan 2886
Jankowski Grzegorz 755
Jankowski Jacek 1877
Jankowski Marcin 504, 2665
Jankowski Michał 1073
Janosiewicz Paulina 1538
Janoś-Kresło Mirosława 2763,
2933, 2935, 2959
Janowska Alina zob. GładzickaJanowska A.
Janowska Zdzisława 1085, 1228
Janus Edyta 987, 1113
Janusz Jerzy 1725
Januszkiewicz Katarzyna 1096
Jańczyk Grażyna 786
Jańdziak Anna 612
Jarco Piotr 1091
Jarecki Wojciech 1054
Jaremczuk Kazimierz 183
Jarmołowicz Wacław 589,
3126
Jarocka-Piesek Jolanta 1539
Jarosiewicz Paweł 1660
Jarosiński Bartosz 2991
Jarosiński Janusz 2991
Jarosławska Anna 139
Jarosz-Angowska Aneta 523
Jarosz-Nojszewska Anna 2600
Jaroszek Sobiesław 1710
Jarota Maciej 1808
Jarska Natalia 34
Jarząbek Sylwia zob. HilleJarząbek S.
Jarzębowska Anna 2830
Jarzyna Justyna zob. KliombkaJarzyna J.
Jarża Seweryn 1555
Jasiak Aleksandra 1604
Jasiecki Krzysztof 1443
Jasińska Joanna 339, 1555
Jasiński Andrzej H. 389
Jasiński Michał tł. 2419
Jasiński Wojciech 1394
Jaskólska Barbara 435
Jaskuła Wojciech 2104, 2109,
2486
Jastrzębska Elwira 147
Jastrzębska Ewa 2720
Jaszkiewicz Małgorzata 2889
Jaśkowski Kazimierz 2124
Jawor-Joniewicz Anna 2614
- 584 Jaworska Barbara zob. SzaturJaworska B.
Jaworska Katarzyna 548, 3036
Jaworska Marta 679, 2045,
2085, 2436, 2507
Jaworska-Spičak Ewa 2470
Jaworski Leszek 1951, 2062,
2063, 2081, 2236
Jaworzyńska Magdalena 362
Jaźwińska-Motylska Ewa 737,
1534
Jaźwiński Ireneusz 2617
Jedlińska Martyna 2840
Jednoralska Adrianna 1473
Jedynak Witold 11, 1398
Jefmański Bartłomiej 3073,
3147
Jegier Tomasz 604
Jeleniewska-Korzela Irmina 159
Jemioło Tadeusz 359
Jendryka Katarzyna zob.
Kozubek-Jendryka K.
Jeran Agnieszka 503
Jermakowicz Piotr 2991
Jeruszka Urszula 898
Jeszka Anna Maria 58
Jezierska Joanna 304
Jezior Jagoda 1450
Jeż Radosław 504, 862, 896
Jęch Justyna zob. WeltrowskaJęch J.
Jęchorek Beata zob. WoźniakJęchorek B.
Jęczmień Alicja zob. SmolbikJęczmień A.
Jędralska Krystyna red. 936
Jędrasik-Jankowska Inetta 2303,
2477
Jędrych Elżbieta 56
Jędrysiak Agnieszka 183
Jędrzejak Marzena zob. SyperJędrzejak M.
Jędrzejczak Alina 3214
Jędrzejczyk Anna 312
Jędrzejczyk Małgorzata 2073
Jędrzejczyk Marcin 3158
Jędrzejczyk Waldemar 56, 814
Jękot Joanna 2834
Jężak Joanna zob. PysiewiczJężak J.
Johns Tammy 613
Jomaa Edyta zob. BielakJomaa E.
Jonczyk Anna zob. LosaJonczyk A.
Jones Gareth 1082
Joniewicz Anna zob. JaworJoniewicz A.
Jönsson Bengt 1768
Jończy Romuald 523
Jończyk Jan 1801
Jopkiewicz Szymon 183
Jordan Paweł 2529
Józefowicz Barbara 183
Jóźwiak Agnieszka 89
Jóźwiak Joanna zob. CeglarskaJóźwiak J.
Jóźwiak Zbigniew W. 1731,
1736, 1737
Juchniewicz Małgorzata 3101
Juchniewicz Piotr 1100
Juchnowicz Marta 1276, 2614 ;
red. 111
Juliszewski Tadeusz 1584
Jung Bohdan 1040
Jurczak-Pejko Edyta 862
Jurczyk Karin 2797
Jurek Justyna 1808
Jurek Łukasz 674, 1808, 2506
Jurek Paweł 823
- 585 Jurgiel-Aleksander Alicja 848
Jurkojć Joanna 410
Jurkowski Ryszard 198
Juszko Anna 2548
Kabacińska Anna 1539
Kabaj Mieczysław 924, 2249
Kabała Iwona zob. MarkowskaKabała I.
Kacalak Wojciech 884
Kachniewska Magdalena 1443
Kacprzak Agnieszka 601
Kacprzak Marzena 647
Kacprzak-Choińska Agnieszka
1473
Kacprzyk Wanda 1539
Kaczanowski Dariusz 2397
Kaczkowska-Serafińska
Magdalena Elżbieta 96,
1241
Kaczmarek Anna 583
Kaczmarek Bartłomiej 536
Kaczmarek Beata 485, 1354
Kaczmarek Bogusław 1095
Kaczmarek Piotr 1009, 1612
Kaczmarek Przemysław 1394
Kaczmarski Paweł tł. 1455
Kaczocha Włodzimierz 2718
Kaczor Stanisław 658
Kaczorowski Paweł 2447
Kaczyńska Beata 49, 527
Kahl Edyta 1538
Kajewska-Dudek Anna 1353
Kalata Katarzyna 1976, 2416,
2468
Kalbarczyk Agnieszka 2887
Kaleta Dorota 1756
Kaleta Żaneta zob. GrygielKaleta Ż.
Kalinowska Katarzyna 1153
Kalinowska-Sufinowicz Baha
641, 660
Kalinowski Sławomir 540, 3189
Kalita Franciszek 1628
Kalka Krzysztof 1419
Kalliomaa-Puha Laura 2581
Kałkowska Joanna 504
Kamieniecka Sylwia zob.
Pieńkowska-Kamieniecka S.
Kamińska Agnieszka 541
Kamińska Barbara 99
Kamińska Izabela 2515
Kamińska Joanna 1733
Kamińska Małgorzata 882
Kamińska Olga 713
Kamińska-Berezowska
Sławomira 1099, 2979
Kamińska-Moczyło Katarzyna
2628
Kamiński Bogumił 1768
Kamiński Kamil 713
Kamiński Stanisław 2740
Kampa Adrian 1601, 1677
Kanadys Anna 1808
Kanafa-Chmielewska Dorota
1243
Kanasz Tatiana 2887
Kandzia Joanna 1539
Kania Krzysztof 332
Kaniewska Małgorzata 2898
Kaniewski Jakub 274, 1874,
1875, 1959, 2025
Kanios Anna 904
Kanoś Agnieszka zob.
Szczudlińska-Kanoś A.
Kantor Katarzyna 2548
Kantorowska Małgorzata zob.
Gajda-Kantorowska M.
Kapitał ludzki w Polsce 3102
- 586 Kapitał ludzki w regionie
łódzkim 462
Kapitał ludzki w strukturach
wirtualno-sieciowych 165
Kapitał społeczny województwa
podlaskiego w kontekście
funkcjonowania sektora
non-profit 2752
Kapitałowy filar emerytalny
a wzrost gospodarki 2386
Karaszewska Hanna 637, 2276,
2290 ; red. 115
Karaszewski Robert 2723, 2742
Karaś Elżbieta 203
Karbownik Karolina 708
Karczewska Krystyna 1546,
1596, 1720
Karczewski Jerzy 1546, 1596,
1720
Karczowski Henryk 37 ; dysk.
1716
Kargul Józef 2852
Karolak Marcin red. 74, 538
Karolak Mateusz tł. 1455
Karpowicz Jolanta 1646, 1651,
1653, 1654, 1993
Karwacki Arkadiusz 2533, 2580
Karwiński Marcin 123
Karwowski Piotr zob. PabisiakKarwowski P.
Kasparek Krzysztof 532
Kasprowicz Joanna 1364
Kasprowicz Łukasz 2250
Kasprzak Elżbieta 873, 1332
Kasprzyk Beata 3213
Kastelli Katarzyna 1680
Kasza Joanna 1040
Kaszuba Agata 2687
Kaszubowski Krzysztof 758
Kaszubowski Mariusz
Franciszek 2257
Kaszyńska Danuta 1385
Katzenbach Jon R. 1142
Kawalec Agata 1754, 1761
Kawczyńska-Butrym Zofia
2806
Kawecka-Endler Aleksandra
221
Kawecki Maciej 1808
Kawiecka Marzena zob.
Sochańska-Kawiecka M.
Kawiński Marcin 2387
Kayzer Dorota zob.
Czerwińska-Kayzer D.
Kazimierczuk Marcin 1381
Kazłowska Aleksandra zob.
Grzymała-Kazłowska A.
Kazojć Katarzyna 1141
Kaźmierczak Robert 474
Kaźmierczak Tomasz 803
Kaźmierska Anita zob. RichertKaźmierska A.
Kądziołka Dorota zob.
Wołoszyn-Kądziołka D.
Kąkol Urszula 1081
Keller Aneta 231
Kelley David 1084
Kelley Tom 1084
Kempkiewicz Artur 1579
Kessl Fabian 2797
Kędzierska Joanna 267
Kędzior Katarzyna zob.
Leszkiewicz-Kędzior K.
Kędziora Renata 1808
Kępka Małgorzata zob.
Włodarczyk-Kępka M.
Kępniak Aleksandra 2080
Kęsy Marcin 1192
Kęsy Zuzanna 1375
- 587 Kichewsko Karolina 3017
Kicińska Magdalena 1019
Kidyba Ewa 2502-2504
Kieć-Świerczyńska Marta 1611
Kieliszek Jarosław 1639, 1997
Kiełbasa Paweł 1584
Kiełkowska Marta 479
Kiełtyka Leszek 56
Kietlińska Krystyna 2757
Kijak Remigiusz J. 703, 709,
2622
Kijewski Konrad 2182
Kijonka Michał 3022
Kil Krzysztof 2285
Kilian-Surdykowska Danuta
1807
Kina Ewelina 462
Kirschstein Guenther 1721
Kiryło Grażyna zob. WąsowiczKiryło G.
Kiryło Halina 2225
Kisiel Roman 2494
Kisielewicz Andrzej 1809
Kitowski Przemysław 936
Klammer Ute 2602
Klar Renata zob. StefańskaKlar R.
Klasyfikacja przychodów
i rozchodów do badania
budżetów gospodarstw
domowych 3205
Klatka Zenon 1394
Klaus Rafał 884
Kleer Jerzy 2889
Kleinfeld Ralf 2602 ; red. 429
Klekowski Tomasz 377
Klementowska Aneta 1375
Kleniewska Aneta 1788
Klepacz Halina 744
Kleszczewska Ewa 1765
Klich Aleksandra 1407
Klie Thomas 2797
Klimańska Karolina 474
Klimas Barbara 2592
Klimas Magdalena 2113
Klimas Patrycja 936, 1204
Klimczak Urszula 1248
Klimczok Monika 216, 2671
Klimczuk Andrzej 1411, 2620,
2633
Klimczuk-Kochańska
Magdalena 628
Klimek Jan 1190
Klimek Paweł 2646
Klimek Rafał 2892
Klimek-Michno Katarzyna 105,
236, 254, 278, 373, 513,
829, 910, 1213, 1215, 1510,
2676, 2787
Klimek-Włodarkiewicz Hanna
164
Klimkiewicz Aldona 2385
Klimkiewicz Katarzyna 2735
Klimontowicz Monika 936
Klincewicz Krzysztof 1473 ;
red. 1473
Kling Kaja zob. ZapędowskaKling K.
Klinkoszc Waldemar 1252
Kliombka-Jarzyna Justyna 123,
955
Klonowska-Matynia Maria 554,
3173
Kluczka Anna zob. ZabłockaKluczka A.
Kluszczyńska Zofia 2310
Klyta Katarzyna 2443
Kłodziński Marcin 2968
Kłos Alicja 984
Kłos Monika 294
- 588 Kłosiewicz-Górecka Urszula
506
Kłoś Katarzyna zob. LenartKłoś K.
Kmiecik Piotr 1564
Kmiotek Krystyna 123
Kmon Anita zob. AbramowskaKmon A.
Knapik Alina 28
Knyszewska Elżbieta 3200
Knyżewska Joanna 2297, 2311
Kobiałka Andrzej 2548
Kobiety i ich identyfikacje 634
Kobiety w pracy socjalnej 635
Kobroń Łucja 1834
Kobus Beata zob. MadrasKobus B.
Kobus-Ostrowska Dorota 699
Kobyra Justyna 276
Koch Małgorzata zob. FudałaKoch M.
Kochańska Magdalena zob.
Klimczuk-Kochańska M.
Kocik Anna zob. TokarzKocik A.
Kociubiński Jakub 2577
Kocoń Paweł 1143
Koczan Teresa 2647
Koczar Joanna 2708
Koczkodaj Małgorzata zob.
Gorzałczyńska-Koczkodaj
M.
Koczkodaj Rafał 2943, 2944
Koczur Sebastian 1887, 1919,
1968, 1981, 2294
Koczur Wiesław 2310, 2538 ;
red. 862
Kodeks dobrej praktyki
w zakresie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych 700
Kodeks pracy : komentarz 1818
Kojkoł Jerzy 903
Kokot Aneta 666, 1217
Kokotek Maciej 2271
Kokotowska Justyna 653
Kokowski Ryszard 1539
Kolny Beata 2961
Kołaczek Bożena 2420, 2614
Kołaczkowski Bartosz 2535
Kołodziejczak Małgorzata 1101
Kołodziejczyk Agnieszka 88,
165
Kołodziejczyk Edward 1576
Kołodziejczyk Ryszard 1988
Kołodziejczyk-Olczak Izabela
119, 481, 675, 682
Kołomycew Anna 2588, 2600,
2658
Kołtoniak Dorota 681
Kołtun Dorota 1808
Kołucki Stefan 2772
Komor Agnieszka 523
Komorowska Olga 2500
Kompendium dobrych praktyk :
zatrudnienie wspomagane
701
Kompleksowa analiza
zawodów deficytowych
i nadwyżkowych 500
Komunikacja marketingowa 310
Konarska Agnieszka 2067
Konarska Maria 2854
Konarska-Pabiniak Barbara 29
Kondratowicz-Pozorska Jolanta
521
Konefał Stanisława 1538
Konieczko Katarzyna 1659
Konieczna Katarzyna 1002
Konieczna-Woźniak Renata
1487
- 589 Konkol Mariola zob.
Dobrołowicz-Konkol M.
Konodyba-Rorat Bogna 1555 ;
red. 1555
Konodyba-Szymańska Marta
1555
Konodyba-Szymański
Przemysław 1555
Kopciał Piotr 177
Kopciuch Krzysztof 2605
Kopczyńska Marzena zob.
Pytel-Kopczyńska M.
Kopeć Ewa 2855
Kopeć Jacek 318
Koper Piotr 2039
Kopijer Paweł 957
Kopka Jolanta rec. 1410
Koprowska Dorota 785, 865
Kopycińska Danuta 3093
Korczak Leandra 1539
Korcz-Maciejko Aneta 1952,
2561
Korczyński Mariusz 2550
Korczyński Stanisław 1347,
1359, 1371, 1380
Kordowska Agata 399
Kornecki Janusz 56, 2271
Korniejenko Kinga 886
Korombel Anna 1155
Korsak Robert rec. 623
Korta Marcin 1558
Korybski Tomasz tł. 696, 701,
702, 712, 714, 723, 2691
Korytkowski Przemysław 1756
Korzela Irmina zob.
Jeleniewska-Korzela I.
Korzeniewska-Lasota Anna
1394, 2033
Kosacka Dorota 2298
Kosała Krzysztof 1625
Kosenda Aleksandra 1088
Kosieradzka Anna 1081 ; red.
1081
Kosikowski Cezary 2124
Kosińska Maria 1784
Kosiorek Eliza 2098
Koski Ewa zob. WągrowskaKoski E.
Kosmalska Karolina 1481
Kosmaty Jerzy 36
Kosowska Anna zob. SyrekKosowska A.
Kostka Justyna 1721
Kostrzewa Zofia 3109
Kostrzewski Piotr 2442
Kostulska Elżbieta zob.
Grzelak-Kostulska E.
Kostuń Joanna 3129
Koszty pracy w gospodarce
narodowej w 2012 r. 3103
Kościelniak Agnieszka 1054
Kościńska Elżbieta 1481 ; red.
1481
Kościuch Hanna 777
Kośmicka-Ślesińska Elżbieta
990
Kośny Marek 2842
Kot Stanisław Maciej 1443
Kot-Majewska Katarzyna 2889
Kotarba Bogusław 2600
Kotarski Hubert 464
Kotlarska-Michalska Anna red.
635
Kotlorz Dorota 507 ; red. 504,
507, 523
Kotzian Joanna 309
Kowal Bogumiła zob.
Kwiatkowska-Kowal B.
Kowal Edward 1734
Kowal-Orczykowska Anna 845
- 590 Kowalczuk Mirosława 280
Kowalczuk-Walędziak Marta
798
Kowalczyk Agnieszka 1346,
1538
Kowalczyk Aneta 1807, 1808,
1852
Kowalczyk Barbara 1297
Kowalczyk Elżbieta 81
Kowalczyk Izabela zob.
Ściborska-Kowalczyk I.
Kowalczyk Jacek 1310, 2540
Kowalczyk Lidia 1286
Kowalczyk Marzena zob.
Tazbir-Kowalczyk M.
Kowalczyk Zbigniew 1706
Kowalczyk-Pasek Agata 1555
Kowalewski Maciej 651
Kowalewski Tadeusz 183
Kowalewski Zbigniew Marcin
tł. 1581
Kowalik Anna zob.
Ciepielewska-Kowalik A.
Kowalska Agnieszka 1909
Kowalska Karolina 3177
Kowalska Magdalena 1667
Kowalska Maria 1481
Kowalska Mariola zob.
Posiewka-Kowalska M.
Kowalska-Dubas Elżbieta 481,
1483
Kowalski Daniel 2282
Kowalski Jan Maria 1640,
1689
Kowalski Kamil 1531
Kowalski Rafał 1538
Kowalski Ryszard 2608
Kowalski Sebastian 1999, 2001,
2027-2029, 2094, 2095,
2101, 2332
Kowalski Tomasz 1876 ; oprac.
283, 485, 609, 717, 1814,
1845, 1880, 1934, 1962,
1963, 2021, 2233, 2238,
2241, 2327, 2329, 2439,
2917
Kowerski Andrzej 1591, 1610,
1647, 1703
Kowolik Piotr 1539
Kozak Agnieszka 1119
Kozak Igor 681
Kozek Wiesława 526, 804
Kozela Robert 32, 1018, 1559,
1575, 1843
Kozera Agnieszka 2950
Kozera Andrzej 2991
Kozieja Iwona 328, 1164
Kozielska Joanna 757
Kozieł Grzegorz 878
Kozieł Karol 1808
Kozieł Natalia 2548
Kozioł Michał 993
Kozioł Wojciech 3187
Kozłowska Anna 634 ; red. 634
Kozłowska Antonina tł. 144
Kozłowska Katarzyna zob.
Znańska-Kozłowska K.
Kozłowska Małgorzata 2454
Kozłowski Maciej 3051
Kozłowski Rafał 332
Kozłowski Tomasz 3001
Kozłowski Waldemar 876
Kozubek-Jendryka Katarzyna
2005
Kraczla Magdalena 1172, 1352
Krajewska Anna 746, 1525,
2919
Krajewska-Bińczyk Elżbieta
1555
Krajewski Marcin 3050
- 591 Krajewski Michał 1468
Krajewski Piotr 511
Krakowczyková Mariola 2749
Krakowian Agata zob.
Woźniak-Krakowian A.
Krala Ewa zob. Beck-Krala E.
Kramer Józefa 310
Krasiejko Izabela 793, 809
Krasiński Marek 341, 1151
Krasnodębska Anna 1511
Krasucka Agata 1270
Krasucka Maja 2930
Kraśnicka Teresa 400
Kraus Katrin red. 2602
Krause Ewa 671, 1321, 1538
Krauz Antoni 1539
Krauze Stanisław 1750
Krawczyk Rafał 338, 1982,
2024, 2057
Krawczyk-Blicharska
Małgorzata 874, 1538
Krawczyk-Rychlik Sylwia 583
Krawczyk-Sołtys Agnieszka
213
Kreft Zbigniew 210
Krent Dawid 1253
Kresło Mirosława zob. JanośKresło M.
Krogulska Bożena 1655, 1743
Kroik Janusz 56, 2673, 2693
Krok Ewa 151
Kromer Bożenna 138
Kromołowski Henryk 2991
Kronley Caroline 1142
Krot Katarzyna 56
Król Małgorzata 1263, 1289
Król Martyna 1290
Królik Dorota 583
Królik Iwona 2494
Królikowski Tomasz 884
Kruczek Ilona zob. FajferKruczek I.
Krugiełka Agnieszka 1494
Kruk Anna Monika 2822
Krukowska Jadwiga 1872
Krupa Katarzyna zob. TraczKrupa K.
Krupa Kazimierz W. 159
Krupa Wojciech 159
Krupp Steve 1186
Krupski Adam 45
Kruszyńska Wielisława zob.
Warzywoda-Kruszyńska W.
Kryczka Sebastian 1848, 1917,
2007, 2026, 2066, 2097
Kryk Barbara 1024
Kryńska Elżbieta 458, 478, 481,
517, 675, 677, 854, 2614 ;
red. 481, 675, 677, 854
Kryński Andrzej 508
Krysińska-Wnuk Lena 1807
Kryst Leszek 1764
Krystyańczuk Anna 2928
Kryśpiak Izabela 2316, 2334,
2336
Krzakiewicz Chalnisia 256
Krzakiewicz Kazimierz 1177,
1185
Krzemińska Agata zob.
Przewoźna-Krzemińska A.
Krzepicka Alicja 393, 2727,
2971
Krzeszowska Estera zob.
Piwoni-Krzeszowska E.
Krześniak Eligiusz 3035
Krzewińska Aneta 675, 1193
Krzętowska Agnieszka 882
Krzykacz Aldona zob.
Podgórniak-Krzykacz A.
Krzykowska Anna zob.
Organiściak-Krzykowska A.
- 592 Krzyszkowska Małgorzata zob.
Marks-Krzyszkowska M.
Krzyszkowski Jerzy 675, 2572,
2629 ; red. 2634
Krzysztofek Anna 2692, 2710
Krzysztoszek Małgorzata zob.
Starczewska-Krzysztoszek M.
Krzyśków Barbara 1992, 2124,
2997
Krzywoń Danuta 1538
Krzyworzeka Paweł 887
Krzyżanowska Dorota zob.
WoronieckaKrzyżanowska D.
Krzyżanowska Łucja 1448
Krzyżowski Łukasz 1526
Książek Daniel 1906, 1936
Książkiewicz Izabella 634
Księżopolska-Orłowska Krystyna 713
Księżopolski Mirosław 2631
Księżyk Marianna 2690 ; red.
2690
Kształcenie dorosłych 3104
Kształtowanie kapitału
ludzkiego w organizacji 170
Kubalczak Piotr 3182
Kubiak Anna 675
Kubiak Michał 474, 2628 ; red.
2628
Kubiak Paweł 451, 504
Kubiak-Szymborska Ewa 1538
Kubiciel-Lodzińska Sabina 523
Kubicka Agnieszka 1261
Kubicki Paweł 680
Kubiś Magdalena zob. ŁobosKubiś M.
Kubot Zdzisław 1791, 2124,
2340, 2484
Kubów Adam 597, 2795
Kuc Marta 474
Kuchar Ernest 1751
Kucharczyk-Rok Łucja red.
2315
Kucharek Monika zob.
Mularska-Kucharek M.
Kucharska Ewa 2548, 2618
Kucharski Adam 291, 2403
Kucharski Leszek 451, 760
Kucharski Olgierd 1852, 1855
Kuchcińska Maria 1481
Kuczewska Lidia 2942
Kuczyńska Anna 2872
Kuczyńska-Cesarz Anna 489
Kuczyński Tadeusz 1807, 1953,
2124
Kud Krzysztof 2849
Kuder Dorota 425
Kudzia Monika 2643
Kujawa Jolanta 713
Kujawa Marlena zob. CiechanKujawa M.
Kujawska Maria 911
Kukieła Beata 606
Kukla Daniel 1538, 1541, 1542
; rec. 1538
Kukulak-Dolata Iwona 523,
535, 677, 847, 854 ; red.
456, 3268
Kukuła Paulina 1088, 1163
Kukuła Zygmunt 2558
Kulawik Wojciech 1852
Kulesza Alina 3265, 3270, 3272
Kulesza Dariusz 1558
Kulesza Ewa 1807, 2528, 2542,
2593
Kulesza Monika zob. SmuszKulesza M.
Kulesza Teresa zob. FlemmingKulesza T.
- 593 Kulig-Moskwa Katarzyna 2789
Kulikowski Konrad 1377
Kulka Paweł rec. 419
Kulpaka Paweł 2932, 2937
Kultura bezpieczeństwa
w przedsiębiorstwie 1722
Kultura w 2012 r. 3207
Kułak Maciej 2217
Kułakowski Marek 2295
Kunasz Marek 123, 622, 3128
Kunecka Danuta 56
Kupczyk Radosław 472
Kupisz Paulina 499
Kupiszewski Jacek 1588
Kurczewska Agnieszka 938
Kurczewski Jacek 1522
Kurek Ewa I. 647
Kurek Olga 336
Kuropka Ireneusz 523
Kurowska Anna 602, 2641
Kurowska-Pysz Joanna 187
Kurowski Piotr 2543, 2951,
2952
Kurpiewska Joanna 1693, 1696
Kurtyka-Chałas Justyna 1481
Kuruliszwili Sergo 799, 905,
2549 ; red. 624
Kurzelewska Maja red. 471
Kurzych Andrzej 1935
Kurzynoga Małgorzata 1918,
2166
Kusche Christoph 429
Kusztal Justyna 907
Kuśmierczyk Krystyna 1454
Kuśmierska Anna 1773
Kutyłowska Małgorzata 344
Kuzimowicz Agnieszka 583
Kuźniar Aleksander P. 1819,
1876
Kwapisz Krystyna 2368
Kwarcińska Agnieszka 2738
Kwaśniewska Krystyna 666
Kwaśniewska Magdalena
1772
Kwiatek Agnieszka 2991
Kwiatkowska Marta 1660
Kwiatkowska Walentyna 3150
Kwiatkowska-Ciotucha Dorota
996
Kwiatkowska-Kowal Bogumiła
1437
Kwiatkowski Eugeniusz 123,
507, 517, 548, 746, 3096 ;
red. 452, 455
Kwiatkowski Stefan M. 837
Kwiecień Anna 180
Kwietniak Natalia zob. CesarzKwietniak N.
Labudda Mateusz 1661
Laca Slavomir 1480
Lach Daniel Eryk 2124, 2404,
2426
Lach Jan 1584
Lachiewicz Stefan 1191
Lachowska Bogusława 1043
Lachowski Stanisław 1775
Lajkó Dóra 2813
Lakis Juozas 1197, 1201
Langer-Babicz Danuta 123,
614
Laska Eugenia Iwona 1539
Lasota Anna zob.
Korzeniewska-Lasota A.
Latacz Zbigniew 1676
Latos-Miłkowska Monika 1791,
1807, 1824, 1903, 1918,
2076
Latoszek Ewa 2889 ; red. 2889
Lavalette Michael 2634
- 594 Leadership coaching jako
odpowiedź na wyzwania
współczesnego świata 1164
Lech Jerzy 2442
Lech Krzysztof 2829
Lechevalier Arnaud 2602
Lechwar Małgorzata 465
Leja Andżelika 1852, 1923,
2106
Leja Krzysztof 936
Lejko Zofia 1018
Lekston Mariusz 1794, 1852
Lenart Bożena 2019, 2068, 2078
Lenart Jolanta 22
Lenart-Kłoś Katarzyna 1481
Lendzion Jarosław Piotr 56
Lenik Klaudiusz 1539
Lepianka Dorota 2887
Lepiech Małgorzata 469
Leska-Ślęzak Joanna 40
Leszczyńska Aleksandra rec.
1462
Leszczyńska Anna 2124
Leszczyńska Małgorzata 2911,
3230
Leszczyńska-Rejchert Anna
1481
Leszczyński Marek 2585, 2628
Leszczyński Piotr 811, 2685
Leszczyński Wiktor 1717
Leszkiewicz-Kędzior Katarzyna
3138, 3139, 3176, 3225
Leś Ewa 2758
Leśna-Wierszołowicz Elwira
2394, 2402
Leśniak Agnieszka 103
Lewandowicz-Machnikowska
Monika 2545
Lewandowska Adrianna 183
Lewandowska Magdalena 27
Lewandowska Renata zob.
Nowak-Lewandowska R.
Lewandowska Zofia zob.
Szweda-Lewandowska Z.
Lewandowski Piotr 541 ; red.
541
Lewandowski Rafał 1658
Lewańska Magdalena 1593
Lewicka Dagmara 123, 418,
1240, 1282
Lewicka Irena zob. DudzikLewicka I.
Liberalny kapitalizm w kryzysie
2690
Libertowska Andżelika 2356,
2591
Lichniak Irena 2614
Lichwa Katarzyna 886
Lila Katarzyna zob. GadomskaLila K.
Linowski Krzysztof 875
Linowski Łukasz 39
Linsky Marty 1173
Lipczyński Tomasz 948
Lipińska-Grobelny Agnieszka
594
Lipka Anna 123, 1242, 1285,
1289 ; red. 1289
Lipka Arkadiusz 2442 ; red.
2442
Lipowicz Elżbieta 1446
Lipowska Joanna 258, 261,
1097
Lipowski Paweł 1808
Lis Kamil 514
Lis Katarzyna 1723
Lis Maciej 541
Lis Marta 681
Lis Stanisław 2794
Lis-Staranowicz Dorota 2215
- 595 Lisek Joanna 101
Lisek-Michalska Jolanta 675
Lisiecka Krystyna 936
Lisowska Ewa 1839
Lisowska-Magdziarz
Małgorzata 2891
Lisowski Adam E. 2547
Lissowska-Postaremczak
Regina 681
Liszcz Teresa 1807
Liszkowska Izabela zob.
Rydlewska-Liszkowska I.
Litwin Joanna 1246
Liwkowicz Jolanta 1693,
1696
Liwocha Damian 534
Lizut Joanna 2539, 2576
Lodzińska Sabina zob. KubicielLodzińska S.
Lorek Elżbieta 936
Losa-Jonczyk Anna 332
Lotko Małgorzata 175
Lubińska-Bogacka Magdalena
2548
Lucius Klaudia 2803
Luczewski Michał 994
Ludera-Ruszel Agata 901, 1807,
1969, 2053, 2122
Ludność i gospodarstwa
domowe 3208
Ludwiczyński Antoni 271
Ludwikowska Katarzyna 1475
Lukasiewicz Dariusz 42
Lulewicz-Sas Agata 155, 2688,
2717
Lundberg Urban 2602
Lusińska Izabela zob.
Grabowska-Lusińska I.
Lutek Agnieszka zob. SitkoLutek A.
Łabanowski Włodzimierz 1557
Łabęcka Małgorzata 713
Łabędzki Henryk 461
Łabędź Marzena 2100
Łabieniec Paweł 1394, 1417
Łaciak Marcin 1076
Łaga Maciej 1873, 1918, 2326
Łaguna Mariola 838, 1033,
1273
Łanda Krzysztof 2433
Łangowska-Szczęśniak Urszula
3204
Łapiński Karol 2124
Łasiński Gabriel 504, 512, 2705
Łastowiecka-Moras Elżbieta
1711
Łaszkiewicz Edyta 3089
Łaśko Iryna 2521
Łatek Maciej1768
Łatuszyńska Małgorzata 457
Ławniczak Ilona 1728
Ławniczak Ryszard 332
Ławniczek-Wałczyk Anna
1657
Ławrynowicz Maciej 91
Łazowska Bożena oprac. 46
Łażewska Dorota 2882
Łączkowska Teresa 1755, 1766,
1771, 1783
Łobacz Małgorzata 1538
Łobejko Zygmunt 2380
Łobos-Kubiś Magdalena 2600
Łochnicka Dorota 3052
Łodzińska Jolanta 1370
Łojek Anna zob. ZawidzkaŁojek A.
Łojewska Grażyna zob.
Adamczyk-Łojewska G.
Łojewski Paweł 2223, 2234
Łojko Majka 537, 576
- 596 Łopacińska Krystyna zob.
Mazurek-Łopacińska K.
Łosek Barbara 37
Łozowiecka Walentyna 882,
888 ; red. 882
Łucjan Izabela 643, 2963
Łuczaj Kamil 621
Łuczak Aleksandra 1446
Łuczak Joanna 183, 1539
Łuczak Paweł 825
Łuczyńska Marta 796, 1306,
1386
Łukasiewicz Anna 386, 3024
Łukasiewicz Grzegorz 100, 189
Łukasiewicz Wojciech 332
Łukaszczuk Joanna 548
Łukaszewicz Grzegorz 56
Łukaszewicz Hussain Anna
1666
Łukaszewska Anna 2222, 2227
Łukaszewska Joanna 1633,
1634
Łuszczki Magdalena zob.
Florek-Łuszczki M.
Łuszczyńska Małgorzata zob.
Pawlaczyk-Łuszczyńska M.
Łuszczyńska Maria 2652, 2877
Łutczyk Karol 2991
Łychmus Patrycja 1403
Łysiński Jerzy 87
Łysoń Piotr 3104, 3116, 3140,
3183, 3185, 3193, 3207,
3237, 3242
Łyszczarz Błażej 2802, 3195
Mach Elżbieta Maria 2548
Machalica Anna 2906
Machnikowska Monika zob.
LewandowiczMachnikowska M.
Machnik-Słomka Joanna 405
Machnis-Walasek Joanna 746
Machol-Zajda Lucyna 374,
2614
Machowiak Mira 2074, 2356
Maciak-Andrzejewska
Aleksandra 1745
Maciałek Sylwia zob. DyrdaMaciałek S.
Maciałek Tomasz 507
Maciąg Teresa zob. ZubrzyckaMaciąg T.
Maciejewski Adam 1378, 2587,
2989
Maciejewski Grzegorz 2929
Maciejewski Paweł 1539
Maciejko Aneta zob. KorczMaciejko A.
Maciejko Wojciech 2509, 2554,
2560, 2561
Maciejowska Alicja 1916
Macińska Magdalena tł. 797
Macioch Tomasz 1768
Macioł Stanisław 1457
Maciołek Ryszard 946
Macko Maciej 1076
Macnar Anna 330
Maczyński Paweł 2525
Madaj Katarzyna 3114
Madalińska-Michalak Joanna
1387
Madej Marta 1813, 1918, 2213,
2218
Madras-Kobus Beata 3083
Madyda Aneta 56
Magda Iga red. 541
Magdziarz Małgorzata zob.
Lisowska-Magdziarz M.
Magierło Wojciech 2918
Magierowski Mateusz 532
- 597 Magnuszewska-Otulak Grażyna
2635
Maj Elżbieta 917
Maj Jolanta 507
Maj Mieszko 1032
Majak Wiesława 584, 585
Majbańska Aneta 583
Majchrowska Aleksandra 2261
Majchrowska Gabriela 197
Majchrzak Iwona 892, 2725
Majchrzak Kinga tł. 725
Majchrzak Łukasz 666
Majda Aleksandra 347
Majer Roman 1618, 2002
Majer Ryszard 805, 2526, 2863
Majewska Aneta 1808
Majewska Katarzyna zob. KotMajewska K.
Majewska Renata 2248
Majewska Teresa zob.
Bińczycka-Majewska T
Majewska-Opiełka Iwona 1164
Majewski Dominik 536, 1955 ;
red. 536
Majewski Tomasz 140, 233
Majka Agnieszka 629
Majka Paweł 1885
Majkowska Hanna zob.
Godlewska-Majkowska H.
Majowska Magdalena 269
Majstrowicz Beata zob.
ChorągwickaMajstrowicz B.
Makarewicz-Marcinkiewicz
Agnieszka 862
Makarowski Ryszard 1364
Makarzec Piotr 38, 2307
Makowiec-Dąbrowska Teresa
1756
Makowski Dariusz 1851
Maksim Monika 420, 424, 431,
432
Makuch Magdalena zob.
Warszewska-Makuch M.
Makuch Marta 661, 862, 2613,
2628
Malaga Krzysztof 936
Malaka Antoni 2315
Malara Zbigniew 2673, 2730
Malarski Maciej 82, 1105
Malczewski Jan 345
Malczyk Małgorzata 2111
Malczyńska-Biały Mira 2600
Maleszewska Marta 525
Maleszyk Piotr 3131
Malewska Kamila 1069, 1071,
1158
Malicka Aleksandra 536
Malicka Marta 1768
Malicka Monika zob. PasternakMalicka M.
Malicki Krzysztof 662
Malinowska Beata 1538
Malinowska Dagmara 160
Malinowska Hanna 666
Malinowski Adam 2112, 2120
Malinowski Ludwik 2890 ; rec.
2887
Malinowski Paweł 344
Malińska Marzena 771
Maliszewska Justyna zob.
Patalas-Maliszewska J.
Malitowska Anna 1397
Mała Nadia 76
Małczak Ewelina 1667
Małecka Katarzyna 1672
Małkowska-Szkutnik Agnieszka
1780
Mały rocznik statystyczny
Polski 2013 3059
- 598 Małysz Franciszek 1796, 1865,
1930, 2251
Mandrzejewska-Smól Iwona
1481
Maniak Grażyna 161
Maniecka-Bryła Irena 1745
Maniewska Eliza 1902, 2065,
2132, 2178, 2189
Manista Urszula zob.
Markowska-Manista U.
Mańkowska Agnieszka zob.
Osmola-Mańkowska A.
Mańkowska Beata 805
Mańkowska Natalia 168
Marcinkiewicz Agnieszka zob.
MakarewiczMarcinkiewicz A.
Marcinkiewicz Aleksandra 1480
Marcinkowska Elżbieta 352
Marciszewska Anna 413, 2755,
2782
Marczak Iwona 1445
Marczak Justyna 536
Marczak Krystyna zob.
Piotrowska-Marczak K.
Marczak Renata zob. BrajerMarczak R.
Marczak Robert 2300
Marczuk Irena 3061
Marek Andrzej 1890, 2091,
2114, 2138, 2151
Mariańczyk Katarzyna 713
Mariańska Magda 1645
Markowicz Iwona 640, 1501,
1503, 3110, 3136
Markowska-Kabała Iwona 2792
Markowska-Manista Urszula
1515
Marks-Krzyszkowska
Małgorzata 363
Marona Bartłomiej 2957
Marska-Dzioba Natalia 2800
Marszałek Anna 1328, 1692
Marszałek Małgorzata 1422
Maruszak Agnieszka zob.
Furmańska-Maruszak A.
Maruszewska Katarzyna 756,
1512
Marzec Helena 2852 ; red. 2647
Marzec Izabela 1326
Marzec Stanisław 1584
Maśniak Dorota 2411
Matczak Ewa 876
Matkiewicz Dariusz 1429
Matosiuk Katarzyna zob.
Czajkowska-Matosiuk K.
Matulewicz Julia 275, 282,
289
Matusik Stanisław 3080, 3137
Matuszewska Renata 1655
Matuszewska Sabina 681
Matuszewska-Janica Aleksandra
3179
Matuszewska-Palacz Ewa 1965
Matuszyńska Anna zob.
Adamus-Matuszyńska A.
Matwiej Jarosław 1614, 1675
Matyja Małgorzata 183, 2434
Matyjaszczyk Ewa 1584
Matynia Maria zob. KlonowskaMatynia M.
Matysek Wiesław 1898
Matysiak Ilona 647
Matysiewicz Justyna 936
Maucher Mathias 2797
Mausch Karol 787
Maziarska Dorota 1655
Mazik Anna 1640
Mazur Barbara 108
Mazur Katarzyna 1480
- 599 Mazur Lucyna tł. 1490, 2590,
2998
Mazur Magdalena 2866
Mazur Maria 2861
Mazur Marta 1254
Mazur Rafał 169, 564
Mazur-Wierzbicka Ewa 2680,
2706
Mazurek Edyta 3233
Mazurek Ewa zob. SarzyńskaMazurek E.
Mazurek Paweł 1728
Mazurek-Łopacińska Krystyna
1443
Mazurkiewicz Anna 133, 146
Mazurkiewicz-Pizło Anna 647
Mazuryk Marcin 1861
Mckeown Tim 2432
Meardi Guglielmo 2977
Medycyna ubezpieczeniowa
2442
Melesz Karolina 536
Melosik Agnieszka zob.
Gromkowska-Melosik A.
Mełges Bartłomiej 84
Mempel-Śnieżyk Anna 2761
Mencel Marek 1196
Mendryk Iwona 332
Merchel Joachim 2797
Merecz Dorota 772
Merta Anna zob. OlejniczukMerta A.
Mesjasz Joanna 123, 1260
Meszko Hałyna 1748
Meszko Oleksandr 1316
Metelska Justyna 285
Metody i techniki pobudzania
kreatywności 1081
Męcina Jacek 430, 434, 568
Męczyńska Anna 355
Mędrala Małgorzata 2072
Mędrzycki Radosław 2901
Mężyk Piotr 165
Michalak Halina zob. WaniakMichalak H.
Michalak Jan 2679
Michalak Joanna Małgorzata
1056
Michalak Joanna zob.
Madalińska-Michalak J.
Michalak Martyna 1260
Michalczyk Leszek 129
Michalik Krzysztof 185
Michalska Agnieszka zob.
Cybal-Michalska A.
Michalska Aleksandra 882
Michalska Anna zob. KotlarskaMichalska A.
Michalska Antonina red. 491
Michalska Jolanta zob. LisekMichalska J.
Michalski Leszek 2826
Michalski Marek 2690
Michalski Włodzimierz 1730
Michałkiewicz Anna 249
Michcik Aneta 1355
Michel Małgorzata 2874
Michna Anna 355
Michniak Justyna 123
Michno Katarzyna zob. KlimekMichno K.
Michoń Piotr 1443, 2519,
2910
Mickiewicz Antoni 3081
Mickiewicz Bartosz 3081
Mickiewicz Katarzyna zob.
Rymwid-Mickiewicz K.
Midera Andrzej 1595
Mieczkowska Patrycja zob.
Pietras-Mieczkowska P.
- 600 Miedzianowska Magdalena
1473
Miedziński Bogdan 549
Miejsce i rola ludzi młodych
w regionie 1454
Mielcarek Bernadeta zob.
Hołderna-Mielcarek B.
Mielczarek Marcin A. 548
Mielczarek Marcin M. 1807
Mielnik Beata zob. SkowronMielnik B.
Mierzwińska Liliana 1431
Mieszała Julia zob. NowickaMieszała J.
Miezien Ewa 2308, 2480
Między wychowaniem a karierą
zawodową 1538
Migasiuk Dorota zob.
Wójcicka-Migasiuk D.
Migdał-Najman Kamila 2934
Migracje i migranci w pismach
L. Krzywickiego,
F. Znanieckiego,
J. Chałasińskiego 1518
Migracje zagraniczne ludności
3109
Miguła Michał 3115
Mijal Michał 1473
Mika Arkadiusz 2259
Mikłaszewski Lech 1146
Mikołajczyk Bożena 401
Mikołajczyk Marta 799, 2549
Mikołajczyk-Graj Katarzyna
1394
Mikołajewska Emilia 1770
Mikołajewska Małgorzata 3199
Mikro- i makroekonomiczne
aspekty rynku pracy
w Polsce 504
Mikulski Kazimierz 562
Mikulski Witold 1627, 1739,
1790
Mikuła Aneta 2895, 3240
Mikuła Bogusz 56
Milewska Grażyna Teresa 2356
Milewska Julita 83
Miller Paddy 394
Miłkowska Monika zob. LatosMiłkowska M.
Miłosz Elżbieta 2864
Miłosz Marek 2864
Ministerstwo ds. Biznesu,
Innowacji i Umiejętności
2691
Minkiewicz Barbara 1457
Miranowicz-Dzierżawska
Katarzyna 1636
Mirkowska-Ostatek Magdalena
2889
Mirosław Joanna 456, 2614
Mirski Andrzej 186
Misiak Roman 800
Misiak Sandra 1054
Misiak Tomasz 555, 2265,
3161
Misztal Agnieszka 1433
Misztal Wojciech 6
Miś Alicja red. 77
Miśkiewicz Aneta 571, 2084
Miśkiewicz Artur 2023
Miśko Marta zob.
Rostropowicz-Miśko M.
Miśtal Kamil 536
Mitręga Maciej 310
Mitrus Leszek 1807, 2124
Mitura Izabela zob. CzajaMitura I.
Mizdrak Inga 2698
Miżejewski Cezary 2512, 2832 ;
dysk. 2827
- 601 Młokosiewicz Marta 1054,
2706 ; red. 1054, 2706
Młyński Józef 2548, 2883
Mockałło Zofia 1154
Moczulska Marta 1086, 1247,
1258
Moczydłowska Joanna M. 73,
1077, 1283 ; red. 1466
Moczyło Katarzyna zob.
Kamińska-Moczyło K.
Modele kształcenia na studiach
doktoranckich w dziedzinie
nauk ekonomicznych 936
Modelowy standard aktywnej
integracji wraz
z konkluzjami 2597
Modrzyński Paweł 123
Moja historia, moja firma 1456
Mojs Ewa 1496
Mojsiewicz Magdalena 3070
Molek-Winiarska Dorota 123,
1373, 1379
Molenda Marcin 1259
Molenda Radosław rec. 2518
Molesztak Aldona 1538
Molęda Katarzyna 3003
Molinsky Andrew L. 1189
Molnar Beata zob.
Słomczewska-Molnar B.
Monitoring ofert pracy
w województwie lubelskim
505
Morański Wojciech 2087
Moras Elżbieta zob.
Łastowiecka-Moras E.
Morawiecka Ewa 598
Morawska Katarzyna A. 736
Morawska Stefania zob. ŚrodaMorawska S.
Morawski Marek 2407
Morawski Rajmund 805 ; red.
2897
Morbitzer Janusz 1480
Morecka Zofia 2614
Moroń Dorota 2628, 2775
Moroz Mirosław 332
Moroz-Grzelak Lilla 1395
Morysińska Agnieszka 691
Morzyński Leszek 1553, 1626
Mosionek-Schweda Magdalena
2356
Moskalewicz-Ziółkowska
Elżbieta 1457
Moskwa Katarzyna zob. KuligMoskwa K.
Mossoczy Filip 560
Moszyński Leszek 1688
Motylska Ewa zob. JaźwińskaMotylska E.
Moussa Joanna zob.
Dymowska-Moussa J.
Możyłowski Piotr 1808
Mroczek Katarzyna 3160
Mroczek-Czetwertyńska
Agnieszka 2833
Mroczkowska Dorota 1183
Mroczkowski Ireneusz 1384
Mroziewski Marian 292
Mrozik Karol 3254
Mrozowicz Kazimierz 1219
Mrozowska Sylwia 2628
Mrówka Jerzy 1083
Mróz Anna zob. StankiewiczMróz A.
Mróz Barbara 1304
Mróz Joanna 998, 1171
Mróz Teresa 2124
Mrugalska Beata 1728
Mucha Janusz 621
Muciek Dorota zob.
Chmielewska-Muciek D.
- 602 Muciuś Angelika 704
Mularska-Kucharek Monika
1467, 2847, 3221
Müller Adam 2264
Müller-Frączek Iwona 3148,
3190
Münder Johannes 2797
Murawska Anna 3226
Muryjas Piotr 523
Murzyn Krzysztof 982
Musialik Tomasz 2764
Musiał Piotr 352
Musiała Anna 548, 2162, 2974,
3014
Musiałkiewicz Robert 2766
Musielski Tomasz dysk. 2827
Muskała Maciej 637
Muster Rafał 547, 870
Muszalski Wojciech red. 1818
Muszyńska Barbara 1791, 1881
Muszyńska Joanna 3190
Myrcha Krystyna 1636
Mysior Radosław 2880
Myszka Zbigniew 2124
Myszkowska Monika 2915
Myśliwiec Grzegorz 123, 1391
Nadobnik Jarosław 884
Nadolna Emilia 569, 1438
Nadolny Michał 402
Naegele Gerhard 2797
Nagel Katarzyna 507, 669
Nagel Wojciech 2354, 2365
Najda Bożena 1785
Najman Kamila zob. MigdałNajman K.
Najmiec Andrzej 1990
Nakonieczna Justyna 3108
Nałęcz Maciej 288, 290 ; red.
1912, 2221
Nałęcz Sławomir red. 3171
Nanowska-Ryczko Katarzyna
794
Napiórkowska Anna 1918
Narodowe rynki pracy
w procesie integracji
europejskiej 507
Nasiadko Piotr 994
Nasiński Paweł 2308
Nasternak Ernest 2381, 2491
Nauka i technika w 2012 r. 3070
Nauki o zarządzaniu dla
przedsiębiorstw i biznesu 56
Nawrat Dorota 871, 1538
Nawrocki Jakub 681
Nejman Żaneta 221
Nessel Angelika zob. BarczykNessel A.
Nesterowicz Renata 574
Neu Marc 2797
Neweś Aldona zob. GlińskaNeweś A.
Nęcek Robert 2536
Niebudek-Bogusz Ewa 1753,
1759
Niedbalski Daniel 2274
Niedbalski Jakub 780, 2566
Niedbała Zdzisław 2124
Niedobory konsumpcji
w polskich gospodarstwach
domowych 2933
Niedziński Tomasz 1868
Niemczyk Agata 2966
Niemkiewicz Małgorzata 2525
Niesporek Andrzej 1300
Nieścioruk Zdzisława zob.
Janiszewska-Nieścioruk Z.
Niewiadomska Anna 428, 476,
504, 593, 683, 684
Niewiadomski Przemysław 149
- 603 Niewińska Aneta zob.
Giedrewicz-Niewińska A.
Niewińska Jolanta 1037
Nieżurawska Joanna 2277, 2290
Nikodemska Sabina 251, 267
Nikowska Anna 676
Nirzyńska Iwona red. 623
Nitecki Stanisław 2522
Nitkowska Joanna 767, 2328,
2451
Nitsch-Osuch Aneta 1751, 1769
Niziołek Olga 106, 130, 196,
229, 383, 411, 958, 1129,
1133, 1216, 2695
Niżnik Joanna 2370, 2417
Nogalski Bogdan 149, 210
Nogańska Magdalena 1622,
1648, 1682, 1690
Nojszewska Anna zob. JaroszNojszewska A.
Noreikytë-Ustinavičienë Rasa
713
Nowacka Izabela 2090
Nowak Andrzej 1678, 1983,
3170 ; dysk. 1716 ; red.
1808
Nowak Anna 2869
Nowak Lucyna 3105, 3106,
3109, 3188, 3208
Nowak Maciej J. 365
Nowak Marcin 1232
Nowak Marta 1068
Nowak Monika 1807
Nowak Paweł 2040 ; tł. 2660
Nowak Piotr 1700
Nowak Witold 1122
Nowak-Lewandowska Renata
687, 1205
Nowakowska Aleksandra 462
Nowakowska Iwona 3203
Nowakowski Bogusław 2255,
2462, 2463, 2465
Nowakowski Zenon 995, 1078
Nowe kierunki i tendencje
w organizacji i zarządzaniu
pomocą społeczną 2525
Nowe ujęcia znanych
problemów pomocy
społecznej 2526
Nowicka-Mieszała Julia 102
Nowik Paweł 1881, 1918
Nowoczesne instrumenty
polityki rozwoju lokalnego
509
Nowosielska Magdalena zob.
Rojek-Nowosielska M.
Nuissl von Rein Ekkehard 857
Nullmeier Frank 2797
Nyk Mariusz 522, 2270, 2924,
3124
Nyklewicz Krzysztof 626, 760,
773
Obacz Wioletta 1344
Ober Józef 306
Ober-Domagalska Barbara 1410
Obiegło Anna 2632, 2642
Oblicza zmiany lokalnej 2527
Obłączek Agata 686
Obolewicz Jerzy 1563, 15661571, 1586, 1637
Ocetkiewicz Tomasz 2474
Ochmański Hubert 336
Ochnik Marcin 1430
Ochojski Artur 851
Ochrona pracy jako przedmiot
badań pedagogiki pracy
1539
Oczki Jarosław 615
Oczkowska Renata 842
- 604 Od kwestii robotniczej do
nowoczesnej kwestii
socjalnej 2600
Odpowiedzialność prawna
pracowników medycznych
2102
Ojrzyńska Anna 3180
Okurowska Justyna 2501
Olak Andrzej 1508
Olberek-Żyła Monika 3152
Olchowy Anna zob. WojciakOlchowy A.
Olczak Izabela 882
Olczak Izabela zob.
Kołodziejczyk-Olczak I.
Olech Anna 1306, 1386
Olech Piotr 2526
Olejniczak Elwira 606, 1472
Olejniczuk-Merta Anna red.
1454
Oleksiak Piotr 241, 2269
Oleksiuk Adam 932, 1808
Olenderek Tomasz 812
Olesiak Katarzyna 244
Oleszak Anna 1017, 1539
Oleszak Wojciech 1539
Oleśniewicz Piotr 1240
Oliński Marian 947, 2778
Olk Thomas 2797 ; red. 2797
Olkowicz Joanna 183
Olszak Celina M. 936
Olszewska Barbara red. 183
Olszewska Bożena 308
Olszewska Małgorzata 2315
Olszewska Sylwia 1363
Olszewski Bogdan 2298
Olszewski Jerzy 10, 1643
Olszewski Marcin 191
Olszewski Michał 2145
Olszewski Mikołaj 2628
Olszewski Włodzimierz 900
Ołdak Małgorzata 2824, 2836
Oparcik Wojciech 818
Opiela Maria 1538
Opiełka Iwona zob. MajewskaOpiełka I.
Opozda Danuta 1538
Opozda Marta 1538
Orankiewicz Agnieszka 2748
Orczykowska Anna zob. KowalOrczykowska A.
Ordysiński Szymon 1729, 3164,
3167
Orenstein Mitchell A. 2419
Oręziak Leokadia 2396
Organa Maurycy 2037
Organiściak-Krzykowska Anna
746, 760
Organizacja zachowań
zespołowych 1042
Orlak Katarzyna 1366, 1607
Orłowska Krystyna zob.
Księżopolska-Orłowska K.
Orłowska Renata 752
Orpych Robert 3172
Orsa Iwona zob. ChomiakOrsa I.
Orwat-Acedańska Agnieszka
3180
Oryszczak Katarzyna 936
Orzeł Anna 487
Osińska Blanka zob. GlogierOsińska B.
Osmola-Mańkowska Agnieszka
1584
Osoby powyżej 50. roku życia
na rynku pracy w 2011 r.
3115
Ossowski Jerzy Czesław 2262
Ossowski Marek 2682
- 605 Ostaszewski Wojciech 2086
Ostatek Magdalena zob.
Mirkowska-Ostatek M.
Ostner Ilona 2797
Ostoj Izabela 507
Ostrowska Agnieszka 2600
Ostrowska Dorota zob. KobusOstrowska D.
Ostrowska Katarzyna 2317
Ostrowska Katarzyna M. zob.
Wasilewska-Ostrowska K.
M.
Ostrowska Martyna 600, 1355,
1449
Ostrowska-Dankiewicz Anna
2412
Osuch Aneta zob. NitschOsuch A.
Oświata i wychowanie w roku
szkolnym 2012/2013 3116
Otrębski Wojciech 713
Otto Hans-Uwe 2797
Otulak Grażyna zob.
Magnuszewska-Otulak G.
Owczarek Dominik 2520
Owczarek Grzegorz 1629, 1702
Pabian Arnold 65
Pabiańczyk Anna 845
Pabiniak Barbara zob.
Konarska-Pabiniak B.
Pabisiak-Karwowski Piotr 1860,
1866, 2051, 2228, 2429,
2496, 2511
Pacanowska Regina 2600
Pachnik Karol 2110
Pachocka Marta 474
Pacian Jolanta 1897
Pactwa Tomasz 2570
Pacud Radosław red. 2401
Padlewska Kamila 1693, 1696
Pająk Kazimierz red. 294, 2750,
2803, 2839
Paklepa Tomasz 582
Pakuła-Gawarecka Paulina
1852, 1900
Palacz Ewa zob. MatuszewskaPalacz E.
Palak Mariusz 2954
Palewska Wioleta 495
Paluchowski Władysław Jacek
815
Paluszkiewicz Magdalena 573,
1881
Pałaszewska-Tkacz Anna 1659
Panek Anna 2571
Panek Teresa zob. JanickaPanek T.
Panfil Katarzyna zob.
Bałandynowicz-Panfil K.
Pankiv Olga 2634
Pantyley Viktoriya 3244
Pańkowska Małgorzata 936
Państwo socjalne w Europie
2602
Paprzycki Lech K. 2124
Paradowska Bożena zob.
Balcerzak-Paradowska B.
Paradowski Mariusz 28, 214
Paradysz Jan 3111
Paradysz Karolina 3085
Parchomiuk Jerzy 2163
Parchomiuk Monika 805, 1478
Pareek Beata zob. PietkiewiczPareek B.
Parkes Aneta 999
Parmenter Trevor R. 712
Parol Robert 1538
Paroń Łukasz 2075
Parszuto Jacek 1789
- 606 Partnerstwa lokalne jako istotny
element rozwoju
przedsiębiorczości
społecznej 2826
Partycki Sławomir 353
Paruzel-Czachura Mariola 1038
Parzęcki Ryszard 1539
Parzonka Ewa 775
Parzyszek Magdalena 1538
Pasek Agata zob. KowalczykPasek A.
Pasikowski Tomasz 1778
Pasternak-Malicka Monika 750,
1528
Pastuszak Zbigniew 936
Pas-Wyroślak Alicja 1781
Paszek Anna red. 3259
Paszkiewicz Małgorzata 271
Paszkowska Małgorzata 2446,
2455
Paszta Ewa 327
Patalas-Maliszewska Justyna
265
Patela Karolina 748
Patra Ewa 770
Patulski Andrzej 1807
Pauli Urban 92
Pavlov Jurij 894
Pawełczyk Anna zob.
Rogozińska-Pawełczyk A.
Pawełczyk Mirosław 2408
Pawlaczyk-Łuszczyńska
Małgorzata 1584
Pawlak Agnieszka 1513
Pawlak Gabriel 2705
Pawlak Justyna 1039
Pawlak Kinga 1836
Pawlata Katarzyna 538 ; red.74
Pawlik Beata 944
Pawłowa Maria 1539
Pawłowicz Katarzyna 666
Pawłowska Zofia 1552, 1729
Pawłowska-Chłystowska
Jadwiga 2165, 2422
Pawłowska-Cyprysiak Karolina
2854
Pawłowski Andrzej 728
Pawłowski Mariusz 2904
Pazio Marcin 1592
Pejko Edyta zob. JurczakPejko E.
Pellissier Jérôme 1490
Pepłońska Beata 1762, 1763
Perek-Białas Jolanta 3197
Perkowska Marta 2610
Perkowski Maciej 2124
Perska Anita 3066
Pertkiewicz Katarzyna zob.
Witkowska-Pertkiewicz K.
Petelczyc Janina 677, 713,
2308, 2409, 2586, 2596,
2814
Petraitiene Irena 429
Pettke Paweł 3018
Pezdek Krzysztof 2870
Pęciłło Małgorzata 768, 774,
1727
Pękała Joanna 1312
Phelps Edmund S. 2659
Piasecka Agnieszka 722, 953
Piasecka-Głuszak Agnieszka
203
Piasecki Przemysław 123, 1493
Piasek Joanna zob. StaręgaPiasek J.
Piasny Beata 207
Piątek Agnieszka zob.
Piotrowska-Piątek A.
Piątek Krzysztof 2602, 2628 ;
red. 2602
- 607 Piątkowski Jan 1791, 1884
Piątyszek-Pych Alina 421
Piech Krzysztof 945
Piechocki Przemysław dysk.
2827
Piechota Grażyna 2744
Piechowiak Mirosław 1864
Piechowiak Patrycja 2702
Piechowiak Tomasz 2871
Piechowicz Bartosz 1635
Piechowski Adam 14
Piecuch Jakub 530
Piecyk Katarzyna 1844
Piega Agnieszka 1662
Piekarski Marian 1539
Piekut Marlena 2931, 2970,
3074
Piekut-Brodzka Danuta M. 2899
Piekutowska Agnieszka 507
Pieliński Bartosz 2595
Pieniążek Agnieszka 2656, 2762
Pieńkowska-Kamieniecka
Sylwia 507, 746, 2412
Pierścieniak Agata 103, 1253
Pierzchała Marcin 761
Piesek Jolanta zob. JarockaPiesek J.
Piestrzyńska Agnieszka zob.
Bukowska-Piestrzyńska A.
Pieszyńska Małgorzata zob.
Golińska-Pieszyńska M.
Pietkiewicz-Pareek Beata 849
Pietras Agnieszka 56
Pietras-Mieczkowska Patrycja
353
Pietroń-Pyszczek Agata 176,
391, 414, 890
Pietruk Witold 801
Pietrulewicz Bogusław 9
Pietruszka Lidia 1538
Pietruszyńska Anna zob.
Wilmowska-Pietruszyńska A.
Pietruszyński Andrzej 713
Pietryka Artur Robert 1394
Pietrzak Agata zob. BorowskaPietrzak A.
Pietrzak Danuta 882
Pietrzak Joanna 1443
Pietrzak Katarzyna 1669
Pietrzak Michał Bernard 732,
3080, 3137, 3148, 3190
Pietrzyk Magdalena zob.
Frasyniuk-Pietrzyk M.
Pięta Katarzyna zob. SkierskaPięta K.
Pięta Paweł 647
Pigulski Mariusz 2046
Pilc Michał 589
Pilszak Janusz 2873
Piłat Katarzyna 746
Pindelski Mikołaj 1443
Pingot Daria 1668
Piotrkowski Kazimierz 2283
Piotrowska Anna zob.
Sączewska-Piotrowska A.
Piotrowska Magdalena 248
Piotrowska-Marczak Krystyna
862
Piotrowska-Piątek Agnieszka
1444
Piotrowski Andrzej 1116
Piotrowski Henryk 2843
Piotrowski Marek 760
Piotrowski Tomasz 1808
Piórkowska Katarzyna 183,
1168
Piróg Danuta 581
Pisarczyk Łukasz 577, 1807,
1881, 1918, 1982, 2020,
2124
- 608 Piskořová Irena 859
Pisulewski Andrzej 559
Piszczek Anna 1791, 1808,
1881
Pitchford Michael 2630
Piwoni-Krzeszowska Estera red.
183
Piwowar Arkadiusz 3119
Piwowarski Rafał 1318, 2624
Piwowar-Sulej Katarzyna 226,
414, 781, 1162
Pizło Anna zob. MazurkiewiczPizło A.
Plak Joanna 2366
Plany i losy zawodowe
absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych
i uczelni wyższych 1463
Pląsek Rafał 2524
Pleban Dariusz 1621
Plebańska Marlena 177, 194
Plechawska-Wójcik Małgorzata
940
Plencler-Borecka Gabriela 862
Pleśniarska Aleksandra 3134
Plewka Czesław 15, 1539
Plewko Jadwiga 751
Plisiecki Marek 2751
Pluszyńska Anna 783
Pluta Anna 385
Płeczkan Klemens 2647
Płoński Artur 545
Pocztowski Aleksy 92 ; red. 116
Podgórniak-Krzykacz Aldona
358
Podgórska Małgorzata 2068
Podgórska-Rakiel Ewa 287,
1973, 2983, 2985
Podkański Marcin 442
Podlaska mapa zawodów
i kwalifikacji 2012 516
Podlaski absolwent 1466
Podlewska Ewa 834
Podobas Izabela 2628
Podogrodzka Małgorzata 553,
3132, 3146, 3232
Podolec Barbara 3234, 3247
Podręcznik usług społecznych przykład Niemiec 2797
Podstawka Marian 2344
Podstawka Tadeás 1986
Podstawowe dane o wybranych
organizacjach trzeciego
sektora w 2010 r. 3223
Podwójcic Krzysztof 1477
Pogonowski Marek 2296
Pogoński Mariusz 2351
Pogorzelski Karol 541
Pokorska Barbara 447
Pokruszyński Witold 2879
Pokrzycka Lidia 931
Pokrzywa Magdalena 2875
Polak Agnieszka 2137
Polak Jarosław 1301
Polakowski Michał 2606, 3087
Polak-Sopińska Aleksandra 710
Polańczyk Eunika zob. BaronPolańczyk E.
Polański Stanisław 3123
Polcyn Jan red. 294, 2750,
2803, 2839
Politaj Adriana 575
Polityka Całożyciowego
Poradnictwa Zawodowego
869
Polityka rozwojowa: rola
organizacji
międzynarodowych
w zwalczaniu ubóstwa na
świecie 2889
Poliwczak Iwona 456, 677, 854,
2035 ; red. 3268
- 609 Polkowska Dominika 387, 643
Polowczyk Paweł 2707
Polska 2013 : raport o stanie
gospodarki 3060
Poławski Paweł 2614
Pomianek Iwona 647
Pomoc społeczna i opieka nad
dzieckiem i rodziną
w 2012 r. 3185
Pomoc społeczna i świadczenia
rodzinne 2537
Ponczek Andrzej 2461
Popiel Sebastian 227
Popiela Joanna zob. PurgałPopiela J.
Popiński Krzysztof 2600
Popiołek Malwina 2881
Popiołek Renata 423
Popko-Szyszkowska Luiza 2456
Popyt na pracę w 2012 r. 3118
Porąbaniec Małgorzata 2565
Porczyńska Alina zob.
Szypulewska-Porczyńska A.
Poręba Mira 1394
Porzak Robert 1538
Porzucek Rafał 332
Posiewka-Kowalska Mariola
1957, 1971, 2993
Poskart Diana zob. RokitaPoskart D.
Postaremczak Regina zob.
Lissowska-Postaremczak R.
Pościk Adam 1998
Potasińska Anna 2497
Poteraj Jarosław 2356, 2362
Poteralski Jarosław 570
Potocka Adrianna 1066
Potocki Arkadiusz 1061, 1740,
1741
Potocki Tomasz 1505
Potoczna Monika 541
Potrzeby i oczekiwania
pracodawców
w województwie lubelskim
519
Potucek Martin 2602
Potulicka Eugenia 908
Powałowski Andrzej 1914
Pozorska Jolanta zob.
Kondratowicz-Pozorska J.
Półtoraczyk Katarzyna 1256
Praca i polityka społeczna :
współczesne tendencje
i wyzwania 2614
Praca socjalna między kontrolą
a solidarnością 791
Pracoholizm w kategoriach
ekonomii 1289
Pracownicy o pracodawcach
1473
Pracownicy socjalni i praca
socjalna w Polsce 795
Pracujący w gospodarce
narodowej w 2012 r. 3121
Praktyczne problemy związane
z ochroną pracy w rolnictwie
1584
Prasołek Łukasz 1918, 2003
Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE 2401
Prawo pracy : refleksje
i poszukiwania 1807
Prawo pracy czynnikiem
skutecznego kierowania
ludźmi 1808
Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych 1810
Prawo pracy - zbiór ustaw
i rozporządzeń 1793
Predko Waldemar 2826
- 610 Preisner Monika zob. WojdyłoPreisner M.
Problemy edukacji wobec
rozwoju społecznogospodarczego 862
Problemy społecznoekonomiczne
w uwarunkowaniach ryzyka
553
Proczek Magdalena 2889 ; red.
2889
Prognoza zatrudnienia w Polsce
według grup zawodów 452
Prognozy zatrudnienia według
grup zawodów 455
Program Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2768
PROGRESS - sprawozdanie
z monitorowania wyników
za 2012 rok 437
Prokop Barbara zob. DanowskaProkop B.
Prokop Jiří 2548
Prokurat Sergiusz 410
Proszowska Anita 332
Prusaczyk Patrycja 212
Prusak Maria 2600
Prusinowski Piotr 1913, 2115,
2117, 2118, 2229, 2237,
2464, 2489
Prutis Stanisław 2124
Prystupa-Rządca Kaja 190
Przedecka Ewa 2634
Przedsiębiorstwo jako
organizacja ucząca się 183
Przejście z pracy na emeryturę
w 2012 r. 3122
Przekota Grzegorz 3173
Przepisy prawa pracy
i narzędzia kadrowe 2013
1912
Przewoźna-Krzemińska Agata
2991
Przewoźna-Skowrońska Anna
1939
Przybylska Ewa 1538
Przybylska Magdalena 3200
Przybyłka Arkadiusz 2562
Przybyłowicz Ariel 2505
Przybysz-Zaremba Małgorzata
1049
Przybyszewski Krzysztof 941
Przybytniowski Jarosław W.
788
Przychocka Marcjanna zob.
Góralczyk-Przychocka M.
Przychodzeń Justyna 542
Przygodzki Zbigniew 459, 462,
463, 467 ; red. 462, 467
Przyłęcki Paweł 2615
Przytomska Emilia 2871
Przytuła Sylwia 726, 764
Przywojska Justyna 675, 2579,
2629
Przywora Bogdan 260
Przywora Bogusław 693, 1808,
1852
Ptaszyńska Barbara red. 3115
Puciato Daniel 1742
Pudełko Wojciech 1920, 1852
Puha Laura zob. KalliomaaPuha L.
Puławska-Rodzik Anna 917
Pułka Anna 1893
Purgał-Popiela Joanna 95
Puzio-Wacławik Bogusława
533, 603, 611
Pych Alina zob. PiątyszekPych A.
Pyrek Radosław 426
Pysiewicz-Jężak Joanna 1709
- 611 Pysz Joanna zob. KurowskaPysz J.
Pyszczek Agata zob. PietrońPyszczek A.
Pytel Sławomir 755
Pytel-Kopczyńska Marzena 241,
1608
Rachwał Anna 1383
Rachwał Maria 3053
Racław Mariola 2651
Raczkowska Małgorzata 2835
Raczkowski Michał 1938, 1956,
2123
Raczyk Andrzej 2862
Raczyński Rafał 1509
Radko Joanna 1374
Radlińska Kamila 544, 554
Radłowski Grzegorz 1147
Radość z pracy 681
Radwan Jacek Marek 266
Radwańska Anna 3258
Radziejowska Maria 2745
Radzikowski Krzysztof 2916
Radzikowski Marek 2601
Radzisław Andrzej 2308, 2415
Radziszewska Aleksandra 56
Radziukiewicz Małgorzata
2893, 3078
Radzka Beata 123
Radzki Kacper 1538
Rajchelt Magdalena 183
Rajewski Paweł 1573
Rak Aleksandra 1555
Rakiel Ewa zob. PodgórskaRakiel E.
Rakowska Aleksandra 583
Rakowska Anna 123, 936 ; red.
1722
Rakowski Witold 578
Ramirez-Cyzio Katarzyna 1164
Rapacki Zbigniew 1584
Raport z realizacji badania
jakościowego Instytucji
Rynku Pracy 645
Raport z realizacji badania
jakościowego pracodawców
i pracowników 646
Rasińska Renata 3203
Ratajczak Małgorzata 2535
Ratajczak Marcin 70, 2669
Ratajczak-Tuchołka Joanna
2357
Rauziński Robert 862
Rawski Olaf red. 2315 ; rozm.
2342
Rączaszek Andrzej red. 862
Rączka Krzysztof 2006, 2010,
2042, 3033
Ready Douglas A. 1134
Reda-Ciszewska Anna 1946,
1881
Reformowanie systemów
emerytalnych 2356
Regionalne i lokalne problemy
rynku pracy 523
Regionalny wymiar polityki
rozwoju kapitału ludzkiego
467
Rehabilitacja zawodowa : stan
aktualny i proponowane
zmiany 713
Reichel Janusz 2681
Reichmann Agnieszka zob.
Smrokowska-Reichmann A.
Rein Kirsten 1694
Reinfuss Robert 246, 268
Rejchert Anna zob.
Leszczyńska-Rejchert A.
Rejdych Justyna 2541
- 612 Rekowski Jacek zob. WantochRekowski J.
Religa Jolanta 408, 863, 973
Rembiasz Małgorzata 2356
Rembowska-Tabaro Jolanta 648
Reputakowski Piotr 252
Resch Katharina 1164
Rewiński Mirosław 2539
Rewizorski Marek 2628
Rękas Magdalena 384, 507, 599
Ręklewski Marek 3095
Rice John 1110
Richert-Kaźmierska Anita 85,
862
Robak Elżbieta 379, 380, 2991
Rocznik demograficzny 2013
3125
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 3062
Rocznik statystyczny województw 2013 3063
Rodak Katarzyna 2459, 2465
2466, 2487, 2492, 2493
Rodak Mateusz 2600
Rodak Olga 887
Rodzik Anna zob. PuławskaRodzik A.
Rodzina w obliczu
współczesnych wyzwań
cywilizacyjnych 2647
Rodzinne źródło dobrostanu
społecznego 2852
Rogala Henryk 567, 670
Rogala Piotr 124
Rogalski Wiesław Jan 2647
Rogowska Marta 381
Rogowski Józef 3083
Rogozińska-Pawełczyk Anna
123, 326, 454, 536, 1102,
2614 ; rec. 1285 ; red. 536
Rogus Marlena 810
Rohrmann Albrecht 2797
Roicka Danuta 1822
Roicka Paulina 677, 713, 2161,
2308 ; rozm. 2434
Rojek-Nowosielska Magdalena
862
Rok Łucja zob. KucharczykRok Ł.
Rokita-Poskart Diana 523
Rollnik-Sadowska Ewa 448,
2623
Roman Magdalena 1555 ; red.
1555
Romanowicz Wiesław 685
Romanowska Katarzyna 2791
Romanowska-Słomka Iwona
1599
Romanowska-Tołłoczko Anna
1340, 1348
Romański Mirosław 25
Romer Maria Teresa oprac.
2128-2131, 2133, 2134,
2136, 2139, 2141, 2143,
2144, 2146-2150, 21522156, 2158, 2159, 2164,
2167-2177, 2180, 21832188, 2190-2196, 2198,
2200-2203
Ronginska Tatiana 1048, 1249
Rorat Bogna zob. KonodybaRorat B.
Rosiek Janusz 507
Rosiek Ksymena 2701
Rosińska Agnieszka 655, 1757,
1776, 1778
Rosiński Dariusz 1491, 1776
Rosochacki Włodzimierz 1671
Rososzczuk Anna 2096
Ross Leslie zob. Gaines-Ross L.
- 613 Rostropowicz-Miśko Marta 862
Roszewska Katarzyna 2310,
2378, 2423, 2483
Roszkowska Sylwia 451, 460,
2261, 3144
Roter Adam 2865
Rotkiewicz Marek 2036, 2043
Rottermund Jerzy red. 917
Rout Lawrence 262
Rowińska Monika 1852
Rozkrut Dominik 3064, 3070
Rozkrut Marek 2430
Rozkrut Monika 3075
Rozkuszka Anna 1879
Rozkwitalska Małgorzata 1135
Rozowski Paweł 1847
Rozpędek Beata 2050
Rozwiązania sprzyjające
aktywnemu starzeniu się 481
Rozwiązanie stosunku pracy
z nauczycielem 1942
Rozwiązywanie sporów
zbiorowych 3025
Rozwój kapitału społecznego
2706
Rozwój obszarów wiejskich
w Polsce 623
Rozwój polityki poradnictwa
przez całe życie 872
Rozwój usług asystenta osoby
niepełnosprawnej w Polsce
917
Rożnowski Bohdan 1514
Rószkiewicz Małgorzata 862
Równowaga ekonomiczna
systemów emerytalnych
2308
Rózicka Katarzyna 1400
Różański Jerzy 936
Różne wymiary skuteczności
w pomocy społecznej 2547
Różycka Agnieszka 201
Rubacha Krzysztof 1464
Rubel Katarzyna 2310
Rubik Jolanta 361
Rucińska Patrycja 88
Rudawska Aleksandra 153, 183
Rudek Jadwiga 531
Rudnicka Katarzyna zob.
Sipurzyńska-Rudnicka K.
Rudniewski Konrad 1549, 1587,
1614
Rudoman Justyna zob. ŚwiątekRudoman J.
Rudziński Marek 1539
Ruppe Georg 2807
Rurka Anna 797, 2547
Rusiecka Jolanta zob. StecRusiecka J.
Rusiłowski Adam zob. JagiełłoRusiłowski A.
Rusiniak Andrzej 2889
Rusinowicz Aleksy 2414
Rusnak Zofia red. 2844
Ruszel Agata zob. LuderaRuszel A.
Ruszkowska Marzena 2546,
2638, 2649
Ruśkowski Eugeniusz 2124
Rutecka Joanna 2322, 2353,
2400
Rutka Ryszard 3047 ; red. 1042
Rutkowska Katarzyna 1308
Rutkowska Longina 3188
Rutkowska Marta 1372
Rutkowska Monika 1336 ; rec.
77
Rutkowska Zofia zob. CzepulisRutkowska Z.
Rutkowska-Sowa Magdalena
1910
Rutkowski Wiktor 2249
- 614 Rybacki Marcin 1665, 1774
Rybakowski Marek 1375, 1734
Rybicka Ewa 3030
Rybicka Kamila 123
Rycak Artur 444, 1791, 1867,
1869, 1974
Rycak Magdalena 1807, 1821,
1852, 1869
Rychlik Sylwia zob. KrawczykRychlik S.
Rycielska Ludmiła 1350
Ryczko Katarzyna zob.
Nanowska-Ryczko K.
Rydlewska-Liszkowska Izabela
1749
Rydzewska-Włodarczyk
Marzena 892, 1025
Rykowska Joanna 647
Rymaniak Janusz 694, 1058
Rymsza Agnieszka 2780
Rymsza Marek 792, 2578, 2645
Rymwid-Mickiewicz Katarzyna
1539
Rynek pracy i prognozowanie
popytu na pracę 3268
Rynek pracy na obszarach
wiejskich Mazowsza 647
Rynio Alina 1538
Rypina-Cywińska Ewelina 277
Rysińska Martyna 148
Ryś Ewa 787, 1850
Rytelewska Alicja 817
Rządca Kaja zob. PrystupaRządca K.
Rządkowska Małgorzata zob.
Sidor-Rządkowska M.
Rząsa Włodzimierz 1028
Rzechuła Agnieszka zob.
Sompolska-Rzechuła A.
Rzegotka Olaf 21
Rzeńca Agnieszka 462, 467
Rzepecki Jan 2475
Rzepka Beata 128, 1203
Rzeszut Elżbieta 583
Rzeszutek Marcin 1356
Rzymełka-Frąckiewicz Agata
3155
Sabat Anna 173
Sachsse Christoph 2797
Sackville Tom 2431
Saczyńska-Sokół Sylwia 123
Sadlik Ryszard 1891, 1907,
1927, 1932, 1940, 1944,
1948, 1950, 1966, 1977,
1980, 1987, 2055, 2105,
2121, 2126, 2256, 2305,
2479
Sadowska Barbara 2826 ; red.
2826
Sadowska Ewa 310
Sadowska Ewa zob. RollnikSadowska E.
Sadowska Magdalena 2421
Sadowska-Snarska Cecylia 388,
628, 672 ; red. 628, 678
Sadowski Tomasz red. 2826
Sadowski Włodzimierz 2783
Sadza Arkadiusz 1808
Sahaj Tomasz 1459
Sajkiewicz Barbara 2614 ; rec.
672
Salamon Aldona 2068
Sałek Sylwia 416, 536
Sałustowicz Piotr red. 791
Samborski Adam 936, 2356
Samek-Skwara Krystyna 1852,
2996
Samol Sebastian 1791
Samoraj-Charitonow Beata
2382, 2427
- 615 Samul Joanna 123, 162
Sanecki Grzegorz 1470
Sanetra Walerian 1799, 1802,
1807, 1918, 2315
Sankowska Anna 217
Sapeta Tomasz 123
Sarad-Deć Kinga 2788
Sarzalska Małgorzata 2247
Sarzała Dariusz 2771
Sarzyńska-Mazurek Ewa 1331
Sas Agata zob. Lulewicz-Sas A.
Sas-Badowska Anna red. 1539
Sas-Badowska Magdalena 1539,
2052
Sas-Badowski Maciej 1539
Sawa Irena 2039
Sawczyn Wojciech 2089
Sawicka Janina 647 ; red. 647
Sawicka Magdalena 1320
Sawicki Krzysztof 2876
Sawicki Tomasz 1699
Sawicz Katarzyna 553
Sawko Justyna 666
Sączewska-Piotrowska Anna
553, 3227
Schabowska Grażyna 1539
Schädler Johannes 2797
Scharf Thomas 2602
Scherer John 1164
Schiffter Karolina 2020
Schlatermund Heiko red. 429
Schmid Josef 2797
Schmidt Joanna 2750
Schoemaker Paul J. H. 1186
Schulte Bernd 2602
Schulz Małgorzata 739
Schweda Magdalena zob.
Mosionek-Schweda M.
Seidel Karol Bartłomiej 3000
Sekuła Zofia 123, 2252, 2268
Sekułowicz Małgorzata 1345
Selera Paweł 2242
Senior i rodzina 2548
Senyszyn Sebastian 1886
Serafin Katarzyna 548, 1807,
1881
Serafin Tobiasz 1808
Serafińska Magdalena Elżbieta
zob. KaczkowskaSerafińska M.E.
Seredocha Izabela 127, 1421
Seredyńska Anna 1207
Seredyńska Danuta 1481
Serwatka Sylwia 2796
Seweryński Michał 1807, 1881,
1918
Sędrowicz Sylwia 695
Sidorko Andrzej 2435, 2437,
2445, 2449, 2452
Sidor-Rządkowska Małgorzata
121, 271
Siebel Walter 2797
Sieciechowicz Joanna 2525
Sieczko Dominika 666
Siedlecka Agnieszka 3220
Siejka Paulina 1530
Siemionow Justyna 805
Sienkiewicz Karolina 654
Sienkiewicz Łukasz 123
Sienkiewicz-Gola Aleksandra
2226
Sienniak Joanna zob.
Szczepaniak-Sienniak J.
Sieradzka Marta zob. StasiłaSieradzka M.
Sierak Jacek 366
Sierocka Iwona 1881, 2124,
2377
Sierpowska Iwona 2534
Sikora Jan 943, 1235, 2718
- 616 Sikora Justyna tł. 1793
Sikora Sabina 917
Simon Anna zob. ŚledzińskaSimon A.
Simpson Dorota 1342
Siporska Anna 2293, 2314
Sipurzyńska-Rudnicka
Katarzyna 649, 2498
Sirotová Mariana 1464
Sitek Jarosław 558
Sitek Sławomir 509
Sitko-Lutek Agnieszka 936
Siudak Przemysław 566
Siuta Jan 884
Siuta-Tokarska Barbara 580
Siwek Alicja zob. JajkoSiwek A.
Siwierski Paweł 951
Skalik Jan 183, 208
Skałkowski Marek 1928, 1947
Skarba Marta 942
Skarzyński Michał red. 678
Skiba Łukasz 2991
Skiba Maja 7
Skibińska Ewa oprac. 2205,
2206, 2208-2210, 2212,
2216, 2220
Skierska-Badura Anna 647
Skierska-Pięta Katarzyna 647
Skiert Małgorzata 943
Skikiewicz Robert 2939
Skoczylas Katarzyna 1539
Skoczyński Jacek 2211
Skonieczny Jan 56, 2693
Skorupa Jolanta zob. WalusiakSkorupa J.
Skorupińska Katarzyna 56, 3049
Skowera Kamil 2244
Skowron Paweł 1724
Skowron Stanisław red. 470
Skowron-Mielnik Beata 122
Skowroń Jolanta 1619, 1636,
1664
Skowrońska Agnieszka 2513,
2525 ; red. 2525, 2526
Skowrońska Anna zob.
Przewoźna-Skowrońska A.
Skóra Justyna 1669
Skóra Maria 632
Skóra Michał 1808
Skórka Grzegorz 2532
Skórska Anna 507, 760, 862
Skrobisz Joanna 485
Skrodzka Iwona 3069
Skrzyńska Marta 446
Skrzypczak Bohdan 2529
Skrzypczak Zofia 3255
Skrzypek Adam 209
Skrzypek Elżbieta 193
Skrzypiec Ryszard 2777
Skuczyński Paweł 1394, 1417 ;
red. 1394
Skupień Dagmara 1807
Skurjat Krystyna 1138, 1392
Skuza Krzysztof 2794
Skwara Krystyna zob. SamekSkwara K.
Skwarczyńska Magdalena 588
Skwiercz Dorota zob. TenetaSkwiercz D.
Slany Krystyna 1524
Słabińska Elżbieta 12, 13
Słaboń Andrzej 1198
Słaby Teresa 1443, 1497, 2933
Sławińska Katarzyna 861, 1539
Sławińska Paulina 2920
Słocińska Anna 56, 380, 2991
Słoczyński Tymon 1059
Słomczewska-Molnar Beata
2852
- 617 Słomińska Bożena 447
Słomka Iwona zob.
Romanowska-Słomka I.
Słomka Joanna zob. MachnikSłomka J.
Słomka-Gołębiowska
Agnieszka 2286
Słońska Anna zob. GóralewskaSłońska A.
Słowik Małgorzata 916
Sługocki Piotr 2991
Słupik Sylwia 2728
Słupińska Monika 467
Słupiński Mateusz 2851
Smagowicz Justyna 1081
Smagowska Bożena 1623, 1624
Smarż Joanna 3054
Smoder Agnieszka 2614 ; red.
3268
Smolak Teresa zob.
Chirkowska-Smolak T.
Smoląg Klaudia 1179
Smolbik-Jęczmień Alicja 1334,
1335, 1465
Smolin Maria 1841
Smoliński Mariusz 976
Smól Iwona zob.
Mandrzejewska-Smól I.
Smółka Paweł 1164
Smrokowska-Reichmann
Agnieszka 2525
Smulczyk Marek 1350
Smusz-Kulesza Monika 481,
1807
Smyczek Sławomir 936
Smykowski Błażej 1495
Snarska Cecylia zob. SadowskaSnarska C.
Snopek Grażyna 2456
Snopko Joanna 1126
Sobala Wojciech 1786
Sobańska-Waćko Anna 21
Sobczak Elżbieta 3094, 3100
Sobczak Izydor red. 474
Sobczak Michał 1955
Sobczyk Arkadiusz 1807, 1811,
1915, 2008, 2082, 2124,
2317
Sobczyk Michał dysk. 2827
Sobek Jacek 1119
Sobiczewska Elżbieta 1997
Sobiech Jaromir 1639
Sobiela Rafał 1808
Sobieraj Katarzyna 253
Sobierajski Tomasz 868, 921
Sobieszczańska Kinga 2548
Sobis Iwona 2634
Sobocińska Anna 1555
Sobocińska Magdalena 1443
Sobociński Maciej 1555
Sobocka-Szczapa Halina 456,
535, 677, 854, 966 ; red.
3268
Sobol Magdalena zob. ŚlazykSobol M.
Sobolewski Andrzej 1683
Sobolewski Łukasz 1894
Sobotko Paweł 666
Socha Martyna zob. TomczykSocha M.
Sochańska-Kawiecka Marzena
498, 743
Sodolski Wojciech 1584
Sojka Elżbieta 553
Sojko Anna zob. CudowskaSojko A.
Sokołowska Agnieszka 2721
Sokołowska Dorota 2258 ; red.
516
Sokołowska Katarzyna 474
- 618 Sokołowska Marta 805, 2525,
2526 ; red. 1386
Sokół Sylwia zob. SaczyńskaSokół S.
Solarczyk-Szwec Hanna 841,
860, 864, 891
Solecki Leszek 1584 ; omów.
1584 ; red. 1584
Solecki Sławomir 2657
Solga Brygida 735
Sołdan Magdalena zob.
Woynarowska-Sołdan M.
Sołdek Andrzej 2356
Sołdra-Gwiżdż Teresa 862
Sołkowicz Katarzyna 1148
Sołoma Andrzej 1453
Sołtys Agnieszka zob.
Krawczyk-Sołtys A.
Sołtys Czesław 2902
Sołtysiak Teresa 1447
Sompolska-Rzechuła Agnieszka
2845, 3224, 3228, 3238
Sońta Monika 989
Sopińska Aleksandra zob.
Polak-Sopińska A.
Sorysz Mariusz 2119
Sosnowska Katarzyna tł. 2797
Sosnowska Swietłana 2889
Sosnowski Michał 2923
Sosnowski Tomasz 2876
Sowa Magdalena zob.
Rutkowska-Sowa M.
Sowada Christoph 2441
Sowiński Tomasz 2358
Sowizdraniuk Piotr 1360
Spendel Zbigniew 1395
Spičak Ewa zob. JaworskaSpičak E.
Spirka Wiesława zob.
Wołoszyn-Spirka W.
Społeczeństwo informacyjne
w Polsce 3064
Społeczna odpowiedzialność
biznesu w obszarze
przedsiębiorczości 2714
Społeczny wymiar życia
i aktywności osób starszych
1481
Sprawozdanie roczne
z realizacji Krajowego Planu
Działań na rzecz
Zatrudnienia na lata 20122014 439, 440
Sprutta Krzysztof 2075
Spryszyńska Magdalena 1363
Spychała Małgorzata 821, 822
Spyra Zbigniew 310
Spyt Romualda 2124
Spytek-Bandurska Grażyna 375,
378, 2022
Sredkova Krassimira 2453
Sroka Agnieszka Patrycja 882
Sroka Łukasz Tomasz 2317,
2318
Sroka Robert 1400
Stachowska Sylwia 123, 300,
2284
Stachurski Tomasz rec. 125
Stadniczeńko Stanisław Leszek
2773
Stalpińska Magdalena 271
Standing Guy 1455
Stanisławiak Ewa 1081
Stanisławska Joanna 2950
Stankiewicz Janina 183, 1003,
1086, 1145, 1247, 1258,
1403
Stankiewicz Katarzyna 85
Stankiewicz Sebastian 1808
Stankiewicz Wanda 1639, 1997
- 619 Stankiewicz-Mróz Anna 56
Stanowska Olga 1852
Stańczak Joanna 3106
Stańczyk Aleksandra 862
Stańczyk Bożena 2413
Stańczyk Izabela 867
Stańczyk Sylwia 1127
Stańczyk-Hugiet Ewa 1127
Stańda Andrzej 53
Stańko Dariusz 2387, 2418
Staranowicz Dorota zob. LisStaranowicz D.
Starczewska-Krzysztoszek
Małgorzata 3127
Starczewski Jarosław 113, 152
Starczewski Michał 43
Staręga-Piasek Joanna 2557,
2567, 2594 ; red. 2547, 3186
Starosta Anna 183, 1117
Starostka Justyna 64
Staryk Krzysztof 2124
Starzyńska Dorota oprac. 802 ;
rozm. 2529, 2570, 2906
Stasiła-Sieradzka Marta 1337
Staszek Aneta 3166
Staszewska Ewa 591, 1852,
2099
Staszkiewicz Jakub 1922
Staszkiewicz Marzena 123
Stawicka Ewa 1435
Stawska Olga 1538
Stec Halina zob. BrzezińskaStec H.
Stec-Rusiecka Jolanta 2736
Stefanek-Finda Beata 991
Stefaniak Jadwiga 2224
Stefaniuk Tomasz 56
Stefanowicz Bogdan 3067
Stefańska Magdalena 2700
Stefańska-Klar Renata 917
Stefański Krzysztof 1791, 1807,
1808, 2017
Steffen Ilona 1142
Stefko Agnieszka 1695, 1705
Štefko Martin 1815
Stelina Jakub 1807, 1869, 1918,
2124, 2975, 3057
Stelmach Waldemar 3002
Stelmaszczyk Monika 56, 183
Stemplewska Ludmiła 2278
Sternal Szymon 3015, 3041
Stępień Mateusz 1394
Stępnikowski Andrzej 926
Stöbe-Blossey Sybille 2797
Stochmiałek Jerzy 1533
Stojek Nimfa Maria 1584
Stolarczyk Paulina 647
Stolarska Joanna 2057
Stolarzewicz Adam 1164
Stolaś Marcin 681
Stolorz Beata zob. BieszkStolorz B.
Stompór-Świderska Jagoda 183,
1180
Stopczyńska Kinga 335
Stor Marzena 123
Stosunki pracy u małych
pracodawców 1918
Strategia flexicurity
w perspektywie regionalnej
441
Strawiński Paweł 3143
Strawiński Tomasz 1679
Strąk Tomasz 617
Stręk Magdalena 2231
Striker Małgorzata 769
Strohmeier Klaus-Peter 2797
Strojna Elżbieta 778
Strojny Jacek 2289
Strożek Piotr 636
- 620 Struck Renata zob. WielgosStruck R.
Strusińska-Żukowska Jolanta
2124
Strutyńska Elżbieta 1221
Strużyna Janusz 52, 60, 93, 263,
936 ; rec. 116
Strzała Elżbieta zob. JanczykStrzała E.
Strzelec Dorota 285
Strzelecka Maria 2359 ; omów.
2317
Strzelecki Paweł 2308
Strzelecki Wojciech 1496
Studenski Ryszard 1554, 1605
Student i absolwent kierunku
administracja na rynku pracy
666
Studziński Jan 112, 356
Stukowski Aleksander 31, 2000
Sucharski Nikodem 2395
Suchcicki Leszek 2442
Suchecki Bogdan red. 452, 455
Suchodolska Jolanta 2878
Sufinowicz Baha zob.
Kalinowska-Sufinowicz B.
Sulej Katarzyna zob. PiwowarSulej K.
Sułkowska Wanda 2317, 2364
Sułkowski Łukasz 54, 1114,
1121
Sułkowski Tomasz 818, 1539
Sumiński Mariusz 1132
Supińska Jolanta 2584
Surdej Aleksander 844, 964
Surdykowska Barbara 1881,
3008, 3020, 3046, 3056
Surdykowska Danuta zob.
Kilian-Surdykowska D.
Surówka Agata 523
Sutton Robert I. 1156
Swacha Jakub 884, 1074
Swadźba Urszula 3
Swędzioł Justyna zob. CzerniakSwędzioł J.
Syguła Agnieszka 296
Sykuna Sebastian 1394
Symela Krzysztof 909, 1539
Syper-Jędrzejak Marzena 123,
1322
Sypniewska Grażyna 2297,
2311
Syrek-Kosowska Anna 1164
Syrkiewicz-Świtała Magdalena
2443
Sysło Wojciech A. red. 884
System ubezpieczeń
społecznych 2310
Sytuacja społecznoekonomiczna gospodarstw
domowych w l. 2000-2011
3237
Szaban Jolanta M. 90, 528
Szabłowska Marzena 719, 1918,
2972
Szacowanie kosztów
społecznych choroby 1768
Szafran Joanna 1167
Szafrański Maciej 182
Szajowska Katarzyna 3123
Szajt Marek 3071
Szalczyk Anna 2686
Szałkowski Adam 1521
Szałtys Dorota 3109
Szambelańczyk Jan 91
Szaniawska Dominika 371, 438,
881, 2345
Szańca Agnieszka 1137
Szarfenberg Ryszard 2547,
2559, 2662 ; rozm. 2540
- 621 Szarota Zofia 2622
Szarpak Łukasz 1589
Szatur-Jaworska Barbara rec.
2621
Szczanowicz Miłosz 2803
Szczapa Halina zob. SobockaSzczapa H.
Szczepaniak Paulina 1020
Szczepaniak-Sienniak Joanna
2653
Szczepanik Edward 1178
Szczepankiewicz Elżbieta
Izabela 846
Szczepankiewicz Maciej 2356
Szczepankiewicz-Battek Joanna
917
Szczepanowska Barbara 3262
Szczepańska Ilona 2921
Szczepański Konrad 311
Szczepański Marek 2356 ; red.
2356
Szcześniak Patrycja 2552, 2774
Szczęśniak Paweł 1808
Szczęśniak Urszula zob.
Łangowska-Szczęśniak U.
Szczudlińska-Kanoś Agnieszka
2664
Szczupakowski Artur 1921
Szczurkowska Stefania 899
Szczygielska Izabela 1520
Szczygielski Kazimierz 862
Szczygieł Grażyna B. 2124
Szegda Bartłomiej 2600
Szelewa Dorota 2606, 3087
Szenborn Leszek 1751
Szepelska Alina 642
Szeptuch Agata 172, 1106
Szeszenia-Dąbrowska Neonila
1786
Szewc Tomasz 2636
Szewczenko Anna 16
Szewczyk Helena 862, 1791,
1804, 1807, 1831, 1881,
1901, 1904, 2124
Szewczyk Irena 1382
Szewczyk Jakub 2772
Szewczyk Marek W. 3156
Szewieczek Aleksandra 349
Szklarczyk Dariusz 2973
Szkolenia modułowe
pracowników instytucji
rynku pracy 985
Szkołut Sylwia 1768
Szkoły wyższe i ich finanse
w 2012 r. 3140
Szkurlat Jacek 2628
Szkutnik Agnieszka zob.
Małkowska-Szkutnik A.
Szkutnik Maria zob.
Balcerowicz-Szkutnik M.
Szkutnik Włodzimierz red. 553
Szlosek Franciszek 856
Szluz Beata 376
Szłapińska Joanna 866, 983
Szmit Jakub 1918, 1935, 2197,
2377, 2495, 2978, 2984,
3005, 3006, 3029, 3034
Szmurło Agnieszka 1124
Sznajder Marta 2689
Szopiński Józef 1081, 1538
Szopiński Tomasz 1081
Szorc Katarzyna rec. 793
Szostek Dawid 325
Szpak Marta 2858
Szpilska Małgorzata 852
Szpitter Agnieszka 210, 215
Szplit Andrzej red. 56
Szpor Grażyna red. 2310
Szpunar Magdalena 1480
Szrajda Justyna 1481
- 622 Szreder Mirosław 2857, 2934 ;
rec. 630
Sztaba Mariusz 1538
Sztuka Joanna 907
Sztumski Janusz 1233, 2991
Szubert Tomasz 3194
Szubstarska Marzena zob.
Dobrenko-Szubstarska M.
Szudy Monika 620
Szukalski Piotr 481, 483, 2621 ;
red. 481
Szul Elżbieta 3153
Szulc Agnieszka 630, 1506
Szulc Aranka zob. IgnasiakSzulc A.
Szulc Paulina 2960
Szumigalska Maria 2553
Szumlicz Tadeusz 2310, 2315
Szumowski Witold 223
Szumpich Stanisław 2637
Szupień Elżbieta 2457
Szura Janusz 984
Szura Paweł 3192
Szurgacz Herbert 1807, 2124
Szutowski Dawid 1311
Szwarc Agnieszka zob.
Dolińska-Szwarc A.
Szwast Michał 1394
Szwec Hanna zob. SolarczykSzewc H.
Szwech Agata 1007
Szwed Katarzyna 284
Szweda-Lewandowska Zofia
481, 2808, 3196
Szwedzik Adam 2548 ; red.
2548
Szwiec Paweł 51
Szybkie Andrzej 2296, 2308,
2480
Szychta Anna 936
Szygieł Dorota 1339
Szymankiewicz Maria Janina
1369
Szymańska Anita 497, 3257
Szymańska Anna zob.
Wieczorek-Szymańska A.
Szymańska Katarzyna 183,
2712
Szymańska Kinga 1791
Szymańska Marta zob.
Konodyba-Szymańska M.
Szymańska Wioletta 1504
Szymański Adam 1918
Szymański Arkadiusz 2271
Szymański Mirosław S. 952
Szymański Przemysław zob.
Konodyba-Szymański P.
Szymborska Ewa zob. KubiakSzymborska E.
Szymczak Anna 3065
Szymczak Małgorzata zob.
Gołofit-Szymczak M.
Szymczuk Monika 314
Szymczyk Katarzyna 2852 ; red.
2647
Szymoniczek Joanna 2765
Szypulewska-Porczyńska Alina
731
Szyrkowa Justyna zob.
Godlewska-Szyrkowa J.
Szyszka Małgorzata 2644
Szyszka Michał 2517, 2523
Szyszkowska Luiza zob.
Popko-Szyszkowska L.
Ścibisz Katarzyna 1615
Ściborska-Kowalczyk Izabela
2724
Ścigaj Mirela 1726
Ścigała Magdalena 1188
- 623 Ślawska Grażyna 1562, 1704
Ślazyk-Sobol Magdalena 1343
Ślązak Agnieszka 2472
Ślebzak Krzysztof 1791, 2124,
2204, 2315, 2335, 2481 ;
red. 2350
Śledzińska-Simon Anna 2207
Śledź Dariusz red. 743, 3079
Ślesińska Elżbieta zob.
Kośmicka-Ślesińska E.
Ślęczka Ryszard 35
Ślęzak Joanna zob. LeskaŚlęzak J.
Ślęzak Justyna zob.
Byczkowska-Ślęzak J.
Ślęzak-Gładzik Iwona 2670,
2716
Śliwerski Bogusław 922
Śliwicki Dominik 431, 556,
1498, 3095
Śliwiński Krzysztof 1092,
1323
Ślusarczyk Piotr 1175
Ślusarczyk Radosław 1175
Ślusarczyk Stanisław 1175
Śmietański Roman 2988, 2991
Śmigielska Ewa 2275
Śnieżyk Anna zob. MempelŚnieżyk A.
Śpiewak Ewelina 747
Środa-Morawska Stefania 3243
Światowy Dzień
Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy 1555
Świątek-Barylska Ilona 1211,
1250
Świątek-Rudoman Justyna 724
Świątkowska Beata 1996
Świątkowski Andrzej Marian
1795, 1807, 1812, 1852,
1881, 2071, 2124, 2246,
2312, 2349, 3039
Świderska Jagoda zob.
Stompór-Świderska J.
Świdrak Ewelina 1538
Świdwińska-Gajewska Anna
Maria 1630
Świerczyńska Marta zob. KiećŚwierczyńska M.
Świerkocki Janusz 3090
Świerzy Maciej 1603
Świerżewski Łukasz 1400
Świerżewski Marcin 2994
Świeży Maciej 1164, 1165
Święcka Aldona zob.
Wiktorska-Święcka A.
Świgoń Marzena 204
Świst Tomasz 1505
Śwital Paweł 1808
Świtała Magdalena zob.
Syrkiewicz-Świtała M.
Tabak Izabela 1777
Tabaro Jolanta zob.
Rembowska-Tabaro J.
Tabaszewska Edyta 154
Tabin Danuta Maria 639
Tabor Joanna Antonina. 145
Tabor Urszula zob. BudzichTabor U.
Tadrała Dariusz 971
Talarczyk Jolanta 1582
Taradejna Beata 1302, 1309
Tarapata Jolanta 393, 2727
Tarasiewicz Paweł 738
Targaszewska Marta 3113
Tarkowska Elżbieta 2547,
2887 ; red. 2887
Tarnawska Katarzyna 507
Tatar Grzegorz 1539
- 624 Tazbir-Kowalczyk Marzena
721, 2428
Teisseyre Aleksander 1164
Teisseyre Piotr 504
Telep Jerzy 954
Telep Tomasz 512
Teneta-Skwiercz Dorota 2733,
2767
Teodorczyk Marcin 2526 ; red.
805
Terlikowska Martyna 224
Terytorialne zróżnicowanie
bezrobocia w Polsce w 2012
r. 3141
Thel Karolina 1458
Thiessen Barbara 2797
Thomas David N. 839
Thurow Regina 651
Tiikkaja Maria 1641
Timler Dariusz 3120
Titkow Anna 1034
Tkacz Anna zob. PałaszewskaTkacz A.
Tkacz Leszek 1949
Tkaczyk Łukasz 1565
Tobiasz Marta 239
Tobiasz-Adamczyk Beata 2556,
2574
Tofiluk Beata 2012
Tokar Joanna 980
Tokarska Barbara zob. SiutaTokarska B.
Tokarska Dorota 1808
Tokarski Tomasz 3156, 3160
Tokarz-Kocik Anna 240
Tołłoczko Anna zob.
Romanowska-Tołłoczko A.
Tomanek Adam 644
Tomaschek Michael 1164
Tomaszewska Anna Wanda 467
Tomaszewska Monika 1852,
2306
Tomaszewski Adam 927
Tomaszuk Anna 1187, 1269
Tomczak Michał 1054
Tomczyk Anna 216, 2671
Tomczyk Izabela 2472
Tomczyk Ryszard 44
Tomczyk Urszula 3101
Tomczyk-Socha Martyna 1784
Tomczyszyn Dorota 685, 2967
Tomiło Janusz 2647
Tomkiewicz Kamil 197
Tonder Renata 2078
Torr Gordon 144
Tortia Ermanno 2825
Toruński Janusz 1184
Tośka Małgorzata zob.
Gogolewska-Tośka M.
Towalski Rafał 659, 2280
Tracz Bogusław 41
Tracz Ewa 1257, 1479
Tracz-Krupa Katarzyna 961,
1828
Trafiałek Elżbieta 805
Trawkowska Dobroniega 2516,
2547, 2651
Trela Witold 307
Trembaczowski Łukasz 1300
Trendy na rynku pracy 536
Trippner Paweł 2391
Trippner-Hrabi Justyna 183
Trochimiuk Renata 979
Trójstronna Komisja do Spraw
Społeczno-Gospodarczych
3045
Truelove Emily 1134
Trwanie życia w 2012 r. 3188
Trynkowska Agnieszka 1079
Trysińska Magdalena 906
- 625 Trzaska Leszek 1386
Trzeci sektor w Polsce 3239
Trzeciak Jerzy 884
Trzeciecki Andrzej rec. 791
Trzynastka : dodatkowe
wynagrodzenie roczne
2243
Trzyszka Joanna zob.
Więckowska-Trzyszka J.
Tuchołka Joanna zob.
Ratajczak-Tuchołka J.
Tuka Paulina 647
Turczak Anna 1054
Turek Agnieszka zob.
Wojtczuk-Turek A.
Turek Dariusz 323, 1423
Turnowiecki Witold 2628
Turowska Anna 1461
Turska Elżbieta 1337
Tusińska Ewelina 1830
Twardzik Małgorzata red. 509
Tworzenie kapitału społecznego
1054
Tyc Aneta 1798, 1833, 1852,
1881
Tylec Agnieszka 590
Tymorek Krystyna 2460, 2471
Tyran Bożena 3013
Tyrańska Małgorzata 1251
Tyrka Dariusz 1561
Tyrowicz Joanna 541
Ubezpieczenia społeczne :
wraz z indeksem rzeczowym
2313
Ubezpieczenie społeczne
dawniej i dziś 2315
Ubóstwo w Polsce w świetle
badań GUS 3241
Uczestnictwo Polaków
w sporcie i rekreacji
ruchowej w 2012 r. 3242
Ufa Katarzyna zob. GendekUfa K.
Uhlerová Monika 2991
Układy zbiorowe pracy 1881
Ulman Paweł 3234
Ulrych Wojciech 368
Ułasiuk Joanna 3032
Umiędzynarodowienie polskiej
polityki społecznej 2628
Umiński Paweł 3215
Unruh Gregory C. 1157
Unterschütz Joanna 766, 1797,
1826
Upowszechnianie wiedzy
i edukacja w zakresie
ubezpieczeń społecznych
2317
Urbanek Marcin 889
Urbanek Piotr 2288
Urbaniak Agnieszka 3009
Urbaniak Bogusława 107, 123,
673, 675, 2991
Urbaniak Marcin 2678
Urgacz Paweł 1594
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej 2555
Ustinavičienë Rasa zob.
Noreikytë-Ustinavičienë R.
Ustinova Natalia 1488
Uścińska Gertruda 548, 677,
713, 1791, 1807, 2214,
2219, 2308, 2309, 2319,
2614, 2809 ; red. 713, 1807
Utzig Monika 2925
Uwarunkowania rozwoju
kapitału ludzkiego
Lubelszczyzny 470
- 626 Uytenbogaardt Beata 370
Uzdowska Agnieszka 2372
Uziak Waldemar 2018
Uzzi Brian 1210
Uździcki Roman 883
Van Hamond Ben red. 723
Verger Daniel 3201
Vlaar Paul 833
Vogt-Goliasz Marek 272
Vovk Viktoria 436
Vreuls Guido 1131
Wach Tomasz 1538
Wachowiak Piotr rec. 215
Wachowicz Sylwia 2696
Wacławik Bogusława zob.
Puzio-Wacławik B.
Waćko Anna zob. SobańskaWaćko A.
Wafflard Zbigniew 765
Wajszczuk Karol 2683
Wal Iwona zob. WrześniewskaWal I.
Walasek Joanna zob. MachnisWalasek J.
Walczak Krzysztof 548, 1791,
1807, 1881, 2266
Walczak Radosław 1443
Walczak Waldemar 104, 220
Walczak-Duraj Danuta 1227,
1389
Walczyna Anna 2963
Walecka Anna 183
Walecka-Jankowska Katarzyna
205
Walędziak Marta zob.
Kowalczuk-Walędziak M.
Walker Carol A. 1161
Walkowiak Tatiana 816
Wallis Anna 188, 1279
Walorska Paulina 1905, 1924
Walusiak-Skorupa Jolanta 1593,
1787, 1788
Wałczyk Anna zob. ŁawniczekWałczyk A.
Wałęga Agnieszka 3216, 3234
Wałęga Grzegorz 2946
Waniak-Michalak Halina 2679,
2746
Wantoch-Rekowski Jacek 2330,
2331
Warczewska Beata 3245
Warczok Tomasz 1300
Warsewicz Hanna zob. GórskaWarsewicz H.
Warszewska-Makuch
Magdalena 1224
Warszycka Elżbieta 135, 1079
Warunki pracy w 2012 r. 3168
Warunki rozwoju lokalnych
rynków pracy
w województwie łódzkim
538
Warzywoda-Kruszyńska
Wielisława 2886
Wasilewska Alicja 567, 670
Wasilewska Marzanna red. 516
Wasilewska-Ostrowska
Katarzyna M. 1294, 1481 ;
red. 1481
Wasilewski Piotr 536
Waszczak Stanisław 123, 1285 ;
red. 1289
Waszkowska Małgorzata 1066
Watkins Michael 1169
Wawer Monika 523
Wawrowska Marta zob.
Derlacz-Wawrowska M.
Wawrowski Łukasz 2383
- 627 Wawrzeniecka Katarzyna zob.
Grabowska-Wawrzeniecka K.
Wawrzyniak Joanna 936
Wawrzyniak Katarzyna 3117
Wawrzynowicz Jacek 2683
Wągrowska-Koski Ewa 1593
Wąsiński Arkadiusz 1442
Wąsowicz Jarosław 507, 553
Wąsowicz-Kiryło Grażyna 1281
Wątorska-Dec Magdalena 2850
Wąż Piotr 286, 730, 1009, 1712,
1715, 1782, 1895, 1975,
1995, 2011, 2034, 2041,
2060, 2077, 2179
Wciseł Wojciech 2790
Weber Karl 2838
Wedell-Wedellsborg Thomas
394
Wedellsborg Thomas zob.
Wedell-Wedellsborg T.
Weeks John 1199
Wei Hu 2634
Wejs Alicja zob. WinnickaWejs A.
Wekselberg Victor 830, 962
Welfe Władysław 3138, 3139,
3176, 3225
Weltrowska-Jęch Justyna 915
Wenta Kazimierz 880, 1539,
1540
Weszczak Anna 3166
Węcławowicz Grzegorz 2850
Węglarz Gizela 1791
Węgrzyn Grażyna 395, 496,
504, 607, 3097
Węgrzyn Justyna 1856
Węgrzyn Maria 2805
Węgrzyn Tomasz 1615, 1617
Węgrzyn Zofia 2885
Węziak-Białowolska Dorota
1314
Wężyk Agata 772
Wiatrowski Przemysław 832
Wiatrowski Zygmunt 882, 1535,
1543 ; rec. 972
Wiącek Aleksandra 2016
Wicki Martin 2602
Widzieć - rozumieć - pomagać
805
Widzisz Robert 2108
Wieczorek Krzysztof 5
Wieczorek Mariusz 1808
Wieczorek-Szymańska Anna
141-143, 270, 835
Wieczorkowski Robert 3105
Wielgos-Struck Renata 805
Wierszołowicz Elwira zob.
Leśna-Wierszołowicz E.
Wierzbic Arkadiusz 208, 1255
Wierzbicka Ewa zob. MazurWierzbicka E.
Wierzbicki Paweł 281
Wierzyńska Bożena 2456
Wieteski Daniel 1808
Więcek Joanna 474
Więckowska Barbara 2308
Więckowska-Trzyszka Joanna
3266
Wiktor Marta zob. CholewaWiktor M.
Wiktorow Aleksandra 2308,
2346, 2424
Wiktorowicz Justyna 481, 682,
3221
Wiktorska Paulina 1960
Wiktorska-Święcka Aldona
2754
Wilczek-Banc Aleksandra 2458
Wilczyńska Agnieszka 2866
Wilczyńska Urszula 1786
Wildowicz-Giegiel Anna 199
Wilewska Monika 2675
- 628 Wilk Ilona 536
Wilk Justyna 732, 3080, 3137
Wilmowska-Pietruszyńska
Anna 2299 ; red. 713
Wiłkomirska Anna 1329
Winczo-Gasik Marzena 271
Winiarska Dorota zob. MolekWiniarska D.
Winkler Renata 1176
Winnicka-Wejs Alicja 123,
1242, 1285, 1289
Wiszczun Ewelina 2628
Wiszniewska Marta 1747, 1788
Wiśniak Marzena 1193
Wiśniewska Ewa 882, 1212
Wiśniewska Jolanta 977
Wiśniewska Sylwia 298, 357
Wiśniewski Ireneusz 523
Wiśniewski Janusz 666, 1803
Wiśniewski Rafał 3107
Wiśniewski Zenon 433, 586 ;
rec. 115 ; red. 123
Witczak Józef 1539
Witczak Olgierd 310
Witek Jolanta 2933
Witkowska Dorota 647, 3179
Witkowska Justyna 3163
Witkowska-Pertkiewicz
Katarzyna 2009, 2061, 2995
Witkowski Janusz oprac. 46
Witkowski Jarosław 3011,
3021, 3023
Witkowski Paweł 2756
Witkowski Stanisław A. 1343
Witoszko Wioletta 2124
Włodarczyk Dorota 1344
Włodarczyk Julia 2908, 3218
Włodarczyk Karolina 718
Włodarczyk Katarzyna 2969
Włodarczyk Marzena zob.
Rydzewska-Włodarczyk M.
Włodarczyk Mirosław 548,
1852
Włodarczyk Przemysław 452,
455
Włodarczyk-Dziadosz
Agnieszka 1538
Włodarczyk-Kępka Małgorzata
1881
Włodarkiewicz Hanna zob.
Klimek-Włodarkiewicz H.
Włodarska Bożena 727
Włodarski Włodzimierz 1164
Wnuk Izabela zob. BednarskaWnuk I.
Wnuk Lena zob. KrysińskaWnuk L.
Wnuk Sylwia 2356
Wojciak-Olchowy Anna 666
Wojciechowska Julita 843
Wojciechowska Katarzyna 694
Wojciechowska-Dębska Emilia
1808
Wojciechowski Eugeniusz 358
Wojciechowski Piotr 2004
Wojciechowski Zdzisław 928
Wojdan Konrad 416
Wojdyło Kamila 1288, 1291
Wojdyło-Preisner Monika 420,
1498, 1499, 1506, 3092
Wojewódzki Tadeusz 1412
Wojewódzkie Komisje Dialogu
Społecznego 3042
Wojnarowska Halina 329
Wojnarowska Małgorzata 150
Wojtala Iwona 2991
Wojtas Magdalena 668
Wojtaszczyk Katarzyna 69, 822
Wojtczak Jadwiga 777
Wojtczuk-Turek Agnieszka 404,
419
Wojtkowiak Grzegorz 2741
- 629 Wojtkowiak Marcin 681
Wojtowicz Mariusz 2634
Wolniak Radosław 1136
Wolność związkowa 2986
Wolny Jerzy 706
Wolska Agnieszka 1644, 1990
Wolska Grażyna 1405
Wolski Paweł 705
Wołczek Przemysław 2704
Wołk Zdzisław 808
Wołkowiński Piotr 2526
Wołosiuk Beata 1538
Wołoszyn Jan red. 2714
Wołoszyn-Kądziołka Dorota
red. 2243
Wołoszyn-Spirka Wiesława
1416
Wołowska Agata 1272
Worek Barbara 974
Woroniecka-Krzyżanowska
Dorota 1527
Woroniecki Paweł Marek 2410
Woszczyk Patrycja 83, 1275
Woynarowska Agnieszka 716
Woynarowska Barbara 1780
Woynarowska-Sołdan
Magdalena 1314, 1777, 1780
Woźniak Aleksandra 2123
Woźniak Ireneusz 836
Woźniak Jacek 237
Woźniak Marcin 681
Woźniak Marian 2849
Woźniak Natalia 1539
Woźniak Renata zob.
Konieczna-Woźniak R.
Woźniak Teresa zob. BalWoźniak T.
Woźniak-Holecka Joanna 2438
Woźniak-Jęchorek Beata 1052
Woźniak-Krakowian Agata
1351
Woźnicka Ewelina 1760
Wójcicka Karolina zob. GośWójcicka K.
Wójcicka-Migasiuk Dorota
1539
Wójcicki Tomasz 967
Wójcik Jacek 310
Wójcik Małgorzata zob.
Plechawska-Wójcik M.
Wójcik Mirosław red. 2852
Wójcik Piotr 66
Wójcik Sylwia 1315
Wójtowicz Radosław 342
Wóycicka Irena 2547
Wratny Jerzy 1791, 1817, 1881,
2240, 2614, 2987
Wrocławska Tatiana 572, 1807
Wroczyński Tomasz 906
Wrona Witold 1768
Wronikowska Ewa 1880
Wronka Aldona zob.
Frączkiewicz-Wronka A.
Wronowska Gabriela 523, 665,
893
Wróbel Małgorzata 3145
Wróbel Piotr 369 ; red. 1042
Wróblewska Małgorzata 1640
Wróblewski Konstanty 1878
Wrzalik Artur 245
Wrzesińska Joanna 1547
Wrześniewska-Wal Iwona 1432
Współczesne problemy
ekonomii i gospodarki 294,
2750, 2803, 2839
Wszechstronna analiza rynku
pracy 539
Wszołek Jan 2640
Wudarzewski Grzegorz 1271
Wujczyk Marcin 1791, 1807
Wujec Bożena 1164
Wulf-Zborowska Justyna 2274
- 630 Wybrane aspekty
międzynarodowej polityki
społecznej 2634
Wyglądała Ewa 3260, 3261,
3263, 3264, 3267, 3269,
3271
Wyka Teresa 1365, 1807
Wykorzystanie nowych mediów
w public relations 332
Wypadki przy pracy w 2012 r.
3169
Wypych-Żywicka Alina 1791,
1800, 1937, 2142, 2393
Wyroślak Alicja zob. PasWyroślak A.
Wyrwa Joanna 421
Wyrwicka Krystyna 2530
Wyrwicka Magdalena Krystyna
1109
Wyrwicz Marek 2690
Wyrzykowska Barbara 132, 466
Wyrzykowska-Antkiewicz
Monika red. 474
Wysocka Anna 3208
Wysocka Monika 917
Wysocka Paulina 1881
Wysocki Feliks 2950
Wysocki Piotr zob. BrodaWysocki P.
Wysocki Sławomir 1181, 1225
Wysokińska Zofia 481
Wyszkowska Zofia 2796, 3195
Wyzwania pracy socjalnej 2818
Wzory aktywności zawodowej
ludności wiejskiej woj.
łódzkiego 471
Yeh Chris 1267
Yunus Muhammad 2838
Z aktualnych zagadnień prawa
pracy i zabezpieczenia
społecznego 2124
Zabłocka-Kluczka Anna 56
Zaborniak Paweł 2199, 2554
Zaborowicz Marta zob.
Dorenda-Zaborowicz M.
Zaborowski Tadeusz 2356
Zacharska Aleksandra 2745
Zachorowska Alfreda 590
Zagrożenie ubóstwem wśród
osób pracujących 2897
Zaiczenko Tatiana 725
Zając Czesław rec. 111
Zając Dariusz 1538
Zajączkowski Piotr 484
Zajda Lucyna zob. MacholZajda L.
Zajdel Krzysztof Andrzej 2846
Zajdel Mirosław 595
Zajkowska Marta 2032
Zakrzewski Bogusław 1671
Zakrzewski Patryk 563
Zakrzewski Piotr 2818
Zalega Dariusz 3031
Zalega Tomasz 2940, 2953,
3198
Zaleśna Aleksandra 1123
Zalewska Hanna 713
Zalewska Joanna 2887
Zalewska Sabina Lucyna 784
Zalewski Dariusz 2614, 2793
Zaorska Marzenna 1484
Zapędowska-Kling Kaja 2611,
2634
Zapór Lidia 1631
Zaremba Małgorzata zob.
Przybysz-Zaremba M.
Zaręba Paulina 321, 333, 1020
Zarychta Wiesław 1825
- 631 Zarządzanie kapitałem ludzkim
111
Zarządzanie misjami
zagranicznymi 116
Zarządzanie zasobami ludzkimi
w małych i średnich
przedsiębiorstwach 123
Zarzycka Joanna 917
Zasada Zdzisław 929
Zasada Zdzisław Jan 1606
Zasina Jakub 462
Zatrudnienie i wynagrodzenia
w gospodarce narodowej
3149
Zatrudnienie w Polsce 2012
541
Zawada Anna 2568
Zawadka Małgorzata oprac.
1456
Zawadzki Adam 2699
Zawadzki Kamil 424, 435, 504,
627, 1506
Zawadzki Michał 50
Zawidzka-Łojek Anna 1838
Zawieska Wiktor M. 1625
Zawody deficytowe
i nadwyżkowe w 2012 r.
3151
Ząbkowicz Anna 2360
Zbierowski Przemysław 936
Zbonikowski Andrzej 1502
Zboroń Halina 2674
Zborowska Justyna zob. WulfZborowska J.
Zbyrad Teresa 2569
Zdobywanie i ewaluacja
kompetencji społecznych
723
Zdrowie i ochrona zdrowia
w 2012 r. 3171
Zdun-Angotti Dorota 1030
Zduński Igor 666
Zdyb Przemysław 2093
Zdzierela Rafał 2839
Zeidler Kamil 2230
Zelek Aneta 161
Zgierska Agnieszka 3077, 3103,
3118, 3121, 3122, 3168,
3169
Zgórska Sylwia 1523
Zgrzywa-Ziemak Anna 205
Zgud Jarosław 1072, 1159, 1237
Ziarko Janusz 1551
Ziegelmayer Veronika 2602
Ziejewski Tadeusz 960
Zieleniecki Marcin 2315, 2374
Zielenkiewicz Małgorzata 2853
Zielińska Agata 300
Zielińska Agnieszka 20
Zielińska Anna 1329
Zieliński Lesław 1707, 1713,
1718, 1719
Zieliński Maciej Jakub 1792,
1840
Zieliński Mariusz 71, 123, 473,
614, 1029
Zieliński Wojciech oprac. 271 ;
rec. 262
Zielonka Mariusz 2247
Zielonka Tadeusz M. 2442
Ziemak Anna zob. ZgrzywaZiemak A.
Ziemiecki Jacek 3191
Ziemińska-Chojnacka Anna 688
Zienkiewicz Aleksandra 1504
Zięba Anna 1362, 3165
Zięba Joanna 2488
Ziębicki Bernard 57
Ziętek Aleksandra 1827, 1918,
2103
- 632 Zilhało Adriano 2634
Zimnoch Krystyna 482
Zimny Artur 360
Zinserling Urszula tł. 1156
Zioło-Gwadera Katarzyna 650,
741
Ziomek Agnieszka 596
Ziółkowska Elżbieta zob.
Moskalewicz-Ziółkowska E.
Ziółkowska Krystyna 1859
Zmyślona Beata 2844
Znajewska Agnieszka 3106
Znańska-Kozłowska Katarzyna
257, 970, 975
Zoll Andrzej 1424
Zowada Krzysztof 936
Zradziński Patryk 1642
Zreda Dorota zob. ŻołnierczykZreda D.
Zubrzak Bartłomiej 1649
Zubrzycka-Maciąg Teresa 1367
Zuzańska-Żyśko Elżbieta 509
Zuzek Dagmara K. 2709, 2732
Związki zawodowe w procesie
przemian społecznogospodarczych 2991
Zwiech Patrycja 493, 2706,
2912, 3217
Zwolak Elżbieta zob.
Górnikowska-Zwolak E.
Zwolińska Agnieszka 1813
Zwolińska Danuta 1106
Zwolińska Katarzyna 1894
Zwoliński Andrzej 8
Zych Adam 2254
Zygadło Andrzej 1160
Żabiński Leszek 936
Żabski Łukasz 1402
Żak Mirella 647
Żak Monika 1319, 1408
Żakowska Marta 2661
Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka
1226
Żarnowska Katarzyna 1053
Żeber-Dzikowska Ilona 882
Żelazowski Konrad 2955
Żemigała Marcin 601, 1473,
2715
Żerański Jacek 1674
Żmigrodzki Damian 2287
Żołędowski Cezary red. 1518
Żołna Anna red. 2315
Żołnierczyk-Zreda Dorota
2854
Żołyński Janusz 548, 1881,
1911, 1931, 1943, 3016,
3019, 3027, 3028
Żółtak Marcin 1004
Żółtowska Elżbieta 744
Żuchowski Jerzy 1232
Żuk Jarosław 1584
Żuk Piotr 2348
Żukiewicz Arkadiusz 2654
Żukowska Joanna 1443 ; oprac.
1174
Żukowska Jolanta zob.
Strusińska-Żukowska J.
Żukowski Maciej 2315, 2347
Żukrowska Katarzyna 579
Żur Agnieszka 315
Żurek Mirosław 592
Żurek Zbigniew 3038
Żyła Monika zob. OlberekŻyła M.
Żyngiel Joanna 1538
Żyśko Elżbieta zob. ZuzańskaŻyśko E.
Żywicka Alina zob. WypychŻywicka A.