Do Usług dla Firm

Komentarze

Transkrypt

Do Usług dla Firm
REGULAMIN PROMOCJI „DO USŁUG DLA FIRM ” („REGULAMIN”) (USLU2_A; USLU2_B; USLU2_C)
1.
2.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Promocja „Do Usług dla Firm” („Promocja”) organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel”) skierowana jest do przedsiębiorców i
innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w sieci Plus („Umowa”) na okres 24 miesięcy („czas oznaczony Umowy”).
Promocja trwa od 06.06.2011 r. do odwołania.
§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA
Aparat telefoniczny
1.
Klient zawierający Umowę w ramach Promocji („Abonent”) kupuje aparat telefoniczny2 po promocyjnej cenie, określonej zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż
dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel
oraz punktów sprzedaży (obsługi).
2.
Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów w sieci Plus wynosi 35 zł (42,70 zł z VAT)
3.
W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z taryf: Do Usług dla Firm 30, Do Usług dla Firm 60, Do Usług dla Firm 90, Do Usług
dla Firm 120, Do Usług dla Firm 180 otrzyma bezterminowo automatycznie aktywowany pakiet dodatkowych minut do wszystkich sieci
(„Minuty do wszystkich”) na krajowe połączenia głosowe3 zgodnie z tabelą poniżej:
Promocyjna opłata aktywacyjna
Pakiet minut do wszystkich
Taryfa
Abonament
Do Usług
dla Firm 30
Do Usług
dla Firm 60
Do Usług
dla Firm 90
Do Usług
dla Firm 120
Do Usług
dla Firm 180
30 zł
60 zł
90 zł
120 zł
180 zł
(36,90 zł VAT)
(73,80 zł z VAT)
(110,70 zł z VAT)
(147,60 zł z VAT)
(221,40 zł z VAT)
100
300
500
700
1000
Liczba minut wliczonych w abonament
Liczba minut przydzielonych w ramach pakietu
20
50
100
150
300
„Minuty do wszystkich” w jednym pełnym
okresie rozliczeniowym
Łączna liczba minut do wszystkich sieci
wliczonych w abonament oraz pakiet „Minuty do
120
350
600
850
1300
wszystkich” w jednym pełnym okresie
rozliczeniowym
Opłata za minutę krajowego połączenia
głosowego po wykorzystaniu minut z
abonamentu i „Pakietu do wszystkich” do
operatorów: Polkomtel SA, PTK Centertel Sp. z
0,29 zł
0,24 zł
0,19 zł
(0,36 zł z VAT)
(0,30 zł z VAT)
(0,23 zł z VAT)
o.o., PTC Sp. z o.o. oraz dostawców
świadczących usługi telekomunikacyjne z
wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz
operatorów sieci stacjonarnych4
Opłata za minutę krajowego połączenia
głosowego po wykorzystaniu minut z
abonamentu i „Pakietu do wszystkich” do
0,59 zł
operatorów P4 Sp. z o.o. oraz Cyfrowy Polsat
(0, 73 zł z VAT)
SA oraz dostawców świadczących usługi z
wykorzystaniem sieci tych operatorów5
Opłata za minutę krajowego połączenia
głosowego po wykorzystaniu minut z
abonamentu i „Pakietu do wszystkich” do
CenterNet SA i niewymienionych wyżej
0,66 zł
(0, 81 zł z VAT)
krajowych operatorów infrastrukturalnych oraz
krajowych dostawców świadczących usługi z
wykorzystaniem sieci tych operatorów6
4. Minuty przyznane w ramach pakietu „Minuty do wszystkich” wykorzystywane są przed minutami wliczonymi w abonament, określonymi w
tabeli w § 2 pkt 3 Regulaminu.
5. Jeżeli uruchomienie pakietu „Minuty do wszystkich” nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut w pakiecie „Minuty do
wszystkich” będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Abonent nie ma możliwości rezygnacji z
pakietu „Minuty do wszystkich”.
6. Niewykorzystana część pakietu „Minuty do wszystkich” przyznanego w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na następny okres
rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Abonent traci prawo do niewykorzystanej części pakietu „Minuty do wszystkich”.
7.
Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie
z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf Do Usług dla Firm.
1
Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2 050 000 000 PLN (w pełni wpłacony).
2
Polkomtel informuje, że aparat telefoniczny z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple Iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Phone może łączyć się z Internetem w celu
pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego
planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanego wyżej aparatu telefonicznego za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją
automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych
właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej www.plus.pl.
3
Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na połączenia do poczty głosowej oraz w ramach usługi przekazywania połączeń), krajowych sieci stacjonarnych (również
Prefiks 1069) oraz do pozostałych krajowych operatorów komórkowych; z wyłączeniem połączeń na numery w usłudze Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus, Premium Rate, połączeń
w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych.
4
z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne.
5
z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne.
6
z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne.
Pakiet MMS
8.
Abonent w ramach Promocji otrzymuje BEZPŁATNIE w każdym pełnym okresie rozliczeniowym w czasie oznaczonym Umowy
automatycznie aktywowany pakiet 300 MMS-ów do sieci Plus7 („Pakiet MMS”). Niewykorzystana w bieżącym okresie rozliczeniowym część
Pakietu MMS nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Aktywacja Pakietu MMS jest bezpłatna.
Abonent nie ma możliwości zmiany lub rezygnacji z Pakietu MMS. Jeżeli uruchomienie „Pakietu MMS” nastąpi w trakcie okresu
rozliczeniowego, wówczas liczba MMS-ów w „Pakiecie MMS” będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca okresu
rozliczeniowego.
Dodatkowe usługi promocyjne
Stała opłata za rozmowę
9.
Abonent w ramach Promocji może bezterminowo aktywować bezpłatną usługę „Stała opłata za rozmowę w Plusie bez względu na długość
połączenia” („Stała opłata za rozmowę”). W ramach usługi „Stała opłata za rozmowę” Abonent płaci tylko za pełną pierwszą minutę (lub
minuta ta pomniejsza liczbę minut zawartych w abonamencie bądź pakiecie „Minuty do wszystkich”) krajowego połączenia głosowego do sieci
Plus8 zgodnie ze stawkami określonymi w tabeli w § 2 pkt 3 Regulaminu. Kolejne minuty połączenia nie pomniejszają liczby minut wliczonych
w abonament oraz pakiet „Minuty do wszystkich” i nie obciążają Abonenta należnymi opłatami. Abonent może korzystać z usługi „Stała opłata
za rozmowę” na warunkach określonych w tabeli poniżej:
Usługa „Stała opłata za rozmowę”
Opłaty
Opłata za aktywację usługi
bezpłatnie
Opłata za korzystanie z usługi w pełnym okresie rozliczeniowym
bezpłatnie
Opłata za dezaktywację usługi
10.
0,81 zł (1 zł z VAT)
Aktywacji oraz dezaktywacji usługi „Stała opłata za rozmowę” Abonent może dokonać:
•
poprzez Plus online pod adresem www.online.plus.pl.
•
poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601 po wpisaniu w treści odpowiedniej komendy z tabeli poniżej:
Usługa „Stała opłata za rozmowę”
Treść komendy
AKT PLUSKOD5 OPZ
Aktywacja usługi
DEAKT PLUSKOD5 OPZ
Dezaktywacja usługi
Plus Kod 5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie
zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie
•
w punkcie sprzedaży sieci Plus
•
w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu nr 26019
11. Aktywacja i dezaktywacja usługi „Stała opłata za rozmowę” następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub po wysłaniu bezpłatnej
wiadomości SMS z komendą aktywacyjną.
12. Jeśli abonent ma aktywną usługę „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”, po aktywacji usługi „Stała opłata za rozmowę” opłata za
pierwszą minutę połączenia z wybranymi numerami w usłudze „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” nie będzie pobierana. W
przypadku taryf: Do Usług dla Firm 90, Do Usług dla Firm 120, Do Usług dla Firm 180 usługi „Stała opłata za rozmowę” i „Bez limitu w
Plusie” wykluczają się wzajemnie. Abonent przed zleceniem aktywacji usługi „Stała opłata za rozmowę”, powinien wyłączyć aktywną usługę
„Bez limitu w Plusie”. Aktywacja usługi „Stała opłata za rozmowę” może nastąpić następnego dnia po dniu wyłączenia usługi „Bez limitu w
Plusie”.
Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne
13. Abonent w ramach Promocji może bezterminowo aktywować płatną usługę w której ma możliwość zdefiniowania od jednego do maksymalnie
pięciu numerów w sieci Plus10 lub krajowych sieci stacjonarnych (łącznie), z którymi może wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych
krajowych połączeń głosowych („Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”). Połączenia w ramach usługi „Wybrane numery w Plusie i na
stacjonarne” nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet „Minuty do wszystkich”. Abonent może korzystać z usługi
„Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” na warunkach określonych w tabeli poniżej:
Usługa „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”
Opłata za aktywację i dezaktywację usługi
Opłaty
bezpłatnie
Opłata za zdefiniowanie numeru lub listy numerów
bezpłatnie
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi w okresie rozliczeniowym (bez względu na liczbę wybranych
5 zł (6,15 zł z VAT)
numerów)
Opłata za zmianę listy wybranych numerów
5 zł (6,15 zł z VAT)
14. W ramach Usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” nie można zdefiniować numeru, który jest aktywny w usłudze Kontakt Plus.
Przed zleceniem zdefiniowania numeru w ramach usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”, należy usunąć numer z listy numerów w
usłudze Kontakt Plus.
15. W przypadku, gdy w ramach usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” Abonent wskaże numer, który jest jednocześnie numerem
włączonym do grupy System Plus w ramach usługi System Plus, wówczas opłaty za połączenia będą naliczane według zasad określonych dla
usługi System Plus.
7
Wiadomości multimedialne MMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i
informacyjnych. Jeden MMS=100kB, przy czym każde rozpoczęte 100kB wysłanych danych pomniejsza Pakiet MMS o jednego MMS-a.
Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, 36.6, MixPlus); z wyłączeniem połączeń na numery Sami Swoi, do poczty głosowej, w ramach usługi
przekazywania połączeń, w ramach usług Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów
rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych.
9
Opłata za połączenie – 1,60 zł (1,97 zł z VAT)
10
W ramach Usługi nie można zdefiniować numeru umożliwiającego dostęp do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, numerów Premium Rate Numeru Ulgowego, numerów Sami Swoi oraz
numeru umożliwiającego połączenia z siecią Internet (numery 123, 321, +48 601 100 123, +48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, +48 601 100 234) ani żadnego innego numeru serwisu
rozrywkowego, informacyjnego oraz innego numeru specjalnego w sieci Plus. Usługa nie działa w przypadku połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, przesyłania faksów i danych
oraz wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń. W ramach Usługi nie można zdefiniować stacjonarnych numerów serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów
specjalnych.
8
16. W przypadku transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta lub przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z
Umowy, numery zdefiniowane w ramach usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” przechodzą na inne konto Abonenta lub są
przeniesione na inny podmiot.
17. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie numerów w usłudze „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”, gdy błąd ten powstał z
przyczyn leżących po stronie Abonenta.
18. Abonent najpierw zleca aktywację usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”:
•
poprzez Plus online pod adresem www.online.plus.pl
•
poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601 po wpisaniu w treści odpowiedniej komendy z tabeli poniżej:
Usługa „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”
Treść komendy SMS (nr 2601)
AKT PUSKOD5 NPS
Aktywacja usługi
DEAKT PLUSKOD5 NPS
Dezaktywacja usługi
•
w punkcie sprzedaży sieci Plus
•
w Dziale Obsługi Klienta pod numerem 260114
19. Abonent po aktywacji usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” zleca zdefiniowanie, zmianę lub usunięcie listy wybranych numerów
w usłudze:
•
poprzez Plus online pod adresem www.online.plus.pl
•
poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8787 wpisując w treści odpowiednią komendę z tabeli poniżej.
Usługa „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” – wybór numerów
Treść komendy SMS (nr 8787)
Aktywuj PLUSKOD5 MSISDN1, MSISDN2,
MSISDN3, MSISDN4, MSISDN5
Dodanie numerów
Numery PLUSKOD5
Sprawdzanie listy wybranych numerów
Zmiana PLUSKOD5 MSISDN1, MSISDN2,
MSISDN3, MSISDN4, MSISDN5
Dezaktywuj PLUSKOD5
Zmiana numerów/nowa lista numerów
Usunięcie wszystkich wybranych numerów
MSISDN – to numer telefonu wybrany w Usłudze, maksymalnie 5 numerów
Plus Kod 5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian
dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie
•
w punkcie sprzedaży sieci Plus
•
w Dziale Obsługi Klienta pod numerem 260112
20. Aktywacja i dezaktywacja usługi, dodanie numeru/numerów, usunięcie numeru/numerów lub zmiana listy numerów zdefiniowanych w usłudze
„Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z
komendą aktywacyjną. Jeżeli uruchomienie usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego,
wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego oraz zostanie naliczona
opłata miesięczna za kolejny okres rozliczeniowy z góry. Jeżeli dezaktywacja usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” nastąpi w
trakcie okresu rozliczeniowego wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczby dni korzystania z usługi.
21. Jeśli Abonent ma aktywną usługę „Stała opłata za rozmowę”, po uruchomieniu usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” opłata za
pierwszą minutę połączenia z wybranymi numerami w usłudze „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” nie będzie pobierana. W
przypadku taryf: Do Usług dla Firm 90, Do Usług dla Firm 120, Do Usług dla Firm 180 usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” i
„Bez limitu w Plusie” wykluczają się wzajemnie. Abonent przed zleceniem aktywacji usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”,
powinien wyłączyć aktywną usługę „Bez limitu w Plusie”. Aktywacja usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne” może nastąpić
następnego dnia po dniu wyłączenia usługi „Bez limitu w Plusie”.
Bez limitu w Plusie
22. Abonent, który w ramach Promocji wybierze jedną z taryf: Do Usług dla Firm 90, Do Usług dla Firm 120, Do Usług dla Firm 180 może
bezterminowo aktywować płatną usługę, w ramach której może wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń
głosowych do sieci Plus11(„Bez Limitu w Plusie”),. Krajowe połączenia do sieci Plus wykonywane w ramach aktywnej usługi „Bez limitu w
Plusie” nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet „Minuty do wszystkich”.
23. Abonent może korzystać z usługi „Bez limitu w Plusie” na warunkach określonych w tabeli poniżej:
Usługa „Bez limitu w Plusie”
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi przy wyborze Do Usług dla Firm 90 w pełnym okresie
rozliczeniowym
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi przy wyborze Do Usług dla Firm 120 w pełnym okresie
rozliczeniowym
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi przy wyborze Do Usług dla Firm 180 w pełnym okresie
rozliczeniowym
Opłata za aktywację i dezaktywację usługi
Opłaty
30 zł (36,90 zł z VAT)
20 zł (24,60 zł z VAT)
10 zł (12,30 zł z VAT)
bezpłatnie
24. Aktywacji oraz dezaktywacji usługi „Bez limitu w Plusie” Abonent może dokonać:
•
poprzez Plus online pod adresem www.online.plus.pl.
•
poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601 po wpisaniu w treści odpowiedniej komendy z tabeli poniżej:
Usługa „Bez limitu w Plusie”
Aktywacja usługi
Dezaktywacja usługi
11
Treść komendy
AKT PLUSKOD PN
DEAKT PLUSKOD5 PN
Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus (w tym na połączenia poczty głosowej, w ramach usług Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus); z wyłączeniem
połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych
numerów specjalnych.
Plus Kod 5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie
zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie
•
w punkcie sprzedaży sieci Plus
•
w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu nr 260112
25. Aktywacja i dezaktywacja usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z komendą
aktywacyjną. Jeżeli uruchomienie usługi „Bez limitu w Plusie” nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna będzie
proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego oraz zostanie naliczona opłata miesięczna za kolejny okres
rozliczeniowy z góry. Jeżeli dezaktywacja usługi „Bez limitu w Plusie” nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego wówczas opłata miesięczna
będzie proporcjonalna do liczby dni korzystania z usługi.
26. Usługa „Bez limitu w Plusie” wyklucza się z aktywnymi usługami „Stała opłata za rozmowę” oraz „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”.
Abonent przed zleceniem aktywacji usługi „Bez limitu w Plusie”, powinien wyłączyć aktywną usługę „Stała opłata za rozmowę” oraz „Wybrane
numery w Plusie i na stacjonarne”. Aktywacja usługi „Bez limitu w Plusie” może nastąpić następnego dnia po dniu wyłączenia usługi „Stała
opłata za rozmowę” i „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”.
§ 3 WARUNKI SPECJALNE
1. Zmiana taryfy zgodnie z postanowieniami Umowy nie powoduje dezaktywacji pakietu „Minuty do wszystkich”, „Pakietu MMS” oraz płatnej
usługi „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”.
2. Zmiana taryfy, o której mowa w § 3 pkt 1 w każdym przypadku powoduje dezaktywację usługi „Bez Limitu w Plusie” oraz dezaktywację
usługi „Stała opłata za rozmowę”, z wyjątkiem:
a) zmiany taryfy Do Usług dla Firm 60 na taryfę Do Usług dla Firm 90
b) zmiany taryfy Do Usług dla Firm 120 na taryfę Do Usług dla Firm 180.
Abonent może ponownie aktywować te usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie dla nowo wybranej taryfy.
8. Zmiana taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego.
9. Zmiana taryfy zgodnie z postanowieniami Umowy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot
praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w abonament z bieżącego oraz poprzednich
okresów rozliczeniowych oraz utratę niewykorzystanych minut z pakietu „Minuty do wszystkich” oraz niewykorzystanej części „Pakietu MMS”.
Niewykorzystane minuty oraz MMS-y nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.
10. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy nie
powoduje dezaktywacji usługi: „Stała opłata za rozmowę”, „Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne”, usługi „”Bez limitu w Plusie” oraz
pakietu „Minuty do wszystkich” oraz „Pakietu MMS”.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych
przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT.
2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się:
a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi
lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta, bądź którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby lub czasu
trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi;
b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do
wybranych osób lub grup osób (tzw. „call center”), w szczególności poprzez automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub
automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego;
c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego
sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne).
3. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia
wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem
natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez
Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w § 4 pkt 2.
4. Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w § 4 pkt 2 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie
telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „Do Usług dla Firm” określone w niniejszym Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
..............................., dnia .................... 2011 r.
12
Opłata za połączenie – 1,60 zł (1,97 zł z VAT)
ABONENT ......................................…………………………….
Zestaw
Załącznik nr 1
do Regulaminu Promocji „Do Usług dla Firm”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Do Usług dla
Firm 30
Model aparatu telefonicznego*
BlackBerry 8520
z VAT
BlackBerry 9300
z VAT
BlackBerry 9780
z VAT
Emporia Talk Premium
z VAT
HTC HD 2
z VAT
HTC Smart
z VAT
HTC Wildfire
z VAT
Huawei ETS8121
z VAT
iPhone 4 16GB
z VAT
LG Bali GM360
z VAT
LG Cookie Style T310
z VAT
LG Pure GD550
z VAT
LG S310
z VAT
LG SWIFT BLACK
z VAT
LG Swift GT540
z VAT
LG SWIFT ME
z VAT
LG Swift Plus P500 z uchwytem sam.
z VAT
Maxcom MM450BB
z VAT
Motorola Defy
z VAT
Motorola EX115
z VAT
Motorola GLEAM
z VAT
Nokia 2700
z VAT
Nokia 2710 Navigation
z VAT
Nokia 2720
z VAT
Nokia 5130
z VAT
Nokia 5230
z VAT
Nokia 6303i
z VAT
Nokia 6303i z zest. BH 105
z VAT
Nokia 7230
z VAT
Nokia C1-01
z VAT
Nokia C2-01
z VAT
Nokia C3
z VAT
Nokia C3 Touch & Type
z VAT
Nokia C5-03
z VAT
399 zł
490,77 zł
699 zł
859,77 zł
1 099 zł
1 351,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 199 zł
1 474,77 zł
149 zł
183,27 zł
269 zł
330,87 zł
1 zł
1,23 zł
2 249 zł
2 766,27 zł
69 zł
84,87 zł
1 zł
1,23 zł
219 zł
269,37 zł
1 zł
1,23 zł
799 zł
982,77 zł
149 zł
183,27 zł
89 zł
109,47 zł
249 zł
306,27 zł
1 zł
1,23 zł
549 zł
675,27 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
119 zł
146,37 zł
1 zł
1,23 zł
39 zł
47,97 zł
189 zł
232,47 zł
99 zł
121,77 zł
119 zł
146,37 zł
89 zł
109,47 zł
1 zł
1,23 zł
29 zł
35,67 zł
69 zł
84,87 zł
179 zł
220,17 zł
229 zł
281,67 zł
Do Usług dla
Firm 60
239 zł
293,97 zł
499 zł
613,77 zł
899 zł
1 105,77 zł
1 zł
1,23 zł
849 zł
1 044,27 zł
1 zł
1,23 zł
39 zł
47,97 zł
1 zł
1,23 zł
2 049 zł
2 520,27 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
49 zł
60,27 zł
1 zł
1,23 zł
599 zł
736,77 zł
49 zł
60,27 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
399 zł
490,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
19 zł
23,37 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
49 zł
60,27 zł
1 zł
1,23 zł
19 zł
23,37 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
19 zł
23,37 zł
69 zł
84,87 zł
Do Usług dla
Firm 90
79 zł
97,17 zł
299 zł
367,77 zł
699 zł
859,77 zł
1 zł
1,23 zł
599 zł
736,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 799 zł
2 212,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
299 zł
367,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
119 zł
146,37 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
Do Usług dla
Firm 120
1 zł
1,23 zł
149 zł
183,27 zł
549 zł
675,27 zł
1 zł
1,23 zł
499 zł
613,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 599 zł
1 966,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
149 zł
183,27 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
Do Usług dla
Firm 180
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
199 zł
244,77 zł
1 zł
1,23 zł
199 zł
244,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 199 zł
1 474,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
Cena aparatów
telefonicznych
oferowanych na
warunkach
ogólnych
1 047,97 zł
1 289 zł
1 300,00 zł
1 599 zł
2 007,32 zł
2 469 zł
324,39 zł
399 zł
1 991,06 zł
2 449 zł
608,94 zł
749 zł
860,98 zł
1 059 zł
202,44 zł
249 zł
4 210,57 zł
5 179 zł
486,99 zł
599 zł
365,04 zł
449 zł
730,90 zł
899 zł
324,39 zł
399 zł
1 543,90 zł
1 899 zł
649,59 zł
799 zł
649,59 zł
799 zł
852,85 zł
1 049 zł
145,53 zł
179 zł
1 519,51 zł
1 869 zł
324,39 zł
399 zł
316,26 zł
389 zł
324,39 zł
399 zł
486,99 zł
599 zł
243,09 zł
299 zł
405,69 zł
499 zł
673,98 zł
829 zł
527,64 zł
649 zł
568,29 zł
699 zł
478,86 zł
589 zł
202,44 zł
249 zł
308,13 zł
379 zł
503,25 zł
619 zł
755,29 zł
929 zł
730,90 zł
899 zł
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Nokia C6
z VAT
Nokia C7
z VAT
Nokia E52
z VAT
Nokia E66
z VAT
Nokia E7 Communicator
z VAT
Nokia E72
z VAT
Nokia N8
z VAT
Nokia X2
z VAT
Nokia X2 ze słuchawkami BH214
z VAT
Nokia X3
z VAT
Nokia X3 Touch & Type
z VAT
Samsung B2100
z VAT
Samsung C3200
z VAT
Samsung C3300
z VAT
Samsung C3530
z VAT
Samsung [email protected]
z VAT
Samsung [email protected] C3500
z VAT
Samsung Corby II S3850
z VAT
Samsung Delphi B3410
z VAT
Samsung Galaxy Ace S5830
z VAT
Samsung Galaxy i5500
z VAT
Samsung Galaxy i5800
z VAT
Samsung Galaxy mini S5570
z VAT
Samsung Galaxy S i9000
z VAT
Samsung Galaxy S II i9100
z VAT
Samsung Galaxy S scl i9003
z VAT
Samsung Galaxy Tab P1000 16GB
z VAT
Samsung Monte S5620
z VAT
Samsung Omnia II
z VAT
Samsung Omnia Pro B7350
z VAT
Samsung Solid B2710
z VAT
Samsung Solid E2370
z VAT
Samsung S3600
z VAT
Samsung S5200
z VAT
Samsung S5230 Avila
z VAT
Samsung Star II S5260
z VAT
Samsung Wave 533
z VAT
Samsung Wave 723
z VAT
499 zł
613,77 zł
649 zł
798,27 zł
449 zł
552,27 zł
449 zł
552,27 zł
1 199 zł
1 474,77 zł
749 zł
921,27 zł
949 zł
1 167,27 zł
49 zł
60,27 zł
69 zł
84,87 zł
99 zł
121,77 zł
199 zł
244,77 zł
29 zł
35,67 zł
19 zł
23,37 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
19 zł
23,37 zł
59 zł
72,57 zł
1 zł
1,23 zł
69 zł
84,87 zł
399 zł
490,77 zł
399 zł
490,77 zł
299 zł
367,77 zł
99 zł
121,77 zł
999 zł
1 228,77 zł
1 199 zł
1 474,77 zł
749 zł
921,27 zł
1 899 zł
2 335,77 zł
99 zł
121,77 zł
749 zł
921,27 zł
399 zł
490,77 zł
99 zł
121,77 zł
19 zł
23,37 zł
29 zł
35,67 zł
59 zł
72,57 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
199 zł
244,77 zł
449 zł
552,27 zł
179 zł
220,17 zł
499 zł
613,77 zł
99 zł
121,77 zł
99 zł
121,77 zł
999 zł
1 228,77 zł
469 zł
576,87 zł
789 zł
970,47 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
119 zł
146,37 zł
249 zł
306,27 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
749 zł
921,27 zł
999 zł
1 228,77 zł
549 zł
675,27 zł
1 599 zł
1 966,77 zł
1 zł
1,23 zł
399 zł
490,77 zł
149 zł
183,27 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
299 zł
367,77 zł
39 zł
47,97 zł
179 zł
220,17 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
749 zł
921,27 zł
179 zł
220,17 zł
399 zł
490,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
449 zł
552,27 zł
749 zł
921,27 zł
249 zł
306,27 zł
1 099 zł
1 351,77 zł
1 zł
1,23 zł
99 zł
121,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
29 zł
35,67 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
649 zł
798,27 zł
1 zł
1,23 zł
299 zł
367,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
329 zł
404,67 zł
599 zł
736,77 zł
99 zł
121,77 zł
999 zł
1 228,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
179 zł
220,17 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
149 zł
183,27 zł
1 zł
1,23 zł
799 zł
982,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 088,62 zł
1 339 zł
1 625,21 zł
1 999 zł
1 015,45 zł
1 249 zł
1 039,84 zł
1 279 zł
2 519,51 zł
3 099 zł
1 397,56 zł
1 719 zł
2 007,32 zł
2 469 zł
486,99 zł
599 zł
543,90 zł
669 zł
503,25 zł
619 zł
698,37 zł
859 zł
397,56 zł
489 zł
332,52 zł
409 zł
373,17 zł
459 zł
470,73 zł
579 zł
486,99 zł
599 zł
495,12 zł
609 zł
487,00 zł
599 zł
511,38 zł
629 zł
1 137,40 zł
1 399 zł
1 812,20 zł
2 229 zł
665,85 zł
819 zł
503,25 zł
619 zł
2 080,49 zł
2 559 zł
2 421,95 zł
2 979 zł
1 869,11 zł
2 299 zł
2 926,02 zł
3 599 zł
560,16 zł
689 zł
1 714,64 zł
2 109 zł
999,19 zł
1 229 zł
527,64 zł
649 zł
348,78 zł
429 zł
332,52 zł
409 zł
486,99 zł
599 zł
397,56 zł
489 zł
527,64 zł
649 zł
649,59
799 zł
1 023,58
1 259 zł
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Samsung Wave S8500
z VAT
Samsung Wave II S8530
z VAT
Sony Ericsson Hazel
z VAT
Sony Ericsson J108i Cedar
z VAT
Sony Ericsson Xperia 10 Mini Pro
z VAT
Sony Ericsson Xperia Play
z VAT
Sony Ericsson Xperia X8
z VAT
Sony Ericsson Yendo
z VAT
Sony Ericsson Zylo
z VAT
749 zł
921,27 zł
749 zł
921,27 zł
199 zł
244,77 zł
1 zł
1,23 zł
399 zł
490,77 zł
1 249 zł
1 536,27 zł
229 zł
281,67 zł
1 zł
1,23 zł
39 zł
47,97 zł
399 zł
490,77 zł
399 zł
490,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
99 zł
121,77 zł
1 049 zł
1 290,27 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
99 zł
121,77 zł
99 zł
121,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
799 zł
982,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
699 zł
859,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
199 zł
244,77 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 zł
1,23 zł
1 552,03
1 909 zł
1 503,25
1 849 zł
649,59
799 zł
397,56
489 zł
942,28 zł
1 159 zł
2 381,31 zł
2 929 zł
795,94 zł
979 zł
511,38 zł
629 zł
430,08 zł
529 zł
Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień 06.06.2011
*Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą:
• uruchamiać automatyczny transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych,
• inicjować połączenia o podwyższonej opłacie,
• w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta,
• powodować przesyłanie do Abonenta informacji handlowych drogą elektroniczną,
• przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
- Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego aparatu telefonicznego.
W nawiązaniu do powyższego Polkomtel zachęca do szczegółowego zapoznania się z treścią Instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu telefonicznego,
a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów telefonicznych.

Podobne dokumenty