Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
PRZETWORNIK OBROTÓW
Z INTERFEJSEM RS-485
Typu P12O
INSTRUKCJA OBS£UGI
1
Spis treœci
1. ZASTOSOWANIE ..........................................................................................3
2. ZESTAW PRZETWORNIKA ..........................................................................4
3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA......5
4. INSTALOWANIE ............................................................................................6
5. OBS£UGA .....................................................................................................9
6. INTERFEJS RS-485 ....................................................................................28
7. DANE TECHNICZNE ...................................................................................45
8. ZANIM ZOSTANIE ZG£OSZONA AWARIA ................................................48
9. PRZYK£ADY PROGRAMOWANIA PRZETWORNIKÓW P12O .................51
10. KOD WYKONAÑ .........................................................................................54
2
1. ZASTOSOWANIE
Przetwornik programowalny typu P12O jest przeznaczony do przetwarzania liczby
impulsów, liczby obrotów, liczby godzin pracy, czêstotliwoœci, okresu oraz prêdkoœci
obrotowej na standardowy sygna³ sta³opr¹dowy lub sta³onapiêciowy. Sygna³
wyjœciowy jest odizolowany galwanicznie od sygna³ów wejœciowych oraz zasilania.
Przetwornik w wykonaniu P12O-2 ma pole odczytowe LCD 2 x 8.
Przetwornik P12O jest zaprogramowany fabrycznie wed³ug kodu wykonañ. Istnieje
mo¿liwoœæ zmiany parametrów przez u¿ytkownika przez programator PD14 lub
RS-485 a w wykonaniu P12O-2 równie¿ za pomoc¹ klawiatury. Programator PD141)
s³u¿y do programowania rodziny przetworników P11 i P12.
Przetwornik P12O realizuje funkcje:
przetwarzania wielkoœci mierzonej na dowolny sygna³ wyjœciowy w oparciu
o indywidualn¹ liniow¹ charakterystykê;
przeliczania sygna³u wejœciowego na dowolne wskazanie w oparciu
o indywidualn¹ liniow¹ charakterystykê;
sygnalizacji przekroczenia nastawionych wartoœci alarmowych;
rejestracji sygna³u wejœciowego w zaprogramowanych odcinkach czasu;
programowania rozdzielczoœci wskazañ (w P12O-2);
podgl¹du nastawionych wartoœci parametrów;
przeskalowania sygna³u wejœciowego: mno¿enie, dzielenie przez sta³¹;
zliczania impulsów w górê i w dó³;
automatyczne zerowanie liczników przy ¿¹danej wartoœci;
mo¿liwoœæ zewnêtrznego zerowania, zatrzymania i startu liczników;
automatycznie ustawiany punkt dziesiêtny (w P12O-2);
programowalny filtr cyfrowy sygna³u wejœciowego (np. do eliminacji efektu
drgania styków)
pamiêæ stanu liczników po zaniku napiêcia zasilania
pamiêci wartoœci maksymalnych i minimalnych;
programowania czasu uœredniania pomiaru;
wyœwietlania jednostki wg tablicy 1;
wyprowadzenie do zasilania czujników (24 V d.c.);
obs³ugi interfejsu RS-485 w protokole MODBUS, zarówno w trybie ASCII
jak i RTU;
blokady wprowadzania parametrów za pomoc¹ has³a.
1)
Uwaga: Programator PD14 nale¿y zamawiaæ oddzielnie.
3
a)
b)
P12O
P12O
1,2
50
h
Gniazdo
RS-485
Gniazdo
programatora
PD114
RS-485
Gniazdo
programatora
Gniazdo
RS-485
PD114
RS-485
Rys.1 Wygl¹d przetwornika P12O: a) P12O-1, b) P12O-2
2. ZESTAW PRZETWORNIKA
W sk³ad zestawu wchodz¹:
- przetwornik P12O
- instrukcja obs³ugi
- karta gwarancyjna
- wtyk z zaciskami œrubowymi
lub samozaciskowymi
- zaœlepka gniazda programatora
4
1 szt.
1 szt.
1 szt.
4 szt.
2 szt.
3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO
U¯YTKOWANIA
Symbole umieszczone w instrukcji oznaczaj¹:
- szczególnie wa¿ne, nale¿y zapoznaæ siê przed pod³¹czeniem przetwornika. Nieprzestrzeganie uwag oznaczonych tym symbolem mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie przetwornika.
- nale¿y zwróciæ uwagê, gdy przetwornik pracuje niezgodnie z oczekiwaniami.
W zakresie bezpieczeñstwa u¿ytkowania przetwornik odpowiada wymaganiom
normy PN-EN 61010-1.
Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa:
instalacji i pod³¹czeñ przetwornika powinien dokonywaæ wykwalifikowany
personel. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê wszystkie dostêpne wymogi ochrony.
przed w³¹czeniem zasilania nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czeñ
elektrycznych.
nie pod³¹czaæ przetwornika do sieci poprzez autotransformator.
przed zdjêciem obudowy przetwornika nale¿y wy³¹czyæ jego zasilanie.
zdjêcie obudowy przetwornika w trakcie trwania umowy gwarancyjnej
powoduje jej uniewa¿nienie.
gniazdo programatora s³u¿y wy³¹cznie do pod³¹czenia programatora PD14
lub PD 11.
gniazdo RS-485 s³u¿y wy³¹cznie do pod³¹czenia urz¹dzeñ pracuj¹cych
z protoko³em MODBUS.
w nieu¿ywanych gniazdach przetwornika (programatora i RS-485)
umieœciæ zaœlepki.
5
4. INSTALOWANIE
4.1 Sposób mocowania
Przetworniki P12O mocuje siê na wsporniku szynowym 35 mm
wg PN EN 60715: 2002. Obudowa przetwornika jest wykonana z samogasn¹cego
tworzywa sztucznego. Wymiary obudowy 45 x 120 x 100 mm. Przetwornik ma
listwy zaciskowe, œrubowe lub na zamówienie samozaciskowe, które umo¿liwiaj¹
przy³¹czenie przewodów zewnêtrznych o przekroju do 2,5 mm2.
Rysunek gabarytowy i sposób mocowania przedstawiono na rys.2.
41
93
120,7
35
120
P12O
RS-485
PD114
45
zamek
100
Rys.2. Rysunek gabarytowy i sposób mocowania przetwornika
6
4.2 Schematy pod³¹czeñ zewnêtrznych
Po³¹czenie sygna³ów wejœciowych, zasilania i sygna³ów wyjœciowych wykonaæ
zgodnie z rys. 3.
zasilanie
A1
Czujnik napiêciowy (np. pr¹dniczki)
wyjœcia
analogowe
wyjœcia
alarmowe
+
A2
-
9 10 11 12 13 14 15 16
P12O
1
2
3
4
5
6
7
8
+
-
+
+
-
+
B
A
kasowanie
Kontrolowane
urzadzenie
np obrabiarka, silnik...
P12O
start/stop
9 10
24 V d.c.,
30 mA
L
N
wejœcie
impulsowe
Pomiar czêstotliwoœci z sieci
RS-485
Pod³¹czyæ jedynie zasilanie
Licznik godzin pracy
1
2
Rx
Rx -> ustala pr¹d diody
konieczny w przypadku
czujników foto bez
wewnêtrznego rezystora
( Rx nie wchodzi w sk³ad
zestawu przetwornika)
Czujnik foto-elektryczny np. CN1
Czujnik indukcyjny np. PCID
a) Opis listwy zaciskowej i po³¹czenia przyk³adowych sygna³ów wejœciowych
7
b) Sposób po³¹czenia interfejsu RS-485
Przetwornik P12
A B GND
gniazdo RS-485
1
komputer IBM PC
2
3
4
6
6 7
A
B
5
4
3
2
1
USB
USB
Przetwornik P12
gniazdo RS-485
1
PD10
2
3
4
komputer IBM PC
z kartą RS-485
6
6 7
B
6
1
A
Przetwornik P12
gniazdo RS-485
1
DB9
GND
9
5
2
3
4
6
6 7
Rys. 3. Po³¹czenia zewnêtrzne przetwornika P12O
Z uwagi na zak³ócenia elektromagnetyczne zaleca siê zastosowanie, do pod³¹czenia
sygna³ów wejœciowych oraz sygna³ów wyjœciowych, przewodów ekranowanych.
Zasilanie nale¿y pod³¹czyæ przewodem dwu¿y³owym, o odpowiedniej œrednicy
przewodów zapewniaj¹cej jego zabezpieczenie za pomoc¹ bezpiecznika instalacyjnego.
8
5. OBS£UGA
Po pod³¹czeniu sygna³ów zewnêtrznych i w³¹czeniu zasilania, co sygnalizuje
zaœwiecona dioda, przetwornik wyœwietla typ i aktualn¹ wersjê programu.
P12O
ver 1.00
Po oko³o trzech sekundach przetwornik automatycznie przechodzi do trybu pracy, w
którym dokonuje pomiaru i przetworzenia na analogowy sygna³ wyjœciowy. Wyœwietla
wartoœæ mierzon¹, jednostkê wartoœci mierzonej lub ustawion¹ przez u¿ytkownika
oraz znaczniki za³¹czonych alarmów.
50
h
1,2
Przetwornik automatycznie wygasza nieznacz¹ce zera.
W³¹czenie rejestracji jest sygnalizowane na wyœwietlaczu (znak „M” oznacza
w³¹czenie rejestracji, znak „E” oznacza pust¹ pamiêæ, natomiast znak „F” oznacza
pe³n¹ pamiêæ). Po zape³nieniu siê pamiêci przetwornik automatycznie wy³¹cza
rejestracjê.
Znacznik rejestracji
M - rejestracja w³¹czona
E - pusta pamiêæ
F - pe³na pamiêæ
Sygnalizacja alarmów
1 - w³¹czony alarm 1
2 - w³¹czony alarm 2
1,2 - w³¹czony alarm 1 i 2
Dioda
LED
Wynik
P12O
M
1,2
50
h
Jednostka
Przycisk
rezygnacji
Przycisk zwiêkszania
wartoœci
Przycisk
akceptacji
Przycisk zmniejszania
wartoœci
Z³¹cze
programatora
PD114
RS-485
Z³¹cze
RS-485
Rys. 4. Opis p³yty czo³owej przetwornika P12O.
9
Funkcje przycisow:
- przycisk akceptacji
- wejœcie w tryb programowania (przytrzymanie przez oko³o trzy sekundy),
- wejœcie w tryb zmiany wartoœci parametru,
- zaakceptowanie zmienionej wartoœci parametru.
- przycisk zwiêkszania wartoœci
- wyœwietlenie wartoœci maksymalnej,
- start licznika (je¿eli Exter In=”OFF”)
- poruszanie siê po menu podgl¹du lub matrycy programowania,
- zmiana wartoœci wybranego parametru - zwiêkszanie wartoœci.
- przycisk zmniejszania wartoœci
- wyœwietlanie wartoœci minimalnej,
- stop licznika (je¿eli Exter In=”OFF”),
- poruszanie siê po menu podgl¹du lub matrycy programowania,
- zmiana wartoœci wybranego parametru - zmniejszanie wartoœci.
- przycisk rezygnacji
- wejœcie do menu podgl¹du parametrów (przytrzymanie przez oko³o trzy sekundy),
- wyjœcie z menu podgl¹du lub matrycy programowania,
- rezygnacja ze zmiany parametru.
Naciœniêcie przycisków
i przytrzymanie oko³o trzy sekundy powoduje kasowanie sygnalizacji alarmów i/lub wyjœæ alarmowych. Operacja ta dzia³a
wy³¹cznie przy w³¹czonej funkcji podtrzymania..
Naciœniêcie przycisków
powoduje:
- kasowanie wartoœci minimalnej gdy jest pomiar okresu, czêstotliwoœci
lub prêdkoœci obrotowej,
- wyzerowanie i zatrzymanie liczników w przypadku pomiaru liczby mpulsów,
liczby obrotów lub licznika czasu pracy gdy Exter In=”OFF”
Naciœniêcie przycisków
powoduje:
- kasowanie wartoœci maksymalnej gdy jest pomiar okresu, czêstotliwoœci
lub prêdkoœci obrotowej,
- wyzerowanie i start liczników w przypadku pomiaru liczby mpulsów,
liczby obrotów lub licznika czasu pracy gdy Exter In=”OFF”.
10
Naciœniêcie podczas pomiaru przycisku
powoduje:
- w przypadku pomiaru okresu, czêstotliwoœci lub prêdkoœci obrotowej
wyœwietlenie wartoœci maksymalnej,
- w pozosta³ych przypadkach start licznika gdy Exter In=”OFF”.
Naciœniêcie podczas pomiaru przycisku
powoduje:
- w przypadku pomiaru okresu, czêstotliwoœci lub prêdkoœci obrotowej
wyœwietlenie wartoœci minimalnej,
- w pozosta³ych przypadkach zatrzymanie licznika gdy Exter In=”OFF”.
Puszczenie przycisku powoduje powrót do wyœwietlania aktualnej wartoœci pomiarowej.
Naciœniêcie i przytrzymanie przez oko³o trzy sekundy przycisku
powoduje
wejœcie do trybu programowania. Tryb programowania jest zabezpieczony kodem
bezpieczeñstwa.
Security
+00000
Naciœniêcie i przytrzymanie przez oko³o trzy sekundy przycisku
powoduje
wejœcie do menu podgl¹du. Po menu podgl¹du nale¿y poruszaæ siê za pomoc¹
przycisków
i
. W menu tym dostêpne s¹ tylko do odczytu wszystkie
programowalne parametry przetwornika za wyj¹tkiem parametrów serwisowych.
Wyjœcie z menu podgl¹du odbywa siê za pomoc¹ przycisku
.
W menu podgl¹du jest mo¿liwe przegl¹danie zarejestrowanych wartoœci.
View Mem
Enter
Wciœniêcie przycisku
wanych wartoœci.
powoduje wejœcie do menu przegl¹dania zarejestro-
Górny wiersz informuje o czasie zarejestrowania próbki. Natomiast w dolnym wierszu
15:18:02
502,4
11
pokazana jest wartoœæ zarejestrowanej próbki. Poruszanie siê po zarejestrowanych
wartoœciach nastêpuje za pomoc¹ przycisków
i
.
Przytrzymanie jednego z tych przycisków na czas d³u¿szy ni¿ ok. 2 sek. spowoduje
przyspieszenie przegl¹dania. Wciœniêcie przycisku
powoduje wyœwietlenie
napisu Pos/Size i pokazanie numeru próbki oraz ca³kowit¹ iloœæ zajêtej pamiêci.
Wyjœcie z przegl¹dania zarejestrowanych wartoœci odbywa siê przyciskiem
Pos/Size
20/749
.
Algorytm obs³ugi przetwornika przedstawiono na Rys. 5.
12
13
Rys. 5. Algorytm obs³ugi przetwornika P12O.
W przypadku za³¹czonych funkcji zewnêtrznych Exter In=”On” start, stop i kasowanie liczników odbywa siê z wyprowadzeñ zewnêtrznych 4,5,6 (patrz rys. 3a).
Podanie na wyprowadzenia „start, stop” sygna³u z przedzia³u napiêæ 5...24 V d.c.
spowoduje zatrzymanie licznika. Od³¹czenie sygna³u spowoduje start licznika.
Podanie na wyprowadzenie „kasowanie” sygna³u z przedzia³u napiêæ 5...24 V d.c.
spowoduje skasowanie licznika.
Pojawienie siê na wyœwietlaczu ni¿ej wymienionych symboli
i napisów oznacza:
Security
Error
Over. Hi
1,2
V
Over. Lo
1,2
V
NO
SIGNAL
Niepoprawnie wprowadzony kod bezpieczeñstwa.
Przekroczenie górnego zakresu pomiarowego.
Przekroczenie dolnego zakresu pomiarowego.
Komunikat wyœwietlany do momentu pojawienia siê
sygna³u na wejœciu oraz jego uœrednienia przez czas
podany w parametrze Cnt. Przy braku sygna³u przez
czas d³u¿szy ni¿ 15 sekund przetwornik wyœwietla
wartoϾ zero.
Mo¿liwa jest zmiana parametrów przetwornika:
- z klawiatury przetwornika (w P12O-2)
- przez programator PD14 i komputer klasy PC
- przez RS-485
14
- p 5.1.
- p 5.2.
- p 6.5.
5.1. Zmiana parametrów przetwornika P12O z klawiatury
Naciœniêcie przycisku
napisu:
przez oko³o trzy sekundy powoduje wyœwietlenie
Security
+00000
Wpisanie poprawnego kodu powoduje wejœcie do trybu programowania. Poni¿sze
rysunki przedstawiaj¹ sposób programowania:
Przyk³adowy
wygl¹d wyœwietlacza
w trybie pomiaru
1,2
50
h
3s
Wejœcie w tryb
programowania
Security
+00000
Input
Counter
Wygl¹d
wyœwietlacza z pierwszym
parametrem
jeœli b³êdny
kod
Jeœli poprawny
kod
Input
...
Security
OK
Security
Error
Poruszanie siê po matrycy
programowania
Interval
Zmiana wartoœci
wybranego parametru
Przyk³ady zmiany wartoœci
wybranego parametru (parametr - symbol)
D_P
00000
00000
0000,0
000,00
00,000
0,0000
Auto
Char. in
Off
On
Off
15
16
0,1
Zmiana migaj¹cej
pozycji
X1 LCD
+0000,1
X1 LCD
0,1
…
Zmiana migaj¹cej
pozycji
Cnt
+0000,5
Zmiana „+” lub „-”
Cnt
+0000,5
…
Zmiana migaj¹cej
pozycji
X1 LCD
+0000,5
X1 LCD
+0000,5
Zmiana „+” lub „-”
Rys. 6. Matryca przejϾ w trybie programowania
Zmiana migaj¹cej
Zmiana
pozycji
migaj¹cej pozycji
X1 LCD
+0000,5
Przyk³ad zmiany wartoœci wybranego parametru
ze zmian¹ punktu dziesiêtnego (parametr liczbowy)
Zmiana
migaj¹cej pozycji
Cnt
+0000,5
X1 LCD
+0000,1
Zmiana migaj¹cej
pozycji
Cnt
+0000,1
Cnt
Przyk³ad zmiany wartoœci wybranego parametru
bez zmiany punktu dziesiêtnego (parametr liczbowy)
0,5
Dopasowanie punktu
dziesiêtnego
X1 LCD
0,0005
Wygaszenie
nieznacz¹cych zer
i znaku „+”
Cnt
5.2. Zmiana parametrów przetwornika P12O przez programator
PD14
Sposób pod³¹czenia przetwornika P12O przez programator PD14 do komputera
PC pokazano na rys. 7. Programator jest po³¹czony z jednej strony do portu USB
komputera PC a z drugiej strony wtykiem typu RJ12 z przetwornikiem P12O.
16 x max
8 x max
P12U
P12P
O
USB
PD14
RJ 12
PD14
RS-485
Programator PD14
Rys. 7. Sposób pod³¹czenia przetwornika P12O przez programator PD14
do komputera PC
W tablicy 1. przedstawiono programowalne parametry przetwornika. Programowanie
parametrów jest mo¿liwe po uprzednim wprowadzeniu has³a.
17
Parametry programowalne przetwornika P12O
Symbol
na wyœwietlaczu
Input
Counter
Parametry wejœcia
Filter
100
TypeScal
And
Cons In
10
18
Opis parametrów
Typ wejœcia
Filtr wejœciowy
Parametr s³u¿y do filtrowania
zak³óceñ na wejœciu np. drgania
styków. Przetwornik ignoruje impulsy, które pojawi¹ siê wczeœniej
ni¿ zaprogramowany czas filtru
(rys. 10).
Wartoœæ filtra wejœciowego musi
byæ mniejsza od czêstotliwoœci
Tablica 1
Zakres zmian
Counter - licznik impulsów
Frequen. - czêstotliwoœæ
Rotary - licznik obrotów
Tachomet - prêdkoœæ obrotowa
Period - okres
Period H - d³ugi okres >10 s
TimeMet. - licznik czasu pracy
Mo¿liwoœæ nastaw:
0...99999 ms
Wybór rodzaju przeskalowania And - mno¿enie przez sta³¹
wielkoœci wejœciowej.
Div - dzielenie przez sta³¹
Wielkoœæ mierzona jest mno¿ona
lub dzielona przez wartoœæ zadan¹
(parametr Cons In). W przypadku
wyboru typu wejœcia jako licznik
impulsów, obrotów lub czasu
pracy i funkcji mno¿enia, ka¿dy
impuls powoduje zwiêkszenie
wyœwietlanej wielkoœci o wartoœæ
Cons In.
W przypadku wyboru typu wejœcia
jako licznik impulsów, obrotów
lub czasu pracy i funkcji dzielenia, ka¿dy impuls zwiêksza o
1/Cons In.
W przypadku pozosta³ych typów wejœæ sygna³ zmierzony
jest mno¿ony lub dzielony przez
Sta³a przeskalowuj¹ca wielkoœæ Mo¿liwoœæ nastaw:
wejœciow¹.
- 99999... 99999
Wpisanie wartoœci ujemnej w
przypadku zliczania impulsów,
liczby obrotów i czasu pracy
powoduje zliczanie w dó³.
cd. Tablicy 1
Exter In
On
Auto
100
Parametry wejœcia
D_P
0000,0
Cnt
0,1
Unit
Off - wy³¹czono zewnêtrzne
funkcje
On - w³¹czono zewnêtrzne
funkcje
Automatyczne zerowanie licz- Mo¿liwoœæ nastaw:
ników. Licznik jest automatycznie 0...99999
zerowany przy zadanej liczbie. Parametr ten nie jest uwzglêdniany
przy pomiarze czêstotliwoœci,
prêdkoœci obrotowej i okresu.
Zezwolenie na zewnêtrzne funkcje: start, stop, kasowanie
Ustawienie punktu dziesiêtnego.
Ustawienie dzia³a zarówno przy
wy³¹czonej jak i w³¹czonej charakterystyce indywidualnej. Wprowadzenie punktu dziesiêtnego
uniemo¿liwiaj¹cego wyœwietlenie
siedmiu znaków („+ lub -”, 5
znaków na wynik, znak przecinka) na wyœwietlaczu spowoduje
wyœwietlenie przekroczenia dolnego lub górnego.
Mo¿liwoœæ nastaw:
00000
0000,0
000,00
00,000
0,0000
Auto - automatyczny dobór
punktu dziesiêtnego
Czas uœredniania pomiaru
0,0... 9999,9 s
Wpisanie 0 powoduje wy³¹czenie
pomiaru i zatrzymanie pracy
przetwornika. Na wyœwietlaczu
wyœwietlany jest aktualny czas.
Wybór jednostki
V
Mo¿liwoœæ nastaw:
V, A, PV, mV, kV, MV, PA, mA,
kA, MA, mW, W, kW, MW, var,
kvar, Mvar, VA, kVA, MVA,oC,
o
F, K, Hz, kHz, MHz, mAh, Ah,
kAh, Wh, kWh, MWh, m/s, Pm,
mm, cm, m, km, m2, m3, m2/s,
m2/m, (m2/min), m2/h, m3/s,
m3/m, (m3/min), m3/h, l, l/s,
l/m, (l/min), l/h, l/m2, l/m3, kg/s,
kg/m, (kg/min), kg/h, ms, s,
h, mN, N, kN, Pa, hPa, kPa,
MPa, mmHg, bar, rad, m:,
:, k:, M:, G:, %, …, turns,
rps, rpm, rph, m/h, km/h, GW,
Gvar, GVA, GWh,Varh, kVarh,
MVarh, GVarh, VAh, kVAh,
MVAh, GVAh, imp, imp/s,
imp/m, imp/h.
19
cd. Tablicy 1
Symbol
na wyœwietlaczu
X1 In
0,0
X2 In
0,0
Parametry alarmu 1 i alarmu 2
Y2 LCD
0,0
20
Wy³¹czenie lub w³¹czenie indy- On - charakterystyka
w³¹czona,
widualnej liniowej charakterystyki
Off
charakterystyka
u¿ytkownika - („charakterystyka
wy³¹czona.
indywidualna wyœwietlacza”).
Parametry indywidualnej charakterystyki wyœwietlacza.
Na podstawie podanych przez
u¿ytkownika wspó³rzêdnych
dwóch punktów przetwornik
wyznacza (z uk³adu równañ)
wspó³czynniki charakterystyki
indywidualnej a i b.:
Y1LCD = a · X1In + b
Y2LCD = a · X2In + b
gdzie:
X1 In i X2 In - wartoϾ mierzona
Y1 LCD i Y2 LCD - oczekiwana
wartoœæ na wyœwietlaczu
Rys 9. przedstawia sposób
dzia³ania charakterystyki indywidualnej.
Mo¿liwoœæ nastaw:
- 99999... 99999
y
gd ka
ne hêp c
st ona .
Do ¹cz ind
Y1 LCD
0,0
Zakres zmian
w³
Parametry wejœcia
Char. In
On
Opis parametrów
Low A11
0,0
Dolny próg alarmowy
- 99999... 99999
Górny próg alarmowy
- 99999... 99999
Low A12
200,0
High A11
20,0
High A12
300,0
cd. Tablicy 1
Symbol
na wyœwietlaczu
Type A11
Normal
cd. Parametry alarmu 1 i alarmu 2
Type A12
On
DelayA11
0,0
DelayA12
5,0
Hold A11
Off
Parametry wyjœcia
Hold A12
Relay
Char.Out.
Off
Opis parametrów
Zakres zmian
Normal - normalny,
Typ alarmu
Rys.8. przedstawia typy alar- On - w³¹czony,
Off - wy³¹czony.
Hand on - rêczny w³¹czony;
do czasu zmiany typu alarmu
wyjœcie alarmowe zostaje na
sta³e za³¹czone.
Hand off - rêczny wy³¹czony;
do czasu zmiany typu alarmu
wyjœcie alarmowe zostaje na
sta³e wy³¹czone.
OpóŸnienie zadzia³ania alarmu.
Parametr okreœlany w sekundach
tzn. nale¿y podaæ za ile sekund
ma nast¹piæ zadzia³anie alarmu
od jego wyst¹pienia. Zadzia³anie
alarmu nastêpuje po uœrednieniu
pomiaru.
Wy³¹czenie alarmu nastêpuje bez
opóŸnienia.
0,0... 9999.9
Wprowadzenie 0,0 powoduje zadzia³anie w momencie
wyst¹pienia alarmu.
Podtrzymanie sygnalizacji
alarmu. W sytuacji, gdy funkcja
podtrzymania jest za³¹czona po
ust¹pieniu stanu alarmowego
sygnalizacja na wyœwietlaczu i/lub
stan styków siê nie zmienia.
Sygnalizacja alarmu jest do momentu wy³¹czenia jej za pomoc¹
kombinacji przycisków
i
przez okres 3 s.
Off - podtrzymanie wy³¹czone,
Wy³¹czenie lub w³¹czenie
indywidualnej liniowej charakterystyki u¿ytkownika - („charakterystyka indywidualna wyjœcia
analogowego”).
On - charakterystyka
w³¹czona,
Off - charakterystyka
wy³¹czona
LCD - podtrzymanie sygnalizacji alarmu na wyœwietlaczu,
Relay - podtrzymanie
przekaŸnika alarmu,
LCD+Rel - podtrzymanie sygnalizacji na wyœwietlaczu i
przekaŸnika alarmu.
Gdy charakterystyka jest
wy³¹czona to przetwornik dzia³a
z maksymalnym zakresem
21
cd. Tablicy 1
X1 LCD
0,0
Y1 Out.
0,0
Parametry wyjœcia
Baud.
9600 b/s
Mode
RTU 8N2
Parametry serwisowe
Address
1
22
ParFact
Enter
Security
0
gdzie:
X1 LCD i X2 LCD - wartoϾ
wyœwietlana
Y1 Out i Y1 Out - oczekiwana
wartoœæ na wyjœciu analogowym
Rys.9. przedstawia graficzne
zobrazowanie objaœniaj¹ce ideê
charakterystyki indywidualnej.
Prêdkoœæ transmisji interfejsu
RS-485
y
gd ka
ne hêp c
st ona .
Do ¹cz ind
Y2 Out.
0,0
Y1 Out = a · X1 LCD + b
Y2 Out = a · X2 LCD + b
w³
X2 LCD
0,0
Parametry indywidualnej charakte- Mo¿liwoœæ nastaw:
- 99999... 99999
rystyki wyjœcia analogowego.
Na podstawie podanych przez
u¿ytkownika wspó³rzêdnych dwóch
punktów przetwornik wyznacza
(z uk³adu równañ) wspó³czynniki
charakterystyki indywidualnej a
2400 b/s
4800 b/s
9600 b/s
Rodzaj transmisji przez interfejs Off - interfejs wy³¹czony
ASCII 8N1
RS-485
ASCII 7E1
ASCII 7O1
RTU 8N2
RTU 8E1
RTU 8O1
RTU 8N1
Adres urz¹dzenia
0...247
Parametry fabryczne
Parametry fabryczne przedstawione s¹ w tablicy 2.
Wciœniêcie przycisku
powoduje wpisanie parametrów fabrycznych..
Wprowadzenie nowego has³a
- 99999... 99999
cd. Tablicy 1
Parametry serwisowe
Symbol
na wyœwietlaczu
Test
LCD
Time
17:18:00
Memory
Off
Opis parametrów
Zakres zmian
Test wyœwietlaczy.
Test wyœwietlaczy. Test polega
na kolejnym zapalaniu segmentów
wyœwietlacza LCD pierwszej linii,
nastêpnie ca³ej linii. Analogicznie
test jest wykonywany dla drugiej
Wciœniêcie przycisku
powoduje w³¹czenie testu.
Wciœniêcie przycisku
koñczy test.
Ustawianie czasu bie¿¹cego.
Format czasu: hh:mm:ss
00:00:00 ... 23:59:00
W³¹czenie lub wy³¹czenie re- On - rejestracja w³¹czona
jestracji.
Off - rejestracja wy³¹czona
W chwili w³¹czenia rejestracji
przetwornik kasuje poprzednie
zapamiêtane wartoœci po wyjœciu
z matrycy programowania.
Parametry rejestracji
Erasing
Wait. . .
StartMem
15:18:23
DataMem
22.05.01
Interval
01:00:00
Godzina rozpoczêcia rejestra- 00:00:00 ... 23:59:59
cji.
Format czasu: hh:mm:ss
00.00.00 ... 99.12.31
Data rozpoczêcia rejestracji
Format daty: yy.mm.dd
Jest to parametr informacyjny. Nie
s³u¿y do okreœlenia daty , od której
ma siê zacz¹æ rejestracja lecz
tylko informowaæ kiedy rozpoczêto
rejestracjê.
00:00:00 ... 99:59:59
Interwa³ czasowy rejestracji.
Okreœla odcinek czasu co ile ma
byæ zapamiêtywany wynik.
Format zapisu: hh:mm:ss.
23
Stan styków
a) Normal (High Al > Low Al)
1
1 - PrzekaŸnik w³¹czony
0 - PrzekaŸnik wy³¹czony
0
Stan styków
dolnygórnypróg alarmowy
WielkoϾ mierzona
b) Normal (High Al < Low Al)
1
1 - PrzekaŸnik w³¹czony
0 - PrzekaŸnik wy³¹czony
0
górnydolnypróg alarmowy
WielkoϾ mierzona
Stan styków
c) Off
1
1 - PrzekaŸnik w³¹czony
0 - PrzekaŸnik wy³¹czony
0
Stan styków
dolnygórnypróg alarmowy
WielkoϾ mierzona
d) On
1
1 - PrzekaŸnik w³¹czony
0 - PrzekaŸnik wy³¹czony
0
dolnygórnypróg alarmowy
WielkoϾ mierzona
Rys. 8. Typy alarmów: a), b) normalny c) wy³¹czony d) w³¹czony.
24
a)
Wielkoœæ wyœwietlana
dowolne nachylenie
charakterystyki
Y2 LCD
Y1 LCD
dowolne
przesuniêcie
charakterystyki
X1 In
X2 In
wielkoϾ
mierzona
wartoœæ X1 In na wejœciu przetwornika => wartoœæ Y1 LCD na wyœwietlaczu
wartoœæ X2 In na wejœciu przetwornika => wartoœæ Y2 LCD na wyœwietlaczu
pozosta³e punkty ch-ki s¹ wyliczane
b)
wielkoœæ na wyjœciu
analogowym
dowolne nachylenie
charakterystyki
Y2 Out
Y1 Out
dowolne
przesuniêcie
charakterystyki
X1 LCD
X2 LCD
wielkoϾ
wyœwietlana
wartoœæ X1 LCD na wyœwietlaczu => wartoœæ Y1 Out na wyjœciu analogowym
wartoœæ X2 LCD na wyœwietlaczu => wartoœæ Y2 Out na wyjœciu analogowym
pozosta³e punkty ch-ki s¹ wyliczane
Rys .9. Charakterystyka indywidualna: a) wyœwietlacza,
b) wyjœcia analogowego.
25
np.
Stan
styków
1
Filter = 0
0
20 ms
t
200 ms
np.
Stan
styków
Filter = 0
20 ms<Filter<200 ms
np. 21 ms
1
0
t
Rys.10. Filtr wejœciowy.
Uwaga!
W przypadku w³¹czenia indywidualnej charakterystyki wyœwietlacza wynik na
wyœwietlaczu jest przekszta³cany liniowo zgodnie z wprowadzonymi parametrami
X1 In, X2 In, Y1 LCD i Y2 LCD.
W przypadku w³¹czenia indywidualnej charakterystyki wyjœcia analogowego wynik pomiarów jest przekszta³cany liniowo zgodnie z wprowadzonymi parametrami
X1 LCD, X2 LCD, Y1 Out i Y2 Out.
26
Przetwornik kontroluje na bie¿¹co wartoœæ aktualnie wprowadzanego parametru.
W przypadku, kiedy wprowadzona wartoœæ przekroczy górny lub dolny zakres
zmian podany w tablicy 1 przetwornik nie dokona zapisu parametru.
W przypadku zmiany Typu wejœcia nastêpuje jednoczesna zmiana jednostki
i punktu dziesiêtnego optymalnie dla danego wejœcia.
Wy³¹czenie rejestracji nastêpuje w nastêpuj¹cych przypadkach: wy³¹czenie
rejestracji z matrycy programowania, zmiana typu wejœcia, zmiana StartMem,
zmiana Interval, ustawienie Cnt=0, zape³nienie siê pamiêci oraz przy ponownym
w³¹czeniu przetwornika do sieci.
Po zaniku zasilania aktualny czas jest zerowany.
Wy³¹czenie rejestracji wystêpuje w nastêpuj¹cych przypadkach:
wy³¹czenie
rejestracji z matrycy programowania, zmiana typu wejœcia, zmiana StartMem,
zmiana Interval, ustawienie Cnt=0, zape³nienie siê pamiêci oraz przy
ponownym w³¹czeniu przetwornika do sieci.
Wartoœci max i min s¹ kasowane w przypadku zmiany: typu wejœcia,
sta³ej
Parametry standardowe przetwornika P12O
Tablica 2
Opis parametru
WartoϾ standardowa
Input
Tachomet
Filter
0
TypeScal
Div
Cons In
1
Exter In
Off
Auto
99999
D_P
Auto
Cnt
1,0
Char. In
Off
Unit
rpm
X1 In,Y1 LCD,X2 In,Y2 LCD
0
27
cd. Tablicy 2
Opis parametru
WartoϾ standardowa
Low Al1, Low Al2
0
High Al1, High Al2
99999
Type Al1, Type Al2
Off
DelayAl1, DelayAl2
0
Hold Al1, Hold Al2
Off
Char. Out
Off
X1 LCD, Y1 Out, X2 LCD, Y2 Out
0
Baud
9600
Mode
RTU 8N2
Address
1
Security
0
Time
00:00:00
Memory
Off
StartMem
00:00:00
DateMem
70.01.01
Interval
00:15:00
6. INTERFEJS RS-485
Cyfrowe programowalne przetworniki P12 maj¹ ³¹cze szeregowe w standardzie
RS-485 do komunikacji w systemach komputerowych oraz z innymi urz¹dzeniami
pe³ni¹cymi funkcjê Master. Na ³¹czu szeregowym zosta³ zaimplementowany asynchroniczny znakowy protokó³ komunikacyjny MODBUS. Protokó³ transmisji opisuje
sposoby wymiany informacji pomiêdzy urz¹dzeniami poprzez ³¹cze szeregowe.
6.1. Sposób pod³¹czenia interfejsu szeregowego
Standard RS-485 pozwala na bezpoœrednie po³¹czenie do 32 urz¹dzeñ na
pojedynczym ³¹czu szeregowym o d³ugoœci do 1200 m. Do po³¹czenia wiêkszej
iloœci urz¹dzeñ konieczne jest stosowanie dodatkowych uk³adów poœrednicz¹coseparuj¹cych.
Wyprowadzenie linii interfejsu podano w instrukcji obs³ugi przetwornika. Do uzyska-
28
nia prawid³owej transmisji konieczne jest pod³¹czenie linii A i B równolegle z ich
odpowiednikami w innych urz¹dzeniach. Po³¹czenie nale¿y wykonaæ przewodem
ekranowanym. Ekran nale¿y pod³¹czyæ do zacisku ochronnego w pojedynczym
punkcie. Linia GND s³u¿y do dodatkowego zabezpieczenia linii interfejsu przy
d³ugich po³¹czeniach. Sygna³y GND nale¿y po³¹czyæ miêdzy urz¹dzeniami i w
jednym punkcie do zacisku ochronnego (nie jest to konieczne dla prawid³owej
pracy interfejsu).
Do uzyskania po³¹czenia z komputerem klasy IBM PC niezbêdny jest konwerter
USB na RS-485 typu PD10 (produkcji LUMEL S.A.) lub karta interfejsu RS-485.
Sposób po³¹czenia przetworników P12 przez konwerter typu PD10 przedstawiono
na rys. 3.
Oznaczenie linii transmisyjnych dla karty w komputerze PC zale¿y od producenta
karty.
6.2. Opis implementacji protoko³u MODBUS
Zaimplementowany protokó³ jest zgodny ze specyfikacj¹ PI-MBUS-300 Rev G
firmy Modicon.
Zestawienie parametrów ³¹cza szeregowego przetworników w protokole MODBUS:
• adres przetwornika
- 1... 247
• prêdkoœæ transmisji
- 2400, 4800, 9600 bit/s
• tryby pracy
- ASCII, RTU
• jednostka informacyjna
- ASCII: 8N1, 7E1, 7O1
- RTU: 8N2, 8E1, 8O1, 8N1
• maksymalny czas odpowiedzi
- 300 ms
Konfiguracja parametrów ³¹cza szeregowego jest opisana w dalszej czêœci instrukcji.
Polega ona na ustaleniu prêdkoœci transmisji (parametr Baud), adresu urz¹dzenia
(parametr Address), oraz typu jednostki informacyjnej (parametr Mode).
Uwaga: Ka¿dy przetwornik pod³¹czony do sieci komunikacyjnej musi:
• mieæ unikalny adres, ró¿ny od adresów innych urz¹dzeñ po³¹czonych
w sieci,
• identyczn¹ prêdkoœæ transmisji i typ jednostki informacyjnej.
29
6.3. Opis funkcji protoko³u MODBUS
W przetwornikach serii P12 zaimplementowane zosta³y nastêpuj¹ce funkcje
protoko³u MODBUS:
Opis funkcji
Tablica 3
Kod
Znaczenie
03 (03 h)
06 (06 h)
16 (10 h)
17 (11 h)
odczyt n-rejestrów
zapis pojedynczego rejestru
zapis n-rejestrów
Identyfikacja urz¹dzenia slave
Odczyt n-rejestrów (kod 03 h)
Funkcja niedostêpna w trybie rozg³oszeniowym.
Przyk³ad: odczyt 2 rejestrów zaczynaj¹c od rejestru o adresie 1DBDh (7613)
w trybie RTU.
¯¹danie:
Adres
urządzenia
Funkcja
01
03
Adres
rejestru
Hi
1D
Adres
rejestru
Lo
BD
Liczba
rejestrów
Hi
00
Liczba
rejestrów
Lo
02
Suma
kontrolna
CRC
52 43
OdpowiedŸ:
Adres
urządzenia
Funkcja
Liczba
bajtów
01
03
08
Wartość z rejestru
1DBD (7613)
3F
80
00
Wartość z rejestru
1DBE (7614)
00
40
00
00
00
Zapis wartoœci do rejestru (kod 06h)
Funkcja jest dostêpna w trybie rozg³oszeniowym.
Przyk³ad: zapis rejestru o adresie 1DBDh (7613) w trybie RTU
¯¹danie:
Adres
urządzenia
Funkcja
01
06
Adres
rejestru
Hi
1D
Adres
rejestru
Lo
BD
Adres
rejestru
Hi
1D
Adres
rejestru
Lo
BD
Wartość z rejestru
1DBD (7613)
3F
80
00
00
Suma
kontrolna
CRC
85 AD
OdpowiedŸ:
Adres
address
Funkcja
01
06
30
Wartość z rejestru
1DBD (7613)
3F
80
00
00
Suma
kontrolna
CRC
85 AD
Suma
kontrolna
CRC
42 8B
Zapis do n-rejestrów (kod 10h)
Funkcja jest dostêpna w trybie rozg³oszeniowym.
Przyk³ad: zapis 2 rejestrów zaczynaj¹c od rejestru o adresie 1DBDh (7613)
w trybie RTU.
¯¹danie:
Funkcja
Adres
urządzenia
01
10
Adres
rejestrów
Hi
Lo
1D BD
Liczba
rejestrów
Hi
Lo
00
02
Suma
Wartość dla rejestru Wartość dla rejestru kontrolna
1DBD (7613)
1DBE (7614)
CRC
3F 80 00 00 40 00 00 00 03 09
Liczba
bajtów
08
OdpowiedŸ:
Adres
urządzenia
01
Funkcja
Adres
rejestru
Hi
Adres
rejestru
Lo
Liczba
rejestrów
Hi
Liczba
rejestrów
Lo
Suma
kontrolna
(CRC)
10
1D
BD
00
02
D7 80
Raport identyfikuj¹cy urz¹dzenie (kod 11h) w trybie RTU
¯¹danie:
Adres
urządzenia
Funkcja
01
11
Suma kontrolna
(CRC)
C0 2C
OdpowiedŸ:
Adres
urządzenia
Funkcja
Liczba
bajtów
Identyfikator
urządzenia
Stan
urządzenia
Pole zależne od
typu urządzenia
X
11
08
73
FF
4FXXXXX
Suma
kontrolna
Adres urz¹dzenia
- zale¿ny od ustawionej wartoœci
Funkcja
- nr funkcji 0 x 11
Liczba bajtów
- 0x08
Identyfikator urz¹dzenia
- 0x71 - P12H
- 0x72 - P12S
- 0x74 - P12U
- 0x73 - P12O
- 0x79 - P12P
31
Stan urz¹dzenia
- 0xFF
Pole zale¿ne od typu urz¹dzenia
- XXXXXX
Nazwa urz¹dzenia
- przekazywana jako znak ASCII
i okreœla typ przetwornika
H - 0x48, 48 X X X X X
S - 0x53, 53 X X X X X
U - 0x55, 55 X X X X X
O - 0x4F, 4F X X X X X
P - 0x50, 50 X X X X X
Wyjœcie analogowe
- pole zale¿ne od typu wyjœcia
analogowego
- 0x00 - wyjœcie analogowe
napiêciowe, X 00 X X X X
- 0x01 - wyjœcie analogowe
pr¹dowe, X 01 X X X X
Nr wersji oprogramowania
- wersja oprogramowania zaimplementowanego w przetworniku
X X_ _ _ _4 - bajtowa zmienna
typu float
- 2 bajty w przypadku pracy w trybie RTU
- 1 bajt w przypadku pracy w trybie ASCII
Suma kontrolna
Przyk³ad:
Praca w trybie RTU, np.: Mode = RTU 8N2 (wartoϾ 0x02 w przypadku odczytu/
zapisu przez interfejs).
Przetwornik P12O
Wykonanie z wyjœciem analogowym napiêciowym 00,
Nr wersji oprogramowania 1.00,
Ustawiony adres urz¹dzenia na Address = 0x01,
Dla takiego przetwornika ramka ma nastêpuj¹c¹ postaæ:
Adres
urządzenia
Funkcja
Liczba
bajtów
Identyfikator
urządzenia
Stan
urządzenia
Pole zależne od typu
urządzenia
Suma
kontrolna
(CRC)
01
11
08
73
FF
4F 00 3F 80 00 00
7E 75
32
6.4. Mapa rejestrów przetworników P12
Mapa rejestrów przetworników serii P12
Zakres
adresów
Typ wartoœci
Table 4
Opis
7000-7200
float (32 bity)
Wartoœæ umieszczona jest w dwóch kolejnych
rejestrach 16 bitowych. Rejestry zawieraj¹ te
same dane co rejestry 32 bitowe z obszaru
7500. Rejestry s¹ tylko do odczytu.
7200-7400
float (32 bity)
Wartoœæ umieszczona jest w dwóch kolejnych
rejestrach 16 bitowych. Rejestry zawieraj¹ te
same dane co rejestry 32 bitowe z obszaru 7600.
Rejestry mog¹ byæ odczytywane i zapisywane.
7500-7600
float (32 bity)
Wartoœæ umieszczona jest w rejestrze 32 bitowym. Rejestry s¹ tylko do odczytu
7600-7700
float (32 bity)
WartoϾ umieszczona jest w rejestrze 32
bitowym. Rejestry mog¹ byæ odczytywane i
zapisywane.
33
6.5. Rejestry do zapisu i odczytu
7200
7600
Tablica 5
Symbol
Identyfikator
Zapis (z)/ odczyt (o)
rejestrach 32 bitowych.
WartoϾ jest umieszczona w
dwóch kolejnych rejestrach
16 bitowych. Rejestry te
zawieraj¹ te same dane co
rejestry 32 bitowe z obszaru
7600.
WartoϾ jest umieszczona w
Przetwornik P12O
Zakres
Opis
-
Identyfikator urz¹dzenia
o
WartoϾ
0x73h
7202
7601
Input
z/o
0... 6
Identyfikator
Typ wejœcia
WartoϾ
0
1
2
3
4
5
6
Filter
z/o
7204
7602
7206
7603
Nie wystêpuje1)
7208
7604
Nie wystêpuje1)
7210
7605
Nie wystêpuje1)
7212
7606
Nie wystêpuje1)
7214
7607
Nie wystêpuje1)
7216
7608
Nie wystêpuje1)
7218
7609
TypeScal
z/o
Liczba impulsów
Czêstotliwoœæ
Liczba obrotów
Prêdkoœæ obrotowa
Okres
D³ugi okres > 10s
Licznik czasu pracy
Filtr wejœciowy
0...99999
Rodzaj przeskalowania
0...1
WartoϾ
0
1
34
Dzielenie przez sta³¹
Mno¿enie przez sta³¹
7220
7610
Cons In
z/o
7222
7611
Exter In
z/o
-99999...99999
0...1
Sta³a przeskalowuj¹ca
Zezwolenie na zewnêtrzne funkcje:
Start, Stop
WartoϾ
0
Wy³¹czono zewnêtrzne funkcje
1
7224
7226
7612
7613
7228
7614
7230
7615
Auto
D_P
Cnt
Char.In
z/o
z/o
z/o
z/o
0...99999
0... 5
W³¹czono zewnêtrzne funkcje
Automatyczne zerowanie liczników
Punkt dziesiêtny
WartoϾ
0
1
2
3
4
5
0... 9999.9
00000
0000,0
000,00
00,000
0,0000
automatyczny dobór punktu
dziesiêtnego
Czas pomiaru
0... 1
Charakterystyka indywidualna
WartoϾ
0
Ch-ka wy³¹czona
1
Ch-ka w³¹czona
7232
7616
X1 In
z/o
- 99999... 99999
Parametry indywidualnej ch-ki
7234
7617
Y1 LCD
z/o
- 99999... 99999
Parametry indywidualnej ch-ki
7236
7618
X2 In
z/o
- 99999... 99999
Parametry indywidualnej ch-ki
7238
7619
Y2 LCD
z/o
- 99999... 99999
Parametry indywidualnej ch-ki
7240
7620
7242
7621
Low AL1
z/o
- 99999... 99999
Dolny próg alarmu 1
7244
7622
High AL1
z/o
- 99999... 99999
Górny próg alarmu 1
7246
7623
Type AL1
z/o
0... 4
Typ alarmu 1
Nie wystêpuje1)
WartoϾ
0
Normalny
1
W³¹czony
2
Wy³¹czony
3
Rêczny w³¹czony
4
Rêczny wy³¹czony
35
7248
7624
Delay AL1
z/o
0... 9999.9
Opóźnienie alarmu 1
7250
7625
Hold AL1
z/o
0... 3
Podtrzymanie sygnalizacji alarmu 1
WartoϾ
0
1
2
3
Podtrzymanie wy³¹czone
Sygnalizacja na LCD
Podtrzymanie przekaźnika
Sygnalizacja na LCD oraz
podtrzymanie przekaźnika
Aby skasowaæ podtrzymanie alarmu
nale¿y wy³¹czyæ podtrzymanie (wartoœæ 0) a nastêpnie powróciæ do poprzednio nastawionej wartoœci.
Nie wystêpuje1)
7252
7626
7254
7627
Low AL2
z/o
- 99999... 99999
Dolny próg alarmu 2
7256
7628
High AL2
z/o
- 99999... 99999
Górny próg alarmu 2
7258
7629
Type AL2
z/o
0... 4
Typ alarmu 2 type
WartoϾ
0
Normalny
1
W³¹czony
2
Wy³¹czony
3
Rêczny w³¹czony
4
Rêczny wy³¹czony
7260
7630
Delay AL2
z/o
0... 9999.9
Opóźnienie alarmu 2
7262
7631
Hold AL2
z/o
0... 3
Podtrzymanie sygnalizacji alarmu 2
WartoϾ
0
Podtrzymanie wy³¹czone
1
Sygnalizacja na LCD
2
Podtrzymanie przekaźnika
3
Sygnalizacja na LCD i podtrzymanie przekaźnika
Aby skasowaæ podtrzymanie alarmu
nale¿y wy³¹czyæ podtrzymanie (wartoœæ
0) a nastêpnie powróciæ do poprzednio
nastawionej wartoœci.
7264
7632
Nie wystêpuje1)
7266
7633
Nie wystêpuje1)
7268
7634
Nie wystêpuje1)
36
7270
7635
Char.Out
z/o
0... 1
Charakterystyka wyjœcia analogowego
WartoϾ
0
1
Ch-ka wy³¹czona
Ch-ka w³¹czona
7272
7636
X1 LCD
z/o
-99999... 99999
Dolna wartoœæ wyœwietlana
7274
7637
Y1 Out
z/o
-99999... 99999
Dolna wartoœæ wyjœcia analogowego
7276
7638
X2 LCD
z/o
-99999... 99999
Górna wartoœæ wyœwietlana
7278
7639
Y2 Out
z/o
-99999... 99999
Górna wartoœæ wyjœcia analogowego
7280
7640
Time
z/o
0... 23.5959
Aktualny czas
Parametr ten wystêpuje z czterema
miejscami po przecinku w formacie
gg,mmss, gdzie:
gg - oznacza godziny,
mm - oznacza minuty,
ss - oznacza sekundy
W przypadku wprowadzenia b³êdnego
czasu przetwornik nie dokona zapisu
nowej wartoœci.
Wybór jednostki
Rejestracja mierzonej wielkoœci
WartoϾ
0
Rejestracja wy³¹czona
1
Rejestracja w³¹czona
7282
7284
7641
7642
Unit
Memory
z/o
z/o
0... 972)
0... 1
7286
7643
Interval
z/o
0... 99,5959
Przedzia³ czasowy rejestracji
7288
7644
Rok
z/o
1970... 2038
Rok rozpoczêcia rejestracji
7290
7645
Miesi¹c
z/o
1... 12
Miesi¹c rozpoczêcia rejestracji
7292
7646
Dzieñ
z/o
1... 31
Dzieñ rozpoczêcia rejestracji
Parametry Rok, Miesi¹c, Dzieñ s¹ parametrami informacyjnymi. Nie s³u¿y do
okreœlenia daty, od której ma siê zacz¹æ
rejestracja lecz tylko informowaæ kiedy
rozpoczêto rejestracjê.
7294
7647
Start mem.
z/o
0... 23.5959
Czas rozpoczêcia rejestracji
Parametr ten wystêpuje z czterema miejscami po przecinku w formacie gg,mmss,
gdzie:
gg - oznacza godziny,
mm - oznacza minuty,
ss - oznacza sekundy
W przypadku wprowadzenia b³êdnego
czasu przetwornik automatycznie go
skoryguje.
37
7296
7648
Del.Min
z/o
0... 1
Kasowanie wartoœci minimalnej
WartoϾ
7298
7649
Del.Max
z/o
0... 1
0
Brak operacji
1
Kasowanie wartoœci minimalnej
Kasowanie wartoœci maksymalnej
WartoϾ
7300
7650
Start/Stop/
Zerowanie
z/o
0... 3
0
Brak operacji
1
Kasowanie wartoœci maksymalnej
Start, stop, zerowanie licznika impolsow,
licznika obrotow, licznika godzin pracy
WartoϾ
0
1
2
3
7302... 7310
7320
7651... 7655
7660
7322
7661
7324
7662
7326
7663
Start
Stop
Zerowanie i zatrzymanie
Zerowanie i start
Nie wystêpuje1)
Rok
zapamiêtanej
wartoœci
Miesi¹c
zapamiêtanej
wartoœci
Dzieñ
zapamiêtanej
wartoœci
Czas
zapamiêtanej
wartoœci
z/o
1970... 2038
Rok zapamiêtanej wartoœci w pamiêci
z/o
1... 12
Miesi¹c zapamiêtanej wartoœci w pamiêci
z/o
1... 31
Dzieñ zapamiêtanej wartoœci w pamiêci
z/o
0... 23.5959
Czas zapamiêtanej wartoœci w pamiêci
Parametr ten wystêpuje z czterema miejscami po przecinku w formacie gg,mmss,
gdzie:
gg - oznacza godziny,
mm - oznacza minuty,
ss - oznacza sekundy
W przypadku wprowadzenia b³êdnego
czasu przetwornik automatycznie go
skoryguje.
7328
38
Index
7664 zapamiêtanej
wartoœci
z/o
1... 750
Numer zapamiêtanej wartoœci w pamiêci
7330
7665
Status
z/o
0... 7
Status operacji na buforze
WartoϾ
7332
Numer
7666 zapamiêtanej
wartoœci
o
0... 750
0
Brak operacji
1
Wyszukiwanie wg daty i czasu
(rejestry nr 7660...7663 oraz
7320...7326)
2
Wyszukiwanie wg czasu
(rejestr nr 7663 oraz 7326)
3
Wyszukiwanie wg indeksu
(rejestr nr 7664 oraz 7328)
4
Za³aduj nastêpne wartoœci do
bufora (rejestry 7672...7691
oraz 7344...7382)
5
Za³aduj poprzednie wartoœci
do bufora (rejestry 672...7691
oraz 7344...7382)
6
Idź do pierwszej
zapamiêtanej
wartoœci w pamiêci
7
Idź do ostatniej zapamiêtanej
wartoœci w pamiêci
Numer zapamiêtanej wartoœci w pamiêci,
umieszczonej w pierwszym rejestrze
bufora
WartoϾ
0
Pamiêæ jest pusta
1... 750 Numer zapamiêtanej wartoœci
7334
7667
IloϾ
zapisanych
rejestrów
o
0... 750
Iloœæ zapisanych rejestrów bufora
WartoϾ
0
Bufor jest pusty
1... 750 Iloœæ zapisanych rejestrów
39
7336
7668
Rok
o
1970... 2038
Rok dla wartoœci w pierwszym rzêdzie
7338
7669
Miesi¹c
o
1... 12
Miesi¹c dla wartoœci w pierwszym rzêdzie
7340
7670
Dzieñ
o
1... 31
Dzieñ dla wartoœci w pierwszym rzêdzie
7342
7671
Czas
o
0... 23.5959
Czas dla wartoœci w pierwszym rzêdzie
Parametr ten wystêpuje z czterema miejscami po przecinku w formacie gg,mmss,
gdzie:
gg - oznacza godziny,
mm - oznacza minuty,
ss - oznacza sekundy.
7344...7382
7672...
7691
Bufor
o
–
Zapamiêtane wartoœci, odczytane
z pamiêci
20 rejestrów zawieraj¹cych 20
zapamiêtanych wartoœci
1)
W przypadku rejestrów nie wystêpuj¹cych w danej serii przetworników ich
wartoϾ wynosi 1E+20
2)
Kody jednostek
40
Tablica 6
Kod Jednostka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
V
A
PV
mV
kV
MV
PA
mA
kA
MA
mW
W
kW
MW
var
kvar
Mvar
VA
kVA
MVA
…C
…F
K
Hz
kHz
Kod Jednostka
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
MHz
mAh
Ah
kAh
Wh
kWh
MWh
m/s
Pm
mm
cm
m
km
m2
m3
m2/s
m2/m (m2/min)
m2/h
m3/s
m3/m (m3/min)
m3/h
l
l/s
l/m (l/min)
l/h
Kod Jednostka
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
l/m2
l/m3
kg/s
kg/m (kg/min)
kg/h
ms
s
h
mN
N
kN
Pa
hPa
kPa
MPa
mmHg
bar
rad
mOhm
Ohm
kOhm
MOhm
GOhm
%
…
Kod Jednostka
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
turns
rps
rpm
rph
m/h
km/h
GW
GVar
GVA
GWh
Varh
karh
MVarh
GVarh
VAh
kVAh
MVAh
GVAh
imp
imp/s
imp/m
imp/h
41
6.6. Rejestry tylko do odczytu
7000
7500
Tablica 7
Nzwa
Identyfikator
Zapis (z)/odczyt (o)
WartoϾ jest umieszczona w
dwóch kolejnych rejestrach
16 bitowych. Rejestry te
zawieraj¹ te same dane co
rejestry 32 bitowe z obszaru
7500
WartoϾ jest umieszczona w
rejestrach 32 bitowych
Przetwornik P12O
r
Jednostka
-
Nazwa jednostki
Sta³a identyfikuj¹ca urz¹dzenie
0x73 - P12O
7002
7501
Status
r
-
Status jest rejestrem opisuj¹cym aktualny
stan przetwornika
7004
7502
Wysterowanie
r
%
Jest to rejestr okreœlaj¹cy wysterowanie
wyjœcia analogowego
7006
7503
Min
r
-
WartoϾ minimalna aktualnie mierzonej
wartoœci
7008
7504
Max
r
-
WartoϾ maksymalna aktualnie mierzonej
wartoœci
7010
7505
WartoϾ
mierzona
r
-
Aktualnie mierzona wartoϾ
7012
7506
7014
7507
7016
7508
7018... 7096
1)
Nie wystêpuje1)
Godzina
r
gg, mmss
Aktualny czas
Nie wystêpuje1)
1)
7509... Nie wystêpuje
7548
W przypadku rejestrów nie wystêpuj¹cych w danej serii przetworników ich
wartoϾ wynosi 1E+20
Uwaga!
W momencie przekroczenia zakresu górnego lub dolnego parametry „wartoœæ
wyœwietlana”, „minimum”, maksimum” ustawiane s¹ na wartoœæ 1E+20.
Dla parametru Cnt=0 (wy³¹czenie pomiaru oraz wygaszenie wyœwietlacza) parametry „minimum”, „maksimum” oraz „wartoœæ wyœwietlana” ustawiane s¹ na
wartoϾ 1E+20.
42
Sygnalizacja dolnego przekroczenia
zakresu
Stan przekaŸnika (alarmu) 2
Stan przekaŸnika (alarmu) 1
Ch-ka indywidualna lub jej brak
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
X
bits
Rodzaj wyjœcia (napiêciowe, pr¹dowe)
X
X
Prêdkoœæ transmisji
X
Rejestracja wyników pomiarów w pamiêci
Sygnalizacja górnego przekroczenia zakresu
Opis rejestru status
Tryb pracy
i jednostka
informacyj-
X
X
Pozycja kropki
dziesiêtnej
MSB
LSB
Bit-15 Rejestracja wyników pomiarów w pamiêci
0 - zapis do pamiêci wy³¹czony
1 - zapis do pamiêci w³¹czony
Bit-14 Niewykorzystany
Bit-13 Rodzaj wyjœcia (napiêciowe, pr¹dowe)
0 - napiêciowe
1 - pr¹dowe
Bit-10...12 Tryb pracy i jednostka informacyjna
000 - interfejs wy³¹czony
001 - 8N1 - ASCII
010 - 7E1 - ASCII
011 - 701 - ASCII
100 - 8N2 - RTU
101 - 8E1 - RTU
110 - 8O1 - RTU
111 - 8N1 - RTU
43
Bit-8...9 Prêdkoœæ transmisji
00 - 2400 bit/s
01 - 4800 bit/s
10 - 9600 bit/s
Bit-5...7 Pozycja kropki dziesiêtnej
000 - brak
001 - 0,0
010 - 0,00
011 - 0,000
100 - 0,0000
101 - Auto
Bit-4 Sygnalizacja górnego przekroczenia zakresu
0 - praca normalna
1 - przekroczenie zakresu
Bit-3 Sygnalizacja dolnego przekroczenia zakresu
0 - praca normalna
1 - przekroczenie zakresu
Bit-2 Stan przekaŸnika (alarmu) 2
0 - wy³¹czony
1 - za³¹czony
Bit-1 Stan przekaŸnika (alarmu) 1
0 - wy³¹czony
1 - za³¹czony
Bit-0 Charakterystyka indywidualna
0 - charakterystyka indywidualna wy³¹czona
1 - charakterystyka indywidualna w³¹czona
44
7. DANE TECHNICZNE
WEJŒCIE IMPULSOWE IZOLOWANE GALWANICZNIE:
Rodzaj wejœcia
Zakres pomiarowy
B³¹d wskazania2)
Licznik impulsów
0...99999
0,01 % wm1)
Licznik obrotów
0...99999 turns (obr)
0,01 % wm
Licznik czasu pracy
0...99999 h
2 s / 24 godziny
Czêstotliwoœæ
0,1... 99,99 Hz
0,01 % wm
Czêstotliwoœæ
100.0...3000,0 Hz
0,02 % ww
Prêdkoœæ obrotowa
0...10000 rpm (obr/min)
0,02 % wm
Prêdkoœæ obrotowa
10000...99999 rpm (obr/min)
0,1 % wm
Okres
0,3...999,99 ms
0,01 % wm
Okres
1,0000...9,9999 s
0,02 % wm
D³ugi okres > 10 s
0,5...99999 s
0,0001 % wm
amplituda
stan nieaktywny
stan nieustalony
maksymalna czêstotliwoœæ sygna³u
minimalny czas trwania impulsu
rezystancja wejœciowa
1...253 V
0...0,8 V
0,8...1V
3 kHz
150 Ps
> 200 k:
WEJSCIA STERUJ¥CE (start, stop, kasowanie):
- beznapiêciowe transoptorowe
- zakres do³¹czanych napiêæ 5...24 V d.c.
- izolowane galwanicznie
WYJŒCIA:
analogowe izolowane galwaniczne o rozdzielczoœci 0,025% zakresu:
– programowalne pr¹dowe 0/4... 20 mA
rezystancja obci¹¿enia x 500 :
– programowalne napiêciowe 0...10 V
rezystancja obci¹¿enia ˆ500 :
1)
ww - wartoϾ wskazywana
wm - górna granica podzakresu pomiarowego
2)
dotyczy wyniku w postaci cyfrowej
45
przekaŸnikowe:
– 2 przekaŸniki; styki beznapiêciowe - zwierne - obci¹¿alnoœæ maksymalna:
- napiêciowa
250 V a.c., 150 V d.c.,
- pr¹dowa
5 A, 30 V d.c., 250 V a.c.,
- obci¹¿enie rezystancyjne
1250 VA, 150 W,
– programowalne progi alarmowe,
– trzy typy alarmów,
– histereza okreœlana za pomoc¹ dolnego i górnego progu alarmowego,
– sygnalizacja zadzia³ania alarmów na wyœwietlaczu LCD.
cyfrowe:
– interfejs
– protokó³ transmisji
– ASCII
– RTU
– prêdkoœæ transmisji
– maksymalny czas odpowiedzi na
ramkê zapytania
RS-485,
MODBUS,
8N1, 7E1, 7O1,
8N2, 8E1, 8O1, 8N1,
2400, 4800, 9600 bodów,
300 ms
zasilanie czujników (maksymalne obci¹¿enie 30 mA)
Parametry komunikacyjne gniazda
programatora:
– interfejs
- bity danych
- parzystoϾ
- bit stopu
– prêdkoœæ
– sterowanie przep³ywem
UART
8
brak
1
9600 bit/s
brak
Parametry pamiêci:
– pamiêæ przetwornika (rejestracji)
– min interwa³ rejestracji
750 próbek
1s
Klasa dok³adnoœci
0,2
Minimalny podzakres przy zachowaniu klasy
Rodzaj wejœcia
Licznik impulsów
Licznik obrotów
Licznik czasu pracy
46
Tablica 5
Minimalny podzakres przy zachowaniu klasy
25
25 turns (obr)
25 h
cd. Tablica 5
Czêstotliwoœæ
Prêdkoœæ obrotowa
Okres
D³ugi okres > 10 sekund
B³¹d dodatkowy od zmian temperatury
otoczenia
Czas przetwarzania:
Warunki odniesienia i znamionowe
warunki u¿ytkowania:
– napiêcie zasilania zale¿ne od kodu
wykonania
2 Hz
120 rpm (obr/m)
20 ms
25 s
† (0,1% zakresu /10K)
min 200 ms (czas uœredniania
pomiaru min 100ms + czas
odpowiedzi wyjœcia 100ms)
85...230...253 V a.c./d.c.
20...24...50 V a.c./d.c.
– czêstotliwoœæ napiêcia zasilania a.c.
40...50...440 Hz
– temperatura otoczenia
- 20...23...55…C
– temperatura przechowywania
- 25...+85…C
– wilgotnoœæ wzglêdna powietrza
< 95% (niedopuszczalna
kondensacja pary wodnej)
– czas wstêpnego nagrzewania przetwornika 10 min
– pozycja pracy
dowolna
Pole odczytowe (w P12O-2)
wyœwietlacz LCD 2 x 8
zakres wskazañ: - 99999... 99999
Obs³uga (w P12O-2)
cztery przyciski:
Zapewniony stopieñ ochrony
przez obudowê
Zapewniony stopieñ ochrony
od strony zacisków
Wymiary
IP 40
IP 20
45 x 100 x 120 mm
Masa
< 0,3 kg
Mocowanie
na wsporniku szynowym 35mm
Moc pobierana
< 5 VA
47
OdpornoϾ na zaniki zasilania
wed³ug PN-EN 50082-2
KompatybilnoϾ elektromagnetyczna:
– odpornoœæ na zak³ócenia
elektromagnetyczne
– emisja zak³óceñ elektromagnetycznych
wg PN-EN 61000-6-2
wg PN-EN 61000-6-4
Wymagania bezpieczeñstwa
wed³ug normy PN-EN 61010-1:
– kategoria instalacji
– stopieñ zanieczyszczenia
– max napiêcie pracy wzglêdem ziemi
III
2
600 V a.c.
8. ZANIM ZOSTANIE ZG£OSZONA AWARIA
W przypadku nieprawid³owych objawów prosimy o zapoznanie siê
z poni¿sz¹ tablic¹.
OBJAWY
1. Dioda przetwornika nie
œwieci. Na wyœwietlaczu brak
jest jakichkolwiek wskazañ.
POSTÊPOWANIE
Sprawdziæ pod³¹czenie kabla sieciowego.
Ponownie za³¹czyæ przetwornik do sieci.
2. Na wyœwietlaczu wyœwietlany Wprowadzono liczbê pomiarów Cnt = 0. przejest czas (np. 12:34:43) oraz
napis „LUMEL” naprzemiennie z napisem „P12O”.
twornik pracuje w trybie SLEEP.
3. Na wyœwietlaczu wyœwietlane Sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia sygna³u
s¹ napisy Over.Hi, Over.Lo,
lub no Signal
4. Na wyjœciu przetwornika
pojawia siê sygna³ niezgodny
z naszymi oczekiwaniami.
48
wejœciowego. Patrz instrukcja obs³ugi.
Sprawdziæ równie¿ ustawienia parametrów
D_P oraz Char. In.
Nale¿y sprawdziæ czy rezystancja obci¹¿enia
wyjœcia analogowego jest zgodna z danymi
technicznymi. SprawdŸ czy nie jest w³¹czona
charakterystyka indywidualna. W razie
koniecznoœci dokonaæ zmiany parametrów
charakterystyki indywidualnej lub wprowadziæ
parametry fabryczne: Par.fact.
5. Brak mo¿liwoœci wejœcia
do trybu programowania.
Wyœwietlany jest napis Security Error.
6. Brak pewnoœci czy wszystkie
pola znakowe wyœwietlacza
s¹ sprawne.
Tryb programowania jest zabezpieczony
has³em. W razie gdy u¿ytkownik zapomni jakie
wprowadzi³ has³o powinien skontaktowaæ siê
telefonicznie z najbli¿szym serwisem.
Wejœæ do matrycy programowania i w³¹czyæ
test wyœwietlacza. Pola znakowe s¹ zapalane kolejno w pierwszym wierszu a¿ do zapalenia siê ostatniego pola. Nastêpnie zapalany jest ca³y wiersz. Czynnoœæ ta powtarzana
jest dla drugiego wiersza. Je¿eli jest inaczej
zg³osiæ usterkê w najbli¿szym serwisie.
7. Podczas poruszania siê po trybie We j œ æ d o m a t r y c y p r o g r a m o w a n i a i
programowania na wyœwietlaczu zaakceptowaæ parametr Par. fact. Przetwornik
pojawiaj¹ siê wartoœci para- wprowadzi wartoœci zgodnie z tablic¹ 2.
metrów niezgodne z zakresem
zmian podanych w tablicy 1.
8. Na wyœwietlaczu pojawia siê
wynik niezgodny z naszymi
oczekiwaniami.
9. Nie wyœwietlane s¹ w trybie
programowania symbole
parametrów X1 In, X2 In,
Y1 LCD, Y2 LCD.
Sprawdziæ czy nie jest w³¹czona indywidualna
charakterystyka.
Sprawdziæ równie¿ czy wprowadzona wartoœæ
filtru wejœciowego jest poprawna (parametr
filter). Wprowadzenie czasu d³u¿szego ni¿
czas pomiêdzy impulsami na wejœciu spowoduje, ¿e istotne impulsy bêd¹ traktowane jako
zak³ócenia i nie zostan¹ zliczone.
W razie potrzeby wejœæ do matrycy programowania i zaakceptowaæ parametr Par. fact.
Przetwornik wprowadzi parametry zgodnie
z tablic¹ 2.
W przypadku wy³¹czonej indywidualnej
charakterystyki wymienione symbole s¹
10 . Mimo przekroczenia pro- Sprawdziæ wprowadzone do przetwornika
gu alarmowego przekaŸnik opóŸnienie zadzia³ania alarmu. Ewentualnie
alarmowy nie w³¹cza siê skorygowaæ parametry DelayAl1, DelayAl2.
oraz brak jest sygnalizacji na
wyœwietlaczu.
49
11. Mimo wy³¹czenia siê przekaŸnika, na wyœwietlaczu
nadal sygnalizowane jest
wyst¹pienie alarmu. Pomimo
ust¹pienia sygnalizacji alarmu
na wyœwietlaczu, przekaŸnik
jest nadal za³¹czony.
Sprawdziæ czy jest w³¹czone podtrzymanie
sygnalizacji alarmów lub przekaŸnika. Parametr Hold Al1, Hold Al2. W razie potrzeby
wy³¹czyæ.
12. Przy za³¹czonym parametrze Alarm nadal trwa. Kasowana sygnalizacja
podtrzymania sygnalizacji alar- alarmu z wyœwietlacza jest natychmiast
mu brak mo¿liwoœci skasowa- wyœwietlana na nowo. Kasowany przekaŸnik
nia sygnalizacji z wyœwietlacza jest natychmiast powtórnie za³¹czany.
lub wy³¹czenia przekaŸnika
za pomoc¹ kombinacji przy-
13. Pomimo, i¿ alarm nadal trwa Sprawdziæ czy nie wprowadzono opóŸnienia
skasowana sygnalizacja alarmu zadzia³ania alarmu. Parametr DelayAl1,
DelayAl2.
z wyœwietlacza nie wyœwietla
siê na nowo lub/i przekaŸnik
pozostaje wy³¹czony.
14. Przetwornik zamiast
wyœwietlaæ wynik pomiarowy
wyœwietla symbol parametru
oraz jego wartoϾ.
15. Wprowadzono opóŸnienie
zadzia³ania alarmu, np. 30
sekund, jednak alarm po tym
czasie nie zadzia³a³.
16. Przetwornik nie nawi¹zuje
komunikacji z komputerem
poprzez interfejs RS485.
17. Przetwornik nie nawi¹zuje
komunikacji z komputerem
poprzez programator PD14.
50
Przetwornik pracuje w trybie podgl¹du lub
matrycy programowania. Nacisn¹æ przycisk
rezygnacji.
Trwaj¹cy stan alarmowy by³ krótszy od zaprogramowanego tzn. w czasie trwania alarmu
wyst¹pi³ stan ust¹pienia alarmu. W takim
przypadku przetwornik zaczyna odliczaæ czas
od pocz¹tku.
Sprawdziæ czy poprawnie zosta³y pod³¹czone
przewody interfejsu (A, B, GND). Nastêpnie
sprawdziæ w matrycy programowania ustawienia interfejsu (Mode, Baud, Address).
Parametry te musz¹ byæ takie same jak w
u¿ywanym oprogramowaniu.
SprawdŸ czy programator PD14 zosta³ poprawnie pod³¹czony. SprawdŸ czy w u¿ywanym
oprogramowaniu zosta³ wybrany w³aœciwy
port komunikacyjny. Programator pracuje tylko
z jednym gniazdem przetwornika.
9. PRZYK£ADY PROGRAMOWANIA PRZETWORNIKÓW P12O
Przyk³ad 1 - Programowanie charakterystyki indywidualnej.
Chcemy zaprogramowaæ aby wartoœci 10 Hz odpowiada³a wartoœæ 0,00 na
wyœwietlaczu, natomiast wartoœci 100 Hz wartoœæ 100,00 nale¿y:
wejœæ do trybu programowania i wybraæ parametr D_P odpowiedzialny za
punkt dziesiêtny. Ustawiæ punkt dziesiêtny na 000,00
wybraæ parametr Char. In i w³¹czyæ indywidualn¹ charakterystykê On
wybraæ parametr X1 IN i wprowadziæ wartoœæ 10
przejœæ na parametr Y1 LCD i wprowadziæ wartoœæ 0,00
przejœæ na parametr X2 IN i wprowadziæ wartoœæ 100
przejœæ na parametr Y2 LCD i wprowadziæ wartoœæ 100,00
Przyk³ad 2 - Programowanie odwrotnej charakterystyki indywidualnej.
Je¿eli chcemy zaprogramowaæ aby wartoœci 0 s odpowiada³a wartoœæ 120,5 na
wyœwietlaczu, a wartoœci 100 s wartoœæ 10,8 nale¿y:
wejœæ do trybu programowania i wybraæ parametr D_P odpowiedzialny za
punkt dziesiêtny. Ustawiæ punkt dziesiêtny na 0000,0
wybraæ parametr Char. In i w³¹czyæ indywidualn¹ charakterystykê On
wybraæ parametr X1 IN i wprowadziæ wartoœæ 0
przejœæ na parametr Y1 LCD i wprowadziæ wartoœæ 120,5
przejœæ na parametr X2 IN i wprowadziæ wartoœæ 100
przejœæ na parametr Y2 LCD i wprowadziæ wartoœæ 10,8
Przyk³ad 3 - Programowanie alarmu z histerez¹.
Je¿eli chcemy zaprogramowaæ dzia³anie alarmu 1 tak, aby przy wartoœci 1500
rpm alarm zosta³ za³¹czony, natomiast przy wartoœci 30 rpm wy³¹czony, a alarmu
2 tak, aby przy wartoœci 0 rpm alarm zosta³ wy³¹czony a przy wartoœci 320 rpm
za³¹czony nale¿y:
wejœæ do trybu programowania wybraæ parametr Low Al1 i wprowadziæ
wartoϾ 1500
przejœæ na parametr High Al1 i wprowadziæ wartoœæ 30
przejœæ na parametr Type Al1 i wybraæ funkcjê oznaczon¹ jako Normal
wybraæ parametr Low Al2 i wprowadziæ wartoœæ 0
przejœæ na parametr High Al2 i wprowadziæ wartoœæ 320
przejœæ na parametr Type Al2 i wybraæ funkcjê Normal
51
Przyk³ad 4 - Programowanie alarmu w zadanym przedziale z opóŸnieniem.
Je¿eli chcemy aby alarm1 by³ za³¹czony w przedziale od 1000 do 3000 i zadzia³a³
dopiero po 10,0 sekundach nale¿y:
wejœæ do trybu programowania i wybraæ parametr Low Al1 i wprowadziæ
wartoϾ 1000
przejœæ na parametr High Al1 i wprowadziæ wartoœæ 3000
przejœæ na parametr Type Al1 i wybraæ funkcjê On
przejœæ na parametr DelayAl1 i wprowadziæ wartoœæ 10,0
W przypadku trwania stanu alarmowego przez czas d³u¿szy ni¿ 10,0 sekund przetwornik za³¹czy przekaŸnik alarmowy lub/i zasygnalizuje to na wyœwietlaczu.
Przyk³ad 5 - Programowanie wyjœcia analogowego.
Je¿eli chcemy zaprogramowaæ aby wyœwietlanej wartoœci 50 Hz odpowiada³a
wartoœæ 4,00 mA na wyjœciu analogowym, natomiast wartoœci 100 Hz wartoœæ
20,00 mA nale¿y:
wejœæ do trybu programowania i wybraæ parametr Char.Out i w³¹czyæ
indywidualn¹ charakterystykê On
wybraæ parametr X1 LCD i wprowadziæ wartoœæ 50
przejœæ na parametr Y1 OUT i wprowadziæ wartoœæ 4,00
przejœæ na parametr X2 LCD i wprowadziæ wartoœæ 100
przejœæ na parametr Y2 OUT i wprowadziæ wartoœæ 20,00
Przyk³ad 6 - Zaprogramowanie przetwornika aby przetwarza³ prêdkoœæ obrotow¹. Przetwornik pracuje z czujnikiem o sta³ej 60 impulsów/obrót.
wybraæ typ wejœcia jako Tachomet
przejœæ na parametr TypeScal i ustawiæ Div
przejœæ na parametr Cons In i ustawiæ wartoœæ 60
wyjϾ z trybu programowania
Przetwornik zacznie przetwarzaæ prêdkoœæ obrotow¹.
Przyk³ad 7 - Zaprogramowanie licznika impulsów aby zlicza³ w dó³ i aby po
przekroczeniu 0 zacz¹³ ponownie zliczaæ od wartoœci 12546.
wybraæ typ wejœcia jako Counter
przejœæ na parametr Cons In i ustawiæ wartoœæ -1
przejœæ na parametr Auto i ustawiæ wartoœæ 12546
wyjϾ z trybu programowania
Przetwornik zacznie zliczaæ liczbê impulsów od 12546...0 i po przekroczeniu 0
znowu zacznie zliczaæ od 12546...0.
52
Przyk³ad 8 - Zaprogramowanie filtru wejœciowego tak aby wszystkie impulsy
w odstêpach krótszych ni¿ 100 ms by³y traktowane jako
zak³ócenia.
przejœæ na parametr filter i ustawiæ wartoœæ 100
Przetwornik zacznie zliczaæ tylko te impulsy pomiêdzy którymi jest odstêp d³u¿szy
ni¿ 100 ms.
Pozosta³e impulsy bêdzie traktowa³ jako zak³ócenia.
Przyk³ad 9 - Zaprogramowanie rejestracji co 20 sekund od godziny 12:30:
wejœæ do trybu programowania i wybraæ parametr StartMem i wprowadziæ
wartoϾ 12:30
przejœæ na parametr Interval i wprowadziæ wartoœæ 00:00:20
wybraæ parametr Memory i w³¹czyæ rejestracjê On
Po wyjœciu z matrycy programowania zostanie skasowana pamiêæ a przetwornik
zacznie rejestrowaæ wyniki od godziny 12:30 co 20 sekund. Po zape³nieniu siê
pamiêci rejestracja siê wy³¹czy.
53
10. KOD WYKONAÑ
Kod wykonañ przetwornika obrotów P12O
Przetwornik obrotów P12O
Tablica 8
X
XX
X
X
X
XX
X
Rodzaj przetwornika:
bez wyœwietlacza ............................................ 1
z wyœwietlaczem ............................................. 2
Sygna³ wejœciowy*:
licznik impulsów 0...99999 ....................................00
czêstotliwoœæ 0,1...3000 Hz ...................................01
licznik obrotów 0...99999 turns ..............................02
prêdkoœæ obrotowa 0...99999 rpm .........................03
okres 0,3...9999.9 ...................................................04
d³ugi okres > 10 sec 0...99999 s .............................05
licznik czasu pracy 0...99999 h...............................06
Sygna³ wyjœciowy:
napiêcie 0... 10 V .............................................................1
pr¹d 0... 20 mA ...............................................................2
pr¹d 4... 20 mA ...............................................................3
pr¹d 0... 5 mA .................................................................4
Zasilanie:
85... 253 V a.c./d.c...................................................................1
20... 50 V a.c./d.c.....................................................................2
Rodzaj zacisków:
gniazdo-wtyk œrubowe .....................................................................0
na zamówienie*** ............................................................................X
Wykonanie:
standardowe ........................................................................................... 00
specjalne* ...............................................................................................XX
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagañ ............................................................................0
z atestami Kontroli Jakoœci ..............................................................................1
wg uzgodnieñ z odbiorc¹** ..............................................................................X
*
54
przetwornik ma wejœcie uniwersalne. Przy zamówieniu nale¿y podaæ kod sygna³u
wejœciowego, jaki ma byæ zaprogramowany.
**
***
po uzgodnieniu z producentem
mo¿liwe wykonanie z gniazdami samozaciskowymi
Przetwornik zachowuje swoj¹ klasê przy zmniejszaniu zakresu pomiarowego
do minimalnego podanego w tablicy 5. W przetworniku P12O-1 oprócz zakresu
podstawowego nale¿y podaæ w uwagach wymagany podzakres. W przypadku
gdy podany podzakres jest mniejszy ni¿ w tablicy 5 nale¿y zaznaczyæ sygna³
wejœciowy na zamówienie XX.
Przyk³ad kodowania na zakres podstawowy:
kod P12O 2 04 3 1 0 00 0 oznacza przetwornik P12O z wyœwietlaczem, zaprogramowany fabrycznie na pomiar okresu, sygna³ wyjœciowy pr¹dowy 4...20 mA,
napiêcie zasilaj¹ce 85...253 V a.c./d.c., zaciski gniazdo - wtyk œrubowe, wykonanie
standardowe, bez dodatkowych wymagañ.
Przyk³ad kodowania na podzakres pomiarowy:
kod P12O 1 01 1 1 0 00 0 zakres 0,05...100 Hz oznacza przetwornik P12O bez
wyœwietlacza, zaprogramowany fabrycznie do pomiaru czêstotliwoœci w zakresie
0,05...100 Hz, sygna³ wyjœciowy 0...10 V, napiêcie zasilaj¹ce 85...250 V a.c./
d.c., zaciski gniazdo-wtyk œrubowe, wykonanie standardowe, bez dodatkowych
wymagañ.
W przypadku wykonania specjalnego lub uzyskania bardziej szczegó³owych informacji technicznych prosimy o kontakt z In¿ynierami produktu tel. 32 95 260 lub
z Dzia³em Rozwoju 32 95 167
W przypadku uszkodzenia przetwornika nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym
serwisem lub z Sekcj¹ Serwisu Lumelu tel. 32 95 150.
55
P12O-07B
Lubuskie Zak³ady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
http://www.lumel.com.pl
Dzia³ Sprzeda¿y Krajowej
Informacja techniczna:
tel. 68 3295 180, 3295 260, 3295 306, 3295 374
e-mail: [email protected]
Przyjmowanie zamówieñ: tel. 68 3295 207, 3295 209, 3295 291,
3295 341, 3295 373,
fax 68 32 55 650
56

Podobne dokumenty