Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Transkrypt

Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
Katedra Chemii i Toksykologii Żywności
Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
– studia podyplomowe
CEL STUDIÓW:
Przyswojenie aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie analityki i bezpieczeństwa żywności.
TRYB NAUKI:
Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, laboratoriów i e- learningu. Zajęcia odbywać się
będą w dni wolne od pracy (zjazdy sobotnio-niedzielne, co 3-4 tygodnie).
CZAS TRWANIA:
Studia trwać będą dwa semestry akademickie (200 godzin).
ADRESACI STUDIÓW (UCZESTNICY):
Studia przeznaczone są dla absolwentów (kobiet i mężczyzn) zarówno magisterskich jak i zawodowych studiów
wyższych z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i biologicznych, a także dla osób z dyplomem ukończenia innych
wydziałów, które są zatrudnione na stanowiskach technologicznych w zakładach przetwórczych przemysłu rolnospożywczego lub osób zainteresowanych tematyką studiów. Treści programowe realizowane w trakcie studiów bazują
na praktycznym wdrożeniu najnowszych metod analitycznych stosowanych w badaniu żywności, stąd też studia mogą
zainteresować absolwentów kierunków rolniczych, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka
i biotechnologii, a także pracowników małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, wykorzystujących
techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne do badania żywności.
WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
 Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (dostępne na stronie internetowej UR), odpis dyplomu
ukończenia studiów
 Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 Studia zostaną uruchomione z chwilą zgłoszenia się min. 15 osób
KWALIFIKACJE (UMIEJĘTNOŚCI) UZYSKANE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Absolwenci studiów uzyskają wiedzę z zakresu analityki, systemów bezpieczeństwa i jakości żywności a także
umiejętności poszerzające kwalifikacje do pracy w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych i
biotechnologicznych przy zakładach produkcyjnych spożywczych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych oraz
ośrodkach badawczych związanych z sektorem rolno-spożywczym. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom studiów
podejmowanie właściwych działań w pracy zawodowej jak również przekazywanie informacji społeczeństwu,
szczególnie przy wzrastającym zainteresowaniu jakością zdrowotną żywności.
UKOŃCZENIE STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Absolwenci
otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
KIEROWNIK STUDIÓW:
Prof. dr hab. Maria Droba, mdroba @univ.rzeszow.pl
KONTAKT:
Mgr inż. Bogumiła Leja, Wydział Biologiczno-Rolniczy, budynek D3, pokój 135, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
tel. 17 872 1720, [email protected]
OPŁATY:
1500 zł/semestr.

Podobne dokumenty