uzasadnienie BOSiR

Transkrypt

uzasadnienie BOSiR
UZASADNIENIE
Projekt uchwały przewiduje przekształcenie w/w zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Białogard. Miasto wykonując zadania własne o charakterze
użyteczności publicznej, w tym z zakresu kultury fizycznej, turystyki, rekreacji i promocji zdrowia,
może powierzyć ich realizację utworzonym w tym celu jednostkom organizacyjnym.
Powyżej wymienione zadania na terenie miasta Białogard wykonuje zakład budżetowy – Białogardzki
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zakład ten, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, może w pełni lub w
części pobierać odpłatność za świadczone usługi. Jednakże ze względu na fakt, że jest jednostką
organizacyjną gminy, nie posiada osobowości prawnej, a działalność swoją może podejmować
jedynie w oparciu o pełnomocnictwa burmistrza.
Przyjęte rozwiązania prawne – finansowe i ustrojowe powodują, że zakład budżetowy nie posiada
naturalnych mechanizmów podnoszenia efektywności działania, głównie w zakresie samodzielnego
inwestowania, planowania finansowego, a co za tym idzie udziału w konkurencyjności rynku.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej wkładem do nowej
spółki będzie mienie będące w dyspozycji zakładu budżetowego BOSiR – u. Szczegółowy zakres
działalności spółki BOSiR określi Burmistrz Białogardu w akcie założycielskim.
Zaproponowana zmiana formy prawnej dla Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podyktowana
jest kilkoma czynnikami, w tym przede wszystkim ułatwieniem działalności i świadczenia usług w
zakresie zadań własnych gminy poprzez pozyskiwanie środków na inwestycje jako samodzielny
podmiot. Pozwoli to bez wątpienia podnieść atrakcyjność i konkurencyjność oferowanych usług,
wzbogacić ofertę sportowo – rekreacyjną i turystyczną, a także podnieść poziom infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej, która wymaga systematycznych remontów, modernizacji i rozbudowy aby
sprostać oczekiwaniom użytkowników.
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji działający jako spółka prawa handlowego będzie podmiotem
samodzielnym z możliwościami prowadzenia działalności efektywnie ekonomicznej przy
jednoczesnym zapewnieniu realizacji zadań własnych gminy.

Podobne dokumenty