W Y P O W I E D Z E N I E UMOWY OC PRZEZ NABYWCĘ

Transkrypt

W Y P O W I E D Z E N I E UMOWY OC PRZEZ NABYWCĘ
..............................................................
………………...…. dnia:.................................
Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy
..............................................................
......................................................................
ulica i numer domu
Nazwa i adres Ubezpieczyciela
..............................................................
......................................................................
kod pocztowy i miejscowość
………………………………………………………
Pesel / Regon
W Y P O W I E D Z E N I E UMOWY OC PRZEZ NABYWCĘ
Niniejszym wypowiadam umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu :
Marka i typ pojazdu
..................................................................
Nr. rejestracyjny
...................................................................
Nr. polisy OC
...................................................................
zgodnie z postanowieniami art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 124,poz. 1152 z późniejszymi zmianami ).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a), że umowa ubezpieczenia zbywcy rozwiązuje się
następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia oraz, że jestem zobowiązany(-a) do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC
najpóźniej kolejnego dnia.
.
...............................................................
podpis posiadacza pojazdu

Podobne dokumenty