ZIR projekt inst elektryczne opis

Transkrypt

ZIR projekt inst elektryczne opis
PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA LOKALU BIUROWEGO
Adres:
ul. Chmielewskiego 22 IVp.
70-028 Szczecin
dz. nr 3/12 obr. 1058
Inwestor:
Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Ul. Smolańska 4
70-026 Szczecin
Autor:
Tomasz Bąk
Ul. Słowacka 13a/1
71-771 Szczecin
Tel. 502 522 733
Branża:
2. Instalacje elektryczne
Data:
Luty 2015
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane: Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
branża
podpis
projektował:
sprawdził:
mgr inż. Łukasz Stawirej
upr. nr ZAP/0110/POOE/12
specjalność inst. elektryczne
mgr inż. Władysław Kirczuk
upr. nr 102/Sz/99
specjalność inst. elektryczne
DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA ................................................................................................ 3
OPIS TECHNICZNY ......................................................................................................................................... 3
1.1. Punkt przyłączenia lokalu ...................................................................................................................... 3
1.2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej ............................................................................ 3
1.3. Bilans mocy ............................................................................................................................................ 3
1.4. Tablica elektryczna biura - TE ............................................................................................................... 3
1.5. Układ sieci odbiorczej ............................................................................................................................ 3
1.6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP ............................................................................................... 3
1.7. Instalacja oświetlenia podstawowego .................................................................................................. 3
1.8. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ........................................................................... 4
1.9. Instalacja gniazd wtyczkowych U=230V ................................................................................................ 4
1.10. Zasilanie projektowanych urządzeń sanitarnych i klapy p.poż ............................................................ 4
1.11. Instalacja sieci logicznej LAN i sieci telefonicznej ............................................................................... 4
1.12. Instalacja RTV (opcja).......................................................................................................................... 4
1.13. Instalacja systemu alarmowania pożarowego SAP ............................................................................. 4
1.14. Ochrona ............................................................................................................................................... 5
1.15. Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych .............................................................................. 5
1.16. Instalacja odgromowa .......................................................................................................................... 5
1.17. Uwagi końcowe .................................................................................................................................... 5
OBLICZENIA TECHNICZNE ........................................................................................................................... 6
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ........................................................................... 6
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA................................................ 7
ZAŁĄCZNIKI:
Zał. 1 Uprawnienia projektowe projektanta
Zał. 2 Zaświadczenie o członkostwie projektanta w ZOIIB
Zał. 3 Uprawnienia projektowe sprawdzającego
Zał. 4 Zaświadczenie o członkostwie sprawdzającego w ZOIIB
RYSUNKI:
Schemat ideowy zasilania
Schemat ideowy zasilania
Schemat ideowy zasilania
Schemat ideowy zasilania
Instalacja oświetleniowa
Instalacja el. gniazd wtykowych
1:50,
1:50,
NR RYS. E1.1
NR RYS. E1.2
NR RYS. E1.3
NR RYS. E1.4
NR RYS. E2
NR RYS. E3
2
DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych
wewnętrznych na potrzeby remontowanego lokalu biurowego usytuowanego na IV piętrze budynku
administracyjno-biurowego przy ul. Chmielewskiego 22 w Szczecinie.
Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
−
Zlecenie od Architekta
−
Projekty branżowe instalacji i architektury
−
Obowiązujące normy i przepisy prawne
Zakres opracowania
Zakres obejmuje :
−
modernizację istniejącej instalacji elektrycznej dla projektowanych pomieszczeń.
−
Zasilanie projektowanych urządzeń
OPIS TECHNICZNY
1.1. Punkt przyłączenia lokalu
Istniejący bez zmian
Lokalizacja: rozdzielnica główna budynku biurowca
1.2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
Istniejący – bez zmian
Lokalizacja: rozdzielnica główna budynku biurowca
1.3. Bilans mocy
Prace remontowe nie mają wpływu na moc obiektu.
Inwestor oświadcza iż moc zamówiona lokalu jest wystarczająca – lokal oraz obiekt nie
wymaga zwiększenia mocy
1.4. Tablica elektryczna biura - TE
Istniejąca bez zmian.
Tablica posiada rezerwę miejsca na potrzeby projektowanych aparatów.
1.5. Układ sieci odbiorczej
Układ sieci odbiorczej TN-S.
1.6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
Istniejące wyłączniki - bez zmian. Poza zakresem opracowania
1.7. Instalacja oświetlenia podstawowego
Zaleca się wymianę instalacji oświetleniowej jednak na wniosek Inwestora w przebudowywanych
pomieszczeniach należy dokonać rozdziału istniejącej instalacji. Rozmieszczenie i dobór opraw
oświetleniowych w projektowanych pomieszczeniach wg aranżacji wnętrz. W projekcie pokazano
istniejące oraz projektowane obwody zasilające oświetlenie dla projektowanych lub
rozbudowywanych pomieszczeń. Po zainstalowaniu opraw należy sprawdzić wymagane natężenia
oświetlenia. Obwody oświetleniowe należy zbiorczo zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi typu P300 ∆IN=30mA, oraz istniejącymi wyłącznikami instalacyjnymi typu S300. Instalacja
2
oświetlenia będzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp3/4/5x1,5mm , 750V pod tynkiem
oraz w przestrzeni sufitowej. Zapalanie oświetlenia będzie się odbywało łącznikami lokalnymi,
łącznikami w systemie ściemniania DALI.
Ilości opraw oświetlenia podstawowego obliczono w oparciu o wymagane minimalne, średnie
natężenia oświetlenia według normy PN-EN 12464-1 z 2004 r.:
−
strefy komunikacyjne
100lx
−
pomieszczenia sanitarne, techniczne
200lx
−
pokoje biurowe
500lx
3
Uwaga:
Z obwodów oświetleniowych w razie potrzeby zasilać należy lokalne wentylatorki wspomagające
wentylację grawitacyjną w wyszczególnionych pomieszczeniach. Wykonać trwałe opisy
koordynacyjne rozdzielnica – łącznik, oprawa.
1.8. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Dla ciągów komunikacyjnych zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne poprzez
zastosowanie osobnych opraw LED z mikroinwerterami 1-godzinnymi. Przy zaniku napięcia awaryjne
oprawy i znaki bezpieczeństwa samoczynnie się zaświecą.
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP. Oświetlenie pojawi się
w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego.
Dodatkowo oprawy oświetlenia awaryjnego należy umieścić:
−
przy istniejących hydrantach 5lx
Uwaga:
Oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne na korytarzach poza zakresem opracowania.
1.9. Instalacja gniazd wtyczkowych U=230V
W przebudowywanych pomieszczeniach należy dokonać rozdziału istniejącej instalacji. Instalację
gniazd wtyczkowych wykonać jako wtynkową. Przewody układać podtynkowo oraz w przestrzeniach
międzysufitowych. Obwody gniazd zabezpieczono zbiorczo wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu
P300 ∆IN=30mA, oraz istniejącymi wyłącznikami instalacyjnymi typu S300. Instalację zasilania gniazd
2
wtyczkowych U=230V należy wykonać przewodami YDYp3x2,5mm . W pomieszczeniach suchych
stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20, w pomieszczeniach mokrych osprzęt szczelny co najmniej
IP44. Gniazda wtykowe mocować w pomieszczeniach i części komunikacyjnej na wysokości h=0,3m
od posadzki, w łazienkach 1,15m – lub zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Uwaga:
Wszystkie gniazda należy sprawdzić pod kątem połączenia i montażu oraz sprawności do dalszego
bezpiecznego użytkowania. Wykonać trwałe opisy koordynacyjne rozdzielnica – gniazdo
1.10. Zasilanie projektowanych urządzeń sanitarnych i klapy p.poż
W pomieszczeniu konferencyjnym przywiedziono zainstalowanie urządzeń klimatyzacyjnych –
urządzenia należy zasilić z projektowanych obwodów nr 33 i 34. W celu zasilenia należy ułożyć nowy
2
przewody YDY3x1,5mm zgodnie z z pkt. 1.7, 1.9. W miejscu zainstalowania klimatyzatora przewód
zakończyć kostką instalacyjną.
Projektowana klapę p.poż należy zasilić z projektowanego obwodu nr 37
1.11. Instalacja sieci logicznej LAN i sieci telefonicznej
Istniejącą instalację dostosować do nowej aranżacji.
Instalacja sieci LAN jest wykonana w topologii gwiazdy, prowadzona promieniście od miejsca
zlokalizowania urządzeń sieciowych. Instalacja wykonana przewodami kat. 5e.
Projektowane przewody wykonać w kat 5e UTP drut 4x2x0,5. Gniazda instalować w puszcze
podtynkowej na wysokości 0,3m od posadzki, dokładne miejsce ustalić na etapie wykonawstwa.
Wszystkie trasy przewodów niskonapięciowych <12V należy odseparowywać od instalacji o napięciu
230/400V, poprzez: odpowiednią odległość separacyjną lub osobną trasę kablową lub zastosowanie
rur osłonowych, przejścia pod kątem prostym są dozwolone.
1.12. Instalacja RTV (opcja)
Istniejącą instalację dostosować do nowej aranżacji.
Instalację RTV wykonać w układzie promieniowo-rozgałęźnym od przewidywanego podejścia sieci
kablowej. Instalację wykonać przewodami koncentrycznymi pod tynkiem. Gniazda końcowe RTV
montować w puszcze podtynkowej na wysokości 0,3m od posadzki. Instalację RTV prowadzić z
instalacją sieci LAN.
1.13. Instalacja systemu alarmowania pożarowego SAP
Istniejącą instalację należy rozbudować o procesorowe jonizacyjne czujki dymu.
Procesorowa, jonizacyjna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstającego w
początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się palić, a więc na ogół długo przed
pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury.
4
Dostosowanie istniejącej instalacji SAP należy zlecić specjalistycznej firmie wykonawczej. Czujki
nalezy dostosować do zainstalowanej centrali sygnalizacji pożarowej CSP w budynku i rozbudować
istniejącą pętlę odpowiedzialną za przedmiotowy lokal.
Przewidziano jedną czujkę na każde pomieszczenie biurowe – przestrzenie sufitowe w
pomieszczeniach biurowych nie są uwzględnione ze względu na wysokość tej przestrzeni mniejszą
niż 25cm.
Część ciągów komunikacyjnych posiada stropy podwieszone o wysokości powyżej 30cm – w tych
przestrzeniach nalezy zaistalować czujki z sygnalizacją zadziałania
1.14. Ochrona
Ochrona przeciwporażeniowa (według PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zapewniona poprzez:
−
izolowanie części czynnych
−
zastosowanie urządzeń o stopniu ochrony IP powyżej 2X
Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez:
−
użycie bezpieczników, wyłączników nadprądowych w tablicy piętrowej
−
ochrona dodatkowa realizowana poprzez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o
prądzie zadziałania ∆IN = 30mA.
Ochrona przed przeciążeniami i zwarciami:
Realizowana za pomocą bezpieczników i wyłączników instalacyjnych.
Ochrona przeciwprzepięciowa
−
w tablicy głównej są zainstalowane ograniczniki przepięć. Bez zmian.
Ochrona przeciwpożarowa:
−
w budynku jak i w lokalu system alarmowania pożarowego SAP
1.15. Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych
Wszelkie rurki wodne i brodzik będą wykonane z PCV więc w łazienkach nie ma potrzeby
wykonywania dodatkowych miejscowych połączeń wyrównawczych.
1.16. Instalacja odgromowa
Poza zakresem opracowania.
1.17. Uwagi końcowe
Przed podjęciem zlecenia jest wymagana wizyta techniczna w lokalu gdyż prace wykonawcze
instalacji elektrycznej w dużym zakresie polegają na odszukiwaniu istniejących tras obwodów
elektrycznych i ich rozbudowie – należy przewidzieć ku temu odpowiedni potencjał techniczny oraz
ilość roboczo-godzin.
Po zakończeniu prac Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą oraz próby funkcjonalne,
pomiary i badania. Z prób funkcjonalnych, pomiarów i badań należy wykonać protokoły i załączyć je
do dokumentacji powykonawczej. Próby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objąć:
−
Oświetlenie podstawowe,
−
Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne,
−
Działanie wyłączników różnicowoprądowych,
−
Działanie ochrony przeciwporażeniowej (pętla zwarcia),
−
Rezystancja izolacji przewodów i kabli,
−
Próby funkcjonalne sterowania instalacją elektryczną.
Opracował:
mgr inż. Łukasz Stawirej
5
OBLICZENIA TECHNICZNE
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania
Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania w systemie TN-S wykonać metodą
pomiarową sprawdzając warunek:
ZS * I a ≤ UO
Gdzie:
Zs – impedancja pętli zwarcia
Ia – prąd wyłączający po czasie 0,2s dla urządzeń ruchomych, 5s dla urządzeń połączonych na stałe
Dla obwodu oświetlenia
Zabezpieczenie S301 B10A t<0,4s, Ia=k*10A, k=5, Ia = 60A.
ZS ≤
UO
Ia
ZS ≤
230V
60 A
Z S ≤ 3,8Ω
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu oświetlenia będzie spełniony przy
impedancji Z S ≤ 3,8Ω
Dla obwodu gniazd wtyczkowych
Zabezpieczenie S301 C16A t<0,4s (Ia=k*16A) k=10, Ia = 160A.
ZS ≤
UO
Ia
ZS ≤
230V
160 A
Z S ≤ 1,44Ω
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych będzie spełniony przy
impedancji Z S ≤ 1,44Ω
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych oprócz wyłączników nadmiarowo-prądowych dodatkowo
zabezpieczono wyłącznikiem różnicowoprądowymi typ P302 25A ∆IN = 30mA
Dla zabezpieczenia różnicowo-prądowego – wszystkie obwody gniazd
Przy zastosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych musi być spełniony warunek:
R * I ≤ 25V
a
a
gdzie:
Ra – suma rezystancji uziomu ochronnego części przewodzących dostępnych
Ia = 30mA – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego
25V – napięcie bezpieczne
Ra ≤
25V
⇒ 833Ω
0,03 A
Maksymalna wartość rezystancji wg normy N SEP E-001 R<30Ω.
Ochrona poprzez zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym będzie skuteczna
6
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA LOKALU BIUROWEGO
Adres:
ul. Chmielewskiego 22 IVp.
70-028 Szczecin
dz. nr 3/12 obr. 1058
Inwestor:
Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Ul. Smolańska 4
70-026 Szczecin
Autor:
Tomasz Bąk
Ul. Słowacka 13a/1
71-771 Szczecin
Tel. 502 522 733
Branża:
3. Instalacje elektryczne
Data:
Luty 2015
branża
podpis
projektował:
mgr inż. Łukasz Stawirej
upr. nr ZAP/0110/POOE/12
specjalność inst. elektryczne
7
Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowanie zakresie objętym projektem branży
elektrycznej. Wykonywanie robot budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie
czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków
przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi.
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robot, który zapewnia:
• organizację pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy
• przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów,
• zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy
• zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
• zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkoleń w tym zakresie.
• wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy
jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez rożnych
pracodawców
Przy pracach na: konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań
oraz przy pracach na drabinach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi
należy w szczególności:
1. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
2. Zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),
3. Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokości
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z:
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz.401) późniejszymi zmianami
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w prawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. 129, poz. 844) późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz. 912) z
późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r. w sprawie rodzajów
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz.
288) z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z późniejszymi
zmianami
8