Regulamin i program inkubacji PNTPW

Transkrypt

Regulamin i program inkubacji PNTPW
Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166; 18 – 400 Łomża
tel./fax 86 218 27 13
e-mail: [email protected]
www.parklomza.pl
UMOWA NR…
Zawarta w dniu …………………… r., pomiędzy:
Parkiem Przemysłowym Łomża Sp. z o.o., z siedzibą w Łomży, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sadowym; Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000447809 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
reprezentowaną
przez:
Andrzeja Kiełczewskiego – Prezesa Parku Przemysłowego Łomża,
Zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
a
…………………….., ul. ………………………………….
nazwa firmy: …………………………………….
Zwaną dalej „Zleceniodawcą”
§1
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą
„Wirtualne Biuro”.
2. Świadczenie usług odbywać się będzie w budynku Parku Przemysłowego Łomża
Sp. z o.o. przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166.
3. Przedmiotem
niniejszej
umowy
jest
wynajem
adresu
nieruchomości
Parku
Przemysłowego Łomża jako adresu siedziby Zleceniodawcy wyłącznie w celu i na
warunkach określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie świadczenia usługi pn.
„Wirtualne biuro”.
4. W ramach opłaconego na podstawie niniejszej umowy pakietu „Wirtualny adres’/
„Wirtualna firma” Zleceniodawca ma prawo do:
1) Pakiet „Wirtualny adres”- cena wynosi 40 zł netto/miesiąc w zakres usługi wchodzi:
a) Rejestracja siedziby firmy pod adresem PPŁ– zgoda na rejestrację w urzędach,
umieszczenie udostępnionego adresu na drukach firmowych, stemplach,
wizytówkach, informacja na stronie internetowej PPŁ z danymi firmy oraz o
przedmiocie jej działalności;
b) Odbiór korespondencji;
c) Zamieszczenie informacji o firmie na stronie PPŁ( logo wraz z opisem)
2) Pakiet „Wirtualna firma”- cena wynosi 90 zł netto/miesiąc w zakres usługi wchodzi:
UMOWA NA SWIADCZENIE USŁUG „WIRTUALNE BIURO”
Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166; 18 – 400 Łomża
tel./fax 86 218 27 13
e-mail: [email protected]
www.parklomza.pl
a) Rejestracja siedziby firmy pod adresem PPŁ– zgoda na rejestrację w urzędach,
umieszczenie udostępnionego adresu na drukach firmowych, stemplach,
wizytówkach, informacja na stronie internetowej PPŁ z danymi firmy oraz o
przedmiocie jej działalności;
b) Odbiór korespondencji;
c) Zamieszczenie informacji o firmie na stronie PPŁ( logo wraz z opisem)
d) Odbieranie telefonów i faksów;
e) Skanowanie korespondencji i wysyłanie na wskazany adres mailowy w terminie
24 godzin od otrzymania korespondencji;
f) Wysyłanie korespondencji na podany adres raz w tygodniu;
g) Przechowywanie dokumentów;
h) Wynajem sali na spotkania biznesowe (bezpłatnie raz w miesiącu, kolejny
wynajem płatny wg cennika);
i) Skanowanie korespondencji i archiwizowanie na serwerze PPŁ;
§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 2 lipca 2015. do dnia 30 czerwca
2022r.
2. Park Przemysłowy Łomża wyraża zgodę na posługiwanie się przez Zleceniodawcę
adresem nieruchomości Zleceniobiorcy wyłącznie w okresie obowiązywania umowy.
3. Zleceniodawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na inny
podmiot.
4. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym za rzeczywiste
straty oraz utracone korzyści powstałe z tytułu nie odbierania przez Zleceniodawcę w
terminie przesyłanej korespondencji oraz z faktu, iż adres Zleceniobiorcy jest jedynie
adresem rejestracji firmy i nie jest adresem do bezpośrednich kontaktów ze
Zleceniodawcą.
§3
1. Z tytułu wykonania zleconych czynności określonych w § 1 umowy Zleceniobiorca
otrzyma miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości: ………..
zł powiększone o
należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje razem ………. zł, w terminie do 15
każdego miesiąca, na konto Parku Przemysłowego Łomża Sp. z. o.o.: BGŻ Odział
Operacyjny w Łomży nr : 09 2030 0045 1110 0000 0255 0170.
UMOWA NA SWIADCZENIE USŁUG „WIRTUALNE BIURO”
Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166; 18 – 400 Łomża
tel./fax 86 218 27 13
e-mail: [email protected]
www.parklomza.pl
2. Wynagrodzenie będzie płacone z góry na podstawie miesięcznych faktur VAT
wystawionych przez Zleceniobiorcę. W przypadku, gdy umowa będzie zawarta w ciągu
biegu miesiąca, za pierwszy miesiąc opłata najmu zostanie naliczona proporcjonalnie do
okresu obowiązywania umowy i doliczona zostanie do faktury za pierwszy pełny miesiąc
kalendarzowy.
3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w
spełnieniu świadczenia przez Zleceniodawcę.
4. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia jeżeli Zleceniodawca zalega z opłatą za okres dwóch miesięcy oraz w
przypadkach wykorzystywania udostępnionego adresu w sposób sprzeczny z treścią
niniejszej umowy oraz Regulaminem.
5. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania niniejszej umowy lub upływu terminu na jaki
niniejsza umowa została zawarta Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich
dokumentów związanych z przedmiotem umowy od Zleceniobiorcy do dnia zakończenia
obowiązywania umowy.
6. Po rozwiązaniu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do zgłoszenia zmiany adresu we
właściwych rejestrach urzędowych.
§4
Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu do zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się
w związku
z
wykonywaniem
niniejszej
umowy
oraz
informacji
technicznych,
technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych
dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o
ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanową inaczej.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych tą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w
szczególności Kodeks Cywilny.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają sądowi
właściwemu dla miejsca siedziby Zleceniobiorcy.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, będą
dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.
UMOWA NA SWIADCZENIE USŁUG „WIRTUALNE BIURO”
Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166; 18 – 400 Łomża
tel./fax 86 218 27 13
e-mail: [email protected]
www.parklomza.pl
4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Szczegółowe zasady świadczenia usługi pn. „Wirtualne Biuro” zostały określone w
Regulaminie świadczenia usługi pn. „Wirtualne Biuro”.
7. Zleceniodawca oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem świadczenia usługi pn.
„Wirtualne Biuro” i akceptuje jego postanowienia.
ZLECENIODAWCA
ZLECENIOBIORCA
Załączniki:
1) Regulamin świadczenia usług „Wirtualne Biuro”
2) Formularz aplikacyjny
UMOWA NA SWIADCZENIE USŁUG „WIRTUALNE BIURO”