SpyTel

Transkrypt

SpyTel
Dodatek reklamowy do Gazety Wyborczej
ŚRODA 2 LIPCA 2003
Bezpieczniej z ...Zepterem
Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Aby jednostka mogła przetrwać w środowisku,
musi dbać o swoje bezpieczeństwo. Ludzie zawsze przywiązywali dużą wagę do takiego organizowania swojego bezpośredniego otoczenia,
które chroniłoby ich przed różnego rodzaju zagrożeniami dla życia i zdrowia.
Dzięki stosowaniu różnych zabezpieczeń nie tylko mieli szansę na skuteczną obronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
ale również unikali negatywnych skutków stresu i mieli większe poczucie bezpieczeństwa.
oczucie bezpieczeństwa to przekonanie, że nic złego nie zagraża nam
osobiście lub naszym bliskim. Jest
ono podstawą zdrowia psychicznego.
W sensie emocjonalnym oznacza to, że
nie dominuje u nas uczucie lęku, strachu
i nie mamy tendencji do zamartwiania
się, czyli myślenia o tym, co może nam
w przyszłości zagrażać lub sprawiać problemy.
Osoba o wysokim poczuciu bezpieczeństwa postrzega świat jako miejsce
względnie bezpieczne. Jest oczywiście
świadoma zagrożeń, jakie występują
w jej otoczeniu lub wiążą się z wykonywanym przez nią zawodem czy innymi rodzajami aktywności. Ale jednocześnie żywi głębokie przekonanie, że
jest w stanie sobie z tymi niebezpieczeństwami radzić lub im zapobiec, a w najgorszym przypadku – znosić ich skutki.
Zamiast się zamartwiać, podejmuje konkretne działania, które zmniejszają ryzyko utraty cenionych dóbr czy wartości. Uczucie strachu nie jest jej zupełnie
Reakcja stresowa przebiega w kilku etapach. Wyobraźmy sobie człowieka siedzącego wieczorem w pustym domu, który nagle usłyszał jakiś hałas dobiegający
z sąsiedniego pokoju. Informacja o tym
obce, ale występuje wyłącznie w sytuacjach, kiedy osoba taka jest narażona
na poważne niebezpieczeństwo.
Natomiast człowiek o niskim poczuciu bezpieczeństwa widzi w swoim otoczeniu wiele zagrożeń i uważa świat za
miejsce niebezpieczne. Zadręcza się wyobrażając sobie różne katastrofalne scenariusze, jakie dla niego niesie z sobą
przyszłość. Nie robi jednak nic, by tym
niebezpieczeństwom zapobiegać. Sprawia to, że często jego przewidywania
okazują się prawdą, co prowadzi do
błędnego koła zamartwiania się. Pojawia się przekonanie, że „tak musiało
być”, co dodatkowo sprzyja unikaniu
jakiegokolwiek działania, które mogłoby zapobiec katastrofie. Skutkiem pozostawania w takim błędnym kole bierności, lęku i złych przeczuć mogą być
różne zaburzenia psychiczne, w tym depresja. Taka osoba często przeżywa
uczucie lęku, strachu czy niepokoju
przez co występuje u niej gorsze samopoczucie i trudności z koncentracją uwagi spowodowane zbyt częstym występowaniem reakcji stresowej.
dociera do jego mózgu poprzez narząd
słuchu. Są dwa zespoły struktur, które odpowiadają w tej chwili za dalsze zachowanie tego człowieka. Jest to wymieniony wcześniej układ limbiczny oraz ta
część kory mózgowej, która ocenia, czym
mógł być spowodowany usłyszany właśnie dźwięk. Jednak układ limbiczny uzyskuje informacje o zaistniałym wydarzeniu o wiele wcześniej i ma moc
rozpoczęcia reakcji stresowej bez wiedzy
o tym, czym dany dźwięk był spowodowany. Wystarczy, że będzie on wystarczająco głośny.
Natychmiast pojawia się strach, zaczyna szybciej bić serce, uwaga skupiona jest
na dźwiękach dobiegających z drugiego
pomieszczenia. To pierwszy etap reakcji
stresowej. Wtedy w naszych narządach
wewnętrznych wydziela się między innymi adrenalina, która modyfikuje ich
działanie tak, aby przygotować organizm
do radzenia sobie z niebezpieczeństwem.
Jeśli mózg oceni, że hałas nie był spowodowany niczym groźnym, stopniowo
organizm wróci do stanu wyjściowego.
Jeżeli jednak są podstawy do niepokoju,
P
n Reakcja stresowa
Skłonność do postrzegania różnych sytuacji jako zagrażających lub niepotrzebne narażanie się na niebezpieczeństwo
jest groźne nie tylko dla naszego zdrowia psychicznego, ale i fizycznego. Jest
to spowodowane zbyt częstym powstawaniem w organizmie osoby o takich
skłonnościach reakcji stresowej. Jest to
reakcja, która pozwala błyskawicznie
i efektywnie reagować na niebezpieczeństwo dzięki zmianom w funkcjonowaniu całego organizmu. O tym, czy stres
wystąpi, decydują specjalne struktury
w naszym mózgu, zwane układem limbicznym, wraz z korą mózgową.
n Suma wszystkich strachów
rozpoczyna się drugi etap reakcji stresowej. Do krwi wydziela się większa ilość
adrenaliny. Powoduje to szereg zmian
w organizmie zapoczątkowanych już
w pierwszym etapie reakcji stresowej.
Przede wszystkim zwiększa się przepływ krwi w dużych grupach mięśniowych, szczególnie w kończynach. Natomiast naczynia krwionośne znajdujące
się blisko powierzchni ciała zwężają się,
co powoduje bladość skóry. Serce bije
szybciej i zwiększa się ciśnienie krwi,
wzmaga się też napięcie niektórych grup
mięśni. Jednocześnie ograniczony zostaje przepływ krwi przez narządy nie
zaangażowane bezpośrednio w obronę
organizmu (na przykład żołądek).
Drugi etap reakcji stresowej nosi również nazwę reakcji walki lub ucieczki,
ponieważ wszystkie zmiany, jakie zachodzą wtedy w organizmie, służą przygotowaniu ciała do walki z niebezpieczeństwem lub ucieczki od niego.
Dzięki takiemu przygotowaniu, człowiek zaniepokojony hałasami usłyszanymi w domu może uciec przed ewentualnym napastnikiem lub spróbować go
pokonać. Jest to ten moment, kiedy nasz
bohater może przekroczyć swoje zwykłe
możliwości fizyczne i dokonać czynów,
które w innej sytuacji wydawały się mu
niewykonalne. Może biegać szybciej,
uderzać silniej i poruszać się sprawniej.
Jeśli niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, organizm tego człowieka stopniowo powróci do normy, chociaż będzie trwało to dłużej niż po pierwszym
etapie reakcji stresowej.
Wyobraźmy sobie jednak, że nie udaje się ani uciec od przeciwnika, ani go
pokonać. W sytuacji przedłużającego się
stanu zagrożenia, organizm mobilizuje
do działania układ hormonalny. Do krwi
wydzielane są między innymi hormony
zwane glukokortykoidami. Hormony te
podtrzymują stan mobilizacji całego ciała oraz powodują zwiększone wydzielanie się do krwi cukrów i tłuszczów będących paliwem dla mięśni.
Ilość hormonów produkowanych podczas reakcji stresowej jest dużo większa
niż normalnie. Ich zbyt wysoki poziom
jest sygnałem dla mózgu, by zaprzestać
tej produkcji. Decyzja ta wiąże się ze stanem wyczerpania organizmu, który pojawia się po przeżyciu reakcji stresowej.
Zbyt intensywne i zbyt częste przeżywanie opisanej wyżej reakcji stresowej
wiąże się z zaburzeniami pracy większości układów i narządów wewnętrznych. Jeśli dodatkowo występują inne
niekorzystne czynniki ryzyka, czyli
skłonności dziedziczne, niehigieniczny
tryb życia, nieprawidłowe odżywianie
i nieumiejętność radzenia sobie z codziennymi problemami w pracy
i w związkach, istnieje bardzo duże ryzyko rozwinięcia się choroby somatycznej. Według twórcy pojęcia stresu, Hansa Selye, każda choroba jest wynikiem
zarówno nieprawidłowego przebiegu reakcji stresowej (zbyt często, zbyt długo
i zbyt intensywnie), jak i czynników fizycznych działających bezpośrednio na
dany narząd.
Choroby fizyczne, których powstawanie wiąże się między innymi z występowaniem nieprawidłowej reakcji streso-
materiał reklamowy – redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
wej (choroby psychosomatyczne), to na
przykład wrzody żołądka, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze oraz zespół
chronicznego zmęczenia.
kiem nieprzyjemnych zdarzeń z przeszłości. Dobrym i dość szybkim sposobem zmiany interpretacji rzeczywistości na bardziej obiektywną jest praca
z terapeutą poznawczo-behawioralnym.
n Spokój na co dzień
Jest jednak w naszym życiu bardzo wiele zagrożeń realnych, z którymi musiCo zrobić, aby uniknąć chorób psychicz- my sobie radzić w sposób praktyczny.
nych i fizycznych związanych ze stre- Według naukowców zajmujących się posem? Nie możemy wprawdzie całkowi- mocą ofiarom katastrof i innych traumacie wyeliminować stresu z naszego życia, tycznych wydarzeń, nierealistyczne „myale możemy spróbować ograniczyć czę- ślenie pozytywne” polegające na
stotliwość wystęunikaniu informapowania reakcji
cji o niebezpiestresowej. W tym
czeństwie i przeceSkłonność do postrzegania
celu należy zidennianiu własnych
tyfikować i przewimożliwości może
różnych sytuacji jako
dzieć sytuacje, któsię wiązać z wystęzagrażających lub niepotrzebne powaniem zabure powodują u nas
rzeń psychicznych
występowanie renarażanie się na
po przeżyciu takich
akcji stresowej.
niebezpieczeństwo jest groźne
zdarzeń.
Są to momenty,
Dlatego najlepw których odczunie tylko dla naszego zdrowia
szym wyjściem jest
wamy strach, lęk,
psychicznego, ale i fizycznego. zastanowić się, na
niepokój lub złość.
jakie niebezpiePojawiają się takie
czeństwa możemy
objawy fizyczne,
jak przyspieszone bicie serca, uczucie być narażeni w różnych sytuacjach
ściśniętego żołądka, intensywne pocenie i opracować sposoby zapobiegania i radzenia sobie z nimi.
się czy drżenie rąk.
Jest to zarówno sposób na uniknięcie
Niektóre z takich sytuacji nie są obiektywnie niebezpieczne. Wtedy nasze ne- negatywnych skutków stresu, jak i na
gatywne emocje są skutkiem sposobu, zmniejszenie ryzyka utraty zdrowia i żyw jaki je interpretujemy i myślimy o nich. cia naszego lub naszych bliskich czy
Takie negatywne myśli mogą być skut- uszkodzenia cenionych przez nas dóbr.
Środa 2 lipca 2003
II
BEZPIECZNIEJ Z ...ZEPTEREM
Szpieg w domu
Chcesz wyjechać na wakacje, ale nie masz z kim zostawić domu, przydałaby się niańka do dzieci albo ktoś do opieki
nad starszymi. Należy Ci się kilka chwil wolnych od zamartwiania się, czy aby bez Ciebie świat się nie zawali.
dpowiadamy: nie zawali się. Na dodatek, po wakacjach wrócisz do domu i zastaniesz wszystko po staremu, i to bez potrzeby zatrudniania ochroniarzy, zakładania kosztownych czujników i kabli w całym mieszkania. Jak
to możliwe? Dzięki innowacyjnemu,
dyskretnemu systemowi alarmowemu
Spytel firmy Zepter. Spytel chroni Twój
dom, biuro, sklep, działkę lub firmę. Pojawienie się intruza na Twoim terenie aktywuje czujniki reagujące na ruch, dźwięk
i zmiany temperatury, a Ty w tym samym
momencie zostaniesz o tym powiadomiony. Wystarczy zaprogramować kilka numerów, na które Spytel zadzwoni w razie
kryzysowej sytuacji. Innowacyjność tego
systemu alarmowego polega na tym, że
działa on za pośrednictwem telefonii komórkowej, a więc ewentualne przecięcie
linii telefonicznej nie ułatwi włamywaczowi życia.
O
Wyżej wymienione funkcje systemu
alarmowego Spytel bynajmniej nie są jedynymi. Jak często zdarza nam się słyszeć o włamaniach do mieszkań osób starszych lub samotnych. Pozostawieni sami
nie mają szans na obronę, a pomoc często wzywana jest zbyt późno. A wystarczy mały nadajnik ratunkowy, który można nosić w kieszeni, na szyi, a nawet
w wannie, aby w razie potrzeby wysłać
sygnał wzywający pomoc. Po wciśnięciu
przycisku na pilocie system Spytel zadzwoni do osoby, której najbardziej potrzebujesz w danej chwili, na pogotowie
lub na policję. Jeśli masz pod opieką kogoś starszego i za każdym razem wychodząc od niego zastanawiasz się, czy zdążysz kiedy będzie Cię potrzebował, Spytel
jako system powiadamiania ratunkowego jest idealnym rozwiązaniem Twojego
problemu. Cóż więcej możesz dać bliskim, niż poczucie bezpieczeństwa przez
24 godziny na dobę?
n Bezpieczeństwo bez granic
Problem z kim zostawić mieszkanie został rozwiązany, a co z niańką? Jak znaleźć osobę, która wyjedzie z nami na
wakacje i zadba o nasze pociechy w czasie, gdy my jesteśmy np. na ognisku lub
przyjęciu zorganizowanym przez nowo
poznanych przyjaciół z domku letniskowego obok? I tu z pomocą również przychodzi Spytel, ponieważ jest systemem
alarmowym pełniącym rolę babyphone.
Oznacza to, że pozwala Ci słyszeć co
dzieje się w sypialni dziecka, kiedy Ciebie tam nie ma. Będąc np. na kempingu, w hotelu czy po prostu na kawie u sąsiadów, możesz być w stałym kontakcie
z dzieckiem. Jeżeli obudzi się, zacznie
płakać, czy wyjdzie z łóżeczka, Spytel
natychmiast Cię o tym poinformuje.
Oczywiście Spytel potrafi znacznie więcej, poprzez system głośno mówiący będziesz mieć możliwość uspokojenia
dziecka, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wygląda na to, że niewiele jest niań, które
lepiej potrafiłyby zaopiekować się Twoimi pociechami.
Środa 2 lipca 2003
Mówiąc o wielofunkcyjności systemu
alarmowego Spytel firmy Zepter nasuwa
się pytanie, w jakiej jeszcze roli sprawdza
się to urządzenie. Wszystkim tym, którzy
nie mają dzieci, ani osób starszych pod
opieką podpowiadamy, że Spytel świetnie
sprawdza się w samochodzie, jako telefon
z zestawem głośno mówiącym. Umożliwia on m.in. zaprogramowanie wszystkich ważnych numerów telefonicznych
i wybieranie ich za pośrednictwem pięciu
klawiszy obrazkowych. Wystarczy wcisnąć jeden klawisz, aby połączyć się z wybraną osobą, nie przeszkadzając w prowadzeniu samochodu ani sobie, ani innym
kierowcom na drodze. Podróżując ze Spytelem bezpieczniej dotrzesz do celu.
n Teoria w praktyce
O to, jak sprawdza się system alarmowy Spytel w praktyce zapytaliśmy
p. Adama Giermka, dyrektora Centrum
Szkoleń firmy Zepter;
– Można by odnieść wrażenie, że jeżeli Spytel może spełniać tak wiele
funkcji, jest bardzo skomplikowanym
urządzeniem?
– Nic bardziej błędnego. Spytel jest
urządzeniem bardzo prostym w obsłudze. Cały niezbędny proces obsługi, programowania i użytkowania dokonywany jest przy użyciu 5. klawiszy oraz
czarnego i białego pilota. Dostęp do
wszystkich zaawansowanych funkcji jest
bardzo ułatwiony, dzięki emitowanym
komunikatom głosowym. Poza tym, jak
coś wielkości takiego pudełka może być
skomplikowane w obsłudze?
– No dobrze, to z czego właściwie
składa się ten system alarmowy?
– Z konsoli Spytel, głównej części urządzenia, gdzie znajdują się wszystkie
czujniki, klawisze i kontrolki; niezbędny jest telefon komórkowy Nokia 3310/
3330/ 3410, który nie jest w zestawie,
lecz nabywany jest osobno. To właśnie
za pośrednictwem telefonu komórkowego Spytel informuje nas o zdarzeniu, jeśli występują czynniki aktywujące alarm,
powiadomienie ratunkowe czy babyphone. Możemy także z własnej inicjatywy
wykonać połączenie na numer telefonu
komórkowego, jakiego używamy ze Spytelem, aby bezgłośnie sprawdzić co się
dzieje, nawet jeśli nie wystąpiła sytuacja
alarmowa. I tu właśnie wyjaśnia się słówko Spy w nazwie, czyli bezgłośna możliwość sprawdzenia sytuacji.
– Czy ze Spytelem może współgrać
inny telefon komórkowy?
– Tak, złączka umożliwiająca połączenie miedzy telefonem komórkowym,
a Spytelem, służąca jednocześnie jako
ładowarka telefonu komórkowego, może zostać przystosowana do współpracy
z każdym telefonem komórkowym, posiadającym funkcję wybierania głosowego. Wybraliśmy na początek najpopularniejsze modele, ze względu na ich
szeroką dostępność.
– Jak na razie proste, czy zestaw Spytel składa się jeszcze z jakiś elementów?
– Tak, w skład zestawu Spytel wchodzi również biały pilot Spy 1, dzięki któ-
remu inicjujemy powiadomienie ratunkowe bądź wezwanie pomocy. Ostatnim
elementem jest pilot w kolorze czarnym,
działający na podczerwień Spy 2, uruchamiający bądź wyłączający Spytela,
zarówno w trybie alarmowym jak i babyphone. Czyż to nie jest dziecinnie proste?!
– A co w sytuacji, kiedy włamywacz
odetnie zasilanie i braknie prądu?
– Spytel bez problemu radzi sobie w takich sytuacjach, dzięki akumulatorowym bateriom. Niezależnie od faktu odcięcia zasilania bateria Spytela ma
wystarczającą pojemność, aby zacząć
wybieranie zaprogramowanych numerów. A więc włamywacze, przerywając
dopływ prądu nie mają szans, Państwa
dzieci są chronione przez cały czas,
a osoby używające Spytela do powiadamiania ratunkowego wciąż mogą wezwać pomoc.
– I ostatnie pytanie, czym różni się
Spytel od innych systemów alarmowych?
– Ponieważ wysyła informacje za pomocą telefonii komórkowej jego zasięg jest nieograniczony. Jego przewaga nad innymi tkwi w mobilności.
Zwyczajny system alarmowy zakładany jest głównie w budynkach, bądź na
całym terenie posesji, instalując dużą
liczbę czujników i kabli. Jeśli chcielibyśmy użyć go w innym miejscu byłoby to mocno utrudnione. Spytel zaś to
mobilny system alarmowy, jest z nami
zawsze wtedy, kiedy jest potrzebny,
np. na wakacjach: w hotelu, domku
kempingowym, itd., jednym słowem,
wszędzie tam gdzie chcemy czuć się
bezpiecznie.
– Wygląda na to, że bez Spytela nie
można sobie wyobrazić bezpiecznego
życia, a na pewno wakacji?
– Bez wątpienia!
PORADNIK SZPIEGA:
1. Wybierz język menu Spytela.
2. Zapisz w telefonie komórkowym numery, na które ma
zadzwonić Spytel i powiadomić Cię o alarmie.
3. Nagraj własny komunikat głosowy (imię i nazwisko
właściciela Spytela i adres miejsca, w którym znajduje się Spytel – np. Jan Kowalski, ul. Kasztanowa
6/7, gabinet).
4. Zaprogramuj pilota w kolorze czarnym, abyś mógł
włączać i wyłączać Spytela, zaś pilot biały (5),
po uprzednim zaprogramowaniu, będzie służył Ci
do wysyłania powiadomienia ratunkowego. Programowanie obu pilotów odbywa się za pomocą przycisków na konsoli i kodów umieszczonych w instrukcji obsługi.
Naciśnięcie klawisza z gwiazdką na Twoim telefonie komórkowym umożliwia podsłuch lub
komunikację.
Ciesz się poczuciem bezpieczeństwa i swobodą ruchu.
Patrz ilustracja obok ä
materiał reklamowy – redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
BEZPIECZNIEJ Z ...ZEPTEREM
PIŁKA NOŻNA – II LIGA
Życie się zmienia
Okazuje się, że niewiele potrzeba, aby rozwiązać problemy spędzające sen z oczu. Poczucie zagrożenia, samotność,
lęk przed utratą mienia, czy wreszcie rezygnacja z komfortu nie muszą być przeszkodą do szczęśliwszego życia.
Po prostu nie przyzwyczajajmy się do tych stanów umysłu, lecz szukajmy rozwiązań naszych problemów.
Poprosiliśmy kilka osób, aby opowiedziały o tym, jak poradziły sobie z trudnościami
uniemożliwiającymi spokojne i wygodne życie.
Agata Mielcarz, nauczycielka, mama 2-letniej Oli
– Używam Spytela w jego funkcji babyphone, np. gdy moja córeczka śpi, a ja
muszę wyjść do sklepu obok. Na ogół
Ola ma mocny sen, ale zdarzyło się, że
kilka razy obudziła się w czasie mojej
nieobecności i zaczynała płakać. Wówczas utrzymywałam z nią kontakt przez
system głośno mówiący, a ona słysząc
mój głos przestawała płakać, a kiedy
wracałam po kilku minutach bawiła się
grzecznie w łóżeczku. Pomimo tego, że
mam Spytela dopiero od kilku tygodni,
już nie potrafię sobie wyobrazić bez niego organizacji czasu w domu i poza nim.
Niedawno wyjechaliśmy z mężem na tydzień na kemping. Wieczorami, gdy Ola
zasypiała zostawialiśmy ją w domku
i wychodziliśmy do pobliskiej knajpki.
Po raz pierwszy odkąd urodziła się Ola
nie czułam, że coś mi w czasie tych wyjazdów ucieka. To cudowne uczucie
mieć czas dla siebie w takich sytuacjach,
wiedząc równocześnie, że dziecko przez
cały czas jest bezpieczne.
Robert Rozwadowicz, businessman
– Dużo podróżuję w interesach i przyznam się, że zawsze musiał upłynąć ja-
kiś okres czasu, zanim przestawałem się
zastanawiać, czy z moim mieszkaniem
jest wszystko w porządku. Mieszkam
sam i nikogo z moich przyjaciół nie mogę prosić o pomoc, bo po prostu nie mają na to czasu, więc do tej pory liczyłem
na łut szczęścia. Wracając z kolejnej podróży służbowej wstrzymywałem z przejęcia oddech zanim wszedłem na klatkę schodową. I wreszcie pojawiło się na
III
rynku coś, co rozwiązało mój problem.
Odkąd mam Spytela moje wyjazdy mogę poświęcić wyłącznie na robienie interesów. Po prostu mogę się wreszcie
skupić tylko na tym co dotyczy mojej
pracy. Wreszcie poczułem prawdziwą
wolność.
Eugieniusz Kłodko, właściciel sklepu z artykułami samochodowymi
– Mam sklep i w zeszłym roku miałem 2 włamania, a od policji dowiedziałem się, że wszystko przez to, że
mam sklep na uboczu. Ale przecież
większość moich klientów to kierowcy i z tego punktu widzenia taka lokalizacja jest jak najbardziej właściwa.
Zakładane alarmy włamywacze umieli obejść i był taki moment, że zacząłem się zastanawiać, czy nie zamknąć
sklepu. Nagle moja żona odkryła Spytela, zdaje się, że usłyszała reklamę,
zadzwoniła na infolinię i dowiedziała
się szczegółów. Teraz w ciągu dnia
używam Spytela jako urządzenia do
powiadamiania ratunkowego, bo jestem sam w sklepie, a to nie jest do
końca bezpieczne. Zaś w nocy ustawiam Spytela na tryb alarmowy i pilnuje sklepu. W końcu śpię spokojnie.
W samą porę,
panie szpiegu!
o jakiś czas wstrząsają społeczeństwem afery finansowe, polityczne
lub gospodarcze. Sporo czasu zajmuje zbieranie dowodów i odszukiwanie
świadków, mających znaczący wpływ na
przebieg śledztwa. Wykręty osób bezpośrednio w to zamieszanych, w stylu: „to
nie moja wina, stałem się ofiarą machinacji osób trzecich opóźniają odnalezienie
i ukaranie winnych. Po całym zdarzeniu
wśród społeczeństwa dominuje niesmak
i dezorientacja: „kto miał rację, co jest legalne, a co nie”. Czyż nie oszczędzilibyśmy wszystkim czasu, gdybyśmy mieli
pewność co do prawdziwości zasłyszanych
informacji? A jak najlepiej się o tym przekonać, jeśli nie „na własne uszy?” Przyglądając się najgłośniejszym aferom ostatnich lat nie sposób nie postawić rządom
pytania: „czy nie można było wykryć tego wcześniej i za mniejsze pieniądze?”
C
Można, naszym zdaniem, tym czego XXI
wiek potrzebuje jest Spytel firmy Zepter,
z jego bezgłośną funkcją podsłuchu strzeżonego miejsca. Pożegnajmy więc afery,
których scenariusz, dzięki Spytelowi będzie miał mniejsze szanse na powtórkę,
przynajmniej jeśli chodzi o proces ich
ujawniania:
n afera Clinton-Lewinsky: przez
7 miesięcy od wykrycia romansu Clintona i Moniki Lewinsky prezydent Stanów Zjednoczonych utrzymywał, że jest
niewinny i padł ofiarą pomówień. Dopiero w wyniku ujawnienia rozmów telefonicznych, zeznań przyjaciół p. Lewinsky, przyparty do muru przez opinię
publiczną przyznaje się do winny
n w lutym 1989 roku Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, przekształcony z agendy Ministerstwa Finansów w samodzielną jednostkę, miał
zajmować się wykupem na rynku wtórnym polskich długów zaciągniętych
w zachodnich bankach. W latach 198990 z budżetu państwa przekazano FOZZ
9,8 bln starych złotych, z czego co najmniej jedna trzecia przepadła
n w lipcu 2002 roku Rywin złożył
Agorze propozycję załatwienia korzystnych dla spółki zmian w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii
i telewizji w zamian za 17,5 mln. dolarów. Występował w roli pośrednika,
w imieniu – jak twierdził – „grupy ludzi, która trzyma w ręku władzę”. Do
dziś sprawa nie ma zakończenia z ogłoszonym wyrokiem sądowym.
Dodatek został przygotowany
przez Zleceniodawcę.
materiał reklamowy – redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
Środa 2 lipca 2003
IV
Środa 2 lipca 2003
BEZPIECZNIEJ Z ...ZEPTEREM
materiał reklamowy – redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku