Ogłoszenie - pobierz

Transkrypt

Ogłoszenie - pobierz
Kutno,dn..30.09 .2016 r.
OGŁOSZENIE
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie oferuje do sprzedaży:
1. Autobus JELCZ 081MB EDI wersja miejska , numer rejestracyjny EKU T 141 , rok
produkcji 2000
Autobus sprawny technicznie, ważny przegląd techniczny do 11.10.2016 r.
Cena wywoławcza 23.000 netto
W/w autobus można oglądać na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.
w Kutnie, ul. Cmentarna 1 w dniach 3do 7 .10 .2016 r., w godzinach 9.00-13.00.
2. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Sławomir Oset.
3. Sprzedaż autobusu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
4. Oferta powinna zawierać:
−
−
−
imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta,
oferowaną cenę,
oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu ogłoszenia.
5. Oferty pisemne z podaniem ceny należy złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki lub
pocztą do dnia 10.10.2016r. do godziny 10.00.Sprzedający dopuszcza możliwość
składania ofert drogą elektroniczną na e-mail [email protected] Oferty
zostaną rozpatrzone dnia 10.10.2016 o godzinie 10,30 .w przypadku równoważności ofert
sprzedający przeprowadzi licytację.
6. Po rozpatrzeniu ofert Oferenci tego samego dnia, tj. 10.10.2016 r. zostaną poinformowani
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Sprzedający dokona wyboru oferty na podstawie porównania cen. Oferta z najwyższą
oferowaną ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku równoważności
ofert sprzedający przeprowadzi licytację .Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i
ukryte sprzedawanego środka trwałego ,jak również nie udziela rękojmi na sprzedawany
autobus
8. Protokolarne wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego.
9. Termin zapłaty i odbioru autobusu nastąpi nie później niż 10.10.2016 r.
10. MZK Sp. z o.o. w Kutnie zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia oferty
sprzedaży autobusu w całości lub części bez podania przyczyny.