. :mi i [7/1 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 9. . 1/1 Ef

Transkrypt

. :mi i [7/1 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 9. . 1/1 Ef
!ぜ
URZAD KOMUNIKACJIELEKTRONICZNEJ
DELEGATURAWLUBLⅡHE
Lubartdw,18−12−2013r.
Urzad MlaSta Lubart釦
ul.Jana Pa両a1112)21−100Lubartd(
OLU−WKR−5211−1m3(り
豊野閥細事mn羅m
Hp重Yneねdn・18−12−2013
PROTOKOL
KONTROLIBEZPOSREDNIEJ
PrZY匡to przeZ:
Katarzyna Gruba
I. Podstawaprawnakontroli:
Art.199ust.lustawyzdnia161ipca2004r・−Prawotelekomunikacyine(Dz・U・Nr171,
・pOZ.1800,Zpd左1・Zm・)・
Ⅱ. Zakresicelprzeprowadzeniakontroli:
− kontrola parametr6w technicmyCh pracy urz祉eh nadawczyChlubnadawcz0−
0dbiorczych pracLU捌rCh w sZuZbie radiokomunikacyne ruChomql社OWもtypu
dyspozytorskiegonapodstawiepozwroleniaradiowegoNrRRL灰IA/793/2004・
Ⅲ. Danejednostkikontrolowan鋤:
−naZWra:Urz社MiastaLubartewStraZMiejskaMiastaLubartowa
−adres:21−100Lubart6W,ul.JanaPawねⅡ12
−rOdzaidecy坤ZPOdaniemJqnumeru:POZWOLENⅢRADIOWEzdhia22−10−2004r・
nauzywmie radiowch urz軸zeh nadawczychlub nadawcz0−0dbiorczych pracLU餓rCh
wsieci dyspozytorski匂i stanowimyCh mnkかnalny zestaw NrRRエJK/A/793/2004,
waznedodnia22−10−2014r..
ェV. Dataimiejscekontroli:
Dataprzeprowadzeniakontroli:18工2−2013r・
MejsceWykonaniakontroli(adres):
Lubartdw,ul.JanaPawねII12
V.KontrolepI・zePrOWadzili:
1・二  ̄言:ニ。,搬轄弊ta
2・−(埋親
Nrlegitymaqjish如ow帝258Nrupowa2nienia:OLU−WKR−0140−2/13(24)
NrlegiBTma垂sh如ow辞262Nrupowaぬienia:OLU−WKR−0140−2/13(24)
VI.Przedstawicieljednostkikontrolowanei:
PaniAmaBieliliska−SekretarzMiasta
pmeinaZi〝溺。,鏡am血沈os血沙0均
VII・OpisstamraktycznegostwierdzonegowtrakcieczynnoSci:
1.Wyni虹pomiarbw:
− urZ社zenie radiowe nadawczo一〇dbiorcze bazowe,tyP:MOTOROLA GM350,
nrse瑚ny‥821TAClOO4,Zainstalowanepodadresem:Lubartdw川1・JanaPawtaⅡ
12,WSP6hzednegeogra五cme:510N27,44の220E36,37%,CZeStOtliwoscpracy
nadむrika:147,8125 MHz,mOC W)蒔ciowa nadqinika:6,4 W,VySOkoge
zawieszeniaantenystaqilbazowei17m・nPt・
− rZ社zenie radiowe nadawcz0−0dbiorcze noszone,tyP‥MOTOROLA⊆遵逆立,
nrse扇rry:018TK曲555,0ZeStOtliwo誇pracynad祉lika:147,8125MHz,
− urZ*enie radiowe nadawcz0−0dbiorcze noszone,B,P:MOTOROLA型
nrser:りny‥018TKJE814,0ZeStOtliwoscpracyna(hjnika:147,8125MHz,
Urz社KomunikaがElektroniczI碕DelegahlraWLublinie
20−601Lubluul.Z狙a38C,tel.817434043,魚X817434047
cm祉lublin@ukegov.pl
閲
223 0LU−WKR−5211−1m3(り
− urZ*2.enie radiowe nadawcz0−0dbiorcze noszone,tyP:YAESU FTH−2010,
nrseryJny niedostepny,CZeStOtliwo誇pracy nad砧nika:147,8125 MHz,mOC
WyJSCiowanad勾nika:2,OW・
Pomiar6wdokonanozapomoca‥
一 analizatorawidmaAmitsuMS2661C,nr魚br.MT13374,
− 0dbiomikGPSGaminGPS皿,nrfabr.40437116,
− dalmier2,LASERTECHTruPLulse200;nr剣〕r.011374,
− renektometrNAP,nrfabr.836623/006.
2.Opisorazwy【しikprzyJeCiausmychlubpisemnychwyiaSnieh:
ZostalozleconeⅥykonaniedokumentaqlniezbQdnej douzyskanianowegopozwolenia
mdiowego・
Ⅴ皿.Opisustaleh,aWSzCzegelnogcist証erdzonyChnieprawidlowo如i‥
− u勾WanielnZ軸zeniaradiowegonadawcz0−0dbiorczegonoszonegobpuMotor01a
CPO40,me Wymlenionego w punkcie6za壁znika do pozwolenia radiowego
NrRL/K/A 93/2004,
− uZyWanieurz社zehradiowchnadawcz0−0dbiorczychnoszonyohtypuMotorola
FTH−2010,miewymlenionychwpunkcie6zatapmikadopo2,WOleniaradiowego
C
NrRL/K/N493/2004,
− uZyWanie31Hz社zehradiowchnadawcz0−0dbiorczJrChnoszonych,POdczasgdy
WPuIkcie4zaI znikadopozwoleniaradiowegoNrRLIKjA/493/20040kreSlono
2szら
− WySOkoge獅rieszeniaantenystadibazow匂wiQksza_(17m・nptらpodczasgdy
WPunkcie3za士 znikadopozWOleniaradiowegoNrRL月UA/493/20040kreglono
WSOkoS610m・nPt・
ⅨUwagios6bobecnychpI二ZydokonyWaniuczynnoSci:
X.Uwagiiwnios虹kontroIcr6W・
Brak.
XI.Wykazza車Cznikbw:
WniosekowszczQCiekontroliprzedupb,Wem7dniodpowiadomieniaokontroli.
XHJednOStka kontrolowana zOStaIa poinformowana o prawiezgIoszenia uzasadnionyCh
uwagiZ/aStrZezehdoustale丘zawartychwpI・OtOkolewterminie7dnioddniaotrzymania
protokoIu・
Ⅹ工ll.Protok61sporz雀dzonowdw6chjednObrzmiacyctlegZemPlarzachpojednymdlakazdej
Sh0坤r・
XIV.Protok6暑zosta暑odczytany.
XV.Om6wieniesheSlehipoprawek:
Brak.
XVI.Podp遊y:
KierownikajednostkikontrolowaneJ
lubosobypIZeZnlegOuPOWazmionq
Kontrolerdw
badzpracownikakontrolowaneiosoby
丘zycznq
、点れ浩一−S一・一
Lubart6W,18−12−2013r.
胸Cejdd脇po毎慮a通)
URZADMIASTA
Lubart()W
閣盟
323 0LU−WKR−5211−1m3(り
㌧−1
・・・……‥鶴;二築後各
位1時CeI出血po《わあan砂
XVⅡ.Om6wieniebrakupodpisu:
XVIⅡ.Podpis的確P6函至両省qPrOtOkdI:
Aγ〟鶴。hれ
何々na乙W的Ipo・頓OSO々y坤0種明CdrOiok助
XIX.Pokwitowanieotrzymaniapr6tbkS批掠一組生+
Lubartdw,18工2−2013r
ヽI
佃晦。。胸。函録。毎鵬高塩硝
C

Podobne dokumenty