Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE RADIO LUBLIN S.A.
Nr sprawy: PZZ.25.10.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. ul. Obrońców
Pokoju 2, 20-030 Lublin.
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w sprawie zawarcia umowy ramowej:
PZZ.25.10.2014 „Świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert
Radia Lublin S.A.”.
Zamawiający na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”
informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie zawarcia umowy ramowej na
„Świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Radia Lublin S.A.”.
Zgodnie z rozdz. 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy
wyborze ofert Zamawiający porównywał:
-
ceny brutto oferty (prowizja) w % od umów przelewowych i gotówkowych
i kierował się kryterium: cena brutto oferty (prowizja) od umów przelewowych
i gotówkowych– 55%;
-
ceny brutto oferty (prowizja) w % od umów barterowych i kierował się kryterium:
cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych – 15%;
-
deklarowaną półroczna wartość sprzedaży w zł i kierował się kryterium:
deklarowana wartość sprzedaży – 30%.
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej
w wymaganym terminie wpłynęło siedem niżej wymienionych ofert. Wszystkie oferty
są ważne, a Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: „Iwona Kołodziej”, Bystrzejowice
Pierwsze 24A, 21 – 050 Piaski:
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja)
i gotówkowych otrzymała 52,80 pkt.;
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
15,00 pkt.;
od
umów
przelewowych
- w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 30,00 pkt.;
Łączna liczba punktów oferty nr 1 – 97,80.
2. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: „Awangarda Barbara Kopania”,
ul. Puławska 57, 24 – 120 Kazimierz Dolny:
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja)
i gotówkowych otrzymała 44,00 pkt.;
od
umów
przelewowych
___________________________________________________________________________________________________________________________
Radio Lublin S.A.
20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
tel. 81 53 64 200, fax 81 53 28 728, www. radio.lublin.pl, e-mail: [email protected]
KRS 0000130672 – Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.217.300,00zł (z czego wpłacono 1.217.300,00zł)
Nr rachunku: 42 1240 5497 1111 0000 5011 8205
NIP 712-01-65-888
POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE RADIO LUBLIN S.A.
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
10,00 pkt.;
- w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 30,00 pkt.;
Łączna liczba punktów oferty nr 2 – 84,00.
3. Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: „Arkadiusz Brozi”, ul. Pozytywistów
2/7, 20 – 639 Lublin:
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja)
i gotówkowych otrzymała 52,80 pkt.;
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
15,00 pkt.;
od
umów
przelewowych
- w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 30,00 pkt.;
Łączna liczba punktów oferty nr 3 – 97,80.
4. Oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: „VENA – MEDIA Sp. z o.o.”,
Pilaszkowice Pierwsze 96, 21 – 065 Rybczewice:
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja)
i gotówkowych otrzymała 44,00 pkt.;
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
10,00 pkt.;
od
umów
przelewowych
- w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 30,00 pkt.;
Łączna liczba punktów oferty nr 4 – 84,00.
5. Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę: „Black&White Agencja Eventowa
Paulina Marczak”, Zawada 32A, 24 – 160 Wąwolnica:
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja)
i gotówkowych otrzymała 44,00 pkt.;
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
10,00 pkt.;
od
umów
przelewowych
- w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 30,00 pkt.;
Łączna liczba punktów oferty nr 5 – 84,00.
6. Oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę:
ul. Chmielna 13A/15, 20– 075 Lublin:
„Ryszard
Montusiewicz”,
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja)
i gotówkowych otrzymała 52,80 pkt.;
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
15,00 pkt.;
od
umów
przelewowych
- w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 30,00 pkt.;
Łączna liczba punktów oferty nr 6 – 97,80.
7. Oferta nr 7 złożona przez Wykonawcę: „Dap Marketing Sp. z o.o.”,
ul. B. Dobrzańskiego 1 lok. II.9, 20– 262 Lublin:
___________________________________________________________________________________________________________________________
Radio Lublin S.A.
20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
tel. 81 53 64 200, fax 81 53 28 728, www. radio.lublin.pl, e-mail: [email protected]
KRS 0000130672 – Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.217.300,00zł (z czego wpłacono 1.217.300,00zł)
Nr rachunku: 42 1240 5497 1111 0000 5011 8205
NIP 712-01-65-888
POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE RADIO LUBLIN S.A.
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja)
i gotówkowych otrzymała 55,00 pkt.;
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
12,50 pkt.;
od
umów
przelewowych
- w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 30,00 pkt.;
Łączna liczba punktów oferty nr 7 – 97,50.
Ponieważ w postępowaniu zostało złożonych pięć ofert niepodlegąjących odrzuceniu
zgodnie z art. 100 ust. 3 pkt 2 Ustawy, Zamawiający zawrze umowy ramowe
z pięcioma Wykonawcami.
Prezes Zarządu
(-) Andrzej Szwabe
Lublin, dnia 12.01.2015 r.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Radio Lublin S.A.
20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
tel. 81 53 64 200, fax 81 53 28 728, www. radio.lublin.pl, e-mail: [email protected]
KRS 0000130672 – Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.217.300,00zł (z czego wpłacono 1.217.300,00zł)
Nr rachunku: 42 1240 5497 1111 0000 5011 8205
NIP 712-01-65-888

Podobne dokumenty