raport o oddziaływaniu na środowisko

Komentarze

Transkrypt

raport o oddziaływaniu na środowisko
„B –B”
Pracownia „B-B” Projektowo-Usługowa
Zdzisław Budych
al. Wojska Polskiego 7/50, 64-920 Piła;
tel. 67 212 57 56, tel. 607 37 89 24;
e-mail: [email protected]
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
NA ŚRODOWISKO
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Obiekt:
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH
Lokalizacja:
Szwecja k. Wałcza
działki nr 403/2 i 402/2
Gmina:
Wałcz
Powiat:
Wałcz
Województwo:
zachodniopomorskie
Inwestor:
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C.
ul. Tartaczna 3A
78-611 Szwecja k. Wałcza
Opracowanie:
Pracownia „B-B” Projektowo-Usługowa
Zdzisław Budych
al. Wojska Polskiego 7/50
64-920 Piła
Piła, listopad 2012
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podstawa, przedmiot i cel opracowania.
Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Inwestora – Zakładu Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz, Wiesław Jodkowski Sp. C. , dla firmy Pracownia
„B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych, al. Wojska Polskiego 7/50 ; 64-920 Piła.
Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko jest realizacja przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na termokatalitycznym przetwarzaniu wybranych odpadów z
tworzyw sztucznych, pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanych
w dalszej części raportu surowcem), na działkach o nr ewidencyjnych 403/2 i 402/2
położonych w obrębie wsi Szwecja, gmina Wałcz.
Na terenie działki 402/2 znajduje się budynek byłej galwanizerni, który ma być
przystosowany do potrzeb w/w produkcji.
Wyżej wymienione działki nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Klasyfikacja przedsięwzięcia
Obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397)
W rozporządzeniu tym czytamy między innymi:
§ 2. ust. 1. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza
się następujące rodzaje przedsięwzięć:
46. instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy
zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do krakingu odpadów,
z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o
standardach emisyjnych z instalacji.
Celem Raportu jest dokonanie analizy zagrożeń ekologicznych wynikających z lokalizacji
planowanej inwestycji i przedstawienie wymagań w aspekcie ochrony środowiska.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.
1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
A. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji.
Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko jest realizacja przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na termokatalitycznym przetwarzaniu wybranych odpadów
z tworzyw sztucznych, pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(zwanych w dalszej części raportu surowcem), na działkach o nr ewidencyjnych 403/2 i
402/2 położonych w obrębie wsi Szwecja, gmina Wałcz.
Działka nr 402/2 – powierzchnia 0,4398 ha
Działka nr 403/2 – powierzchnia 0,1062 ha
Razem – powierzchnia 0,5460 ha = 5460 m2
Na działce 402/2 zlokalizowane są trzy budynki (stanowiące jedną całość)
Nr ewidencyjny
budynku
rok ukończenia
budowy
Kondygnacje
nadziemna /pozdziemna
Konstrukcja ścian
Powierzchnia
2
zabudowy [m ]
zewnętrznych
675
1980
1/-
17
mur
676
1970
1,5 / -
348
mur
680
1970
1,5 / -
243
mur
608
Dla działek o nr ewidencyjnych 403/2 i 402/2 położonych w Szwecji, na której
planowana jest realizacja omawianej inwestycji, nie obowiązuje plan zagospodarowania
przestrzennego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
3
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rys.1. Mapa przedstawiająca lokalizację działek nr 403/2 i 402/2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
4
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizacja omawianego przedsięwzięcia wymagać będzie wykonania n/w prac:
1) adaptacja budynku po byłej galwanizerni na potrzeby zakładu przetwarzania surowca
(urządzenie pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych), dostosowanie do potrzeb
zakładu infrastruktury technicznej, tj. wewnętrznych instalacji: wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, odgromowej, itp.
2) montaż urządzeń i instalacji technologicznych
- jeden modułu roboczego składającego się z dwóch reaktorów do termokatalitycznego
przetwarzania surowca,
- zespół destylacji i skraplania produktów termokatalizy
- zbiorniki produktów skraplania;
- urządzenia pomocnicze – linia segregacji odpadów, rozdrabniacz surowca
3) wykonanie instalacji zbierania i podczyszczania ścieków przemysłowych (osadnik
i separator węglowodorów) pochodzących z mycia powierzchni produkcyjnych
i magazynowych oraz ewentualnych rozlewów ze stanowiska przeładunku produktu
finalnego ze zbiornika odbiorczego do autocystern;
4) montaż zbiornika magazynowego lekkiego oleju opałowego i instalacji grzania surowca;
5) montaż urządzeń i instalacji źródła ciepła na potrzeby socjalne i podgrzewania zbiorników
magazynowych gotowego produktów.
Ponadto dla potrzeb zakładu wykorzystana zostanie istniejącą infrastruktura drogowa
(dojazd do działki z drogi krajowej) oraz urządzony zostanie obszar działki głównie
poprzez utwardzenie placu manewrowego w miejscu przyjmowaniu surowca i wydawaniu
produktu gotowego.
A1. Zagospodarowanie rejonu lokalizacji przedsięwzięcia
Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 403/2 i 402/2 położone są w Szwecji. Na terenie
działki o nr 402/2 planowana jest do realizacji instalacja do przetwarzania tworzyw
sztucznych w obiekcie zlikwidowanej galwanizerni. Teren lokalizacji przedsięwzięcia leży
poza strefą zwartej zabudowy mieszkaniowej i jest ograniczony z jednej strony terenami
leśnymi, z pozostałych gruntami odłogowanymi.
W strefie oddziaływania inwestycji nie występują:
- parki krajobrazowe, - leśne kompleksy promocyjne, - pomniki przyrody,
- rezerwaty przyrody, - obszary, na których znajdują się pomniki wpisane na „Listę
dziedzictwa światowego, - użytki ekologiczne”.
- obszary ochrony uzdrowiskowej,
- istniejące zurbanizowanie terenu sprawia, że brak jest lęgowisk, czy żerowisk dla zwierząt,
- rozpatrywana inwestycja nie leży na obszarze najwyższej i wysokiej ochrony wód
podziemnych ONO, OWO w tym wód mineralnych.
Planowana inwestycja leży w obszarze chronionym Natura 2000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
5
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najbliższe otoczenie zakładu
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych usytuowany będzie na północno-wschodniej
części wsi Szwecja.
Najbliższe otoczenie to:
- od strony północno wschodniej po południowo-wschodnią znajduje się las.
- od strony północno- zachodniej za drogą krajową nr 22 znajduje się nieczynna stacja
benzynowa. Za stacją jest las oraz tereny wsi Szwecja.
- od strony zachodniej bezpośrednio przy zakładzie znajdują się krzewy, zarośla i
zagajniki. Za nimi położony jest niewielki cmentarz wiejski oraz niska zabudowa
mieszkalna wsi Szwecja.
- od strony południowej i południowo-zachodniej zakład graniczy z zabudową
mieszkalną wsi Szwecja położoną na ul. Tartacznej. Za budynkami mieszkalnymi
znajduje się las.
Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się wzdłuż ulicy Tartacznej, przebiegającej od
strony południowo-zachodniej w kierunku południowo wschodnim.
Najbliższe budynki od budynku projektowanej inwestycji
– ul Tartaczna 1 - w odległośc ok. 135m ; ul. Tartaczna 4 – w odległości ok. 110m
- ul. Tartaczna 7 – w odległości ok. 75m ;
Wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
6
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
7
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teren stacji paliw
Droga krajowa Nr 22
Istniejąca droga dojazdowa
Cmentarz
1 : 2000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
8
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po stronie północnej planowanej inwestycji przebiega droga krajowa Nr 22
(lokalnie Wałcz- Jasrowie
Średniodobowy ruch pojazdów silnikowych na w/w drodze Nr 22 wg. danych GDDKiA
(2010r.) wynosi 4993 poj.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poniżej dokumentacja fotograficzna okolicy - Mapa pokazująca miejsca wykonania zdjęć
Zdj.A
Zdj.6
Zdj.7
Zdj.2
Zdj.1
Zdj.4
Zdj.5
Zdj.3
Zdj. A Zjazd z drogi krajowej Nr 22 (za masztem) do analizowanego zakładu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdj.1 Widok od adaptowanego budynku w kierunku północno-wschodnim
Zdj.2 Widok od adaptowanego budynku w kierunku północnym
(widać maszt telekomunikacyjny przy drodze krajowej – widoczny na zdj. A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdj. 3 Widok w kierunku lekko południowo-zachodnim (w stronę ulicy Tartacznej
wzdłuż której usytuowana jest zabudowa zagrodowa)
Zdj. 4 Widok w kierunku zachodnim (w stronę ulicy Tartacznej wzdłuż której
której usytuowana jest zabudowa zagrodowa)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdj. 5 Widok adaptowanego budynku od strony zachodniej
Zdj. 6 Widok adaptowanego budynku od strony północno-zachodniej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdj. 7 Widok adaptowanego budynku od strony północno-zachodniej
Na terenie działki o nr ewidencyjnym 402/2 przeznaczonym pod realizację zakładu
przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych aktualnie znajdują się:
- budynek wolnostojący – formalnie są to trzy budynki wykonane w różnych okresach)
- plac manewrowy nieutwardzony
- droga dojazdowa do budynku,
- tereny zielene niezorganizowane.
- sieć wodociągowa.
Omawiany budynek jest obiektem murowanym, formalnie 1,5 kondygnacyjnym
niepodpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa omawianego budynku przeznaczona pod
działalność zakładu przetwarzania odpadów wynosi 450 m2. Budynek wyposażony jest
w instalację wodną z istniejącej zbiorczej sieci wodociągowej. Na posesji jest szczelny
zbiornik na ścieki bytowe, do którego wewnętrzną siecią kanalizacyjną odprowadzane będą
ścieki bytowe.
Na potrzeby grzewcze budynku oraz ogrzewania zbiorników produktu gotowego wykorzystany
będzie kocioł opalany lekkim olejem opałowym o mocy 30 kW.
Na terenie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia występuje szata roślinna wysoka w
postaci drzew o gatunkach sosna i brzoza oraz średnia w postaci kilkuletnich samosiewów.
Dojazd do obiektu projektowanego przedsięwzięcia odbywa się poprzez zjazd na drogę
lokalną z drogi krajowej nr 22.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A2. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji obiektu
Faza adaptacji budynku
Faza dostosowania zabudowy działki do wymagań zakładu przetwarzania wybranych
odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzącej z selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych będzie polegała przede wszystkim na:
1) modernizacji budynku po galwanizerni do potrzeb zakładu przetwarzania odpadów,
2) zainstalowaniu urządzeń technologicznych wraz ze zbiornikami magazynowymi
produktu,
3) zainstalowaniu zbiorników magazynowych na lekki olej opałowy,
4) wykonaniu przyłącza instalacji zasilanej lekkim olejem opałowym (instalacji grzania
surowca),
5) wykonaniu instalacji podczyszczania ścieków (osadnik i separator węglowodorów),
6) zainstalowanie źródła ciepła wykorzystywanego na cele socjalne i podgrzewanie
zbiorników produktów,
7) zainstalowanie instalacji wentylacyjnej,
8) wykonaniu w części przeładunku produktu szczelnej powierzchni z odpływem do
separatora i dalej do zbiornika bezodpływowego jeśli powierzchnia nad stanowiskiem
autocysterny będzie zadaszona lub przez układ rozsączający do gruntu jeśli powierzchnia
nad stanowiskiem autocysterny niezadaszona.
Charakter prowadzonych prac na terenie instalacji w fazie adaptacji wiąże się
z określonym rodzajem sposobu korzystania ze środowiska, a przez to z określonymi
oddziaływaniami, do których w omawianym przypadku należą między innymi:
1) Emisja hałasu wywołana przez środki transportu dowożące urządzenia technologiczne
i materiały budowlane, pracujące maszyny robocze oraz prowadzone roboty
modernizacyjne i montażowe w budynku.
Z uwagi na korzystną lokalizację przedsięwzięcia tj. na terenie już zabudowanym
budynkiem przeznaczonym pod działalność gospodarczą, na których hałas jest
nienormowany oraz niewielki wpływ na klimat akustyczny brak jest podstaw do rozszerzania
zagadnienia emisji hałasu do środowiska w fazie adaptacji obiektu. Działania minimalizujące
negatywne działania fazy budowy w zakresie uciążliwości hałasowej polegają wyłącznie na
ograniczeniu czasu prowadzonych prac do godzin dziennych (6 – 22).
2) Emisja substancji zanieczyszczających do atmosfery.
W fazie adaptacji obiektu będzie występować wyłącznie emisja zanieczyszczeń
emitowanych przez silniki spalinowe środków transportowych i maszyn roboczych.
Emisja zanieczyszczeń występująca w fazie adaptacji obiektu ze względu na ograniczony
czas jej występowania nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości atmosfery.
3) Emisja do środowiska wodnego.
Na tym etapie inwestycji wytwarzane będą wyłącznie ścieki bytowe. Ścieki te
odprowadzane będą na dotychczasowych zasadach do szczelnego zbiornika.
4) Emisja odpadów - Wykaz odpadów powstających w fazie adaptacji oraz ich szacunkowa
wytworzona ilość, przedstawione zostały w poniższej tabeli.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp.
Rodzaj odpadu
Kod
odpadu
1
Odpady opakowań z
papieru
15 01 01
2
Odpady opakowań z
tworzyw sztucznych
15 01 02
3
Odpady opakowań
drewnianych
15 01 03
4
Gruz ceglany
17 01 02
5
Odpady i złomu
metaliczne
17 04 05
6
Gleba i ziemia, w tym
kamienie inne niż
wymienione w 17 05
03
17 05 04
Sposób postępowania
Odpady te należy selektywnie
gromadzić i przekazać do odzysku
podmiotom posiadającym stosowne
zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
Odpady te należy selektywnie
gromadzić i przekazać do odzysku
podmiotom posiadającym stosowne
zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
Odpad ten należy przekazać do
odzysku podmiotom posiadającym
stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
Odpady te należy przekazać do
wykorzystania osobom fizycznym lub
podmiotom posiadającym stosowne
zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
Odpady te należy selektywnie
gromadzić i przekazać do odzysku
podmiotom posiadającym stosowne
zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
Wytworzona
ilość (Mg)
0,100
0,100
0,100
10,0
0,500
Odpady te należy przekazać do
wykorzystania w celu utwardzenia
powierzchni terenów.
2,0
Wytworzone odpady zbierane będą selektywnie i przekazywane do odzysku. W fazie
budowy woda i energia elektryczna dostarczane będą z istniejących na terenie sieci.
Wszystkie wymienione czynności fazy budowy rozpatrywanego przedsięwzięcia
inwestycyjnego warunkują krótkotrwałe i odwracalne korzystanie ze środowiska.
W związku z tym brak jest podstaw prawnych do monitorowania fazy budowy poza
ewidencjonowaniem wytworzonych odpadów.
Faza eksploatacji
Faza eksploatacji będzie okresem o potencjalnie największej uciążliwości oddziaływania
obiektu. Jego eksploatacja wiązać się będzie z występowaniem następujących oddziaływań:
1) emisją hałasu do środowiska wywołaną przez transport lekki (ruch pojazdów) oraz ciężki
(samochody dowożące surowce oraz wywożące produkt), rozładunek surowca (praca
wózka widłowego), proces przetłaczania produktu finalnego do autocystern, wtórną
emisję hałasu emitowanego przez ściany budynków na skutek pracujących w nich
urządzeń;
2) powstawaniu odpadów technologicznych i komunalnych;
3) emisją niezorganizowaną substancji zanieczyszczających do atmosfery ze spalania paliw
w środkach transportu i maszynach roboczych poruszających się po terenie obiektu;
4) emisją zorganizowaną substancji zanieczyszczających do środowiska z procesów
technologicznych (współspalania lekkiego oleju opałowego i frakcji gazowych C1 – C4 w
palenisku reaktora), emisji węglowodorów ze zbiorników magazynowych gotowego
produktu, spalaniu lekkiego oleju opałowego w urządzeniu grzewczym c.o.;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) emisją do środowiska wód opadowych i roztopowych zbieranych z powierzchni. Ścieki z
mycia posadzek pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych surowca po
podczyszczeniu wprowadzane będą do istniejącego, szczelnego zbiornika na ścieki.
Oddziaływanie fazy eksploatacji przedsięwzięcia, należy uznać za bezpośrednie w miejscu
lokalizacji projektowanych obiektów. Oddziaływania bezpośrednie przedsięwzięcia będą w
całości odwracalne, trwające do czasu zakończenia eksploatacji obiektów. W normalnych
warunkach eksploatacji obiektów przedsięwzięcia nie wystąpią ponadnormatywne
uciążliwości dla środowiska i warunków życia ludzi oraz nie zostaną naruszone interesy osób
trzecich. Intensywność oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska
w tej fazie przedstawiono w dalszej części opracowania.
Faza likwidacji
W fazie likwidacji obiektu oddziaływanie będzie związane z demontażem instalacji,
rozbiórką obiektu, usuwaniem substancji szkodliwych dla środowiska oraz wywozem
zgromadzonych odpadów. Wszystkie te działania będą miały charakter krótkotrwały.
Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza z wykorzystanych maszyn i urządzeń
mechanicznych z uwagi na ograniczony czas jej występowania nie będzie miała istotnego
wpływu na stan czystości atmosfery. Również emisja hałasu nie będzie powodowała
pogorszenia klimatu akustycznego z uwagi na czas pracy źródeł hałasu oraz lokalizację
obiektu w znacznym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej.
W czasie prowadzonych prac demontażowych instalacji, należy chronić powierzchnię
ziemi i gleby przed możliwością zanieczyszczenia. Dlatego w pierwszej kolejności, należy
usunąć z instalacji substancje szkodliwe dla środowiska.
Przed przystąpieniem do likwidacji obiektu należy także usunąć zgromadzone na jego terenie
odpady. Usunięcie odpadów powinno być przeprowadzone zgodnie z zachowaniem
obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania i transportu odpadów.
Przedstawiony powyżej sposób postępowania ogranicza oddziaływanie na środowisko dla
omawianej fazy oraz gwarantuje zachowanie ochrony powierzchni ziemi, powietrza
atmosferycznego oraz ochrony przed hałasem.
Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów w fazie likwidacji.
Lp.
Rodzaj odpadu
1
2
Odpady betonu oraz gruz betonowy
Gruz ceglany
Odpady materiałów ceramicznych i elementy
wyposażenia
Odpady z betonu, gruzu ceglanego, elementy
wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
Odpady szklane
Odpady z tworzyw sztucznych
Odpady mieszaniny metali
Inne kable niż 17 04 10
Materiały konstrukcyjne zawierające gips
Zmieszane odpady z demontażu inne niż 17 09 01, 17
09 02
Odpady z demontażu zawierające inne odpady
niebezpieczne
Zaolejone czyściwo
Zużyte urządzenia elektroniczne
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
(glikol)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kod
odpadu
17 01 01
17 01 02
Wytworzona ilość
(Mg)
1000
20
17 01 03
0,6
17 01 06*
1,0
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 04 11
17 08 02
0,500
9,0
5,0
0,300
5,0
17 09 04
0,500
17 09 03 *
0,200
15 02 02 *
16 02 13*
0,300
0,300
14 06 03*
18,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH.
Inwestor w omawianym obiekcie położonym w Szwecji prowadzić będzie działalność
w zakresie zbierania oraz przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku) odpadów z tworzyw
sztucznych z polietylenu i polipropylenu do mieszaniny węglowodorów parafin i olefin na
drodze bezciśnieniowego krakingu katalitycznego.
Zadaniem linii technologicznej jest przetworzenie odpadów tworzyw sztucznych – poliolefin
w celu pozyskania komponentu paliwowego uzyskiwanego w procesie depolimeryzacji.
Odpady poliolefinowe ze względu na masowość wytwarzania oraz ze względu na swój
względnie jednorodny skład chemiczny są bardzo atrakcyjnym surowcem do rozmaitych
transformacji chemicznych, podejmowanych w celu redukcji ilości tych odpadów. Sprzyja
temu rozwijająca się segregacja odpadów i pojawienie się strumienia wydzielonych odpadów
poliolefinowych oraz cecha tworzyw poliolefinowych jaką jest ich względnie łatwy rozpad
(kraking) w podwyższonej temperaturze.
Ogrzewanie poliolefin w temperaturach 380-480oC prowadzi do stopniowego pękania
łańcuchów polimerowych (reakcja krakingu termiczny). Im zastosowana temperatura jest
wyższa, tym proces ten zachodzi szybciej, ale zmieniają się także proporcje składników w
strumieniu produktów. Degradacja i rozpad łańcuchów polimerowych prowadzi do
powstawania cząsteczek węglowodorów o coraz niższej temperaturze wrzenia, które
stopniowo odparowują z mieszaniny reakcyjnej. W skład fazy parowo-gazowej wchodzą
gazowe węglowodory (C1-C4). Produkty kondensujące są w warunkach pokojowych
cieczami, obejmującymi dwie frakcje: benzynową o temperaturze wrzenia do 200oC i frakcję
olejową o temperaturze wrzenia 200oC-340oC. Wraz z nimi oddestylowują też frakcje
parafinowe, które, o ile nie zostają oddzielone, to mają tendencję do powolnego
wykrystalizowania i wytracania się w postaci osadów.
Ogólnie proces krakingu termicznego obejmuje wstępnie zagrzanie i stopienie odpadów,
a następnie rozpoczyna się sam proces pękania łańcuchów polimerowych w endotermicznej
reakcji, której towarzyszy odparowanie tworzących się produktów. Samo stopienie
wyjściowego odpadu nie jest proste, gdyż poliolefiny mają niski współczynnik przewodzenia
ciepła, a po stopieniu mają początkowo postać bardzo lepkiej cieczy. Techniki prowadzenia
krakingu poliolefin można podzielić pod względem różnic w sposobie dostarczania energii do
ogrzewania odpadu i do podtrzymywania biegu endotermicznej reakcji krakingu. Jednym z
nich jest proces z użyciem katalizatorów (kraking katalityczny) przewidziany do stosowania
w analizowanej instalacji.
Użycie do krakingu katalizatorów poprawia wymianę ciepła z ogrzewanymi odpadami oraz
obniża temperaturę krakingu, a produkty reakcji uzyskują większą jednorodność jakościową.
Katalizatorami są najczęściej różne zeolity wprowadzane w postaci pylistej do mieszaniny
reakcyjnej w reaktorze. Utrzymuje się on w postaci zdyspergowanej dzięki ruchom mieszadła
lub komory reakcyjnej.
Stosowane katalizatory ulegają powolnej dezaktywacji, pokrywają się warstwą nagaru i
wymagają uzupełniania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proces katalitycznej termodegradacji poliolefin zachodzi ze 100%-owa sprawnością. Wynika
z tego, że proces przebiega z wydajnością 100%. Produktami są tu tylko węglowodory
przeprowadzone na skutek termodestrukcji do fazy gazowej, a następnie:
- skroplone – te których temperatura wrzenia leży powyżej 40oC (ok. 80% lub więcej)
- pozostające w fazie gazowej – te których temperatura wrzenia leży poniżej 40°C. (do 20%)
Krzywa termicznego rozkładu polimerów
B1. Charakterystyka wykorzystywanych tworzyw sztucznych, magazynowanie,
przygotowanie do procesu depolimeryzacji.
Do prowadzenia w reaktorze procesu przetwarzania nadają się tylko poliolefinowe
tworzywa sztuczne. Poliolefiny to polimery zawierające tylko węgiel i wodór, w których
występują długie łańcuchy węglowe -C-C-C-, stanowiące podstawowy szkielet łańcuchów
samych polimerów. Można powiedzieć, że poliolefiny to polimeryczne węglowodory.
Poliolefiny stanowią bardzo ważną przemysłowo grupę polimerów. Produkcja
polietylenu, polipropylenu stanowi ok. 80% masy wszystkich produkowanych polimerów
syntetycznych.
Surowcami do procesu transformacji są np. zniszczone folie rolnicze, które utraciły już
wytrzymałość mechaniczna pod wpływem degradacji następującej pod wpływem
ultrafioletowego promieniowania słonecznego, zużyte opakowania, pojemniki, kanistry,
pudełka, itp. Dobrym surowcem do procesu transformacji są inne poliolefinowe surowce
wtórne, które nie nadają sie do recyklingu, tj. bezpośredniego przeformowywania z
powodu nieodwracalnych zmian, jakie w nich zaszły oraz z powodu trudności ich
rozselekcjonowania na poszczególne asortymenty (np. polietylen dużej i małej
gęstości, polipropylen ataktywny i izotaktywny, itp.).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Charakterystyka chemiczna tworzyw sztucznych wprowadzanych do reaktora
POLIETYLEN (-CH2 –CH2 -)n - powstaje w wyniku polimeryzacji etylenu. Polietylen
używany jest do otrzymywania folii, z których wyrabia się opakowania i worki foliowe,
stosuje się do izolacji kabli, przewodów, do produkcji kwasoodpornych rur
polietylowanych, stosowanych w budownictwie i przemyśle chemicznym. Wytwarza się
też z niego butelki, zabawki oraz szereg artykułów gospodarstwa domowego.
POLIPROPYLEN (-CH2 – CH (CH3)-)n, powstaje w wyniku polimeryzacji propylenu.
Propylen ze względu na swoją dużą odporność mechaniczną, chemiczną oraz termiczną,
używany jest między innymi do produkcji opakowań (w tym na chemikalia oraz środki
spożywcze, rur i elementów obudowy do szeregu urządzeń).
Wykaz stosowanych do unieszkodliwienia i odzysku odpadowych tworzyw sztucznych
z PP i PE przedstawiono w poniższej tabeli.
Lp. Rodzaj odpadu
Kod odpadu
1
Odpady z toczenia i wygładzenia tworzyw sztucznych
12 01 05
2
Odpady opakowań z tworzyw sztucznych
15 01 02
3
Tworzywa sztuczne
16 01 19
4
Tworzywa sztuczne
19 12 04
5
Tworzywa sztuczne
20 01 39
Odpady do depolimeryzacji przywożone do Zakładu przez specjalistyczne firmy, zajmujące
się transportem odpadów i posiadające stosowne zezwolenia.
Wymagania stosowanych do krakingu tworzyw sztucznych
Surowiec stosowany do procesu bezciśnieniowego krakingu katalitycznego musi spełniać
poniższe wymagania:
- dopuszczalne są zanieczyszczenia w postaci piasku, kurzu;
- dopuszczalne są nadruki na odpadowych opakowaniach z tworzyw sztucznych;
- dopuszczalne jest przetwarzanie tworzyw o różnej barwie;
- dopuszczalne jest przetwarzanie różnych postaci zużytych produktów z PE i PP;
- dopuszczalne jest wymieszanie PE i PP w dowolnych proporcjach.
Niedopuszczalne są domieszki innych tworzyw sztucznych oraz innych substancji
organicznych, które zawierają chlor, azot, siarkę, grupy karbonylowe (np. butelki
PET). Niedopuszczalne są także zanieczyszczenia w postaci metali, drewna, kamieni.
Magazynowanie surowca (PE i PP)
Magazynowany i przyjmowany do krakingu surowiec (PE i PP) to głównie nie
nadające się do wykorzystania odpady z tworzyw sztucznych, pochodzące z selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Surowiec w postaci zbelowanych pakietów będzie
składowany w część hali przygotowania surowca.
Dla zapewnienia odpowiednich wymogów higieniczno - sanitarnych pomieszczenia
magazynowe będą okresowo zmywane przy użyciu środka dezynfekującego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ścieki z mycia pomieszczeń magazynowych surowca zbierane będą przez odwodnienia
liniowe i po podczyszczeniu w osadniku i separatorze węglowodorów wypompowywane
wozem asenizacyjnym i przewożone do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków w
Szwecji.
Dostawa, przygotowanie, magazynowanie surowca
Wybrane odpady z tworzyw sztucznych, pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, stanowiące surowiec do produkcji będą dostarczane do Zakładu w postaci
zbelowanej, samochodami. Rozładunek dostaw odbywał się będzie przy pomocy wózka
widłowego. Dostawy najczęściej odbywać się będą w czasie 1-szej zmiany pracy
Zakładu., na pewno nie po godz. 2200.
Surowiec będzie składowany w pomieszczeniu (część hali).
Zapotrzebowanie na surowiec – zdolność przerobowa 2-ch reaktorów pracujących
przemiennie, uwzględniając wilgotność do 10% i ilość zanieczyszczeń ok. 5%
(0,150 Mg/h x 8460 h/rok) x 1,15 = 1460 Mg/rok
W pomieszczeniu przygotowania surowca powinien znaleźć się zbiornik załadowczy z
ruchomą podłogą i przenośnikiem segregacji surowca, podającym surowiec do
rozdrabniacza.
Surowiec do zbiornika załadowczego jest ładowany wózkiem widłowym,
rozcinane są sznurki wiążące bele. Na części długości podłogi zbiornika załadowczego
podłoga jest ażurowa, w celu odsiania drobnych zanieczyszczeń. W przypadku surowca
przywożonego w big-bagach (rozdrobniony), podawany jest on na ostatni odcinek
zasobnika, z pełną podłogą. Ruchomą podłogę stanowi przenośnik zgrzebłowołańcuchowy o regulowanej prędkości przesuwu.
Surowiec ze zbiornika spada na taśmę transportową linii segregacji, przy której stoi
pracownik i wybiera niechciane składniki surowca. Taśma transportowa dostarcza
surowiec do zbiornika zasypowego rozdrabniacza, usytuowanego w sąsiadującym
pomieszczeniu. Rozdrobniony surowiec z kanału wylotowego rozdrabniacza będzie
transportowany do zbiornika rozdrobnionego surowca, skąd dalej do reaktora.
Powietrze transportowe jest mieszane z gorącym powietrzem z wymiennika ciepła ze
skraplacza oparów lub wymiennika ciepła spalin wylotowych, w celu dosuszenia
surowca.
Wydajność linii segregacji i rozdrabniania odpadów pozwala na sporządzenie zapasu co
najmniej na jedną dobę – zatem praca linii odbywać się będzie na 1-szej zmianie.
.
B2. Przebieg procesu produkcyjnego.
Do celów opisywanej transformacji surowce (odpady) mogą być wymieszane w dowolnych
proporcjach.
1) W pierwszym cyklu procesu transformacji poliolefinowe surowce wtórne ulegają
rozdrobnieniu. Nie jest tu potrzebna granulacja. Wystarczy rozdrobnienie do frakcji
kilkumilimetrowej.
2) Rozdrobniony surowiec gromadzony jest w zbiorniku. Tu zostaje dodany katalizator
(Al/Al2O3) – pasywowane aluminium (gąbczaste złoże z mikrogranulek, powierzchniowo
pokrytych tlenkami glinu o wielowarstwowej strukturze wiązań);
3. Ze zbiornika rozdrobniony surowiec, ładowany jest w sposób ciągły do reaktora.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Reaktor wyposażony jest w mierniki temperatury i masy surowca. Surowiec, w
obecności w/w katalizatora, ulega procesowi „suchej destylacji”. Cały proces zachodzi
w temperaturze 420oC ± 10 oC, bezciśnieniowo. W komorze reakcyjnej, na powierzchni
katalizatora w temperaturze 420oC ± 10 oC, następuje rozerwanie długich łańcuchów PE
i PP z wydzieleniem par węglowodorów frakcji od C1 do C34. .
Niezbędne do procesu ciepło dostarczane jest ze spalania lekkiego oleju opałowego w
palniku o mocy ok. 100 kW oraz w palniku ze spalania nieskroplonej frakcji gazowej
wytworzonej podczas depolimeryzacji
5. W skutek ciągłego dopływu surowca (PP i PE) w komorze reakcyjnej wytwarzana jest
masa reakcyjna, składająca się z nie stopionego surowca, stopionego surowca,
węglowodorów ciekłych i węglowodorów gazowych. Mieszanina węglowodorów w
stanie ciekłym i gazowym przemieszcza się do układu destylacji.
6. W układzie destylacji następuje rozdzielenie mieszaniny wieloskładnikowej poprzez
odparowanie a następnie skroplenie jej składników. Proces wykorzystuje różną lotność
względną związków składowych. Skroplenie zachodzi w chłodnicy – medium woda
schładzana powietrzem otoczenia.
W analizowanej instalacji będzie następować rozdział prosty tylko na 2 grupy produktów,
a mianowicie:
a) gazową zawierająca węglowodory C1 do C4 (o temperaturze wrzenia < 40oC a więc
wymagającą niskich temperatur skraplania) wykorzystywaną do ogrzewania reaktora,
przez spalanie w specjalnym dodatkowym (oprócz olejowego) palniku reaktora
b) ciekłą zawierającą pozostałą grupę węglowodorów o temperaturze wrzenia powyżej 40oC
(węglowodory od C5 do C34)
7. Wyżej wymienione frakcje gazowa i płynna o temperaturze ok. 20oC spływają do
zbiornika pośredniego skąd:
- frakcja gazowa C1 do C4 czerpana jest przez palniki gazowe reaktorów (dodatkowe
oprócz podstawowych olejowych) i spalana w celu ogrzania reaktorów
- frakcja płynna spływa do zbiornika magazynowego - jest produktem końcowym
produkcji – sprzedawany.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schemat prowadzonego procesu katalitycznego przetwarzania odpadów innych niż
niebezpieczne z polietylenu i polipropylenu do mieszaniny węglowodorów C1 – C34
(jednej instalacji)
Układ chłodzenia węglowodorów
Do procesu schładzania mieszaniny węglowodorów zastosowano system chłodnic,
z powietrznym i wodnym medium chłodzącym. Układ chłodzenia wodnego pracuje w
obiegu zamkniętym, a medium schładzane jest w wymienniku ciepła.
Odebrane od czynnika chłodzącego ciepło wykorzystywane jest do grzania, znajdującego
się w zbiornikach magazynowych olefin i parafin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schemat układu chłodzenia par węglowodorów od C1 – C 34
Postępowanie z frakcją C1- C4
Mieszanina gazów C1 - C4 charakteryzuje się wysoką wartością opałową.
Skierowanie tych węglowodorów (w tym: metan, butan - składniki gazu ziemnego) do
procesu grzania surowca w sposób znaczący zwiększa ekonomikę termokatalizy surowca i
zmniejsza ilość gazów cieplarnianych kierowanych do atmosfery.
Produktem spalania czystych węglowodorów jest, CO2 i H2O.
W rozpatrywanej instalacji mieszanina gazów od C1 do C4 kierowana jest do paleniska
reaktora i spalana razem z czynnikiem grzewczym, lekkim olejem opałowym. Mieszanina
węglowodorów C1 - C4 jest mieszaniną czystych węglowodorów
Metoda usuwania zanieczyszczeń stałych oraz wody z komory reakcyjnej.
Wprowadzany do reaktora wtrącenia (etykiety z nadrukiem, części mineralne,
biomasa, itp.) wraz z surowcem, nie podlegające krakingowi, tworzą zanieczyszczenia
opadające na dno komory reakcyjnej. Zanieczyszczenia te są cyklicznie usuwane z
komory reaktora, w tzw. cyklu czyszczenia.
W cyklu czyszczenia odparowane są do układu destylacji i skraplania z komory
reakcyjnej wszystkie węglowodory i para wodna.
Zgromadzone na dnie zanieczyszczenia, takie jak piasek, szkło, papier, metale
wyprowadzane są przez układ czyszczący na zewnątrz reaktora, do zbiornika
zanieczyszczeń – po czym gromadzone będą w szczelnych, oznakowanych pojemnikach
w wydzielonym pomieszczeniu (magazynie odpadów) i przekazywane do unieszkodliwiania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opis instalacji do podgrzania surowca
Surowiec (PP, PE), wybrane tworzywa sztuczne, pochodzące z selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych podgrzewane będą do wymaganej temperatury, tj. ± 420 ± 10,
przez spalanie w palniku o mocy 100 kW lekkiego oleju opałowego oraz w palniku
gazowym mieszaniny lekkich węglowodorów C1- C4.
Zbiornik lekkiego oleju opałowego o pojemności 2 m3 posadowiony będzie w budynku
produkcyjno – magazynowym.
Magazynowanie produktu finalnego, dystrybucja
Otrzymany produkt o mazistej konsystencji gromadzony będzie w dwóch zbiornikach
dwupłaszczowych o pojemności V = 30 m3 każdy (wyposażonych w układ podgrzewania
produktu) posadowionych w magazynie produktu gotowego.
Zbiorniki wyposażone będą w szczelną instalację rurociągową, ciągły pomiar poziomu
cieczy (produktu) w zbiorniku oraz ciągły monitoring szczelności wystąpienia
ewentualnych przecieków z sygnalizacją alarmową. Każdy zbiornik magazynowy
wyposażony jest w odpowietrzenie ciśnieniowe.
Dystrybucja produktu odbywać się będzie przewodami instalacji technologicznej
zakończonej szybkozłączem. Samo przetaczanie do autocysterny odbywać się będzie
przewodem zakończonym na zewnątrz obiektu szybkozłączem do autocysterny.
Autocysterna znajdować się będzie na szczelnym podłożu wyposażonym w syfonowy
spust, poprzez który ewentualne rozlewy produktu kierowane będą do separatora
weglowodorów (który oczyszcza także ścieki z mycia pomieszczeń magazynowych
surowca i hali reaktorów) i po podczyszczeniu odprowadzane będą do szczelnego
zbiornika.
B3. Właściwości i zastosowanie otrzymanego produktu (mieszanki węglowodorów C5 - C34)
Produktem finalnym procesu przetwarzania surowca jest mieszanina węglowodorów,
w przewadze nasyconych, o znacznie krótszych, w porównaniu z wyjściowymi
polimerami łańcuchach. Otrzymana mieszanina węglowodorów C5 - C34 z uwagi na
procesy technologiczne, tj. odparowania mieszaniny węglowodorów jest chemicznie
czysta.
W obrocie handlowym występuje pod nazwą: komponent paliw płynnych o symbolu
PKWiU 24.66.32-90, CN 38 11, CAS-93924-58-4, WE-300-254-5.
W zbiorniku magazynowania produktu, znajduje się mieszanka węglowodorów
od C5 – C34 (olefiny = alkeny).
Alkeny na skalę przemysłową uzyskiwane są przede wszystkim w procesie krakingu
ropy naftowej.
Skład pierwiastkowy powstającej mieszaniny węglowodorów jest w przybliżeniu
następujący:
węgiel – 86%, ; wodór – 14%,
zawartość frakcji alifatycznej – 63,1%,
zawartość frakcji aromatycznej – 25,6%,
zawartość frakcji polarnej – 11,3%.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastosowanie otrzymanego produktu frakcji C5 – C34
Wytwarzana w wyniku depolimeryzacji katalitycznej mieszanina frakcji
benzynowej, olejowej i parafinowej stanowi surowiec dla rafinerii do refrakcjonowania.
W rafinerii produkt będzie poddawany procesowi obróbki, polegający na refrakcjonowaniu
na :
- frakcję lekką, która może stanowić komponent benzyny,
- frakcję średnią, która może stanowić komponent oleju napędowego,
- pozostałości, które po przeprowadzeniu kolejnego procesu stanowić będą komponent
oleju opałowego.
Otrzymana mieszanina węglowodorów może być użyta jako surowiec w przemyśle
rafineryjnym i petrochemicznym lub może być traktowana jako surowiec wyjściowy
w innych gałęziach przemysłu chemicznego do wytwarzania produktów chemii
gospodarczej z PE i PP.
Innym zastosowaniem jest użycie mieszaniny jako syntetycznego paliwa.
Końcowy produkt uzyskany w projektowanej instalacji w temperaturze otoczenia jest
ciałem o konsystencji gęstej pasty, koloru jasnożółtego i o charakterystycznym zapachu
świadczącym o obecności nienasyconych węglowodorów.
Przedstawione właściwości fizyczne produktu nie spowodują w przypadku awarii
przedostania się do środowiska zanieczyszczeń węglowodorami, bowiem w przypadku
wycieku i ochłodzenia przechodzą w ciało stałe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B4. Podstawowe dane techniczne instalacji
Przewiduje się zainstalowanie 2-ch reaktorów, pracujących przemiennie tj. przez około
1-n miesiąc pracuje 1-n reaktor, drugi miesiąc pracuje –di reaktor itd.
Przewidywany czas pracy łącznie instalacji produkcyjnej
Reaktor Nr 1 – czas pracy
Reaktor Nr 2 – czas pracy
Zdolność przerobowa 1-go reaktora (odpad PP i PE)
Przerób roczny odpadów tworzyw dla 2-ch reaktorów
Wydajność 1-go reaktora – ilość produktu finalnego
ok. 8460 h/rok ; 24 h/d ; ok. 352,5 dni/rok
4230 h/r ; 24 h/d ; ok. 176 dni/rok
jak wyżej – przemiennie
150 kg/h ; 3,6 Mg/dobę ; 634,5 Mg/rok
1269 Mg/rok
ok.127,0 kg/h ; 3,05 Mg/dobę ; 537,2Mg/rok
(węglowodory skroplone – powyżej C5)
Ilość produktu finalnego otrzymywanego w zakładzie
1074,4 Mg/r ; ok. 1343 m3/rok
(węglowodory skroplone – powyżej C5 )
Wydajność 1-go reaktora – frakcja gazowa - węglowodory
nieskroplone od C1 do C4)
Ilość produktów gazowych dla 2-ch reaktorów
(węglowodory nieskroplone C1 do C4)
Katalizator (Al/Al2O3) – zapotrzebow. w 1-nym reaktorze
Katalizator (Al/Al2O3) – zapotrzebow. roczne w zakładzie
Reaktor Nr 1 – palnik olejowy - ogrzewanie przeponowe
Reaktor Nr 2 – palnik olejowy – ogrzewanie przeponowe
Paliwo dla w/w palników– olej opałowy lekki
Reaktor Nr 1 – palnik gazowy wykorzystujący gaz z
krakingu tworzyw (węglowodory C1 do C4)
- ogrzewanie przeponowe
Reaktor Nr 2 – palnik gazowy wykorzystujący gaz z
krakingu tworzyw (węglowodory C1 do C4)
- ogrzewanie przeponowe
Odciąg spalin z reaktorów – mechaniczny wentylatorem
Każdy z reaktorów wyposażony we własny układ
destylacyjno-skraplający ze zbiornikiem pośrednim
produktów destylacji
Zbiorniki magazynowe produktu gotowego
ok. 23 kg/h ; 552 kg/d ; 97,3 Mg/rok
194,6 Mg/rok
0,4 kg/h ; 9,6 kg/dobę ; 1, 73 Mg/rok
3,46 Mg/rok
100 do 150 kW
100 do 150 kW
wartość opałowa ok. 41 MJ/kg
zawartość siarki – do 0,3%
1 szt. (wydajność cieplna wg. obliczeń w
dalszej części opracowania)
1 szt. (wydajność cieplna wg. obliczeń w
dalszej części opracowania)
1-n wentylator współpracujący
z przemiennie pracującymi reaktorami
Emitor D = 0,30m
H i rodzaj wylotu – wg. ustaleń
raportu
pojemność wody – ok. 2,5m3
chłodzenie wody powietrzem otoczenia
tłoczonym wentylatorem
2szt. o pojemności ok. 30m3 każdy
Zbiorniki dwupłaszczowe, ogrzewane
Eksploatacja Zakładu wymagać będzie dostarczenia następujących ilości wody i energii
elektrycznej:
- woda do celów technologicznych (uzupełniania systemu chłodzenia) – 0,1 m3/miesiąc,
- woda do celów sanitarnych i porządkowych – 50,0 m3/miesiąc oraz
- energia elektryczna – 30 000 kWh/miesiąc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B5. Klasyfikacja prowadzonych procesów z punktu uwarunkowań prawnych
Zgodnie opinią prawną (w zalączeniu) proces przerobu odpadów poliolefinowych
tworzyw sztucznych w procesie krakingu termiczno-katalitycznego, powinien być
klasyfikowany w myśl ustawą o odpadach jako proces R3
Analogiczne stanowisko zająl m.innymi Marszałek Województwa Łódzkiego dla
firmy Reculer Sp. z o.o. oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego
w wydanej decyzji RS.VI.RD.7660/43-6/09 Rzeszów, 2010-01-29 dla
LOTOS Jasło S.A., ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło, regon: 370321163
Poniżej zapis z w/w decyzji w brzmieniu oryginalnym:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ, WYNIKAJĄCE
Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.
C1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Dostawa surowca
Schemat produkcji
Źródła emisji do atmosfery
Segregacja surowca
(przenośnik)
Rozdrabnianie surowca
(rozdrabniacz)
Odpylacz tkaninowy
(wylot oczyszczonego powietrza
do pomieszczenia młynka)
E-R
Zbiornik surowca
rozdrobnionego
Wentylator wyciągu
spalin
Zbiornik
oleju
opałowego
Zb. oleju
opałowego
Reaktor Nr 1
E-K
Reaktor Nr 2
Palniki
Palniki
Kocioł
c.o.
Chłodnica wodna
Chłodnica wodna
Zbiornik pośredni
Zbiornik pośredni
- frakcja gazowa C1 do C4
- frakcja płynna – powyżej C5
- frakcja gazowa C1 do C4
- frakcja płynna – powyżej C5
E-ZPG
Wymiennik
ciepła
wentylatorowy
Zbiornik
produktu
gotowego
Zbiornik
produktu
gotowego
E-C
Reaktory pracują przemiennie (gdy jeden pracuje układ drugiego jest czyszczony).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C1a. Emisja substancji do powietrza z procesu termokatalitycznej destrukcji tworzyw
Wg autora technologii i projektu instalacji przewidzianej do zainstalowania w ramach
omawianego przedsięwzięcia inwestycyjnego z reaktorów nie będzie następowała
emisja zanieczyszczeń gazowych czy pyłowych do powietrza.
Reaktor w czasie procesu termokatalizy odpadów będzie pracował na podciśnieniu
stwarzanym przez inżektorowy ciąg ze zbiornika pośredniego układu destylacji i
skraplania oraz palnika gazowego spalającego węglowodory niewykroplone tj. C1 do C4.
Jedyne węglowodory, które będą emitowane do powietrza, wg dokumentacji
projektowej, będą pochodziły z odpowietrzania zbiorników na ciekłe produkty
termokataliazy – emitor E-ZPG (patrz schemat powyżej).
Zdolność przetwórcza 1-go reaktor - 150 kg odpadów /1h
Ilość frakcji płynnej spływająca do zbiornika z 1-go reaktor - ok. 127 kg/h ; ok. 0,158 m3/h
Analiza produktu otrzymanego z katalitycznego rozkładu poliolefin
Otrzymany produkt jest substancja ciekła koloru jasnobrazowego o zapachu
specyficznym dla weglowodorów.
Produkt poddany destylacji prostej, otrzymuje się trzy frakcje :
- Frakcja I - destylowana w temperaturze 42-200°C ok. 50 %
- Frakcja II – destylowana w temperaturze 201-370°C ok. 40 %
- Frakcja III – destylowana w temperaturze 370-450°C ok. 10 %
Wg badań przeprowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki
Warszawskiej przez J. Sokołowskiego, M. Marczewskiego i G. Rokickiego „Recykling
termiczno - katalityczny poliolefin i polistyrenu” w produktach otrzymanych z
katalicznego (katalizator tlenkowy oparty na Al2O3) rozkładu w temperaturze 4800C
polietylenu otrzymano ciekłą frakcję, gdzie głównymi produktami są rozgałęzione,
lekkie olefiny (2-metylopropan, metylobuteny, metylopenteny, metylohekseny) czyli
węglowodory alifatyczne.
Ze wzrostem temperatury (do 535°C) w mieszaninie poreakcyjnej pojawiają się
produkty cyklizacji (pochodne cyklopentanu) i aromatyzacji (toluen, etylobenzen i
ksyleny) olefin. Ponieważ proces będzie prowadzony w temperaturze 410 – 430 0C w
produktach termokataliazy zawartość węglowodorów aromatycznych powinna być
bardzo niewielka.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilość
Gęstość w 15 st.C
Zdolność produkt. 1-go reaktora
T = 4230 h/rok
Zdolność produkt. zakładu
(2 reakt. pracujące przemiennie)
T = 8460 h/rok
Ilość poszczególnych frakcji
w produkcie depolimeryzacji
Lepkość kinematyczna
Wartość opalowa
Zawartość siarki
Zawartość metali
Benzen
(węgl. aromatyczny)
Toluen
(węgl. aromatyczny)
Ksylen
(węgl. aromatyczny)
Etylobenzen
(węgl. aromatyczny)
Skład grupowy frakcji
- parafiny
- nafteny jednopierscieniowe
- nafteny 2 i 3 pierscieniowe
- olefiny
- alkilobenzeny
(węgl. aromat.)
Frakcja ciekła produktu depolimeryzacji poliolefin
Frakcja I
Frakcja II
Frakcja III
Ogółem
(benzynowa)
(olejowa)
(woski)
50%
40%
10%
100%
775 kg/m3
825
842
150 kg odpadów/h
127 kg produktu/h ; ok. 0,158 m3 produktu / h
ok. 537, 21 Mg produktu/rok
150 kg odpadów/h ;
127 kg produktu/h ; ok. 0,158 m3 produktu / h
ok. 1074,4 Mg produktu/rok ; ok. 1343 m3/rok
63,5 kg/h
50,8 kg/h
12,7 kg/h
127 kg/h
0,0791 m3/h
0,0630 m3/h
0,0159 m3/h
0,158 m3/h
537,2 Mg/rok
429,8 Mg/rok
107,4 Mg/rok
1074,4 Mg/rok
1,3 mm2/s
3,2 mm2/s
4,5mm2/s
43 000 kJ/kg
43 000 kJ/kg
40 000 kJ/kg
niewykrywalna niewykrywalna niewykrywalna
niewykrywalna
niewykrywalna niewykrywalna niewykrywalna
niewykrywalna
Ok. 0,2%
----Ok. 0,1%
Ok. 4%
----Ok. 2%
Ok. 1%
----Ok. 0,5%
Ok. 1%
----Ok. 0,5%
51%
25%
10%
9%
5%
42%
53%
5%
węglow.
alifatyczne
ok. 90%
wegl. arom.ok.10%
w tym w/w
indywidualnie
Ilość oparów usuwana przez emitor E-ZPG = ilości dopływającej cieczy = 0,158 m3/h
Przy napełnianiu zbiorników odparowują składniki zawarte w przetłaczanej cieczy.
Parowanie trwa do momentu gdy pary znajdujące się nad lustrem cieczy osiągną stan
nasycenia. Stan nasycenia jest inny dla każdej substancji (prężność). Początkowo
parowanie jest intensywne, po krótkim czasie stężenia osiągają równowagę.
Skład oparów jest zmienny, w zależności od rodzaju płynu przepompowywanego w
danym momencie. Decydujący wpływ na proces parowania (skład oparów) posiada
temperatura cieczy parującej (Tc) , temperatura otoczenia (gazu nad cieczą) (To) jak
również stężenie substancji odparowującej w cieczy.
W stanie równowagi skład cieczy i pary niekoniecznie musi być taki sam – para jest
bogatsza w składnik bardziej lotny. Wniosek ten można potwierdzić w sposób
następujący.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prężności cząsteczkowa składników dane są za pomocą równania
pA = xApA* ;
pB = xB pB *
[1]
*
*
gdzie : pA ; pB – ciśnienie pary czystego składnika odpowiednio A i B
xA ; xB – ułamek molowy składnika A ; B w fazie ciekłej
z prawa Daltona zaś wynika, że ułamki molowe składników w fazie gazowej yA i yB
wynoszą odpowiednio
yA = pA / p ; yB = pB / p
Całkowite ciśnienie p par mieszaniny wynosi:
p = pA + pB = xApA* + xBpB* = pB* + (pA* - pB* ) xA
[2]
Prężności cząsteczkowe pJ oraz preżność całkowitą par p można wyrazić poprzez
ułamki molowe w roztworze, korzystając odpowiednio z równań [1] i [2] - w wyniku
przekształceń
xApA *
; yB = 1 - yA
otrzymujemy:
yA =
p B * + (p A * - p B * ) x A
Na podstawie powyższego wzoru sporządzono wykres składu pary w zależności od
składu cieczy, dla różnych wartości pA* / pB* > 1.
Wykres A
Ułamek molowy składnika A w fazie gazowej roztworu wyrażony jako
funkcja jego wartosci w fazie ciekłej (substancja A bardziej lotna niż B)
Jak z niego wynika, we wszystkich przypadkach yA > xA , co oznacza, że para jest
bogatsza w składnik bardziej lotny niż ciecz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zależność prężności par od ułamka molowego substancji A w fazie gazowej
Stan gazu opisuje równanie Clapeyrona pV = nRT
gdzie:
p – ciśnienie gazu (tu ciśnienie cząsteczkowe pary danego gazu [Pa] )
(tab. A kol.8 a) )
V – objętość danego gazu [m3] tu {m3/rok] lub [m3/h]
n – liczba moli danego gazu
R – uniwersalna stała gazowa R=8,314 J/(mol K)
T – temperatura gazu [oK] - ok. 293oK
Ilość określonej substancji w gazie = n x M
gdzie: M - ciężar cząsteczkowy [g/mol]
(Tab. A , kol. 8 ; b)
W rozważanym przypadku wielość emisji oparów (gazów można opisać zależnością:
E = n x M = (pV/RT) x M [g/rok] [g/h]
(wzór A)
Dla substancji wieloskładnikowych precyzyjne obliczenie wielkości emisji należałoby
przeprowadzić posługując się przytoczonymi wcześniej wykresami.
.
Jednak w analizowanym przypadku brak danych szczegółowych odnośnie składu
produktu depolimeryzacji
Dla celów niniejszego opracowania dostateczną dokładnością będzie obliczenie składu
oparów wg. reguły jak niżej:
n=k
Ilość substancji (n) w oparach Iop = [ (Ipr(n) Pn) / ∑ n =1 (Ipr(n) Pn) ] x 100 (wzór B)
Ipr(n – ilość substancji w preparacie
P – prężność {Pa}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frakcja I
(benzynowa)
Ilość
Benzen
(węgl. aromatyczny)
Toluen
(węgl. aromatyczny)
Ksylen
(węgl. aromatyczny)
Etylobenzen
(węgl. aromatyczny)
Skład grupowy frakcji
- parafiny
- nafteny jednopierscieniowe
- nafteny 2 i 3 pierscieniowe
- olefiny
- alkilobenzeny
(węgl. aromat.)
Prężność par w temp. 38 st.C
Prężność par w temp. 20 st.C
(warunki w zbiornikach magazyn
wartości przybliżone)
Ilość w mieszaninie
odparowującej - przyjęta
Ilość w oparach
Ilość oparów wypychana ze
zbiornika emitorem E-ZPG
Frakcja ciekła
Frakcja II
Frakcja III
(olejowa)
(woski)
50%
Ok. 0,2%
Ok. 4%
Ok. 1%
Ok. 1%
40%
---------
51%
25%
10%
9%
5%
42%
45 do 60 kPa
ok. 52,5 kPa
15 do 20 kPa
ok. 17,5 kPa
Ogółem
mieszanina
10%
---------
100%
Ok. 0,1%
Ok. 2%
Ok. 0,5%
Ok. 0,5%
węglow.
alifatyczne
ok. 90%
53%
wegl. arom. ok.10%
w tym w/w
indywidualnie
5%
ok. 5 kPa
bardzo mała
ok. 1,5 kPa
bardzo mała
w świetle powyższego odparowanie wosków będzie
bardzo (pomijalnie) małe
55,5%
44,5%
ok. 93%
ok. 7%
0,158 m3/h
Emisja z odpowietrzenia zbiorników produktu depolimeryzacji – Emitor E-ZPG
Wg badań Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska „EKOLAB”, 91-842 Łódź, ul. Gen.
Tokarzewskiego 2, przeprowadzonych 10 września 2004 r. w takiej instalacji w Niewiadowie,
stężenie węglowodorów alifatycznych (C5 – C12) w gazach odpowietrzenia zbiorników
produktu wynosiło 1611 mg/m3 , a węglowodorów aromatycznych (C6 – C9) 59 mg/m3.
Przyjęto ogólną ilość węglowodorów normowanych do C12 = 2000 mg/m3
* Ilość oparów usuwana przez emitor E-ZPG = ilości dopływającej cieczy = 0,158 m3/h
* Wielkość emisji LZO = 0,002 kg/m3 x 0,158 ≈ 0,00035 kg/h
w tym ok. 93% oparów frakcji benzynowej zawierającej benzen, toluen, ksylen,
etylobenzen – przyjęto że jest to 100%.
* prężności w/w węglowodorów w temp. 20 st.C
Benzen – 101 kPa ; Toluen - 29 kPa ;
Ksylen (mieszanina izomerów) – 0,9 kPa ; Etylobenzen – 93 kPa
* zawartość w/w węglowodorów w fazie ciekłej jak w tabeli powyżej
* zawartość w/w węglowodorów w fazie gazowej obliczona wg. wzoru B
benzen Iop = { (0,2x101) / [(4x29)+(1x0,9)+(1x93)+(94x17,5)] x 100 = 1,1%
toluene Iop = { (4x29) / [(0,2x101)+(1x0,9)+(1x93)+(94x17,5)] x 100 = 6,6%
ksylen Iop = { (1x0,9) / [(0,2x101)+(4x29)+(1x93)+(94x17,5)] x 100 = 0,04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------etylobenzen Iop = { (1x93) / [(0,2x101)+(4x29)+(1x0,9)+(94x17,5)] x 100 = 5,2 %
* Emisja średnia godzinowa
benzen
toluen
ksylen (mieszanina izomerów)
etylobenzen
węglowodory aromatyczne inne ok. 5%
węglowodory alifatyczne
E = 0,011 x 0,00035
E = 0,066 x 0,00035
E = 0,0004 x 0,00035
E = 0,052 x 0,00035
E = 0,05 x 0,00035
Razem aromaty
0,00035 – 0,000103
E-ZPG
kg/h
0,00004
0,000023
0,0000001
0,00002
0,00002
0,0001031
0,000247
* Emisja przyjęta do obliczeń oddziaływania
benzen
toluen
ksylen (mieszanina izomerów)
etylobenzen
węglowodory aromatyczne inne ok. 5%
węglowodory alifatyczne
Emisja z emitora E-ZPG w kg/h
T=8460 h/rok
Maks. godz.
średnia godz.
roczna
0,000060
0,00004
0,338
0,000035
0,000023
0,195
0,0000002
0,0000001
0,0008
0,000030
0,00002
1,690
0,00003
0,00002
1,690
0,000370
0,000247
2,090
* Emisja maksymalna godzinowa – uwzględniając ewentualą nierównomierność procesów
przyjęto o 50% większą
Emisja z odpowietrzenia cysterny podczas przepompowywania produktu
depolimeryzacji – Emitor E-C
* Ilość produktu gotowego - ok. 1074,4 Mg produktu/rok ; ok. 1343 m3/rok
* ilość oparów produktu depolimeryzacji wytłaczana do atmosfery – ok. 1343 m3/rok
* wydajność przetłaczania – ok. 35 do 30 m3/h ; średnio 27,5 m3/h
* stężenie gazów w usuwanych do atmosfery oparach – jak w obl. dla E-ZPG
* Wielkość emisji LZO = 0,002 kg/m3 x 27,5 ≈ 0,055 kg/h
* Emisja średnia godzinowa
benzen
toluen
ksylen (mieszanina izomerów)
etylobenzen
węglowodory aromatyczne inne ok. 5%
węglowodory alifatyczne
E = 0,011 x 0,055
E = 0,066 x 0,055
E = 0,0004 x 0,055
E = 0,052 x 0,055
E = 0,05 x 0,055
Razem aromaty
0,055 – 0,00987
E-C
kg/h
0,00061
0,00363
0,00002
0,00286
0,00275
0,00987
0,04513
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Emisja przyjęta do obliczeń oddziaływania
benzen
toluen
ksylen (mieszanina izomerów)
etylobenzen
węglowodory aromatyczne inne ok. 5%
węglowodory alifatyczne
Emisja z emitora E-C w kg/h
T=1343 / 27,5 = 49 h/rok
Maks. godz.
średnia godz.
roczna
0,0012
0,00061
0,030
0,0073
0,00363
0,178
0,0004
0,00002
0,001
0,0057
0,00286
0,140
0,0055
0,00275
0,135
0,0903
0,04513
2,211
C1b. Emisja substancji do powietrza ze spalania paliw do ogrzania reaktorów – Emitor E-R
Proces termokkatalitycznej transformacji tworzyw sztucznych poliolefinowych wymaga
ciepła procesowego. Na ciepło to składa sie:
- ciepło ogrzania tworzywa do temperatury 400°C ok. 400 kcal kg
- ciepło przemiany fazowej I ok. 300 kcal kg
- ciepło przemiany fazowej II ok. 300 kcal kg
- łącznie 1000 kcal kg = 4190 kJ kg
Gramocząsteczka polimeru węglowodorowego o wadze jednego kilograma to w
przybliżeniu C71H144. Zerwanie wiązań C-C w jednym molu polimeru wymaga zużycia
ciepła (energii) 350 kJ/mol
Przyjmując dalej w uproszczeniu, że cząsteczka ciekłego węglowodoru zawiera 7 atomów
węgla, gramocząsteczka polimeru wyjściowego dzieli się na 10 gramoczasteczek polimeru
ciekłego, na zerwanie wiązań w gramocząsteczce przetwarzanego tworzywa potrzeba zatem
dodatkowo 3500 kJ/kg energii.
Łączna wartość ciepła (energii) transformacji wynosi zatem w przybliżeniu 7690 kJ/kg
W przypadku stuprocentowej wydajności procesu z 1 kg tworzywa powinno się
otrzymać 1 kg oleju o wartości opałowej 43000 kJ/kg, czyli energie 43000 kJ.
W układach rzeczywistych otrzymuje się z 1 kg tworzywa 0,8 kg oleju, czyli 1l,
z którego można odzyskać energie o wartości 0,8 × 43000 kJ = 34400 kJ.
Około 20% masy przechodzi w czasie procesu w stan gazowy.
Jeśli gaz ten potrafi się wykorzystać energetycznie, to sprawność energetyczna układu
jest wysoka, jest on bowiem źródłem energii 0,2 × 43000 kJ = 8600 kJ/kg pokrywającej
zapotrzebowanie na ciepło procesowe 7690 kJ/kg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Założenia do obliczeń:
a)
b)
c)
d)
e)
Zdolność przetwórcza surowca każdego reaktora - 150 kg odpadów /1h
Reaktory pracują przemiennie – gdy jeden pracuje drugi jest czyszczony
Czas pracy każdego reaktora - 4320 h/rok
Ilość cykli pracy każdego z reaktorów ; ok. 15 / rok
Czas rozgrzewa reaktora (doprowadzenie do wymaganej temperatury
umożliwiającej prowadzenie procesu depolimeryzacji ) – ok. 4h /cykl
f) Każdy z reaktorów wyposażony w:
f1) palnik olejowy o mocy maks. do 150 kW
- praca podczas rozgrzewa z mocą maksymalną (4 h x 15 = 60 h/rok)
- podczas depolimeryzacji z mocą ograniczoną, pokrywając ewentualne braki
powstających nieskroplonych gazów procesowych (C1 do C4) lub wcale.
f2) palnik gazowy wykorzystujący jako paliwo w/w gaz procesowy (C1 do C4)
g) Paliwo dla palnika f1) – olej opałowy lekki
– wartość opałowa 41 000 kJ/kg
- zawartość siarki (S) – do 0,3%
- zawartość popiołu – 0,06%
- gęstość w temp. 200C – 0,880 g/ml
Wskaźniki emisji wg. KOBiZE
- tlenki azotu - 2,0 kg/m3
- tlenek węgla - 0,57 kg/m3 ;
- PM10 – 0,34 kg/m3 - dwutlenek siarki – obliczany z zawartości siarki
h) Paliwo dla palników f2) – w/w gaz z depolimeryzacji zawierający nieskroplone,
niskowrzące C1 do C4 (metan, etan. propan, butan)
– wartość opałowa 43 000 kJ/kg
- zawartość siarki (S) – brak
- zawartość popiołu – brak
- gęstość w temp. 200C – zmienna w zależności od proporcji składników
przyjęto ok. 1,2 kg/m3
Teoretyczne spalanie składników powstającego gazu
Metan:
Spalanie całkowite: CH4 + 2 O2 -> CO2 + H2O
Półspalanie 2 CH4 + 3 O2 -> 2 CO + 4 H2O
Spalanie niecałkowite: CH4 + O2 -> C + 2 H2O
Propan
C3H8 + 5 O2 --> 3 CO2 +4 H20
2 C3H8 + 7 O2 --> 6 CO + 8 H20
C3H8 + 2 O2 --> 3 C + 4 H20
Etan:
2C2H6 + 7 O2---->4CO2 + 6H2O
2C2H6 + 5 O2---->4CO + 6H2O
2C2H6 + 3 O2---->4C + 6H2O
Butan
2 C4H10 + 13 O2 --> 8 CO2 + 10 H20
2 C4H10 + 9 O2 --> 8 CO + 10 H20
2 C4H10 + 5 O2 --> 8 C + 10 H20
Dla skali technicznej przyjęto wskaźniki emisji ze spalania w/w gazu jak dla gazu
ziemnego wg. KOBiZE
- tlenki azotu - 1520 kg/ 106 m3
- tlenek węgla - 300 kg/103 m3 ;
- PM10 – 0,5 kg/106 m3
- dwutlenek siarki – brak emisji
i) Ilość frakcji gazowej z w/w zdolności produkcyjnej każdego z reaktorów – do 20%
(zmienna w zależności od wzajemnych proporcji PP i PE ładowanych do reaktora)
Przyjęto średnio ok. 15% tj. 150 kg x 0,15= 23 kg/h
j) Zapotrzebowanie ciepła do depolimeryzacji tworzyw - 7690 kJ/kg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilans zapotrzebowania ciepła i paliwa
Sprawność urządzeń – ok. 90%
A) Zapotrzebowanie ciepła do depolimeryzacji tworzyw po uwzględnieniu sprawności
urządzeń (reaktora) = 7690 kJ/kg / 0,90 = 8460 kJ/kg
B) Zapotrzebowanie ciepła dla 1-go reaktora
Qr1 = (150kg/h x 8460) = 1 269 000 kJ/h
C) Ilość ciepła odzyskana z nieskroplonych produktów depolimeryzacji
Qodz = (23kg/h x 43 000) = 989 000 kJ/h (sprawność ujęta w zapotrzebow. ciepła)
D) Zapotrzebowanie ciepła do pokrycia przez palnik olejowy
Qol = 1 269 000 – 989 000 = 280 000 kJ/h = 66 900 kcal/h = ok. 77,8 kW
E) Palnik olejowy - 150 kW
- sprawność układu palnik – reaktor – ok. 90%
- Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na paliwo
Bmaks h = (150000 x 4,186) / (1,163 x 41000 x 0,90) = 14,6 kg/ h
- Czas pracy z mocą maksymalną - 4 h/ 1 cykl ; 15 cykli ; 60 h/rok
- Zapotrzebowanie na paliwo Br1 ol-m = 875 kg/rok (1-n reaktor)
Br2 ol = 1170kg/rok (1-n reaktor)
- Zapotrzebowanie paliwa podczas procesu depolimeryzacji (normalnej pracy
reaktora tj. 4230 h/rok )
* średnie godzinowe dla 1-go reaktora
Br1 ol-p = (105000 x 4,186) / (1,163 x 41000 x 0,90) = 10,3kg/h
* roczne dla 1-go reaktora Br = 10,3 x 4230 = 43 570 kg/rok
* roczne dla 2-ch reaktorów Br = 87 140 kg/rok
Parametry emisji, wielkość emisji obliczono przy użyciu programu OPA03 - Kotły
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palnik na olej opałowy lekki ; moc – 150 kW Rozgrzew Praca
q = 41000 kJ/kg ; S ≤ 0,3%
reaktora
reaktora
czas pracy
[h/rok]
60
4230
Reaktor Nr 1
maks.
kg/h
14,6
14,6
zużycie oleju godz.
m3/h
16,6
16,6
średnie kg/h
14,6
10,3
godz.
m3/h
16,6
11,7
roczne kg/r
875
43 357,5
m3/r
994
49 290
Reaktor Nr 2
jak wyżej – praca przemienna
czas pracy
[h/rok]
120
8460
maks.
kg/h
14,6
Zużycie
godz.
m3/h
16,6
oleju w
śred.
kg/h
14,6
10,3
palniku
16,6
11,7
godz.
m3/h
Emitor E-R
emitora
kg/r
1750
87 140
roczne m3/r
1989
99023
Praca reaktorów
kg/r
88 890
przemienna
m3/r
101 000
Parametry emitora
D = 0,3m ; H = 10m
Ilość gazów maks [m3/h]
381
istotne łącznie
w war.rzecz. śred. [m3/h]
z palnikiem
381
gazowym
Prędkość
maks. [m/s]
1,5
wylotowa
śred, [m/s]
1,5
Emisja maks NO2
0,033
0,033
godzinowa
SO2
0,088
0,088
[kg/h]
PM10
0,006
0,006
CO
0,009
0,009
Emisja śred. NO2
0,033
0,023
godzinowa
SO2
0,088
0,062
[kg/h]
PM10
0,006
0,004
CO
0,006
0,007
Emisja
NO2
0,004
0,198
roczna
SO2
0,011
0,523
[Mg/rok]
PM10
0,001
0,034
CO
0,001
0,056
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palnik – gaz z depolimeryzacji
Rozgrzew Praca
q = 43000 kJ/kg ; S = 0%
reaktora
reaktora
czas pracy
[h/rok]
60
4230
Reaktor Nr 1
maks.
kg/h
--23
zużycie gazu godz.
m3/h
---27,6
średnie kg/h
--23
godz.
m3/h
--27,6
roczne kg/r
--97 290
m3/r
--116 750
Reaktor Nr 2
jak wyżej – praca przemienna
czas pracy
[h/rok]
120
8460
maks.
kg/h
--23
Zużycie
godz.
m3/h
--27,6
gazu w
śred.
kg/h
--23
palniku
--27,6
godz.
m3/h
emitora
kg/r
--194 580
Emitor E-R
roczne m3/r
--233 500
Parametry emitora
D = 0,3m ; H = 10m
Praca reaktorów Ilość gazów maks [m3/h]
--istotne łącznie
przemienna
w war.rzecz. śred. [m3/h]
z palnikiem
---olejowym
Prędkość
maks. [m/s]
---wylotowa
śred, [m/s]
--Emisja maks NO2
--0,042
godzinowa
SO2
--0,000
[kg/h]
PM10
--0,000
CO
--0,008
Emisja śred. NO2
--0,042
godzinowa
SO2
--0,000
[kg/h]
PM10
--0,000
CO
--0,008
Emisja
NO2
--0,355
roczna
SO2
--0,000
[Mg/rok]
PM10
--0,000
CO
--0,070
(1) - maksymalne godzinowe zużycie gazu z depolimeryzacji może być większe (czasami ilość nieskroplonych
gazów sięga 20% wsadu tj. 150x0,2 = 30 kg/h) ale wówczas spadnie zużycie oleju opałowego
- do obliczeń przyjęto przypadek niekorzystniejszy, przyjmując zużycie maksymalne godzinowe = zużyciu
średniemu)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBLICZENIOWE PARAMETRY EMISJI
I EMISJA Z EMITORA REAKTORÓW
czas pracy
[h/rok]
Parametry emitora
Emitor E-R
Ilość gazów
w war.rzecz.
Prędkość
wylotowa
Emisja maks
godzinowa
[kg/h]
Emisja śred.
godzinowa
[kg/h]
Emisja
roczna
[Mg/rok]
maks
śred.
maks.
śred,
NO2
SO2
PM10
CO
NO2
SO2
PM10
CO
NO2
SO2
PM10
CO
[m3/h]
[m3/h]
[m/s]
[m/s]
Rozgrzew Praca
reaktora
reaktora
120
8460
D = 0,3m ; H = 10m
odkryty
381
978
381
865
1,5
3,84
1,5
3,40
0,033
0,075
0,088
0,088
0,006
0,006
0,009
0,018
0,033
0,065
0,088
0,062
0,006
0,004
0,006
0,015
0,004
0,553
0,011
0,523
0,001
0,034
0,001
0,126
Uwagi
Emisja maks możliwa
przy założeniu
jednoczesnej pracy obu
palników z mocą maks.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C1c. Emisja substancji do powietrza ze spalania paliw do celów ogrzewania z-du
– Emitor E-K
Dla pokrycia zapotrzebowanie na ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania z-du
przewiduje się zainstalowanie kotła o mocy 30 kW opalanego olejem opałowym
lekkim o parametrach jak w p. C1b.
Zapotrzebowanie na paliwo dla pokrycia strat ciepła przez konwekcję – dla
centralnego ogrzewania
y ∗ 24Q ∗ S d
wg. wzoru Hottingera - roczne
Bco = q ∗ η ∗ (t − t )
i
w
z
(wg. “Centralne ogrzewanie – pomoc projektanta” – J. Kwiatkowski, L. Cholewa
W-wa ; Arkady 1980).
gdzie:
y – współczynnik zależny od rodzaju eksploatacji zładu c.o.
bez osłabieniem w nocy dla cz. biurowej y=1,0
Q – zapotrzebowanie ciepła (szczytowe) dla c.o. – bez wentylacji
30 x 0,9 kW = 27 kW = 23 220 kcal/h
Sd – liczba stopniodni okresu ogrzewania - dla pilskiego i średniej temp. ogrzew.
pomieszczeń 20oC = 3800
qi – wartość opałowa paliwa – olej opałowy = 41 000 kJ/kg
η – sprawność cieplna układu kocioł – instal. – ok. 90%
tw – średnia temperatura wewnętrzna ogrzew. pomieszczeń = 16oC
tz – najniższa obliczeniowa temperatura powietrza zewn. (-18oC)
Bco =
1 ∗ 24 ∗ 23200 ∗ 3800
= ok. 7100 kg/rok = 8070 l/rok
(41000 / 4,19) ∗ 0,9 ∗ (16 + 18)
- maksymalne zużycie paliwa
Bh maks = (30000 x 4,19) / (1,163 x 41000 x 0,9) = 2,9 kg/h = 3,3 l/h
- średnie zużycie paliwa (czas trwania sezonu grzewczego 5300 h/r)
Bh śr = 7100/ 5300 = 1,34 kg/h = 1,5 l/g
- wskaźniki emisji jak w . C1b.
Emitor kotła E-K
- średnica 0,20m
- wysokość 7,0m
- zakryty – prędkość wylotowa =0,0 m/s zatem nie ma potrzeby
obliczania ilości gazów i prędkości wylotowej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBLICZENIOWE PARAMETRY EMISJI
I EMISJA Z EMITORA KOTŁA c.o.
czas pracy
[h/rok]
Parametry emitora
Emitor E-K
Prędkość
wylotowa
Emisja maks
godzinowa
[kg/h]
Emisja śred.
godzinowa
[kg/h]
Emisja
roczna
[Mg/rok]
maks. [m/s]
śred, [m/s]
NO2
SO2
PM10
CO
NO2
SO2
PM10
CO
NO2
SO2
PM10
CO
5300
D = 0,20m ;
H = 7m
zakryty
0,0
0,0
0,007
0,018
0,001
0,002
0,003
0,008
0,001
0,001
0,016
0,042
0,003
0,005
C1d. Emisja substancji z pojazdów
Pojazdy samochodowe w czasie pracy silników spalinowych emitują gazy, które są
źródłem substancji toksycznych. Spaliny silników są mieszaniną wielu substancji
znajdujących się w różnych stanach skupienia – zdecydowanie przeważają substancje
znajdujące się w gazowym stanie skupienia.
Najbardziej pospolitymi szkodliwymi substancjami powstającymi wskutek pracy
silników są:
- dwutlenek siarki (SO2), - tlenki azotu (NOx), - tlenek węgla (CO),
- węglowodory (CnHm), - związki ołowiu (Pb) i kadmu (Cd),
- cząstki smoły i sadzy, - inne pyły.
Obliczenie ilości zanieczyszczeń dla takich źródeł jest utrudnione, ponieważ
występuje duża zmienność w zakresie pojemności silników, rodzajów spalanego
paliwa zwłaszcza w stanie początkowej (rozruch) czy też końcowej pracy silnika
(zatrzymanie). Dodatkowo nowe samochody wyposażone są w trójdrożne
katalizatory spalin. Dlatego w praktyce zazwyczaj wartości te są uśredniane w
odniesieniu do przyjmowanego składu statystycznego mieszanki paliwowej spalanej
w poszczególnych grupach pojazdów.
Czas pracy zakładu – 8460 h/rok
Zapotrzebowanie na surowiec – zdolność przerobowa 2-ch reaktorów pracujących
przemiennie, uwzględniając wilgotność do 10% i ilość zanieczyszczeń ok. 5%
(0,150 Mg/h x 8460 h/rok) x 1,15 = 1460 Mg/rok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Dowóz surowca - 1490 Mg/rok
- pojazdy o nośności od ok. 3,5 do 15 Mg
- ilość pojazdów – maksymalna możliwa ok. 432 /rok
- ilość pojazdów minimalna – 100 /rok .
- trasa przejazdu (patrz plan sytuacyjny poniżej)
* Wywóz produktów - ok. 1075 Mg/rok
- pojazdy o nośności ok. 20 Mg (autocysterny)
- ilość pojazdów ok. 55 /rok , ok. 4-5 / mies.
- trasa przejazdu (patrz plan sytuacyjny poniżej)
* Wywóz odpadów - ok. (1490 x 0,05) = ok. 75 Mg/rok ; przyjęto 100 Mg/rok
- pojazdy o nośności ok. 5 Mg
- ilość pojazdów ok. 20 /rok , ok. 1-2/mies.
- trasa przejazdu (patrz plan sytuacyjny poniżej)
* Dojazd pojazdów osobowych
- ilość pojazdów ok. 5 /dobę , ok. 1800/rok
- trasa przejazdu (patrz plan sytuacyjny poniżej)
* Wózki widłowe
- ok. 3 kursy /1 pojazd dowożący surowiec tj. ok. 1296 kursów/rok
- ok. 10 kursów / 1 pojazd wywożący odpady tj. 200 kursów / rok
- trasa przejazdu – 6 x odcinek 4-5 (patrz plan sytuacyjny poniżej)
- trasa przejazdu – 6 x odcinek 4-5 (patrz plan sytuacyjny poniżej)
Ilość pojazdów dostarczających surowiec, wywożących produkt, wywożących odpady:
- maksymalnie
- 432 + 55 + 20 = 507 /rok (352 dni) tj. ok. 1,4 poj./dzień
- minimalnie
- 100 + 55 + 20 = 175 /rok (352 dni) tj. ok. 0,5 poj./dzień
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------x = 1000
1
Droga poruszania się pojazdów
2
3
4
5
y = 5000
skala 1: 1000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabela tras przejazdów
punkt
1
2
3
4
5
długość
15
odcinka[m]
125 45
70
Σ 15
wózki widłowe
Σ 240 samochody
wysokość emisji gazów h = 0,6m ; emisja hałasu Z = 0,8m
współrz x 989 1066 1043 976 980
punktów y 5157 5063 5028 5010 5000
Emisję z ruchu w/w ilości pojazdów obliczono za pomocą aplikacji opublikowanej przez
Ministerstwo Ochrony Środowiska „Szacowanie emisji ze środków transportu z 2002r.”
wykonanej wg. metodyki opracowanej przez prof. Zdz. Chłopka z Politechniki
Warszawskiej.
Założenia do obliczeń:
* średnia prędkość pojazdu 10 km/h
* przewidywany przywóz i odbiór towarów w okresie 16h/dobę – między godz. 6 a 22
* dla potrzeb aplikacji - średnio godzinowe natężenie ruchu na w/w odcinkach
- samochody ciężarowe 5 i 20 ton - 75 poj./rok / (365x24) = 0,0086 poj./h roku
lub wyrażone inaczej
75 poj./rok / (360x16) = 0,0130 poj./h pory dziennej
75 poj./rok / 360 = 0,2083 poj./dzień roboczy (16h)
- samochody dostawcze 3,4 ton - 432 poj./rok / 8760 = 0,0493 poj./h roku
lub wyrażone inaczej
432 poj./rok / (360x16) = 0,075 poj./h pory dziennej
432 poj./rok / 360 = 1,2 poj./dzień roboczy (16h)
- wózki podnośnikowe
1496 poj./rok / 8760 = 0,1708 poj./h roku
lub wyrażone inaczej
1500 poj./rok / (360x16) = 0,2597 poj./h pory dziennej
1500 poj./rok / 360 = 4,15 poj./dzień roboczy (16h)
- samochody osobowe
1800 poj./rok / 8760 = 0,2055 poj./h roku
lub wyrażone inaczej
1800 poj./rok / (360x16) = 0,3125 poj./h pory dziennej
1800 poj./rok / 360 = 5 poj./dzień roboczy (16h)
Poniżej zrzuty ekranowe wykonanych obliczeń.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LP.
1
2
3
4
ID odcinka
drogi
Nazwa
odcinka
drogi
ZPTS Szwecja
ZPTS Szwecja
ZPTS Szwecja
ZPTS Szwecja
1–4–1
1–4–1
1–4–1
4–5-4
Długość Natężenie
odcinka ruchu
[km]
[sam/h]
0,48
0,48
0,48
0,03
0,0086
0,0493
0,2055
0,1708
Typ pojazdu
samochody ciężarowe
samochody dostawcze
samochody osobowe
wózki widłowe
EMISJA ŁĄCZNA
Prędkość
średnia
10
10
10
5
CO
[kg/rok]
C6H6
HC
HCal
HCar
NOx
TSP
SOx
Pb [kg/rok]
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok]
[kg/rok]
0,2815684 0,004332
1,7132058 0,013628
9,7397253 0,080014
0,5416938 0,004091
12,2761933 0,102065
0,22734
0,28346
1,33697
0,08241
1,93018
0,15914
0,19842
0,93588
0,05769
1,35113
0,04774
0,05953
0,28076
0,01731
0,40534
0,556
0,3169
0,6052
0,0733
1,5514
0,0516
0,0687
0,0247
0,0225
0,1675
0
0
7E-05
0,0558425
0,0008
0,0656818
2E-05
0,0133546
17,7838083 0,1348789
Mając na względzie, iż poruszanie się na tak krótkich odcinkach wózków widłowych w dużej mierze związane jest z manewrowaniem - przyjęto
emisję dla wózków 2 krotnie większą niż wynikałoby to z płynnej jazdy.
LP.
1
2
3
4
ID odcinka
drogi
Nazwa
odcinka
drogi
ZPTS Szwecja 1 – 4 – 1
ZPTS Szwecja 1 – 4 – 1
ZPTS Szwecja 1 – 4 – 1
ZPTS Szwecja 4 – 5 - 4
Długość Natężenie
odcinka ruchu
[km]
[sam/h]
0,48
0,48
0,48
0,03
0,0086
0,0493
0,2055
0,1708
Typ pojazdu
samochody ciężarowe
samochody dostawcze
samochody osobowe
wózki widłowe
EMISJA ŁĄCZNA
Prędkość
średnia
CO
[kg/rok]
10
10
10
5
0,2815684
1,7132058
9,7397253
1,100
12,834
C6H6
HC
HCal
HCar
NOx
TSP
Pb
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok]
0,004332
0,013628
0,080014
0,0082
0,106
0,22734
0,28346
1,33697
0,164
2,012
0,15914
0,19842
0,93588
0,116
1,409
0,04774
0,05953
0,28076
0,034
0,422
0,556
0,3169
0,6052
0,1500
1,628
0,0516
0,0687
0,0247
0,0500
0,195
0
7E-05
0,0008
4E-05
0,0009
0
0,0558425
0,0656818
0,027
0,149
49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
SOx
[kg/rok]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------C2. Emisja ścieków.
C2a. Pobór wody
Woda na teren przedsięwzięcia doprowadzana będzie poprzez istniejące na terenie przyłącze z wodociągu. Pobór wody
przez Inwestora będzie opomiarowany wodomierzem. Woda będzie używana do celów bytowych, porządkowych (zmywania
posadzek pomieszczeń produkcyjno – magazynowych) oraz jako czynnik chłodzący w obiegu zamkniętym.
Zapotrzebowanie na cele bytowe
Obliczenia zużycia wody na cele bytowe wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
Zużycie wody na cele bytowe przy docelowym zatrudnieniu 12 pracowników
wynosić będzie:
Q = 12 x 1,5 m3/j.o. miesiąc = 18 m3/miesiąc
Zużycie wody na cele porządkowe (mycie pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych)
Powierzchnia do utrzymania czystości - 575 m2.
Przyjęto, że omawiane pomieszczenia będą spłukiwane wg potrzeb jednak nie rzadziej
niż dwa razy w tygodniu.
qj =1,5 l/cykl x m2
Q = 575 m2 x 1,5 l/cykl x m2 = 868,3 l/cykl = 6,95 m3/miesiąc
Zapotrzebowanie na cele technologiczne
Do uzupełnienia instalacji chłodzenia wykorzystywane będzie 0,1 m3 wody/miesiąc.
C2b. Wytwarzanie ścieków
Ścieki bytowe
Przyjęto, że ilość pobranej wody jest równa ilości wytwarzanych ścieków
bytowych poza wodą zużywaną do przygotowania mieszaniny na potrzeby chłodzenia.
Ścieki bytowe będą miały zanieczyszczenia typowe dla ścieków o charakterze
komunalnym i będą one odprowadzane do szczelnego zbiornika opróżnianego przez
firmę specjalistyczną i zrzucane do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Szwecji.
Ścieki przemysłowe
Na terenie zakładu powstawać będą ścieki przemysłowe z prowadzonych
procesów porządkowych:
- z okresowego zmywania posadzki hali produkcyjnej mogące zawierać niewielkie
stężenia węglowodorów,
- z okresowego zmywaniu posadzki pomieszczeń magazynowych surowca.
Z uwagi na obecny etap inwestycji, tj. fazę przygotowawczą brak jest możliwości
określenia faktycznej jakości ścieków technologicznych (z mycia pomieszczeń
produkcyjnych i magazynowych), jakie powstaną w Zakładzie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ścieki z pomieszczeń magazynowych surowca i produkcyjnych zbierane przez
odwodnienia liniowe będą podczyszczane dwustopniowo przed wprowadzeniem do
zbiornika szczelnego. Najpierw w osadniku z zawiesin i piasku, a następnie w
separatorze węglowodorów i dalej wypompowane ze zbiornika i dostarczone do
punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków.
Do powyższego separatora podłączone będzie także spust z utwardzonej strefy
przeładunku produktu finalnego na wypadek wystąpienia rozlewów produktu.
Czas jednego cyklu mycia ww. pomieszczeń wynosić będzie 40 minut i w tym czasie
zużyte zostanie 868,3 litrów wody. W związku z powyższym maksymalny przepływ
ścieków wyniesie 0,36 l/s.
Biorąc pod uwagę współczynnik utrudniania separacji oraz współczynnik gęstości
zależny od rodzaju węglowodorów należy do oczyszczania ścieków przemysłowych
zainstalować separator węglowodorów o przepływie nie mniejszym niż 0,5 l/s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ścieki opadowe i roztopowe
Wody opadowe i roztopowe zbierane z powierzchni dachowej jak i terenów
utwardzonych odprowadzane będą na obecnych zasadach do wewnętrznego układu
kanalizacji deszczowej. W związku niewielkim ruchem pojazdów po terenie zakładu oraz
magazynowaniem dostarczanych i wytwarzanych odpadów jak i produktów finalnych w
wydzielonych pomieszczeniach budynku, w sposób zabezpieczający środowisko wodne
przed zanieczyszczeniem nie przewiduje się wprowadzania dodatkowych rozwiązań w
istniejącej kanalizacji deszczowej.
Wielkość natężenia odpływu ścieków opadowych może być obliczona na podstawie
wybranego miarodajnego natężenia opadu o danej częstotliwości występowania wg.
wzoru:
Q = F x ϕ x q (m3/s)
gdzie: F – powierzchnia zlewni (ha),
ϕ - współczynnik spływu określający stosunek ilości odpływu do ilości opadu
określony na podstawie K. K. Imhoff „Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków”
- połacie dachu ϕ = 0,60,
- tereny o nawierzchni utwardzonej ϕ = 0,85,
q – natężenie deszczu miarodajnego określającego ilość opadu przypadającego
na powierzchnię odwodnioną.
Do obliczeń przyjmuję zgodnie z zaleceniami prof. Błaszczyka deszcz zdarzający się
przeciętnie raz na rok c = 1 rok o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 100%
wg wzoru:
q = 470 * t-0,67
gdzie:
t - czas trwania deszczu = 10 minut,
q = 470 * 10-0,67 = 100,48 l /s*ha
Powierzchnię zlewni odwadnianej F, z której wody opadowe spłyną do istniejącego
systemu kanalizacji:
- powierzchnia placów utwardzonych – 3947,5 m 2,
- powierzchnia dachów - 575 m2.
Natężenie odpływu wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji:
Qdeszcz.= 0,39475 x 0,85 x 100,48 + 0,575 x 0,60 x 100,48 = 68,37 l/sek.
Objętości ścieków opadowych spływających z w/w zlewni do odbiornika, tj. do
istniejącej kanalizacji w określonym czasie 10 min deszczu nawalnego obliczono
następująco:
V= (68,37 x 10 x 60)/ 1000 = 41,02 m3.
Objętość miarodajna średnioroczna na dobę wynosi:
Q śr = (0,600 x 4522,5)/365 = 7,43 m3 /dobę,
gdzie: 0,600 m – wielkość rocznego opadu, dla ostatniego 10-lecia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maksymalne stężenia zanieczyszczeń, w odprowadzanych z terenu Zakładu w wodach
opadowych lub roztopowych, zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Lp
Symbol i nazwa wskaźnika
Jednostka
1
Zawiesina ogólna
mg/l
Wartość
maksymalna
100,0
2
Substancje ropopochodne
mg/l
15,0
Wnioski i zalecenia
− Wykonać system odbioru ścieków przemysłowych z pomieszczeń magazynowych
surowca i hali produkcyjnej poprzez zainstalowanie odwodnień liniowych.
− Zainstalować do oczyszczania ścieków przemysłowych piaskownik oraz separator
węglowodorów.
− Wykonać nieprzesiąkliwe, utwardzenie terenu w miejscu przeładunku produktu do
autocystern z odpływem do ww. separatora węglowodorów.
− Wykonać przyłącze ścieków przemysłowych.
− Podpisać z właścicielem oczyszczalni umowę na odbiór ścieków.
− Zakładany sposób postępowania z powstającymi na terenie zakładu ściekami nie będzie
powodować zagrożeń dla środowiska wodno – gruntowego.
Dodatkowo w przypadku miejsca przeładunku produktu proponuje się dwa warianty
dotyczące odprowadzania ścieków:
- wariant I - teren na którym odbywa się przeładunek produktu zostanie szczelnie
utwardzony, zainstalowany będzie piaskownik, separator węglowodorów oraz studnia
chłonna, gdzie poprzez złoże filtracyjne ścieki odprowadzane będą do gruntu. Takie
rozwiązanie wymagać będzie jednak wykonania pozwolenia wodnoprawnego.
- wariant II – teren na którym odbywa się przeładunek produktu zostanie szczelnie
utwardzony. Postawiona zostanie również wiata chroniąca ten teren przed opadami
deszczu.
W takim wypadku zainstalowany może zostać podziemny zbiornik magazynowy o
określonej pojemności, który będzie co jakiś czas opróżniany.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------C3. Emisja odpadów.
W zakładzie przewiduje się zatrudnienie na poziomie 12 osób. Ocenia się, że
funkcjonowanie części administracyjnej oraz produkcyjnej będzie źródłem powstawania
odpadów komunalnych. Ocenia się, że łączna masa odpadów tego typu nie przekroczy
0,5 Mg w skali roku.
Zapotrzebowanie na surowiec – zdolność przerobowa 2-ch reaktorów pracujących
przemiennie, uwzględniając wilgotność do 10% i ilość zanieczyszczeń ok. 5%
(0,150 Mg/h x 8460 h/rok) x 1,15 = 1460 Mg/rok
- w tym ilość odpadów wysegregowana w analizowanym zakładzie - ok. 65 Mg/rok
Odpady produkcyjne będą powstawały głównie w trakcie przygotowania surowca.
Odpady powstające w fazie przygotowania surowca
Materiały przerabiane w zakładzie przygotowywane są w sortowniach odpadów
komunalnych oraz w trakcie selektywnej zbiórki. Stopień ich przesortowania jest
zróżnicowany, dlatego w zakładzie przewiduje się ponowną segregację przyjętych odpadów.
Taśma sortownicza wyposażona jest automatykę, która sygnalizuje pojawienia się materiałów
niepożądanych takich jak papier, pcv, metale inne materiały, które nie są poliolefinami.
W strumieniu dostarczanych odpadów spodziewane jest około ok. 5 % takich
zanieczyszczeń.
Oznacza to, że w skali roku może powstać około 65 ton odpadów tego typu.
Materiały te sortowane będą na kilka grup:
• metale,
• papier,
• szkło,
• inne tworzywa sztuczne oraz materiały palne (np. kawałki drewna),
Odpady powstające w fazie funkcjonowania przedsięwzięcia i depolimeryzacji tworzyw
Na terenie zakładu będzie powstawała pewna ilość odpadów niebezpiecznych.
Będą to przede wszystkim szlamy z okresowego czyszczenia separatora substancji
ropopochodnych oraz elementy oświetlenia (lampy fluorescencyjne). Ocenia
się, że łączna ilość odpadów niebezpiecznych nie przekroczy 1,0 Mg w skali roku. Na
podstawie analogii do podobnych tego typu obiektów, poniżej przedstawiono ogólną
charakterystykę głównych rodzajów odpadów niebezpiecznych.
• zużyte materiały oświetleniowe – świetlówki (kod 20 01 21) – odpad niebezpieczny,
Lampy wyładowcze zawierają od 70 do 150 mg rtęci w jednej sztuce. Rtęć i jej
związki ze względu na dużą toksyczność została umieszczona na liście odpadów
niebezpiecznych. Oznacza to, że składowanie odpadów zawierających rtęć musi
odbywać się w sposób selektywny, wykluczający niekontrolowane przedostanie się
tego pierwiastka do otoczenia. Zakłada się, że zużyte świetlówki będą gromadzone
w specjalnym, szczelnym pojemniku przeznaczonym wyłącznie na te odpady. Podczas
składowania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do
stłuczenia świetlówek i uwolnienia toksycznych par rtęci. Okresowo odpady te będą
odbierane przez wyspecjalizowaną firmę, która zajmie się ich utylizacją. Z reguły firmy
takie dostarczają również własne pojemniki do gromadzenia odpadów.
• osady z odstojników i odpady z odwadniania olejów w separatorach (kod 13 05 02)
oraz zaolejona woda z odstojników przy linii technologicznej (kod 16 07 09) – odpad
niebezpieczny,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na terenie obiektu przewiduje się wykonanie odrębnej sieci kanalizacyjnej zbierającej
ścieki ze strefy tankowania cystern odbierających produkt oraz z posadzki pomieszczenia
zbiorników produktu. Ścieki z tych obszarów będą podczyszczane w separatorze osadów i
substancji ropopochodnych i
- gromadzone w zbiorniku bezodpływowym jeśli strefa tankowania zostanie zadaszona
- wprowadzane do gruntu przez rozsączanie jeśli w/w zadaszenia nie będzie
(wymagać będzie pozwolenia wodnoprawnego)
W skład linii technologicznej wchodzą odstojniki, których celem jest przechwycenie
wykraplających się niewielkich ilości wody technologicznej, zanieczyszczonej węglowodorami.
Odpady będą okresowo odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.
Rodzaje odpadów, których powstawanie jest możliwe zawarto w tabeli poniżej
Kod
odpadu
Rodzaj odpadu
Ilość
Charakterystyka odpadu
[Mg/rok]
Odpady powstające w związku z funkcjonowaniem zakładu jako całości
20 03 01
Nie segregowane (zmieszane)
odpady komunalne
0,5
Funkcjonowanie części administracyjnej
zakładu.
13 05 02*
Szlamy z odwadniania olejów
w separatorze
0,1
20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Sorbenty, tkaniny do wycierania
0,02
System podczyszczania ścieków z
wód zbieranych z płyty wokół
stanowiska załadunkowego cysterny
Oświetlenie obiektu
0,400
Prace remontowe, przeglądy okresowe
Inne oleje hydrauliczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,200
0,200
Eksploatacja urządzeń
Eksploatacja urządzeń
15 02 02*
13 01 13*
13 02 08*
Linia do depolimeryzacji tworzyw sztucznych - odpady z fazy sortowania
19 12 01
Papieru i tektura
19 12 02
Metale żelazne
19 12 03
Metale nieżelazne
19 12 04
Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05
Szkło
65,0
Odpady z mechanicznej obróbki
odpadów z tworzyw sztucznych
przed wprowadzeniem do procesu
(sortowanie wsadu w celu usunięcia
niepożądanych składników).
Linia do depolimeryzacji tworzyw sztucznych - odpady produkcyjne z fazy depolimeryzacji
16 07 09*
Odpady zawierające inne
substancje niebezpieczne
0,9
Zaolejona woda z odstojników
zainstalowanych przy każdym module
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propozycje gospodarowania odpadami zawarto w kolejnej tabeli.
Kod
odpadu
Rodzaj odpadu
Propozycje zagospodarowania
Odpady powstające w związku z funkcjonowaniem zakładu jako całości
20 03 01
Nie segregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Magazynowane w specjalnych pojemnikach i okresowo
odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.
13 05 02*
Szlamy z odwadniania olejów
a separatorze
Odpady przekazywane będą do unieszkodliwiania
koncesjonowanym firmom, posiadającym potencjał
techniczny i odpowiednie instalacje do unieszkodliwiania
tego typu odpadów. Transport odpadów odbywać się będzie
środkami odbiorcy.
20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i
inne odpady zawierające
rtęć
15 02 02*
13 01 13*
13 02 08*
Sorbenty, tkaniny do wycierania
Inne oleje hydrauliczne
Inne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Transport odpadów odbywa się środkami odbiorcy. Odpady
przekazywane będą do unieszkodliwiania koncesjonowanym
firmom, posiadającym potencjał techniczny i odpowiednie
instalacje do przetwarzania
Linia do depolimeryzacji tworzyw sztucznych - odpady z fazy sortowania
19 12 01
Papieru i tektura
19 12 02
Metale żelazne
19 12 03
Metale nieżelazne
19 12 05
Szkło
19 12 04
Tworzywa sztuczne i guma
Magazynowane selektywnie i przekazywane odbiorcom do
dalszego wykorzystania
Odbiór i transport przez wyspecjalizowane firmy –
przekazane do unieszkodliwienia lub zagospodarowania
Linia do depolimeryzacji tworzyw sztucznych - odpady produkcyjne z fazy depolimeryzacji
16 07 09*
Odpady zawierające inne
substancje niebezpieczne
Odpady przekazywane będą do unieszkodliwiania
koncesjonowanym firmom, posiadającym potencjał
techniczny i odpowiednie instalacje do unieszkodliwiania
tego typu odpadów. Transport odpadów odbywać się będzie
środkami odbiorcy.
Odpady niebezpieczne będą musiały być unieszkodliwione przez wyspecjalizowane firmy.
Odpady komunalne trafią na składowisko odpadów.
Posegregowane odpady różnego typu, będą przekazywane odbiorcom do powtórnego
wykorzystania.
Odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego, koszach, kontenerach lub w beczkach. Ich szczegółowe usytuowanie będzie
możliwa dopiero na etapie projektu adaptacyjnego hali (już teraz przewidziano odpowiednie
pomieszczenia)
Odpady niebezpieczne powinny być przechowywane w szczelnych i oznakowanych
pojemnikach, zabezpieczających środowisko przed ewentualnym przedostaniem
się substancji niebezpiecznych zawartych w składowanych odpadach.
Wszystkie odpady, powstające na terenie zakładu będą przekazywane uprawnionym
podmiotom w celu powtórnego wykorzystania lub unieszkodliwienia w specjalistycznych
instalacjach przemysłowych. Firmy te będą musiały przedstawić prowadzącemu zakład
posiadane zezwolenia stosownych organów administracji na prowadzenie działalności w
zakresie gospodarowania odpadami (w tym: transportu i/lub unieszkodliwiania odpadów).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------WNIOSKI I ZALECENIA
Zgodnie z Art. 17.1. ustawy o odpadach. (Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz.251 – tekst jednolity)
wytwarzający odpady w o takiej charakterystyce i w takich ilościach jest zobowiązany
do:
1) uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (ponad 1 Mg/rok)
2) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytwarzanymi odpadami innymi niż niebezpieczne (ponad 5 Mg/rok)
W/w będą załącznikami do wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku
której powstają odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.
Zakres opracowania określa Art. 19, 20, 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach.
(Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz.251 – tekst jednolity)
Bezpieczeństwo pracy przy postępowaniu z odpadami
Proces gospodarowania odpadami zakłada, że będą one okresowo odbierane przez
wyspecjalizowane firmy. Okres ten może wahać się w przedziale od jednego do
kilkudziesięciu dni w zależności od rodzaju odpadów i możliwości ich magazynowania.
Częstotliwość opróżniania pojemników z odpadami, które ulegają szybkim przemianom,
nabywając właściwości mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi z reguły nie
przekracza kilku dni. Zarówno pojemniki jak i miejsce ich składowania winny być utrzymane
w czystości i okresowo dezynfekowane odpowiednimi środkami.Pracownicy zajmujący się
utrzymaniem czystości powinni zostać wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną
(kombinezony, nakrycia głowy, rękawice ochronne itp.).
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wymiany i składowania zużytych lamp
fluorescyjnych.
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych czynności powinny zostać
przeszkolone i składować je w sposób wykluczający stłuczenie opraw szklanych podczas
załadowywania do specjalnego pojemnika. Pojemnik winien być hermetyczny i specjalnie
oznakowany. Przewóz odpadów musi odbywać się taborem specjalnie do tego
przystosowanym, niestwarzającym zagrożenia ani dla obsługi ani dla otoczenia.
W stosunku do niektórych rodzajów odpadów (szlamy z czyszczenia separatora
substancji ropopochodnych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych) można założyć,
że wytwórcą tych odpadów będzie firma, która będzie świadczyła usługi związane z
czyszczeniem separatora lub sprzątaniem terenu zakładu. Odpady te nie będą tymczasowo
magazynowane na terenie zakładu, ale bezpośrednio usuwane przez wykonawców prac
Minimalizacja odpadów
Wytwarzający odpady jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji i form
usług lub wykorzystywania surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu
odpadów albo pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także
zmniejszają uciążliwość bądź zagrożenie ze strony odpadów dla życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska. W Zakładzie ten podstawowy obowiązek będzie realizowany głównie
w oparciu o wdrożenie selekcji odpadów w taki sposób, aby wydzielić te, które zostaną
przekazane do powtórnego wykorzystania gospodarczego, od tych które zostaną
przekazane do unieszkodliwienia. Selektywna zbiórka odpadowych surowców wtórnych
powinna być wdrożona i zwiększana w miarę rozwoju rynku odbiorców w tym zakresie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C4. Emisja hałasu
Obiekt, w którym planowane jest uruchomienie opisywanego przedsięwzięcia znajduje
się na terenie użytkowanym dotychczas jako teren przemysłowy (dawniej galwanizernia).
Źródła stacjonarne - jak na planie sytuacyjnym i w tabeli poniżej.
Zakłada się ciągłą pracę – 24 h/dobę – wentylatora dachowych wentylacji ogólnej
pomieszczenia reaktorów, wentylatora wyciągowego spalin z reaktora oraz wentylatora
dla potrzeb chłodniczych sekcji skraplania produktu depolimeryzacji.
.
Źródła pośrednie
Istotnym źródłem hałasu w pomieszczeniach produkcyjnych będzie rozdrabniacz
surowca. Przygotowanie surowca (segregacja dokładna, rozdrabnianie) tylko w porze
dziennej (między 600 z 2200) – tylko w tym czasie pracuje rozdrabniacz (przyjęto 8h/8h)
Źródłem emisji będą ściany zewnętrzne budynku oznaczone jako SZ.
Ściany murowane istniejące - izolacyjności akustycznej przegrody w zakresie
RW=46 dB.
.
Źródła ruchome
Przyjęte do analiz dane dotyczą natężenia ruchu pojazdów poruszających się po terenie
inwestycji, dla normowych przedziałów czasu (oznaczonych 8hdzień i 1hnoc) w przypadku
najmniej korzystnym, tj. dla wybranej doby o maksymalnej emisji hałasu.
Ruch pojazdów ciężarowych (dostawa surowca, odbiór produktu, odbiór odpadów) oraz ruch
wózka widłowego odbywać się będą w porze dziennej.
Natężenie ruchu w/w źródeł ruchomych jest tak małe (wyliczenia w tabeli poniżej), że
program komputerowy nie przewiduje analizy tak małych wartości na hałas, w związku z
czym przyjęto akceptowane przez program, kilkanaście krotnie większe.
Ilość pojazdów dostarczających surowiec, wywożących produkt, wywożących odpady:
- maksymalnie - 432 + 55 + 20 = 507 /rok (352 dni) tj. ok. 1,4 poj./dzień
- minimalnie
- 100 + 55 + 20 = 175 /rok (352 dni) tj. ok. 0,5 poj./dzień
Należy zaznaczyć że obok planowanego przedsięwzięcia przebiega droga krajowa nr 22
o średniodobowym natężeniu ruchu 4993 pojazdy, zatem natężenie ruchu pojazdów
ciężarowych, wywołane funkcjonowaniem zakładu wynoszące między 0,5 poj./dobę
a 1,4 poj. /dobę jest minimalne.
Poniżej podano przyjęte poziomy mocy akustycznych LWA dla źródeł ruchomych, na
podstawie, których określony został poziom ekspozycji w odniesieniu do 8 najmniej
korzystnych godzin dnia.
Wartości te zostały przyjęte na podstawie Instrukcji ITB nr 338 „Metoda określania
emisji i immisji hałasu przemysłowego w środowisku”, dla prędkości 15 km/h, tzw.
„parkingowej”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze względu na małe odległości pokonywane na terenie Inwestycji za poziom mocy
akustycznej charakteryzujący pojazd ciężarowy przyjęto wartości 105 dBA. Jest to poziom
mocy operacji startu (wg ITB). Tym samym zakłada się, iż będzie to najmniej korzystny
wariant emisji hałasu.
W tabeli poniżej podano szczegółowe dane dotyczące źródeł ruchomych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wentylator chłodzenia
wody obiegowej
instalacji skraplania
Wentylator dachowe
WD2
WD1
WD3
Wentylator wyciągu
spalin z reaktorów
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lokalizacja źródeł hałasu
2
SZ1
W1
W2
1
A
WD2
WD1
B
WD3 SZ2
y = 5000
5
3
4
6
C
D
E
x = 1000
F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
1 : 2500
62
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wielkość emisji hałasu
Nr emit.
Źródło hałasu
WD1
Wentylator dachowy
stanow. segregacji
Wentylator dachowy
pomieszcz. raktorów
Wentylator dachowy
magazynu surowca
(włączany okresowo)
Wentylator wyciągu
spalin z reaktorów
Wentylator chłodz. wody
obiegowej instalacji
skraplania
WD2
WD3
W1
W2
Rozdrabniacz
SZ(a-b)
SZ(c-d)
Wysokość
obliczeniowa
źródła emisji
[m]
Czas trwania
emisji
6,0
D
8h/8h
8460 h/r
D 8h/8h ; N 1h/8h
D
8h/8h
6,0
6,0
Współrz. lokalizacji
wg. mapy jak wyżej
poziom mocy
akustycznej
źródeł hałasu
LAW [dB(A)]
x
995
y
4996
1025
5005
75
985
4995
75
75
0,5
8460 h/r
D 8h/8h ; N 1h/8h
1034
5010
0,5
jak wyżej
1035
5008
75
75
w
pomieszczeniu
Źródło hałasu
ściany
zewnętrzne
pomieszczenia
D
8h/8h
ściany zewn.
pomieszczenia
szer. ok. 4,0m
wys. ok. 5,0m
* SZ(a-b)od strony PN
a – [ 1000;5005]
b – [1004;5006]
* SZ(d-c) od strony PD
d – [ 1002;4995]
c – [1006;4997]
90 do 95 (1)
przyjęto 95
D
ok. 1500 kurs/rok
Trasa jak w tab.
90
1 kurs – 30m
przejazdów w p. C1d.
4 – [976;5010]
prędkość 5 km/h
9 h/rok
5 – [980;5000]
9 / [8460x(8/24)]
0,0032 h/8h
przyjęto do obl.
0,1 h/8h
Samochody
D
Trasa jak w tab.
S
dostarczające surowiec,
0,8
wg. p.C1d.
przejazdów w p. C1d
odbierające wyroby i
maks.507 poj.rok
1 – [989;5157]
odpady
droga 507 x 0,48
2 – [1066;5063]
105
= 243 km/h
3 – [1043;5028]
v = 10 km/h
4 – [976;5010]
T = 24,3 h/rok
24,3 / (352dnix8h)
0,008 h/8h
przyjęto do obl.
0,1h/8h
N – pora nocna ; D – pora dzienna (1) - wg. karty katalogowej producenta
Do obliczeń przyjęte zostaną znacznie większe czasy trwania emisji niż wynikało by to z ich trwania rzeczywistego
(TW - 0,0032 h/8h przyjęto 0,1h/8h ; S – 0,008 h/8h przyjęto 0,1h/8h) ponieważ program obliczeniowy nie przewiduje
analizy hałasu dla tak małych wartości (najmniejsza 0,1h/8h).
TW
Transport wewnętrzny –
podnośnik widłowy
1,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA,
OBJETYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W TYM
ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJETYCH OCHRONĄ NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE
PRZYRODY.
2.1. Położenie i morfologia.
Pod względem geomorfologicznym rejon wsi Szwecja leży obrębie Pojezierza
Wałeckiego w makroregionie Pojezierza Południowo-Pomorskiego nad rzeką Piławą.
Teren objęty dokumentacją położony jest w Szwecji w gminie Wałcz. Powierzchnia
terenu przedsięwzięcia jest płaska, nie posiada zagłębień. Rzędne wysokości na terenie
działek wahają się w granicach 100,0 – 123,2 m n.p.m.. Deniwelacja względna wynosi 23,2
m. W obrębie wsi Szwecja przeważa rzeźba terenu niskofalista. Obejmuje ona południową i
środkową część wsi. W kierunku północno-wschodnim teren spada łagodnie w wyraźnym
skłonem oddziela się od doliny rzeki Piławy. Wspomniana dolina ciągnie się z północnegozachodu na południowy-wschód i charakteryzuje się płaską rzeźbą terenu.
Przez wieś przepływa rzeka Piława, do której zlewni należy północno-wschodnia część
obrębu.
2.2. Hydrografia.
Najbliższej położonym ciekiem wodnym w stosunku do przedsięwzięcia jest rzeka
Piława. Piława jest to prawy (najdłuższy) dopływ Gwdy. Ma długość 79,9 km i powierzchnię
dorzecza 1381 km². Płynie na Pojezierzu Południowopomorskim, w województwie
zachodniopomorskim i wielkopolskim.
Rzeka wypływa źródłowymi strugami z podmokłych terenów na południe od wsi
Jelenino. Dalej przepływa przez jeziora Jeleń i Pile, skąd już pod nazwą Piława płynie przez
jeziora Dołgie i Berlińskie, lasy Puszczy Drawskiej i Równinę Wałecką. Do Gwdy uchodzi
we wsi Dobrzyca.
Piława oddalona jest od planowanego przedsięwzięcia o 583m. Piława na terenie wsi jest
ciekiem o brzegach naturalnych.
Badania monitoringowe jakości wód rzeki Piławy w 2010 r. wykazały, że wody tej rzeki
odpowiadają II klasie czystości.
W nieco większej odległości (ok. 4km) od terenu zakładu przepływa rzeka Rurzyca. Jest
to niewielka rzeka o długości ok. 25km, będąca prawym dopływem Gwdy. Rzeka ta płynie w
całości przez tereny leśne i przepływa przez jeziora: Krąpsko Małe, Krąpsko Długie,
Trzebieszki, Krąpsko Łękawe (Krąpsko Górne), Krąpsko - Radlino (Krąpsko Średnie), Dębno
(Dąb).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rys. 3. Położenie Piławy i Rurzycy w stosunku do położenia wsi Szwecja.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zakład Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
Rys. 4. Położenie Piławy i Rurzycy w stosunku do położenia Zakładu.
Analiza stwierdzanych stężeń zanieczyszczeń wskazuje, że za aktualny stan czystości
wód odpowiedzialne są punktowe źródła zanieczyszczeń oraz spływy zanieczyszczeń
z obszarów zurbanizowanych.
Lokalne warunki ukształtowania terenu oraz oddalenie terenu przedsięwzięcia od cieków
wodnych oraz rzek nie stwarza sprzyjających warunków do spływu powierzchniowego wód
opadowych i zanieczyszczeń z terenu przedsięwzięcia do wód powierzchniowych.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie naruszy zasobów wód powierzchniowych. Nie przewiduje
się pogorszenie jakości wód powierzchniowych w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Budowa geologiczna.
Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia położony jest na obszarze
jednostki geomorfologicznej utworzonej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego.
Jednostkę tę budują utwory kredowe przykryte lokalnie utworami trzeciorzędowymi i ciągłą
warstwą osadów czwartorzędowych. Utwory czwartorzędowe o miąższości od 30 do 100 m
wykształcone są w postaci piasków różnoziarnistych, żwirów, glin zwałowych w przewadze
piaszczystych. Osady trzeciorzędowe mają charakter nieciągły, a wykształcone są w postaci
pyłów z wkładkami z węgla brunatnego.
2.4. Warunki hydrogeologiczne.
Na omawianym terenie występują wody podziemne na poziomie 5 m. p.p.t. woda
występuje w osadach interstadialnych rozdzielających pokłady glin zwałowych najstarszego
stadiału zlodowacenia środkowopolskiego osadów stadiału młodszego. Osady
interstadialne, zwykle piaszczyste, mają miąższość ponad 4 m. Są poziomem wodonośnym
dość stałym, o średniej wydajności z wahaniami sezonowymi.
Badania jakości wód podziemnych wykonywane są w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska w czynnych ujęciach wody do celów zaopatrzenia ludności w wodę. Wykonane
badania jakości wód wykazują, że można je zaliczyć do wód klasy III, tj. wód o
zadowalającej jakości. O klasyfikacji wód zadecydowała zawartość żelaza, manganu,
fosforanów i wapnia.
2.5. Krajobraz i elementy przyrodnicze.
Teren planowanej inwestycji zajmuje powierzchnię około 43 arów. Teren ten nie
charakteryzuje się szczególnymi walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi. Realizacja
inwestycji z uwagi na jej lokalizację poza strefą zabudowy mieszkalnej nie wpłynie na walory
krajobrazu w okolicy planowanej inwestycji.
Na działce nr 402/2 występuje zieleń wysoka (sosna i brzoza). Realizacja przedsięwzięcia
nie będzie wymagała prowadzenia wycinki drzew.
Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga wykonania obiektów, które miałyby wpływ na
zmianę obecnych walorów krajobrazowych terenu.
Na terenie przedsięwzięcia występuje zieleń wysoka (sosny, brzoza) i zieleń niska
(samosiew drzew). Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia oraz w obszarze potencjalnego
oddziaływania przedsięwzięcia nie występują:
− pomniki wpisane na „listę dziedzictwa światowego użytki ekologiczne”,
− obszary struktury sieci ekologicznej ECONET,
− istniejące zurbanizowanie terenu sprawia, że brak jest lęgowisk oraz żerowisk dla
zwierząt.
Teren wsi Szwecja znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000.
2.6. Klimat.
Klimat w gminie Wałcz należy do strefy klimatu umiarkowanego, w obszarze
wzajemnego przenikania się wpływów morskich i kontynentalnych. Przejściowość ta
uwidacznia się głównie zmiennymi stanami pogody, które uwarunkowane są rodzajem
napływających mas powietrza. Na kształtowanie się stanów pogody szczególny wpływ ma
cyrkulacja i pochodzenie mas powietrza. Na omawianym terenie mamy do czynienia
zasadniczo z trzema podstawowymi rodzajami mas powietrza: polarnym, arktycznym i
zwrotnikowym. Warunki meteorologiczne określono na podstawie danych zawartych w
Roczniku Statystycznym.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temperatura powietrza
Dane Rocznika Statystycznego, oparte na wynikach wieloletnich obserwacji ze stacji
meteorologicznej dowodzą kształtowania się średniorocznej temperatury powietrza w
wysokości 7,90 C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń -30 C, a najcieplejszym lipiec
18,20C.
Warunki anemometryczne
Analiza prędkości i kierunków wiania wiatrów dowodzi o przewadze zachodniego (W) i
północno – zachodniego (NW) kierunku wiatru. Najwyższy udział w róży wiatrów stanowią
wiatry słabe o prędkości do 5 m/s. Średnia prędkość wiatru wynosi około 2,8 m/s.
Występowanie stanów równowagi
Wartość pionowego gradientu temperatury decydować będzie o tzw. klasie równowagi
atmosfery, charakteryzującej mieszanie się poszczególnych warstw powietrza. Na obszarze
oddziaływania przedsięwzięcia przeważa znacznie IV stan równowagi atmosferycznej zwany
równowagą obojętną. Sprzyja on powstawaniu średnich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu,
przede wszystkim w górnych warstwach atmosfery. Równocześnie stężenia przy powierzchni
ziemi są stosunkowo niewielkie.
Opady atmosferyczne
Wielkość średnich obserwowanych opadów atmosferycznych wynosi 621 mm/rok.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identyfikacja obszarów i obiektów objętych ochroną prawną – promień analizy r ≤ 50 x hmax
= r ≤ 50 x 10m = r ≤ 500m.
Lp.
Obszar/obiekt
objęty ochroną prawną
Promień
analizy
Odległość od źródła wprowadzania
gazów lub pyłów do powietrza
1.
Obszary specjalnej ochrony
ptaków
m
50 x hmax
nazwa
Puszcza nad Gwdą
PLB300012
Lasy Puszczy nad Drawą
PLB320016
Nadnoteckie Łęgi
PLB300003
Ostoja Drawska PLB320019
Dolina Rurzycy PLH300017
Dolina Piławy PLH320025
Diabelskie Pustacie
PLH320048
Ostoja Pilska PLH300045
Poligon w Okonku
PLH300021
Jezioro Wielki Bytyń
PLH320011
Mirosławiec PLH320045
Uroczyska Puszczy
Drawskiej PLH320046
Dolina Noteci PLH300004
Jezioro Czaplineckie
PLH320039
Jezioro Śmiardowo
PLH320042
Wielkopolska Dolina
Rurzycy
Dolina Rurzycy
Diabki Skok
Golcowe Bagno
Glinki
Smolary
Diabelskie Pustacie
Kuźnik
Wielki Bytyń
Kozie Brody
Uroczysko Jary
Wrzosowiska w Okonku
Sośnica
Mokradła koło Leśniczówki
Łowiska
Rosiczki Mirosławskie
Brak
Brak
2.
3.
4.
5.
6.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk
Rezerwaty
Parki Narodowe
Parki Krajobrazowe
Zespoły Przyrodniczo
Krajobrazowe
50 x hmax
50 x hmax
50 x hmax
50 x hmax
50 x hmax
Brak
km
w
obszarze
Spełnienie
warunku
r ≤ 50 x hmax
dotyczy
26,4
nie dotyczy
28,5
nie dotyczy
28,7
2,1
14,8
15,2
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
16,4
19,4
nie dotyczy
nie dotyczy
19,6
nie dotyczy
22,1
26,4
nie dotyczy
nie dotyczy
28,5
29,4
nie dotyczy
nie dotyczy
29,4
nie dotyczy
2.1
2.6
4.8
8.2
10.3
10.5
16.5
19.5
19.6
20.8
23.8
24.4
25.6
26.6
28.6
-
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tab. Identyfikacja obszarów i obiektów objętych ochroną prawną – promień analizy
r ≤ 50 x hmax = r ≤ 50 x 10m = r ≤ 500m. – Cd.
Lp.
7.
Obszar/obiekt
objęty ochroną prawną
Obszary chronionego
krajobrazu
Promień
analizy
Odległość od źródła wprowadzania
gazów lub pyłów do powietrza
m
50 x hmax
nazwa
Pojezierze Wałeckie i
Dolina Gwdy (woj.
zachodniopomorskie)
Pojezierze Wałeckie i
Dolina Gwdy (woj.
wielkopolskie)
Doliny Piławy
Dolina rzeki Płytnicy (gm.
Borne Sulinowo)
Puszcza nad Drawą (woj.
zachodniopomorskie)
Puszcza nad Drawą (woj.
wielkopolskie)
Dolina Noteci
Dolina rzeki Płytnicy (gm.
Szczecinek)
Pojezierze Drawskie
Kościół p.w. św. Jakuba z
przylegającym
cmentarzem
ul. Tartarczna
8.
Obiekty zabytkowe
50 x hmax
9.
Mieszkalnictwo
najbliższe
50 x hmax
km
w
obsza
rze
Spełnienie
warunku
r ≤ 50 x hmax
dotyczy
dotyczy
0.08
14.8
15.6
23.6
27.4
28.3
28.4
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
28.7
ok.
0,5
nie dotyczy
dotyczy
ok.
0,1
dotyczy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE
NAD ZABYTKAMI.
W rejonie planowanej inwestycji tylko jeden zabytek chroniony na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jest to neoromański Kościół p.w. św. Jakuba
Apostoła. Kościół ten został wybudowany w Szwecji w latach 1876-1877 na sztucznie
usypanej skarpie. Do kościoła przylega nieczynny już cmentarz również będący pod
opieką konserwatora zabytków.
Rys. 5. Zabytkowy Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Szwecji.
Dzięki proekologicznej technologii podejmowanego przedsięwzięcia, pozwalającej
bezpiecznie oraz skutecznie rozwiązać problem odpadów oraz zniwelować emisję do
powietrza, działalność zakładu w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na stan obiektu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA.
4.1. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia
Wariant polegający na nie rozpoczynaniu inwestycji nie doprowadzi do wykorzystania i
zagospodarowania terenu będącego własnością Inwestora oraz istniejącej infrastruktury
budowlanej i wodno-kanalizacyjnej i nie przyczyni się do poprawy, czy też pogorszenia stanu
środowiska.
W takiej sytuacji odstąpienie od realizacji przedstawionej inwestycji powoduje pozostawienie
„status quo” jeśli chodzi o aktualne zagospodarowanie działki lub przesuwa tylko w czasie
zmianę sposobu zagospodarowania tego terenu (do czasu pozyskania nowego inwestora).
Nie podejmowanie przedsięwzięcia pozostawi znaczną część wysegregowanych odpadów
z frakcji komunalnej, trudno biodegradowalnej w środowisku, które poza waloryzacją
energetyczną nie mają obecnie większego zastosowania, dlatego w wielu sortowniach
odpadów wysegregowana frakcja tworzyw sztucznych trafia na składowiska odpadów.
Niepodejmowanie przedsięwzięcia nie przyczyni się także do obniżenia bezrobocia.
W tym kontekście ocenia się, że wariant zerowy nie znajduje uzasadnienia zarówno
w aspekcie ekonomicznym jak i środowiskowym.
4.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska z uzasadnieniem wyboru
Najkorzystniejszym wariantem przedsięwzięcia jest realizacja inwestycji w sposób
zapewniający zachowanie interesów osób trzecich, zrównoważony rozwój i ochronę
wszystkich elementów środowiska.
Uzasadnienie wyboru
Przyjęta technologia jest technologią proekologiczną, tworzącą bezpieczne i skuteczne
rozwiązania problemu odpadów w postaci tworzyw sztucznych z grup olefin poprzez
przerobienie ich na produkt użyteczny, mający zastosowanie gospodarcze.
Przetworzeniu wg tej technologii ulegają folie opakowaniowe z PE i PP nie nadające się już
do recyklingu materiałowego, a które bez zastosowania powyższej technologii mogą
zapełniać składowiska odpadów, a następnie poprzez długi okres czasu ulegać rozkładowi.
Otrzymana w procesie przetwarzania PE i PP mieszanina węglowodorów może być
wykorzystana jako surowiec w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, może być
również wykorzystana, jako surowiec wyjściowy do wytwarzania produktów chemii
gospodarczej. Ponadto wszystkie frakcje produktów termokatalizy posiadają wysokie walory
energetyczne (charakteryzują się dużą gęstością energii) i mogą być wykorzystane, jako
paliwa dla palenisk oraz silników.
Możliwy do otrzymania produkt jest wykładnią, jaką sobie postawili autorzy technologii
oraz właściciele patentu, tj. osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez uzyskanie w sposób
ekonomicznie opłacalny, produktu użytecznego, możliwego do wykorzystania w przemyśle
petrochemiczno – rafineryjnym, chemii gospodarczej lub jako paliwa gazowego i płynnego.
Uzyskanie wyrobu, w którym możliwe było zgromadzenie części energii, która została
wydatkowana w procesie produkcji tworzyw sztucznych jest największym osiągnięciem tej
technologii procesu z punktu uzyskania:
- efektu ekonomicznego oraz
- efektu ekologicznego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lokalizacja omawianego przedsięwzięcia na terenach po likwidowanej galwanizerni
posiada następujące zalety:
- możliwość wykorzystania istniejących obiektów i infrastruktury technicznej,
- lokalizacja inwestycji z dala od zabudowy mieszkalnej powoduje, że przedsięwzięcie nie ma
wpływu na życie ludzi.
Przy przyjętych rozwiązaniach techniczno – technologicznych realizacja przedsięwzięcia
warunkuje dotrzymanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz dotrzymanie dopuszczalnych
norm środowiskowych.
Planowana inwestycja nie będzie wpływała na warunki życia i zdrowie ludzi oraz zwierząt.
Jej lokalizacja na planowanym terenie pozwoli na zharmonizowanie krajobrazu kulturowego
już zurbanizowanego.
Wobec powyższego uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji z realizacji
przedsięwzięcia w omawianej lokalizacji.
5. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM
RÓWNIEŻ W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII
PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
A. Przewidywane oddziaływania.
A.1. Przewidywane oddziaływania na powietrze atmosferyczne
Metodyka prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycz.
Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powstających w czasie funkcjonowania
Zakładu zostaną przeprowadzone wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26
stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),
w którym określono referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w
powietrzu. Podstawą metodyki są formuły Pasquille’a na obliczanie stężeń
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Istotą obliczeń stężeń jest określenie stężeń
1 godzinnych dla emisji uśrednionej. Ilość i różnorodność danych powoduje
konieczność użycia programów komputerowych. Przy obliczaniu
rozkładu zanieczyszczeń w rejonie zakładu zastosowano program OPA03.
Obliczenia wykonane tym sposobem dają następujące informacje:
_ maksymalne stężenie 1 godzinne w zadanych punktach obliczeniowych,
_ stan równowagi atmosfery oraz prędkość wiatru, przy którym to stężenie występuje,
_ stężenie średnioroczne w punktach obliczeniowych,
_ częstość przekroczeń odniesiona do 99,80 percentyl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kryteria oceny oddziaływania
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dotyczącymi ochrony atmosfery
normowane są następujące wielkości charakteryzujące stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego:
_ wartości odniesienia uśrednione dla 1 godziny D1 (mg/m3),
_ wartości odniesienia uśrednione dla roku kalendarzowego Da (mg/m3).
Wartość stężenia substancji zanieczyszczającej w powietrzu odniesioną do 1 godziny
uważa się za nie przekroczoną, jeżeli nie przekracza jej 99,8 percentyl obliczony ze
stężeń tej substancji odniesionych do 1 godziny, występujący w roku
kalendarzowym, co odpowiada dotrzymaniu warunku:
P(D1) ≤ 0,2%
gdzie:
P(D1) [%] – częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego
poziomu substancji w powietrzu
Zakres skrócony obliczeń
oraz ∑Smm ≤ 0,1 * D1 – dla zespołu źrodeł
Smm ≤ 0,1*D1
Zakres pełny obliczeń
* w każdym punkcie terenu spełniony warunek: Smm ≤ D1
* dla zespołu emitorów spełniony warunek: ∑Smm ≤ 0,1 * D1
Dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony w/w warunek lub dla pojedynczego
emitora, dla którego nie jest spełniony warunek skróconego zakresu obliczeń należy
obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla
roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony
warunek:
Sa ≤ Da – R
W przypadku niemożności dotrzymania powyższych kryteriów wartości odniesienia
substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za
dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenia uśrednione dla
1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki,
a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.
Poniżej mapa lokalizacji źródeł emisji do atmosfery
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lokalizacja źródeł emisji do atmosfery
2
E-ZPG
1
y = 5000
5
1
A
E-R
E-K
3
4
B
6
C
D
E
x = 1000
F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
1 : 2500
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tab. 5.A1-1 Zestawienie emisji, emitorów, parametrów emisji przyjętych do obliczeń – emitory punktowe
Nr
emit.
1
E-R
E-R
E-K
Wys.
emit.
Źródło emisji
Urządz. do redukcji
emisji
2
Rozgrzew reaktorów
pracujących przemiennie
Palnik 150 kW
Paliwo – olej opałowy lekki
Praca reaktorów
(przemienna)
Spalanie oleju opałowego
oraz gazu z depolimeryzacji
Kocioł c.o.
Moc 30 kW
Paliwo – olej opałowy lekki
[m]
3
Rodzaj
Prędk.
i średnica wylot.
emitora (maks)
(śred.)
[m]
[m/s]
4
5
Temp.
gazu
Czas
trwania
emisji
Współrzędne
emitora
X
Y
[ o K]
6
[h/rok]
7
8
10
0,3
odkryty
1,5
1,5
453
120
1017
10
0,3
odkryty
3,84
3,40
453
8460
1017
7
0,2
zakryty
0,0
0,0
453
5300
1027
(E-R rozgrzew.) + (E-R praca) + (E-K)
emisja z energetycznego spalania paliw
Emisja
Substancja
emitowana
9
10
tlenki azotu
5005 dwutlenek siarki
pył całk. = PM10
tlenek węgla
tlenki azotu
5005 dwutlenek siarki
pył całk. = PM10
tlenek węgla
tlenki azotu
5007 dwutlenek siarki
pył całk. = PM10
tlenek węgla
tlenki azotu
dwutlenek siarki
pył całk. = PM10
tlenek węgla
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
maks.
1-godz.
[kg/h]
11
0,033
0,088
0,006
0,009
0,075
0,088
0,006
0,018
0,007
0,018
0,001
0,002
średnia
godz.
[kg/h]
12
0,033
0,088
0,006
0,009
0,065
0,062
0,004
0,015
0,003
0,008
0,001
0,001
roczna
[Mg/rok]
13
0,004
0,011
0,001
0,001
0,553
0,523
0,034
0,126
0,016
0,042
0,003
0,005
0,573
0,576
0,038
0,134
76
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tab.5.A1-1 Zestawienie emisji, emitorów, parametrów emisji przyjętych do obliczeń – emitory punktowe (c.d.)
Nr
emit.
1
Wys.
emit.
Źródło emisji
Urządz. do redukcji
emisji
[m]
3
2
E- Odpowietrzenie zbiorników
ZPG produktów depolimeryzacji
E-C
Odpowietrzenie cysterny
podczas odbioru produktu
Rodzaj
Prędk.
i średnica wylot.
emitora (maks)
(śred.)
[m]
[m/s]
4
5
Temp.
gazu
Czas
trwania
emisji
Współrzędne
emitora
X
Y
[ o K]
6
[h/rok]
7
8
7
0,10
zakryty
0,0
0,0
293
8460
1015
3,0
0,10
zakryty
0,0
0,0
293
49
1010
9
Emisja
Substancja
emitowana
10
benzen
5010 toluen
ksylen (miesz. izom)
etylobenzen
węglow.aromatyczne
węglow. alifatyczne
benzen
5012 toluen
ksylen (miesz. izom)
etylobenzen
węglow.aromatyczne
węglow. alifatyczne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
maks.
1-godz.
[kg/h]
11
0,000060
0,000035
0,0000002
0,000030
0,00003
0,000370
0,0012
0,0073
0,0004
0,0057
0,0055
0,0903
średnia
roczna
godz.
[kg/h]
[Mg/rok]
12
13
0,00004
0,0003
0,000023
0,0002
0,0000001
b.małe
0,00002
0,0017
0,00002
0,0017
0,000247
0,0021
0,00061
0,030
0,00363
0,178
0,00002
0,001
0,00286
0,140
0,00275
0,135
0,04513
2,211
77
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odcin
ek
Tab. 5.A1-2. Emisja obliczeniowa z pojazdów samochodowych - na podstawie obliczeń
z punktu C1d.
Czas
Współrzędne
EMISJA
Substancja
trwania
maks. godz.
śred. godz.
emitowana
roczna
emisji
X
Y
1,0 poj./h
0,5340 poj./h
Zestawienie emisji, z pojazdów ciężarowych
kg/100m/h kg/100m/h
kg/rok
1-4-1 = 480 m 360dni; 12h ; 4320 h/r; 2307 poj/r; v = 10km/h; Droga przej. 2307 x 0,480 =
1107 km/r T = 1107 / 10 = 110,7 h/rok; Wysokość źródła emisji – 0,6m
1
989 5157
Tlenek węgla
0,0000177
0,0000095
11,7344
2
1066 5063
Benzen
0,0000001
0,00000007
0,0979
110,7
Węglow. alifatyczne
0,0000018
0,000001
1,2934
2
1066 5063
Węglow.aromatyczne 0,0000005
0,0000003
0,3880
3
1043 5028
Tlenki azotu
0,0000022
0,0000012
1,4781
3
1043 5028
Pył
0,0000001
0,0000001
0,1450
4
976 5010
Ołów
0
0
0
--Tlenki siarki
0,0000001
0,00000009
0,1215
---Emisja roczna – z tabeli nr 14; Emisja śred. = Em. roczna / (T x 11070)
Odcinek
Tab.5.A1-3. Emisja obliczeniowa z wózków podnośnikowych - na podstawie obliczeń
z punktu C1d
Współrzędne
EMISJA
Czas
Substancja
trwania
maks. godz.
śred. godz.
emitowana
emisji
X
Y
3,0 poj./h
1 poj/h
Zestawienie emisji, z wózków podnośnikowych
kg/100m/h kg/100m/h
5-4-5 = 30m; 360 dni/rok; 12h/rok; 4320 h/rok; 1496 przej./rok ;v=5km/h;
droga przejazdu = 1496 x 0,03 = 44,9km ; czas trwania emisji T = 44,9 / 5 = 9 h/rok
Wysokość źródła emisji – 1,2m
Tlenek węgla
0,00082
0,00027
Benzen
0,000006
0,000002
5
9
980 5000
Węglow. alifatyczne 0,000121
0,000040
976 5010
Węglow. aromatycz 0,000087
0,000029
4
Tlenki azotu
0,000024
0,000008
Pył
0,000111
0,000037
Ołów
0
0
Tlenki siarki
0,000021
0,000007
Emisja roczna – z tabeli nr 14; Emisja śred. = Em. roczna / (T x 449
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
roczna
kg/rok
1,1000
0,0082
0,1640
0,1160
0,0340
0,1500
0
0,0270
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aerodyn. wsp. szorstkości terenu oblicza się w promieniu 50h tj. 50x10=500m.
Jego wartość w poszczególnych sektorach obliczona zostanie wg. wzoru:
1
ΣFt x z0t
Z0 =
F
gdzie:
F – powierzchnia 1-go sektora [m2] F = (Π x 5002)/12 = 65 500 m2
Ft – powierzchnia w sektorze o danym typie pokrycia [m2]
z0t – współczynnik szorstkości terenu na powierzchni Ft
Sektory liczone prawoskrętnie poczynając od kierunku północnego.
Obszar oddziaływania, podział na sektory, pokrycia terenu pokazuje poniższa mapa.
I
XI
III
IX
V
1 : 7500
VII
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Współczynnik szorstkości terenu
A1
C
B
2
3
Pow. w
Nr
sektora
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
17
18
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
D
sektorze
E
F
Powierzch. sektora
wg. typu
pokrycia
G
[tys. m2]
terenu
H
I
65,5
2
[tys. m ]
Średnio
zwarta
sady,
zabudowa zarośla,
wiejska
zagajniki
(a)
(b)
zo = 0,5
zo = 0,4
0,5
1,5
2,8
2,6
6,8
15,0
50,2
33,5
6,9
3,7
Średni
0,6
4,7
1,5
7,1
12,5
11,5
0,4
współcz.
pola
las
(c)
zo= 0,035
4,7
szorstk.
(d)
zo= 2,0
65,0
64,0
62,7
65,5
64,9
58,2
57,2
28,5
2,8
32,2
56,1
terenu
łąki
pastwisk
a
(e)
zo = 0,2
zo
14,9
20,5
21,3
5,7
w prom.
500 m
1,99
1,96
1,93
2,00
1,99
1,83
1,81
1,07
0,55
0,39
1,11
1,76
1,29
Warunki meteorologiczne przyjęte do obliczeń.
Do obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego niezbędne są
następujące dane meteorologiczne;
* statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatrów
* średnia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego
Powyższe dane przyjęto na podstawie katalogu danych meteorologicznych, opracowanego
przez IMGW. Kierunek wiatrów opisany w skali prawoskrętnej od 1 do 36, przy czym
kierunek 36 odpowiada północy (N) – numer kierunku określa współrzędną biegunową
strony zawietrznej.
Przyjęto dane dla stacji meteorologicznej Piła
- średnia temperatura roku –
7,90C (281,00K)
- średnia temperatura lata –
13,10C (286,20K)
- średnia temperatura sezonu grzewczego –
2,60C (275,70K)
- najniższa temperatura sezonu grzewczego - -18,00C (255,10K)
W obliczeniach skorygowano dane róży wiatrów do wysokości anemometru 14m) – patrz
wydruk obliczeń.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stan zanieczyszczenia powietrza w obszarze oddziaływania przyjęto na podstawie
danych uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Szczecinie - pismo z dn. 02.11.2012r. znak WM.7016.1.129.2.2012.MBU
Substancja
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
Tlenek węgla
PM 10
PM 2,5
benzen
ołów w pyle PM10
j.m.
µg/m
3
Da
4,0
9,0
200,0
16,0
11,0
0,6
0,011
Dla pozostałych zanieczyszczeń przyjęto tło w wysokości 10% wartości odniesienia
uśrednionej dla roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
Wartości odniesienia oraz dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń dla poszczególnych
substancji zanieczyszczających przyjęto zgodnie z w/w rozporządzeniem.
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne – obliczenia – wyniki – wnioski - izolinie
Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego „OPA 03”.
Tok obliczeń i założenia do obliczeń stężeń wywołanych emisją:
# Parametry emisji, wielkości emisji, współrzędne lokalizacyjne emitorów przyjęto
zgodnie z danymi w Tab.. 5.1A-1 do 5.A1-3
# wyodrębniono n/w okresy obliczeniowe
a) Szczyt rozgrzew reaktora - 120 h/rok
- praca reaktora w okresie rozgrzewa E-R – 120 h/r (maks. wydaj. palnika olej.)
- praca kotła c.o. z mocą maksymalną E-K - czas pracy 0 godz.
Czas = zero godzin , pozwala uzyskać maksymalne z możliwych stęż. chwilowe (1-godz.) ,
nie wpływa zaś na stężenia długookresowe, emisję roczną, percentyl 99,8 oraz opad pyłu.
b) Szczyt praca reaktora czas trwania okresu 0 h/r
- praca reaktora w okresie rozgrzewa z mocą maksymalną E-R
(maks. wydaj. palnika olejowego+ maks. praca palnika na gaz z depolimeryzacji.)
- praca kotła c.o. z mocą maksymalną E-K
- praca odpowietrzenia zbiornika produktu z emisją maksymalną E-ZPG
- praca odpowietrzenia cysterny z emisją maksymalną E-C
Czas = zero godzin , pozwala uzyskać maksymalne z możliwych stęż. chwilowe (1-godz.) ,
nie wpływa zaś na stężenia długookresowe, emisję roczną, percentyl 99,8 oraz opad pyłu.
Przypadek skrajny – wszystkie emitory pracują z emisją maksymalną.
c) Średni praca reaktora - 8460 h/rok
- praca reaktora w okresie rozgrzewa E-R – 8460 h/r ( praca palnika na gaz z depolimer.)
- praca kotła c.o. z mocą średnią E-K - czas pracy 5300 h/r
- praca odpowietrzenia zbiornika produktu z emisją średnią E-ZPG
- praca odpowietrzenia cysterny z emisją średnią E-C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------# Z obliczeń wyłącza się teren zakładu opisany punktami 1 do 6 jak na wcześniejszej
mapie lokalizacyjnej
p.1 – [915 ; 4995] ; p.2 – [1077 ; 5042] ; p.3 – [1115 ; 5000] ;
p.4 – [1067 ; 4987] ; p.5 – [1055 ; 5007] ; p.6 – [922 ; 4970]
# Najbliższą zabudowę mieszkalną usytuowaną po południowej stronie zakładu
wzdłuż ul. Tartacznej przyjęto jako odrębne punkty obliczeniowe
oznaczone na mapie lokalizacji emitorów jako punkty A do F
punkt A – ul. Tartaczna 1 - [782 ; 4975] ; punkt B – ul. Tartaczna 3 - [840 ; 4962]
punkt C – ul. Tartaczna 4 - [870 ; 4950] ; punkt D – ul. Tartaczna 5 - [900 ; 4938]
punkt E – ul. Tartaczna 7 - [950 ; 4925] ; punkt F – ul. Tartaczna 9 - [1012 ; 4900]
Budynki o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych – poziom oblicz. 2,5m oraz 5,0m.
# Dla współrzędnych jak na wcześniejszej mapie lokalizacyjnej
obliczenia na poziomie terenu wykonano w obszarze x – [760 ; 1200]
y = [4800 ; 5200] z krokiem obliczeniowym co 20m.
Wyniki obliczeń - stężenia na poziomie terenie, poza obszarem firmy, wywołane emisją
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Dwutlenek azotu od 2010 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Szczyt praca reaktora)
ug/m3
28.090
1060
5040
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.190
36.000
1040
5040
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.200
(D1 = 200.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek siarki od 2005 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Szczyt rozgrzew reaktora)
ug/m3
52.328
1060
5040
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.507
11.000
1040
5040
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.274
(D1 = 350.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Średni praca reaktora)
ug/m3
12.983
950
4925
5.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.825
24.000
1040
5040
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Tlenek węgla
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Średni praca reaktora)
ug/m3
20.663
1040
5040
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
1.576
1040
5040
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benzen od 2010 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Szczyt praca reaktora)
ug/m3
9.906
1000
5020
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.102
4.400
1040
5040
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Toluen
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Szczyt praca reaktora)
ug/m3
60.108
1000
5020
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.375
9.000
1040
5040
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 100.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Ksylen
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Szczyt praca reaktora)
ug/m3
3.293
1000
5020
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
3.000E-0005
9.000
1020
5040
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 100.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Etylobenzen
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Szczyt praca reaktora)
ug/m3
46.935
1000
5020
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.005
34.200
1000
5020
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 500.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory aromatyczne
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Szczyt praca reaktora)
ug/m3
45.290
1000
5020
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.004
38.700
1000
5020
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 1000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory alifatyczne
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Szczyt praca reaktora)
ug/m3
743.494
1000
5020
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.070
900.000
1000
5020
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
----------------------------------------------------------------------------------
Wnioski:
- dla pyłu zawieszonego, tlenku węgla, ksylenu, etylobenzenu, węglowodorów aromatycznych
* Stężenia maksymalne godzinowe substancji na poziomie terenu
- dla pyłu zawieszonego, tlenku węgla, ksylenu, etylobenzenu, węglowodorów aromatycznych
są mniejsze od 10% dopuszczalnych (Smm < 0,1D1)
- dla pozostałych substancji są mniejsze od dopuszczalnych (Smm < D1)
* stężenia średnioroczne dla wszystkich substancji są dużo dużo mniejsze od dopuszczalnych
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyniki obliczeń - stężenia na poziomie najbliższej zabudowy mieszkalnej, wywołane emisją
Stężenia maksymalne godzinowe [ ug/m3 ]
[x ; y]
adres
poziom oblicz. [m]
tlenki azotu
dwutlenek siarki
pył całk. = PM10
tlenek węgla
benzen
toluen
ksylen (miesz. izom)
etylobenzen
węglow.aromatyczne
węglow. alifatyczne
840
782 ; 4975
ul. Tartaczna 1
3,0
5,0
12,623
17,614
5,887
9,705
0,795
3,339
0,117
1,679
1,626
26,584
4962
ul. Tartaczna 3
3,0
5,0
12,465
17,297
6,329
9,582
0,787
3,310
0,117
1,679
1,626
26,582
14,083
20,035
6,556
10,719
0,929
3,990
0,164
2,348
2,275
37,178
13,910
19,658
7,081
10,590
0,921
3,960
0,164
2,347
2,275
37,175
870
4950
ul. Tartaczna 4
3,0
5,0
16,174
23,378
7,732
12,307
1,064
4,605
0,199
2,839
2,750
44,953
16,025
22,943
8,475
12,200
1,058
4,851
0,199
2,838
2,750
44,949
900
4938
ul. Tartaczna 5
3,0
5,0
18,320
26,920
9,023
13,949
1,227
5,336
0,237
3,391
3,283
53,692
18,250
26,462
10,055
13,907
1,225
5,328
0,237
3,390
3,283
53,687
950
4925
ul. Tartaczna 7
3,0
5,0
21,721
33,465
11,291
16,572
1,490
6,518
0,317
4,529
4,379
71,716
21,955
33,170
12,983
16,789
1,504
6,573
0,317
4,529
4,379
71,710
1012
4900
ul. Tartaczna 9
3,0
5,0
21,504
33,185
11,206
16,468
1,474
6,438
0,294
4,194
4,052
66,404
21,724
32,859
12,871
16,673
1,487
6,490
0,294
4,194
4,054
66,398
Stężenia
dopuszczalne
[ ug/m3 ]
200,0
350,0
280,0
30000,0
30,0
100,0
100,0
500,0
1000,0
3000,0
Wytłuszczone – wartości maksymalne
Wnioski:
* Stężenia maksymalne godzinowe substancji na poziomie terenu
- dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego, tlenku węgla, benzenu, toluenu, ksylenu, etylobenzenu , ksylenu, etylobenzenu, węglowodorów
aromatycznych i alifatycznych są mniejsze od 10% dopuszczalnych (Smm < 0,1D1)
- jedynie dla dwutlenku azotu są nieznacznie większe od 10% dopuszczalnych lecz dużo mniej dopuszczalnych (Smm < D1) stanowią bowiem
10,9% dopuszczalnych
Zgodnie z Art. 181 ustawy Prawo Ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi amianami) eksploatacja instalacji powodująca
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wymaga pozwolenia (lub zgłoszenia) na podstawie przepisów szczegółowych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graficzny rozkład stężeń maksymalnych godzinowych na poziomie terenu dla
substancji dla których Smm > 0,1D1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.2. Przewidywane oddziaływania na klimat akustyczny
Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. Nr 120, poz. 826. Według
rozporządzenia dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A, LAeqT,
dla hałasu od obiektów i grup źródeł innych niż drogi i linie kolejowe określa się w
przedziałach czasu równych odpowiednio 8-miu najmniej korzystnym godzinom
pory dziennej, która przypada pomiędzy 600 – 2200 oraz 1-nej najmniej korzystnej
godzinie w porze nocy, pomiędzy 2200 – 600.
Przytoczone rozporządzenie definiuje również kategorie terenów wymagających
ochrony akustycznej.
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej ortofotomap stwierdzono, iż
najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej należą do terenów zabudowy
zagrodowej, dla których wg w/w rozporządzenia wartości dopuszczalne od hałasu
przemysłowego w odniesieniu do 8-miu najmniej korzystnych godzin dnia i 1-nej
najmniej korzystnej godziny nocy wynoszą:
LAeq (D) = 55 dB(A)
;
LAeq (N) = 45 dB(A)
Do obliczeń zastosowano Program SON2 wersja 1.0
Program SON2 służy do określania zasięgu hałasu przemysłowego emitowanego do
środowiska naturalnego według normy PN-ISO 9613-2:2002 oraz hałasu
drogowego według normy XPS 31-133. Dyrektywa UE 2002/49/EC zaleca krajom
członkowskim wyznaczanie emisji i imisji hałasu z transportu drogowego według
normy francuskiej XPS 31-133.
Norma ta przedstawia model obliczeniowy NMPB, stosowany we Francji do
wyznaczania propagacji hałasu drogowego. Zgodnie z normą XPS 31-133 moc
akustyczną przypadającą na jednostkę długości pasa jezdnego obliczana jest według
opracowania "Guide du Bruit des Transportes Terrestres, Fascicule Prevision des
Niveaux Sonores".
Program SON2 uwzględnia źródła punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, źrodła
- budynki ,źródła liniowe i powierzchniowe oraz ruch drogowy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obszar
chroniony
akustycznie
Z1
Zieleń będąca
izolacją akustyczną
2
y = 5000
5
3
1
Z2
4
Mapa obliczeniowa hałasu
1 : 2500
x = 1000
6
91
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNACZENIA
Obszary chronione akustycznie
Obliczenia w siatce receptorów
Zieleń będąca izolacją akustyczną
Granica zakładu
Pojedyncze punkty obliczeniowe
# Teren zakładu opisany punktami 1 do 6 jak na wcześniejszej mapie lokalizacyjnej
p.1 – [915 ; 4995] ; p.2 – [1077 ; 5042] ; p.3 – [1115 ; 5000] ;
p.4 – [1067 ; 4987] ; p.5 – [1055 ; 5007] ; p.6 – [922 ; 4970]
# Najbliższą zabudowę mieszkalną usytuowaną po południowej stronie zakładu
wzdłuż ul. Tartacznej przyjęto jako odrębne punkty obliczeniowe
oznaczone na mapie lokalizacji emitorów jako punkty A do F
punkt A – ul. Tartaczna 1 - [782 ; 4975] ; punkt B – ul. Tartaczna 3 - [840 ; 4962]
punkt C – ul. Tartaczna 4 - [870 ; 4950] ; punkt D – ul. Tartaczna 5 - [900 ; 4938]
punkt E – ul. Tartaczna 7 - [950 ; 4925] ; punkt F – ul. Tartaczna 9 - [1012 ; 4900]
Budynki o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych – poziom oblicz. 1,5m oraz 4,0m.
# Dla współrzędnych jak na wcześniejszej mapie lokalizacyjnej obliczenia
przeprowadzono 1,5m poziomie w obszarze x – [460 ; 1200] ; y = [4800 ; 5200]
z krokiem obliczeniowym co 20m.
# Obliczenia przeprowadzono dla danych w tabeli „Wielkości emisji hałasu” w p. C4
92
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Droga krajowa Nr 22
Natężenie ruchu – 4993 poj./dobę
Obszary chronione
akustycznie
93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Droga krajowa Nr 22
Natężenie ruchu – 4993 poj./dobę
Obszary chronione
akustycznie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
94
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mimo przyjętych do obliczeń wielkości emisji hałasu dla samochodów ciężarowych
jak dla startu pojazdów, mimo przyjętych większej intensywności ruchu tych pojazdów
(patrz p.C4), w obszarach chronionych akustycznie, nie będą występować przekroczenia
dopuszczalnych wartości hałasu dla pory nocnej 45 dB dla pory dnia 55 dB.
Wnioskuje się zatem, iż przedmiotowa Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia
klimatu akustycznego na najbliżej położonych obszarach chronionych akustycznie.
A.3. Przewidywane oddziaływania na powierzchnię terenu i środowisko gruntowo-wodne.
Linie technologiczne nie będą bezpośrednio stanowiły zagrożenia dla środowiska
gruntowo-wodnego. Wszystkie elementy ciągu technologicznego będą posadowione na
utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu. Magazyn odpadów z procesu oraz
magazyn odzyskanych surowców będą się znajdowały w tej samej hali. W procesie
technologicznym nie przewiduje się powstawania substancji ani okoliczności, które
mogłyby powodować wspomniane zagrożenie.
Dwa zbiorniki magazynowe produktu o łącznej objętości 60m3 będą w wykonaniu
dwupłaszczowym – dodatkowo wejście do pomieszczenia zbiorników z progami,
chroniącymi przed ewentualnymi wyciekami na zewnątrz pomieszczenia.
Posadzka w pomieszczeniu szczelna.
Transport paliwa na zewnątrz będzie odbywał się przy pomocy cystern samochodowych
przeznaczonych do tego celu. Napełnianie cystern będzie realizowane przy
wykorzystaniu rozwiązań stosowanych standardowo na stacjach paliw.
Z utwardzonej powierzchni przed halą wyodrębniona będzie strefy tankowania cysterny z
zastosowaniem w jej granicach dodatkowych zabezpieczeń. Standardowe rozwiązania w
tym zakresie zakładają, że rejon największego zagrożenia, obejmujący strefę tankowania
cysterny powinien być odpowiednio wyprofilowany i uszczelniony, aby zanieczyszczenia
nie mogły przedostawać się do gruntu. Wyrobione spadki terenu powinny pozwolić
odprowadzić ścieki do studzienki zbiorczej a następnie do odstojnika błota i piasku oraz
separatora, celem podczyszczenia ścieków opadowych do warunków określonych przez
odbiorcę ścieków
- jeśli w/w obszar będzie zadaszony przewiduje się zbieranie w/w ścieków do zbiornika
bezodpływowego i przekazywanie uprawnionym podmiotom
Jeśli w/w obszar będzie niezadaszony przewiduje się wprowadzanie ścieków do gruntu
przez rozsączanie, spełniając stosowne wcześniej wymienione warunki (wymaga
pozwolenia wodnoprawnego) – wersja niezalecana.
Zarówno załadunek jak i rozładunek paliwa powinien odbywać się pod stałym nadzorem
przeszkolonej osoby.
Produkt otrzymany z termokatalitycznej destrukcji poliolefin należy do destylatów
cięższych, które posiadają większą gęstość, mniejszą lotność i mobilność oraz są słabiej
rozpuszczalne w wodzie niż substancje frakcji benzynowej czy nawet oleje opałowe czy
napędowe. W temperaturze otoczenia gęstnieje, staje się lepki, posiada niska mobilność
w gruncie wiec ryzyko szerokiego rozprzestrzenienia się tego typu zanieczyszczeń jest
niewielkie. Tym niemniej inwestor powinien w tej sytuacji zastosować rozwiązania
techniczne likwidujące ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do ośrodka gruntowego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Oddziaływanie w przypadku poważnej awarii.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska:
poważna awaria – rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub
eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;
Ilości stosowanych substancji niebezpiecznych nie kwalifikują zakładu do obiektów o
możliwości powstania poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z interpretacją
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie rodzajów
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku, albo o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 30, poz. 208 ).
Przy przyjętej koncepcji rozwiązań techniczno – technologicznych brak jest przesłanek
możliwości powstania poważnej awarii przemysłowej zgodnie z interpretacją zawartą
w ww. rozporządzeniu.
Jednak wystąpienie pożaru nawet niewielkiej ilości zmagazynowanego surowca może
prowadzić do zagrożenia wymagającego ewakuacji pracowników obiektów
produkcyjnych i magazynowych znajdujących się w sąsiedztwie Zakładu. Zdarzenie
takie ze względu na niewielką ilość ludzi przebywających na tym terenie (brak blisko
zabudowy mieszkalnej), brak w sąsiedztwie obiektów poddanych szczególnej ochronie,
nie będzie powodować wielkości awarii, która winna być zgłoszona Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58 ).
C. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Położenie inwestycji w znacznym oddaleniu od granic państwa, wyklucza możliwość
zaistnienia oddziaływania transgranicznego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA:
A. Ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze.
W wyniku funkcjonowania obiektu do atmosfery emitowane będą węglowodory tlenki
azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz pył. Zanieczyszczenia te będą pochodzić z
prowadzonych procesów technologicznych, ze spalania paliw w silnikach spalinowych
oraz z procesów energetycznego spalania paliw. Jak wynika z obliczeń emisji
zanieczyszczeń do powietrza, dotrzymane zostaną wartości odniesienia tych substancji
w powietrzu.
Oddziaływanie zakładu pod względem hałasu na obszary podlegających ochronie
akustycznej (tu zabudowa zagrodowa) będzie minimalne – nie będzie powodować
przekroczenia wartości dopuszczalnych 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.
praktycznie niewychodzące swoim oddziaływaniem poza teren inwestycji.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się instalacji i urządzeń
wytwarzających pole elektromagnetyczne o natężeniu przekraczającym wartości
dopuszczalne, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) powodujących
konieczność stosowania działań ograniczających ich negatywny wpływ na warunki
życia i zdrowia ludzi oraz na środowisko.
Odpady wytwarzane w wyniku funkcjonowania obiektu, zarówno niebezpieczne, jak i
inne niż niebezpieczne magazynowane będą czasowo w pomieszczeniach oraz w
miejscach do tego celu przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych. Właściwe
magazynowanie odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych nie będzie
zagrażało zdrowiu i życiu ludzi.
B. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi,
klimat i krajobraz.
Planowana inwestycja na etapie jej realizacji związana jest prowadzeniem
- równania i plantowania terenu przed halą produkcyjną w celu utwardzenia powierzchni
- wykonania wykopów dla wykonania kanalizacji ścieków przemysłowych (zbierającej
ścieki ze strefy tankowania cystern odbierających produkt oraz z posadzki pomieszczenia
zbiorników produktu) wraz z separatorem osadów i ropopochodnych
- wykonanie wykopów pod zbiornik bezodpływowy w/w ścieków przemysłowych
jeśli obszar tankowania cystern będzie zadaszony
- wykonanie wykopów pod instalację rozsączającą w/w ścieki do gruntu jeśli obszar
tankowania cystern będzie niezadaszony (wymagane pozwolenie wodnoprawne).
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi
można, zatem w rozważaniach o wpływie przedsięwzięcia uznać za niewielkie.
Realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia w omawianej lokalizacji nie
spowoduje zmianę krajobrazu. Analizowany obiekt nie jest widoczny z przebiegającej
niedaleko drogi krajowej nr 22 (oddziela pas lasu) jak również jest ledwo widoczny z
uwagi na drzewostan od strony zabudowy mieszkalnej wzdłuż ul. Tartacznej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O ile określenie wpływu na stan powietrza atmosferycznego może być rozpatrywane
pod kątem zarówno czynników mierzalnych, o tyle określenie jej wpływu na klimat
może być jedynie postrzegane w aspekcie mikroklimatu, w bezpośrednim sąsiedztwie
budowli: osłabienie siły wiatru, zacienienie powierzchni itp. – obiekt istniejący do
adaptacji, zatem brak wpływu.
C. Oddziaływanie na dobra materialne.
W omawianej lokalizacji nie występują dobra materialne, na które planowane
przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać. Na obszarze planowanej inwestycji nie
stwierdzono występowania udokumentowanych złóż kopalin.
D. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy objęte dokumentacją,
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.
Przeprowadzona szczegółowa analiza oddziaływania na powietrze atmosferyczne i
hałas wykazała, że oddziaływanie obiektu mieści się w obszarze w którym nie
występują w/w dobra.
E. Wzajemne oddziaływanie między elementami o których mowa w A-D.
Nie dotyczy
7. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO,
OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE,
STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,
WYNIKAJĄCE Z:
Zdrowie ludzi
Środowisko gruntowe
i wody podziemne
(zanieczyszczenie)
Hałas
Powietrze
Szata roślinna
świat zwierzęcy
Rodzaj
oddziaływania
Powierzchnia terenu
Syntetyczne zestawienie rodzaju i charakteru zidentyfikowanych oddziaływań
przygotowania i eksploatacji inwestycji.
FAZA ADAPTACJI OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
bezpośrednie
x
pośrednie
x
x
x
wtórne
okresowe
stałe
chwilowe
krótkotrwałe
x
x
średnioterminowe
długoterminowe
skumulowane
Skala oddziaływań:
x – słabe ; xx – średnie ; xxx - duże
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
bezpośrednie
pośrednie
wtórne
okresowe
stałe
chwilowe
krótkotrwałe
średnioterminowe
długoterminowe
skumulowane
Skala oddziaływań:
x
x
FAZA EKSPLOATACJI
x
x
x
Zdrowie ludzi
Środowisko gruntowe
i wody podziemne
(zanieczyszczenie)
Hałas
Powietrze
Szata roślinna
świat zwierzęcy
Rodzaj
oddziaływania
Powierzchnia terenu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
x
x
x – słabe ; xx – średnie ; xxx - duże
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W FAZIE LIKWIDACJI
Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie można zakładać, że w
przyszłości ewentualna likwidacja zakładu może prowadzić do konieczności
zrekultywowania terenu do warunków quasinaturalnych.
Bardziej prawdopodobne jest, że ewentualna likwidacja zakładu będzie polegała na
adaptacji, przebudowie i/lub rozbudowie istniejącej infrastruktury przez inny podmiot
gospodarczy.
W przypadku podjęcia decyzji o ewentualnym zaprzestaniu działalności właściciel
obiektu powinien opracować program uporządkowania terenu, szczególnie w zakresie
likwidacji elementów infrastruktury i ciągów technologicznych, które mogłyby
(pozostawione bez ciągłego nadzoru) stanowić zagrożenie dla środowiska bądź zdrowia
ludzi. Dotyczy to w szczególności oczyszczenia obiektu ze wszystkich odpadów w
tym odpadów niebezpiecznych. Obiekt i teren, po zaprzestaniu działalności musi być
przekazany innemu użytkownikowi w stanie nie zagrażającym ludziom i środowisku.
Przyjmując wariant likwidacji, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
• elementy wyposażenia powinny ulec złomowaniu,
• obiekty kubaturowe wraz z fundamentami powinny ulec rozbiórce,
• odpady rozbiórkowe powinny zostać usunięte z terenu działki (wywiezienie gruzu
na składowisko odpadów lub przekazanie do wykorzystania, zgodnie z ustawą o odpadach),
• doły po fundamentach powinny zostać zrekultywowane (wypełnienie piaskiem
gliniastym, nawiezienie substratu glebowego, wprowadzenie roślinności).
Obowiązek rekultywacji terenów po zlikwidowanym zakładzie spoczywać będzie na
dotychczasowym właścicielu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOSĆI NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ
TEGO OBSZARU
Obszar Natura 2000 to obszar ochrony, a nie obszar chroniony. Ochronie nie podlega
cały obszar, ale konkretne siedliska przyrodnicze i gatunki. Mówiąc o „ochronie obszaru
Natura 2000” lub o „wpływie na obszar Natura 2000” myślimy nie o obszarze jako takim,
ale o konkretnych gatunkach (wraz z ich siedliskami i z wszystkim, co im do życia
potrzebne) i siedliskach przyrodniczych (jednak wraz z kształtującymi je czynnikami i
procesami oraz ze związaną z nimi różnorodnością biologiczną).
Natura 2000 nie stoi w sprzeczności z inwestycjami.
Aktywność człowieka nie powinna pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych i warunków
bytowania gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000.
Analizowana inwestycja zostanie zrealizowana na terenie, który jest już zabudowany
(obiekt po byłej galwanizerni). Inwestor planuje uruchomienie nowej instalacji z
wykorzystaniem istniejącego obiektu kubaturowego i istniejącej infrastruktury technicznej
takiej jak sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, zasilanie w energię elektryczną.
Prace budowlane będą miały przede wszystkim charakter robót adaptacyjnych. Nie
przewiduje się ingerencji w środowisko przyrodnicze, która polegałaby na wycince drzew,
krzewów itp.
Ani na terenie ani też w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują
również obszary mieszczące się w poniższej charakterystyce:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b) obszary wybrzeży,
c) obszary górskie lub leśne,
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników
wód śródlądowych,
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
i) obszary przylegające do jezior,
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
Takie usytuowanie wyklucza możliwość stworzenia jakiegokolwiek zagrożenia, w
stosunku do wymienionych powyżej obszarów.
Istniejące już zurbanizowanie terenu sprawia, że brak jest lęgowisk oraz żerowisk dla
zwierząt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. JEŻELI PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST ZWIĄZANE Z
UŻYCIEM INSTALACJI, PORÓWNANIE PROPONOWANEJ
TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA
2001r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Omawiana instalacja nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Przyjęte rozwiązania techniczno – technologiczne zmniejszające negatywne oddziaływanie
na środowisko:
1) Zastosowanie niskoemisyjnego źródła ciepła.
2) Dopalanie produktu ubocznego w postaci frakcji węglowodorów C1 – C4.
3) Kierowanie wytworzonych i zbieranych odpadów do odzysku i unieszkodliwiania.
4) Instalacja zbiorników dwupłaszczowych do magazynowania produktu finalnego.
5) Instalacja szczelnej tacy w miejscu przetaczania produktu finalnego.
6) Zainstalowanie separatora do oczyszczania ścieków z mycia posadzek pomieszczeń
produkcyjno – magazynowych.
7) Wykonanie nieprzesiąkliwego, utwardzonego podłoża w rejonie przeładunku produktu
z odpływem ewentualnych rozlewów produktu do ww. separatora.
8) Prowadzenie działalności w zakresie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych
z jednoczesnym wytworzeniem surowców mających zastosowanie m. inymi w
przemyśle petrochemicznym.
9) Magazynowanie odpadów w warunkach bezpiecznych dla środowiska.
10) Zastosowanie zamkniętego systemu chłodzenia, układu skraplania produktów
termokatalizy.
Przyjęte rozwiązania techniczno – technologiczne zmniejszające zużycie surowców:
1) Wykorzystanie jako paliwa, pozyskanych w procesach destylacji i skraplania lekkich
węglowodorów.
2) Zmniejszenie zużycia wody poprzez zastosowanie zamkniętego systemu chłodzenia,
układu skraplania produktów termokatalizy.
3) Zmniejszenie ilości zużycia surowców poprzez katalityczny kraking odpadów
z tworzyw sztucznych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO
UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA
27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ
OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W
ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ
TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH
Realizacja i funkcjonowanie analizowanego przedsięwzięcia na omawianym terenie nie
zmienia sposobu jego użytkowania. Nie występuje konieczność wyłączeń nowych
terenów z dotychczasowego użytkowania.
Emisje do środowiska, w tym emisja substancji do powietrza oraz emisja hałasu
związane z funkcjonowaniem planowanej inwestycji, nie powodują przekroczenia
wartości dopuszczalnych w otaczającym terenie.
Wykonane oceny uciążliwości przedsięwzięcia, pozwalają założyć, że nie będzie ono
oddziaływać na środowisko przyrodnicze i organizmy żywe w stopniu przekraczającym
dopuszczalne normy.
W odniesieniu do uwarunkowań związanych z miejscem lokalizacji, można stwierdzić,
że nie narusza ona zasobów ilościowych wód podziemnych, nie narusza także rejonów
występowania surowców, nie ingeruje w tereny chronione czy cenne kulturowo.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione aspekty i uwarunkowania, można stwierdzić, że
nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
11. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIENIA W FORMIE GRAFICZNEJ
Przedstawiono we wcześniejszych częściach niniejszego raportu
12. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ
W SKALI OPDOWIADAJĄCEJ PRZEMIOTOWI I JEJ
SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE
ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻŁIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE
PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ
ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Przedstawiono we wcześniejszych częściach niniejszego raportu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
Planowane przedsięwzięcie nie powinno i nie będzie naruszać interesów osób trzecich.
Lokalizacja jest bardzo korzystna – najbliższa zabudowa mieszkalna w odległości ok. 75m,
wykorzystująca istniejącą zabudowę kiedyś funkcjonującej tu galwanizerni.
Wykonana analiza oddziaływania na powietrze atmosferyczne i hałas wykazała bardzo
mały wpływ tych czynników na siedziby ludzi (żadnych przekroczeń).
Tym niemniej wcześniejsze poczynania administracyjne Inwestora wykazały, że
społeczeństwo będzie protestować – motywacja „przeróbka odpadów” .
Generalnie społeczeństwo jest za unieszkodliwianiem odpadów, pod warunkiem że
będzie to zachodzić gdzieś – tj. nie u nas.
Zazwyczaj budowa zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów wiąże się z
wieloma protestami, najczęściej okolicznych mieszkańców. Protesty te podyktowane są
zazwyczaj obawami o zagrożenia niesione przez każdy zakład przemysłowy. Na
przykładzie innych istniejących już lub planowanych inwestycji tego typu wiemy że
lokalni mieszkańcy najczęściej obawiają się pogorszenie stanu powietrza, wzmożonego
hałasu spowodowanego przejazdem ciężkich pojazdów zarówno w fazie budowy jak i
eksploatacji zakładu. Za takimi oskarżeniami idą poruszane pod dyskusje ewentualne
problemy zdrowotne, szczególnie dzieci. Bardzo często w konfliktach społecznych
poruszany jest problem powstających podczas spalania dioksyn, substancji
rakotwórczych i mutagennych. Jednakże substancje te powstają w czasie procesów
spalania, szczególnie mas organicznych, przy niskich temperaturach spalania, ze względu
na charakter zachodzących reakcji termochemicznych.
W analizowanym przedsięwzięciu nie będzie spalania odpadów.
Reasumując analizowane przedsięwzięcie, oparte o nowoczesne technologie na pewno nie
będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia ludzi.
W załączeniu do niniejszego raportu „Rotunda” Biuletyn Informacyjny Gminy
Krzeszów” opisujący funkcjonowanie podobnej lecz większej instalacji w otoczeniu
zabudowy.
Zakład o analogicznym profilu produkcji, oparty o taką samą technologię funkcjonuje
w Piotrkowie Trybunalskim (firma Reculer Sp. z o.o. ul. Topolowa 1c)
usytuowana w odległości ok. 135m od bloków 5-cio kondygnacyjnych (działka 487)
oraz w odległości ok. 45m od budynku 2 kondygnacyjnego na działce 277/17
Piotrków Trybunalski – „Reculer”
Budynki mieszkalne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA,
WSZCZEGÓLNOŚĆI NA CELE I PRZEDMIOT OCHORNY
OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOSĆ TEGO OBSZARU
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny
okolicy oraz stan czystości powietrza atmosferycznego stwierdzono, że w tym zakresie
oddziaływanie nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych a zatem nie ma
potrzeby projektowania specjalnego, stałego monitoringu dla tych komponentów
środowiska.
Charakter inwestycji wyklucza również możliwość poważnego skażenia środowiska
gruntowego i wód podziemnych – nie ma zatem konieczności projektowania monitoringu
w tym zakresie.
Inwestor zobowiązany jest do wykonania pomiarów emisji zanieczyszczeń ze źródeł
zorganizowanych znajdujących się na terenie zakładu po zakończeniu rozruchu zakładu.
Zgodnie z ustawą o odpadach, prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja
odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).
Prowadzona będzie bieżąca rejestracja ilości zużytej wody oraz wytwarzanych ścieków
na cele socjalno-bytowe. Ilości wytwarzanych ścieków bytowych będą określane na
podstawie ilości zużywanej wody (wg wskazań wodomierzy).
15. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW
TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE
NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT
Podczas sporządzania raportu napotkano na brak szczegółowych danych odnośnie
niektórych cech fizyko-chemicznych produktu gotowego. Autor niniejszego opracowania
zdaje sobie sprawę, że cechy te są zmienne w zależności od między innymi wzajemnych
proporcji tworzyw w załadowywanym do reaktora surowcu poddawanych depolimeryzacji,
od stosowanego katalizatora itp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE
Inwestorem przedsięwzięcia jest firma
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej
na budowie instalacji do przekształcania wybranych odpadów z tworzyw sztucznych tzw.
poliolefin (polietylenu i polipropylenu) do mieszaniny węglowodorów parafin i olefin na drodze
termicznego rozkładu, w obecności odpowiedniego katalizatora.
Otrzymywany produkt - komponent dodawany do paliw lub paliwo do systemów grzewczych.
Inwestor planuje zrealizować przedsięwzięcie na terenie w miejscowości 78-611Szwecja, gmina
Wałcz, na działkach o numerach geodezyjnych 403/2 i 402/2.
Na terenie działki 402/2 znajduje się budynek byłej galwanizerni, który ma być przystosowany
do potrzeb w/w produkcji.
Teren przewidzianym pod inwestycję posiada sieć wodociągową zasilaną z sieci wsi Szwecja,
sieć elektryczną, sieć kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym.
Wyżej wymienione działki nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się wzdłuż ulicy Tartacznej, przebiegającej od strony
południowo-zachodniej w kierunku południowo wschodnim.
Najbliższe budynki od budynku projektowanej inwestycji
– ul Tartaczna 1 - w odległości ok. 135m ; ul. Tartaczna 4 – w odległości ok. 110m
- ul. Tartaczna 7 – w odległości ok. 75m ;
Wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych
W zakładzie przewiduje się uruchomienie ciągu technologicznego, składającego się z:
1. Modułu Chemicznego do odzysku poliolefin i produkcji komponentu paliwowego,
w skład którego wejdą:
* dwa reaktor do termiczno-katalitycznego rozkładu tworzyw o wydajności 0,150 t/h każdy
* dwa układy destylacji i skraplania w którym następuje rozdzielenie mieszaniny
wieloskładnikowej poprzez odparowanie a następnie skroplenie jej składników.
* dwa zbiorniki magazynowe (dwupłaszczowe) produktu gotowego o pojemności 30m3 każdy
2. Linii technologicznej przygotowania surowca w skład której wejdą:
* zbiornik załadowczy surowca
* przenośnik segregacji surowca
* rozdrabniacz
* zbiornik surowca rozdrobnionego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faza dostosowania zabudowy działki do wymagań zakładu przetwarzania wybranych
odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzącej z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
będzie polegała przede wszystkim na:
9) modernizacji budynku po galwanizerni do potrzeb zakładu przetwarzania odpadów,
10) zainstalowaniu urządzeń technologicznych wraz ze zbiornikami magazynowymi
produktu,
11) zainstalowaniu zbiorników magazynowych na lekki olej opałowy,
12) wykonaniu przyłącza instalacji zasilanej lekkim olejem opałowym (instalacji grzania
surowca),
13) wykonaniu instalacji podczyszczania ścieków (osadnik i separator węglowodorów),
14) zainstalowaniu źródła ciepła wykorzystywanego na cele socjalne i podgrzewanie
zbiorników produktów,
15) zainstalowaniu instalacji wentylacyjnej,
16) wykonaniu w części przeładunku produktu szczelnej powierzchni z odpływem do
separatora i dalej do zbiornika bezodpływowego jeśli powierzchnia nad stanowiskiem
autocysterny będzie zadaszona lub przez układ rozsączający do gruntu jeśli powierzchnia
nad stanowiskiem autocysterny niezadaszona
TECHNOLOGIA PRODUKCJI
Czas pracy zakładu – ok. 8460 h/rok
w tym
- praca modułu chemicznego – przemienna praca dwóch reaktorów i instalacji destylacji
i skraplania
- praca układu segregacji dokładnej (dostarczany towar będzie wysegregowany) i rozdrabniania
w porze dziennej
- dostawa surowca, odbiór produktu gotowego, wywóz odpadów w porze dziennej
Ilość pojazdów dostarczających surowiec, wywożących produkt, wywożących odpady:
- maksymalnie
- 432 + 55 + 20 = 507 /rok (352 dni) tj. ok. 1,4 poj./dzień
- minimalnie - 100 + 55 + 20 = 175 /rok (352 dni) tj. ok. 0,5 poj./dzień
Ogólna ilość surowca dostarczanego do zakładu – 1490 Mg/rok
Wymagania stosowanych dla przetwarzanych tworzyw sztucznych
Surowiec stosowany do procesu bezciśnieniowego krakingu katalitycznego musi spełniać poniższe
wymagania:
- dopuszczalne są zanieczyszczenia w postaci piasku, kurzu;
- dopuszczalne są nadruki na odpadowych opakowaniach z tworzyw sztucznych;
- dopuszczalne jest przetwarzanie tworzyw o różnej barwie;
- dopuszczalne jest przetwarzanie różnych postaci zużytych produktów z PE i PP;
- dopuszczalne jest wymieszanie PE i PP w dowolnych proporcjach.
Niedopuszczalne są domieszki innych tworzyw sztucznych oraz innych substancji organicznych,
które zawierają chlor, azot, siarkę, grupy karbonylowe (np. butelki PET). Niedopuszczalne są
także zanieczyszczenia w postaci metali, drewna, kamieni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przebieg procesu produkcyjnego.
Do celów opisywanej transformacji surowce (odpady) mogą być wymieszane w dowolnych
proporcjach.
1) W pierwszym cyklu procesu transformacji surowce ulegają rozdrobnieniu.
2) Rozdrobniony surowiec gromadzony jest w zbiorniku. Tu zostaje dodany katalizator
(Al/Al2O3) – pasywowane aluminium (gąbczaste złoże z mikrogranulek, powierzchniowo
pokrytych tlenkami glinu o wielowarstwowej strukturze wiązań);
3. Ze zbiornika rozdrobniony surowiec, ładowany jest w sposób ciągły do reaktora.
4. Reaktor wyposażony jest w mierniki temperatury i masy surowca. Surowiec, w
obecności w/w katalizatora, ulega procesowi „suchej destylacji”. Cały proces zachodzi
w temperaturze 420oC ± 10 oC, bezciśnieniowo. W komorze reakcyjnej, na powierzchni
katalizatora w temperaturze 420oC ± 10 oC, następuje rozerwanie długich łańcuchów PE
i PP z wydzieleniem par węglowodorów frakcji od C1 do C34. .
Niezbędne do procesu ciepło dostarczane jest ze spalania lekkiego oleju opałowego w
palniku o mocy ok. 150 kW oraz w palniku ze spalania nieskroplonej frakcji gazowej
wytworzonej podczas depolimeryzacji
5. W skutek ciągłego dopływu surowca (PP i PE) w komorze reakcyjnej wytwarzana jest
masa reakcyjna, składająca się z nie stopionego surowca, stopionego surowca,
węglowodorów ciekłych i węglowodorów gazowych. Mieszanina węglowodorów w
stanie ciekłym i gazowym przemieszcza się do układu destylacji.
6. W układzie destylacji następuje rozdzielenie mieszaniny wieloskładnikowej poprzez
odparowanie a następnie skroplenie jej składników. Proces wykorzystuje różną lotność
względną związków składowych. Skroplenie zachodzi w chłodnicy – medium woda
schładzana powietrzem otoczenia.
W analizowanej instalacji będzie następować rozdział prosty tylko na 2 grupy produktów,
a mianowicie:
a) gazową zawierająca węglowodory C1 do C4 (o temperaturze wrzenia < 40oC)
wykorzystywaną do ogrzewania reaktora, przez spalanie w specjalnym dodatkowym
(oprócz olejowego) palniku reaktora
b) ciekłą zawierającą pozostałą grupę węglowodorów o temperaturze wrzenia powyżej 40oC
(węglowodory od C5 do C34)
7. Wyżej wymienione frakcje gazowa i płynna o temperaturze ok. 20oC spływają do
zbiornika pośredniego skąd:
a) frakcja gazowa C1 do C4 czerpana jest przez palniki gazowe reaktorów (dodatkowe
oprócz podstawowych olejowych) i spalana w celu ogrzania reaktorów
b) frakcja płynna spływa do zbiornika magazynowego - jest produktem końcowym
produkcji – sprzedawany
ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA POWIETRZE
Wg autora technologii i projektu instalacji przewidzianej do zainstalowania w ramach
omawianego przedsięwzięcia inwestycyjnego z reaktorów nie będzie następowała emisja
zanieczyszczeń gazowych czy pyłowych do powietrza.
Reaktor w czasie procesu termokatalizy odpadów będzie pracował na podciśnieniu
stwarzanym przez inżektorowy ciąg ze zbiornika pośredniego układu destylacji i skraplania
oraz palnika gazowego spalającego węglowodory niewykroplone tj. C1 do C4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jedyne węglowodory, które będą emitowane do powietrza, wg dokumentacji projektowej,
będą pochodziły z odpowietrzania zbiorników na ciekłe produkty termokataliazy – emitor
E-ZPG.
Ponad to występować będzie emisja
- z odpowietrzenia auto cysterny odbierającej produkt
- ze spalania paliw (oleju opałowego lekkiego oraz uzyskanego gazu z procesu
produkcyjnego)
dla ogrzewania reaktora
- ze spalania paliw dla celów grzewczych zakładu i ogrzewania zbiorników produktu
- ze spalania paliw w pojazdach ciężarowych dostarczających surowiec, odbierających
produkt,
wywożących odpady i ścieki oraz w pojazdach osobowych
Wnioski:
* Stężenia maksymalne godzinowe substancji na poziomie terenu
- dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego, tlenku węgla, benzenu, toluenu, ksylenu,
etylobenzenu
ksylenu, etylobenzenu, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych
są mniejsze od 10%
dopuszczalnych (Smm < 0,1D1)
- jedynie dla dwutlenku azotu są nieznacznie większe od 10% dopuszczalnych lecz
dużo mniej
od dopuszczalnych (Smm < D1) stanowią bowiem 10,9% dopuszczalnych
Zgodnie z Art. 181 ustawy Prawo Ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
późniejszymi zmianami) eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza, wymaga pozwolenia (lub zgłoszenia) na podstawie przepisów szczegółowych.
ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA KLIMAT AKUSTYCZNY
Źródła emisji hałasu
- 3 wentylatory dachowe wentylacji ogólnej
- wentylator wyciągu spalin podgrzewu reaktorów
- pojazdy mechaniczne
Mimo przyjętych do obliczeń wielkości emisji hałasu dla samochodów ciężarowych
jak dla startu pojazdów, mimo przyjętych większej intensywności ruchu tych pojazdów
(patrz p.C4), w obszarach chronionych akustycznie, nie będą występować przekroczenia
dopuszczalnych wartości hałasu dla pory nocnej 45 dB dla pory dnia 55 dB.
PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA POWIERZCHNIĘ TERENU I
ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE.
Linie technologiczne nie będą bezpośrednio stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowowodnego. Wszystkie elementy ciągu technologicznego będą posadowione na utwardzonym i
nieprzepuszczalnym podłożu. Magazyn odpadów z procesu oraz magazyn odzyskanych
surowców będą się znajdowały w tej samej hali. W procesie technologicznym nie przewiduje
się powstawania substancji ani okoliczności, które mogłyby powodować wspomniane
zagrożenie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dwa zbiorniki magazynowe produktu o łącznej objętości 60m3 będą w wykonaniu
dwupłaszczowym – dodatkowo wejście do pomieszczenia zbiorników z progami,
chroniącymi przed ewentualnymi wyciekami na zewnątrz pomieszczenia.
Posadzka w pomieszczeniu szczelna.
Transport paliwa na zewnątrz będzie odbywał się przy pomocy cystern samochodowych
przeznaczonych do tego celu. Napełnianie cystern będzie realizowane przy wykorzystaniu
rozwiązań stosowanych standardowo na stacjach paliw.
Z utwardzonej powierzchni przed halą wyodrębniona będzie strefy tankowania cysterny z
zastosowaniem w jej granicach dodatkowych zabezpieczeń. Standardowe rozwiązania w tym
zakresie zakładają, że rejon największego zagrożenia, obejmujący strefę tankowania cysterny
powinien być odpowiednio wyprofilowany i uszczelniony, aby zanieczyszczenia nie mogły
przedostawać się do gruntu. Wyrobione spadki terenu powinny pozwolić odprowadzić ścieki
do studzienki zbiorczej a następnie do odstojnika błota i piasku oraz separatora, celem
podczyszczenia ścieków opadowych do warunków określonych przez odbiorcę ścieków
Jeśli w/w obszar będzie zadaszony przewiduje się zbieranie w/w ścieków do zbiornika
bezodpływowego i przekazywanie uprawnionym podmiotom
Jeśli w/w obszar będzie niezadaszony przewiduje się wprowadzanie ścieków do gruntu przez
rozsączanie, spełniając stosowne warunki (wymaga pozwolenia wodnoprawnego) – wersja
niezalecana.
ODDZIAŁYWANIE W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska:
poważna awaria – rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub
eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;
Ilości stosowanych substancji niebezpiecznych nie kwalifikują zakładu do obiektów o
możliwości powstania poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z interpretacją
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie rodzajów i
ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku, albo o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 30, poz. 208 ).
Jednak wystąpienie pożaru nawet niewielkiej ilości zmagazynowanego surowca może
prowadzić do zagrożenia wymagającego ewakuacji pracowników obiektów
produkcyjnych i magazynowych znajdujących się w sąsiedztwie Zakładu. Zdarzenie takie
ze względu na niewielką ilość ludzi przebywających na tym terenie (brak blisko
zabudowy mieszkalnej), brak w sąsiedztwie obiektów poddanych szczególnej ochronie,
nie będzie powodować wielkości awarii, która winna być zgłoszona Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58 ).
Generalnie oddziaływanie zakładu jest bardzo lokalne co wykazały przeprowadzone
obliczenia, bez istotnego wpływu na siedziby ludzkie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. ŹRODŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO
SPORZĄDZENIA RAPORTU
Opracowanie wykonano w oparciu o następujące akty prawne:
1. Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 25 z
2008r. poz. 150 – tekst jednolity).
2. Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych ustaw z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, Poz. 1085 z
18 września 2001 r.)
3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.z późn. zmianami (Dz. U. Nr 39 z
2007r. poz.251 – tekst jednolity).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września
2001 r. (Dz. U. Nr 112, Poz. 1206 z 2001 r.).
5. Ustawa - Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 –
tekst jednolity)
6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2572 z 2004 r.).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 z 2007r. poz. 826).
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796),
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2002 r. Nr 87, poz. 798),
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. z
2002 r. Nr 115, poz. 1003),
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz.1055),
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12),
13. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2839),
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie rodzajów i
ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku, albo o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 30, poz. 208 ).
15. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58 ).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski Sp. C
ul. Tartaczna 3A, 78-611 Szwecja, k. Wałcza
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Źródła informacji, stanowiące podstawę do sporządzenia raportu:
1. Wypis z rejestru gruntów
2. Oświadczenie gminy o zagospodarowaniu terenu – znak GK.6727.285.2012
3. Opinia prawna dotycząca odzysku i recyklingu odpadów
4. Pomiary emisji zanieczyszczeń z instalacji do termicznego przetwarzania tworzyw sztucznych
w Niewiadowie
5. Tło WIOŚ w Szczecinie – znak WM.7016.1.1292.2012.MBU
6. „Kompleksowy zintegrowany system energetycznego zagospodarowania polskich odpadów
komunalnych” - dr. inż. Marek Pilawski – Warszawa 1996r.
7. „Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów poliolefinowych” Piotr Grzybowski
Wydział inżynierii chemicznej i procesowej politechniki warszawskiej
01-493 Warszawa, ul. Waryńskiego1
Listopad 2012r.
Opracował
Zdzisław Budych
Kamil Budych
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111
Pracownia „B-B” Projektowo Usługowa Zdzisław Budych ;
Al. Wojska Polskiego 7/50 64-920 Piłatel. kom. 607-37-89-24 ; email: [email protected]

Podobne dokumenty