raport oddyiazwania na srodowisko

Komentarze

Transkrypt

raport oddyiazwania na srodowisko
Raport oddziaływania na
środowisko
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok.
200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19
w Radomyślu Wielkim
2009-03-06
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
SPIS TREŚCI
Streszczenie w języku niespecjalistycznym ................................................................... 5
Opis planowanego przedsięwzięcia ............................................................................. 10
Ogólna charakterystyka terenu inwestycji .................................................................... 12
Charakterystyka całego przedsięwzięcia .............................................................. 15
Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia .......................................................................................................... 18
Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ............................................................... 19
Powietrze atmosferyczne ............................................................................................................................... 19
Wody powierzchniowe .................................................................................................................................. 22
Wody podziemne ........................................................................................................................................... 24
Klimat akustyczny ......................................................................................................................................... 27
Dane klimatyczne i meteorologiczne ............................................................................................................. 27
Klasyfikacja przedsięwzięcia wg podziału sozologiczno-urbanistycznego ................................................... 29
Ochrona przyrody i krajobrazu ...................................................................................................................... 30
Ochrona przyrody i krajobrazu ...................................................................................................................... 32
Wpływ przedsięwzięcia na Główny Zbiornik Wód Podziemnych ............................................................ 33
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięg u oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych .................................................. 35
Opis analizowanych wariantów ................................................................................... 36
Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko ....................................................... 37
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ............................................. 38
Określenie przewidywanego oddziaływania na środo wisko analizowanych wariantów .. 40
Etap budowy. .............................................................................................................. 40
Naruszenia powierzchni ziemi ................................................................................................................... 41
Oddziaływanie akustyczne ......................................................................................................................... 41
Zanieczyszczenie powietrza ....................................................................................................................... 42
Oddziaływanie na środowisko wodne ........................................................................................................ 43
Wpływ na wody podziemne ....................................................................................................................... 43
Oddziaływanie na wody powierzchniowe ................................................................................................. 44
Oddziaływanie na świat zwierzęcy i roślinny ............................................................................................ 44
Oddziaływanie na krajobraz....................................................................................................................... 45
Wpływ poprzez emisję odpadów ............................................................................................................... 45
-2-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii ................................................................ 47
Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska ....................................................................... 47
Transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko ......................................................................... 47
Wpływ na zabytki chronione ..................................................................................................................... 47
Etap eksploatacji ............................................................................................................................................ 48
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery ......................................................................................................... 48
Wartości największe z obliczonych – Stężenie 1-godzinowe [g/m3] dla Z = 0 m.............................. 56
Wartości największe z obliczonych – Stężenie średnioroczne [g/m3] dla Z = 0 m............................ 58
Przedstawienie zagadnień w formie graficznej .......................................................................................... 60
Zagrożenia środowiska gruntowo - wodnego ............................................................................................ 66
Ochrona przed hałasem .............................................................................................................................. 68
Oddziaływanie przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia poważnej awarii ............................................ 88
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi ...................................................................................................... 88
Ochrona interesów osób trzecich ............................................................................................................... 89
Wpływ przedsięwzięcia na Główny Zbiornik Wód Podziemnych ............................................................ 89
Etap likwidacji. .............................................................................................................................................. 89
Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu .............................................. 89
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko ................................................................................................................. 90
Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko .......................... 92
Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania ...................................................... 93
Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem ........................................................................................................ 93
Przedstawienie propozycji monitoringu ....................................................................... 94
Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport .............................................................. 94
Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu .................................. 94
Wyniki obliczeń .......................................................................................................... 96
-3-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Spis rysunków zawartych w opracowaniu:
Rysunek 1. Plan zagospodarowania działki .................................................................................................................... 11
Rysunek 2. Mapa położenia inwestycji .......................................................................................................................... 14
Rysunek 3. Ocena jakości wód w województwie podkarpackim ................................................................................... 24
Rysunek 4. Stacja Rzeszów – rozkład temperatury i odpadów ...................................................................................... 29
Rysunek 5. Róża wiatrów dla powiatu Mieleckiego ...................................................................................................... 29
Rysunek 6. Mapa geologiczna Polski (wycinek) ............................................................................................................ 29
Rysunek 7. Mapa obszarów NATURA2000 w otoczeniu inwestycji ............................................................................. 31
Rysunek 8. Rozmieszczenie zasobów wodnych w województwie podkarpackim ......................................................... 35
Rysunek 9. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – octanu butylu - stężenia 1-godzinne................................... 60
Rysunek 10. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – benzenu – stężenia 1-godzinne ........................................ 61
Rysunek 11. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – pyłu zawieszonego - stężenia średnioroczne.................... 62
Rysunek 12. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – dwutlenku azotu - stężenia średnioroczne........................ 63
Rysunek 13. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – dwutlenku siarki - stężenia średnioroczne ....................... 64
Rysunek 14. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – tlenku węgla - stężenia 1-godzinne .................................. 65
Rysunek 15. Izofony równoważnego poziomu dźwięku A w otoczeniu źródła hałasu ................................................. 72
Spis tabel zawartych w opracowaniu:
Tabela 1. Tło zanieczyszczeń ......................................................................................................................................... 20
Tabela 2. Stężenia dopuszczalne substancji normowane wg Rozporządzenia z uwzględnieniem marginesu tolerancji
dla 2006 roku .................................................................................................................................................................. 20
Tabela 3. Poziomy docelowe dla arsenu, kadmu, niklu i benzo( )pirenu ...................................................................... 20
Tabela 4. Klasyfikacja jakości wód w rzekach powiatu mieleckiego badanych w 2006 roku (wg rozporządzenia MŚ z
dnia 11.02.2004r. – Dz.U.2004.32.284) ......................................................................................................................... 23
Tabela 5. Rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie inwestycyjnym ........................................................................... 46
Tabela 6. Wielkość emisji pochodząca z procesów malowania z instalacji ................................................................... 55
Tabela 7. Wielkość emisji pochodząca z procesów malowania dla każdego emitora. ................................................... 55
Tabela 8 Zestawienie emisji z dróg manewrowych: ....................................................................................................... 55
Tabela 9. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne ............................................................................................. 74
Tabela 10. Miejsca powstawania odpadów oraz ilości wytwarzane w ciągu roku: ............................................................ 82
Tabela 11. Sposób postępowania (gospodarowania) z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi i innymi niż
niebezpieczne .................................................................................................................................................................. 84
Tabela 12. Opis miejsc magazynowania odpadów ......................................................................................................... 86
Tabela 13. Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i
długoterminowe, stałe i chwilowe planowanego przedsięwzięcia na środowisko .......................................................... 91
-4-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH
W RAPORCIE
Przedmiotowe opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa
budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w
Radomyślu Wielkim.
Projektowana budowa została zlokalizowana na terenie zurbanizowanym. Obecnie na
terenie działek znajduje się Zakład Stolarski inwestora zajmujący się obróbką i
wykonywaniem mebli z płyt wiórowych i drewnianych. Planuje się rozbudowę budynku
stolarni o ok. 200 m2.
Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osób trzecich i nie powoduje:
ograniczenia dostępu do drogi publicznej
pozbawienia dopływu oświetlenia naturalnego do pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach sąsiednich.
pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej.
nie ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich.
Działka nie leży w terenie podlegającym ochronie w myśl ustawy o ochronie przyrody
i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Opis poszczególnych przyłączy.
Przyłącze wodociągowe - zapotrzebowanie wody na cele bytowo-socjalne w obiekcie
wynosi: q =0,8 l/s
Przyłącze kanalizacji sanitarnej - przewidywana ilość ścieków socjalno – bytowych
wynosi: q =0,8 l/s.
Ścieki sanitarne z budynku biurowego i części socjalnej przy hali odprowadzono
przykanalikiem do kolektora kanalizacji gminnej biegnącej w poboczu drogi gminnej. Na
odbiór ścieków Inwestor winien zawrzeć stosowną umowę. Z hali produkcyjnomagazynowej nie przewiduje się odprowadzania ścieków technologicznych.
-5-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Dodatkowo budynek będzie wyposażony w następujące instalacje:
Instalacja co. z kotłownią dwufunkcyjną na paliwo stałe - Moc cieplna obiektu c.o. –
max 80 kW
Instalacja wody zimnej
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej
Wybrany
wariant
przedsięwzięcia
jest
najbardziej
korzystny
dla
środowiska
a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne możliwymi przy obecnej lokalizacji
i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje
minimalne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu oraz zagrożenie dla gleby, wód
podziemnych i powierzchniowych w trakcie budowy. Występujące zagrożenia nie powodują
przekroczeń norm dopuszczalnych w środowisku a zastosowane rozwiązania techniczno –
technologiczne odpowiadają najnowszym osiągnięciom europejskim w branży. Realizacja
inwestycji nie będzie miała ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody
powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne
oddziaływania między tymi elementami.
W fazie realizacji nastąpią typowe rodzaje oddziaływania na środowisko tj. emisja hałasu,
gazów i pyłów do powietrza (ze środków transportu oraz maszyn budowlanych), emisja
odpadów typowych dla prac budowlanych (gruz betonowy, ceglany, niewielkie ilości
tworzyw sztucznych, drewna, złom stalowy itp.), zajęcie terenu. Charakter emisji hałasu i
zanieczyszczeń do powietrza będzie chwilowy, przerywany i nieciągły ograniczony do pory
dnia. Oddziaływania związane z wystąpieniem tych emisji nie mają znaczenia dla wpływu na
walory przyrodnicze i krajobrazowe. Natomiast istotne oddziaływania dla analizowanego
komponentu środowiska to zajęcie terenu i związane przekształcenia krajobrazowe.
Oddziaływania te mają charakter ciągły.
W fazie budowy jedynie przekształcenie powierzchni ziemi, bezpośrednie lub pośrednie
(mające skutek) oddziaływanie na faunę i florę, na tereny utworzonych form ochrony
przyrody, może być uznawane jako znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na walory
przyrodniczo-krajobrazowe. W analizowanym przypadku przekształcenie powierzchni ziemi
-6-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
będzie następowało w obrębie terenu Inwestora, który jest obecnie częściowo
zainwestowany.
Analizując zakres wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza
atmosferycznego oraz w oparciu o przeprowadzone obliczenia stwierdzam, że nie
występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających
w powietrzu (poniżej podsumowanie wyników, pełne wyniki oraz wydruki obliczeń
symulacyjnych w załączeniu).
Wielkość emisji
----------------------------------------------------------------------Substancja
| Emisja 1-godz. |
------------------------------------------------------|----------------|
|
| [kg/h] |
Lp |
Nazwa
|em. liniowe : |
|
|[kg/(h x 100 m)]|
=======================================================================
=
Schemat emisji nr 1
k1/rok
------------------83 Dwutlenek azotu od 2010 r.
88 Dwutlenek siarki od 2005 r.
159 Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
172 Tlenek węgla
0.03388
0.01536
0.01508
0.42918
Schemat emisji nr 2
E1/rok,E2/rok
------------------21 Benzen od 2010 r.
143 Octan butylu
3.7E-0004
1.8E-0004
Zapotrzebowanie na wodę do celów sanitarno-socjalnych wyniesie ok. 0,8 m3/dobę z
sieci wodociągowej, do celów technologicznych brak.
Ścieki bytowe w ilości ok. 0,8 m3/d będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji
sanitarnej.
Ścieki komunalne nie występują.
Ścieki przemysłowe nie występują.
Wody opadowe. Ilość ścieków opadowych wyniesie:
-7-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Dla deszczu 15 min maksymalna ilość wód opadowych wyniesie:
Qc115 min=
47,43 [m3/d]
Na terenie projektowanego przedsięwzięcia i istniejącego Zakładu zidentyfikowano
następujące źródła hałasu:

stacjonarne źródła hałasu typu budynki; kabiny,

stacjonarne źródła hałasu typu źródła punktowe – wentylatory,

ruchome źródła hałasu – pojazdy ciężarowe, pojazdy osobowe pracowników.
Po przeprowadzeniu obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu stwierdzam, że
planowana inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska z uwagi na dotrzymywanie
dopuszczalnego poziomu hałasu poza granicami działek inwestora.
W wyniku prowadzonej działalności powstają odpady niebezpieczne i innych niż
niebezpieczne. Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami nie jest uregulowany.
W wyniku działalności prowadzonej przez Firmę powstają następujące rodzaje odpadów:
Odpady niebezpieczne:

zużyte lampy fluorescencyjne,

zużyte opakowania po farbach i klejach,

odpady powstające podczas procesu malowania

zużyte baterie i akumulatory ołowiowe,

zużyte oleje,

zużyte filtry olejowe ze środków transportowych będących na stanie w Firmie
wymieniane są w punktach serwisowych na co właściciel posiada dowody
potwierdzające wymianę.
Odpady inne niż niebezpieczne:

odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, - odpady opakowaniowe z drewna,

opakowania z metalu,

zużyte sorbenty, tkaniny do czyszczenia i zużyta odzież ochronna.,

żelazo i stal,

wióra metalowe,
-8-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim

wióra, trociny, kawałki drewna

popiół ze spalania odpadów drzewnych
Ilość odpadów niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg, natomiast odpadów innych niż
niebezpieczne wytwarzanych jest powyżej 5 Mg rocznie. Właściciel Zakładu zgodnie z art. 17
ust. l punkt 2 przedłożył stosowną informację o wytwarzanych odpadach do Starosty Powiatu
Mieleckiego. Z uwagi na spalanie odpadów trocin w kotłowni zakładowej - Zakład zwróci się
o decyzję na odzysk odpadów poprodukcyjnych.
Spółka
Podkarpackiego
przekazuje
o ilości
informacje
i rodzaju
do
Urzędu
wytworzonych
Marszałkowskiego
odpadów
oraz
o
Województwa
sposobach
ich
zagospodarowania.
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska a
zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne możliwymi przy obecnej lokalizacji i
obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne
oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji hałasu oraz zagrożenie
dla gleby, wód podziemnych i powierzchniowych.
Występujące
zagrożenia
nie
powodują
przekroczeń
norm
dopuszczalnych
w środowisku a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne odpowiadają
najnowszym osiągnięciom europejskim w branży. Realizacja inwestycji nie będzie miała
ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, klimat, dobra
materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.
2. NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ RAPORT
Jarosław Godek
-9-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotowe opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa
budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w
Radomyślu Wielkim.
Niniejszy raport dotyczy etapu wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o uzyskanie
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która wymagana jest w związku z zaliczeniem
inwestycji do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.
46 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 roku z późniejszymi
zmianami).
Zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 03 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008
roku) – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach skierował
zapytanie o konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko oraz wykonania raportu (konsekwencja postępowania OOŚ) i jego zakres do
Starosty Powiatu2 oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Mając powyższe opinie Burmistrz Miasta i Gminy Radomyśl Wielki wydał
postanowienie - na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy - stwierdzające obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla
w/w przedsięwzięcia.
1
tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli
2 W odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
- 10 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Raport o którym mowa powyżej jest obowiązkowym dokumentem przedkładanym
organom ochrony środowiska w celu dokonania uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 roku).
Dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony środowiska i spełnia wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 03 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
2008 roku).
Niniejszy raport ma na celu określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko wynikające:
•
z istnienia przedsięwzięcia,
•
zmian zanieczyszczenia wynikających z realizacji przedsięwzięcia,
•
realizacji warunków nałożonych decyzją o warunkach lokalizacji inwestycji.
Rysunek 1. Plan zagospodarowania działki
- 11 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
Inwestycja będzie realizowana na terenie przemysłowym miejscowości Radomyśl
Wielki, gmina Radomyśl Wielki.
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni,
budowa: zbiornika na troty,
dziewięciu miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie utwardzonym oraz
wykonanie przyłącza wodociągowego na działkach numer ewidencyjny gruntu 175/2,
175/10, 175/19 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki.
Budynek produkcyjny parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii
szkieletowej – słupy, belki, rygle z kształtowników stalowych, ściany osłonowe z płyty
warstwowej. Dach na całości budynku po rozbudowie dwuspadowy w konstrukcji stalowej,
kryty płytą warstwową.
Odprowadzenie wód opadowych – systemem rynnowym na działkę inwestora (na
własny nieutwardzony teren).
Odległości usytuowania budynku wynoszą:
od budynku handlowo-usługowego (na tej samej działce)
– 3m,
od wiaty (od strony rozbudowywanej) usytuowanej na tej samej działce –14,5m.
od wiaty usytuowanej na tej samej działce
– 9m.
Wymagana odległość od innych obiektów wynosi 8 m. W takiej odległości nie ma
usytuowanych
obiektów
na
innych
działkach.
Odległości
pomiędzy
budynkami
usytuowanymi na jednej działce budowlanej nie normuje się pod warunkiem nie
przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wynoszącej 8000 m2.
Powierzchnia budynku usługowo-handlowego i rozbudowywanej stolarni łącznie nie
przekracza powyższej powierzchni, w związku z powyższym odległość między tymi
budynkami, wynosząca 3 m, jest wystarczająca.
- 12 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Dane liczbowe obiektu:
część istniejąca
powierzchnia zabudowy
- 315,60 m²,
powierzchnia użytkowa
- 285.62 m²,
kubatura
- 1253,60 m³,
długość
-
24,58 m,
szerokość
-
12,84 m,
część projektowana
powierzchnia zabudowy budynek
- 218,95 m²,
powierzchnia użytkowa budynek
- 194,22m²,
kubatura budynku
- 786,56 m³,
długość budynku
- 24,58 m,
szerokość budynku
- 20,94 m,
razem
powierzchnia zabudowy
-
534,55 m²,
powierzchnia użytkowa
-
479,84 m²,
kubatura budynku
-
2040,16 m³,
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:
Powierzchnia projektowanej zabudowy
-
534,55 m²
Powierzchnia istniejącej zabudowy
-
2602,00 m²
Dojście, dojazd i miejsca postojowe (istniejące)
-
3910,00m²
Powierzchnia zieleni (trawa, krzewy)
-
3613,15 m²
Powierzchnia działki
-
10659,70 m²
Wskaźnik intensywności zabudowy
-
0,29
Powierzchnia biologicznie czynna
-
34%
- 13 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Konstrukcja budynku:
istniejący budynek jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, układ ścian nośnych podłużny,
ławy i ściany fundamentowe betonowe wylewane na mokro, ławy posadowione ok. 1,0
m od poziomu terenu,
pokrycie dachu – blacha,
ściany nośne konstrukcji murowanej,
więźba dachowa żelbetowa dwuspadowa,
izolacja termiczna – brak
posadzki – wylewka betonowa
wyposażenie budynku w wewnętrzne instalacje: instalacja elektryczna.
Rysunek 2. Mapa położenia inwestycji
Proces technologiczny
Materiał przywożony na halę jest cięty na piłach na określone wymiary, następnie
poddawany jest obróbce na strugarkach. Elementy te są przewożone na frezarki i czopiarki gdzie
są profilowane do poszczególnych wyrobów.
Po tej obróbce maszynowej z elementów tych klei się gotowe wyroby. Podlegają one
następnie ręcznemu doczyszczaniu, malowaniu i w dalszej kolejności okuwaniu (montaż zawias,
zamków). Tak wykonane wyroby zostają wywożone z hali produkcyjnej.
- 14 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Podczas obróbki maszynowej powstają odpady w postaci zrzyn i wiórek. Zrzyny
wynoszone są pod wiatę a następnie spalane w kotłowni na grzanie wody a zimą na grzanie hali.
Wiórka wyłapywane są do worków przez stanowiskowe wyciągi a następnie wynoszone do
pomieszczenia gdzie też wykorzystuje się je do ogrzewania.
Ponieważ wyroby są produktem wysoko przetworzonym rocznie do produkcji zakład
zużywa tylko około 5000 metrów bieżących półfabrykatów sosnowych tj. 36 m3 oraz około 70m3
tarcicy sosnowej. Półfabrykaty przy obróbce jako odpad zostawiają tylko wiórka a tarcica wiórka
i zrzyny. Daje to około 35 m. przestrzennych wiórek i 24 m. przestrzennych zrzyn. Odpady te nie
tylko nie stanowią problemu ale wręcz nie pokrywają rocznego zapotrzebowania na opał.
Do obróbki drewna są przeznaczone maszyny dopuszczone przez dozór techniczny mające
aktualne DTR-ki, a część z nich posiada dodatkowo certyfikaty WE i CE ze znakiem „B”. Jak
widzimy podczas procesu technologicznego powstałe ewentualne czynniki szkodliwe zamykają
się wewnątrz hali, nie mając tym samym złego wpływu na otaczające środowisko.
5. CHARAKTERYSTYKA
CAŁEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
i
WARUNKI
WYKORZYSTYWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI
Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o około
200 m2 na działkach nr ewid. 175/2, 175/10 i 175/19 w Radomyślu Wielkim.
Istniejący stan zagospodarowania działki.
Działka nr 175/2 – obręb 72 Radomyśl Wielki, własność Władysław i Maria Cnota,
zam. Dąbrówka Wisłocka 45 – powierzchnia 0,2115 ha,
Działka nr 175/10 obręb 72 Radomyśl Wielki, własność Władysław i Maria Cnota,
zam. Dąbrówka Wisłocka 45 – powierzchnia 0,1537 ha,
Działka nr 175/19 obręb 72 Radomyśl Wielki, własność Władysław i Maria Cnota,
zam. Dąbrówka Wisłocka 45 – powierzchnia 0,7077 ha,
Powierzchnia wszystkich nieruchomości wynosi: 1,0729 ha, powierzchnia zabudowy
stolarni istniejącej ok. 0,3 ha. Części projektowanej ok. 0,0200 ha.
- 15 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Działki nr ew. 175/2, 175/10, 175/19 położone są w miejscowości Radomyśl Wielki
przy drodze powiatowej ul. Wałowa nr ew. dz. 209,
Zainwestowanie: działki zabudowane są budynkami produkcyjnymi, magazynowymi i
handlowymi Państwa Marii i Władysława Cnota zam. Dąbrówka Wisłocka 45 w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą F.H.U. „DOREX”,
Grunt: teren działki zalegają piaski, częściowo gliniaste, średniowilgotne. Woda
gruntowa znajduje się na głębokości około 1,8 m i waha się w zależności od warunków
atmosferycznych,
Powiązanie komunikacyjne planowanej inwestycji – istniejące zjazdy (wjazd i wyjazd)
z drogi powiatowej ul. Wałowa nr ew. dz. 209,
- Istniejące uzbrojenie budynku produkcyjnego - stolarni:
istniejący przyłącz wodociągowy,
istniejący przyłącz kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na ścieki oraz projektowany
przyłącz do gminnej kanalizacji sanitarnej ZUDP 1100/04
istniejący przyłącz elektroenergetyczny,
Infrastruktura drogowa bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
Projektowana budowa została zlokalizowana na terenie zurbanizowanym. Obecnie na
terenie działek znajduje się Zakład Stolarski inwestora zajmujący się obróbką i
wykonywaniem mebli z płyt wiórowych i drewnianych. Planuje się rozbudowę budynku
stolarni o ok. 200 m2.
Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osób trzecich i nie powoduje:
ograniczenia dostępu do drogi publicznej
pozbawienia dopływu oświetlenia naturalnego do pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach sąsiednich.
pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej.
nie ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich.
- 16 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Działka nie leży w terenie podlegającym ochronie w myśl ustawy o ochronie przyrody
i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Opis techniczny
Projektowana hala produkcyjno-magazynowa jest jednokondygnacyjna kryta dachem
wielospadowym. Teren wokół obiektu jest uzbrojony w sieć wodociągową, sieć kanalizacji
sanitarnej i napowietrzną sieć energetyczną.
Odprowadzenie wód opadowych nastąpi na tereny zielone Inwestora.
Projekt niniejszy swym zakresem obejmuje następujące instalacje:
przyłącze wodociągowe do budynku i p. poż.
przyłącza kanalizacji sanitarnej
Opis poszczególnych przyłączy.
Przyłącze wodociągowe - zapotrzebowanie wody na cele bytowo-socjalne w obiekcie
wynosi: q =0,8 l/s
Przyłącze kanalizacji sanitarnej - przewidywana ilość ścieków socjalno – bytowych
wynosi: q =0,8 l/s.
Ścieki sanitarne z budynku biurowego i części socjalnej przy hali odprowadzono
przykanalikiem do kolektora kanalizacji gminnej biegnącej w poboczu drogi gminnej. Na
odbiór ścieków Inwestor winien zawrzeć stosowną umowę. Z hali produkcyjnomagazynowej nie przewiduje się odprowadzania ścieków technologicznych.
Dodatkowo budynek będzie wyposażony w następujące instalacje:
Instalacja co. z kotłownią dwufunkcyjną na paliwo stałe - Moc cieplna obiektu c.o. –
max 80 kW
Instalacja wody zimnej
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej
- 17 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
6. PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
6.1.POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
Planowana inwestycja będzie związana z występowaniem następujących zagrożeń
dla środowiska:
1)
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego;
Emisja spalin i pylenie w okresie budowy
Emisja zanieczyszczeń z przejeżdżających samochodów w trakcie budowy
Emitowanie produktów spalania drewna,
pyłu z procesu oczyszczania powierzchni,
zanieczyszczeń z procesu malowania
2)
W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:
Emisja hałasu na etapie budowy
Emisja hałasu z przejeżdżających samochodów
Emitowanie hałasu – praca instalacji
3)
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
Powstawanie wód opadowych
Powstawanie ścieków sanitarnych
4)
W zakresie gospodarki odpadami:
Powstawanie odpadów na etapie budowy
Powstawanie odpadów w trakcie funkcjonowania instalacji
W pozostałych komponentach środowiska brak istotnych zagrożeń spowodowanych
planowaną inwestują.
Szczegółowy
opis
potencjalnych
zagrożeń
spowodowanych
realizacją
i funkcjonowaniem przedsięwzięcia zostanie opisany w dalszej części opracowania.
- 18 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
7. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Maksymalne
uciążliwości
związane
z
funkcjonowaniem
analizowanego
przedsięwzięcia zamykają się w granicach działek inwestora. Inwestycja realizowana jest
w miejscowości Radomyśl Wielki, gmina Radomyśl Wielki, powiat Mielecki, województwo
podkarpackie.
Gmina Radomyśl Wielki położona jest na malowniczym Płaskowyżu Tarnowskim części Kotliny Sandomierskiej. Kilka najwyższych wzniesień znajduje się między Janowcem
i Zdziarcem, a Jastrzabką (w tym Tarnia Góra - 244,8 m.n.p.m.), skąd biorą początek dopływy
Brnia (Upust wraz z Dębą), Potoku Zgórskiego (Dąbrówka) i Jamnicy. Pozostały teren
charakteryzuje się lekko falistym ukształtowaniem powierzchni.
Na terenie gminy znajdują się także stawy. Ich łączna powierzchnia wynosi 12 ha,
z czego 7 ha to zespół pięciu stawów na Potoku Zgórskim w okolicy Zgórska, które należą do
Państwowego Gospodarstwa Rybnego w Kolbuszowej.
Lasy gminne są pozostałością Puszczy Sandomierskiej. Zajmują ok. 2.925 ha, tj. ok.
19% powierzchni gminy i porastają przeważnie jej zachodnią część. W okolicy Janowca
i Dulczy Wielkiej znajduje się duży kompleks leśny „Czarny Las”. Dominuje bór mieszany,
świeży i wilgotny. Na terenach leśnych oraz łąkach i pastwiskach rośnie kilkadziesiąt
gatunków krzewów, roślin zielonych, porostów i krzewinek. Można tu spotkać typowe dla
tego środowiska dziko żyjące ssaki oraz kilkanaście gatunków ptaków objętych ochroną.
7.1.Powietrze atmosferyczne
W rejonie planowanego przedsięwzięcia zanieczyszczenie powietrza może pochodzić
od emisji lokalnych źródeł ciepła oraz emisji spalin pojazdów poruszających się po drodze.
Poziom zanieczyszczenia określony został Pismem znak: DTWM.ER-61610-18/08 z dnia 15
września 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura
w Tarnobrzegu ustalił następujący aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla terenu
inwestycji:
- 19 -
O D D Z I A Ł Y W N I A
R A P O R T
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Tabela 1. Tło zanieczyszczeń
Stężenie w odniesieniu do roku
Lp.
Rodzaj substancji zanieczyszczającej
1
[ g/m3]
Dopuszczalny
poziom
Benzen
1,4
5,0
2
Dwutlenek azotu
12,0
40,0
3
Pył zawieszony ogółem
36,0
40,0
4
Dwutlenek siarki
4,5
20,0
5
Ołów
0,15
0,50
Obszar inwestycji zaliczony został do obszarów o zanieczyszczeniu poniżej wartości dopuszczalnych (klasa A) charakteryzując się
zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki na poziomie niższym niż 26% poziomu odniesienia dla stężeń średniorocznych, zanieczyszczeniem
dwutlenkiem azotu w wielkości 36% poziomu dopuszczalnego dla stężeń średniorocznych, zapyleniem osiągającym 60% poziomu dopuszczalnego
dla stężeń średniorocznych pyłu (PM10) i zawartością benzenu w wielkości 13,5% poziomu dopuszczalnego dla stężeń średniorocznych oraz
ołowiu w wielkości 30% poziomu dopuszczalnego dla stężeń średniorocznych. Wszystkie dopuszczalne stężenia roczne dotyczą poziomów stężeń
klasy A.
Tabela 2. Stężenia dopuszczalne substancji normowane wg Rozporządzenia z uwzględnieniem marginesu tolerancji dla 2006 roku
Substancja
Benzen
Okres uśredniania
wyników pomiarów
Dopuszczalny
poziom
substancji
w powietrzu
Wartość
marginesu
tolerancji
w roku 2006
(µg/m3)
(µg/m3)
Dopuszczalny poziom substancji w
powietrzu powiększony o margines
tolerancji za rok 2006 (µg/m3)
Dopuszczalna częstość
przekroczenia
dopuszczalnego
poziomu w roku
kalendarzowym
rok kalendarzowy
5
4
9
-
jedna godzina
200
40
240
18 razy
rok kalendarzowy
40
8
48
-
jedna godzina
350
0
350
24 razy
24 godziny
125
0
125
3 razy
rok kalendarzowy
20
0
20
-
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Ołów
rok kalendarzowy
0,5
0
0,5
-
Ozon
8 godzin
120
0
120
25 dni
24 godziny
50
0
50
35 razy
rok kalendarzowy
40
0
40
-
8 godzin
10 000
0
10 000
-
Pył zawieszony
PM10
Tlenek węgla
Tabela 3. Poziomy docelowe dla arsenu, kadmu, niklu i benzo( )pirenu
3
Zanieczyszczenie
Poziom docelowy3
Arsen
6 ng/m
Kadm
5 ng/m
Nikiel
20 ng/m
Benzo(a)piren
1 ng/m
3
3
3
3
Dla całkowitej zawartości w pyle PM10 uśrednionej dla roku kalendarzowego
- 20 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Tło zanieczyszczeń – Rozkład stężeń średniorocznych za rok 2007
Benzen
Pył zawieszony
Dwutlenek azotu
Dwutlenek
siarki
- 21 -
O D D Z I A Ł Y W N I A
R A P O R T
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Realizacja inwestycji będzie powodować wprowadzanie do powietrza atmosferycznego
następujących substancji:
---------------------------------------------------------------------------------Lp | Nr | Nr wg CAS |Wartości odniesienia |Poziomy dopuszczalne
| Tło
|
|
|substancji
|łącznie z marginesami
| subs|DzU |
|wg DZU nr 1/03
|tolerancji wg DZU nr 87/02| tancji
|1/03|
|---------------------|--------------------------|---------|
|
|D1 [ug/m3]|Da [ug/m3]| D1 [ug/m3] | Da [ug/m3] | R [ug/m3]
==================================================================================
83 70
10102-44-0
Dwutlenek azotu od 2010 r.
200.000
40.000
16.000
88 72
7446-09-5
Dwutlenek siarki od 2005 r.
350.000
20.000
6.000
159 137
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
280.000
40.000
26.000
172 150
630-08-0
Tlenek węgla
30000.000
21 16
71-43-2
Benzen od 2010 r.
30.000
5.000
1.400
143 127
123-86-4
Octan butylu
100.000
8.700
0.870
7.2.Wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe płynące są dziś najbardziej
zanieczyszczonym elementem środowiska w Polsce, co
jest następstwem nieracjonalnej gospodarki zasobami
oraz
odprowadzania
nadmiernej
ilości
ścieków
przemysłowych i komunalnych o niedostatecznym
stopniu oczyszczenia.
Istotnym
czynnikiem
powierzchniowe
pochodzące
ze
wprowadzających
są
degradującym
zanieczyszczenia
spływów
do
wód
wody
obszarowe
powierzchniowych
zanieczyszczenia
pochodzące z gospodarki rolnej (nawozy, środki
ochrony roślin) oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne
będące rezultatem stosowania praktyki nadrzędności zaopatrzenia ludności w wodę
z wodociągów w stosunku do uporządkowania gospodarki ściekowej.
Ocena przydatności wody rzeki Wisłoki do zaopatrzenia ludności miasta Mielca
w wodę przeznaczoną do spożycia, wykonywana jest od roku 2004 w oparciu o badania
prowadzone w przekroju pomiarowo-kontrolnym powyżej Mielca zlokalizowanym w km
21,5 w miejscowości Wojsław.
- 22 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
Ś R O D O W I S K O
N A
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
W 2006 roku wody Wisłoki w tym przekroju oceniono jako wody kategorii A3, czyli
wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania. O ocenie zadecydowały wskaźniki takie
jak: liczba bakterii coli, liczba bakterii coli typu kałowego, obecność bakterii Salmonella.
W 2006 roku nie odnotowano znaczących zmian jakości wody w stosunku do 2005
roku, w którym wody Wisłoki również zakwalifikowane były do kategorii A3.
Tabela 4. Klasyfikacja jakości wód w rzekach powiatu mieleckiego badanych w 2006 roku (wg rozporządzenia MŚ z dnia 11.02.2004r. –
Dz.U.2004.32.284)
Rzeka
Punkt
pomiarowo-kontrolny
nazwa
km
Klasa
jakości
wód
WISŁOKA
Poniżej ujścia
Tuszymki
36,4
IV
WISŁOKA
Powyżej Mielca
21,5
IV
WISŁOKA
Poniżej Mielca
15,5
IV
WISŁOKA
Ujście do Wisły
3,0
IV
13,6
V
8,3
V
Poniżej ujścia
BABULÓWKA
POTOK RÓW
Potoku Rów
Poniżej
SSE Mielec
Wskaźniki decydujące o klasie jakości
nazwa wskaźnika
liczba bakterii gr.coli
Barwa
Zawiesina ogólna
azot Kjeldahla
chlorofil „a”
saprobowość fitoplanktonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
Zawiesina ogólna
azot Kjeldahla
chlorofil „a”
saprobowość peryfitonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
Barwa
zawiesina ogólna
BZT5
ChZT-Cr
azot Kjeldahla
chlorofil „a”
saprobowość fitoplanktonu
saprobowość peryfitonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
barwa
zawiesina ogólna
azot Kjeldahla
chlorofil „a”
saprobowość fitoplanktonu
saprobowość peryfitonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
barwa
zapach
tlen rozpuszczony
BZT5
ChZT-Mn
ChZT-Cr
OWO
amoniak
azot Kjeldahla
saprobowość fitoplanktonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
zapach
barwa
tlen rozpuszczony
BZT5
ChZT-Mn
ChZT-Cr
OWO
amoniak
azot Kjeldahla
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
- 23 -
w 100 ml
mgPt/l
mg/l
mgN/l
µg/l
indeks
w 100 ml
w 100 ml
mg/l
mgN/l
µg/l
indeks
w 100 ml
w 100 ml
mgPt/l
mg/l
mgO2/l
mgO2/l
mgN/l
µg/l
indeks
indeks
w 100 ml
w 100 ml
mgPt/l
mg/l
mgN/l
µg/l
indeks
indeks
w 100 ml
w 100 ml
mgPt/l
krotność
mgO2/l
mgO2/l
mgO2/l
mgO2/l
mgC/l
mgNH4/l
mgN/l
indeks
w 100 ml
w 100 ml
krotność
mgPt/l
mgO2/l
mgO2/l
mgO2/l
mgO2/l
mgC/l
mgNH4/l
mgN/l
w 100 ml
w 100 ml
min
460
7
5
0,67
1
2
460
1100
5
0,65
1
1,64
240
240
8
12
2,1
10,6
0,77
7,3
2,02
2,23
4600
24000
7
8,4
0,83
1
1,91
2,16
4600
24000
24
2
1,9
2
7,5
22,4
8,7
0,11
1,23
2,48
240
1500
4
25
0,5
2,5
7,8
20,9
2,6
0,22
1,09
7500
7500
wartość
max
24000
21
63
3,0
55
2,55
11000
24000
84
2,5
72
2,29
4600
24000
35
1300
8,2
57
5
74
2,6
2,64
2400000
4600000
30
62
8,1
88
2,97
2,53
150000
1100000
180
64
8,7
38
31
124
33
6,74
15,42
3,93
4600000
24000000
64
140
7,9
64
53
170
46
6,80
10,64
2400000
24000000
średnia
7687
14
20,5
1,24
19,9
2,25
3877
8058
25,3
1,25
25,2
2,01
2090
5792
16
136,3
3,9
25,6
1,71
30,6
2,28
2,41
334883
547000
15
26,6
2,22
31,6
2,45
2,35
45767
162333
59
18,8
5,6
10,8
15,5
48,8
14,1
2,79
4,71
3,24
732742
2741842
34,3
73
5,2
30
27,5
92,0
22
3,72
6,98
916900
3007292
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Ponadto zanieczyszczone wody rzeki negatywnie oddziaływają na stan czystości wód
gruntowych w bezpośrednim jej sąsiedztwie w zależności od stanu wody w rzece oraz wahań
zwierciadła wód podziemnych.
Typowym zjawiskiem jest wzrost naturalnej zawartości żelaza, i manganu na
podłożu zbudowanym z młodych utworów czwartorzędowych. Przedostają się one do wód
podziemnych z podłoża wskutek wymywania związków żelaza i manganu na drodze
kwasowości oraz potencjału oksydacyjno redukcyjnego
w
środowisku
hydrochemicznym.
Wymienione
wyżej
czynniki
powodują obniżenie klasy czystości wód,
co powoduje konieczność uzdatniania wód
ujmowanych dla celów użytkowych z ujęć
zlokalizowanych na terenie gminy.
Odwodnienie pozostaje w całości w
stanie istniejącym, a jego poprawa polegała
będzie na odmuleniu rowów otwartych
oraz udrożnieniu i remoncie przepustów
pod drogą oraz pod zjazdami.
Rysunek 3. Ocena jakości wód w województwie podkarpackim
7.3.Wody podziemne
Dla określenia poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych w poszczególnych
punktach badawczych, wykorzystano zasady klasyfikacji wód określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania
stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284).
Rozporządzenie to zakłada podział wód na pięć klas jakościowych, z uwzględnieniem
- 24 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi:
1) klasa I - wody o bardzo dobrej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych
procesów zachodzących w warstwie wodonośnej,
b) żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
2) klasa II - wody dobrej jakości:
a)
wartości
wskaźników
jakości
wody
nie
wskazują
na
oddziaływania
antropogeniczne,
b) wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości
dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
3) klasa III - wody zadawalającej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych
procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego,
b) mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
4) klasa IV - wody niezadowalającej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych
procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego,
b) większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
5) klasa V - wody złej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne,
b) woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
Rejon inwestycji jest poza obszarem głównych zbiorników wody podziemnej, z
których najbliższy występuje w rejonie doliny Wisłoki, z punktem kontrolnym jakości wód w
Mielcu. W punkcie tym zanotowano poprawę jakości wód w roku 2006 klasyfikując jej stan
do II klasy jakościowej charakteryzującej wody średniej jakości 3.
- 25 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
- 26 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
7.4. Klimat akustyczny
W miejscu zamierzonej lokalizacji przedsięwzięcia jedynymi źródłami mogącymi
kształtować klimat akustyczny są pojazdy używane podczas budowy i hałas komunikacyjny.
Z uwagi na natężenie ruchu nie powinno występować ponadnormatywne oddziaływanie w
porze dnia (55dB) i nocy (45dB).
Podczas pracy instalacji uciążliwości hałasowe będą powstawać przy pracy urządzeń
do cięcia i obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych.
7.5.Dane klimatyczne i meteorologiczne
Warunki anemologiczne kształtowane są przez ogólną cyrkulację atmosferyczną oraz
rzeźbę terenu. Przeważają w tym obszarze wiatry z sektora zachodniego (SW, W, NW) oraz
wiatry wschodnie o średniej prędkości od 3,0 do 3,5 m/s.
- 27 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Omawiany teren znajduje się w rejonie klimatycznym nizinnym, który obejmuje całą
Kotlinę Sandomierską. Klimat ten charakteryzuje się dość długim i ciepłym latem, ciepłą zimą i
stosunkowo niedużą ilością opadów. Przeciętna temperatura w ciągu roku wynosi tu około +7 8oC, zaś średnia temperatura dnia w ciągu lata kształtuje się w granicach +18oC, w ciągu zimy
obniża się do -3oC. Liczba dni mroźnych w ciągu roku wynosi 40 – 55, zaś liczba dni z
przymrozkami 90 – 110 dni. Przeciętna opadów wynosi od około 600 mm w okolicach
Tarnobrzega do 700 mm na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Dla miasta Mielca podaje informacja
załączona do mapy sozologicznej średni roczny opad na poziomie 614 mm. Okres zalegania
pokrywy śnieżnej wynosi 50 - 70 dni, a długość okresu wegetacyjnego 210 - 220 dni.
W opracowaniu korzystano ze statystyki częstości, kierunków wiatrów oraz klas
równowagi atmosfery zamieszczonej w programie OPA03 - Róża wiatrów dla stacji
meteorologicznej w Rzeszowie. W analizie zastosowano różę wiatrów dla 12 kierunków i 11
prędkości wiatrów, z uwzględnieniem 6 stanów równowagi atmosfery.
Analiza obserwacji wykazuje, że w rozpatrywanym obszarze dominowały wiatry
południowo - zachodnie (sektory 7, 8 i 9); łącznie 40,1 % wszystkich przypadków. Najmniej
obserwowano wiatrów południowo-wschodnich i północnych (sektory 1, 5 i 12); 10,3 %. Wiatry
słabe stanowiły 20,20 % wszystkich przypadków.
- 28 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
Ś R O D O W I S K O
N A
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Rozpatrując stany równowagi atmosfery stwierdza się, że w przedziale prędkości 0 3
m/s występują wszystkie stany równowagi. Najwięcej zarejestrowano przypadków równowagi
obojętnej; 55,2 %, najmniej - równowagi silnie chwiejnej; 0,9 %. Prędkość wiatru mierzona jest
na wysokości; h = 21 m. Średnia temperatura otoczenia dla okresu roku wynosi T = 7,6 oC.
Rysunek 4. Stacja Rzeszów – rozkład temperatury i odpadów
20
120
17,7
16,9
16,2
100
15
13,3
13,2
8,2
7,7
60
Opady
Temperatura
80
10
5
40
2,5
2,2
listopad
grudzień
październik
lipiec
sierpień
wrzesień
maj
czerwiec
kwiecień
luty
-2,7
-3,7
-5
marzec
styczeń
0
20
-1,5
0
Rysunek 5. Róża wiatrów dla powiatu Mieleckiego
7.6. Klasyfikacja przedsięwzięcia wg podziału sozologiczno-urbanistycznego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359), klasyfikacji miejsca
lokalizacji danego przedsięwzięcia można dokonać ze względu na w/w standardy:

do obszaru A - tereny chronione prawnie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne i o
ochronie przyrody,
 do obszaru B - tereny upraw rolnych,
z wyłączeniem
gruntów
pod stawami
i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz
zadrzewione
i zakrzewione,
grunty
zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem
terenów przemysłowych, użytków kopalnych
oraz terenów komunikacyjnych,
 do obszaru C - tereny przemysłowe, użytki
kopalne, tereny komunikacyjne.
Zgodnie z powyższą klasyfikacją, mając na
uwadze istniejące zagospodarowanie terenu oraz
zapisy
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Radomyśl Wielki, teren
przeznaczony pod projektowane przedsięwzięcie
można zaliczyć do obszaru "B".
Rysunek 6. Mapa geologiczna Polski (wycinek)
- 29 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Oznaczenia mapy:
Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły
Piaski eoliczne, lokalnie w wydmach
Piaski, żwiry i mułki rzeczne
Piaski, żwiry i mułki rzeczne
Piaski, żwiry sandrowe
Gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe
Wapienie organodetrytyczne, siarkonośne, żwiry, piaskowce i gipsy
7.7.Ochrona przyrody i krajobrazu
Obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
parki narodowe;
rezerwaty przyrody;
parki krajobrazowe;
obszary chronionego krajobrazu;
obszary Natura 2000;
pomniki przyrody;
stanowiska dokumentacyjne;
użytki ekologiczne;
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa Tuszyma. W regionie
planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty ochrony przyrody i krajobrazu
określone ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880
z późniejszymi zmianami).
Na terenie działki oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się żadne elementy
przyrody ożywionej lub nieożywionej objęte ochroną lub opieką konserwatora przyrody.
Ponadto nie następuje usunięcie drzew – teren lokalizacji przedsięwzięcia jest wolny od
drzew i krzewów.
- 30 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Rysunek 7. Mapa obszarów NATURA2000 w otoczeniu inwestycji
Obszary NATURA 2000 są zlokalizowane w odległości, kilku km od projektowanego
przedsięwzięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie kilkudziesięciu kilometrów brak również
innych wymienionych na wstępie form ochrony środowiska przyrodniczego.
Nie przewiduje się aby przedsięwzięcie to mogło mieć istotne negatywne
oddziaływanie na obszary Sieci Natura 2000 i chronione prawem polskim, co wynika ze
znacznej odległości analizowanego przedsięwzięcia na tereny chronione oraz charakteru
inwestycji.
- 31 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
7.8.Klasyfikacja przedsięwzięcia - warunki geośrodowiskowe
- 32 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
W najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji występują warunki korzystne
podłoża budowlanego oraz nie występują zabytki architektoniczne oraz sakralne.
7.9.Główny Zbiornik Wód Podziemnych „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów
(nr 425)
Wody podziemne z powodu ich gospodarczego znaczenia oraz powszechnego
zagrożenia jakości, zostały objęte programem państwowego monitoringu środowiska (PMŚ),
którego koordynatorem jest Państwowy Instytut Geologiczny. Zadaniem PMŚ jest coroczna
kontrola jakości wód podziemnych we wszystkich poziomach użytkowych - generalnie poza
obszarem oddziaływania lokalnych ognisk zanieczyszczeń.
Obecnie w sieci krajowej monitoringu wód podziemnych na terenie woj.
podkarpackiego obsługiwanych jest 27 punktów pomiarowych, z których 15 znajduje się na
obszarze pięciu GZWP (425, 430, 431, 432,433). Uzupełnieniem badań realizowanych w
- 33 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
ramach sieci krajowej są niezależne badania prowadzone w sieciach obserwacyjnych
regionalnych i lokalnych.
Głównym zadaniem monitoringu regionalnego jest kontrola jakości wód w
zbiornikach wód podziemnych o znaczeniu regionalnym oraz ustalenie istniejących i
potencjalnych ognisk zanieczyszczeń, a także rozpoznanie wpływu naturalnych i
antropogenicznych procesów kształtujących jakość wód.
Zadaniem monitoringu lokalnego
jest rozpoznawanie i śledzenie wpływu
stwierdzonych lub potencjalnych ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych Jakość
wód podziemnych głównych użytkowych zbiorników wodnych woj. podkarpackiego jest
bardzo zróżnicowana. Zbiorniki przedczwartorzędowe: trzeciorzędowe i
kredowe
charakteryzują się na ogół wysoką i średnią jakością wód. Gorsza jakość mają wody w
zbiornikach czwartorzędowych, gdzie w kilku punktach zarejestrowano
występowanie
zanieczyszczeń antropogenicznych, wyrażonych najczęściej podwyższoną zawartością
związków
azotu.
Stwierdza
się
także występowanie
podwyższonych
zawartości
żelaza i manganu (neogenicznego pochodzenia). Czwartorzędowe zbiorniki wodonośne,
ze względu na słabą naturalną izolację poziomu wodonośnego, narażone są na migrację
zanieczyszczeń z rolnictwa, aglomeracji miejsko-przemysłowych, atmosfery oraz lokalnych
źródeł punktowych. Część zmian jakości wód można także wiązać z sezonowymi i rocznymi
zmianami warunków klimatycznych. Na terenie woj. podkarpackiego brak jest wód
o najwyższej klasie jakości (la). Stosunkowo duża ilość badanych wód wykazuje wysoką
jakość (Ib). Wody tej klasy występują głównie w południowej części województwa (z
wyjątkiem Krosna). Najgorsze jakościowo wody występują w rejonach oddziaływania
większych ośrodków miejsko - przemysłowych (Krosno, Rzeszów), gdzie w ciągu roku
badawczego jakość badanych próbek wody każdorazowo odpowiadała klasie III.
Do głównych wskaźników obniżających jakość wód podziemnych należy zaliczyć
wodorowęglany, żelazo, potas, fosforany, a w zakresie wskaźników toksycznych: azot
azotanowy oraz azot azotynowy.
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2003 r. należy stwierdzić, że na
terenie woj. podkarpackiego wody najwyższej jakości (klasa la) występowały w trzech
punktach pomiarowych zlokalizowanych najbardziej na południe (Radoszyce, Dwerniczek i
- 34 -
O D D Z I A Ł Y W N I A
R A P O R T
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Bystre-Rabe). Stosunkowo duża ilość badań wykazała wysoką jakość (klasa Ib) - głównie w
południowej i północno-wschodniej części woj. podkarpackiego.
Wody średniej jakości (klasa
II)
występowały
natomiast
północno-zachodniej
w
części
województwa. Wody niskiej jakości
(klasa III) stwierdzono jedynie w
rejonach gdzie poziomem użytkowym
są wody gruntowe.
Słabe
jakościowo
występują
również
w
wody
rejonach
oddziaływania większych ośrodków
miejsko-przemysłowych:
(obszar
GZWP
432)
Krosno
i
Rzeszów
(obszar GZWP 425). W pozostałych
punktach
badawczych
występują
okresowe wahania jakości wody.
Rysunek
8.
Rozmieszczenie
zasobów
wodnych w województwie podkarpackim
8. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZABYTKÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW
I OPIECE NAD ZABYTKAMI
Brak w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
- 35 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
9. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
9.1.Niepodejmowanie przedsięwzięcia (wariant zerowy)
Na działkach objętych inwestycją znajduje się zakład stolarski Inwestora, stąd też
pozostawienie
stanu
istniejącego
nie
jest
brane
pod
uwagę.
Projektowane
zagospodarowanie nie narusza podstawowych założeń planu.
Projektowany obiekt będzie spełniał wszystkie wymagania krajowe i europejskie
w zakresie ochrony środowiska. Wobec powyższego „opcja zerowa” nie może być brana pod
uwagę jako rozwiązanie ostateczne.
9.2.Najkorzystniejszy dla środowiska
W wariancie eksploatacyjnym podjęte zostaną działania związane z realizacją
inwestycji, gdyż wprowadzenie nowego parku maszyn zapewni lepsza ochronę środowiska
naturalnego w okolicy lokalizacji inwestycji.
9.3.Uzasadnienie wybranego wariantu przedsięwzięcia
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska
a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne możliwymi przy obecnej lokalizacji
i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje
minimalne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu oraz zagrożenie dla gleby, wód
podziemnych i powierzchniowych w trakcie budowy. Występujące zagrożenia nie powodują
przekroczeń norm dopuszczalnych w środowisku a zastosowane rozwiązania techniczno –
technologiczne odpowiadają najnowszym osiągnięciom europejskim w branży. Realizacja
inwestycji nie będzie miała ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody
powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne
oddziaływania między tymi elementami.
W fazie realizacji nastąpią typowe rodzaje oddziaływania na środowisko tj. emisja
hałasu, gazów i pyłów do powietrza (ze środków transportu oraz maszyn budowlanych),
emisja odpadów typowych dla prac budowlanych (gruz betonowy, ceglany, niewielkie ilości
- 36 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
tworzyw sztucznych, drewna, złom stalowy itp.), zajęcie terenu. Charakter emisji hałasu
i zanieczyszczeń do powietrza będzie chwilowy, przerywany i nieciągły ograniczony do pory
dnia. Oddziaływania związane z wystąpieniem tych emisji nie mają znaczenia dla wpływu na
walory przyrodnicze i krajobrazowe. Natomiast istotne oddziaływania dla analizowanego
komponentu środowiska to zajęcie terenu i związane przekształcenia krajobrazowe.
Oddziaływania te mają charakter ciągły.
W fazie budowy jedynie przekształcenie powierzchni ziemi, bezpośrednie lub
pośrednie (mające skutek) oddziaływanie na faunę i florę, na tereny utworzonych form
ochrony przyrody, może być uznawane jako znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na
walory
przyrodniczo-krajobrazowe.
W analizowanym
przypadku
przekształcenie
powierzchni ziemi będzie następowało w obrębie terenu Inwestora, który jest obecnie
częściowo zainwestowany.
10.
WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
10.1.
Ochrona zieleni, obszarów leśnych i chronionych
Na terenie inwestycji nie przewiduje się wycinania istniejącego drzewostanu.
Prowadzone roboty ziemne nie będą powodować naruszenia systemu korzeniowego drzew.
10.2.
Prognozowany wpływ inwestycji na środowisko
Realizacja inwestycji i późniejsze użytkowanie instalacji spowoduje ograniczenie
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez zamontowanie automatycznych
systemów filtracyjnych.
- 37 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
11.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
11.1.
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność
realizacji obiektów
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy
w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania dróg, przejść dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej, wody.

odprowadzenie ścieków,

urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych,

zapewnienie łączności telefonicznej,

urządzenie składowisk materiałów i wyrobów
11.2.
Występujące obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania
i ukształtowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi
Nie występują
11.3.
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących
podczas realizacji robót budowlanych oraz środków zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych
Zagrożenia podczas wykonywanych prac związane są bezpośrednio z głębokością
wykonywanych wykopów, poziomem wód gruntowych, budową geologiczną gruntu oraz
z istniejącym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne,
wodociągi, lokalne kanały deszczowe i sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze,
cieki wodne, a także linie komunikacyjne.
- 38 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Ponadto mogą wystąpić zagrożenia związane z pracą maszyn i urządzeń technicznych
(spychacze, koparki, podnośniki, dźwigi i inne).
Najczęściej
występujące
zagrożenia
przy
wykonywaniu
prac
ziemnych
i montażowych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed
obsunięciem się; obciążenie klinu naturalnego odłamu gruntu urobkiem
pochodzącym z wykopu),

potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- 39 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
12.
OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ANALIZOWANYCH
WARIANTÓW,
W
TYM
RÓWNIEŻ
W
WYPADKU
WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
12.1.
ETAP BUDOWY
Ogólnie
oddziaływanie
na
środowisko,
które
wystąpi
w
fazie
realizacji
przedsięwzięcia można scharakteryzować jako krótkotrwałe, nieciągłe, o niewielkim
natężeniu, skoncentrowane wyłącznie wzdłuż trasy inwestycji. Stwierdza się brak
oddziaływania stałego, wtórnego, skumulowanego, transgranicznego oraz wpływu na
odległości przekraczające kilkaset metrów w czasie realizacji przedsięwzięcia.
Wpływ przedsięwzięcia poza terenem placu budowy:
Realizacja przedsięwzięcia wymaga dużego nakładu na transport związany z:
przywóz sprzętu budowlanego i związanej z nim infrastruktury,
przywóz materiałów budowlanych.
Niekorzystny wpływ na środowisko transportu związanego z realizacją inwestycji,
a mającego miejsce poza placem budowy, charakteryzować się będzie zwiększeniem hałasu,
zapylenia, emisji spalin, wystąpieniem drgań podłoża gruntowego (oddziaływanie na
budowle, a także możliwością kolizji z pieszymi, pojazdami i fauną oraz obiektami) głównie
na terenie gminy Radomyśl Wielki.
Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowań prawnych i zależy w dużej mierze od stosowania się
do nich wykonawcy robót, jego podwykonawców, dostawców. Istotną sprawą jest tutaj stan
techniczny pojazdów transportowych i przyjęcie odpowiedniego harmonogramu dostaw
oraz właściwe ustalenie tras przewozu. Trasy przewozu powinny przebiegać w oddaleniu od
miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku
i rekreacji.
- 40 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
12.1.1.
Naruszenia powierzchni ziemi:
Naruszenie powierzchni ziemi (budowy geologicznej gleb)
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi materiałami budowlanymi, smarami olejem
napędowym itp.
Czasowe zajęcie terenu,
Likwidacja istniejących elementów zainwestowania terenu
Zdjęcie i częściowa utrata humusu
Odkształcenie istniejącej konfiguracji terenu
Naruszenie warunków gruntowych
Czasowe rozcięcie istniejących elementów zagospodarowania terenu i powiązań
funkcjonalnych między nimi
Odpady wygenerowane przez planowaną inwestycję nie będą stanowiły większego
zagrożenia dla środowiska pod warunkiem odpowiednio prowadzonej gospodarki nimi.
O braku uciążliwości decyduje przede wszystkim rodzaj powstających odpadów oraz ich ilość.
12.1.2.
Oddziaływanie akustyczne
Podczas budowy będą występowały przede wszystkim ruchome źródła hałasu maszyny budowlane i transport. Niektóre prace będą również postrzegane jako punktowe
źródła hałasu - prace prowadzone przy budowie ścian, liniowe - wylewanie fundamentów.
Wyeliminowanie emisji hałasu w procesie budowy przedsięwzięcia jest niemożliwe
do osiągnięcia. Można jedynie zalecić na etapie wykonywania prac budowlanych następujące
środki techniczno-organizacyjne:
unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej,
stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń w dobrym stanie
technicznym,
eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym,
- 41 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Należy podkreślić, że uciążliwości związane z emisją hałasu będą miały charakter
krótkotrwały, nieciągły i ustaną z chwilą zakończenia budowy i będą możliwie ograniczane.
12.1.3.
Zanieczyszczenie powietrza
emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana przez pracę silników spalinowych
maszyn budowlanych i środków transportu
pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych oraz ruchu pojazdów
Do realizacji projektowanego przedsięwzięcia będzie wykorzystany mechaniczny
sprzęt budowlany stanowiący źródło emisji typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych tj.:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył. Ze względu na charakter emisji prace
budowlane można zaszeregować w następujący sposób:
liniowe źródło emisji - realizacja wykopu pod fundamenty,
punktowe źródła emisji – ewentualne odwodnienie wykopu, prace budowlane
rozproszone źródła emisji - transport,
niezorganizowana emisja - drogi dojazdowe, w mniejszym stopniu niektóre prace
budowlane.
W czasie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić również emisja niezorganizowana
w wyniku unoszenia pyłu z placu budowy, a przede wszystkim z dróg służących jako dojazd
do placu budowy na skutek ruchu pojazdów. Sytuacja ta może pojawić się głównie w
okresach długotrwałej suszy. Celem przeciwdziałania emisji niezorganizowanej należy
zapobiegać zanieczyszczaniu dróg publicznych masami ziemi.
Wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń w procesie budowy przedsięwzięcia jest
niemożliwe do osiągnięcia. Można jedynie zalecić na etapie wykonywania prac budowlanych
następujące środki techniczno-organizacyjne:
unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej,
stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym,
czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne,
- 42 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Należy podkreślić, że oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji jest
krótkotrwałe, nieciągłe i ustaje całkowicie w momencie zakończenia jego budowy.
12.1.4.
Oddziaływanie na środowisko wodne
W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będzie występowało zapotrzebowanie na wodę do
celów technologicznych, gdyż na miejsce budowy przywożone będą gotowe do zastosowania
produkty. Woda do celów produkcyjnych pochodzić będzie z sieci wodociągowej.
Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących inwestycję będą zabezpieczone
w istniejącym Zakładzie Produkcyjnym. Ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.
Ścieki opadowe będą spływały z placu budowy do gruntu w sposób naturalny - infiltracja,
lub kanalizacją deszczową do cieków wodnych. Poziom zanieczyszczenia ścieków opadowych
zależeć będzie przede wszystkim od stanu technicznego stosowanych pojazdów i maszyn
budowlanych, od ich sposobu eksploatacji oraz od stanu utrzymania czystości na placu budowy.
Dlatego też bezwzględnie należy przestrzegać zalecenia stosowania maszyn i sprzętu w dobrym
stanie technicznym oraz przeciwdziałać zanieczyszczeniu placu budowy (dróg osiedlowych)
ziemią z wykopów. Skład zanieczyszczeń wód opadowych dostających się do gruntu w trakcie
prowadzenia robót nie będzie zasadniczo odbiegał od poziomu zanieczyszczeń wód opadowych na
tym terenie obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego stanu technicznego i czystości sprzętu
ciężkiego w trakcie robót. Ścieki opadowe na placu budowy nie będą stwarzały zagrożenia dla
środowiska.
12.1.5.
Wpływ na wody podziemne
Główny ciężar odpowiedzialności za możliwe skażenie środowiska glebowego i wód
podziemnych spoczywa na wykonawcy przedsięwzięcia. Dlatego też wybór wykonawcy
posiadającego nowoczesny i utrzymany w dobrym stanie technicznym park maszynowy oraz
spełniającego wszystkie obowiązki nałożone w ustawie o odpadach na posiadaczy odpadów
zapewnia minimalne prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wód podziemnych.
Przy realizacji przedsięwzięcia należy się stosować do następujących zaleceń:
- 43 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują
ubytki płynów,
tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzać poza wykopami ze szczególną
ostrożnością,
zabrania się dokonywania napraw sprzętu budowlanego w terenie wykonywanych
prac,
niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpadów, w tym w szczególności pojemników z odpadami
niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.).
Przestrzeganie powyższych zaleceń zapewnia ochronę środowiska wód podziemnych
podczas prowadzenia realizacji analizowanego przedsięwzięcia.
12.1.6.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe
Przy realizacji przedsięwzięcia należy się stosować do następujących zaleceń:
nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują
ubytki płynów,
tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzać poza wykopami ze szczególną
ostrożnością,
zabrania się dokonywania napraw sprzętu budowlanego w terenie wykonywanych
prac,
niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpadów, w tym w szczególności pojemników z odpadami
niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.).
Oddziaływanie
na
środowisko
wód
powierzchniowych
prowadzonych
prac
budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia jest krótkotrwałe, nieciągłe i kończy się
całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia.
12.1.7.
Oddziaływanie na świat zwierzęcy i roślinny
Przedsięwzięcie będzie realizowane w terenie obecnie zurbanizowanym, w którym zaszły
znaczne przekształcenia antropogeniczne. Na tym terenie wystąpią w fazie realizacji
- 44 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
przedsięwzięcia oddziaływania opisane wyżej w opracowaniu, które będą miały ograniczony
zasięg i czas oddziaływania.. Należy na tych odcinkach zadań zwrócić szczególną uwagę na sposób
wykonania wykopów oraz staranność wykonania prac przy odtworzeniu powierzchni terenu
i przywróceniu zieleni.
12.1.8.
Oddziaływanie na krajobraz
Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformuować wniosek
o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach ograniczenia do bezpiecznego poziomu
korzystania ze środowiska w trakcie realizacji zamierzonych robót. Uciążliwości związane
z okresem budowy będą krótkotrwałe i odwracalne.
12.1.9.
Wpływ poprzez emisję odpadów
Etap realizacji przedsięwzięcia będzie powodował emisję odpadów do środowiska. Będą
to odpady przede wszystkim inne niż niebezpieczne związane bezpośrednio z rodzajem
wykonywanej działalności gospodarczej oraz odpady komunalne związane z bytowaniem ekip
prowadzących budowę - niesegregowane odpady komunalne. Jedynymi mogącymi powstać w
trakcie realizacji odpadami niebezpiecznymi są odpady gleby i ziemi, które uległy
zanieczyszczeniu substancjami niebezpiecznymi np. substancjami ropopochodnymi, oraz
odpady asfaltów zawierających smołę.
W trakcie prowadzonych prac powinna być stosowana zasada zapobiegania
powstawaniu odpadów oraz ich minimalizacji, a następnie dążenie do ich odzysku, później do
unieszkodliwienia. Posegregowane odpady winny być gromadzone selektywnie, a następnie
przekazywane do wykorzystania bądź unieszkodliwienia.
Opakowania na odpady niebezpieczne winny być wykonane z materiału odpornego na
działanie składników umieszczonego w nich odpadu i posiadać szczelne zamknięcie
zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu podczas transportu oraz
czynności załadunkowych i rozładunkowych, odpady inne niż niebezpieczne mogą być
zbierane i magazynowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych (worki, pojemniki),
metalowych (beczki, pojemniki), drewnianych – palety i innych w sposób nie powodujący
uciążliwości dla ludzi i środowiska.
- 45 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Tabela 5. Rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie inwestycyjnym
KOD
GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych)
17 01
Odpady minerałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 02
Odpady drewna, szkła i tworzysz sztucznych
17 02 01
Drewno
17 02 02
Szkło
17 02 03
Tworzywa sztuczne
17 03
Odpady asfaltów , smół i produktów smołowych
17 03 01*
Asfalt zawierający smołę
17 04
Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01
Miedź, brąz, mosiądz
17 04 05
Żelazo i stal
17 04 07
Mieszaniny metali
17 04 11
Kable inne niż wymienione w 170410
Gleba i ziemia (włączając gleb ę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz
17 05
urobek z pogłębiania)
17 05 03*
Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503
17 09
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
17 09 04
w 170901, 170902, 170903
200301
Niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
*) odpady niebezpieczne
17
Odpady wygenerowane przez planowaną inwestycję nie będą stanowiły większego
zagrożenia dla środowiska pod warunkiem odpowiednio prowadzonej gospodarki nimi.
O braku uciążliwości decyduje przede wszystkim rodzaj powstających odpadów oraz ich ilość.
Nie stwierdza się zagrożenia środowiska poprzez emisję odpadów z budowy oraz
odpadów komunalnych powstających w fazie realizacji przedsięwzięcia, gdyż rodzaje i ilości
powstałych odpadów nie stwarzają większego problemu z ich unieszkodliwieniem bądź
wykorzystaniem. Warunkiem braku oddziaływania powstających odpadów jest właściwy
sposób postępowania z nimi zależny od rodzaju, ilości i miejsca powstania odpadu, a przede
wszystkim staranna zbiórka odpadów w miejscu ich powstawania.
- 46 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
12.1.10.
Zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o zwiększonym ryzyku dla
środowiska (zagrożonych wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej). W przydatku
wystąpienia jakiejkolwiek awarii np. wycieku paliwa, oleju - zostaną przeprowadzone prace
zmierzające do ograniczenia jej wypływu.
12.1.11.
Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko
naturalne
przy zastosowaniu i przyjęciu opisanych wyżej profilaktycznych działań
zapobiegawczych. Nie zajdzie przypadek wzajemnego oddziaływania na poszczególne
komponenty środowiska naturalnego.
Z punktu widzenia ochrony środowiska przyjęty wariant przedsięwzięcia daje
odpowiednie
zabezpieczenie
poszczególnych
komponentów
środowiska
naturalnego.
Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza wpływu projektowanego przedsięwzięcia przy
założonych rozwiązaniach będzie minimalna i zamykać się będzie w granicach własności
Inwestora.
Zastosowany wariant jest uzasadniony i gwarantuje minimalne oddziaływanie na
środowisko.
12.1.12.
Transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko
Planowana inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko z uwagi
na dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska poza terenem działki
Inwestora.
12.1.13.
Wpływ na zabytki chronione
Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia i wyrządzać szkód
w zabytkach chronionych
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, w szczególności zabytków architektonicznych z uwagi na brak w/w obiektów
chronionych obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie.
- 47 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
12.2.
ETAP EKSPLOATACJI
12.2.1.
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
Zgodnie z obowiązującymi przepisami parametrami meteorologicznymi występującymi
w obliczeniach stanu zanieczyszczenia są:
•
Prędkość wiatru na wysokości wylotu emitora
•
Średnią prędkość wiatru w warstwie od poziomu terenu do wysokości pozornego punktu emisji
•
Współczynnik poziomej dyfuzji atmosferycznej
•
Współczynnik pionowej dyfuzji atmosferycznej
Dla potrzeb obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykorzystano dane z Katalogu
danych meteorologicznych opracowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Obliczenia przeprowadzono w receptorach na wysokości 0 m. Sieć obliczeniową
przyjęto o węzłach, co 5 m z węzłem w środku układu współrzędnych.
Analizując zakres wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza
atmosferycznego oraz w oparciu o przeprowadzone obliczenia stwierdzam, że nie
występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających
w powietrzu (poniżej podsumowanie wyników, pełne wyniki oraz wydruki obliczeń
symulacyjnych w załączeniu).
Wielkość emisji
----------------------------------------------------------------------Substancja
| Emisja 1-godz. |
------------------------------------------------------|----------------|
|
|
[kg/h]
|
Lp
|
Nazwa
|em. liniowe :
|
|
|[kg/(h x 100 m)]|
========================================================================
83
88
159
172
Schemat emisji nr 1
k1/rok
------------------Dwutlenek azotu od 2010 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Tlenek węgla
0.03388
0.01536
0.01508
0.42918
21
143
Schemat emisji nr 2
E1/rok,E2/rok
------------------Benzen od 2010 r.
Octan butylu
3.7E-0004
1.8E-0004
- 48 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
12.2.1.1. System ogrzewania obiektu
Projektowane obiekty kubaturowe związane z Zakładem będą ogrzewane dzięki
zastosowaniu kotła na odpady drzewne o mocy do 80 kW. Do celów obliczeniowych założono
największą moc kotła tj. 80 kW. Wybranym producentem kotła będzie firma Hajnówka
specjalizująca się w produkcji kotłów do przemysłu drzewnego.
Kotły centralnego ogrzewamia typu "HAJNÓWKA". Są to wodne niskotemperaturowe
kotły grzewcze o konstrukcji stalowej, przystosowane do spalania różnorodnych paliw
stałych ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych paliw niskokalorycznych takich jak:
trociny, drewno odpadowe. Kotły przeznaczone są jako żródło ciepła do ogrzewania domów
jednorodzinnych,
gospodarstw
rolnych,
budynków
hodowlanych
oraz
budynków
przemysłowych. Sprawność przy spalaniu paliw podstawowych w kotłach "Hajnówka"
wynosi ponad 86-90% co jest potwierdzone ekspertyzami Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Gospodarki Energetycznej w Warszawie.
Konstrukcja kotła obliczona jest na spalanie paliw o niskiej kaloryczności drewna i jego
odpadów. Duża komora zasypowa, górny zasyp paliwa, spalanie bez wstępnego zgazowania,
odbiór ciepła z spalin w części opłomkowej pozwalają na stosowanie wyżej wymienionych
paliw, tanich i dostępnych. Rozmiary otworu zasypowego pozwalają na wygodny załadunek
nawet bardzo dużych kawałków drewna.
Jednorazowe uzupełnienie paliwa , w zależności od temperatury zewnętrznej i rodzaju
paliwa, powinno starczyć na około 8 - 10 godzin pracy kotła.
Spaliny odprowadzane będą do powietrza za pomocą emitora metalowego o wysokości
7,6 m i średnicy 15 cm. Kocioł w kotłowni opalany jest trocinami i odpadami (kawałkami
drewna).
Kotłownia będzie pracować w systemie ciągłym w okresie zimowym, natomiast
w pozostałym okresie praca jej uzależniona będzie od potrzeb.
- 49 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Decyzja ustalająca dopuszczalne do emitowania substancje do powietrza dla kotłowni
nie jest wymagana z uwagi na moc kotła.
W celu określenia zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń powstałych z procesu spalania
trocin dokonano obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
Poniżej wyniki z programu Kotły03:
OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
SYSTEM OPA03 PROGRAM KOTLY03 WERSJA 2.01 DLA PC
według metodyki określonej w Dz.U. Nr 87/2002 rozp.796
DZ.U. Nr 1/2003 rozp.12, Dz.U. Nr 163/2003 rozp.1584
___________________________________________________________________________
Obiekt: Stolarnia
1. Wykaz emitorów
----------------------------------------------------------------------|
| Współrzędne | Wyso |Średni-|Ciepło |Spadek |
|
Nazwa
|--------------| kość |ca wylo|własciwe|tempera|
|
emitora
|
x
| y
|
|towa
|gazów
|tury
|
|
|--------------------------------------|-------|
|
|
m
| m
|
m |
m
|kJ/m3 K | st/mb |
=======================================================================
1
K
184
302
7,6
0.15
2. Skład frakcyjny pyłu za kotłem (Spalanie drewna)
-----------------------------------------------------------| Wielkość ziarna
| Średnia prędkość | Udział wagowy |
| frakcji pyłu
| opadania frakcji | frakcji
|
|
| pyłu
|
|
|-------------------|--------------------|-----------------|
|
u
|
m/s
|
%
|
============================================================
0 - 5
0.0010
41.40
5 - 10
0.0010
3.10
10 - 20
0.0240
7.50
20 -40
0.0750
14.50
40 -60
0.1650
7.40
>60
0.3100
26.10
3. Paliwo
-------------------------------------------------------------------------------|
|Wartosc opałowa |Siarka palna | Popiół
|Częś-|WilRODZAJ | GATUNEK
|----------------|-------------|-----------|ci
|got|
| min. |średnia| max. | śred.|max. |śred.|palne|ność
-------------------------|--------|-------|------|------|-----|-----|-----|----|
|
kJ/kg
| %
| %
| % | % | % | %
|
| gaz kJ/m3
|
|
|
|
|
|
================================================================================
biomasa
15000
18000
1.50 0.60
20.0
4. Charakterystyka kotłów
------------------------KOCIOŁ NR 1
4.1 Nazwa kotła: kotłownia
4.2 Palenisko: rusztowe mechaniczne
4.3 Paliwo: biomasa
4.4 Sprawność kotła: 80 %
4.5 Nominalna wydajność kotła: 0.08 MW
4.6 Temperatura spalin za kotlem :423 st.K
4.7 Współczynnik nadmiaru powietrza: 1.80
4.8 Nazwa charakterystyki frakcyjnej pyłu w spalinach za kotłem: Spalanie drewna
Produkty spalania
biomasy -
kotłownia
- 50 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
------------------------------------------------------------------------|Lp
| Nazwa
| Wskaźniki emisji
| Standardy |
|substancji | substancji
|-----------------------| emisyjne |
|
|
|paliwo stałe :kg/t
| 2006 r.
|
|-----------------------------------|
płynne:kg/tys.l |---------- |
|
|
|
gazowe:kg/tys.m3| mg/Nm3
|
|
|
|
|
|
=========================================================================
79
Dwutlenek azotu
27.3000000
88
Dwutlenek siarki
0.6800000
159
Pył całkowity
1.0000000
172
Tlenek węgla
19.0000000
5. Podokresy obliczeniowe
------------------------5.1. Podokres obliczeniowy nr 1 - roczny
Długość okresu w godz. = 4000
Dane meteorologiczne sezonu : rok
Średnia temperatura okresu = 280.6 st.K
Zużycie paliwa :biomasa = 490.9 t
------------------------------------------------------------------------|Nr kotła Nazwa kotła
Liczba kotłów
Liczba godzin |
|
pracy w okresie|
=========================================================================
Emitor : K
1
kotłownia
1
4000
Koniec danych
W Y N I K I
Bmax = Qnom x 3600 / (Wmin x nc/100)
gdzie:
Bmax
Qnom
nc
Wmin
-
maksymalne zużycie paliwa odpowiednio w kg/h,l/h,m3/h
nominalna wydajność kotła [kW]
sprawność cieplna kotła [%]
minimalna wartość opałowa paliwa odpowiednio
w kJ/kg lub kJ/m3
ZUŻYCIE PALIWA (stałe kg/h i t,płynne l/h i tys.l,gazowe m3/h i tys. m3)
-------------------------------------------------------------------|
|
|
Z u ż y c i e
p a l i w a
|
| Emitor |
Kocioł
|---------------------------------------|
|
|
| maksymalne | średnie
|
roczne
|
====================================================================
k1
K1
okres: rok
22.6
22.6
90.4
biomasa : roczne zużycie paliwa = 90.4 t
EMISJA GODZINOWA MAKSYMALNA I ŚREDNIA
------------------------------------E pc max = (p max/100) x (u/100) x (100 - sk)/(100 - k) x Bmax
gdzie
E pc max
p max
u
k
sk
Bmax
-
maksymalna emisja pyłu całkowitego [kg/h]
maks. zawartosc popiołu w paliwie [%]
unos p[%]
zawartość części palnych [%]
skutecznosc całkowita urządzenia odpylającego [%]
maksymalne zużycie paliwa odpowiednio w kg/h,l/h,m3/h
E p10 max = (pmax/100) x (u/100) x (1-k/100) x Bmax
x ((uf1/100) x (1-sk1/100)
+ ... + (ufn/100) x (1-skn/100))
gdzie:
- 51 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
E pc max
E p10 max
uf1...ufn
sk1...skn
-
maksymalna emisja pyłu całkowitego [kg/h]
maksymalna emisja pyłu zawieszonego [kg/h]
udziały frakcji do 10 mikr. w pyle za kotłem [%]
wartości skuteczności odpylania dla frakcji do 10 mikr.,[%]
Emisja pozostałych zanieczyszczeń:
E max = ej/1000 x Bmax
gdzie
ej
- wskaznik emisji zanieczyszczenia w kg
odpowiednio na tone,tys.l,tys.m3 paliwa
Emisja średnia liczona wg wzorow jak dla emisji maksymalnej
z następujacymi różnicami :
- w miejsce maksymalnego zuzycia paliwa przyjęto średnie
zużycie
- w miejsce maksymalnej zawartosci siarki palnej i popiołu
przyjęto zawartości średnie.
OBLICZENIE EMISJI GODZINOWEJ
---------------------------Okres : rok; Kocioł: K1
-----------------------Dwutlenek azotu
E maks = 1.5000/1000 kg/t x 22.6 kg/h = 0.0339 kg/h
Dwutlenek siarki
E maks = 0.6800/1000 kg/t x 22.6 kg/h = 0.0154 kg/h
pył całkowity
E max = 1.5/100 x 10.0/100
= 0.0339 kg/h
* 100/100 x 22.6 kg/h
pył zawieszony
E max = 0.034 kg/h x (41.4/100
= 0.0151 kg/h
+ 3.1/100 )
Tlenek węgla
E maks = 19.000/1000 kg/t x 22.6 kg/h = 0.4292 kg/h
ZESTAWIENIE EMISJI GODZINOWEJ MAKSYMALNEJ I ŚREDNIEJ ORAZ ROCZNEJ
---------------------------------------------------------------------------------|
Emisja 1-godz. maksymalna
|Emisja 1-godz. śr. | Emisja
Substancja
|---------------------------------|-------------------| roczna
|
obliczona
| dopuszczalna
|obliczona|dopuszcz.|
-----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
kg/h |mg/Nm3| kg/h
|mg/Nm3|
kg/h |
kg/h |
t
==================================================================================
1. Okres: rok 4000 godz
----------------------------Emitor: k1
Kocioł: K1 1 szt.
Dwutlenek azotu
0.034
0.034
0.034
0.034
0.136
Dwutlenek siarki
0.015
0.015
0.015
0.015
0.061
pył całkowity
0.034
0.034
0.014
0.014
0.054
pył zawieszony
0.015
0.015
0.006
0.006
Tlenek węgla
0.429
0.429
0.429
0.429
1.717
----------------------------------------------------------------------------------
- 52 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
PARAMETRY WYRZUTU SPALIN.
------------------------Vn
= B x [1,375 + 0,227 x W/1000 + (wn - 1)
x (0,5 + 0,242 x W/1000]
(Paliwo stałe)
Vrz = Vn x Ts / 273
vsp = Vrz x 4 / (pi x d
Ts
x d x 3600)
= Tsk - dh x h
gdzie
Vn
Vrz
vsp
Ts
B
-
W
wn
Tsk
h
d
dh
-
natężenie przepływu gazów w warunkach normalnych [Nm3/h]
jw,w warunkach rzeczywistych [m3/h]
predkość odlotowa gazów [m/s]
temperatura gazów na wylocie z emitora [K]
zużycie paliwa;maksymalne dla obciżenia maksymalnego
rzeczywiste dla średniego,odpowiednio w kg/h,l/h,m3/h
wartość opałowa paliwa,odpowiednio minimalna lub średnia
współczynnik nadmiaru powietrza
temperatura gazów za kotłem [K]
wysokość geometryczna emitora [m]
wewnętrzna średnica wylotowa emitora [m]
spadek temperatury na 1 mb materiału emitora [K/m]
OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE - okres : rok emitor : k1
Kocioł: K1
Vn = 22.59 kg/h x [1.375 + 0.227 x (15000 kJ/kg / 1000)
+ (1.40 - 1) x (0.5 + 0.242 x (15000 kJ/kg / 1000)]
= 145.29 Nm3/h
Ts
= 420.0 K - 7.6 m x 0.0 K/m = 420.0 K
Vrz = 145.29 Nm3/h x 420.0 / 273
= 223.52 m3/h
vsp = 4 x 223.52 m3/s /(3,14 x 0.15 m x 0.15 m x 3600) = 3.51 m/s
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYRZUTÓW SPALIN
----------------------------------------------------------------|
| Natężenie przepływu
|Temperatura| Prędkość
|
| Emitor
|
spalin
| spalin
| wylotu
|
|
|------------------------|------------------------|
|
|
Nm3/h
|
m3/h
|
st.K
|
m/s
|
=================================================================
Obciążenie maksymalne - rok
---------------------------k1
145
224
420
3.51
I. PROPOZYCJE DANYCH DO POZWOLENIA NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA - KOTŁY
-------------------------------------------------------------------------------|Lp |
Kocioł
|Nominalna |Zanieczyszczenie
| Emisja maksymalna |
|
|
|moc cieplna|
|
1-godz.
|
|----|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|
|
|
|
MW
|
|mg/Nm3 |
kg/h
|
================================================================================
1
K1 paliwo:biomasa
0.094
Dwutlenek azotu
0.03388
Dwutlenek siarki
0.01536
Pył całkowity
0.03388
- 53 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
II. PROPOZYCJE DANYCH DO POZWOLENIA NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ - EMITORY
---------------------------------------------------------------------------|Lp | Emitor
| Zanieczyszczenie
|Emisja maksymalna 1-godz.|
|----|------------------|------------------------|-------------------------|
|
|
|
| mg/Nm3
|
kg/h
|
============================================================================
1
k1
h geom. = 7.6 m
średnica =0.15 m
Kotły: K1 1 szt.
----------------Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył całkowity
0.03388
0.01536
0.03388
III. PROPONOWANE DANE DO POZWOLENIA NA EMISJĘ DO POWIETRZA
ZANIECZYSZCZEŃ - EMISJA ROCZNA OBIEKTU W T/ROK
1.
2.
3.
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył całkowity
0.136
0.061
0.054
Emisja roczna obliczona na podstawie emisji średniej.
Koniec obliczeń
12.2.1.2. Procesy cięcia, malowania i klejenia
Obróbka mechaniczna polegać będzie na cięciu, formowaniu i szlifowaniu powierzchni
drewnianych. W przypadku płyt wiórowych będzie to cięcie. Zanieczyszczenia z tego procesu
będą „wyłapywane” poprzez cyklon a następnie będą opadać do komór pyłowych, skąd
będzie sukcesywnie opróżniany. Następnie oczyszczone powietrze będzie wyprowadzane na
zewnątrz budynku emitorem (E1).
Po obróbce wstępnej mechanicznej wyroby stolarskie poddawane są gruntowaniu,
następnie malowaniu farbami wodnymi akrylowymi typu GORI - 897. Malowanie odbywać
się będzie za pomocą pistoletów z pompą typu Wagner lub ręcznie, w pomieszczeniu. Gotowe
wyroby zawieszane będą na hakach i suszone. Zanieczyszczenia wyprowadzane będą z hali
za pomocą dwóch wentylatorów (emitory E2 i E3).
Średnie zużycie farb wynosi ok. 100 kg/m-c, natomiast klejów ok. 50 kg/m-c. W Firmie
używane są kleje typu „Rakoll”.
Na podstawie ilości zużywanych farb i klejów oraz och kart charakterystyki określono
wielkość emisji wprowadzanej do powietrza emitorami E1 i E2 (H - 7,6 m, średnica 0,25 m)
- 54 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Tabela 6. Wielkość emisji pochodząca z procesów malowania z instalacji
Emitowane substancje
Mg/rok
kg/h
mg/s
benzen
0,0029
0,0007
0,203
octan butylu
0,0015
0,0004
0,101
Tabela 7. Wielkość emisji pochodząca z procesów malowania dla każdego emitora.
Emitowane substancje
[Mg/rok]
[kg/h]
[g/s]
benzen
0,00146
0,00037
0,00146
octan butylu
0,00073
0,00018
0,00073
12.2.1.3. Ruch pojazdów wewnątrz obiektu
W ocenie uciążliwości planowanego przedsięwzięcia, uwzględniono także emisję
zanieczyszczeń związaną z ruchem pojazdów. Emisję maksymalną określono przy
założeniu maksymalnego ruchu 10 poj./dobę do Zakładu.
Biorąc pod uwagę wielkość działki przyjmuje się długość drogi przejazdu przez
działkę wynoszącą ok. 300 m. Dystans ten zostanie pokonany przez "średni" pojazd na
wolnych obrotach, zużywający ok. 10 dm 3/100 km. W ciągu roku na terenie planowanej
inwestycji zostanie spalone ok. 200 dm 3 paliwa. W opracowaniu przyjęto wskaźniki
emisji uśrednione do podaży paliw, określone na podstawie danych Agencji Ochrony
Środowiska ("Aktualne przepisy w ochronie środowiska", Kraków, 2003).
Droga przejazdu przez działkę jest emitorem liniowym. Wyniki obliczeń emisji
zanieczyszczeń zestawiono w tabeli.
Tabela 8 Zestawienie emisji z dróg manewrowych:
Rodzaj zanieczyszczenia
Emisja roczna
Emisja maksymalna
Wskaźnik
[kg/rok]
[g/h]
[g/dm3]
Tlenki azotu
15,198
4,05
19,3
Dwutlenek siarki
2,678
0,71
3,4
Tlenek węgla
182,858
48,76
132,2
Węglowodory alifatyczne
30,791
8,21
39,1
Emisja roczna obliczona na podstawie emisji średniej.
- 55 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
12.2.1.4. SUMA ARYTMETYCZNA Smm WSZYSTKICH EMITOROW PUNKTOWYCH
------------------------------------------------------------------------------Okres
|
|Suma Smm
|
oblicze |
Substancja
|od wszystkich |0.1 x D1
niowy
|
|emitorow
|
|
| [ug/m3]
|[ug/m3]
================================================================================
Dwutlenek azotu od 2010 r.
27.201!
20.000
Dwutlenek siarki od 2005 r.
12.331
35.000
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
6.052
28.000
Tlenek węgla
344.544
3000.000
Benzen od 2010 r.
0.828
3.000
Octan butylu
0.403
10.000
-------------------------------------------------------------------------------Warunek Smm <= 0.1 x D1 zwalniający od dalszych obliczeń
nie jest spełniony dla substancji zaznaczonych wykrzyknikiem.
Największa wartość xmm obliczona dla wszystkich emitorów obiektu = 31.6 m
12.2.1.5. WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH – Stężenie 1-godzinowe [ g/m3]
dla Z = 0 m
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Dwutlenek azotu 2007 r.
Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
27.181
(D1 = 200.00 ug/m3 )
Maksymalne wartości stężeń
NO2 - stężenia 1-godzinne
200
350,00
300
100
27,18
200
100
0
0.0
400
200,00
µg/m3
µg/m3
305
Maksymalne wartości stężeń
SO2 - stężenia 1-godzinne
150
50
215
12,32
0
obliczona
dopuszczalna
obliczona
dopuszczalna
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek siarki od 2005 r.
Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
12.322
215
(D1 = 350.00 ug/m3 )
305
0.0
----------------------------------------------------------------------------------
- 56 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
6.048
215
(D1 = 280.00 ug/m3)
300
250
200
150
100
50
0
280,00
6,05
obliczona
0.0
Maksymalne wartości stężeń
CO - stężenia 1-godzinne
µg/m3
µg/m3
Maksymalne wartości stężeń
PM10 - stężenia 1-godzinne
305
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
30000,00
344,30
obliczona
dopuszczalna
dopuszczalna
---------------------------------------------------------------------------------Tlenek węgla
Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
344.296
D1 = 30000.00 ug/m3
215
305
0.0
---------------------------------------------------------------------------------Benzen
Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
0.761
D1 = 30.000 ug/m3
Maksymalne wartości stężeń
benzenu - stężenia 1-godzinne
30
100
30,00
0.0
100,00
80
µg/m3
µg/m3
330
Maksymalne wartości stężeń
octanu butylu - stężenia 1godzinne
24
18
12
6
200
60
40
20
0,76
0
0,37
0
obliczona
dopuszczalna
obliczona
dopuszczalna
---------------------------------------------------------------------------------Octan butylu
Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
0.370
D1 = 100.00 ug/m3
200
330
0.0
----------------------------------------------------------------------------------
- 57 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
12.2.1.6. WARTOSCI
NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH – Stężenie średnioroczne
[ g/m3] dla Z = 0 m
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Dwutlenek azotu 2007 r.
Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.876
24.000
215
25
15
24,00
14,00
µg/m3
20
µg/m3
0.0
Maksymalne wartości stężeń
SO2 - stężenia średnioroczne
Maksymalne wartości stężeń
NO2 - stężenia średnioroczne
15
10
5
305
10
5
0,88
0,40
0
0
obliczona
dopuszczalna
obliczona
dopuszczalna
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek siarki od 2005 r.
Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.397
14.000
215
305
0.0
---------------------------------------------------------------------------------Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.195
14.000
215
305
0.0
215
305
0.0
Maksymalne wartości stężeń
PM10 - stężenia średnioroczne
15
µg/m3
14,00
10
5
0,20
0
obliczona
dopuszczalna
Benzen
Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.024
3.600
- 58 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Maksymalne wartości stężeń
benzenu - stężenia średnioroczne
Maksymalne wartości stężeń
octan butylu - stężenia
średnioroczne
3,60
µg/m3
12
µg/m3
6
7,83
6
0,02
0,01
0
0
obliczona
dopuszczalna
obliczona
dopuszczalna
---------------------------------------------------------------------------------Octan butylu
Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.012
7.830
215
305
0.0
----------------------------------------------------------------------------------
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki obliczeń stwierdzam, że planowana inwestycja
nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu.
- 59 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
12.2.1.7. Przedstawienie zagadnieo w formie graficznej
Rysunek 9. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – octanu butylu - stężenia 1-godzinne
- 60 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Rysunek 10. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – benzenu – stężenia 1-godzinne
- 61 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Rysunek 11. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – pyłu zawieszonego - stężenia średnioroczne
- 62 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Rysunek 12. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – dwutlenku azotu - stężenia średnioroczne
- 63 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Rysunek 13. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – dwutlenku siarki - stężenia średnioroczne
- 64 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Rysunek 14. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – tlenku węgla - stężenia 1-godzinne
- 65 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
12.2.2.
Zagrożenia środowiska gruntowo - wodnego (gospodarka wodno –
ściekowa)
12.2.2.1. Zapotrzebowanie na wodę do celów:
sanitarno-socjalnych
-
w
-
brak
ilości
ok.
0,8
m3/dobę
z
sieci
wodociągowej
technologicznych
12.2.2.2. Ścieki bytowe
Ścieki bytowe w ilości ok. 0,8 m3/d do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
12.2.2.3. Ścieki komunalne
Brak
12.2.2.4. Ścieki przemysłowe
Brak
12.2.2.5. Wody opadowe
Ilość ścieków opadowych odprowadzanych kanalizacją zależy od następujących
czynników; natężenia opadu, czasu jego trwania, wielkości i charakteru zlewni oraz jej
szczelności, co zostało wyrażone wzorem:
Q=qx
x
xF
gdzie:
Q
q
F
- ilość wód opadowych [dm3/s]
- natężenie deszczu [dm3/s ∙ ha]
- współczynnik opóźnienia
współczynnik spływu powierzchniowego
- powierzchnia zlewni [ha]
- 66 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Według wytycznych technicznych projektowania sieci kanalizacyjnych, przy
obliczaniu kanałów deszczowych i ogólnospławnych, natężenie deszczu "q" określać należy z
zależności:
q = A : t0,667
gdzie:
A - współczynnik, którego wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi:
A = 6,631 *
3
H2
C
gdzie:
H - suma średnich opadów rocznych [mm]
C - ilość lat przypadająca na jedno zdarzenie deszczu o natężeniu "q" lub większym
t - czas trwania deszczu [min.]
Bilans odwadnianych powierzchni:
Q = q x Y x F
gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha]
q - natężenie deszczu [dm3/s/ha]
Ψ - współczynnik odpływu przyjęto:
Dachy kryte papą lub blachą
Teren utwardzony
Kostka
Asfalt
Kamień
Żwir, drogi żwirowe
Zabudowa miejska gęsta
Zabudowa zwarta
Zabudowa luźna
Zabudowa jednorodzinna, willowa
Teren niezabudowany
Parki, łąki, tereny rekreacyjne
Tereny zielone
0,9
0,9
0,8
0,75
0,75
0,15
0,7
0,5
0,3
0,25
0,1
0,01
0,01
Dla deszczu o prawdopodobieństwie 10%
Natężenie deszczu dla prawdopodobieństwa wystąpienia opadu raz na 5 lat (C=5) - 20%
wyniesie:
dla
H=
700
[mm]
t=
15
[min]
C=
10
q=
175,88
[dm3/s/ha]
- 67 -
O D D Z I A Ł Y W N I A
R A P O R T
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Ilość wód opadowych z określonej zlewni można obliczyć z zależności:
Qc5=
79,04 [dm3/s]
Dla deszczu 15 min maksymalna ilość wód opadowych wyniesie:
Qc115
min=
47,43 [m3/d]
W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w §19.1 zapisano: „Wody
opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne
pochodzące: z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych
(…) w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,
wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających
w ilościach przekraczających 100 mg/zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów
ropopochodnych”. Stąd też przyjęte rozwiązania decydują o braku oddziaływania
projektowanego przedsięwzięcia na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.
12.2.3.
Ochrona przed hałasem
Na terenie projektowanego przedsięwzięcia i istniejącego Zakładu zidentyfikowano
następujące źródła hałasu:

stacjonarne źródła hałasu typu budynki; kabiny,

stacjonarne źródła hałasu typu źródła punktowe – wentylatory,

ruchome źródła hałasu – pojazdy ciężarowe, pojazdy osobowe pracowników.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku formułuje zasady ochrony
środowiska przed hałasem wywołanym przez Zakłady pracy. Określono w nim dopuszczalne
poziomu dźwięku w różnych strefach środowiska, przyjmując jako podstawę oceny hałasu
wartość poziomu dźwięku.
Dla pojedynczej operacji w środowisku określa się wartością ekspozycyjnego poziomu
dźwięku A. Ekspozycyjny poziom dźwięku A jest to poziom dźwięku pojedynczego zdarzenia
- 68 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
akustycznego. Dopuszczalne wartości wymienionych parametrów określono w tabeli –
w załączniku do w/w rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra
Środowiska długotrwały i średni dopuszczalny poziom hałasu wyraża się równoważnym
poziomem dźwięku A w [dB] dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy
zagrodowej, a także terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych poza miastem wynosi 55 dB w
porze dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godz.) i 45 dB w porze nocy (przedział czasu
odniesienia równy 8 godzinom).
Obliczenia hałasu wykonano przy pomocy programu komputerowego SON2 służącego
do określania zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska
naturalnego.
Program uwzględnia źródła punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, źródła liniowe,
powierzchniowe, źródła – budynki oraz ruch drogowy.
Program oblicza poziom ciśnienia akustycznego w punkcie odbioru dla propagacji
z wiatrem, przy uwzględnieniu tłumienia wynikającego z:

rozbieżności geometrycznej

pochłaniania przez atmosferę

wpływu gruntu,

obecności ekranów (trzy drogi fali dźwiękowej)
Odbicia pochodzące od powierzchni pionowych i dachów rozpatrywane są jako źródła
pozorne, zwiększające poziom ciśnienia akustycznego w punkcie odbioru.
W programie przyjęto zasadę, że źródła pozorne uwzględnia się, jeśli odległość między
źródłem dźwięku a powierzchnią odbijającą jest większa od 1,5 m.
Uwzględniane są odbicia pierwszego rzędu.
Odbicia od gruntu nie są rozpatrywane jako źródła pozorne, ponieważ wpływ gruntu
uwzględniany jest w obliczeniach.
Dyrektywa UE 2002/49/EC zaleca krajom członkowskim obliczanie propagacji hałasu
przemysłowego zgodnie z normą ISO 9613-2 oraz obliczanie propagacji hałasu drogowego
w oparciu o normę francuską XPS 31-133.
- 69 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Norma
XPS 31-133 zaleca wyznaczanie emisji hałasu drogowego w oparciu
o opracowanie "Guide du Bruit des Transportes Terrestres – Fascicule Prevision des Niveaux
Sonores", zaś wyznaczanie imisji hałasu drogowego zgodnie z modelem obliczeniowym
NMPB-Routes 96, obowiązującym we Francji od roku 1997. Program SON2 oparty jest na
modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego zgodnym z normą PN-ISO 9613-2.
Do obliczeń przyjęto, iż wszystkie w/w operacje przebiegają równocześnie. Wybrano,
więc wariant najbardziej niekorzystny dla środowiska.
Przyjęte do obliczeń równoważne wartości poziomów dźwięku A, występujące
w kolejnych przedziałach czasu odniesienia zawartych w długotrwałym przedziale czasu, dla
wyszczególnionych powyżej prac, zostały obliczone jako wypadkowe uwzględniające
okresowość i przemienność ich występowania, w okresie czasu normatywnego T.
Wypadkowe równoważne wartości poziomów dźwięku dla rozpatrywanego źródła
hałasu, obliczono ze wzoru:
n
10 0,1LWi ); [dB]
LAW wyp 10 log(
n 1
Poziom (A) mocy akustycznej LMA pojedynczego pojazdu w/g instrukcji ITB 338/2003
załącznik nr 5 wynosi:
- pojazdy lekkie jazda po terenie m.in. manewrowanie
- 94 dB,
- pojazdy ciężkie jazda po terenie m.in. manewrowanie
- 100 dB.
Drogi przejazdu pojazdów podzielono na elementarne odcinki o długości 10 m, których
środki wyznaczają punktowe zastępcze źródła emisji źródeł liniowych. Poziom równoważnego
dźwięku dla zastępczego punktu emisji określa się ze wzoru: LAWeqi= LAWeq - 10 log n. Średnia
prędkość pojazdów osobowych wynosi 25 km/h, a ciężarowych 15 km/h.
Dla analizowanych wydzielonych źródeł liniowych, zastępcze punktowe źródła hałasu
posiadają równoważny poziom mocy akustycznej A:
na odcinku A – pora dnia 68,3dB, pora nocy 74,3dB,
na odcinku B – pora dnia 65,2dB.
Dla procesu obróbki powierzchni drewnianych:
- 70 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Czas pracy: dzień
(texp,1 =
960
min/dzień)
LAkarta charakterystyki
=
90,0
[dB]
LA,eqśr
=
90,0
[dB]
Dane wprowadzone do programu:
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równownoważnego
1.
2.
3.
4.
Nazwa projektu: stolarnia
Temperatura powietrza [st C.]= 10
Wilgotność względna powietrza [%]= 70
Tło akustyczne dB(A):
Pora dnia : 0
Pora nocy : 0
5. Rodzaj gruntu : grunt twardy, wskaźnik gruntu G = 0
6. Źródła hałasu typu budynek
--------------------------------------------------------------------------------------------------Lp|
Symbol
|
Współrzędne wierzchołków budynku [m]
| ho | h1 |
|
|
A(x1, y1) | B(x2, y2) | C(x3, y3) | D(x4, y4) | m | m |
===================================================================================================
1
179.3 325.8 206.1 321.0 198.2 267.6 174.9 272.5 0.0 7.6
6.1 Opis ścian budynków
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Lp|
Budynek
|
Wielkość
| Jedn. |Ściana AB | Ściana BC | Ściana CD | Ściana DA | dach |
====================================================================================================================
1
Wsp. odbicia
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
LAwew dzień
dB(A)
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
LAwew noc
dB(A)
80.0
85.0
80.0
80.0
80.0
Izolacyjność
dB(A)
32.0
32.0
32.0
32.0
25.0
....................................................................................................................
LAwew dzień - poziom dźwięku A wewnątrz budynku w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia
LAwew noc - poziom dźwięku A wewnątrz budynku w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy
7. Ekrany - budynki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp|
Symbol
|Wia|
Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]
| ho | h1 | Współczynniki |
|
|ta | x1
y1
|
x2
y2
|
x3
y3
|
x4
y4
| m | m | odbicia scian |
|
|(W)|
|
|
|
|
|
| nr 1 - 4
|
======================================================================================================================
1
103.7 464.0
105.4
474.4 119.5
472.3
117.5
461.8 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
223.3 252.9
225.3
264.2 299.4
249.2
296.9
237.5 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3
218.6 236.2
228.7
234.1 208.4
138.7
198.6
141.1 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4
200.5 120.2
258.0
106.8 254.1
91.4
196.3
105.9 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5
111.0 104.0
112.9
112.5 132.9
108.5
131.2
99.9 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6
83.7 100.4
85.6
106.5 102.6
102.8
101.0
96.8 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7
92.2 17.2
93.0
20.5 100.2
19.2
99.4
15.7 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8
298.9 60.1
302.1
72.0 332.3
64.7
329.4
52.7 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 71 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
8. Współrzędne wierzchołków wieloboku terenu zakładu
------------------------------------|
Lp | Współrzędne wierzchołków |
|
|
x
|
y
|
|-----------------------------------|
|
|
m
|
m
|
=====================================
1
152.6
337.2
2
217.4
325.2
3
201.2
237.1
4
146.5
249.3
5
151.6
283.5
6
140.6
285.9
Koniec danych
Rysunek 15. Izofony równoważnego poziomu dźwięku A w otoczeniu źródła hałasu
LAeq , dzień: wartość największa występuje w punkcie (195,330,1.2) i wynosi 53.5 dB(A)
- 72 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Po przeprowadzeniu obliczeń stwierdzam, że planowana inwestycja nie będzie
uciążliwa dla środowiska z uwagi na dotrzymywanie dopuszczalnego poziomu hałasu poza
granicami działek inwestora.
12.2.4.
Gospodarka odpadami
W wyniku prowadzonej działalności powstają odpady niebezpieczne i innych niż
niebezpieczne. Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami nie jest uregulowany.
W wyniku działalności prowadzonej przez Firmę powstają następujące rodzaje odpadów:
Odpady niebezpieczne:
zużyte lampy fluorescencyjne,
zużyte opakowania po farbach i klejach,
odpady powstające podczas procesu malowania
zużyte baterie i akumulatory ołowiowe,
zużyte oleje,
zużyte filtry olejowe ze środków transportowych będących na stanie w Firmie
wymieniane są w punktach serwisowych na co właściciel posiada dowody
potwierdzające wymianę.
Odpady inne niż niebezpieczne:
odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, - odpady opakowaniowe z drewna,
opakowania z metalu,
zużyte sorbenty, tkaniny do czyszczenia i zużyta odzież ochronna.,
żelazo i stal,
wióra metalowe,
wióra, trociny, kawałki drewna
- 73 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
popiół ze spalania odpadów drzewnych
Miejsca magazynowania dla odpadów typu: wióra, trociny, kawałki drewna, złom,
opakowania po farbach, klejach, impregnacie, opakowania z drewna są wydzielone dla
pozostałych odpadów brak wydzielonych miejsc. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów
bez oznakowania. Stanowią je pomieszczenia magazynowe, wiata, magazyn wiórów i trocin,
plac zakładowy. Część odpadów w postaci kawałków drewna wiórów i trocin odbierana jest
przez pracowników, pozostała ilość wykorzystywana w celach energetycznych.
Zakład podpisze umowę na odbiór odpadów komunalnych.
Ilość odpadów niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg, natomiast odpadów innych niż
niebezpieczne wytwarzanych jest powyżej 5 Mg rocznie. Właściciel Zakładu zgodnie z art. 17
ust. l punkt 2 przedłożył stosowną informację o wytwarzanych odpadach do Starosty Powiatu
Mieleckiego. Z uwagi na spalanie odpadów trocin w kotłowni zakładowej - Zakład zwróci się
o decyzję na odzysk odpadów poprodukcyjnych.
Spółka
przekazuje
informacje
do
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów oraz o sposobach ich
zagospodarowania
12.2.4.1. Klasyfikacja
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne
Rodzaje wytwarzanych odpadów przedstawiono w poniższym zestawieniu.
Tabela 9. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne
Kod odpadu
Rodzaje odpadów
03 01 05
Trociny, wióra, ścinki, drewno
08 01 12
Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
10 01 01
Popioły paleniskowe i pyły z kotłów
12 01 01
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 21
Zużyte tarcze szlifierskie
13 02 08*
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
- 74 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Kod odpadu
Rodzaje odpadów
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03
Opakowania z drewna
15 01 04
Opakowania z metalu
15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne nie zanieczyszczone
subst. niebezpiecznymi, zużyte filtry powietrzne
16 01 03
Zużyte opony
16 01 07*
Filtry olejowe
16 02 13*
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy - zużyte lampy fluorescencyjne
zawierające rtęć (świetlówki i żarówki rtęciowe)
16 06 01*
Baterie i akumulatory ołowiowe wraz z elektrolitem
17 02 02
Szkło
17 04 05
Żelazo i stal
12.2.4.2. Charakterystyka odpadów - skład i właściwości
1) Trociny, wióra, ścinki, drewno
Odpady te powstają w wyniku mechanicznej obróbki drewna w halach produkcyjnych
i wytwarzane są podczas pracy posiadanych na stanie maszyn i urządzeń. Pod względem składu
chemicznego odpady te zawierają głównie włókna celulozowe (C6H10O5) oraz wodę
z substancjami mineralnymi i niewielką ilością związków organicznych rozpuszczalnych
w wodzie. Odpady występują w postaci stałej przeznaczone do wykorzystania jako surowiec
wtórny, podlegają termicznemu przekształcaniu do celów energetycznych (wióra, trociny, ścinki,
kawałki drewna) nie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Odpady powstają bezpośrednio
przy maszynach w pomieszczeniach, gdzie są zlokalizowane.
2) Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
W wyniku prowadzonej działalności polegającej min. gruntowaniu, klejeniu, lakierowaniu
wyrobów stolarskich tj: otworów okiennych i drzwiowych powstają odpady poprodukcyjne.
Odpady te stanowią resztki zastygniętego podkładu, pył, zgorzeiny oraz zestalone farby i lakiery.
W Firmie używane są farby wodne akrylowe typu GORI -897, oraz kleje typu „Rakol", lakiery
- 75 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
stosowane są sporadycznie. Powyższe odpady powstają w częściowo w pomieszczeniu
produkcyjnym oraz w pomieszczeniu malarni. Odpady w swoim składzie zawierają resztki: gruntu,
resztki zestalonych klejów i lakierów. Odpady powstają w wyniku eksploatacji kabiny lakierniczej
i innych maszyn np. do nakładania gruntu, a następnie ich mechanicznego czyszczenia z resztek
narostów zestalonych lakierów, zawiesin farb. Są to odpady przeznaczone do unieszkodliwiania,
występują w postaci stałej.
3) Popioły paleniskowe i pyły z kotłów
Na terenie Firmy znajduje się kotłownia zakładowa wyposażona w zespół AZSO - 100
współpracujący z kotłem wodnym o mocy 100 kW. Kotłownia pracuje na potrzeby co. c.w.u.
(w sezonie grzewczym), oraz komór suszarniczych (przez cały rok). W kotłowni spalane są
odpady poprodukcyjne w postaci trocin, wiórów, drewna. Odpady trocin odbierane są
z pracujących maszyn wyposażonych w odciągi stanowiskowe i transportowane pneumatycznie do
miejsca magazynowania. W wyniku energetycznego spalania odpadów drewna, trocin i wiórów
powstaje popiół, którego ilość szacowana jest na około 1% zużytego paliwa. Głównym
składnikiem popiołu jest sucha masa, która stanowi pozostałość po spaleniu odpadów. Z badań
węgla drzewnego używanego jako paliwo do wytwarzania energii wynika, że najwięcej procent
stanowi sucha masa - 89,93%, Nog. - 0,044 % s.m., P2O6 - 0,297 % s.m., K2O -0,650% s.m., Ca 1,775% s.m., Mg - 0,298% s.m.
4) Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
Skład chemiczny odpadów z toczenia i piłowania żelaza i innych odpadów żelaznych to
głównie żelazo i jego stopy z węglem i innymi pierwiastkami np. chrom, nikiel, molibden.
Właściwości fizykochemiczne odpadów są charakterystyczne dla żelaza i uzależnione są od
stopnia uszlachetnienia dodatkami innych metali i zawartością węgla. Odpady żelaza pod
wpływem czynników atmosferycznych korodują wierzchnia warstwa dostępna dla tlenu
atmosferycznego ulega utlenieniu do tlenku żelazowego. Odpad występuje w postaci wiór
i drobnych cząstek. Skład chemiczny odpadów zależny jest od obrabianego gatunku stali
5) Zużyte tarcze szlifierskie
Odpady te powstają w wyniku obróbki
powierzchniowej
poprzez szlifowanie
i stanowią zużyte materiały szlifierskie tj: tarcze szlifierskie. Powyższe odpady powstają na hali
- 76 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
produkcyjnej przy wydzielonych stanowiskach pracy (maszynach i urządzeniach). Skład
chemiczny odpadu stanowi: - korund, krzemionka i kwarc. Odpad występuje w postaci:
zużytych ściernic, stosowanych w procesach szlifowania i ostrzenia, zawierających:
ziarnisty materiał ścierny (przeważnie elektrokorund),
spoiwo (ceramiczne lub magnezytowe),
Jest to odpad przeznaczony do unieszkodliwiania.
Ściernice są monoziarniste - zawierają ziarna tego samego materiału i tej samej granulacji.
Najczęściej stosowane są ściernice elektrokorundowe, które zawierają od 96 - 98 % AL2O3.
Spoiwami w materiałach ściernych są substancje organiczne - ebonity lub bakelity łub
nieorganiczne - lepiszcze ceramiczne.
6) Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Odpady te są substancjami ropopochodnymi o konsystencji płynnej, charakteryzującymi się
określoną lepkością i innymi właściwościami przydatnymi w pracy zespołów mechanicznych
maszyn (ciśnieniowymi, chłodzącymi i smarowymi). Po określonym czasie eksploatacji olejów w
maszynach i silnikach spalinowych tracą swoje pierwotne właściwości. Są dla środowiska
substancjami obcymi, w przypadku przedostania się do wody lub gruntu tworzą na jej powierzchni
warstwę odcinającą dostęp powietrza co powoduje zamieranie organizmów żywych. Pod
względem chemicznym stanowią mieszaninę węglowodorów, otrzymywane w wyniku przerobu
ropy naftowej w procesie destylacji próżniowej (frakcja o temperaturze wrzenia powyżej 350°C),
Oleje hydrauliczne i smarowe zawierają dodatki różnych substancji poprawiających ich
właściwości użytkowe -
ciśnieniowe lub smarowe. Przepracowane oleje posiadają różne
zabrudzenia w tym wodę oraz szlamy metaliczne powstałe w wyniku tarcia mechanizmów silnika,
mogą zawierać od 5 - 20 % zanieczyszczeń - związków powstających podczas eksploatacji olejów
w silnikach spalinowych tj. opiłki, osad metaliczny, wodę, koksik.
7) Opakowania z papieru i tektury
Stanowią je głownie odpady opakowaniowe z papieru i tektury powstające w wyniku
pakowania gotowych wyrobów w opakowania jednostkowe i zbiorcze, jak również papier, kartony
ze zużycia materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, a także wyselekcjonowany
papier i tektura z działalności administracyjno-biurowej. Głównym składnikiem odpadów jest
- 77 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
materiał organiczny pochodzenia roślinnego - celuloza ze znikomą zawartością wody (odpady
suche).
Odpady te posiadają właściwości chemiczne obojętne i nie oddziałują szkodliwie na
środowisko naturalne. Przeznaczone do wykorzystania - recyklingu. Odbiorcami odpadów są
wiarygodne firmy posiadające odpowiednie zezwolenia w myśl aktualnie obowiązujących
przepisów wynikających z ustawy o odpadach.
8) Opakowania z tworzyw sztucznych
Stanowią je przede wszystkim resztki z opakowań surowców, materiałów i gotowych
wyrobów stosowanych w produkcji, jak również skrzynie plastykowe, pojemniki, listwy
plastykowe używane w prowadzonej działalności. W Firmie stosowane są następujące rodzaje
folii: palipropylenowa (PP), polietylenowa PE), termokurczliwa i folia typu stretch. Odpady
w swoim
składzie zawierają:
- polimer syntetyczny termoplastyczny, produkt polimeryzacji
chlorku winylu (chloroetenu), biały proszek z którego otrzymuje się wyrobu poprzez obróbkę
termoplastyczna, po połączeniu go ze zmiękczaczem (plastyfikatorem). Zależnie od ilości
zmiękczacza otrzymuje się folię twardą lub miękką. Są to odpady przeznaczone do dalszego
wykorzystania, postać stała. Posiadają właściwości chemiczne obojętne i nie oddziałują szkodliwie
na środowisko naturalne Sprzedaż do punktów skupu surowców wtórnych lub do firm
specjalizujących się w przerobie tworzyw sztucznych.
9) Opakowania z drewna
Stanowią głównie uszkodzone i zużyte palety drewniane, skrzynki, ścinki desek, kantówek,
podesty i inne odpady drewniane powstające w prowadzonej działalności. Drewno
zawiera
substancje organiczne pochodzenia roślinnego w postaci włókien celulozowych, substancje
żywiczne oraz niewielką zawartość wody. Odpady przeznaczone do wykorzystania, odbierane
przez pracowników Firmy lub inne osoby fizyczne. Odpady te posiadają właściwości chemiczne
obojętne i nie oddziałują szkodliwie na środowisko naturalne.
- 78 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
10) Opakowania z metalu
Stanowią opakowania metalowe (puszki, beczki, pojemniki) po zużytych materiałach.
Skład chemiczny odpadów z toczenia i piłowania żelaza i innych odpadów żelaznych to głównie
żelazo i jego stopy z węglem i innymi pierwiastkami np. chrom, nikiel, molibden, stal, aluminium,
- stopy aluminium (z dodatkiem miedzi, cynku i magnezu),
- brąz (miedź, cyna),
- mosiądz.
Odpady te posiadają właściwości chemicznie obojętne i nie oddziałują szkodliwie na środowisko
naturalne. Są cennym surowcem w odlewnictwie metali nieżelaznych.
11) Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, zużyte filtry powietrzne
Odpady te stanowią zużyte ścinki tekstylne, tkaniny, zniszczone ubrania, rękawice zużyte
materiały filtracyjne powstające podczas prowadzonej działalności oraz w wyniku zużycia odzieży
roboczej, rękawic, fartuchów, itp. Wyżej wymienione czynności wykonywane są w miejscach i
przy urządzeniach, gdzie nie następuje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, co ma
istotny wpływ na skład odpadów.
W skład odpadów wchodzą głównie włókna celulozowe zawarte w stosowanych
sorbentach oraz w tkaninach bawełnianych do wycierania i ubraniach ochronnych. Są to odpady
przeznaczone do unieszkodliwiania poza miejscem ich wytwarzania.
Zużyte filtry powietrzne stanowią wyposażenie pojazdów samochodowych, maszyn roboczych i pozostałego sprzętu jezdnego znajdującego się w Firmie. Zużyte filtry powietrzne powstają
na skutek wymiany po określonym czasie eksploatacji (motogodziny) maszyny roboczej lub
przebiegu określonej ilości kilometrów danego pojazdu. Obecnie w Firmie zużyte filtry powietrzne
z posiadanego taboru samochodowego wymieniane są w punktach serwisowych. Odpad składa się
ze zużytego materiału filtracyjnego. Budowa filtra stanowi wkład filtracyjny wykonany z tkaniny
lub papieru, osadzony na stalowym korpusie. Zawartość części metalowych wynosi około 60% w
stosunku do całej wagi filtra.
- 79 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Odpad występuje w postaci stałej, przeznaczony do unieszkodliwiania, wykorzystania poza
miejscem jego powstawania. Odbiór przez specjalistyczne jednostki na podstawie zawartej
umowy.
12) Zużyte opony
Zużyte opony, a także inne odpady gumowe powstają na skutek eksploatacji środków
transportu wewnętrznego - samochodów oraz w wyniku prowadzonej działalności. Zużyte opony
i
inne
odpady
gumowe
stanowią materiał
odporny
na
bezpośrednie oddziaływanie
czynników atmosferycznych, w skład którego wchodzi:
guma otrzymywana z kauczuku syntetycznego w wyniku polimeryzacji chloroprenu lub
izoprenu, jego wulkanizacji z 3 % dodatkiem siarki i 50 % masowych sadzy
poprawiających wytrzymałość gumy na ścieranie,
włókien syntetycznych oraz dodatków utwardzających (wypełniacze),
elementów stalowych (drutu na wewnętrznych obrzeżach opon). Odpad przeznaczony do
unieszkodliwiania, występuje w postaci stałej.
13) Filtry olejowe
Filtry składają się z obudowy metalowej wewnątrz której uformowany jest materiał
filtrujący - tkanina lub perforowany materiał celulozowy (papierowy), zatrzymujący zabrudzenia
wytwarzające się w oleju podczas eksploatacji silnika spalinowego. Zużyte filtry olejowe mają
wyczerpaną pojemnością filtracyjną- całkowicie wypełniona objętość materiału filtracyjnego
olejem i szlamem metalicznym (cząstki z tarcia mechanizmów silnika), koksikiem i innymi
zabrudzeniami Ze względu na zawartość resztek zużytych olejów smarowych, materiału
filtracyjnego zabrudzonego olejem i szlamem metalicznym filtry olejowe zaliczone są do odpadów
niebezpiecznych. Z reguły wymiana na nowe filtry z pojazdów samochodowych dokonywana jest
równocześnie z wymianą przepracowanych olejów smarowych w punktach serwisowych, jednak
mogą zdarzyć się przypadki wymiany filtrów na terenie Firmy np. znajdujących się w innych
urządzeniach.
14) Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy - świetlówki i lampy rtęciowe
Eksploatowanymi w Firmie urządzeniami zawierającymi niebezpieczne elementy są lampy
oświetleniowe z zamontowanymi świetlówkami, lampy sodowe, które wypełnione są związkami
- 80 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
rtęci i w wyniku ich użytkowania utraciły właściwości eksploatacyjne. Są to odpady przeznaczone
do odzysku (wykorzystania).
Świetlówki posiadają kształt rurowy, zbudowane są ze szkła z obsadą aluminiową
wewnątrz znajduje się luminofor rtęciowy posiadający właściwości świecenia pod wpływem
ładunku elektrycznego. Użytkowane, po pewnym okresie czasu tracą właściwości świetlne.
Świetlówki lub inne lampy rtęciowe zawierają odpowiednią ilość rtęci niezbędnej do
prawidłowego świecenia (10 - 15 mg).
Występujące w lampach związki rtęci posiadają właściwości szkodliwe dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi. Rtęć i jej związki charakteryzują się dużą aktywnością chemiczną
biologiczną oraz zmiennością występowania (sublimacja). Niekontrolowane składowanie odpadów
zawierających rtęć, umożliwiające przedostanie się rtęci różnymi kanałami do środowiska może
spowodować długotrwałe skażenie środowiska tym pierwiastkiem - gleby, wody i powietrza. Rtęć
po przedostaniu się do organizmów żywych zakłóca procesy metaboliczne i przyczynia się do
powstawania wielu chorób.
15) Zużyte akumulatory ołowiowe
W wyniku eksploatacji posiadanych środków transportu stosowane w nich akumulatory,
ulegają zużyciu i podlegają wymianie na nowe. Wyeksploatowane akumulatory pozbawione są
ładunku elektrycznego na końcówkach elektrod wystarczającego do rozruchu silnika spalinowego.
Zbudowane są z elektrod ołowiowych zanurzonych w elektrolicie stężonego kwasu siarkowego,
które po wyeksploatowaniu ulegają zasiarczeniu. Ze względu na właściwości ołowiu zaliczanego
do metali ciężkich oraz właściwości żrących elektrolitu odpad ten zaliczany jest od odpadów
niebezpiecznych przeznaczonych do wykorzystania, unieszkodliwiania. Z reguły odpad ten w
Firmie nie powstaje, gdyż wszelkie naprawy i wymiany w posiadanych środkach transportowych
odbywają się w punktach serwisowych. Sporadycznie może jednak powstać np. przy eksploatacji
wózków, dlatego został ujęty w danej informacji.
16) Szkło
Najskuteczniejszym kierunkiem wykorzystania stłuczki szklanej jest niewątpliwie
skierowanie jej do powtórnego wytopienia w procesie produkcji wyrobów szklanych, które
posegregowane na kolory można wykorzystać na skalę przemysłową w hutach szkła i bez
- 81 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
ograniczeń przerabiać na nowe produkty. Stłuczka szklana gospodarczo może być wykorzystana
bez takich niezbędnych reżimów logistycznych, jak np. makulatura, czy tworzywa sztuczne.
Odpady powstają w skutek prowadzenia działalności produkcyjnej. Odpadowe szkło to głównie:
resztki szkła oraz uszkodzone i zniszczone szyby. Omawiany odpad poprodukcyjny w swoim
składzie chemicznym zawiera głównie krzemionkę.
17) Żelazo i stal
Odpady te powstają w efekcie prowadzenia działalności gospodarczej i pomocniczej
w Firmie, w wyniku wymiany części z samochodów własnych, prac remontowo-budowlanych,
naprawy i zużycia maszyn i urządzeń itp. Stanowią je ścinki blach i bezwymiarowe kawałki blach,
listwy metalowe oraz inne odpadowe elementy żelazne z wykonywanych prac budowlanych,
demontażu maszyn, urządzeń itp.
Odpady w swoim składzie chemicznym zawierają: żelazo i stopy żelaza z innymi metalami
i węglem (stal). Właściwości fizykochemiczne powstających odpadów są charakterystyczne dla
żelaza i uzależnione są od stopnia uszlachetnienia dodatkami innych metali i zawartości węgla.
Odpady metali pod wpływem czynników atmosferycznych korodują wierzchnia warstwa dostępna
dla tlenu atmosferycznego ulega utlenieniu do tlenku żelazowego. Odpady żelaza stanowią cenny
surowiec w hutnictwie żelaza i stali. Sposób gromadzenia odpadów selektywny z przeznaczeniem
do dalszego wykorzystania.
12.2.4.3. Miejsca powstawania odpadów oraz ilości wytwarzane w ciągu roku:
Tabela 10. Miejsca powstawania odpadów oraz ilości wytwarzane w ciągu roku:
Kod
Rodzaje odpadów
Źródło wytwarzania odpadów
Ilość [Mg/rok]
03 01 05
Trociny, wióra, ścinki
drewno
Procesy technologiczne przy mechanicznej obróbce drewna
(produkcja stolarki okiennej i drzwiowej)
50,0
08 01 12
Odpady farb i lakierów
Malowanie elementów, eksploatacja kabiny lakierniczej
0,15
10 01 01
Popioły paleniskowe i pyły
z kotłów
Proces energetycznego spalania odpadów drzewnych
0,40
- 82 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Kod
Rodzaje odpadów
Źródło wytwarzania odpadów
Ilość [Mg/rok]
12 01 01
Odpady z toczenia
i piłowania żelaza oraz jego
stopów
Eksploatacja posiadanych maszyn i urządzeń, obróbka
mechaniczna części metalowych
0,50
12 01 21
Zużyte tarcze
szlifierskie
Eksploatacja posiadanych szlifierek, odpady powstające
w wyniku szlifowania i zużycia tarcz szlifierskich
0,005
Inne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Eksploatacja posiadanych środków transportu, maszyn i
urządzeń.
Wymiana zużytego oleju na nowy w wyniku wykonywania
prac remontowo-naprawczych, wycieki olejowe podczas
naprawy uszkodzonych pojazdów
0,04
Opakowania z papieru
i tektury
Pakowanie gotowych wyrobów oraz rozpakowywanie
niezbędnych materiałów używanych do produkcji
1,0
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Rozpakowywanie surowców, pakowanie
gotowych wyrobów oraz innych materiałów
0,5
Opakowania z drewna
Eksploatacja posiadanych w Firmie palet drewnianych
oraz inna działalność pomocnicza
0,5
15 01 04
Opakowania z metalu
Opakowania (puszki o różnej pojemności) po stosowanych
w Firmie farbach, lakierach i rozpuszczalnikach
0,5
15 02 03
Sorbenty, mat. filtracyjne,
tkaniny do wycierania i
ubrania ochronne,
niezaniecz. subst.
niebezp, filtry powietrzne
Wycieranie przedmiotów i rąk przez pracowników,
usuwanie zanieczyszczeń wymiana mat filtracyjnych
z kabiny lakierniczej i stanowisk przygotowawczych,
wymiana filtrów powietrznych
0,3
16 01 03
Zużyte opony
Eksploatacja środków transportu posiadanych przez Firmę.
Wymiana opon na nowe.
0,5
16 01 07*
Zużyte filtry olejowe
Eksploatacja środków transportu i urządzeń posiadanych
przez Firmę wymiana filtrów na nowe
0,005
16 06 01*
Zużyte lampy
fluorescencyjne
Eksploatacja instalacji oświetleniowych
wyposażonych w lampy w obiektach
Firmy
Zużywanie się elementów oświetleniowych
0,005
Baterie i akumulatory
ołowiowe wraz
z elektrolitem
Eksploatacja środków transportu i urządzeń posiadanych
przez Firmę. Wymiana zużytych akumulatorów na nowe
0,04
13 02 08*
15 01 02
15 01 02
15 01 03
16 06 01
- 83 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
Ś R O D O W I S K O
N A
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Kod
Rodzaje odpadów
Źródło wytwarzania odpadów
Ilość [Mg/rok]
17 02 02
Szkło
Proces produkcyjny - zbite i uszkodzone szyby
1,0
17 04 05
Żelazo i stal
Działalność produkcyjna, remontowo-budowlana, naprawy
maszyn i urządzeń będących na stanie w Spółce
0,5
Roczne ilości wytwarzanych odpadów ustalono na podstawie:
ilości punktów świetlnych wyposażonych w świetlówki i lampy rtęciowe oraz średniego
okresu ich eksploatacji,
wielkości wykonywanej
produkcji polegającej
na mechanicznej
obróbce drewna
przy produkcji stolarki okiennej i drzwiowej,
planowanych rocznych wielkości zakupywanych materiałów niezbędnych do produkcji,
uwzględnienia ustalonych norm zużycia materiałów i surowców przy wykonywanej
działalności gospodarczej.
12.2.4.4. Sposób postępowania (gospodarowania) z wytwarzanymi odpadami
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne
Tabela 11. Sposób postępowania (gospodarowania) z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi i innymi niż
niebezpieczne
Kod
Rodzaje odpadów
Sposób gospodarowania
03 01 05
Trociny, wióra, ścinki
drewno
Oddawanie do wykorzystania do wiarygodnej firmy posiadającej stosowne
uregulowania prawne z zakresu gospodarki odpadami lub odzyskiwane
we własnym zakresie
08 01 12
Odpady farb i lakierów
Oddawane do unieszkodliwiania wiarygodnej firmie posiadającej stosowne
uregulowania prawne z zakresu gospodarki odpadami
10 01 01
Popioły paleniskowe i pyły
z kotłów
Wykorzystywane we własnym zakresie lub oddawane do unieszkodliwiania,
wiarygodnej firmie posiadającej stosowne uregulowania prawne z zakresu
gospodarki odpadami
12 01 01
Odpady z toczenia i piłowania
żelaza oraz jego stopów
Oddawane do odzysku do wiarygodnej firmy posiadającej stosowne
uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami
12 01 21
Zużyte tarcze szlifierskie
Oddawane do unieszkodliwiania wiarygodnej firmie posiadającej stosowne
uregulowania prawne z zakresu gospodarki odpadami
- 84 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Kod
Rodzaje odpadów
Sposób gospodarowania
13 02 08*
Inne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Oddawanie do odzysku do wiarygodnej firmy posiadającej stosowne
uregulowania prawne z zakresu gospodarki odpadami
15 0101
Opakowania z papieru i tektury
Oddawane do odzysku do wiarygodnej firmy posiadającej stosowne
uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami
15 01 02
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Oddawane do odzysku do wiarygodnej firmy posiadającej stosowne
uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami
15 01 03
Opakowania z drewna
Oddawane do odzysku do wiarygodnej firmy posiadającej stosowne
uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami
15 01 04
Opakowania z metalu
Oddawane do odzysku do wiarygodnej firmy posiadającej stosowne
uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami
15 02 03
Sorbenty, mat. filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania
ochronne, niezaniecz. subst.
niebez, filtry powietrzne
Oddawane do unieszkodliwiania wiarygodnej firmie posiadającej stosowne
uregulowania prawne z zakresu gospodarki odpadami
16 01 03
Zużyte opony
Oddawane do unieszkodliwiania wiarygodnej firmie posiadającej stosowne
uregulowania prawne z zakresu gospodarki odpadami
16 01 07*
Zużyte filtry olejowe
Oddawane
do
unieszkodliwiania,
wykorzystania wiarygodnej
firmie posiadającej stosowne uregulowania prawne z zakresu gospodarki
odpadami
16 02 13 *
Zużyte lampy
fluorescencyjne
Oddawane do odzysku do wiarygodnej firmy posiadającej stosowne
uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami
16 06 01 *
Baterie i akumulatory
ołowiowe wraz
z elektrolitem
Oddawane do odzysku do wiarygodnej firmy posiadającej stosowne
uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami
17 02 02
Szkło
Oddawane do unieszkodliwiania, wykorzystania wiarygodnej firmie
posiadającej stosowne uregulowania prawne z zakresu gospodarki odpadami
17 04 05
Żelazo i stal
Oddawane do odzysku do wiarygodnej firmy posiadającej stosowne
uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami
W ramach zawartych umów, Firmy odbierające odpady zapewniają we własnym zakresie
transport odbieranych odpadów.
- 85 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
W przypadku korzystniejszych warunków zaproponowanych przez inne Firmy odbiorca
odpadów może ulec zmianie. Każdorazowo będzie przestrzegana zasada, że odbiorca odpadów
będzie posiadał stosowne zezwolenia.
12.2.4.5. Miejsca i sposób magazynowania odpadów
Tabela 12. Opis miejsc magazynowania odpadów
Kod
Rodzaje odpadów
Miejsce i sposób magazynowania
03 01 05
Trociny, wióra, ścinki
drewno
Wydzielone miejsce nad stropem betonowym w budynku
produkcyjnym i warsztatowym (wióra, trociny) oraz zadaszona
wiata na drewno. Sposób magazynowania selektywny, miejsce
oznakowane
08 01 12
Odpady farb i lakierów
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu garażowym
służącym obecnie jako magazyn. Sposób magazynowania selektywny
10 01 01
Popioły paleniskowe i pyły
z kotłów
Wydzielone miejsce w kotłowni. Odpady magazynowane
w beczce w sposób selektywny, w miejscu wydzielonym,
oznakowanym.
12 01 01
Odpady z toczenia i piłowania
żelaza oraz jego stopów
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu
garażowym służącym obecnie jako magazyn. Sposób
magazynowania selektywny
12 01 21
Zużyte tarcze szlifierskie
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu
garażowym służącym obecnie jako magazyn. Sposób magazynowania
selektywny
13 02 08*
Inne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu
warsztatowym. Sposób magazynowania selektywny
15 01 01
Opakowania z papieru
i tektury
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu
garażowym służącym obecnie jako magazyn. Sposób magazynowania
selektywny
15 01 02
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu
garażowym służącym obecnie jako magazyn. Sposób
magazynowania selektywny
15 01 03
Opakowania z drewna
Wydzielone, oznakowane miejsce pod zadaszoną wiatą posiadającą
utwardzone podłoże. Sposób magazynowania selektywny
15 01 04
Opakowania z metalu
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu garażowym
służącym obecnie jako magazyn. Sposób magazynowania selektywny
15 02 03
Sorbenty, mat. filtracyjne,
tkaniny do wycierania i
ubrania ochronne,
niezaniecz. subst.
nieb, filtry powietrzne
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu
garażowym służącym obecnie jako magazyn. Sposób
magazynowania selektywny
- 86 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Kod
Rodzaje odpadów
Miejsce i sposób magazynowania
16 01 03
Zużyte opony
Wydzielone, oznakowane miejsce na placu zakładowym,
utwardzonym. Sposób magazynowania selektywny
16 01 07*
Zużyte filtry olejowe
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu warsztatowym.
Sposób magazynowania selektywny
16 02 13 *
Zużyte lampy
fluorescencyjne
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu
magazynowym. Sposób magazynowania selektywny
16 06 01 *
Baterie i akumulatory
ołowiowe wraz
z elektrolitem
Wydzielone, oznakowane miejsce pod zadaszoną wiatą
posiadającą utwardzone podłoże. Sposób magazynowania
selektywny
17 02 02
Szkło
Wydzielone, oznakowane miejsce w pomieszczeniu garażowym
służącym obecnie jako magazyn. Sposób magazynowania selektywny
17 04 05
Żelazo i stal
Wydzielone, oznakowane miejsce na placu zakładowym,
utwardzonym. Sposób magazynowania selektywny
12.2.4.6. Działania podejmowane w celu ograniczania i minimalizacji ilości
wytwarzanych odpadów.
W Zakładzie Stolarskim podejmowane są działania w celu zmniejszenia ilości
wytwarzanych odpadów głównie poprzez:
zmniejszenie ilości powstawania zużytych świetlówek poprzez przedłużanie okresu
eksploatacyjnego lamp świetlnych
niedopuszczanie do bezużytecznego oświetlania pomieszczeń i terenu Spółki
(eliminowanie przypadków całodobowego oświetlania),
stosowanie lamp rtęciowych o jak najdłuższym okresie eksploatacyjnym,
zastępowanie
oświetlenia
zawierającego
związki
rtęci
innymi
lampami
o
porównywalnych parametrach świetlnych (ilości emitowanego światła na jednostkę
powierzchni),
racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, komponentami niezbędnymi do
prowadzonej
działalności,
przestrzeganie
reżimu
technologicznego
wyeliminowania ponadnormatywnego zużywania surowca,
- 87 -
w
celu
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
prowadzenie prawidłowej eksploatacji środków transportowych, maszyn i urządzeń,
co wydłuża okres ich eksploatacji, zmniejsza ilość koniecznych remontów a tym
samym powoduje zmniejszenie ilości powstających odpadów,
dokonywanie selektywnego magazynowania odpadów w celu ułatwienia ich
ponownego wykorzystania, na potrzeby własne lub przez innych odbiorców. Dotyczy
to szczególnie odpadów posiadających charakter surowców wtórnych,
prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie problematyki gospodarki odpadami
i aktualnie obowiązujących przepisów, przeszkolenie i zdyscyplinowanie obsługi to
najprostsze i bezinwestycyjne sposoby minimalizacji odpadów,
racjonalne gospodarowanie, czyli: kontrolę zapasów, segregacje odpadów, lepsze
gospodarowanie materiałami,
przestrzeganie czystości i porządku w miejscach magazynowania odpadów.
12.2.4.7. Ewidencja odpadów
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach prowadzona jest ścisła ewidencja w
zakresie ilości i rodzaju wszystkich wytwarzanych odpadów. Ewidencja prowadzona jest z
zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów: karty ewidencji odpadu,
prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie, karty przekazania odpadu.
12.2.5.
Oddziaływanie
przedsięwzięcia
w
przypadku
wystąpienia
poważnej awarii
Nie występuje.
12.2.6.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Teren Inwestycji zostanie utwardzony, ogrodzony i oświetlony. Należy przewidzieć w
projekcie obsadzenie terenu roślinnością niską i w zależności od lokalnych warunków zielenią
wysoką.
- 88 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
12.2.7.
Ochrona interesów osób trzecich
Przy dotrzymaniu warunków zawartych w niniejszym raporcie oraz uwzględnienia
warunków zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ochrona
interesów osób trzecich zostanie zapewniona w należyty sposób.
12.2.8.
Oddziaływanie na wody podziemne oraz wpływ przedsięwzięcia na
Główny Zbiornik Wód Podziemnych „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów (nr
425)
W rejonie planowanego przedsięwzięcia poziom wody gruntowej zalega w znacznie
poniżej planowanych wykopów fundamentowych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie
zatem oddziaływały na jakość tych wód oraz kształtowanie się ich poziomu.
12.3.
ETAP LIKWIDACJI
Nie przewiduje się likwidacji obiektu lecz raczej dalszą modernizację. Uciążliwości dla
tej fazy są analogiczne jak dla fazy budowy inwestycji. Wobec małego prawdopodobieństwa
likwidacji inwestycji w przewidywanym horyzoncie czasowym można uznać ewentualne
zagrożenia z tego tytułu za mało istotne.
13.
UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska
a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne możliwymi przy obecnej lokalizacji
i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje
minimalne oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji hałasu oraz
zagrożenie dla gleby, wód podziemnych i powierzchniowych.
Występujące
zagrożenia
nie
powodują
przekroczeń
norm
dopuszczalnych
w środowisku a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne odpowiadają
najnowszym osiągnięciom europejskim w branży. Realizacja inwestycji nie będzie miała
- 89 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, klimat, dobra
materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.
Szczegółową analizę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w fazie jego
budowy i eksploatacji w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, emisji
hałasu, gospodarki odpadami, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem wybranego przez
wnioskodawcę wariantu przedstawiono powyżej w opracowaniu. Wykazano tam zgodność
proponowanych rozwiązań technicznych z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ta
zgodność oraz skala przedsięwzięcia, uwarunkowania lokalizacyjne oraz istniejące
zagospodarowanie terenu decydują, że oceniane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać
negatywnie na ludzi, faunę, florę, glebę, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra
kultury, krajobraz. Z uwagi na niski poziom oddziaływania bezpośredniego przedsięwzięcia
na komponenty środowiska, kolejne oddziaływania pomiędzy następnymi elementami
środowiska będą na bardzo niskim poziomie bądź zupełnie nie będą następowały.
14.
OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (stany awaryjne)
Oddziaływanie wynikające z istnienia przedsięwzięcia to możliwe do zaistnienia
awarie sieci kanalizacji, które mogą powodować:
emisję ścieków do gruntu. Zdarzenie to będzie prowadziło do powstania zagrożenia
wód podziemnych i powierzchniowych, w zależności od występujących warunków
hydrogeologicznych w miejscu awarii, z opóźnieniem bądź natychmiast,
emisję odpadów innych niż niebezpieczne.
W katalogu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r.
w sprawie katalogu odpadów) odpady te zostały umieszczone w grupie nr 17 - odpady
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
Określenie ilości odpadów powstających z remontów sieci jest trudne, gdyż zależy od
warunków eksploatacji sieci a przede wszystkim od jakości zastosowanych materiałów
i wykonawstwa. Z uwagi na rodzaje i ilości emitowanych odpadów, jak również dzięki
- 90 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
stosowanej gospodarce nimi, eksploatacja przedsięwzięcia, nie będzie powodowała
zagrożenia dla środowiska.
W
wyniku
oddziaływanie
budowy
i
późniejszej
wynikające
eksploatacji
z użytkowania
zasobów
przedsięwzięcia
naturalnych.
nie
Poniżej
następuje
w
tabeli
scharakteryzowano przewidywane rodzaje oddziaływań na środowisko.
bezpośrednie
pośrednie
skumulowane,
wtórne
krótkoterminowe
średnioterminowe
długoterminowe
stałe
chwilowe
Tabela 13. Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe
i chwilowe planowanego przedsięwzięcia na środowisko
1
Ludzie
0
1
0
0
0
1
1
1
1
2
Fauna
0
1
0
0
0
1
1
1
0
3
Flora
0
1
0
0
0
1
1
1
0
4
Gleba
0
1
0
0
0
0
1
1
1
5
Woda
1
1
0
0
1
1
1
1
2
6
Powietrze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Hałas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Dobra kultury
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Dobra materialne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Krajobraz
0
1
0
0
2
0
0
0
2
Oddziaływanie
lp.
komponent
Skala punktowa:
0 – brak oddziaływania
1 – oddziaływanie minimalne
2 – oddziaływanie małe
3 – oddziaływanie średnie
4 – oddziaływanie znaczące
5 – oddziaływanie bardzo duże
- 91 -
O D D Z I A Ł Y W N I A
R A P O R T
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
15.
OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.
Propozycje zapobiegania i ograniczania niekorzystnego wpływu przedsięwzięcia na
środowisko zostały opisane szczegółowo w każdym punkcie dotyczącym kolejnych faz
przedsięwzięcia oraz oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska.
Ze względu na zakres oraz specyfikę przedsięwzięcia mogące wystąpić negatywne
oddziaływanie na środowisko ma największe natężenie i zakres w fazie jego realizacji.
Przede wszystkim oddziaływanie w tej fazie jest zależne od wykonawcy robót oraz
inspektora nadzoru, którzy winni zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia zagrożeń
środowiska. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z
jej realizacją nie mogą być całkowicie wyeliminowane. Jednakże poprzedzenie robót
budowlanych
szczegółowym
planem
i harmonogramem
robót,
uwzględniającym
zabezpieczenia ekologiczne w znacznym stopniu może ograniczyć negatywny wpływ
przedsięwzięcia. Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu zapewnienie:
odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego
zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie
doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,
odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno
jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe
wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko,
jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości
i zakresu późniejszych koniecznych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i
ich pracownikami.
W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:
sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy posiadają odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę,
- 92 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne
spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub
obrotu, dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku
korzystania z terenu czasowo zajętego dla potrzeb budowy,
dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót, czuwania,
aby przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano wymagań ochrony
środowiska.
16.
WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE
JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Ze względu na dotrzymywanie obecnie obowiązujących standardów emisyjnych nie jest
konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.
17.
ANALIZA
MOŻLIWYCH
KONFLIKTÓW
SPOŁECZNYCH
ZWIĄZANYCH
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
W fazie realizacji inwestycji wystąpią lokalne uciążliwości na terenie mieszkaniowym.
Mieszkańcy mogą odczuwać przede wszystkim przekroczenie dopuszczalnych poziomów
hałasu w pobliżu prowadzonych prac budowlanych. Uciążliwości będą ograniczone w czasie,
do zaledwie kilku dni na danym terenie, wyłącznie w porze dnia i będą miały charakter
nieciągły. Szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie i życie ludzi będzie
minimalny,
jeśli
zastosowane
zostaną
zabezpieczenia
i ograniczenia
proponowane
w niniejszym opracowaniu.
Trwająca procedura o ocenach oddziaływania na środowisko umożliwia udział
społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację analizowanego przedsięwzięcia.
Uwagi społeczeństwa winny być przeanalizowane pod względem ich zasadności oraz
technicznych możliwości ich realizacji.
- 93 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Porównując osiągnięte korzyści realizacji przedsięwzięcia oraz możliwe do zaistnienia
chwilowe uciążliwości występujące wyłącznie w fazie budowy trudno przypuszczać iż
nastąpi konflikt społeczny.
Należy podkreślić, że chwilowe uciążliwości jakie nastąpią w fazie budowy
przedsięwzięcia nie mogą być przyczyną uzasadnionego konfliktu społecznego.
18.
PRZEDSTAWIENIE
PLANOWANEGO
PROPOZYCJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA
MONITORINGU
NA
ETAPIE
ODDZIAŁYWANIA
JEGO
BUDOWY
I EKSPLOATACJI
Wielkość oddziaływania obiektu w zakresie zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu
do środowiska nie uzasadnia prowadzenia systematycznych pomiarów wielkości
oddziaływania w środowisku.
19.
WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC
RAPORT
W trakcie opracowywania niniejszego raportu … nie napotkano na trudności
wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy z uwagi na charakter
inwestycji.
20.
ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA
RAPORTU ORAZ AKTY PRAWNE
1. Przepisy ogólne
Dz.U.08.25.150 - j.t.
ustawa 2001.04.27
Prawo ochrony środowiska.
Dz.U.08.199.1227
ustawa 2008.10.03
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko.
Dz.U.02.122.1055
rozp.
2002.07.26
Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska
jako całości.
Dz.U.04.257.2573
rozp.
2004.11.09
Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Dz.U.03.192.1883
rozp.
2003.10.30
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
- 94 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Dz.U.03.59.529
rozp.
2003.02.27
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywane właściwym organom
ochrony środowiska oraz terminy i sposób ich prezentacji.
Dz.U.03.18.164
rozp.
2003.01.17
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz
portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy i sposoby ich prezentacji.
Dz.U.04.283.2842
rozp.
2004.12.23
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.
Dz.U.02.165.1359
rozp.
2002.09.09
Standardy jakości gleby oraz standardy jakości ziemi.
Dz.U.07.121.840
rozp.
2007.06.20
Informacje dotyczące ruchów masowych ziemi.
Dz.U.07.79.537
rozp.
2007.04.12
Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.
Dz.U.07.45.294
rozp.
2007.03.02
Wzór raportu wojewódzkiego zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposób jego przedstawiania.
Dz.U.05.252.2128
rozp.
2005.12.15
Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposób
przedstawiania tych informacji i danych.
Dz.U.02.155.1298
rozp.
2002.09.09
Opracowania ekofizjograficzne.
Dz.U.03.80.731
rozp.
2003.04.08
Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.
Dz.U.07.75.493
ustawa 2007.04.13
Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa.
Dz.U.06.227.1658
ustawa 2006.12.06
Zasady prowadzenia polityki rozwoju.
2. Ochrona powietrza
Dz.U.08.47.281
rozp.
2008.03.03
Poziomy niektórych substancji w powietrzu.
Dz.U.02.87.798
rozp.
2002.06.06
Ocena poziomów substancji w powietrzu.
Dz.U.02.115.1003
rozp.
2002.07.05
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.
Dz.U.04.283.2839
rozp.
2004.12.22
Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Dz.U.05.260.2181
rozp.
2005.12.20
Standardy emisyjne z instalacji.
Dz.U.04.283.2840
rozp.
2004.12.22
Przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
Dz.U.06.63.445
rozp.
2006.04.05
Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Dz.U.03.1.12
rozp.
2002.12.05
Wartość odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Dz.U.04.122.1271
rozp.
2004.04.22
Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.
3. Ochrona przed hałasem
Szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.
Dz.U.07.120.826
rozp.
2007.06.14
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
Dz.U.07.106.729
rozp.
2007.06.04
Ustalanie wartości wskaźnika hałasu LDWN.
Dz.U.03.18.164
rozp.
2003.01.17
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz
portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy i sposoby ich prezentacji.
Dz.U.03.35.308
rozp.
2003.01.23
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.
Dz.U.07.1.8
rozp.
2006.12.14
Drogi, linie kolejowe i lotniska, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych
obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposoby określania granic terenów objętych tymi
mapami.
Dz.U.05.263.2202
rozp.
2005.12.21
- 95 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
Zasadnicze wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Dz.U.04.140.1486
rozp.
2004.05.19
Zakazy lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.
Dz.U.04.122.1271
rozp.
2004.04.22
Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.
Ponadto w opracowaniu wykorzystano:

Programy komputerowe do obliczeń w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi
i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji - PIOŚ Warszawa 1994 r.;

Stanisław Chruściel, Maciej Nowicki. Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery. Wydawnictwo Politechniki
Warszawskiej Warszawa 1977.

Jan Konieczyński „Oczyszczanie gazów odlotowych" Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 1993r.;

Praca zbiorowa pod kierunkiem Marii Suchy Stan środowiska w województwie podkarpackim - Raport
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Biblioteka Monitoringu Środowiska Rzeszów 2007.
21.
DANE I WYNIKI DO OBLICZEŃ – emisja zanieczyszczeń
OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 2.0 DLA PC
według metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu
określonej w rozp. MŚ DZ.U. Nr 1 poz. 12 z 08.01.2003
___________________________________________________________________________
Obiekt: Zakład Stolarski
PROGRAM OPA03 DANE WEJŚCIOWE
---------------------------I.1 Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 [m]
-------------------------------------Współczynnik szorstkości z0
Rok
Zima
Lato
======================================
2.00000
2.00000
2.00000
I.2 Stacja meteorologiczna: RZESZOW
Obserwacje meteorologiczne: zmodyfikowane
Zmiana liczby obserwacji wiatru w zakresie predkosci od 1 do 5 m/s
Nr sektora
| Zmiana liczby obserwacji [%]
=============================================
3
-40.0
4
-40.0
5
-20.0
- 96 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
II. Wartości odniesienia (Dz.U.Nr 1 z 2003 R. poz. 12) lub
dopuszczalne poziomy substancji łącznie z marginesami
tolerancji dla danego roku (Dz.U. Nr 87 z 2002 r. poz. 796
uśrednione dla 1 godziny (D1) oraz roku kalendarzowego (Da)
---------------------------------------------------------------------------------Lp | Nr | Nr wg CAS |Wartości odniesienia |Poziomy dopuszczalne
| Tło
|
|
|substancji
|łącznie z marginesami
| subs|DzU |
|wg DZU nr 1/03
|tolerancji wg DZU nr 87/02| tancji
|1/03|
|---------------------|--------------------------|---------|
|
|D1 [ug/m3]|Da [ug/m3]| D1 [ug/m3] | Da [ug/m3] | R [ug/m3]
==================================================================================
83 70 10102-44-0 Dwutlenek azotu od 2010 r.
200.000
40.000
16.000
88 72
7446-09-5 Dwutlenek siarki od 2005 r.
350.000
20.000
6.000
159 137
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
280.000
40.000
26.000
172 150
630-08-0
Tlenek węgla
30000.000
21 16
71-43-2
Benzen od 2010 r.
30.000
5.000
1.400
143 127
123-86-4
Octan butylu
100.000
8.700
0.870
III/P. Emitory punktowe
---------------------------------------------------------------------------|
| Współrzędne
| Wyso |Średni-|Temp.
|Cieplo
Lp |
|---------------| kość |ca wylo|wylotowa|wlasciwe
|
Nazwa emitora
|
x
|
y
|
|towa
|gazów
|gazow
|
|-----------------------------------------------|
|
m
|
m
|
m |
m
| st.K |kJ/m3 K
============================================================================
1
k1
184
302
7.6
0.15
420.0
2
E1
191
289
7.6
0.25
298.0
3
E2
196
306
7.6
0.25
298.0
IV. Emisja gazowa
-----------------------------------------------------------------------Substancja
| Emisja 1-godz. |
------------------------------------------------------|----------------|
|
|
[kg/h]
|
Lp
|
Nazwa
|em. liniowe :
|
|
|[kg/(h x 100 m)]|
========================================================================
83
88
159
172
Schemat emisji nr 1
k1/rok
------------------Dwutlenek azotu od 2010 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Tlenek węgla
0.03388
0.01536
0.01508
0.42918
21
143
Schemat emisji nr 2
E1/rok,E2/rok
------------------Benzen od 2010 r.
Octan butylu
3.7E-0004
1.8E-0004
- 97 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
V. Podokres nr 1 : rok
Długość podokresu w godz. = 4000
Dane meteorologiczne sezonu : rok
Średnia temperatura podokresu = 280.6 st.K
Emitory czynne w podokresie: rok
-----------------------------------------------------|Typ | Nr |
| Nr
| PrędLp |emi- |emi | Nazwa emitora | schematu | kość
|tora |tora|
| emisji
|
|P/L/A|
|
|
| gazów
-----------------------------------------------------|
|
|
|
|
m/s
======================================================
1
P
1
k1
1
3.51
2
P
2
E1
2
0.00
3
P
3
E2
2
0.00
Emisja roczna w Mg (numery substancji jak w p. IV)
Emitor/nr sub. 83
88
159
172
21
143
===============================================================================
==
k1
0.136
0.061
0.060
1.717
0.0
0.0
E1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.001
7.2E-0004
E2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.001
7.2E-0004
------------------------------------------------------------------------------RAZEM
0.136
0.061
0.060
1.717
0.003
0.001
Koniec danych
STĘŻENIE GODZINOWE NAJWIĘKSZE Z MOŻLIWYCH
-------------------------------------------------------------------------------Dec. |Odle- | Syt. |
|Stężenie |
okres|głość | met. | Nazwa
|1-godzinowe|0.1 x D1
roku |wystę- |--------| substancji
|największe |
nr |powania|vw |stan|
|z możliwych|
|Smm
| |r-gi|
| Smm
|
-------------------------------------------------------------------------------| m |m/s| - |
| ug/m3 | ug/m3
================================================================================
1
1
1
1
31.6
1
1. k1
----6 Dwutlenek azotu od 2010 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Tlenek węgla
- 98 -
27.201!
12.331
6.052
344.544
20.00
35.00
28.00
3000.00
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
Ś R O D O W I S K O
N A
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
2. E1
1
1
1
1
25.1
25.1
1
1
----6 Benzen od 2010 r.
Octan butylu
0.414
0.201
3.00
10.00
3. E2
----6 Benzen od 2010 r.
Octan butylu
0.414
0.201
3.00
10.00
SUMA ARYTMETYCZNA SMM WSZYSTKICH EMITOROW PUNKTOWYCH
------------------------------------------------------------------------------Okres |
|Suma Smm
|
oblicze |
Substancja
|od wszystkich |0.1 x D1
niowy |
|emitorow
|
|
| [ug/m3]
|[ug/m3]
================================================================================
1. rok
Dwutlenek azotu od 2010 r.
27.201!
20.000
Dwutlenek siarki od 2005 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Tlenek węgla
Benzen od 2010 r.
12.331
35.000
6.052
28.000
344.544
3000.000
0.828
3.000
Octan butylu
0.403
10.000
-------------------------------------------------------------------------------Warunek Smm <= 0.1 x D1 zwalniający od dalszych obliczeń
nie jest spełniony dla substancji zaznaczonych wykrzyknikiem.
Największa wartość xmm obliczona dla wszystkich emitorów obiektu = 31.6 m .
Koniec obliczeń
- 99 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Rozbudowa budynku produkcyjnego – stolarni o ok. 200 m2 na działkach nr 175/2, 175/10, 175/19 w Radomyślu Wielkim
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------| Wielkość Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości |
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Dwutlenek azotu od 2010 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
27.181
215
305
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.876
24.000
215
305
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.200
(D1 = 200.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek siarki od 2005 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
12.322
215
305
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.397
14.000
215
305
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.274
(D1 = 350.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
6.048
215
305
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.195
14.000
215
305
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Tlenek węgla
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
344.296
215
305
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
11.102
215
305
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Benzen od 2010 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
0.761
200
330
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.024
3.600
215
305
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Octan butylu
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
0.370
200
330
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.012
7.830
215
305
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 100.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Koniec obliczeń
- 100 -

Podobne dokumenty