VIGO System SA Prezentacja inwestorska

Komentarze

Transkrypt

VIGO System SA Prezentacja inwestorska
VIGO System S.A.
Prezentacja inwestorska
Październik 2014 r.
Zastrzeżenie odpowiedzialności
Niniejszy materiał został przygotowany przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. (“DI Investors”), z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277384, NIP 1080003081, REGON 140943747, kapitał w wysokości 1.811.570 PLN, w całości wpłacony, podmiot podlegający przepisom Ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 – j.t. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.).
DI Investors podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a niniejszy dokument został sporządzony w ramach zakresu działalności wykonywanej przez DI Investors. DI Investors jest częścią Investors Holding S.A. Więcej informacji o DI
Investors i jego podmiotach powiązanych można uzyskać pod następującym adresem internetowym: http://di.investors.pl/o-nas/grupa-investors.
Zaprezentowany materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 – j.t. z późn. zm.) ani ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 – j.t. z późn. zm.) .)
i nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Niniejszy dokument nie stanowi ani oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu dowolnych instrumentów finansowych i nie powinien być traktowany jako
oferta sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych. Ten dokument nie może być kopiowany lub dalej dystrybuowany jakimkolwiek osobom trzecim.
Niniejszy dokument, ani żadna jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii lub Japonii, ani przekazane obywatelowi lub rezydentowi Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Australii lub Japonii, tj. krajów gdzie jego dystrybucja może być prawnie ograniczona. Jego dystrybucja może być ograniczona przez prawo również w innych krajach. Osoby, które rozpowszechniają ten dokument powinny mieć
świadomość konieczności stosowania się do takich ograniczeń. Przekazanie dowolnemu obywatelowi USA lub dowolnemu obywatelowi Zjednoczonego Królestwa innemu niż osobie upoważnionej lub osobie wykluczonej, lub też innej osobie
w rozumieniu artykułów 19(5), 38, 47 oraz 49 Rozporządzenia z roku 2001 o Promocji Finansowej do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z roku 2000.
DI Investors jest autorem tego dokumentu. DI Investors nie będzie traktował odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów ze względu na fakt otrzymania przez nich tego raportu. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w
niniejszym dokumencie mogą nie być właściwe dla konkretnego inwestora i zaleca się konsultację u niezależnego doradcy inwestycyjnego w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących wspomnianych inwestycji bądź usług
inwestycyjnych. Nic w niniejszym raporcie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej, lub oświadczenia, że dowolna inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora lub że w inny
sposób stanowi osobistą rekomendację dla konkretnego inwestora.
Analitycy DI Investors działali z należytą starannością sporządzając niniejszy materiał. Analiza spółek zawarta w niniejszym materiale jest oparta o osobiste opinie analityków. Informacje oraz opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały
skompilowane lub zebrane przez DI Investors ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jednak DI Investors oraz jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej ani finansowej w odniesieniu do jakichkolwiek
niedokładności lub pominięć w dokumencie przygotowanym przez DI Investors, każda osoba jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnego dochodzenia i analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za
dokonanie oceny merytorycznej i zagrożeń związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy dokument może zawierać adresy, linki lub odwołania do stron internetowych. DI Investors nie analizował zawartości cytowanych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści tam umieszczone, z wyjątkiem
treści strony internetowej DI Investors. Taki adres lub link (włączając w to adresy lub linki do strony internetowej DI Investors) zostały udostępnione jedynie w celach informacyjnych a treść którejkolwiek ze stron nie stanowi część tego
dokumentu.
Wszelka odpowiedzialność DI Investors S.A., jego Zarządu, pracowników, współpracowników, kooperantów, agentów w związku z niniejszym materiałem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. DI Investors S.A. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta i ich skutki, w szczególności za poniesione przez Klienta szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści).
Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do wiadomości adresata, a zawarte w nim informacje mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody DI Investors S.A., za wyjątkiem
udostępniania materiałów doradcom, z których usług Klient korzysta w celu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zawarcia transakcji, jednakże pod warunkiem, że przekazane w ten sposób informacje będą traktowane przez tych
doradców jako poufne i należycie chronione. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnienie przez w/w doradców, z których usług korzysta, informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz informacji oraz dokumentów co do
których DI Investors S.A. poczynił zastrzeżenia iż stanowią materiał poufny.
Wszelkie materiały zaprezentowane w tym raporcie, są chronione prawami autorskimi DI Investors, chyba że zastrzeżono inaczej. Żaden z materiałów, ich treść lub kopia nie mogą być zmieniane w jakikolwiek sposób, przekazywane,
kopiowane lub dystrybułowane, bez wcześniejszej pisemnej zgody DI Investors.
Copyright © 2014 DI Investors S.A. oraz podmioty powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone.
KAŻDY KTO KORZYSTA Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU ZGADZA SIĘ NA TREŚĆ POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ I OGRANICZEŃ.
2
Spółka, za którą podąża świat fotoniki
Rentowność zaklęta w wiedzy
Wojskowe technologie przyszłości
Technologia pozwalająca eksplorować inne planety
Detektor fotonowy
Bezpieczeństwo transportu
Zaawansowane technologie bezpieczeństwa
blisko 40% marży zysku netto
Kamera termowizyjna
Urządzenia VIGO System górują kluczowymi parametrami nad produktami konkurencji
Wykrywalność
Detektor VIGO
Detektor Hamamatsu
VIGO wyprzedza
technologicznie największe
koncerny w branży
Źródło: Yingchun Cao and Nancy P. Sanchez, lipiec 2014
3
Technologia wyznaczająca przyszłość
Dostawca unikalnej technologii dla najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki





Działalność o zasięgu globalnym, kluczowy światowy producent
zaawansowanych
detektorów
podczerwieni
oraz
kamer
termowizyjnych
Kluczowy w Polsce dostawca detektorów podczerwieni oraz
systemów naprowadzania dla przemysłu zbrojeniowego, kluczowych
m.in. dla produkcji dronów
Jeden z globalnych liderów technologii wykorzystywanych
w kolejach wysokich prędkości, diagnostyce medycznej
i przemyśle
Ogromne perspektywy wzrostu, m.in. dzięki:
programowi modernizacji polskiej armii
rozbudowie sieci kolei wysokich prędkości na świecie
zaawansowanym pracom nad przełomowymi rozwiązaniami w
diagnostyce medycznej i ochronie środowiska
Ponad 27-letnie doświadczenie w sprzedaży do krajów
wysokorozwiniętych
Technika wojskowa
Kolejnictwo
Medycyna
Przychody oraz EBITDA (w tys. zł)
8 401
25 000
7 659
7 000
6 000
15 000
5 000
3 938
4 000
2 915
10 000
3 000
2 197
5 000
2 000
759
7 165
8 925
9 672
11 301
18 640
19 186
20 649
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Przychody
EBITDA
Struktura przychodów w 2013 r.
Przemysł
Technika wojskowa
Kolejnictwo
11%
28%
29%
Systemy detekcji
awarii podwozia
Badania stomatologiczne
1 000
0
28%
Systemy termowizyjne
dla dronów
8 000
8 326
20 000
9 000
Badanie stanu
infrastruktury przesyłowej
4%
Pozostałe, w tym
medycyna
Przemysł
Dystrybutorzy
4
Globalny zasięg działalności
Ponad 80% sprzedaży trafia na eksport
Ameryka
Północna;
15,2%
Azja; 3,6%
Australia;
0,1%
Polska;
14,0%
Europa;
67,1%
W 2013 r. VIGO sprzedało produkty do 167 firm na całym świecie,
88% przychodów pochodziło od klientów powracających
5
Bardzo ograniczona konkurencja
Bezpośrednia konkurencja VIGO to jedynie trzy podmioty
Nazwa
Pochodzenie
Opis spółki
Hamamatsu Photonics
Japonia
Firma prowadzi działalność na całym świecie, w dwóch segmentach: produkcja podzespołów
optoelektronicznych oraz produkcję przyrządów pomiarowych. Spółka produkuje detektory
podczerwieni w technologii stosowanej przez Emitenta
Teledyne Judson
Technologies
USA
Spółka sprzedaje swoje produkty głównie w USA. Oprócz detektorów MBE, produkuje także
detektory z użyciem technologii LPE
USA
Spółka prowadzi działalność głównie w USA i Kanadzie. Firma specjalizuje się w produkcji
detektorów chłodzonych głównie w technologii LPE
Infrared Associates
Hamamatsu
Photonics
VIGO
2 339 mln USD
1 042 mln USD
6,5 mln USD
Przychody z segmentu
fotoniki
421 mln USD
431 mln USD
Zysk netto
185 mln USD
118 mln USD
2,2 mln USD
7,9%
11,3%
34%
2013 r.
Przychody
Marża zysku netto
Teledyne Judson
Technologies
VIGO – Światowy lider



Ze względu na wysokie bariery technologiczne oraz
dużą kapitałochłonność rynek zaawansowanej
fotoniki jest silnie skoncentrowany
Wysokie bariery wejścia uniemożliwiają zwiększenie
konkurencyjności na rynku
Na ogólnoświatowym rynku fotoniki istnieją trzy
podmioty stanowiące bezpośrednią konkurencję dla
VIGO
Przychody Teledyne Judson Technologies oraz Hamamatsu Photonics z segmentu fotoniki pochodzą z szerokiej gamy produktów do rejestracji
promieniowania, od promieniowania rentgenowskiego do podczerwieni. Ze względu na powyższe wielkość przychodów tych podmiotów nie może być
wprost porównywalna do VIGO.
6
Od laserowej syntezy termojądrowej do podróży na Marsa
POPRAWA PARAMETRÓW
DETEKTORA O 10 TYSIĘCY
RAZY
Kolejne misje
kosmiczne
VIGO od powstania wyznaczało trendy w technologii fotoniki
2011
Technologie VIGO docenione przez najbardziej wymagające firmy i
instytucje (np. NASA, ESA, ASML, GE, Caterpillar)
Planowany debiut na
GPW
Dynamiczny wzrost zastosowań produktów VIGO (medycyna, transport,
2009
przemysł, techniki wojskowe)
Lądowanie
marsjańskiego
łazika Curiosity
Laureat najbardziej prestiżowych nagród na świecie w dziedzinie
zaawansowanych technologii
2008
2014 rok
Umowa z WAT na
współpracę R&D – budowa
ultranowoczesnego
laboratorium MOCVD
Powstanie VIGO
2007
Opracowanie
pierwszego detektora
niechłodzonego
2005
1970 rok
Rozpoczęcie sprzedaży
produktów do krajów
wysokorozwiniętych
Nagroda
”The
Photonics Spectra
Excellence Award”
7
Światowi liderzy innowacji
VIGO System zatrudnia 68 wykwalifikowanych pracowników w tym; 1 profesora, 7 doktorów oraz 31 inżynierów
Dr Inż. Mirosław Grudzień
Prezes i współzałożyciel VIGO System S.A. Doktor inżynierii nauk technicznych od 1980 r. Został odznaczony przez
Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości
w 2013 r. Autor i współautor 17 patentów oraz kilkudziesięciu prac naukowych w dziedzinie technologii detektorów
i techniki podczerwieni.
Dr Inż. Andrzej Maciak
Członek Zarządu i współzałożyciel VIGO System S.A. Od 1989 r. doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii
materiałowej. Został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.
Dr Inż. Adam Piotrowski
Członek Zarządu VIGO System S.A. Kierownik Wydziału Detektorów. W 2008 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych
w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Prof. Józef Piotrowski
Współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju VIGO System S.A. W 1985 r. uzyskał tytuł Profesora w Wojskowej Akademii
Technicznej. Efektem wielu lat doświadczenia jest ponad 300 publikacji, 2 książki, 6 monografii, 30 patentów, kilkadziesiąt
opracowanych produktów High Tech, głównie detektorów promieniowania podczerwonego, wprowadzonych do produkcji
i dostępnych na rynku. Odbył liczne staże za granicą (USA, Indie). Laureat wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień
naukowych. Profesor został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dr Inż. Waldemar Gawron
Pracownik naukowy. W 1997 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Inżynierii. Chemii i Fizyki Technicznej
w Wojskowej Akademii Technicznej. Na swoim koncie posiada liczne publikacje oraz opracowane technologie, które są
używane w produkcji detektorów promieniowania podczerwonego. Kierował licznymi projektami badawczymi w VIGO.
Dr Inż. Jarosław Pawluczyk
Szef zespołu R&D w VIGO System S.A. W 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora w Wojskowej Akademii Technicznej na
Wydziale Elektroniki. W 1992 r. pracował na stanowisku inżyniera dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Dr Inż. Krzysztof Kolwas
Specjalista naukowo-badawczy w VIGO System S.A. W 2007 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego na kierunku Fizyka. W 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora w Instytucie Fizyki Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, gdzie od 2007 r. do 2012 r. pracował na stanowisku doktoranta.
Dr Inż. Karolina Ogrodnik
Inżynier Sprzedaży w VIGO System S.A. W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Nowych Technologii
i Chemii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na kierunku Inżynieria materiałowa. Uczestniczyła w dwóch
projektach badawczych. Efekty jej pracy naukowej przedstawione są w 15. publikacjach w czasopismach anglojęzycznych.
8
Wojskowe technologie przyszłości
Perspektywy
Obecne zastosowania





Systemy termowizyjne dla dronów,
Uniwersalne systemy samoosłony do pojazdów bojowych
Systemy obserwacyjne oraz kierowania ogniem
Wykrywanie materiałów wybuchowych oraz gazów bojowych
Systemy naprowadzania inteligentnej amunicji
VIGO pozyskało zamówienie o wartości ok. 5 mln zł na dostawę
detektorów dla francuskiego koncernu zbrojeniowego, największego
producenta broni przeciwpancernej w Europie. Realizacja w 2015 r.
Ponadto polska armia wspólnie z MON rozmawia na temat polonizacji
tych pocisków.
 Systemy do ostrzegania o oświetleniu promieniami lasera nowej
generacji
 Zaawansowane kamery termowizyjne dalekiego zasięgu
 Wzrost wartości rynku dronów
91 mld
USD
Prognoza wartości rynku produkcji
i oprogramowania dronów w 2024 r. wg
Teal Group
Kluczowe zastosowania
W sprzedaży
Dron
System samoosłony pojazdu
OBRA 3
W przygotowaniu
✔
Systemy termowizyjne dla dronów
✔
Uniwersalny
pojazdów
✔
Systemy
ogniem
✔
Systemy ostrzegawcze przed namierzaniem
✔
Wykrywanie materiałów wybuchowych oraz
gazów bojowych
✔
system
samoosłony
obserwacyjne
oraz
kierowania
✔
Systemy do inteligentnej amunicji
✔
Zaawansowane
dalekiego zasięgu
kamery
do
termowizyjne
Dron
9
Modernizacja polskiej armii szansą na wzrost
131 mld PLN
Wartość programu modernizacji
polskiej armii do 2022 r.
Program modernizacji polskiej armii zakłada możliwie duży udział polskich
przedsiębiorstw
VIGO System w swojej dziedzinie nie posiada konkurencji w Polsce
VIGO System opracowuje obecnie rozwiązania znajdujące zastosowanie
w nowoczesnym uzbrojeniu.
Możliwe zastosowanie technologii VIGO w programach modernizacji armii:
W sprzedaży
Rosomak
VIGO m.in. razem z WB Electronics tworzy Polską
Platformę Technologiczną Systemów Bezzałogowych,
w ramach której jeszcze w 2014 r. polskie wojsko ma
ogłosić program wyposażenia w ok. 100 zestawów
dronów wartych ok. 3 mld zł.
W przygotowaniu
✔
Programy Żołnierzy Przyszłości
✔
Rozwój systemów naprowadzania rakiet krótkiego zasięgu
✔
Systemy termowizyjne dla dronów
✔
Polonizacja głowic obserwacyjno-celowniczych na wozach
bojowych Rosomak (wartość jednostkowa kamery ok. 700 tys. zł,
kilkaset pojazdów)
Uniwersalne systemy samoosłony OBRA-3 dla pojazdów
wojskowych
✔
✔
Kamery termowizyjne średniego zasięgu dla lekkich pojazdów
opancerzonych LOTR
10
Rewolucja w bezpieczeństwie transportu
Obecne zastosowania
Rozwój kolei wysokich prędkości m.in. w Chinach
Koleje wysokich prędkości



Systemy wykrywania stanów
awaryjnych taboru kolejowego
podczas jazdy
Wykrycie
oraz
wymiana
uszkodzonych lub bliskich zużycia
elementów przed wystąpieniem
awarii.
Budowa systemów nadzorujących
zagrożenie pożarem składów
pociągów przed wjazdem do
tuneli
Wyposażenie lotnisk
 Bramki
do
wykrywania
materiałów wybuchowych
Perspektywy
W związku z rozwojem sieci kolejowej w Chinach VIGO ma potencjał by
pozyskać, w krótkim horyzoncie czasu, zlecenia na dostawę kilku tysięcy
detektorów na ten rynek
Inne dziedziny transportu
Obecna sprzedaż:
Detektory w nowo rozwijanej, przez VIGO System, technologii (MBE)
dzięki wysokim parametrom oraz niższej cenie będą mogły znaleźć
powszechniejsze zastosowanie w innych dziedzinach transportu m.in.
w branży motoryzacyjnej
 Hiszpania
 Włochy
Kluczowe zastosowania
W sprzedaży
✔
✔
W przygotowaniu
Koleje wysokich prędkości (UE)
Bramki – skanery lotniskowe
✔
✔
Koleje wysokich prędkości, m.in. w Chinach
Inne dziedziny transportu
Przychody z segmentu
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
(w mln zł)
CAGR 107%
0,7
4,6
4,9
5,8
2010
2011
2012
2013
11
Technologie dla przemysłu
Obecne zastosowania
Perspektywy
Detektory podczerwieni VIGO znajdują zastosowanie niemal we
wszystkich gałęziach przemysłu:







Do monitoringu stanu technicznego infrastruktury przesyłowej
w energetyce cieplnej i elektro energetyce (linie wysokiego napięcia
oraz transformatory)
Są powszechnie stosowane w miernikach oraz analizatorach gazów
i spalin
W nowoczesnych obrabiarkach laserowych,
Do automatyzacji procesów technologicznych,
Do kontroli procesów technologicznych na liniach produkcyjnych
W urządzeniach do szybkiego, bezkontaktowego pomiaru temperatury
oraz w urządzeniach i systemach utrzymania ruchu
Do
budowy
zaawansowanych
urządzeń
produkcyjnych
z zastosowaniem laserów
 Upowszechnienie obecnych zastosowań dzięki nowej technologii
MBE
 Ultraszybkie fotodetektory grafenowe
Kluczowe zastosowania
W sprzedaży
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Monitoring
stanu
technicznego
infrastruktury
przesyłowej w energetyce cieplnej i elektroenergetyce
Analizatory gazów i spalin
Obrabiarki laserowe
Automatyzacja
procesów technologicznych
Kontrola linii produkcyjnych
Pomiar temperatury
Urządzenia produkcyjne
z zastosowaniem laserów
Przychody z segmentu
Linia energetyczna w podczerwieni
Analizator gazu
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
(w mln zł)
CAGR 40%
2,2
2010
5,6
4,5
2011
2012
6,0
2013
12
Przełomowe rozwiązania w diagnostyce medycznej
Obecne zastosowania
Perspektywy
VIGO wspólnie z międzynarodowymi koncernami opracowuje nowe
zastosowania fotoniki w diagnostyce medycznej
Wykrywanie próchnicy na bardzo
wczesnym etapie
 Canary System - urządzenie
wykrywające próchnicę na długo
przed pojawieniem się pierwszych
objawów/bólu zęba
 Quantum Dental Technologies przy
współpracy z 3M
 Certyfikacja w Kanadzie oraz USA,
trwają prace nad uzyskaniem
certyfikacji w UE
Przełom w diagnostyce chorób
nowotworowych
 Urządzenie
potrafiące
wykrywać
markery
chorób
nowotworowych w oddechu.
 Zaawansowane prace nad prototypem urządzenia wspólnie
z wybitnymi zespołami uczelnianymi
Kluczowe zastosowania
Aparatura do badania stanu uzębienia
W sprzedaży
Diagnostyka temperatury
Precyzyjne obrazowanie rozkładu
temperatury ciała, pozwalające na
wykrycie
stanów
zapalanych
charakterystycznych np. dla:
 nowotworów,
 zatorów powierzchniowych naczyń
krwionośnych
 schorzeń dermatologicznych
W przygotowaniu
✔
Precyzyjna
diagnostyka
temperatury ciała
✔
Wykrywanie próchnicy na bardzo wczesnym
etapie
✔
rozkładu
Wykrywanie markerów chorób nowotworów
w oddechu
Ciało człowieka w podczerwieni
13
Lider R&D
Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną
Nowe laboratorium MBE
VIGO obecnie współpracuje z WAT przy budowanie nowego laboratorium
badawczo-produkcyjnego do wytwarzania detektorów w technologii MBE
 Wartość projektu 10-11 mln zł
 Czas realizacji 2014-2015 r.
Po utworzeniu laboratorium MBE, VIGO będzie dysponowało
dwiema najbardziej zaawansowanymi na świecie technologiami
wytwarzania detektorów. Dzięki temu zachowa elastyczność
w rozwoju oferty produktowej na szybko zmieniającym się rynku.
Aktualnie realizowane krajowe prace badawczo-rozwojowe
Nazwa
Planowany okres
realizacji
Opis
GRAF-TECH
2013-2016
Ultraszybkie fotodetektory grafenowe
INTIR
2013-2015
Integracja detektorów podczerwieni chłodzonych termoelektrycznie lub pracujących
w temperaturze otoczenia z szerokopasmowym układem odbiorczym
SENSORMED
2012-2015
Optoelektroniczny system sensorów markerów chorobowych
EDEN
2012-2015
Emitery i detektory podczerwieni nowej generacji do zastosowań w urządzeniach do
detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych
HOT
2012-2014
Detektory HOT (high operation temperature) o krótkiej stałej czasowej
Aktualnie realizowane zagraniczne prace badawczo-rozwojowe
HYPERION
2012-2015
System analizy kryminalistycznej miejsc objętych wybuchem (wykrywanie materiałów
i pyłów wybuchowych) w celu pozyskania obrazów 3D do odtworzenia wydarzeń
z momentu eksplozji oraz miejsca eksplozji
EMPHASIS
2011-2014
Opracowanie połączonych w sieć detektorów
wybuchowych lub ich prekursorów w fazie gazowej.
do
monitorowania
materiałów
14
Potencjał skokowego wzrostu sprzedaży
Strategia Spółki
VIGO jutro
VIGO dzisiaj
•
Stosowana technologia: MOCVD
•
Stosowana technologia: MOCVD oraz MBE
•
Detektory stanów awaryjnych kolei wysokich prędkości
– wieloletnia współpraca z firmą z grupy Caterpillar
•
Dostawca technologii militarnych dla armii
•
Detektory do inteligentnych pocisków przeciwpancernych
•
Peryskopy, celowniki, kamery termowizyjne dla dronów
i wyposażenia wojskowego
•
Modernizacja pocisków rakietowych
•
Detektory stosowane w stomatologii – pilotażowa sprzedaż do
USA i Kanady (kilkadziesiąt-kilkaset sztuk rocznie)
•
Współpraca przy programach żołnierzy przyszłości
•
Głowice termowizyjne dla wozów bojowych
•
Analizatory gazów i związków chemicznych do zastosowań
przemysłowych (ponad tysiąc sztuk rocznie)
•
•
Eksploracja kosmosu
Analizatory wydychanego powietrza oparte o technikę
laserów kaskadowych – przełom w diagnostyce
nowotworowej
•
Wzrost sprzedaży detektorów dla sektora kolejowego
•
Precyzyjny monitoring sieci energetycznych
•
Inteligentne detektory na lotniskach
I WIELE INNYCH ZASTOSOWAŃ
15
Informacje finansowe
Wysoka marżowość połączona ze wzrostem działalności
tys. PLN
2010
2011
2012
2013
IH2013 IH2014
Przychody, w tym:
11 302 18 668 19 186 20 649 10 855 11 154
EBITDA
marża EBITDA
Zysk netto
Zysk netto skorygowany
3 938
35%
2 510
Efektywna st. podatkowa
3,3%
2,3%
1%
1,7%
1,6%
0,7%
Marża zysku netto
22%
36%
39%
34%
36%
36%
Przepływy z działalności
operacyjnej
-306
6 254
6 324
7 098
n/a
3 845
27%
42%
45%
35%
-8 189 -1 871 -3 895 -7 037
n/a
n/a
42%
-4 330
ROE
Dług netto
7 659
41%
6 633
8 326
43%
7 409
8 401
41%
6 939




4 742 4 817
44% 43%
3 954 3 990
4 683

Wysoka marżowość sprzedaży (marża netto 35,8% w IH14P)
Olbrzymi potencjał wzrostu przychodów w kolejnych latach
(modernizacja armii, zastosowanie w medycynie, przemyśle)
Wysoka konwersja wyników na środki pieniężne
Średnio roczny wzrost przychodów (CAGR) na przestrzeni lat 20102013 wyniósł 22%
Działalność w SSE (Ożarów Mazowiecki)
Na wyniki VIGO w I półroczu 2014 r. wpłynął jednorazowy odpis
wynikający z utylizacji zwrotów oraz niesprzedanych produktów
w wysokości 693 tys. zł
Spadek marż w 2013 r. spowodowany:
 wzrostem odpisów amortyzacyjnych związanych z oddaniem
nowego
budynku
produkcyjno-laboratoryjnego
wraz
z wyposażeniem
 Jednorazowym kosztem przeprowadzenia prac remontowych
w posiadanych budynkach (o wartości 378 tys. zł)
Przychody (lewa oś) oraz EBITDA (prawa oś) VIGO (w mln. PLN)
24,0
42% ROE
Za I półrocze 2014
88%
Przychodów generowanych przez
klientów powracających
7,7
1,7
16,0
3,9
8,0
0,0
1,7
2,2
2,9
3,8
0,7
2010
5,6
8,3
1,1
4,5
8,4
0,8
7,0
6,0
5,9
2,9
3,0
2,2
4,6
4,9
5,8
2011
2012
2013
Pozostałe
Przemysł
5,0
5,8
3,9
9,0
3,0
1,0
-1,0
Dystrybutorzy
Techniki
wojskowe
Kolejnictwo
16
Technologia, która przekłada się na dywidendę
Wzrostowa spółka z wysoką konwersją wyników na gotówkę
Konwersja wyniku na gotówkę

Wynik
netto
z
przepływami
operacyjnej
Wysoki współczynnik dywidendy

pokrywa
się
z
działalności

Historyczna wypłata dywidendy na
poziomie min. 50% wyniku netto
Polityka
dywidendy
zapewniająca
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na
poziomie 50%-100% wyniku netto
7
7,4
6,6
6,3
8
6,9 7,1
7
6,3
6
6
5
5
4
4,0 3,8
Wysoki stan gotówki


Dywidenda (w mln zł)
Zysk netto oraz przepływy z dz. operacyjnej(w mln zł)
8
VIGO zamierza wypłacać wysoką dywidendę – od
50% do 100% zysku netto
Środki pieniężne (w mln zł)
Wyszczególnienie 2011 2012 2013
Dywidenda/zysk
netto
52%
50% 100%
Dzięki wysokiej konwersji wyniku
na środki pieniężne, wysoka
wypłata dywidenda nie wpływa
negatywnie na saldo gotówkowe
Bezpieczny poziom środków
pieniężnych
14
12,4
6,9
12
10,9
10
9,8
7,5
8
4
3,5
3,7
6
3
3
2
2
1
1
0
4
2
0
2011
2012
2013
IH 2014
Zysk netto
Przepływy z działalności operacyjnej
0
2011
2012
2013
2011
2012
2013
IH 2014
17
VIGO – jedyna taka spółka na GPW
Jedyny na GPW światowy lider w swojej branży
Unikalne połączenie spółki wzrostowej i dywidendowej
Ekspozycja na wiele perspektywicznych sektorów, w tym militarny
Rozwój technologii systematycznie zwiększa potencjał sprzedażowy
18
Akcjonariat VIGO
Wykaz akcjonariuszy VIGO
Akcjonariusz
Seria akcji
Liczba akcji
Udział w kapitale
zakładowym
Liczba akcji
sprzedawanych
% akcji sprzedawanych
S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych
C
147 000
21%
43 000
29%
Mirosław Grudzień
A
122 200
18%
80 000
65%
Janusz Kubrak
A
51 600
7%
3 500
7%
Jadwiga Nowak
A
122 200
18%
80 000
65%
Andrzej Maciak
A
51 600
7%
17 200
33%
Józef Piotrowski
A
122 200
18%
40 000
33%
Pozostali akcjonariusze
A
77 200
11%
0
0%
694 000
100%
263 700
38%
Razem
Nowa emisja
35 000
Akcjonariat VIGO przed emisją
Akcjonariat VIGO po emisji (przy założeniu, że
wszystkie akcje zostaną objęte)
S FIZAN
S FIZAN
11%
Mirosław Grudzień
21%
Janusz Kubrak
18%
Jadwiga Nowak
18%
7%
6%
41%
7%
Andrzej Maciak
6%
5%
Józef Piotrowski
18%
7%
Pozostali
akcjonariusze
Mirosław Grudzień
14%
11%
11%
Janusz Kubrak
Jadwiga Nowak
Andrzej Maciak
Józef Piotrowski
Pozostali akcjonariusze
Nowi akcjonariusze
19
Informacje o ofercie
Emitent
VIGO System S.A.
Akcjonariusze sprzedający
Mirosław Grudzień, Andrzej Maciak, Józef Piotrowski, Jadwiga Nowak, Janusz Kubrak oraz S Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Struktura oferty
Akcje sprzedawane: do 263 700 akcji serii A oraz C
Nowa emisja: 35 000 akcji serii D
Razem akcje oferowane: do 298 700 akcji
Wartość oferty
Cena maksymalna: 220 zł za akcję
Wartość oferty: do 65,7 mln zł
Cel Emisji
• Rozbudowa laboratorium MBE (projekt realizowany wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną
• Prace badawczo – rozwojowe nad systemami termowizyjnymi oraz rozwojem detektorów wytwarzanych w
oparciu o technologię MBE
Na powyższe projekty VIGO zamierza pozyskać 6 mln zł z emisji akcji
Dystrybucja
• Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych
• Intencją Emitenta jest aby 25% akcji zostało objętych przez inwestorów indywidualnych
Lock-up
Akcjonariusze sprzedający oraz Zbigniew Więcław, Jarosław Więcław, Krzysztof Więcław objęci są 12
miesięcznym lock-up’em
20
Informacje o ofercie
Od 20.10.2014 do 30.10.2014 r.
Proces budowy księgi popytu
Do 31.10.2014 r.
Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby
Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
Harmonogram oferty
Od 3.11.2014 r do 7.11.2014 r.
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych i
Instytucjonalnych
Do 12.11.2014 r.
Przydział Akcji
21
Załączniki
22
Kompetencje poparte prestiżowymi wyróżnieniami
Najważniejsze nagrody VIGO
1996 r. Amerykańska nagroda The Photonics Spectra Excellence Award – za najbardziej
innowacyjny produkt wprowadzony na rynek światowy w dziedzinie fotoniki.
1999 r. Nagroda Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – „Polski Produkt Przyszłości” za
„Nową generację detektorów średniej i dalekiej podczerwieni pracujących bez chłodzenia
kriogenicznego”.
2003 r. Nagroda Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – „Polski Produkt Przyszłości”
w kategorii produkt przyszłości za Kamerę Termograficzną v20.
2007 r. Nagroda Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – „Polski Produkt Przyszłości”
za Mikrobolometryczną Kamerę Termograficzną VIGOcam v50.
Certyfikat innowacyjności PAN – II miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych firm
z sektora MŚP,
Certyfikat innowacyjności PAN – II miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych firm
województwa mazowieckiego,
2011 r. Certyfikat Innowacyjności Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN – ocena AAACB wśród
500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.
2012 r. Nagroda Jubileuszowa Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
– za szczególny wkład w rozwój innowacyjności w Polsce,
Nagroda specjalna Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Innowator 2013.
23
Informacje finansowe
Rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy bieżący
Zysk (strata) netto
01.01-30.06.2014
(niezbadane)
11 154
10 738
416
5 029
4 702
327
6 124
282
1 346
4 497
359
14
345
721
721
4 134
81
0
23
0
59
199
45
154
4 017
4 017
27
27
3 990
01.01-30.06.2013
(niezbadane)
10 855
10 612
243
5 111
4 924
186
5 744
243
1 710
3 790
405
0
405
78
78
4 117
139
0
44
0
95
239
99
140
4 017
4 017
63
63
3 954
2013
20 649
20 063
586
10 452
10 011
441
10 197
522
3 061
6 614
1 690
0
1 690
1 228
1 228
7 076
434
0
67
96
272
449
159
289
7 062
7 062
123
123
6 939
2012
19 186
18 599
587
9 263
8 802
461
9 923
557
2 364
7 002
1 231
41
1 190
671
671
7 562
288
42
211
0
35
364
62
302
7 486
7 486
77
76
7 409
24
Informacje finansowe
Rachunek przepływów pieniężnych
Wyszczególnienie
01.01-30.06.2014 (niezbadane)
2013
2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zysk netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty- korekta z tyt. przeks. amort. na GRANT, różnice w wyceny kredytu BGK , rezerwa emerytalna
za 2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Wpływy
Kredyty i pożyczki
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Spłaty kredytów i pożyczek
Odsetki
Inne wydatki finansowe- zaangażowanie środków- Kredyt Technol.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Przepływy pieniężne netto razem
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
3 990
-146
683
691
45
-14
296
368
-1 016
-59
-326
6 939
159
1 325
669
159
-96
-13
618
-436
-936
0
7 409
-1 085
765
1 037
19
-41
40
-1 119
143
819
-1 084
-813
-1 131
-1 663
3 845
7 098
6 324
20
-1 047
-1 047
1 027
166
-1 716
-1 716
-1 550
83
-5 899
-5 899
-5 816
1 177
525
652
-7 398
0
-6 933
-420
-45
0
-6 221
904
151
753
-5 535
0
-3 678
-533
-159
-1 164
-4 630
1 603
107
1 496
-4 720
-3 240
-3 482
-539
-61
2 602
-3 117
-3 403
10 876
7 473
918
9 814
10 731
-2 608
12 358
9 814
25
Informacje finansowe
Aktywa
Wyszczególnienie
30.06.2014 (niezbadane)
31.12.2013 r.
31.12.2012 r.
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Inne wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa trwałe razem
1 116
1 116
0
10 721
10 623
381
7 298
1 664
130
1 150
98
0
0
993
993
12 830
468
451
16
11 011
11 011
397
7 429
1 750
157
1 278
0
0
0
695
695
12 174
679
623
56
10 410
5 811
427
3 813
827
216
528
4 599
70
70
233
233
11 392
1 489
1 024
53
353
12
47
2 819
0
2 819
7 470
7 470
7 470
1 599
13 377
26 207
1 857
906
13
813
28
96
1 802
0
1 802
10 876
10 876
10 876
2 135
16 670
28 845
2 475
1 333
256
752
14
119
1 367
2
1 364
9 814
9 814
9 814
2 249
15 903
27 296
Aktywa obrotowe
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
Należności od pozostałych jednostek
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem
26
Informacje finansowe
Pasywa
Wyszczególnienie
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy
Zobowiązania długoterminowe
Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług
zaliczki otrzymane na dostawy
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pasywa razem
30.06.2014 (niezbadane)
16 634
694
11 980
-30
3 990
9 572
393
36
357
1 993
1 993
1 993
1 758
1 689
1 147
238
222
54
249
17
69
5 429
5 429
3 072
2 357
26 206
2013
2012
19 577
694
11 974
-30
6 939
9 268
97
36
61
2 548
2 548
2 548
1 960
1 957
1 136
154
291
54
311
11
2
4 663
4 663
2 892
1 771
28 845
16 346
694
8 243
0
7 409
10 950
110
0
110
4 599
4 599
4 599
2 925
2 923
1 071
248
1 261
49
288
6
2
3 315
3 315
1 430
1 885
27 296
27
Słowniczek
MOCVD
Technologia wytwarzania warstw półprzewodnikowych polegająca na osadzaniu kolejnych warstw materiału na
podłożu krystalicznym w wyniku termicznego rozkładu substancji metaloorganicznych;
Epitaksja z fazy ciekłej - metoda otrzymywania cienkich warstw materiałów półprzewodnikowych stosowanych
LPE
w technologii laserów półprzewodnikowych, diod elektroluminescencyjnych, fotodetektorów oraz tranzystorów
bipolarnych i polowych.
Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE)
Tellurek kadmowo-rtęciowy (MCT)
Podczerwień
Detektor podczerwieni
Linijki detektorów
Macierz detektorów
Przedwzmacniacz
Kriostat
Epitaksja z fazy gazowej (VPE)
Stała czasowa
Technologia wytwarzania warstw półprzewodnikowych polegająca na osadzaniu kolejnych warstw materiału na
podłożu krystalicznym przez parowanie w bardzo wysokiej próżni pierwiastków z komórek efuzyjnych;
Stop tellurku kadmu i tellurku rtęci;
Promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal większej niż długość fali światła widzialnego;
Podzespół pozwalający rejestrować promieniowanie podczerwone;
Zespół detektorów podczerwieni ułożonych w linii;
Zespół detektorów podczerwieni ułożonych na powierzchni dwuwymiarowej;
Wzmacniacz, którego zadaniem jest wstępne wzmacnianie sygnału z detektorów;
Urządzenie zawierające ciekły azot, służące do utrzymywania skrajnie niskiej temperatury detektora, w celu
zapewniania mu optymalnych warunków pracy;
Technika wzrostu z fazy gazowej warstw półprzewodnikowych na podłożach krystalicznych w sposób
pozwalający odtworzyć w otrzymanej warstwie strukturę krystalograficzna podłoża;
Czas po jakim sygnał detektora w wyniku wymuszenia skokiem jednostkowym osiągnie wartość 63% wartości
ustalonej;
28
VIGO System S.A.
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733 54 10 | email: [email protected]
Dom Inwestycyjny Investors S.A.
ul. Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa
tel. +48 22 378 9190 | www.di.investors.pl
MakMedia Group
ul. Bukowińska 22/17 | 02-703 Warszawa
tel. +48 602 280 858 | email: [email protected]

Podobne dokumenty