mapa akustyczna recza w otoczeniu drogi krajowej nr 10 oraz drogi

Komentarze

Transkrypt

mapa akustyczna recza w otoczeniu drogi krajowej nr 10 oraz drogi
MAPA AKUSTYCZNA RECZA
W OTOCZENIU DROGI KRAJOWEJ NR 10 ORAZ DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 151
Mapy wykonano dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Szczecin 2011
Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Szczecinie
pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Małgorzaty Landsberg – Uczciwek
Autorzy:
Jolanta Szablewska – Wiraszka
Magdalena Dąbrowska
Pomiary wykonano w Pracowni Pomiarów Hałasu i Pola Elektromagnetycznego
Laboratorium WIOŚ w Szczecinie w składzie:
Jarosława Wojciechowska
Gabriela Osiniak
Paweł Gocek
Zatwierdził:
Andrzej Miluch
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
SPIS TREŚCI:
CZĘŚĆ OPISOWA
1. WSTĘP ............................................................................................................................................................. 4
2. WYJAŚNIENIA TERMINÓW SPECJALISTYCZNYCH I OZNACZEŃ ............................................... 4
3. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE ......................................................................................................... 5
3.1 DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ MAPY .......................................... 5
3.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PODLEGAJĄCEGO OCENIE ........................................................................... 5
3.2.1 OPIS TERENU OBJĘTEGO MAPĄ .............................................................................................................. 6
3.2.2 IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ HAŁASU ...................................................................... 7
3.2.3 UWARUNKOWANIA AKUSTYCZNE WYNIKAJĄCE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ................................................... 8
3.3 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH ..................................................................... 9
3.4 PODSTAWOWE METODY WYKORZYSTYWANE DO OPRACOWANIA MAPY AKUSTYCZNEJ ............................. 11
3.5 WYKORZYSTANE BAZY DANYCH WEJŚCIOWYCH ....................................................................................... 11
3.6 ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW ......................................................................................................... 12
3.6.1 WARUNKI POMIARU I UZYSKANE WYNIKI W OTOCZENIU ULICY PROMENADA..................................... 13
3.6.2 KALIBRACJA MODELU OBLICZENIOWEGO ........................................................................................... 15
4. WYNIKOWE ZESTAWIENIA TABELARYCZNE I WYKRESY ......................................................... 16
5. ZAKRES DANYCH CZĘŚCI GRAFICZNEJ ........................................................................................... 18
5.1
5.2
5.3
5.4
MAPA EMISYJNA HAŁASU DROGOWEGO .................................................................................................... 18
MAPA IMISYJNA HAŁASU DROGOWEGO ..................................................................................................... 18
MAPA WRAŻLIWOŚCI HAŁASOWEJ OBSZARÓW .......................................................................................... 18
MAPA TERENÓW ZAGROŻONYCH HAŁASEM ............................................................................................... 18
6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ................................................................................................................. 18
CZĘŚĆ GRAFICZNA
MAPA 1
MAPA EMISYJNA HAŁASU DROGOWEGO WYRAŻONA WSKAŹNIKIEM LDWN (CZĘŚĆ 1)
MAPA 2
MAPA EMISYJNA HAŁASU DROGOWEGO WYRAŻONA WSKAŹNIKIEM LDWN (CZĘŚĆ 2)
MAPA 3
MAPA EMISYJNA HAŁASU DROGOWEGO WYRAŻONA WSKAŹNIKIEM LN (CZĘŚĆ 1)
MAPA 4
MAPA EMISYJNA HAŁASU DROGOWEGO WYRAŻONA WSKAŹNIKIEM LN (CZĘŚĆ 2)
MAPA 5
MAPA IMISYJNA HAŁASU DROGOWEGO WYRAŻONA WSKAŹNIKIEM LDWN (CZĘŚĆ 1)
MAPA 6
MAPA IMISYJNA HAŁASU DROGOWEGO WYRAŻONA WSKAŹNIKIEM LDWN (CZĘŚĆ 2)
MAPA 7
MAPA IMISYJNA HAŁASU DROGOWEGO WYRAŻONA WSKAŹNIKIEM LN (CZĘŚĆ 1)
MAPA 8
MAPA IMISYJNA HAŁASU DROGOWEGO WYRAŻONA WSKAŹNIKIEM LN (CZĘŚĆ 2)
MAPA 9
MAPA WRAŻLIWOŚCI HAŁASOWEJ OBSZARÓW (CZĘŚĆ 1)
MAPA 10
MAPA WRAŻLIWOŚCI HAŁASOWEJ OBSZARÓW (CZĘŚĆ 2)
MAPA11
MAPA TERENÓW ZAGROŻONYCH HAŁASEM
WSKAŹNIKA LDWN (CZĘŚĆ 1)
OBSZARY
PRZEKROCZEŃ DOPUSZCZALNEJ WARTOŚCI
MAPA 12
MAPA TERENÓW ZAGROŻONYCH HAŁASEM
WSKAŹNIKA LDWN (CZĘŚĆ 2)
OBSZARY
PRZEKROCZEŃ DOPUSZCZALNEJ WARTOŚCI
MAPA 13
MAPA TERENÓW ZAGROŻONYCH HAŁASEM
WSKAŹNIKA LN (CZĘŚĆ 1)
OBSZARY
PRZEKROCZEŃ DOPUSZCZALNEJ WARTOŚCI
MAPA 14
MAPA TERENÓW ZAGROŻONYCH HAŁASEM
WSKAŹNIKA LN (CZĘŚĆ 2)
OBSZARY
PRZEKROCZEŃ DOPUSZCZALNEJ WARTOŚCI
3
Projekt nr PL0298
1. Wstęp
Realizując projekt PL0298 Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska
poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową WIOŚ w Szczecinie w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
zakupił mobilną i przewoźną stację monitorowania hałasu oraz potrzebne oprogramowanie do
sporządzenia map akustycznych. Efektem realizacji projektu jest sporządzenie 10 map akustycznych
w latach 2009 – 2010, w tym mapy akustycznej otoczenia drogi krajowej nr 10 oraz drogi
wojewódzkiej nr 151 w Reczu. Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych
ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340).
2. Wyjaśnienia terminów specjalistycznych i oznaczeń
Charakterystyka korekcyjna A – charakterystyka odpowiadająca krzywej progu słyszenia człowieka
odzwierciedlająca małą wrażliwość na niskie częstotliwości, zaprojektowana do pomiaru niskich
poziomów dźwięku.
Częstotliwościowa charakterystyka korekcyjna – różnica między poziomem sygnału
wskazywanym przez urządzenie wskazujące miernika i odpowiadającym mu poziomem ustalonego
sinusoidalnego sygnału wejściowego o stałej amplitudzie, określona jako funkcja częstotliwości
oznaczana jednym z symboli: A, C, Z.
Decybel – logarytmiczna jednostka dźwięku równa 1/10 bela.
Dyrektywa 2002/49/WE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku
odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Emisja hałasu – wprowadzany bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do
powietrza, wody, gleby lub ziemi hałas.
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Generalny Pomiar Ruchu (GPR) – ogólnopolskie pomiary natężenia ruchu z podziałem na kategorie
pojazdów wykonywane na drogach krajowych i wojewódzkich w cyklach pięcioletnich przez
zarządzających drogami.
Hałas w środowisku – niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka
na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy,
ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. W przypadku ustawy
Prawo ochrony środowiska wprowadzana jest w art. 3 definicja ogólna hałasu, czyli dźwięki
o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz.
Izofona – krzywa jednakowego poziomu głośności dźwięku.
LAeq D – równoważny poziom hałasu dla pory dnia (przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800).
LAeq N – równoważny poziom hałasu dla pory nocy (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
LAeq W – równoważny poziom hałasu dla pory wieczoru (przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200).
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do
godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory
nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
LD – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich pór dnia w roku (przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800).
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy w roku (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
LW – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich pór wieczoru w roku (przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200).
4
Projekt nr PL0298
Mapa akustyczna – wielowarstwowy system informacyjny o stanie akustycznym środowiska.
Natężenie ruchu – liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w jednostce czasu.
Poziom dźwięku – poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według jednej z trzech
częstotliwościowych charakterystyk korekcyjnych: A, C lub Z oraz uśredniony według jednej z dwóch
charakterystyk czasowych: F lub S.
Równoważny poziom hałasu – wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego
dźwięku, skorygowana według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale
czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku
o zmiennym poziomie w czasie.
Stała czasowa FAST – stała równa 125 ms, opisująca szybkość reakcji miernika na zmianę poziomu
dźwięku.
Sporządzanie mapy hałasu – przedstawianie na mapie izofon lub wskaźnika hałasu dla danych
dotyczących aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem przypadków
naruszenia obowiązujących wartości granicznych dla zabudowy lub terenu, liczby dotkniętych osób na
określonym obszarze lub liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu hałasu o pewnej wartości
wskaźnika na analizowanym obszarze.
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Wskaźnik hałasu – wartość stosowana do określenia hałasu w środowisku, mająca związek
ze szkodliwym skutkiem.
ZZDW – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
3. Informacje wprowadzające
3.1
Dane identyfikacyjne jednostki wykonującej mapę
Jednostką wykonującą mapę akustyczną części miasta Recz jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie, z siedzibą przy ulicy Wały Chrobrego 4, 70 – 502 w Szczecinie. Wszystkie
pomiary hałasu i pomiary towarzyszące wykonywane były przez zespół pomiarowy Pracowni
Pomiarów Hałasu i Pola Elektromagnetycznego Laboratorium WIOŚ w Szczecinie, natomiast
niniejsze opracowanie wykonane zostało w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Szczecinie.
3.2
Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie
Recz to miasto będące siedzibą gminy
miejsko-wiejskiej, położone na Pojezierzu
Ińskim, w powiecie choszczeńskim,
w południowej
części
województwa
zachodniopomorskiego.
Miasto ma powierzchnię 12 km2, co
stanowi prawie 7% powierzchni gminy
Recz i 0,9% powierzchni powiatu
choszczeńskiego (według danych GUS –
Powierzchnia i ludność w przekroju
terytorialnym w 2010 roku, Warszawa
2010).
Recz liczy 2 971 mieszkańców (według
danych GUS – Powierzchnia i ludność
w przekroju terytorialnym w 2010 roku, Warszawa 2010).
5
Projekt nr PL0298
W Reczu krzyżują
komunikacyjne:
się
dwie
trasy

droga krajowa nr 10 – łącząca
miasto
z aglomeracjami:
szczecińską, bydgosko-toruńską oraz
warszawską,

droga wojewódzka nr 151 – łącząca
miasto od północy ze Świdwinem,
Łobzem i Węgorzynem oraz od
południa z Barlinkiem i Gorzowem
Wielkopolskim.
Przez miasto przebiega również linia
kolejowa nr 403 relacji Piła – Ulikowo.
Recz stanowi niewielki ośrodek przemysłowo - usługowy. Funkcjonuje tu głównie produkcja rolna,
przemysł metalowy, przemysł stolarki okiennej, oraz drobna wytwórczość i usługi. W mieście działa
ciepłownia na biomasę, która produkuje energię odnawialną.
3.2.1
Opis terenu objętego mapą
Obszar terenu objętego badaniami akustycznymi obejmuje część miasta wzdłuż drogi krajowej nr 10
(ulica Promenada, ulica Kolejowa) oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 (ulica Choszczeńska,
ulica Środkowa, ulica Kolejowa).
Mapa 3.1. Obszar miasta objęty mapą akustyczną
6
Projekt nr PL0298
Zabudowa występująca na badanym terenie to zarówno budynki przedwojenne jak i powojenne.
Większość domów jest w dobrym (47%) lub bardzo dobrym stanie (32%), co jest najczęściej
wynikiem przeprowadzenia prac związanych z ociepleniem budynków oraz wymianą okien.
W średnim stanie jest 16% budynków, przy czym głównie są to kamienice wielorodzinne (np. ulica
Zielna 2) jak również budynki jednorodzinne (np. ulica Promenada 4).
W 95% budynki mają elewacje tynkowe, sporadycznie występuje klinkier, cegła (ulica Promenada 7)
oraz blacha (przedszkole przy ulicy Srebrnej 5).
Wysokość zabudowy zawiera się w przedziale od 3,5 metra (stacja benzynowa przy ulicy Promenada)
do 12 metrów (szkoła przy ulicy Ratuszowej 29). Przeważa zabudowa niska i średnia, 95% zabudowy
to budynki w przedziale od 3 do 10 metrów, z czego 11% to zabudowa w wysokości od 3 do 4
metrów, a 89% to budynki o wysokości od 5 do 10 metrów. Budynki o wysokości powyżej 10 metrów
stanowią 5% zabudowy badanego obszaru.
Większość zabudowy to budynki mieszkalne (63%). Obiekty mieszkalno – usługowe, gdzie na
parterze mieszczą się sklepy i lokale usługowe stanowią 16%, a lokale wyłącznie usługowe to 21%
zabudowy.
Na obszarze tym zlokalizowano także trzy obiekty szkolno – przedszkolne: dwa przy ulicy Ratuszowej
29 (Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego, Gimnazjum im. Adolfa Długosza), znajdujące się
około 200 m od linii ulicy Promenada oraz Przedszkole Miejskie zlokalizowane przy ulicy Srebrnej 5,
60 m od linii jezdni.
Duża część budynków zlokalizowana wzdłuż ulicy Promenada położona jest w sporej odległości od
linii jezdni (od 4 do 60 m). Jedynie trzy budynki, (przy ulicy Promenada 2, Promenada 6, Promenada
8), mieszczą się w odległości zaledwie 1,5 metra od linii jezdni.
Jezdnia o nawierzchni asfaltowej jest w stanie dobrym bez większych uszkodzeń.
3.2.2
Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu
Najbardziej uciążliwa akustycznie dla mieszkańców miasta Recz jest droga krajowa nr 10 (Lubieszyn
– Płońsk), przebiegająca przez ulicę Promenada i ulicę Kolejową oraz droga wojewódzka nr 151
(Świdwin – Gorzów Wielkopolski), przebiegająca przez ulicę Kolejową, Środkową oraz
Choszczeńską.
Według ostatnich dostępnych pomiarów przeprowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu
(GPR) w 2010 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), średni
dobowy ruch pojazdów na drodze krajowej nr 10, na odcinku Suchań – Recz wynosi 5 360, na
odcinku Recz – Kalisz Pomorski 4 753, natomiast w miejscowości Recz na odcinku Recz/przejście –
6 025 pojazdów na dobę.
W 2005 roku, pomiary natężenia ruchu pojazdów przeprowadził również Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich (ZZDW) w Koszalinie. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 3.1.
Tabela 3.1. Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich w miejscowości Recz
Liczba
pojazdów
w ciągu
doby
(SDR)
szt./doba
Trasa
Procentowy
udział
pojazdów
ciężkich
Źródło
danych
%
Droga wojewódzka nr 151 (Ciemnik – Recz)
933
11,7
ZZDW
Droga wojewódzka nr 151 (Recz – Choszczno)
2187
6,5
ZZDW
7
Projekt nr PL0298
3.2.3
Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i innych dokumentów prawa miejscowego
Stan klimatu akustycznego określają obowiązujące kryteria oceny hałasu w środowisku zawarte
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) – tabele 3.2 i 3.3.
Dopuszczalne wartości zależą od rodzaju terenu, rodzaju hałasu oraz okresu odniesienia. Rodzaj
terenu określony jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku ich
braku, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W chwili sporządzania mapy akustycznej zostały
i obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego:
uwzględnione
następujące
uchwalone
─
Uchwała Nr XXXIII/228/06 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recza dotyczącego terenu
w rejonie ulic : Promenada - Kolejowa – Srebrna.
─
Uchwała Nr IX/51/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz.
Tabela 3.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe 1)
Lp.
Rodzaj terenu
a)
1
b)
a)
b)
2
c)
d)
a)
3
b)
c)
d)
4
Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży 2)
Tereny domów opieki
społecznej
Tereny szpitali w miastach
Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe 2)
Tereny mieszkaniowo
usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców 3)
Pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu
L Aeq D
L Aeq N
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy 8
odniesienia
najmniej korzystnym
równy 1
godzinom dnia
najmniej
kolejno po sobie
korzystnej
następującego
godzinie nocy
L Aeq D
przedział czasu
odniesienia
równy 16
godzinom
LAeq N
przedział czasu
odniesienia
równy 8
godzinom
50
45
45
40
55
50
50
40
60
50
55
45
65
55
55
45
Objaśnienia:
1)
Wartości określane dla dróg stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.
2)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie
mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona
zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
8
Projekt nr PL0298
Tabela 3.3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektromagnetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe 1)
Lp.
Rodzaj terenu
a)
1
b)
Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem
LDWN
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
dobom w roku
LN
przedział czasu
odniesienia równy
wszystkim porom
nocy
LDWN
przedział czasu
odniesienia równy
wszystkim dobom
roku
LN
przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy
50
45
45
40
55
50
50
40
60
50
55
45
65
55
55
45
a)
2
3
4
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej
ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo
usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców 2)
Pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu
Objaśnienia:
1)
Wartości określane dla dróg stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.
2)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie
mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona
zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
3.3
Charakterystyka systemów danych przestrzennych
Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE mapa akustyczna powinna być realizowana w oparciu o systemy
informacji geograficznej.
GIS to „potężny zestaw narzędzi służących do zbierania, przechowywania, przywoływania
w dowolnym momencie, transformowania oraz wyświetlania danych o przestrzeni pochodzących ze
świata rzeczywistego, dla konkretnie określonego zestawu celów” (Burrough i McDonnell, 1998).
Podstawowa cecha GIS to możliwość powiązania poszczególnych elementów graficznych na mapie
z potrzebnymi informacjami o danym obiekcie. Z jednej strony GIS to system informacyjny, który
służy do zarządzania informacjami o przestrzeni poprzez dostarczanie narzędzi do wprowadzania,
gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i udostępniania informacji przestrzennych, a z drugiej to
oprogramowanie służące do analiz danych przestrzennych, składające się z zintegrowanych baz
9
Projekt nr PL0298
graficznych i opisowych, umożliwiające wykonywanie określonych analiz przestrzennych, których
jedną z funkcji jest wspomaganie decyzji.
Do przygotowania poszczególnych informacji modelu wykorzystano programy ArGIS firmy ESRI:
ArcView 10.0 oraz ArcEditor 10.0 wraz z modułami ArcGIS Spatial Analyst i ArcGIS 3D Analyst.
Dane wejściowe do mapy akustycznej zapisane zostały w formacie „shape”, w układzie odniesienia
współrzędnych płaskich prostokątnych 1992. Modelowanie akustyczne wykonano w programie
LIMA, który jest kompatybilny z oprogramowaniem GIS. Program Lima opiera się na algorytmach
obliczeniowych zawartych w wytycznych UE (Dyrektywa 2002/49/WE). Analizę akustyczną
przeprowadzono również za pomocą metod dostępnych w ramach pakietu oprogramowania ArcGIS
firmy ESRI.
Przy tworzeniu mapy akustycznej wykorzystano dane zestawione w tabeli 3.4.
Tabela 3.4. Systemy danych przestrzennych i narzędzi wykorzystanych do sporządzenia mapy
akustycznej w otoczeniu drogi krajowej nr 10 oraz drogi wojewódzkiej nr 151 w Reczu
Nazwa systemu
Oprogramowanie,
formaty plików
Skala,
dokładność w
metrach
Procent powierzchni
analizowanego
obszaru
Data ostatniej
aktualizacji
Rastrowa baza danych
(mapa topograficzna)
ArcGIS *.tiff
1 : 10 000
100%
1987
Rastrowa baza danych
(NMT)
ArcGIS, *.TIN
1: 10 000
100%
2005
Wektorowa baza
danych (drogi)
ArcGIS, *.shp
1: 10 000
100%
2007
Wektorowa baza
danych (budynki)
ArcGIS, *.shp
1: 10 000
100%
2009
Wektorowa baza
danych (adresy)
ArcGIS, *.shp
1: 10 000
100%
2009
Wektorowa baza
danych (natężenie
ruchu)
Excel *.xls,
ArcGIS *.shp
nie dotyczy
100%
2010
Rastrowa baza danych
(miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego,
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego)
Dowolne
oprogramowanie
do przetwarzania
grafiki rastrowej,
*.tif, *.bmp
Obrazy
rastrowe map
opracowanych
na podkładach
w skali 1:1000,
1: 10 000
100%
2003-2006
10
Projekt nr PL0298
3.4
Podstawowe metody wykorzystywane do opracowania mapy akustycznej
Przy realizacji niniejszego opracowania prowadzono prace o charakterze badawczo – pomiarowym
oraz obliczeniowym. W Dyrektywie 2002/49/WE wymienione zostały wymagane tymczasowe1
metody oceny hałasu w środowisku jakie są wykorzystywane przy opracowywaniu map akustycznych.
Pomiary hałasu drogowego wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
2 października 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów
w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392).
Długookresowe wartości wskaźników LDWN wyznaczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu
LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414), według wzoru:
4
8
 12

LDWN  10 lg  10 0,1LD  10 0,1( LW 5)  10 0,1( LN 10 ) 
24
24
 24

gdzie:
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do
godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory
nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
LD – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich pór dnia w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800).
LW – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200).
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
Do przeprowadzenia obliczeń propagacji hałasu w środowisku wykorzystano program
LIMA Environmental Noise Calculation and Mapping Software Version 5.2 Type 7812B - licencja
wydana dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Obliczenia propagacji hałasu w środowisku od dróg przeprowadzono w oparciu o francuską metodę
obliczania poziomów dźwięku (NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o której mowa
w Arrete du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 1 mai 1995,
Article 6), do której odnosi się francuska norma XPS 31-133. W odniesieniu do danych wejściowych
dotyczących emisji, dokumenty te korzystają z "Guide du bruit des transports terrestres, fascicule
prevision des niveaux sonores, CETUR 1980". Metodyka ta jest zalecaną w Dyrektywie 2002/49/WE
do obliczeń hałasu z ruchu kołowego.
3.5
Wykorzystane bazy danych wejściowych
W zakresie danych o terenie wykorzystano informacje pochodzące z zasobów Wojewódzkiego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, jednostek administracji
samorządowych, jak również informacje pozyskane z pomiarów własnych. Bazy danych
przedstawione w tabeli 3.4. posłużyły do budowy modelu obliczeniowego przestrzennego rozkładu
hałasu.
Do analiz obszarów wrażliwych i ludności zagrożonej ponadnormatywnym poziomem hałasu
wykorzystano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań oraz
1
Komisja Europejska ustanowi wspólne metody oceny hałasu dla wszystkich państw członkowskich, zgodnie
z art. 6, pkt. 2 Dyrektywy 2002/49/WE
11
Projekt nr PL0298
kierunków zagospodarowania przestrzennego, uzyskane w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf,
*.jpg, *.doc) z zasobów Urzędu Miejskiego w Reczu.
W opracowaniu wykorzystano także bazę ludności i liczby lokali mieszkalnych opracowaną na
podstawie bazy PESEL oraz bazę danych zinwentaryzowanych budynków na analizowanym obszarze.
W zakresie danych o ruchu wykorzystano bazę natężenia ruchu opracowaną w oparciu o pomiary
własne z automatycznych stacji monitorowania hałasu, uzupełnione o pomiary pochodzące
z Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR).
W zakresie danych o hałasie i warunkach meteorologicznych wykorzystano pomiary własne
z automatycznych stacji monitorowania hałasu. Za pomocą tych stacji, mierzono poziom dźwięku,
natężenie ruchu pojazdów i warunki meteorologiczne oraz rejestrowano sygnał audio i wideo kamerą
przemysłową.
Wszystkie wymienione wyżej bazy danych pozostają w zasobach Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Szczecinie, z siedzibą przy ulicy Wały Chrobrego 4, 70 – 502 w Szczecinie.
3.6
Zestawienie wyników pomiarów
Równolegle z prowadzonymi pracami nad zebraniem potrzebnych danych do systemu GIS
prowadzone były pomiary hałasu drogowego w wytypowanych punktach.
Badania poziomu emisji hałasu wykonywane były przy pomocy stacji automatycznej monitorowania
hałasu, przy równoczesnym pomiarze warunków meteorologicznych oraz struktury i natężenia ruchu
komunikacyjnego. Jako dane pomocnicze rejestrowano także obraz wideo i sygnał audio z kamery
przemysłowej.
Pomiary prowadzono nieprzerwanie przez kilka dób pomiarowych (od 3 do 7) przy jednoczesnej
rejestracji parametrów akustycznych co 1 sekundę i parametrów pozaakustycznych co 1 minutę. Stacje
posiadają system GPR, co umożliwia dostęp do danych rejestrowanych na kontrolerze stacji
pomiarowych w czasie rzeczywistym. Kopia danych zapisywana jest także na serwerze WIOŚ.
Następnie w laboratorium pomiar ciągły podzielono na próbki, z których obliczeniowo uzyskano
wynik wraz z niepewnością pomiaru. Szacowanie wartości rocznych poziomów długookresowych dla
okresu dnia, wieczoru i nocy, wykonano zgodnie z opracowaniem „Zadania wojewódzkich
inspektoratów ochrony środowiska w zakresie badań i oceny hałasu w latach 2008 – 2012” (GIOŚ,
Warszawa 2008 r. – materiały szkoleniowe Dębe 06.2008 r.).
Fotografia 3.1. Automatyczna stacja monitorowania hałasu (WIOŚ w Szczecnie)
12
Projekt nr PL0298
W celu określenia wskaźników długookresowych hałasu (LDWN i LN), wykorzystywanych do
sporządzenia mapy akustycznej, pomiary prowadzone były zgodnie z wyżej przytoczonymi
wytycznymi dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, nieprzerwanie przez minimum
2 doby w dni powszednie i 1 dobę podczas weekendu:
 w porze wiosennej (10 – 16.06.2010 r.),
 w okresie jesiennym (01 – 06.09.2010r.).
Punkt pomiarowy hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Recz zlokalizowany był 10 m od
krawędzi ulicy Promenada.
Wszystkie prace wykonywane na terenie Recza odbywały się przy współpracy z administracją
samorządową.
3.6.1
Warunki pomiaru i uzyskane wyniki w otoczeniu ulicy Promenada
Tabela 3.5. Warunki meteorologiczne
Wielkości mierzone (średnie)
Prędkość wiatru (m/s)
Kierunek wiatru (°)
Temperatura otoczenia (C°)
Wilgotność względna (%)
Ciśnienie atmosferyczne (hPa)
Okres wiosenny
1,3
271
16,1
70,9
1006,7
Okres jesienny
0,9
252
11,4
76,6
1013,9
Róża wiatrów
Tabela 3.6. Aparatura pomiarowa dla okresów wiosennego i jesiennego
Miernik poziomu
Aparatura pomiarowa
Mikrofon
Moduł pogodowy
dźwięku
G.R.A.S. 41
VAISALA WXT
Typ
SVAN 955
AL
520
Nr seryjny
15203
104603
D5030001
Nr świadectwa
wzorcowania
97/2009
SW-0237-SD090192-P-PCB
Data wydania
15 kwietnia 2009 r.
9 kwietnia
2009 r.
Tabela 3.7. Aparatura pomocnicza dla okresów wiosennego i jesiennego
System pomiaru natężenia
Aparatura pomocnicza
ruchu
Typ
SmartSensorHD
Nr seryjny
U100002290
Kalibrator
akustyczny
Bruel&Kjaer 4230
724924
pora wiosenna
0080.3-7W3-08
pora jesienna
5178.1-7W1-10
pora wiosenna
12 czerwca 2008 r.
pora jesienna
6 sierpnia 2010 r.
Kamera
P-400
-
Do pomiarów zastosowano stałą czasową FAST i charakterystykę korekcyjną A. Mierniki w chwili
wykonywania pomiarów posiadały aktualne świadectwa legalizacji. Przed pomiarem wykonano
kalibrację mierników za pomocą kalibratora posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania.
13
Projekt nr PL0298
Tabela 3.8. Zestawienie wyników pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w sąsiedztwie
analizowanego ciągu drogi krajowej nr 10 przy ulicy Promenada
Równoważny
poziom hałasu dla
pory dnia
(przedział czasu
od godz. 600 do
godz. 1800)
Równoważny
poziom hałasu dla
pory wieczoru
(przedział czasu
od godz. 1800 do
godz. 2200)
Równoważny
poziom hałasu dla
pory nocy
(przedział czasu
od godz. 2200 do
godz. 600)
LAeqD
71,7 dB
71,3 dB
66,7 dB
64,1 dB
LAeqW
71,0 dB
68,7 dB
65,1 dB
61,8 dB
LAeqN
69,8 dB
66,5 dB
62,2 dB
57,4 dB
Dni powszednie
Dni weekendowe
Dni powszednie
Dni weekendowe
Pora wiosenna
Pora jesienna
Tabela 3.9. Zestawienie wyników długookresowych średnich poziomów dźwięku w sąsiedztwie
analizowanego ciągu drogi krajowej nr 10 przy ulicy Promenada
Długookresowy średni
poziom dźwięku A
wyznaczony dla wszystkich
dób w roku uwzględniający
pory: dnia, wieczoru i nocy
Długookresowy średni
poziom dźwięku A
wyznaczony w ciągu
wszystkich pór dnia w roku
(przedział czasu od godz.
600 do godz. 1800)
Długookresowy średni
poziom dźwięku A
wyznaczony w ciągu
wszystkich pór wieczoru w
roku (przedział czasu od
godz. 1800 do godz. 2200)
Długookresowy średni
poziom dźwięku A
wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy w roku
(przedział czasu od
godz.2200 do godz. 600)
LDWN
73,8 dB
LD
69,7 dB
LW
68,4 dB
LN
66,7 dB
Podczas pomiarów natężenia ruchu rejestrowano pojazdy z podziałem na poszczególne kategorie:
pojazdy lekkie i ciężkie. Wyniki pomiarów strumienia ruchu drogowego dla poszczególnych pór doby
w sztukach pojazdów przedstawiono w tabeli 3.10.
Tabela 3.10. Zestawienie wyników pomiarów natężenia ruchu na ulicy Promenada
Pojazdy Pojazdy Pojazdy
lekkie lekkie w lekkie
w porze porze w porze
dziennej wieczoru nocnej
3089
934
Pojazdy Pojazdy Pojazdy Suma
Suma
Suma
Średni
ciężkie ciężkie ciężkie pojazdów pojazdów pojazdów
Ruch
w porze w porze w porze w porze
w porze
w porze
Dobowy
dziennej wieczoru nocnej dziennej wieczornej nocnej
495
1258
357
405
4347
1291
900
6538
Wykres 3.1. Dobowy rozkład natężenia ruchu w dni powszednie na ulicy Promenada w porze
wiosennej i jesiennej
400
350
ilość pojazdów
300
250
200
150
100
50
0
11 czerwca - pojazdy ciężkie
3 września - pojazdy ciężkie
22-23
20-21
18-19
16-17
Projekt nr PL0298
14-15
14
12-13
10-11
8-9
6-7
4-5
2-3
0-1
11 czerwca - pojazdy lekkie
3 września - pojazdy lekkie
godzina
Wykres 3.2. Dobowy rozkład natężenia ruchu w dni weekendowe na ulicy Promenada w porze
wiosennej i jesiennej
500
450
400
ilość pojazdów
350
300
250
200
150
100
50
0
22-23
20-21
18-19
16-17
14-15
3.6.2
12-13
10-11
8-9
6-7
4-5
2-3
0-1
12 czerwca - pojazdy lekkie
5 września - pojazdy lekkie
godzina
12 czerwca - pojazdy ciężkie
5 września - pojazdy ciężkie
Kalibracja modelu obliczeniowego
W celu zweryfikowania i skalibrowania modelu obliczeniowego wykonano za pomocą programu Lima
prognozy poziomów dźwięku w tych samych punktach, w których wykonywane były pomiary.
Wyniki otrzymane z pomiarów oraz obliczeń porównano ze sobą (tabela 3.11), weryfikując tym
samym poprawność modelu obliczeniowego.
Tabela 3.11. Porównanie poziomów dźwięku uzyskanych w wyniku pomiarów i obliczeń
Poziom dźwięku
Poziom dźwięku
wyznaczony na
wyznaczony na
Różnica,
Wysokość
podstawie obliczeń
podstawie wartości
Punkt
dB
pomiaru,
modelowych,
zmierzonych,
pomiarowy
m
dB
dB
LDWN
LN
LDWN
LN
LDWN
LN
Promenada
4
74,0
66,6
73,8
66,7
0,2
-0,1
Jako kryterium oceny wyników badań hałasu i obliczeń przyjęto odchylenie standardowe między
wynikami uzyskanymi z badań terenowych i rezultatami obliczeń modelowych poziomu dźwięku
w punktach pomiarowych. Aby stwierdzić zgodność wyników, musi być spełniony warunek
równoważności metod pomiarowych i obliczeniowych:
R
1 n
( L Aobli  L Azmi ) 2  2,5 dB

n  1 i 1
gdzie:
n – liczba pomiarów porównawczych,
LAzmi – zmierzona wartość wskaźnika hałasu, dB,
LAobli – obliczona dla tych samych warunków wartość wskaźnika hałasu, dB.
Wartość współczynnika R w przedmiotowym przypadku wynosi 0,2 dB, co świadczy o poprawności
przyjętego modelu obliczeniowego.
Pamiętać należy o fakcie, że zarówno wartości zmierzone jak i obliczone obarczone są
niepewnościami, które mają wpływ na wartość różnicy między tymi parametrami.
15
Projekt nr PL0298
4. Wynikowe zestawienia tabelaryczne i wykresy
Tabela 4.1. Liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących lokale mieszkalne narażonych na hałas
oceniany wskaźnikiem LDWN
Poziom hałasu
> 75 dB
70 - 75 dB
65 - 70 dB
60 - 65 dB
55 - 60 dB
Liczba lokali mieszkalnych
16
50
72
250
132
Liczba osób
48
167
227
954
985
Wykres 4.1. Liczba lokali mieszkalnych i osób narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem
LDWN w przedziałach co 5 dB
Hałas oceniany wskaźnikiem Ldwn
1200
1000
800
600
400
200
0
> 75 dB
70 -75 dB
65 -70 dB
Liczba lokali mieszkalnych
60 -65 dB
55 -60 dB
Liczba mieszkańców
Tabela 4.2. Liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących lokale mieszkalne narażonych na hałas
oceniany wskaźnikiem LN
Poziom hałasu
> 70 dB
65 - 70 dB
60 - 65 dB
55 - 60 dB
50 - 55 dB
Liczba lokali mieszkalnych
0
58
103
70
311
Liczba osób
0
71
153
234
915
Wykres 4.2. Liczba lokali mieszkalnych i osób narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN
w przedziałach co 5 dB
Hałas oceniany wskaźnikiem Ln
1000
800
600
400
200
0
> 70 dB
65 -70 dB
60 -65 dB
Liczba lokali mieszkalnych
16
Projekt nr PL0298
55 -60 dB
50-55 dB
Liczba mieszkańców
Tabela 4.3. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN
Powierzchnia obszarów, km2
0,01679
0,06058
0,13143
0,31683
0,56749
Poziom hałasu
> 75 dB
70 - 75 dB
65 - 70 dB
60 - 65 dB
55 - 60 dB
Tabela 4.4. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LN
Powierzchnia obszarów, km2
0,00191
0,03142
0,07346
0,16151
0,40864
Poziom hałasu
>70 dB
65 - 70 dB
60 - 65 dB
55 - 60 dB
50 - 55 dB
Wykres 4.3. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN oraz LN
w przedziałach co 5 dB
0,60000
0,50000
powierzchnia, km2
0,40000
0,30000
0,20000
0,10000
0,00000
> 75 dB
70 -75 dB
65 -70 dB
60 -65 dB
55 -60 dB
50-55 dB
powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem Ldwn
powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem Ln
Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas obejmuje zarówno tereny dla których określone są
dopuszczalne poziomu hałasu, jak i pozostałe tereny nie klasyfikowane jako tereny chronione
akustycznie.
17
Projekt nr PL0298
5. Zakres danych części graficznej
5.1
Mapa emisyjna hałasu drogowego
Mapę emisyjną hałasu drogowego przedstawiono w formie mapy akustycznej w skali 1:10 000,
prezentującej hałas emitowany z głównych szlaków komunikacyjnych na obszarze miasta Recz.
5.2
Mapa imisyjna hałasu drogowego
Mapę imisyjną hałasu drogowego przedstawiono w formie mapy stanu akustycznego środowiska
w skali 1:10 000, kształtowanego przez hałas emitowany z głównych szlaków komunikacyjnych na
obszarze miasta Recz. Obszary równego poziomu dźwięku oznaczono kolorami zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 1996-2:1999.
5.3
Mapa wrażliwości hałasowej obszarów
Mapę wrażliwości hałasowej obszarów przedstawiono w formie mapy akustycznej w skali 1:10 000,
obrazującej rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarze miasta Recz, w zależności od
sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
5.4
Mapa terenów zagrożonych hałasem
Mapę terenów zagrożonych hałasem przedstawiono w formie mapy akustycznej w skali 1:10 000,
obrazującej izolinie i obszary przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników LDWN oraz LN
w otoczeniu głównych szlaków komunikacyjnych w Reczu. Na mapie ujęto przekroczenia
dopuszczalnych poziomów dźwięku w przedziałach przekroczeń:
a. 0-5 dB,
b. 5-10 dB,
c. 10-15 dB,
d. 15-20 dB,
e. powyżej 20 dB.
6. Podsumowanie i wnioski
Klimat akustyczny miasta Recz oceniony został na podstawie badań i modelowania hałasu
drogowego. Szczegółowe informacje o stanie akustycznym analizowanego obszaru, na którym
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w środowisku przedstawiono
w tabelach 6.1 i 6.2. Ocena stanu warunków akustycznych określona została w oparciu o wskaźniki
długookresowe: LDWN (długookresowy średni poziom dźwięku wyznaczany w ciągu wszystkich dób
w roku) i LN (długookresowy średni poziom dźwięku wyznaczany w ciągu wszystkich pór nocy
w roku).
Tabela 6.1 Stan warunków akustycznych środowiska w otoczeniu głównych ciągów komunikacyjnych
w Reczu oceniany wskaźnikiem LDWN
Informacje identyfikujące obszar miasta Recz w otoczeniu głównych ciągów
komunikacyjnych, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości
poziomów hałasu
do 5 dB
> 5 – 10 dB
> 10 – 15 dB
> 15 – 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły
Powierzchnia
obszarów
0,06214
0,02696
0,00815
0,00114
zagrożonych
2
(km )
18
Projekt nr PL0298
wskaźnik
LDWN
> 20 dB
bardzo zły
0
Informacje identyfikujące obszar miasta Recz w otoczeniu głównych ciągów
komunikacyjnych, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości
poziomów hałasu
do 5 dB
> 5 – 10 dB
> 10 – 15 dB
> 15 – 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły
Liczba lokali
251
73
50
16
mieszkalnych
Liczba
zagrożonych
1453
317
167
48
mieszkańców
Liczba
budynków
1
1
0
0
szkolnych i
przedszkolnych
Liczba
budynków
służby
0
1
0
0
zdrowia, opieki
społecznej i
socjalnej
wskaźnik
LDWN
> 20 dB
bardzo zły
0
0
0
0
Powierzchnia terenów zagrożonych ponadnormatywnym hałasem, ocenianym wskaźnikiem LDWN,
wynosi 0,098 km2. Obszar ten jest zamieszkały przez około 1300 mieszkańców, zajmujących 390
lokali mieszkalnych. Około 4 % wszystkich zagrożonych lokali i ich lokatorów znajduje się na
obszarze, na którym występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu powyżej przedziału
10 – 15 dB. W zasięgu izofony, określanej wskaźnikiem LDWN, charakteryzującej przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w zakresie 0 – 10 dB, zidentyfikowano dwa budynki
szkolno – przedszkolne (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w których uczy się 589 uczniów
i Przedszkole, do którego uczęszcza 90 dzieci) oraz jeden budynek służby zdrowia.
Tabela 6.2 Stan warunków akustycznych środowiska w otoczeniu głównych ciągów komunikacyjnych
w Reczu oceniany wskaźnikiem LN
Informacje identyfikujące obszar miasta Recz w otoczeniu głównych ciągów
komunikacyjnych, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości
poziomów hałasu
do 5 dB
> 5 – 10 dB
> 10 – 15 dB
> 15 – 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły
Powierzchnia
obszarów
0,06651
0,02575
0,00963
0,00304
zagrożonych
2
(km )
Liczba lokali
155
59
72
58
mieszkalnych
Liczba
zagrożonych
915
234
153
71
mieszkańców
Liczba
budynków
0
1
0
0
szkolnych i
przedszkolnych
19
Projekt nr PL0298
wskaźnik LN
> 20 dB
bardzo zły
0
0
0
0
Informacje identyfikujące obszar miasta Recz w otoczeniu głównych ciągów
komunikacyjnych, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości
poziomów hałasu
do 5 dB
> 5 – 10 dB
> 10 – 15 dB
> 15 – 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły
Liczba
budynków
służby
0
0
0
0
zdrowia, opieki
społecznej i
socjalnej
wskaźnik LN
> 20 dB
bardzo zły
0
Powierzchnia terenów zagrożonych ponadnormatywnym hałasem, ocenianym wskaźnikiem LN,
wynosi 0,1 km2. W porze nocnej zagrożonych jest 1373 mieszkańców, zajmujących 344 lokale
mieszkalne, w tym jeden budynek przedszkolny oraz jeden obiekt służby zdrowia.
Stan klimatu akustycznego w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich w Reczu należy określić jako
zły. W niesprzyjających warunkach akustycznych mieszka ponad 46 % całej ludności miasta Recz.
Przekroczenia poziomu hałasu są rzędu 5 – 15 dB, sporadycznie występują przekroczenia do 20 dB.
Nie odnotowano natomiast obszarów zagrożonych hałasem powyżej 20 dB. Podsumowując, około
1 400 mieszkańców zagrożonych jest ponadnormatywnym hałasem.
W celu poprawnego wykorzystania niniejszego opracowania zaleca się uwzględnienie wyników analiz
akustycznych dla obszarów zagrożonych ponadnormatywnym hałasem w dokumentach strategicznych
tworzonych na różnych szczeblach podziału administracyjnego (województwo, powiat, gmina
i miasto), szczególnie w programach ochrony środowiska, strategiach rozwoju i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Należy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) art. 119 ust. 1 „dla terenów, na których poziom hałasu
przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których
celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.” Zatem zasadne jest opracowanie
takiego programu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed
hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498).
W Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku nie jest ujęty problem
zagrożenia ludności zamieszkującej miasta o liczbie mieszkańców poniżej 100 000. Tak więc
powinien zostać on uwzględniony w dokumentach strategicznych dla kraju, takich jak polityka
ekologiczna państwa czy też strategia zrównoważonego rozwoju Polski.
20
Projekt nr PL0298

Podobne dokumenty