PROJEKT BUDOWLANY

Transkrypt

PROJEKT BUDOWLANY
PPUH JOTDE SP.C. J.A. DUDZIŃSCY
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH
75-307 Koszalin • Plac Kilińskiego 2 • kom. 698088514 • mail. [email protected]
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTALCACE NR 1 IM. ST. DUBOIS
KOSZALIN UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1
MAŁA SALA GIMNASTYCZNA LICEUM OGÓLNOKSZTALCACE
NR 1 IM. ST. DUBOIS KOSZALIN
UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1
OBIEKT
LOKALIZACJA
OBIEKTU
KOSZALIN, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1,
DZ. NR …….
TEMAT
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
BRANŻA
ELEKTRYCZNA
OŚWIADCZENIE: Zgodnie z art. 20ust.4 „prawa budowlanego” oświadczam że, projekt został
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
ZESPÓŁ
AUTORSKI
OPRACOWAŁ
PROJEKTOWAŁ
egz. nr
IMIĘ I NAZWISKO
DATA
mgr inż. Piotr
Dziaczek
07.2010
mgr inż. Jan
Dudziński
Upr.A/NB/8300/48/78
Izba: ZAP/IE/2515/01
PODPIS
07.2010
/4
1
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
1.
Opis techniczny
str. 3-5
2.
Obliczenia techniczne i dobór elementów instalacji
str. 5-6
3.
Rysunki, schematy
- Tablica rozdzielcza TP
E1
- Schemat instalacji elektrycznej. Rozdzielnica TP
E2
- Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej
E3
2
1. OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia obiektu należącego do Liceum
Ogólnokształcącego NR 1 im. St. Dubois w Koszalinie ul. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1.
1.1. Projekt opracowano na podstawie
-
Zlecenie Inwestora,
-
Podkłady architektoniczno - budowlane,
-
Wytyczne i uzgodnienia branżowe,
-
Aktualnie obowiązujące przepisy i normy.
1.2. Zakres projektu obejmuje
-
instalację wewnętrzną obiektu mała sala gimnastyczna, skrzynkę rozdzielczą zasilającą dane
pomieszczenia wraz z aparaturą zabezpieczeniową oraz instalację oświetlenia ogólnego i gniazd
wtykowych.
1.3. Charakterystyka obiektu
Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowości Koszalin przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1.
Obiekt jest wykonany wg technologii tradycyjnej. Projekt obejmuje salę gimnastyczną zlokalizowaną na parterze.
Dach oparty na podporach i powałach żelbetowych. Brak słupów nośnych. Posadzka drewniana (parkiet),
Stan obecny – obiekt istniejący przeznaczony do remontu. Przeznaczenie końcowe budynku – sala sportowa.
3
UWAGA !!! Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych na bazie niniejszego opracowania
należy zlikwidować istniejące oprawy i gniazda: 44 x BM 2X40 7 x BM2X20 6 gniazd 1-faz + 1 gniazdo
siłowe, a w miejscu projektowanej tablicy TP usunąć starą tablicę rozdzielczą i przystosować wnękę do
osadzenia nowej skrzynki.
1.4. Zasilanie obiektu i pomiar energii
Zasilanie zalicznikowe z istniejącej instalacji elektrycznej wewnątrz budynku. Istniejące instalacje w
pomieszczeniu sali gimnastycznej zdemontować . Zasilanie projektowanej tablicy rozdzielczej wykonać z tablicy
piętrowej T1 zlokalizowanej na korytarzu obok sali.
Tablicę TP projektuje się zasilić kablem YKY 5x6mm2 o długości ok. 16m, pod tynkiem. Tablica rozdzielcza typu
2xRWN 2x12(+1) (470x350x87) LEGRAND, wnętrzowa wykonana w II klasie ochronności o stopniu IP 40 i
napięciu znamionowym łączeniowym 230/400AC, usytuowana jest wewnątrz sali, w ścianie na wysokości 1,6m
od powierzchni posadzki, w wykutej wnęce, przygotowanej wcześniej po usunięciu starej tablicy rozdzielczej sali.
Drzwiczki płaskie 6mm metalowe, otwierane. Dodatkowo skrzynka rozdzielcza wyposażona jest w zamek
patentowy, zestaw szyn zasilających oraz szyny N+PE, wsporniki montażowe TH-35 oraz osłony izolacyjne (po
jednej na każdy rząd) z zaślepkami. W TP umieszczone są w kolejności od góry, od lewej strony:
- rozłącznik izolacyjny FR 303 25A,
- lampki sygnalizacyjne-ostrzegawcze L301 informujące użytkownika o załączeniu poszczególnych faz,
- wyłącznik różnicowo-nadmiarowoprądowy P344 C 20A 300mA AC,
- wyłączniki nadprądowe typu S303 B16 i S301B10 zabezpieczające obwody gniazd jednofazowych i
trójfazowych,
- wyłączniki nadprądowe typu S301 C10 zabezpieczające obwody oświetlenia,
- rozłączniki izolacyjne FR304, 302 i 301dla załączania gniazd wewnątrz tablicy i do sterownia oświetleniem sali,
- styczniki SM 320 wspomagające sterowanie oświetleniem,
- gniazdo trójfazowe 16A 3P+N+Z i gniazdo jednofazowe 16A 2P+Z
1.5. Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych
Oświetlenie w budynku małej sali sportowej zaprojektować zgodnie z normą PN- EN 12464- 1. Oprawy główne
zwieszakowe, montować do wysokości podciągu ok. 70cm od powierzchni sufitu. Oprawy powinny posiadać
zabezpieczenie kloszy i źródeł światła przed uderzeniem sprzętem sportowym. Sposób rozmieszczenia opraw
pokazano na rys. 2(E3) projektu budowlanego, natomiast typy opraw zastosować zgodnie z projektem aranżacji
wnętrza i wg uznania Inwestora. Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5 mm2, a gniazd
wtykowych przewodami YDYp 3x2,5 mm2, układanymi bezpośrednio w ścianie pod tynkiem. Przy przejściach
prze ściany i przy podciągach układać przewody w rurkach ochronnych PCV (sposób ułożenia A2 lub B2).
Obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi odpowiednio S301 C10 A i S301 B10 A typu LEGRAND
zgodnie z rys. 1 (E1). Zasilanie instalacji sali gimnastycznej prowadzić od zaprojektowanej tablic rozdzielczej TP.
Łączniki oświetlenia znajdują się wewnątrz tablicy w cz. II. Jako włączniki i wyłączniki oświetlenia wykorzystano
3 rozłączniki izolacyjne FR 301 powiązane z dwoma stycznikami SM 320. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano
7 kombinacji uruchamiania opraw sali umożliwiając użytkownikowi obiektu w zależności od okoliczności na
dopasowanie odpowiedniego natężenia oświetlenia. Gniazda wtykowe 1-fazowe typu GP-1-AZ-973 montować
pod tynkiem, na wys. do 2m od powierzchni posadzki, zgodnie z rys. 2 (E3), z uwzględnieniem wytycznych
4
Inwestora, co do miejsca ich położenie, rozmieszczenie i wysokości osadzenia. Do pełnego wykonania instalacji
stosować puszki rozgałęźne naścienne 1-wejściowe lub 2-wejściowe typu Plexo 55s firmy LEGRAND.
1.6. Instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym, instalacja odgromowa, ochrona przeciw
przepięciowa
Instalację ochrony przeciwporażeniowej wykonać zgodna z postanowieniami zawartymi w normie PN IEC 603644-41:2000, do czasu nie wprowadzenia nowej normy: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochronę
przed dotykiem bezpośrednim stanowi stosowanie przewodów izolowanych o znamionowym napięciu izolacji
300/500V. Obudowy aparatów i odbiorników elektrycznych, powinny wykazywać stopień ochrony, co najmniej
IP20. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim w obwodach elektrycznych zastosować
wyłączniki różnicowo-prądowe krótkozwłoczny typu AC o znamionowym prądzie różnicowym 300 mA.
Ochrona przeciw przepięciowa nie przewidziana w niniejszym opracowaniu.
2. OBLICZENIA TECHNICZNE I DOBÓR ELEMENTÓW INSTALACJ
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTALCACE NR 1 IM. ST. DUBOIS KOSZALIN UL. KOMISJI
EDUKACJI NARODOWEJ 1
Lp
Przeznaczenie obwodu:
Szacowana moc:
Współczynnik
jednoczesności
kj=1,
0.
0.
1.
2.
- instalacja gniazd 3-faz.
- instalacja gniazd 1-faz.
- instalacja gniazd 1-faz.
- instalacja gniazd 1-faz.
ok. 5500W
ok. 600W
ok. 600W
ok. 600W
1
1
1
1
3.
4.
5.
6.
7.
- oświetlenie 1-faz.
- oświetlenie 1-faz.
- oświetlenie 1-faz.
- oświetlenie 1-faz.
- oświetlenie 1-faz.
ok. 450W
ok. 750W
ok. 300W
ok. 300W
ok. 450W
1
1
1
1
1
Łączna
szacunkowa
wartość mocy dla
pomieszczenia:
7300W
RAZEM
9550W
kj= 0,7
2250W
Pso= 6685W
Moc zapotrzebowana 9,55 kW - zasilanie obiektu 3 faz.
Obliczeniowy prąd obciążenia długotrwałego dla projektowanego obiektu
IB = 13,8A
Prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego 20 A
IN = 25A
2
Obciążalność prądowa długotrwała min. kabla YKY 5x6 [mm ]
Iz = 32A
Prąd zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego
I2 = 41,6A
1)
IB ≤ IN ≤ IZ
warunek spełniony
2)
I2 ≤ 1,45 x IZ
warunek spełniony
Spadek napięcia na odcinku od skrzynki WLZ do projektowanej tablicy rozdzielczej TP: ∆U = 0,27 %
5
Uwagi końcowe
1.
Pomiary kontrolne
a/
Przewiduje się zdalny odczyt zużycia energii z pomieszczenie objętego danym projektem.
2.
Przed przystąpieniem do robót powiadomić zainteresowane instytucje.
3.
Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym
i uwidocznić w protokóle końcowym.
4.
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
PRZYKŁADOWE OBLICZENIA DLA OBWODÓW INST. GNIAZD 1-FAZOWYCH I OŚWIETLENIA.
s
l
[mm2] [m]
Pm
[W]
Kj
Un
[V]
Pj
[W]
Sposób
wykonania
instalacji
Nr
Typ
przewodu
1
YDYp 3x2,5
2,5
27
600
1
230
600
(A2,B2)
4
YDYp 3x1,5
1,5
46
750
1
230
750
(A2,B2)
IN
[A]
IZ
[A]
IZ
[A]
R
[mΩ]
X
[mΩ]
Z
[mΩ]
∆U%
[%]
18,5 192,86 2,05 192,87
14
547,62 3,50 547,63
IN
Typ [A]
0,44
B
10
1,55
C
10
Rodzaj
odbioru
obwód
gniazd 1-f
obwód
oświetlenie
IB < IN < IZ
IK
[A]
TK
[s]
IK2 * TK
[A2s]
k2 * s2
[A2s]
IK2 * TK < k2 * s2
1,45 * IZ
10 18,5
Tak
513
0,28
74596,77
82656,25
Tak
26,83
10
Tak
193
0,72
26854,52
29756,25
Tak
20,30
Nr
I2
[A]
If
[A]
I2 < 1,45 * IZ
IB
[A]
1
14,5
1,45
Tak
2,61
4
14,5
1,45
Tak
3,26
Nr
RT
[Ω]
XT
[Ω]
ΣRL
[Ω]
ΣRPE/PEN
[Ω]
ZS
[Ω]
Czas
wyłączenia
[s]
ZS * I A
[V]
U0
[V]
ZS * IA < U0
γ
[m/Ωmm2]
1
0,0038
0,01075
0,193
0,193
0,426
0.4
34,09
230
Tak
56
0,213 19,26 17,8
4
0,0038
0,01075
0,548
0,548
1,135
0.4
90,76
230
Tak
56
0,567 19,26 17,8
14
ZK
[Ω]
RK
[mΩ]
XK
[mΩ]
UWAGA - Niezależnie od powyższych obliczeń, dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem
elektrycznym i uwidocznić w protokóle zdawczo odbiorczym!!!
6
3. RYSUNKI, SCHEMATY
Wykaz aparatów i urządzeń w tablicy TP typu Legrand RWN 2x12(+1):
R. R303 25A
A. L333
F0. P344 C20 300mA AC
F1. S 303 B-16A
F2. FR 304 20A
F3. S 301 B-10A
F4. FR 302 16A
F5. S 301 B-10A
F6. S 301 B-10 A
F7. FR 301 16A
F8. S 301 C-10A
F9. S 301 C-10A
F10. FR 301 16A
F11. S 301 C-10A
F12. S 301 C-10A
F13. S 301 C-10A
F14. S 301 16A
S1,S2. SM 320 230S 4z 20A
O. Gniazdo 16A 3P+N+Z
O. Gniazdo 16A 2P+Z
F15. S 301 C-3A
F16. S 301 C-3A
7

Podobne dokumenty