Op.walid. Gd.PBS -Centrum Kariery.50+ Bilanskompetencji

Transkrypt

Op.walid. Gd.PBS -Centrum Kariery.50+ Bilanskompetencji
Arkusz oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego
Temat innowacyjny Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie
wiekowej 50+
Nazwa projektodawcy :PBS sp. z oo
Tytuł projektu :Pracuję –rozwijam kompetencje .Innowacyjny model wsparcia dla
pracowników 50+
Produkt finalny :Model wsparcia aktywności i rozwoju zawodowego pracowników
50+poprzez instytucje Centrum Kariery 50+
Numer umowy: UDA-POKL.08.03.00-22-008/09-00
Ekspert (imię i nazwisko) : Antoni Rutka
Data wypełnienia arkusza 25.07.2012 r.
Przydatność produktu
innowacyjnego
1.Zgodność produktu ze strategią w
zakresie celu i grupy docelowej
Waga
(0-1)
0,10
Oce
na
prod
uktu
Ocena
ogólna
(waga
(1-5)
x
ocena)
5
0,50
Uwagi i komentarze
Celem
głównym
projektu
było:
„zwiększenie
aktywności
oraz
atrakcyjności
zawodowej
pracowników 50+na rynku pracy
przez wypracowanie innowacyjnego
modelu świadczenia usług doradczych
testowanego na grupie 50 osób przez
okres 8 miesięcy ”.
Beneficjent przedstawia do walidacji
produkt finalny będący efektem projektu
pn. „Model realizowania usług
wspierających aktywność i rozwój
zawodowy pracowników 50+”.
Propozycja
tego
modelu
ma
niewątpliwie
charakter innowacyjny,
gdyż
oferuje
zastosowanie
innowacyjnych instrumentów wsparcia
przez nową formę publicznej i/lub
niepublicznej instytucji rynku pracy
jakim jest Centrum Kariery 50+-co
oznacza skupienie uwagi i aktywności tej
nowej instytucji na specyficznej grupie
klientów jakimi są starsi wiekiem
pracownicy.
3 składniki pośrednie
produktu
finalnego, to :
1/Metodologia
tworzenia
bilansu
kompetencji – jako nowa metoda
poradnictwa
zawodowego
wykorzystującego
narzędzie
diagnostyczne
–Test
Kompetencji
Ogólnych (TKO) stosowany w ramach 6
godzinnych konsultacji klienta
z
doradcą zawodowym ;
2/Talon Kariery –jako nowy instrument
finansowy ,uprawniający na podstawie
zawartej umowy do korzystania z usług
aktywizacyjnych
zgodnie
z
rekomendacją doradcy zawodowego na
podstawie bilansu kompetencji ;
3/Centrum
Kariery
50+
jako
wykonująca usługi aktywizacyjne nowa
instytucja rynku pracy –w formie
niepublicznej;
Składniki pośrednie są
ze sobą
logicznie i funkcjonalnie powiązane
tworząc spójną całość , odpowiadają
założonym w strategii wdrażania
projektu celom i nakierowane są na
rozwiązywanie problemów i potrzeb
grupy docelowej odbiorców – osób
pracujących w wieku 50 +zagrożonych
przedwczesną dezaktywacją zawodową
oraz użytkowników –pracodawców i
instytucji rynku pracy .
W opisach produktu finalnego dokonano
zaprezentowania rezultatów testowania i
wynikających z tego opisu refleksji –
wprowadzono także
informacje o
zmianach w strategii upowszechniania i
włączania PF do głównego nurtu
polityki. Zmiany te mają charakter
techniczny
–głównie
poszerzenie
adresatów i
zwiększenie liczby
zaplanowanych działań.
Można na tej podstawie uznać ,że
przedstawiony do zaopiniowania produkt
finalny projektu jest zgodny ze strategią
w zakresie celu i grupy docelowej –
której treścią
jest poszukiwanie
skutecznych
metod
wydłużenia
aktywności zawodowej osób pracujących
w
starszym
wieku
zagrożonych
przedwczesnym wypadnięciem z rynku
pracy .
2.Skuteczność produktu (korzyści dla
grup docelowych)
0,20
5
1,00
Odbiorcami produktu finalnego mają
być osoby pracujące w wieku 50+, także
pracodawcy zatrudniający te osoby- z
woj. pomorskiego a użytkownikami
specjaliści
komórek
HR
w
firmach/instytucjach ,doradcy zawodowi
z publicznych i niepublicznych instytucji
rynku pracy ,dysponenci środków
publicznych na aktywizację zawodową
oraz
organizacje
pozarządowe
i
instytucje
szkoleniowe
realizujące
programy szkoleniowe i rozwoju
osobistego.
Głównym
rezultatem
zastosowania
Modelu
jest
wzmocnienie
u
pracowników
kompetencji
zawodowych, poczucia własnej wartości
i samooceny, umiejętności społecznych i
kształtowania postaw prozdrowotnych –
które
w
perspektywie
sprzyjają
utrzymaniu zatrudnienia i podniesienia
ich atrakcyjności na rynku pracy.
Interesującym nowym rozwiązaniem
zastosowanym
wobec
kategorii
odbiorców
docelowych
–jest
zastosowanie
Talonu
Kariery
wzorowanego na stosowaniu podobnego
rozwiązania przez PUP-y wobec osób
bezrobotnych .
Docelowi adresaci –użytkownicy –
zwłaszcza
doradcy
zawodowi
i
specjaliści HR otrzymują dzięki temu
projektowi nowoczesne narzędzie (wraz
z niezbędnymi instrukcjami, wzorcami
dokumentów i procedurami stosowania)
do diagnozowania potrzeb klientów ,
którego
zastosowanie
podniesie
skuteczność form udzielanego wsparcia
3.Aktualność potrzeby wprowadzenia
produktu
0,20
5
1,00
dla klientów –odbiorców .
Jak
to
potwierdziło
badanie
ewaluacyjne- wdrożenie
modelu
przyczynia się do :poprawy skuteczności
i sprawności funkcjonowania instytucji
rynku pracy, wzrostu atrakcyjności
zawodowej pracowników 50+,poprawy
skuteczności doradztwa zawodowego,
wzrostu świadomości pracodawców w
zakresie możliwych korzyści płynących
z zastosowania odpowiednich metod
interwencji .
Można więc uznać bez żadnych
wątpliwości ,że produkt finalny projektu
jest wysoce skuteczny zarówno dla
kategorii docelowych odbiorców –
pracowników
wieku 50 +
jak i
użytkowników modelu (pracodawców ,
doradców zawodowych i specjalistów
polityki personalnej) .
Wobec występujących współcześnie na
rynku pracy zjawisk i tendencji
kurczenia się zasobów siły roboczej,
starzenia się populacji i ustawowego
wydłużenia do 65 lat wieku aktywności
zawodowej –zaproponowane w projekcie
rozwiązania są niezwykle na czasie odpowiadają na aktualne potrzeby
rynku pracy oraz pracowników i
pracodawców.
Pamiętać trzeba ,że kategoria osób
pracujących dotychczas była pomijana w
usługach doradców zawodowych –
szczególnie z instytucji publicznych
służb zatrudnienia .
Doradcy
zawodowi
i
specjaliści
personalni dzięki ofercie projektu mogą
wzbogacić arsenał łatwo dostępnych i
bezkosztowych środków jakie mogą
zastosować
we
wstępnym
diagnozowaniu i formach dalszej
interwencji doradczej wobec klientówodbiorców .Przez to ich praca stać się
może bardziej skuteczna i efektywna .
4.Stopień skomplikowania produktu
(łatwość zastosowania
0,15
5
0,75
Produkt
finalny
ma
czytelną
trójelementową strukturę tworzoną przez
wypracowanych narzędzi)
5.Możliwości zastosowania przez
użytkowników (prawne,
organizacyjne)
3 produkty pośrednie .Formą materialną
produktu
jest
„Model
wsparcia
aktywności i rozwoju zawodowego
pracowników 50+ poprzez instytucję
Centrum Kariery 50+” wraz z 13
obszernymi załącznikami zawierającymi
konkretne narzędzia i instrumenty.
Załączniki w sposób wyczerpujący
opisują
zasady
stosowania
poszczególnych instrumentów ,zawierają
także niezbędne instrukcje i wskazówki
stosowania, regulaminy
wraz z
przydatnymi wzorami umów i grafików ,
programami
treningów,
także
kwestionariuszy ewaluacyjnych .Na tej
podstawie potencjalny użytkownik łatwo
będzie mógł skorzystać z wersji
dostępnej elektronicznie lub z wydruków
papierowych tych produktów .
Opiniowany produkt w odniesieniu do
warstwy instrumentacyjnej wyróżnia
zatem
brak
skomplikowania
i
relatywna
łatwość
stosowania
zaproponowanych
narzędzi
–
produktów pośrednich projektu .
Dla samego uruchomienia nowej
placówki
Centrum
Kariery
50+
określono wymagania organizacyjne –
lokalowe, administracyjne i w zakresie
merytorycznego
personelu
.Także
przedstawiono
przykładowe koszty
świadczenia usług przez CK 50+ i
możliwe ścieżki uzyskiwania środków
na finansowanie modelu na działalność
CK 50+.
0,10
4
0,40
Nie stwierdzono występowania dla
użytkowników ograniczeń prawnych
lub
organizacyjnych
,występują
natomiast ograniczenia finansowe w
zastosowaniu
zaproponowanych
rozwiązań .
Zalety opiniowanego produktu finalnego
są
wielorakie
i
polegają
na
możliwościach zastosowania :
a/ wybranych produktów pośrednich –
szczególnie w poradnictwie zawodowym
b/wobec innych niż osoby pracujące
kategorii –osób bezrobotnych lub
poszukujących pracy, także osób
pracujących w młodszych grupach
wiekowych
c/wykorzystania także przez coach’ów,
psychologów ,konsultantów kariery
d/wdrożenia Modelu w jednostkach
działających na poziomie regionu i
powiatu.
Względy finansowe wskazują na
większą łatwość zastosowania Modelu w
publicznych instytucjach rynku pracy,
które już dysponują odpowiednimi
środkami
finansowymi
,niż
w
instytucjach niepublicznych –które na
komercyjne
świadczenie
usług
musiałyby pozyskać środki od klientów
opłacających te usługi – zatem szanse
mają tu placówki finansowane przez
korporacje lub większe podmioty
gospodarcze .
Ograniczeniem istniejącym są także
obecne zasady korzystania z Funduszu
Pracy ,gdyż cele profilaktyczne wobec
osób pracujących zagrożonych utrata
pracy z powodu wieku i dezaktualizacji
posiadanych kwalifikacji nie są tam
należycie uwzględniane .Ewentualna
zmiana tych zasad i dopuszczenie
finansowania chociaż
przynajmniej
częściowego przez Fundusz Pracy –to
postulat i rekomendacja dla partnerów
społecznych do których Beneficjent
zwraca się w ramach włączania
wertykalnego produktu finalnego do
głównego nurtu.
6.Efektywność (nakłady do
rezultatów) wprowadzenia
rozwiązania
0,15
5
0,75
Zaproponowane formy i możliwe do
uzyskania korzyści
wydają się być
odpowiednie dla zachęcenia szerszych
grup użytkowników do wykorzystania
oferowanego rozwiązania w całości lub
w odpowiednio dla danego podmiotu w
całości lub tylko w wybranych
elementach .
Biorąc pod uwagę wyliczony przez
Beneficjenta
koszt
jednostkowego
wsparcia dla typowego klienta w
wysokości 2500 zł i roczny budżet CK
50+ w wysokości 875 tys. zł –dla 200
obsłużonych
klientówodbiorców
docelowych należy te koszty uznać za
oparte na poziomie rynkowym i
realistycznie oszacowane .
Zestawiając wydatek 2500 na koszt
przeciwdziałający
dezaktywacji
zawodowej osób pracujących w wieku
50+ z kilkukrotnie wyższymi kosztami
aktywizacji osób bezrobotnych lub
nieaktywnych zawodowo –należy uznać
nakłady zaplanowane na wdrożenie
innowacji za wysoce racjonalne i
efektywne .
Patrząc
perspektywicznie
należy
zauważyć ,że zapotrzebowanie na usługi
takich palcówek jak CK 50+ będzie
narastać jako skutek trwający procesów
demograficznych –co tym bardziej
zwiększa wartość finalnej oferty tego
projektu.
7.Innowacyjność rozwiązania
0,10
4
0,40
Wiodącym wymiarem innowacyjności
proponowanego rozwiązania jest forma
interwencji – zestaw narzędzi do
praktycznego zastosowania wraz z
opisami
zasad ich stosowania i
praktycznymi
rekomendacjami.
Zawartość produktu finalnego obejmuje
model ,którego rozwiązania i narzędzia
zostały przetestowane praktyką projektu
oraz poddane badaniom ,analizom i
ewaluacji .
Wyczerpująco opisane
zostały grupy docelowe odbiorców i
użytkowników oraz warunki wdrożenia
innowacji .
Zawartość
poddanego
walidacji
produktu finalnego odzwierciedla efekty
pozytywnej weryfikacji jego wstępnej
wersji .W treściach produktu odwołano
się
do
wyników
testowania
i
przeprowadzonej ewaluacji .
Poszczególne elementy składników
pośrednich produktu finalnego nie są
nowością ,gdyż w różnych zakresach
podobieństwa były już stosowane w
doradztwie zawodowym i w polityce
personalnej . Jednakże w opisanym
zakresie kompleksowości propozycja
rozwiązań zaoferowana w tym projekcie
dotychczas w kraju nie była dotąd
stosowana .Zaletą główną jest właśnie
kompleksowość –gdyż proponowany
model jest wewnętrznie spójny a jego
składniki pośrednie są ze sobą
powiązane funkcjonalnie i logicznie.
Dzięki temu skuteczność interwencji jest
wysoka.
Propozycja tworzenia Centrów Kariery
50+
może
być
dobrą
ścieżką
prywatyzowania
–chociażby
częściowego
publicznych
służb
zatrudnienia ,gdyż oparta jest na
wykorzystaniu
potencjałów
organizacyjnych i kadrowych tych
placówek .
Beneficjent
wyczerpująco
określił
warunki i wymogi wg. których
zaproponowany
„Model
wsparcia
aktywności i rozwoju zawodowego
pracowników 50+ poprzez instytucję
Centrum Kariery 50+”
może być
wykorzystywany i replikowany w innym
czasie ,miejscu ,okolicznościach i
funkcjonować w przyszłości jako
powszechna praktyka .
RAZEM (maksymalnie 5 punktów)
1,00
-----------
4,80
Opiniowany produkt finalny spełnia w
zadawalającym stopniu wszystkie 7
kryteriów oceny.
Opinia na temat zmian wprowadzanych przez beneficjenta w zakresie strategii
upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki oraz ewentualne rekomendacje w
tym zakresie:
Zmiany jakich dokonał Beneficjent w strategii upowszechniania produktu finalnego
maja niewielki zakres
obejmujący aktualizacje i rozszerzenie o 15 dodatkowych
przedsięwzięć –w tym film produkcyjny ,udział w targach ,konferencjach ,panelach
eksperckich i seminariach ,także zwiększenie liczby emisji spotów reklamowych w mediach .
W strategii włączania do głównego nurtu zaproponowano wzmocnienie działań w
zakresie opracowania ścieżki możliwości pozyskania środków na finansowanie CK
50+,przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dotyczących możliwości włączenia PF do
praktyki działania WUP i PUP w woj. pomorskim oraz pozyskania listów intencyjnych od 6
różnych instytucji –daje się wśród tego wykazu zauważyć brak zaadresowania do
reprezentatywnych partnerów społecznych na poziomie regionalnym .
Komentarz i rekomendacje eksperta1:
Opiniowany produkt finalny spełnia w wystarczającym stopniu i pod każdym
względem wszystkie 7 kryteriów oceny, co w pełni uzasadnia jego pozytywną
rekomendację. Potwierdzona została zgodność produktu finalnego z celami projektu i
określono jak dalece proponowana innowacja ma szansę sprzyjać rozwiązywaniu
zidentyfikowanych problemów i w jaki sposób będzie wywierała wpływ na sytuację grup
docelowych.
Wobec występujących współcześnie na rynku pracy zjawisk i tendencji kurczenia się
zasobów siły roboczej, starzenia się populacji i ustawowego wydłużenia do 65 lat wieku
aktywności zawodowej –zaproponowane w projekcie rozwiązania są niezwykle na czasie odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy oraz pracowników i pracodawców.
Opiniowany produkt
w odniesieniu do warstwy instrumentacyjnej wyróżnia brak
skomplikowania i relatywna łatwość stosowania zaproponowanych narzędzi –produktów
pośrednich projektu . Nie stwierdzono występowania dla użytkowników ograniczeń
prawnych lub organizacyjnych ,występują natomiast ograniczenia finansowe w
zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań .
Produkt finalny jest możliwy do replikacji w jego całościowym wymiarze oraz w
zakresie ograniczonym tylko do wybranych elementów ,może być także stosowany wobec
innych grup wiekowych osób pracujących ,także poszukujących pracy . Beneficjent
wyczerpująco określił warunki i wymogi wg. których zaproponowany „Model wsparcia
aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ poprzez instytucję Centrum
Kariery 50+”
może być wykorzystywany i replikowany w innym czasie ,miejscu
,okolicznościach i funkcjonować w przyszłości jako powszechna praktyka
Można uznać bez żadnych wątpliwości ,że produkt finalny projektu jest wysoce
skuteczny zarówno dla kategorii docelowych odbiorców –pracowników wieku 50 + jak i
użytkowników modelu (pracodawców , doradców zawodowych i specjalistów polityki
personalnej) .
Powyższe argumenty uzasadniają zatem następującą rekomendację:
- uznać produkt finalny za zwalidowany,
- uznać produkt finalny za niezwalidowany.
Antoni Rutka
1
Warszawa ,dn.25.07.2012 r.
W przypadku rekomendowania odrzucenia opisu produktu finalnego i braku jego walidacji komentarz powinien zawierać uzasadnienie
takiej propozycji z odniesieniem do tych elementów arkusza oceny, które zaważyły na negatywnej decyzji.
Objaśnienia do kryteriów:
Zgodność produktu z założeniami zawartymi w strategii
Weryfikacji i ocenie podlega to, jak dalece przedstawiony produkt spełnia założenia zawarte
w strategii. Produkt nie musi być identyczny jak opisany w strategii, ponieważ okres
testowania i oceny produktu mógł wpłynąć na jego skorygowanie. Musi jednak nadal służyć
celowi wskazanemu w strategii i dotyczyć wskazanych w strategii grup docelowych.
Skuteczność produktu (korzyści dla grup docelowych)
Ocenie podlega zakładana (szacowana) skuteczność produktu wobec opisanych we wniosku i
doprecyzowanych w strategii problemów grup docelowych – jak dalece produkt ma szansę
sprzyjać rozwiązywaniu tych problemów, w jaki sposób będzie wywierał wpływ na sytuację
grup docelowych.
Aktualność potrzeby wprowadzenia produktu
Od momentu złożenia wniosku i rozpoczęcia realizacji projektu do momentu dokonywania
walidacji upłynie wiele czasu – od 2 do 3 lat. Może się więc okazać, że potrzeba
zidentyfikowana w diagnozie wstępnej i potwierdzona w ramach badań przeprowadzonych w
I etapie projektu zniknie – zmieni się sytuacja, ktoś inny wprowadzi skuteczne rozwiązanie itp.
Ocenie podlega aktualność potrzeby będącej punktem wyjścia dla projektu oraz potencjalna
niezbędność produktu.
Stopień skomplikowania produktu (łatwość zastosowania wypracowanych narzędzi)
Im produkt jest łatwiejszy w stosowaniu, tym ocena będzie wyższa. Łatwość zastosowania
produktu oznacza, że nie ma konieczności prowadzenia wielu specyficznych działań
związanych z jego wdrożeniem, wymagających dużej skali długotrwałych szkoleń i innych
przygotowań użytkowników. Za szczególnie łatwy w zastosowaniu można uznać taki produkt,
który użytkownik może zastosować samodzielnie, bez szkoleń i instruktażu, wyłącznie na
podstawie opisu stosowania. Tym samym ocenie podlega też jakość instrukcji stosowania
produktu oraz jakość materiałów składających się na produkt (metodologie, podręczniki itp.).
To kryterium nie dotyczy kwestii związanych z ewentualnymi zmianami prawnymi i
organizacyjnymi, niezbędnymi do wdrożenia produktu, które oceniane są osobno.
Możliwości zastosowania przez użytkowników (prawne, organizacyjne)
W tym kryterium ocenie podlegają skala zmian prawnych i/lub organizacyjnych, niezbędnych
do wdrożenia produktu oraz szanse na ich dokonanie w krótkim okresie. Im większa skala
zmian, tym ocena musi być niższa.
Efektywność wprowadzenia rozwiązania (stosunek nakładów do rezultatów)
Kryterium dotyczy szacunkowych kosztów związanych z wprowadzeniem do praktyki
proponowanych rozwiązań oraz z ich stosowaniem w stosunku do zakładanych efektów
stosowania produktu. Im koszty są wyższe, tym niższa jest ocena.
Innowacyjność rozwiązania
Kryterium dotyczy stopnia innowacyjności proponowanego rozwiązania – jeśli dotyczy ono
obszaru/grupy/problemu, którym nikt inny się nie zajmuje, w którym jak dotąd nie działają
żadne instrumenty – wówczas ocena będzie wyższa niż w sytuacji, gdy produkt dotyczy kwestii
co prawda aktualnych, ale wokół których podejmowane są liczne inicjatywy usprawniające.