Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Transkrypt

Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
„Budowa stacji TRAFO oraz linii kablowych SN i nn”
Działając w oparciu o art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 20004 Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. nr 113,poz.759)
przekazuję treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z wyjaśnieniami, w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości poniżej 206.000 EURO na podstawie art.11 ust.8 na zadanie p.n.
„Budowa stacji TRAFO oraz linii kablowych SN i nn”.
Pytanie:
W związku z brakiem dostępności na rynku kabli YKXS 4x240 0,6/1kV oraz
HAKnFta 240 8,7/15kV zwraca się z prośba o podanie równoważnych kabli.
Odpowiedź:
Po sprawdzeniu u dystrybutora kabli Telefonika nr tel. 22 7526123 (P.Mirosława Brodowska)
dostępne są kable YKXS 4x240 0,6/1kV, nie ma kabli HAKnFta 3x240 8,7/15kV. Projektant p.
Jacek Jarmuła wyraził zgodę na dostępne kable HAKnFta 3X240 8,7/20kV.

Podobne dokumenty