Historia Informacje ogólne - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji

Transkrypt

Historia Informacje ogólne - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP) - UCZENIE SIĘ PRZEZ
CAŁE ŻYCIE
http://socrates.us.edu.pl/
Historia
Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu,
został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany
studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku,
Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego
SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji.
Stosowana do 2006 roku nazwa SOCRATES-Erasmus miała podkreślić, że
Erasmus był częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.
Program SOCRATES realizowany był do roku akademickiego 2006/2007. W
latach 2007-2013 Erasmus jest częścią nowego programu edukacyjnego
"Uczenie się przez całe życie"
Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego - skierowany jest przede
wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach
mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które
współpracują z uczelniami.
Informacje ogólne
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP) - UCZENIE SIĘ PRZEZ
CAŁE ŻYCIE to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i
doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Zostały do niego
włączone programy dotychczas realizowane w SOCRATESie oraz programy
LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET, e-Learning i European
Language Label.
W skład programu LLP wchodzą cztery programy sektorowe (Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) oraz Program Międzysektorowy
i program Jean Monnet.
COMENIUS - Edukacja od przedszkola do szkoły średniej
ERASMUS
Szkolnictwo
wyższe
LEONARDO DA VINCI - Szkolnictwo zawodowe inne niż wyższe
GRUNTVIG - Kształcenie dorosłych
Program międzysektorowy
•
•
•
współpraca i innowacje
promowanie nauki języków obcych
rozwijanie ICT
•
upowszechnianie i wykorzystanie wyników
Program Jean Monnet - Wsparcie działań w dziedzinie integracji
europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń.
LLP/ ERASMUS
Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego - skierowany jest przede
wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego
akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub
przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.
Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach
uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej
współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i
pracowników szkół wyższych.
Kraje uczestniczące w programie Erasmus: 27 krajów Unii Europejskiej, 3
kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein,
Norwegia, kraj kandydujący: Turcja.
Struktura programu:
•
•
•
•
•
•
wyjazdy studentów na studia (3-12 miesięcy) i na praktyki
wyjazdy nauczycieli akademickich (1-6 tygodni) w celu prowadzenia
zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych
wyjazdy innych pracowników(1-6 tygodni) w celach szkoleniowych
kursy intensywne
projekty wielostronne
sieci tematyczne oraz działania wspierające
Cele
Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących
w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między
uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół
wyższych.
Warunki uprawniające do udziału w programie
Z oferty stypendialnej LLP / Erasmus mogą skorzystać studenci studiów
licencjackich, magisterskich i doktoranckich, pod warunkiem spełnienia
określonych wymogów, zawartych w Aneksie do umowy, którą Uniwersytet
Śląski zawiera z Narodową Agencją LLP-Erasmus w Warszawie. Rekrutacja
studentów na Uniwersytecie Śląskim przeprowadzana jest przez wydziałowe
komisje kwalifikacyjne na zasadach konkursu. Podstawowym dokumentem,
określającym ogólnouczelniane kryteria rekrutacji jest dokument o nazwie:
ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLASKIEGO
W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ LIFELONG
LEARNING PROGRAMME - LLP / ERASMUS.
Jednostki UŚ mogą określić dodatkowe własne kryteria rekrutacji. O warunki
rekrutacji obowiązujące w danej jednostce należy pytać koordynatorów
wydziałowych Programu Erasmus.
Wyjazdy studentów Uniwersytetu Śląskiego na stypendium Programu
Erasmus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rok akademicki 1998/1999 - 40 wyjazdów
rok akademicki 1999/2000 - 71 wyjazdów
rok akademicki 2000/2001 - 89 wyjazdów
rok akademicki 2001/2002 - 110 wyjazdów
rok akademicki 2002/2003 - 131 wyjazdów
rok akademicki 2003/2004 - 111 wyjazdów
rok akademicki 2004/2005 - 210 wyjazdów
rok akademicki 2005/2006 - 275 wyjazdów
rok akademicki 2006/2007 - 291 wyjazdów
rok akademicki 2007/2008 - 300 wyjazdów
Kryteria formalne wyjazdów studentów
Szczegółowe kryteria formalne wyjazdów studentów są określane corocznie
w aneksie do umowy podpisywanej przez Uniwersytet Śląski z Narodową
Agencją LLP-Erasmus w Warszawie. Pełna treść aneksu, dotyczącego
wyjazdów studentów na stronie: http://socrates.us.edu.pl/
Karta studenta Erasmusa
Karta Studenta Erasmusa wymienia podstawowe prawa i przywileje
studentów uczestniczących w wymianie w ramach programu Erasmus (np.
zwolnienie z opłat za studia w uczelni przyjmującej, pełne zaliczenie w
uczelni macierzystej okresu studiów odbytego za granicą ) oraz ich
podstawowe zobowiązania wobec uczelni macierzystej i przyjmującej. Kartę
Studenta Erasmusa otrzyma od własnej uczelni każdy student wyjeżdżający
za granicę w ramach programu Erasmus. Wzór Karty Erasmusa na stronie :
http://socrates.us.edu.pl/
Ects - europejski system transferu punktów
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w LLP/Erasmus jest pełne uznanie
okresu studiów odbytych za granicą przez uczelnię macierzystą. Pełne
uznanie okresu studiów oznacza, że okres studiów odbyty za granicą
zastępuje porównywalny okres studiów na uczelni macierzystej. Egzamin
zdany za granicą (lub inna forma oceny - np. praca semestralna, zaliczenie)
zastępuje egzamin w uczelni macierzystej (lub inną formę oceny). Studenci
odbywający studia za granicą powinni mieć możliwość wyboru zajęć spośród
pełnego zakresu oferowanych przedmiotów. Powinni uczestniczyć w
regularnych zajęciach, a nie zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych i
zdawać egzaminy w trybie przewidzianym dla wszystkich studentów.
Uznanie okresu studiów umożliwia ECTS - Europejski System Transferu
Punktów.
Podstawowymi elementami Systemu ECTS są:
A. Pakiet Informacyjny ECTS,
B.
Porozumienie
o
programie
studiów
(dostępne w 3 wersjach językowych: Learning Agreement, Contrat d’Études,
Studienvertrag),
C. Potwierdzenie uznania zaliczeń - Recognition Sheet
D.
Wykaz
zaliczeń
(dostępny w 3 wersjach językowych: Transcript of Records, Relevé de Notes,
Datenabschrift),
Pakiet informacyjny.
Pakiety informacyjne są przygotowywane i aktualizowane co roku przez
uczelnie, które wprowadziły ECTS. Pakiety są dostępne w formie broszury,
książki oraz często w formie elektronicznej na stronach internetowych danej
uczelni. Pakiet zawiera informacje na temat uczelni, wydziałów, organizacji i
struktury studiów, regulaminu studiów oraz przepisy administracyjne.
Zawiera również listę przedmiotów wraz z ilością punktów, które można za
nie uzyskać. Punkty wyrażają ilość pracy, jaką musi wykonać student, aby je
zaliczyć. Student otrzymuje punkty, jeżeli zaliczył dany przedmiot zgodnie z
procedurami danej uczelni.
Uwaga!
Do zaliczenia pełnego roku akademickiego niezbędne jest uzyskanie 60
punktów, za semestr - 30, za trymestr - 20.
Oprócz punktów student otrzymuje również stopnie według skali ocen
uczelni przyjmującej oraz oceny wg skali ECTSu. Pakiet stanowi podstawę
do sporządzenia Porozumienia o programie studiów.
Porozumienie o programie studiów
Porozumienie o programie studiów określa program zajęć, w jakich
uczestniczyć ma student w uczelni zagranicznej oraz liczbę punktów ECTS,
jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie o programie studiów
musi zostać wypełnione przez studenta wspólnie z koordynatorem
wydziałowym/promotorem/opiekunem na podstawie Pakietu informacyjnego
ECTS z danej uczelni przyjmującej przed wyjazdem na stypendium.
Porozumienie zawiera listę przedmiotów, które student jest zobowiązany
zaliczyć w uczelni przyjmującej. Musi ono zostać podpisane przez studenta,
koordynatora wydziałowego/promotora/opiekuna oraz dziekana. Podpisy te
gwarantują uznanie okresu studiów i przedmiotów, egzaminów i stopni
uzyskanych za granicą, pod warunkiem zrealizowania przewidzianego
programu. Porozumienie, podpisane przez w/w osoby, powinno zostać
wysłane do uczelni partnerskiej, która potwierdza możliwość zrealizowania
wybranego programu studiów i odsyła je do studenta.
W sytuacji, gdy po przyjeździe do uczelni partnerskiej okaże się, że jakiś
przedmiot jest niemożliwy do zrealizowania lub należy dodać jakiś
przedmiot, można wprowadzić zmiany na odwrocie formularza i po
akceptacji uczelni zagranicznej przesłać Porozumienie do koordynatora
wydziałowego UŚ z prośbą o akceptację; zmiany w programie musi również
zatwierdzić dziekan. Należy pamiętać, że warunkiem uznania
przedmiotów zaliczonych za granicą jest uzyskanie zgody wszystkich
zainteresowanych stron. Zmiany w pierwotnie uzgodnionym programie
zajęć powinny zostać dokonane jak najszybciej po przyjeździe studenta do
uczelni zagranicznej. Wydział ma prawo nie zaliczyć przedmiotu, który nie
został uprzednio zatwierdzony w Porozumieniu o programie studiów.
W załączeniu przykładowo wypełnione Porozumienie o programie studiów.
Porozumienie o programie studiów z ostateczną listą przedmiotów podpisane
przez wszystkie strony musi zostać przekazane do właściwego dziekanatu
(kserokopia do DPMiWzZ, student powinien również posiadać kserokopię
dokumentu).
Uwaga!
Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą nie
pośredniczy w przekazywaniu Porozumienia o programie studiów.
Trzeba podkreślić, że student przed wyjazdem musi dokładnie ustalić z
opiekunem konieczność ewentualnego wyrównywania różnic programowych
po powrocie ze stypendium. Jest to o tyle istotne, że jeżeli po przyjeździe
okaże się, że trzeba zdawać jakiś dodatkowy egzamin, student może mieć
bardzo mało czasu na przygotowanie się do niego.
Potwierdzenie uznania zaliczeń - recognition sheet
Dodatkowo do "Porozumienia o programie zajęć" powinno zostać
sporządzone "Potwierdzenie uznania zaliczeń - Recognition Sheet",
specyfikujące odpowiednikiem, jakich przedmiotów z programu studiów
uczelni macierzystej będą przedmioty wymienione w LA i zaliczone w
uczelni przyjmującej.
Wykaz zaliczeń.
Po odbyciu studiów za granicą, student powinien otrzymać "Wykaz
zaliczeń". Obejmuje on listę przedmiotów, w jakich student uczestniczył
wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą
ocen stosowaną w danej uczelni, a także - jeśli to możliwe - stopnie
przyznane zgodnie ze skalą ECTSu. Wykaz zaliczeń jest podstawowym,
obok porozumienia o programie studiów, dokumentem uprawniającym
studenta do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Po
powrocie z zagranicy oryginał wykazu musi zostać dostarczony przez
studenta wraz z indeksem do odpowiedniego dziekanatu w uczelni
macierzystej (kserokopia do DPMiWzZ). Okres studiów i zajęcia odbyte za
granicą są zaliczane przez dziekana / prodziekana.
Uwaga
!
Zajęcia nie są zaliczane przez poszczególne osoby prowadzące zajęcia w
UŚ.
Stopnie uzyskane za granicą uprawniają studenta do ubiegania się o
stypendium naukowe w UŚ. W załączeniu przykładowo wypełniony Wykaz
zaliczeń.
Finansowanie
Stypendium LLP / Erasmus stanowi dofinansowanie kosztów pobytu za granicą
i ma za zadanie pomoc w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z
wyjazdem (różnicy w kosztach utrzymania w kraju i za granicą). Na pokrycie
kosztów studiów student powinien poza stypendium Erasmusa przeznaczyć
środki, które normalnie przeznacza na utrzymanie w kraju: stypendia socjalne,
naukowe, doktoranckie, fundusze rodziców. Odpowiednio wczesne
zakwalifikowanie studenta na stypendium pozwoli zgromadzić przed wyjazdem
odpowiednie środki finansowe. Wysokość stypendium jest co roku inna. Średnia
miesięczna wysokość stypendium zależy od środków przyznawanych Polsce
przez Komisję Europejską. Informacje o wysokości stypendium można uzyskać
u koordynatora wydziałowego Programu. Zgodnie z zaleceniami Narodowej
Agencji LLP-Erasmus część stypendium będzie wypłacana przed wyjazdem
studenta, a pozostała część - w ratach uzależnionych od długości pobytu.
Wypłata stypendium będzie możliwa po podpisaniu umowy na wyjazd między
studentem, a Uniwersytetem Śląskim, pod warunkiem terminowego
dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.
Stypendium jest wypłacane wstępnie na okres maksymalnie 5 miesięcy (1
semestr), a na pozostały czas pobytu w miarę posiadanych środków.
Możliwości wypłaty stypendium (wskazane na piśmie przez studenta): tylko na bankowy rachunek prowadzony w walucie PLN
Zakwaterowanie
Informacje o procedurach obowiązujących w danej uczelni znajdują się w
pakietach informacyjnych lub innych materiałach. Bardzo często są również
przesyłane do studenta po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Uczelnia
przyjmująca zapewnia zwykle przyjeżdżającym studentom zakwaterowanie w
domach studenckich lub pomaga znaleźć kwaterę prywatną. Niektóre uczelnie
nie dysponują jednak swoimi akademikami (np. Uniwersytet w Granadzie),
wtedy trzeba znaleźć zakwaterowanie indywidualnie. W wielu miejscach trzeba
uiścić kaucję/depozyt, która jest zwracana po zakończeniu pobytu. Zdarza się
również, że pokój w akademiku można wynająć jedynie na cały semestr, co nie
jest korzystne przy pobytach 3-4 miesięcznych. Często istnieją osobne
formularze, dotyczące ubiegania się o zakwaterowanie (obok formularzy
zgłoszeniowych), które trzeba wysłać w odpowiednim terminie we wskazane
miejsce.
Ubezpieczenie
UWAGA!
Informacje na temat opieki medycznej za granicą po przystąpieniu Polski
do UE są stale modyfikowane. Dlatego konieczne jest szczegółowe
zapoznanie się z nimi przed wyjazdem do uczelni partnerskiej.
Źródła informacji:
1. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w
Katowicach
Nr telefonu: + 32/ 200 40 40, 200 40 41,
2. Strona internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl.
Osoby, odprowadzające składki do Narodowego Funduszu Zdrowia,
podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach
ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju, należy posiadać
przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni obecnie
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ
należy wnioskować w Polsce, przed wyjazdem na stypendium. Żeby uzyskać
kartę należy złożyć wniosek o jej wydanie oraz dokument potwierdzający
ubezpieczenie zdrowotne w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu
Zdrowia. W niektórych krajach EKUZ przedstawia się bezpośrednio w
placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować
się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do
nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje, dotyczące
rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej
Narodowego
Funduszu
Zdrowia:
http://www.nfz.gov.pl/ue/.
W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń.
Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Konieczne jest wykupienie dodatkowego
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Należy
również upewnić się, czy uczelnia przyjmująca nie wymaga wykupienia
jakiegoś dodatkowego/ specyficznego ubezpieczenia. Informacja taka
powinna być zawarta w materiałach informacyjnych z danej uczelni.
Dodatkowe informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym dostępne są
również na stronach Narodowej Agencji LLP - Erasmus:
http://www.erasmus.org.pl/
Przygotowanie językowe
Studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu LLP/Erasmus
powinni znać język kraju docelowego (lub obowiązujący język wykładowy)
w stopniu umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach i wykładach. Wiele
uczelni przyjmujących oferuje dodatkowe kursy językowe przed
rozpoczęciem okresu studiów lub w trakcie semestru. Informacje o nich i
ewentualne formularze zgłoszeniowe powinny być dostępne na stronach
internetowych lub w informacjach wysłanych do studenta. Ponadto kraje,
gdzie mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi, organizują w
ramach Programu ERASMUS intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC Erasmus Intensive Language Courses). Polscy studenci mają prawo ubiegać
się o miejsca na kursach EILC w następujących krajach: Belgia (Wspólnota
Flamandzka), Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja,
Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.
Szczegółowe informacje o kursach językowych Erasmusa oraz wykaz
ośrodków organizujących kursy w poszczególnych krajach są dostępne na
stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/general_en.html
oraz na stronach internetowej Narodowej Agencji LLP - Erasmus:
http://www.frse.org.pl
http://www.erasmus.org.pl
Zainteresowani studenci, zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem
Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą UŚ. Student
musi wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod
następującym
adresem
:
http://ec.europa.eu/education/programmes/IIp/erasmus/eilc/index_en.html
i przekazać go do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z
w
formie
elektronicznej
w
terminie:
Zagranicą
Wyjazd "krok po kroku"
ETAP 1
ZAKWALIFIKOWANIE STUDENTA PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ
KWALIFIKACYJNĄ
ETAP 2
KONTAKT STUDENTA Z DZIAŁEM PROJEKTÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Student otrzymuje Informator dla wyjeżdżających studentów wraz z
dokumentami do wypełnienia
(proszę nie mylić z dokumentami aplikacyjnymi uczelni partnerskich)
ETAP 3
KONTAKT Z UCZELNIĄ PRZYJMUJĄCĄ WYSYŁANIE FORMULARZY
APLIKACYJNYCH
Zaraz po zakwalifikowaniu student powinien zapoznać się z informacjami
dotyczącymi uczelni partnerskiej (procedura aplikacyjna, terminy zgłoszeń,
oferta programowa, itp.). Informacje te znajdują się w różnego rodzaju
przewodnikach i informatorach, a przede wszystkim pakietach informacyjnych
ECTS. Niektóre materiały są dostępne u koordynatora wydziałowego lub w
Dziale Projektów Międzynarodowych i Współpracy Z Zagranicą. Wszystkie
informacje powinny również być dostępne na stronach internetowych danej
uczelni.
DPMiWzZ przygotowuje bazę danych uczelni partnerskich. Baza danych
będzie stale aktualizowana.
Praktyczne informacje dotyczące pobytu w danej uczelni można również
uzyskać od studentów, którzy odbyli już studia Erasmusa. Nazwiska, adresy lub
E-maile tych studentów można uzyskać w DPMiWzZ. Materiały informacyjne
są również zwykle przysyłane do studenta, po otrzymaniu przez uczelnię
przyjmującą formularza zgłoszeniowego.
DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY WYSŁAĆ DO UCZELNI
ZAGRANICZNEJ:
UWAGA! Dokumenty do uczelni przyjmującej powinny zostać wysłane listem
poleconym. Zalecamy zrobienie kserokopii wszystkich wysyłanych
dokumentów.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Większość uczelni zagranicznych posiada własne formularze zgłoszeniowe,
które należy w odpowiednim terminie wypełnić i wysłać do uczelni
przyjmującej, aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia na studia w ramach
Programu LLP/Erasmus. Formularze zgłoszeniowe uczelni partnerskich są
najczęściej dostępne na stronach internetowych danej uczelni oraz w w/w
bazie danych.
UWAGA!
Student sam wysyła w odpowiednim terminie formularz zgłoszeniowy do
uczelni zagranicznej, o ile uczelnia ta nie wymaga innego trybu
przekazywania dokumentów. Niektóre uczelnie wymagają wypełnienia
formularza on-line..
POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW
Proponujemy przygotowanie Porozumienia w 2 egzemplarzach i wysłanie 1 do
uczelni partnerskiej. Szczegóły Porozumienia
DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT POWINIEN OTRZYMAĆ Z
UCZELNI ZAGRANICZNEJ:
PISEMNE POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU LLP / ERASMUS
Potwierdzenie zostaje zwykle przesłane na adres domowy studenta. Może
jednak również zostać przesłane do koordynatora wydziałowego lub do
DPMiWzZ. Oryginał potwierdzenia należy zabrać ze sobą za granicę.
(kserokopia
do
DPMiWzZ).
Potwierdzenie przyjęcia na studia wystawione przez uczelnię partnerską
umożliwia podjęcie dalszych kroków związanych z wyjazdem w kraju.
PODPISANE POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW
Jeżeli uczelnia zwleka z odesłaniem podpisanego Porozumienia, student
powinien się o nie upomnieć. Zdarza się, że uczelnie nie chcą potwierdzać
programu studiów przed przyjazdem studenta. Wtedy należy uzyskać
wymagane podpisy natychmiast po przyjeździe do uczelni partnerskiej i
przesłać kserokopie Porozumienia do DPMiWzZ i koordynatora
wydziałowego. Oryginał Porozumienia o programie studiów z ostateczną
listą przedmiotów i podpisami wszystkich stron musi zostać przekazany do
właściwego dziekanatu. DPMiWzZ nie pośredniczy w przekazywaniu
Porozumienia o programie studiów
ETAP 4
ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W KRAJU
Założenie konta w banku
Uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Oddziale
Narodowego Funduszu Zdrowia
Ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków
Sprawdzenie sposobu legalizacji pobytu w kraju docelowym Zrobienie dużej
ilości zdjęć legitymacyjnych.
Są potrzebne za granicą np. do legitymacji studenckiej, biletu itp
ETAP 5
ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM:
DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DZIAŁU
PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z
ZAGRANICĄ
WNIOSEK WYJAZDOWY "W
Wniosek "W" wypełniają pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego
wyjeżdżający za granicę. Na potrzeby Programu LLP / Erasmus został on
zmodyfikowany - jest już częściowo wypełniony. Należy tylko uzupełnić
brakujące informacje. Wniosek musi być podpisany przez studenta, opiekuna /
promotora / koordynatora wydziałowego, dziekana. Z wyjątkiem studenta
wymagane
są
imienne
pieczątki.
W załączeniu przykładowo wypełniony Wniosek W http://socrates.us.edu.pl/
KSEROKOPIA WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO POROZUMIENIA O
PROGRAMIE STUDIÓW. ORAZ POTWIERDZENIA UZNANIA ZALICZEŃ
- RECOGNITION SHEET KSEROKOPIA POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA Z
UCZELNI ZAGRANICZNEJ
FORMULARZ Z NUMEREM KONTA
Na wskazany przez studenta numer konta (tylko w PLN) zostanie przekazane
stypendium. Prosimy o staranne wypełnienie formularza. Błędne podanie
numeru konta skutkuje opóźnieniami w przekazaniu stypendium UWAGA!
Cała dokumentacja musi zostać złożona w DZIALE PROJEKTÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ nie później
niż na 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.
PODPISANIE UMOWY NA WYJAZD
Po złożeniu wszystkich dokumentów, podpisywana jest umowa na wyjazd
między studentem a Uniwersytetem Śląskim, określająca warunki przyznania
stypendium. Umowa jest podpisywana w dwóch egzemplarzach, jeden dla
Uniwersytetu Śląskiego, drugi dla studenta. Po podpisaniu umowy przez
Rektora należy jeden egzemplarz odebrać osobiście w DZIALE PROJEKTÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ. Dopiero
wtedy możliwe jest przekazanie pieniędzy na konto studenta.
Umowa zobowiązuje studenta m.in. do:
•
•
•
•
•
•
odbycia studiów w deklarowanym okresie i zrealizowania uzgodnionego
programu studiów,
do niezwłocznego zawiadomienia Uniwersytetu Śląskiego o wszelkich
planowanych zmianach, np. zmiana terminu pobytu, programu studiów,
dostarczenia Wykazu zaliczeń oraz potwierdzenia terminu pobytu za
granicą,
wypełnienia ankiety dotyczącej okresu studiów za granicą,
nie ubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszy Komisji
Europejskiej na ten sam okres pobytu.
ubezpieczenia się studenta na okres studiów za granicą.
Swoim podpisem student potwierdza również przyjęcie do wiadomości faktu,
że stypendium pokrywa jedynie różnicę w kosztach utrzymania w kraju i za
granicą.
UWAGA ! Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu podpisania
umowy.
UWAGA ! Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu podpisania umowy.
DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT OTRZYMUJE W DZIALE
PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z
ZAGRANICĄ:
ZAŚWIADCZENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM ERASMUSA.
Wydawane zaświadczenie w języku angielskim potwierdza uzyskanie statusu
studenta Erasmusa, termin pobytu w uczelni partnerskiej i przyznanie
stypendium. Może być potrzebne przy rejestracji w uczelni przyjmującej oraz
przy legalizacji pobytu za granicą. Zaświadczenie należy odebrać po kilku
dniach od złożenia dokumentów.
ZAŚWIADCZENIE O WYJEŹDZIE NA STUDIA ZA GRANICĘ Wydawane
zaświadczenie w języku polskim potrzebne jest przy uzyskiwaniu
EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w oddziale
Narodowego Funduszu Zdrowia. JEDEN EGZEMPLARZ UMOWY NA
WYJAZD
Po podpisaniu przez Prorektora ds. Współpracy i Promocji Uniwersytetu
KARTA STUDENTA ERASMUSA
Student otrzymuje Kartę po podpisaniu umowy na wyjazd.
CONFIRMATION OF LLP/ERASMUS STUDENT MOBILITY
Jest to dokument, na którym uczelnia przyjmująca potwierdza daty pobytu
studenta na stypendium. Bezzwłocznie po przyjeździe należy uzyskać w biurze
programu LLP/ERASMUS uczelni przyjmującej potwierdzenie daty przyjazdu
i przesłać formularz faksem. Przed wyjazdem należy uzyskać potwierdzenie
daty zakończenia pobytu.
UWAGA!!! DATY NA CONFIRMATION MUSZĄ ZGADZA SIĘ Z
DATAMI NA UMOWIE O WYJAZD. DOSTARCZENIE ORYGINAŁU
TEGO DOKUMENTU DO DZIAŁU PROJEKTÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEST
WARUNKIEM ROZLICZENIA WYJAZDU POWIADOMIENIE
DZIEKANATU
O wyjeździe studenta na studia za granicę powinien zostać powiadomiony
właściwy dziekanat UŚ. Czyni to koordynator wydziałowy Programu. Student
przed wyjazdem powinien upewnić się, że dziekanat został zawiadomiony o
jego wyjeździe.
GRANT JEST PRZELEWANY NA KONTO WSKAZANE PRZEZ
STUDENTA
Grant jest przelewany na konto studenta w sposób określony w umowie i
zgodny z zaleceniami Narodowej Agencji LLP-Erasmus: część grantu przed
wyjazdem studenta, a pozostała część – w ratach uzależnionych od długości
pobytu. Warunkiem terminowości wypłaty jest złożenie wszystkich,
kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów w odpowiednim czasie.
Lista płatnicza jest przygotowywana raz w miesiącu, pod koniec każdego
miesiąca. Jeżeli wyjazd jest planowany w połowie miesiąca, należy zadbać o
złożenie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem
ETAP 6
POBYT ZA GRANICĄ
Radzimy zabrać ze sobą Informator dla wyjeżdżających studentów oraz
regularnie sprawdzać Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z
Zagranicą.. POTWIERDZENIE DATY PRZYJAZDU
LEGALIZACJA POBYTU
KONTAKT Z ZESPOŁEM PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Bardzo często przesyłamy studentom pocztą elektroniczną ważne informacje w
trakcie ich pobytu za granicą. Dlatego też student powinien posiadać adres
poczty elektronicznej, przekazać go do Działu Projektów Międzynarodowych i
Współpracy z Zagranicą oraz regularnie sprawdzać zawartość poczty.
KONTAKT Z KOORDYNATOREM WYDZIAŁOWYM
Ważne jest utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem wydziałowym,
zwłaszcza we wszystkich sprawach dotyczących programu studiów i
ewentualnego przedłużania pobytu.
ZMIANY W PROGRAMIE STUDIÓW
SKRÓCENIE POBYTU
PRZEDŁUŻANIE POBYTU
UZYSKANIE WYKAZU ZALICZEŃ
Należy się o to zatroszczyć przed powrotem pomimo, że niektóre uczelnie
deklarują, że prześlą wszystkie dokumenty bezpośrednio do Uniwersytetu
Śląskiego.
Jeżeli uczelnia partnerska nie chce wydać studentowi wykazu zaliczeń wskazane
jest, aby student zbierał je na własną rękę, a następnie udał się do koordynatora
uczelni partnerskiej w celu uzyskania pieczątki potwierdzającej zgodność
przedstawionych informacji ze stanem faktycznym.
POTWIERDZENIA DATY ZAKOŃCZENIA POBYTU
Szczególne ważne jest uzyskanie przed opuszczeniem uczelni zagranicznej
potwierdzenia terminu zakończenia pobytu na CONFIRMATION OF
LLP/ERASMUS STUDENT MOBILITY, które jest podstawowym
dokumentem rozliczającym studenta ze stypendium.
ETAP 7
POWRÓT ZE STYPENDIUM
DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT MUSI DOSTARCZYĆ DO DZIAŁU
PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z
ZAGRANICĄ:
KSEROKOPIA WYKAZU ZALICZEŃ
(oryginał do dziekanatu)
CONFIRMATION OF LLP/E STUDENT MOBILITY
Potwierdzenie z uczelni zagranicznej, że student studiował od ......... do.............
w ramach Programu LLP/E. Na potwierdzeniu muszą widnieć dokładne daty
pobytu studenta na stypendium, pokrywające się z przyznanym okresem
stypendialnym (taka sama ilość miesięcy). Jeżeli student odbywał praktykę,
musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie potwierdzające to.
WYPEŁNIONA ANKIETA
Ankieta ocenia różne etapy związane z pobytem za granicą: przygotowanie do
wyjazdu, pobyt w uczelni zagranicznej i włączenie się w tok studiów po
powrocie. Ankieta jest wypełniana on-line na stronie Narodowej Agencji LLPErasmus i nie wymaga drukowania. Ścieżka dostępu znajduje się na:
www.erasmus.us.edu.pl. Wypełnienie ankiety jest jednym z warunków
rozliczenia wyjazdu studenta, który będzie sprawdzany bezpośrednio przez
Narodową Agencję LLP / Erasmus.
PRAKTYCZNE INFORMACJE (nieobowiązkowo)
Prosimy o przesyłanie do DPMiWzZ w trakcie całego pobytu jak i po jego
zakończeniu wszelkich praktycznych porad dla przyszłych stypendystów.
Będziemy je na bieżąco zamieszczać na naszej stronie internetowej.
W/w dokumenty muszą zostać dostarczone do Działu Projektów
Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą najpóźniej 3 tygodnie od daty
zakończeniu studiów za granicą, określonej w umowie na wyjazd. Na ich
podstawie student "rozlicza się" z przyznanego mu stypendium. Opóźnienie lub
niedostarczenie dokumentów spowoduje żądanie zwrotu stypendium..
Wyjazdy stypendialne w ramach programu Socrates-Erasmus
Studenci obcokrajowcy w ramach programu Socrates-Erasmus
Zasady przyznawania i realizacji stypendiów zagranicznych programu Erasmus
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ na rok akademicki
2008/2009
ERASMUS
–
KONKURS
2008/2009
WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS
W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010
Rekrutacja nie została jeszcze ogłoszona
Uwaga! W programie Erasmus w roku 2008/2009 mogą uczestniczyć
studenci studiów niestacjonarnych. Warunkiem zarejestrowania się w
systemie oraz wzięcia udziału w międzynarodowej wymianie jest posiadanie
certyfikatu językowego (z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego,
etc.). Egzamin z języka obcego powinien być zdany co najmniej na poziomie
B2.
Kryteria kwalifikacyjne:
Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
1. dokument stwierdzający średnią ocen kandydata z ostatniego roku
studiów w przypadku studenta II roku studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych I stopnia i studiów jednolitych magisterskich oraz
średnią ocen z wszystkich odbytych i zaliczonych lat studiów w
przypadku reszty kandydatów (z III, IV roku studiów oraz pierwszego
semestru V roku).
2. udokumentowana znajomość języka obcego, w którym prowadzone są
zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studia (kopie
certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń od lektora).
3. list motywacyjny kandydata wyjaśniający motywy wyboru uczelni
zagranicznych (student ma możliwość wskazania 3 ośrodków
zagranicznych, w których chciałby odbyć stypendium Socrates/Erasmus).
4. ewentualnie - wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez
Komisję Rekrutacyjną.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przekazać instytutowemu
koordynatorowi programu Erasmus.
Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia kompletu dokumentów
wraz z wnioskiem wypełnionym on-line do Koordynatora Instytutowego
Programu Erasmus w nieprzekraczalnym terminie do ….. r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone …… r. wraz z informacją o
kandydatach zakwalifikowanych do Programu oraz kandydatach na
liście
rezerwowej.
Przed podjęciem decyzji o wyjeździe do danej uczelni zagranicznej
student ma obowiązek zapoznać się z ofertą dydaktyczną tej uczelni.
Należy mieć na uwadze, że przed rozpoczęciem semestru w uczelni
zagranicznej program zajęć powinien być uzgodniony między studentem,
promotorem, koordynatorem Erasmus z uczelni wysyłającej i
przedstawicielem uczelni przyjmującej studenta. Według zasad ECTS ilość
punktów,
konieczna
do
zaliczenia
semestru
to
30.
Informacji o proponowanych przez uczelnie partnerskie przedmiotach należy
szukać na stronach internetowych tych uczelni. Można również zwrócić się z
zapytaniem do koordynatora programu Erasmus.
LIFELONG
LEARNING
PROGRAMME
(LLP
w
Instytucie
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w ramach programu
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP / ERASMUS w roku
akademickim 2009/2010
TERMIN REKRUTACJI: zostanie podany później
OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI:
•
•
•
•
Rekrutacja odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej i obejmuje:
studentów od I do IV roku studiów licencjackich, magisterskich
(dziennych i zaocznych) na kierunku Informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo;
pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony
w okresie pomiędzy 1 VII 2009 a 30 września 2010 r.,
czas trwania pobytu studenta wynosi 5 miesięcy,
stypendium wypłacane jest maksymalnie przez 5 miesięcy;
SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:
•
•
•
prof. dr hab. Elżbieta Gondek
dr Zdzisław Gębołyś (Koordynator programu LLP/Erasmus w Instytucie
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)
……………………………………………..
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI:
Należy przedstawić komisji rekrutacyjnej do dnia …… br w sekretariacie
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ następujące
dokumenty:
Podstawowe:
•
•
•
wypełniony formularz zgłoszeniowy, zarówno w formie wydruku
komputerowego (z oryginalnym podpisem), jak i w formie elektronicznej;
formularz
dostępny
jest
na
stronie
internetowej:
https://ssl.us.edu.pl/socrates/; formularz w formie elektronicznej należy
także przesłać do Zespołu Programów Międzynarodowych;
średnia ocen ze studiów, za okres od początku studiów do ostatniej sesji
zimowej – obliczona przez Dziekanat
znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni
przyjmującej studenta.
Dodatkowe:
•
•
kserokopie wszelkich certyfikatów, zaświadczeń o kursach i szkoleniach
językowych
list motywacyjny kandydata przedstawiający zamierzenia oraz
zainteresowania dydaktyczne i naukowe.
KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:
a.
b.
c.
d.
średnia ocen ze studiów obliczona przez Dziekanat;
znajomość języka angielskiego lub języka w którym realizowany jest
program studiów za granicą (język słowacki; język niemiecki; język
angielski),
rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca m.in. znajomość języka obcego
oraz znajomość kraju, do którego planuje wyjazd kandydat (podstawowa
wiedza krajoznawcza)
wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej
UCZELNIE PARTNERSKIE Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2009/2010:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (Comenius University, Bratislava) -
1
miejsce dla studenta; 1 miejsce dla pracownika naukowego
2. Uniwersytet w Rydze (Łotwa) – 2 miejsca dla studentów ; 1 miejsce dla
pracownika naukowego ; 1 miejsce dla doktoranda
3.
Fachhochschule
Köln,
Fakultät
für
Informationsund
Kommunikationswissenschaften (F03)– 2 miejsca dla studentów ; 1 miejsce
dla pracownika naukowego
UWAGI:
ƒ Stypendium przyznawane w ramach programu LIFELONG LEARNING
PROGRAMME - LLP / ERASMUS nie pokrywa wszystkich kosztów
pobytu studenta za granicą. Osoby wyjeżdżające musza pokryć same
część kosztów.
Wykaz uczelni partnerskich programu LIFELONG LEARNING
PROGRAMME (LLP) - UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Latvijas Universitātes
Sociālo un Politisko pētījumu institūts
Lomonosova iela 1A
Rīga, LV 1019,
Latvija
Tālrunis:
+371 7089867
E-pasts: [email protected]
http://szf.lu.lv/szf/eng/index.htm
The Faculty of Social Sciences (SZF) was established in January 2000 and is the
newest of the 13 faculties of the University of Latvia. In 2000, approximately
1,000 students began their studies in the faculty. Today it has more than 2,000
students.
The faculty offers programmes of study which are the most popular in Latvia in
the relevant sectors of education. In 2006, for instance, there were 68.5
applicants per state-financed study slot in the bachelor’s degree programme of
the Department of Communications Studies.
The faculty is initially made up of four departments:
•
•
•
•
Information and Library Studies,
Communications Studies,
Political Science,
Sociology.
2. Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6. - Nová budova
IV. poschodie
818 01 Bratislava
http://kkiv.fphil.uniba.sk/
3. Institut für Informationswissenschaft der Fachhochschule Köln
Claudiusstr. 1
50678 Köln
http://www.fbi.fh-koeln.de/ Fachhochschule Köln
Przydatne adresy i linki
Lifelong Learning Programme - LLP / Erasmus
mgr Jarosław Gąsior
Uczelniany Koordynator Programu Lifelong Learning Programme
ul. Bankowa 12, pok. 75
tel. wew. 1178,
tel./fax:
032 359 11 78
E-mail: [email protected]
Anna Gutowska-Knapik
Osoba Kontaktowa Lifelong Learning Programme
ul. Bankowa 12, pok. 75
tel. wew. 1178,
tel./fax:
032 359 11 78
E-mail: [email protected]
Bartosz Derewniuk
Osoba Kontaktowa Lifelong Learning Programme
ul. Bankowa 12, pok. 75
tel. wew. 1178,
tel./fax:
032 359 11 78
E-mail: [email protected]
Godziny obsługi studentów:
Poniedziałek8.00 - 15.00
Wtorek, Środa, Czwartek: 11 -14
dr Zdzisław Gębołyś
Koordynator programu LLP/Erasmus w Instytucie Bibliotekoznawstwa i
informacji Naukowej
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
tel./fax. (032) 2009314
e-maił: gebolys.us.edu.pl