Statut Niepublicznego Żłobka Baby

Transkrypt

Statut Niepublicznego Żłobka Baby
Statut Niepublicznego Żłobka
Baby-VIP w Tychach
Informacje ogólne:
Nazwa i Miejsce Prowadzenia
Żłobek Niepubliczny Baby-VIP
ul. Arctowskiego 3
43-100 Tychy
Tel: 660 494 585
e-mail: [email protected]
Status prawny:
Niepubliczna jednostka funkcjonująca na podstawie przepisów prawnych:
1. Ustawa z 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat trzech (Dz. U nr 45 poz. 235)
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr
220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593)
3. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych miasta Tychy.
4. Statut żłobka
Organ założycielski:
MXL Małgorzata Kokot
Cele i zadania:
1. Zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków
domowych
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
i możliwości dziecka
3. Zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej
4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dostosowanych do wieku dziecka
5. Zapewnienie dziecku warunków pełnego bezpieczeństwa
6. Prowadzenie żywienia dziecka zgodnie z normami
7. Współpraca z rodzicami dziecka.
Organizacja:
1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
2. Rekrutację prowadzi się przez cały rok
3. Żłobek działa na zasadzie ogólnej dostępności
Opłaty:
1. Działalność Żłobka finansowana jest przez rodziców w formie abonamentowych
miesięcznych opłat stałych za pobyt dziecka w żłobku, zwanych dalej „abonamentem”.
2. Przy zapisie dziecka do Żłobka obowiązuje wpisowe 150 zł.
3. Żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci.
4. Miesięczna opłata abonamentowa obejmuje opłatę za pobyt dziecka w żłobku oraz za
wyżywienie dziecka.
5. Listę dostępnych abonamentów reguluje Cennik.
6. Opłata abonamentowa obejmująca pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie dziecka w
żłobku pobierana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
8. Żłobek nie zwraca pieniędzy za wpisowe. W przypadku zgłoszonej do godz. 8:00
pierwszego dnia nieobecności dziecka zapisanego w ramach pełnego abonamentu zwracana
jest stawka żywieniowa, która wynosi 8 zł dziennie. Nieobecności należy zgłaszać emailem
pod adresem [email protected] lub smsem na numer telefonu: 660 494 585.
9. W przypadku całomiesięcznej nieobecności dziecka (tj. od pierwszego do ostatniego dnia
miesiąca) na wniosek Rodzica miesięczna opłata może być obniżona
10. Za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem po godzinie odbioru dziecka,
wynikającej z zakupionego abonamentu, naliczana jest opłata w wysokości 10 zł.
11. Korzystanie z niepełnych abonamentów (3 i 2 razy w tygodniu) jest możliwe w stałe,
powtarzalne dni ustalone ze Żłobkiem.
12. Rodzic może zrezygnować z usług świadczonych przez Żłobek z zachowaniem
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyn. Oświadczenie o rozwiązaniu
umowy należy przekazać Żłobkowi w formie pisemnej. Rezygnacja z usług świadczonych
przez Żłobek wywołuje skutek na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia Żłobek pobiera
należną opłatę.
13. Koszt grupowego ubezpieczenia dziecka zawarty jest w opłacie wpisowej.
Zasady przyjmowania dzieci do żłobka:
1. Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej i złożonej w
placówce,
oraz umowy o świadczeniu usługi opieki zawartej pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem
dziecka),
a właścicielem żłobka.
2. Usługi świadczone w niepublicznym żłobku Baby-Vip są odpłatne
3. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez Rodziców (opiekunów), bądź
inne osoby, które posiadają upoważnienie od Rodziców (opiekunów), bądź po uprzednim
osobistym powiadomieniu Żłobka o zmianie osoby przyprowadzającej i odbierającej dziecko.
4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli
u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie
wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka ze Żłobka.
5. W przypadku alergii dziecka dającej objawy jak przeziębienie, jak też każdej innej, Żłobek
wymaga zaświadczenia lekarskiego.
6. Po przebytej chorobie dziecka Żłobek wymaga zaświadczenia
potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i zdolne do uczęszczania do Żłobka.
lekarskiego
Wychowankowie Żłobka:
1. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 4 lat.
2. Dziecko w Żłobku ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w
szczególności do:
a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
c. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d. poszanowania jego godności osobistej,
e. poszanowania własności,
f. opieki i ochrony,
g. akceptacji jego osoby.
Opiekun Żłobka:
1. Opiekun Żłobka zobowiązany jest do rzetelnego realizowania zadań związanych z
powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami Żłobka: edukacyjną,
wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności do:
a) wspierania każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego
rozwoju osobowego,
b) kształcenia i wychowywania dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka,
Opiekun otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z
ich rodzicami w celu:
1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.
2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
Postanowienia końcowe:
Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1. Umieszczenie jej na stronie internetowej Żłobka.
2. Udostępnienie jej przez właściciela Żłobka.