→ odmiany mieszańcowe

Transkrypt

→ odmiany mieszańcowe
ODMIANY RZEPAKU OZIMEGO ZALECANE DO UPRAWY
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
Lp.
Odmiana
Wzorzec dt/ha
Plon nasion w 2010 Zawartość
[% wz.]
tłuszczu
[% s.m.]
rejon III* śr. kraju
44,1
41,8
46,0
Stan
po zimie
[max. 9°]
7,2
24
Dojrzałość
techniczna
[dzień roku]
188
Wyleganie
[%]
Pełnomocnik
hodowcy/
hodowca
odmiany mieszańcowe
1
Visby F1
117
114
46,1
7,5
25
187
Saaten-Union
2
NK Petrol F1
116
115
45,7
7,3
27
188
3
Rohan F1
116
115
46,4
7,6
25
187
Syngenta Seeds
Saaten-Union
4
NK Octans F1
112
110
46,1
7,5
30
188
Syngenta Seeds
5
Hercules F1
109
104
45,6
7,5
31
187
Saaten-Union
6
Vectra F1
109
105
45,5
7,4
25
188
Saaten-Union
odmiany populacyjne
1
Monolit
106
103
47,2
7,5
38
189
HR Strzelce
2
Bellevue
105
102
47,5
7,4
26
189
Saaten-Union
3
Bogart
104
101
46,9
7,3
32
189
HR Strzelce
−
−
−
−
−
na podst: wyniki badań PDOiR i ”Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw...”, 2011; COBORU
więcej informacji na stronie: www.coboru.pl/DR/rekomendacje.aspx
rejon III* - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie
wzorzec - średnia dla trzech odmian populacyjnych Casoar, Castille, Chagall
na LZO znajduje się równieŜ następująca odmiana z katalogu CCA: NK Formula. Wyniki dla niej znajdują się
w wojewódzkiej SDOO.
CHARAKTERYSTYKA OPISOWA ODMIAN
→ odmiany mieszańcowe
Visby F1 – Plon nasion duŜy do bardzo duŜego. Ocena plonowania korzystniejsza na Śląsku, mniej korzystna we
wschodniej części kraju. Zawartość w nasionach tłuszczu i glukozynolanów średnia; zawartość białka, glukozynolanów
i włókna w suchej masie beztłuszczowej średnia. Liczba nasion w łuszczynie i masa 1000 nasion na poziomie wzorca.
Oceny rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny średniej
wysokości, o dość duŜej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową średni, na suchą zgniliznę dość duŜy, na czerń krzyŜowych - średni.
NK Petrol F1 – Plon nasion duŜy do bardzo duŜego. Oceny mniej korzystne w rejonie północno-wschodnim. Zawartość
tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów - duŜa. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duŜa,
włókna – średnia. Liczba nasion w łuszczynie większa od wzorca, masa 1000 nasion mniejsza. Ocena rozet po zimie
i przezimowanie roślin przeciętne. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny dość duŜe, o przeciętnej
odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową mała do średniej, na suchą zgniliznę i czerń krzyŜowych
średnia.
Rohan F1 – Plon nasion duŜy - gorszy w rejonie północno-wschodnim. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duŜa,
glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej – mała do średniej. Liczba nasion w łuszczynie
na poziomie wzorca, masa 1000 nasion nieco mniejsza. Oceny rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin
początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości i średniej odporności na wyleganie i zgniliznę
twardzikową, na suchą zgniliznę - mała do średniej, na czerń krzyŜowych - średnia.
NK Octans F1 – Plon nasion średni (2006) do bardzo duŜego (2007); korzystniejsze oceny w Wielkopolsce i na Śląsku,
natomiast gorsze w rejonie północno-wschodnim. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duŜa, glukozynolanów –
średnia. Zawartość białka i włókna w suchej masie beztłuszczowej średnia. Liczba nasion w łuszczynie nieco większa od
wzorca, masa 1000 nasion nieco mniejsza. Ocena rozet po zimie średnia, przezimowanie roślin małe do średniego.
Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny dość duŜe, o małej do średniej odporności na wyleganie.
Odporność na zgniliznę twardzikową mała do średniej, na suchą zgniliznę i czerń krzyŜowych średnia.
Hercules F1 – Plon nasion i tłuszczu duŜy. Zimotrwałość nieco lepsza od średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia oraz
dojrzewania wczesny. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Średnio odporne na zamieranie
korzeni oraz czerń krzyŜowych, dość podatne na zgniliznę twardzikową. Liczba nasion w łuszczynie mniejsza od
średniej, masa 1000 nasion powyŜej średniej. Zawartość tłuszczu w nasionach nieco mniejsza od średniej,
glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej średnia, włókna większa od
średniej.
Vectra F1 – Plon nasion i tłuszczu duŜy. Zimotrwałość dobra, nieco lepsza od średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia
wczesny, dojrzewania średniowczesny. Rośliny średniej wysokości, średnio odporne na wyleganie, zgniliznę
twardzikową, czerń krzyŜowych i zamieranie korzeni.Liczba nasion w łuszczynie i masa 1000 nasion średnia. Zawartość
tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów dość mała. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej
poniŜej średniej, włókna średnia.
→ odmiany populacyjne:
Monolit – Plon nasion średni, korzystniejszy na Śląsku. Zawartość tłuszczu w nasionach - duŜa do bardzo duŜej,
glukozynolanów - średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej - mała do średniej, włókna średnia. Liczba nasion w łuszczynie większa od wzorca, masa 1000 nasion nieco mniejsza. Ocena rozet po zimie
średnia, przezimowanie roślin małe do średniego. Termin początku kwitnienia dość późny, dojrzewania średni. Rośliny
średniej wysokości, o małej do średniej odporności na wyleganie. Odporność na suchą zgniliznę i na zgniliznę
twardzikową - dość duŜa, na czerń krzyŜowych - średnia.
Bellevue – Plon nasion średni (2006) do duŜego (2007); oceny plonowania rozbieŜne w latach i miejscowościach.
Zawartość tłuszczu w nasionach duŜa do bardzo duŜej, glukozynolanów – duŜa. Zawartość białka w suchej masie
beztłuszczowej średnia, włókna - mała do średniej. Liczba nasion w łuszczynie duŜa, masa 1000 nasion nieco większa
od wzorca. Ocena rozet po zimie mała do średniej, przezimowanie roślin po zimie średnie. Termin rozpoczęcia
kwitnienia średni, dojrzewania późny. Rośliny dość duŜe, o małej do średniej odporności na wyleganie. Odporność na
zgniliznę twardzikową - dość duŜa, na suchą zgniliznę - średnia, na czerń krzyŜowych - dość duŜa.
Bogart – Plon nasion średni do dość duŜego; oceny plonowania rozbieŜne w latach i miejscowościach, korzystniejsze
na Śląsku. Zawartość tłuszczu w nasionach duŜa, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie
beztłuszczowej mała do średniej, włókna - średnia. Liczba nasion w łuszczynie duŜa, masa 1000 nasion znacznie
poniŜej wzorca. Ocena rozet po zimie średnia, przezimowanie roślin małe do średniego. Termin rozpoczęcia kwitnienia
i dojrzewania dość późny. Rośliny dość duŜe, o małej do średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę
twardzikową dość duŜa, na suchą zgniliznę średnia, na czerń krzyŜowych średnia.

Podobne dokumenty