Regulamin konkursu foto

Transkrypt

Regulamin konkursu foto
Regulamin Pomorskiego Konkursu Fotograficznego
„MORSKIE IMPRESJE”
Organizatorzy: Gimnazjum nr 19 w Gdańsku, UM w Gdańsku, JKMW „Kotwica”.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
Trójmiasta.
2. Cele konkursu:
- promowanie piękna Bałtyku i polskich wybrzeży
- zachęcenie uczniów do poznawania przyrody
- pokazanie związków ludzi z morzem.
3. Prosimy o przesłanie 5 najlepszych prac (pojedynczych zdjęć lub zestawów złożonych
z 3 fotografii) z każdej szkoły, wyłonionych w szkolnym etapie konkursu.
Temat zdjęć: MORSKIE IMPRESJE – prace dotyczą M. Bałtyckiego i polskiego wybrzeża.
Technika prac dowolna, dopuszczalna forma obróbki komputerowej (kolaż).
Format zdjęć: 20 x 30 cm + CD ze zdjęciami do publikacji internetowej. Na płycie należy napisać
imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły.
Na odwrocie fotografii drukowanymi literami należy podać:
•
imię i nazwisko autora, szkołę i klasę
•
imię i nazwisko nauczyciela, e-mail kontaktowy.
Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach.
4. Prace należy przesłać do dnia 02.10.2012r. na adres:
Gimnazjum nr 19, ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk
z dopiskiem: konkurs fotograficzny: „MORSKIE IMPRESJE”.
5. O terminie finału konkursu powiadomimy uczestników osobnym pismem.
6. Nagrody:
jury przyzna:
•
nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w kategoriach:
- szkoła podstawowa
- gimnazjum i szkoła średnia
•
wyróżnienia
7. Lista laureatów konkursu ukaże się na stronie internetowej szkoły:
www.gimnazjum19.internetdsl.pl
8. Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, a także nieopisane nie będą rozpatrywane
przez jury.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
10. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi autorom.
11. Nadesłanie zdjęć i płyty CD na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.
Informacje: Barbara Bielenkiewicz
tel. (58) 761-45-97

Podobne dokumenty