GRY WOJENNE regulamin_gw Regulamin Firma Grupa Domino

Transkrypt

GRY WOJENNE regulamin_gw Regulamin Firma Grupa Domino
GRY WOJENNE
regulamin_gw
Regulamin
Firma Grupa Domino Konrad Dzięcielewski, zwana dalej Organizatorem, nie ponosi
odpowiedzialności prawnej za wydarzenia związane, lub będące następstwem łamania poniższego
regulaminu przez uczestników gier i zabaw, których on dotyczy.
§I.
1.Prawni opiekunowie uczestników mają obowiązek uczestnictwa w zebraniu, dotyczącym „Gier
Wojennych”, organizowanym przez organizatora w ustalonym wcześniej (7-14 dni) dogodnym dla
odbiorcy i organizatora terminie.
2.Termin udziału uczestnika w „Grach Wojennych” jest uzależniony od zebrania się grupy min. 10
osób i ustalenia dogodnego dla odbiorcy i organizatora terminie (przy uwzględnieniu, że jest to
termin wolny od zajęć szkolnych).
§II.
1.Opiekun musi dostarczyć uczestnika na miejsce rozpoczęcia „Gry” i odebrać go po jej
zakończeniu.
2.Organizator nie bierze odpowiedzialności za transport dziecka do punku startu i z punktu odbioru
dziecka.
3. Prosimy o przybycie 5 min. przed czasem rozpoczęcia gry. Za każde opóźnienie w dostarczeniu i
odbiorze uczestnika organizator nalicza karę finansową w wysokości 5 zł/min. spóźnienia.
4. Na miejscu zbiórki będzie znajdowała się imienna lista obecności, na której opiekun będzie
musiał złożyć podpis.
5. Uczestnik podczas „Gier Wojennych” musi dostosować się do poleceń instruktorów.
§III.
1. Dziecko musi posiadać pisemną zgodę opiekuna na zajęcia, w których uczestniczy, napisaną na
podstawie wzoru podanego pod adresem www.grupadomino.com/zgoda.pdf.
2. Zgoda musi zostać dostarczona na minimum 7 dni przed zajęciami, co jest podstawą do
ubezpieczenia dziecka i co za tym idzie udziału dziecka w zajęciach.
3. Brak uczestnictwa lub niedostarczenie wymaganej dokumentacji wiąże się z utratą kuponu i nie
podlega zwrotom pieniędzy ze strony organizatora.
§IV.
4. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany terminu zajęć z przyczyn od niego niezależnych,
bądź braku odpowiedniej ilości uczestników.
5. W przypadku zmiany terminu zajęć organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników lub
ich opiekunów o zaistniałej zmianie i ustalić z nimi następny termin zajęć.
6. Zajęcia odbywają się wyłącznie w dni wolne od szkoły, w godzinach 7:00-12:00.
§V.
1. Organizator odpowiada za każde dziecko, które działa zgodnie z regulaminem od czasu
Grupa Domino Konrad Dzięcielewski
tel. 796 725 796
Łódź, ul. Żubardzka 16 / ul. Harnama 9.
[email protected]
www.grupadomino.com
dostarczenia dziecka przez rodzica do jego odebrania - w czasie nie przekraczającym 45 min
spóźnienia ze strony rodzica, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §V. ptk. 3.
2.Organizator ma obowiązek, po przeprowadzonych zajęciach, dostarczyć uczestnika prawnemu
opiekunowi na miejsce ustalone przez organizatora o ustalonej godzinie.
3. W momencie wypadku wymagającego interwencji służb ratowniczych, o zaistniałej sytuacji jest
informowany rodzic w trybie natychmiastowym. Opiekun ma obowiązek sprawowania opieki nad
uczestnikiem do momentu przyjazdu służb ratowniczych.
§VI.
1. Podczas zajęć zabronione jest posiadanie telefonu komórkowego, gier wideo, noży, ładunków
pirotechnicznych, urządzeń nawigacyjnych, łącznościowych, ani innych elektronicznych,
radiowych i elektrycznych.
2. Każdy uczestnik otrzyma na punkcie zbiórki wszystkie potrzebne mu na czas zajęć materiały za
wyjątkiem rzeczy z punktu OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE.
OBOWIĄZKOWYE WYPOSAŻENIE:
Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek ubrać się w:
- spodnie typu jeans, bądź płócienne (ciemne lub moro).
- buty „za kostkę” typu trekking.
Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek posiadać ze sobą:
- 3 pary skarpet na zmianę,
- buty typu tenisówki na zmianę.
- bluzę lub kurtkę polarową.
Grupa Domino Konrad Dzięcielewski
tel. 796 725 796
Łódź, ul. Żubardzka 16 / ul. Harnama 9.
[email protected]
www.grupadomino.com

Podobne dokumenty