Zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w

Transkrypt

Zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w
Waśniewo-Grabowo, dnia 14.12.2016 r.
Znak: SP.271.1.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2016
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie
Przedmiot zamówienia:
Zakup oleju opałowego w ilości 10.000 litrów do
ogrzewania Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie
Termin realizacji zamówienia: od 01stycznia 2017 roku do 30 listopada 2017
Istotne warunki zamówienia:
1. Zakres zamówienia:
dostarczenie oleju opałowego o następujących parametrach:
2.

Gęstość w tem.15,0 C- 0,8390 g/cm3

Wartość opałowa-42,9 MJ/kg

Temp. zapłonu met. 69 stop.C

Lepkość klimatyzowana w 20 C 5,78

Skład frakcyjny do tem. 250C -20,6 % (V/V); do tem. 350C destyluje 90,8%(V/V)

Temperatura płynięcia -21 stop.C

Zawartość siarki-0,05- %(m/m)

Zawartość wody-60 mg/kg

Zawartość zanieczyszczeń stałych- 8 mg/kg

Oznaczenie pozostałości po spopieleniu 0,001 %(m/m)
Wymagane dokumenty jakie należy przedłożyć z ofertą:
- dokument stwierdzający, że osoba (osoby), która będzie wykonywała zamówienie
posiada uprawnienie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze
lub nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:
1) Nazwa i adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie
2) Nazwa i adres
oferenta:...................................................................................................
3) Napis "Zapytanie ofertowe nr 1/2016 – zakup oleju opałowego do ogrzewania
Szkoły Podstawowej w Waśniewie -Grabowie
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.12.2016 roku do godz. 10.00
w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie
Dyrektor Szkoły Beata Jóźwiak

Podobne dokumenty