Zarządzenie Nr A,I,.!.....tros Prezydenta Miasta Zamość

Transkrypt

Zarządzenie Nr A,I,.!.....tros Prezydenta Miasta Zamość
A,I,.!.....tros Prezydenta Miasta Zamość
z dnia ...$... kwietnia zo';s roku
Zarządzenie Nr
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.
NapodstawieS4iS5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia L lipca 2009 roku
w sprawie ustalenia okoliczności i przYczYn wypadków przy pracy /Dz.U. Nr 105 poz'87ol zarządzam
co następuje:
Sr
Powołuję Zespół Powypadkowy w składzie:
1) Pani Anna Rębacz-obst
2) Pan Halina Dawlud-Gierszon
- starszy inspektor ds. bhp
- przedstawiciel pracowników.
s2
Zadaniem Zespołu jest ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Pana Tomasza Fiuka.
93
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
'{-ł'iii'l
rdrxeb
WYDZlAŁU
a.
fuIalec

Podobne dokumenty