język włoski

Transkrypt

język włoski
Instytut Neofilologii
ul. PodchorąŜych 2, pok. 255, tel. 012 662-62-01, 662-61-99
http://www.up.krakow.pl/neofil/
FILOLOGIA
specjalność język włoski
stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie (nienauczycielskie)
specjalizacja:
- język włoski stosowany
limit przyjęć
kryteria przyjęć na studia
kandydatów z „nową maturą”
40 miejsc
wynik egzaminu maturalnego z języka obcego
nowoŜytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego lub włoskiego)
(poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)
Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŜony zostanie
przez współczynnik 1,5.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym
wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować
będzie średnia ocen z języka polskiego, historii i drugiego
języka obcego zapisanych na świadectwie ukończenia
szkoły średniej.
kryteria przyjęć na studia
kandydatów ze „starą maturą”
rozmowa kwalifikacyjna w wybranym języku obcym
nowoŜytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim,
niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym
wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęciu
decydować będzie średnia ocen z języka polskiego,
historii i drugiego języka obcego zapisanych na
świadectwie ukończenia szkoły średniej.
termin i miejsce
składania dokumentów
15 – 26 czerwca 2009 r. maturzyści z lat ubiegłych,
równieŜ ci, którzy w 2009 r. poprawiali maturę
30 czerwca – 8 lipca 2009 r. maturzyści z bieŜącego roku
w Instytucie Neofilologii
termin przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej
1 i 2 lipca 2009 r.
termin ogłoszenia
listy przyjętych na studia
10 lipca 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
do 17 lipca 2009 r.
termin ogłoszenia listy
przyjętych z listy rezerwowej
20 lipca 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
przyjętych z listy rezerwowej
do 24 lipca 2009 r.
Instytut Neofilologii
ul. PodchorąŜych 2, pok. 255, tel. 012 662-62-01, 662-61-99
http://www.up.krakow.pl/neofil/
FILOLOGIA
specjalność język włoski
niestacjonarne (wieczorowe) studia pierwszego stopnia 3-letnie (nienauczycielskie)
specjalizacja:
- język włoski stosowany
limit przyjęć
50 miejsc
kryteria przyjęć na studia
kandydatów z „nową maturą”
wynik egzaminu maturalnego z języka obcego
nowoŜytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego lub włoskiego)
(poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)
Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŜony zostanie
przez współczynnik 1,5.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym
wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować
będzie średnia ocen z języka polskiego, historii i drugiego
języka obcego zapisanych na świadectwie ukończenia
szkoły średniej.
kryteria przyjęć na studia
kandydatów ze „starą maturą”
rozmowa kwalifikacyjna w wybranym języku obcym
nowoŜytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim,
niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym
wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęciu
decydować będzie średnia ocen z języka polskiego,
historii i drugiego języka obcego zapisanych na
świadectwie ukończenia szkoły średniej.
termin i miejsce
składania dokumentów
I termin: 15 – 26 czerwca 2009 r.
maturzyści z lat ubiegłych
30 czerwca – 8 lipca 2009 r. maturzyści z bieŜącego roku
w Instytucie Neofilologii
II termin pod warunkiem nie wypełnienia limitu:
1 – 10 września 2009 r.
termin przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej
1 i 2 lipca 2009 r.
termin ogłoszenia
listy przyjętych na studia
I termin: 10 lipca 2009 r.
II termin: 22 września 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
I termin: do 17 lipca 2009 r.
II termin: do 30 września 2009 r.
termin ogłoszenia listy
przyjętych z listy rezerwowej
I termin: 20 lipca 2009 r.
II termin: 2 października 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
przyjętych z listy rezerwowej
wg ustaleń Instytutu
kwota opłaty z rok nauki
4500 zł