"RAZEM BEZPIECZNIEJ"

Transkrypt

"RAZEM BEZPIECZNIEJ"
"RAZEM BEZPIECZNIEJ"
(¶roda, 10 grudzieñ 2008) -
W dniu 09 grudnia br. komendant pruszkowskiej Stra¿y Miejskiej, reprezentowa³ w³adze naszego miasta na
miêdzynarodowej konferencji Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego i mazowieckiej Policji w ramach rz±dowego
programu ograniczania przestêpczo¶ci i aspo³ecznych zachowañ "RAZEM BEZPIECZNIEJ".
Tematem konferencji by³o "Spo³eczne wsparcie dzia³añ Policji. W spotkaniu udzia³ wziêli: wojewoda mazowiecki,
komendant wojewódzki i sto³eczny Policji oraz go¶cie zagraniczni - Metropolitan Police London, Urz±d miasta Wiedeñ.
Idea obywatelskiego wsparcia dzia³añ policji m.in. poprzez wspólne patrole z mieszkañcami s³u¿y podsumowaniu
kilkumiesiêcznych badañ s³u¿b mundurowych. Choæ ka¿dy mo¿e zatrzymaæ sprawcê przestêpstwa na gor±cym
uczynku, to nie wszyscy wiedz±, ¿e maj± do tego prawo. Ponadto opieraj±c siê na wzorcach z Londynu i Wiednia
nale¿y zastanowiæ siê nad skorzystaniem z pomocy wolontariuszy w zapobieganiu przestêpczo¶ci i zabezpieczeniu
mistrzostw Europy EURO 2012.
Spo³eczne patrole od wielu lat sprawdzaj± siê w Wielkiej Brytanii. W ramach londyñskiej kampanii zaanga¿owano
mieszkañców miasta i stworzono dwie s³u¿by:
" Police Community Support Officer to funkcjonariusze przeszkoleni do: zabezpieczania imprez masowych, pomagania
w³adzom w sytuacjach kryzysowych, patrolowania, obserwowania sytuacji na ulicach i w miejscach u¿yteczno¶ci
publicznej. Ka¿dy z pracowników PSCO otrzymuje wynagrodzenie, nosi mundur i pe³ni s³u¿bê w miejscach sobie
najlepiej znanych, czyli w dzielnicy, w której mieszka i pracuje;
" Special Constable to wolontariusze wspó³pracuj±cy z policj± w ramach m.in. patroli, edukacji obywatelskiej i
zabezpieczenia miejsc zdarzeñ kryminalnych. Obywatele uczestnicz±cy w tych dzia³aniach otrzymuj± zwrot kosztów
dojazdów, wyposa¿enia i umundurowania. Ponadto maj± mo¿liwo¶æ poszerzenia wiedzy fachowej oraz zdobycia nowych
umiejêtno¶ci i do¶wiadczeñ.
Wsparcie przez obywateli dzia³añ s³u¿b jest niezwykle wa¿ne podczas organizacji du¿ych imprez masowych.
Mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej w 2012 r. stanowi± ogromne wyzwanie dla w³adz, policji oraz ca³ego polskiego
spo³eczeñstwa. Warto przyjrzeæ siê do¶wiadczeniom Wiednia i skorzystaæ ze sprawdzonych wzorców. W stolicy Austrii
podczas mistrzostw udostêpniono specjalne Strefy Kibica na oko³o 70 tys. ludzi, a o porz±dek i w³a¶ciwy przebieg
imprezy dbali wszyscy: w³adze kraju, regionu, miasta, wojsko, policja, stra¿ po¿arna, s³u¿by medyczne, a co
najwa¿niejsze - mieszkañcy na zasadzie wolontariatu.
Konferencja Razem Bezpieczniej organizowana przez Mazowiecki Urz±d Wojewódzki wraz z policj± - w ramach
rz±dowego programu ograniczania przestêpczo¶ci - ma pomóc w wypracowaniu nowych rozwi±zañ i zainicjowaniu
debaty publicznej. Koncepcja wspó³dzia³ania spo³eczno¶ci lokalnych i policji na rzecz poprawy bezpieczeñstwa mo¿e
zostaæ zrealizowana na Mazowszu. Policja, w³adze samorz±dowe i wojewódzkie licz± na odzew spo³eczny.
www.mazowsze.uw.gov.pl/
http://strazmiejska.pruszkow.pl/sm - strazmiejska.pruszkow.pl
Powered by Mambo
Generated: 4 March, 2017, 10:38

Podobne dokumenty